PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016)"

Transkripsi

1 PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016) 1 NAMA 1.1 Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Selepas ini disebut Pertubuhan. 1.2 Takrif Nama: P Persatuan; S Siswazah; W Wanita; M Malaysia. Lembaga/Jawatankuasa ialah badan pengelola tertinggi. Kumpulan Khas ialah yang ditubuhkan menurut 19. Pegawai ialah Ahli Lembaga/Jawatankuasa. Siswazah ialah mereka yang berkelulusan Universiti atau yang setaraf dengannya ialah mengikut pengiktirafan kerajaan. Peraturan ialah susunan peraturan-peraturan yang menentukan tanggungjawab dan tatatertib ahli-ahli Bahasa Persatuan ialah Bahasa Melayu dan bahasa yang sesuai apabila berhubung di peringkat antarabangsa. TEMPAT URUSAN 2.1 Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ialah: PEJABAT PSWM, ARAS 17, WISMA R & D, UNIVERSITI MALAYA, JALAN PANTAI BAHARU KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR dan alamat untuk surat-menyurat adalah: PEJABAT PSWM, ARAS 17, WISMA R & D, UNIVERSITI MALAYA, JALAN PANTAI BAHARU KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Jawatankuasa. 2.2 Tempat urusan berdaftar dan alamat surat menyurat Pertubuhan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu. TUJUAN/MATLAMAT 3.1 Memberi perangsang dan dorongan kepada siswazah wanita ke arah kesedaran dan penerimaan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara; 3.2 Menggunakan kemahiran dan dan pengetahuan ahli membantu siswazah khasnya dan masyarakat amnya; 3.3 Menggalakkan persefahaman dan persahabatan di kalangan siswazah wanita di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, tanpa mengira kaum, agama, dan bangsa. KEAHLIAN 1

2 4.1 Tanpa mengira kaum, agama dan bangsa ahli Persatuan hendaklah terdiri daripada siswazah-siswazah wanita seperti berikut: Ahli Biasa ialah seorang siswazah wanita Warganegara Malaysia yang berdaftar dengan Persatuan untuk menjadi ahli Ahli Bersekutu ialah seorang yang memenuhi syaratsyarat sebagai ahli biasa tetapi bukan Warganegara Malaysia Ahli Kehormat ialah seorang wanita yang dipilih oleh Jawatankuasa oleh sebab sumbangan istimewa dalam usaha pembangunan; Persatuan Bergabung ialah sesuatu pertubuhan berdaftar yang menyokong matlamat Persatuan; Ahli Seumur Hidup ialah seorang ahli biasa yang telah menjadi ahli selama tidak kurang setahun dan diluluskan permohonannya untuk menjadi Ahli Seumur Hidup dengan dibayar yuran yang tetapkan. 4.2 Jawatankuasa boleh menentukan Persatuan bergabung dengan mana- mana persatuan lain yang mempunyai tujuan yang serupa, di dalam Malaysia dan peringkat antarabangsa. 4.3 Permohonan Keahlian Tiap-tiap permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan oleh Persatuan dan hendaklah dicadang dan disokong oleh 2 orang ahli penganjur atau ahli biasa dan dihantar kepada Setiausaha yang perlu mengemukakan permohonan itu kepada Jawatankuasa untuk diluluskan Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah dikemukakan mengikut dan telah diluluskan hendaklah setelah membayar bayaran masuk dan yuran tahunan pertama seperti yang tertentu, diterima menjadi ahli Persatuan tertakluk kepada hak keahlian mengikut Setiap pemohon yang telah diluluskan menjadi Ahli Seumur Hidup akan diberi Kad Keahlian. 4.4 Hak Ahli Ahli Penganjur akan mempunyai hak bersuara dan mengundi dalam Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan atau Mesyuarat Agung Khas dan boleh dilantik menjadi ahli Jawatankuasa Ahli Biasa/Ahli Sumur Hidup yang telah diluluskan menjadi ahli sekurang-kurangnya selama tiga (3) bulan mempunyai hak bersuara dan mengundi dalam Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan atau Mesyuarat Agung Khas dan boleh dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Ahli Bersekutu/Ahli Kehormat/Persatuan Bergabung boleh menghadiri Mesyuarat Agung Dwi-tahunan dan Mesyuarat Agung Khas dan mempunyai hak bersuara tetapi tidak boleh mengundi atau menjadi Ahli Jawatankuasa. 2

3 5 6 7 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI 5.1 Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi Ahli Persatuan hendaklah memberi kenyataan yang bertulis 2 minggu terlebih dahulu kepada Setiausaha dan menyelesaikan segala hutanghutangnya kepada Persatuan. 5.2 Jawatankuasa berhak melucutkan keahlian seseorang ahli yang: didapati melakukan apa-apa perkara yang bertentangan dengan kepentingan Persatuan; tidak membayar yuran selama 2 tahun berturut-turut. 5.3 Sebelum Jawatankuasa melucutkan keahlian seseorang ahli, ahli itu hendaklah diberitahu akan sebab pemecatannya secara bertulis dan juga hendaklah diberi peluang untuk menerang dan mempertahankan diri sendiri. Ahli tersebut bolehlah merayu kepada Mesyuarat Agung Dwi-tahunan dan keputusan Mesyuarat Agung Dwi-tahunan adalah muktamad. SUMBER KEWANGAN 6.1 Sumber kewangan persatuan terdiri daripada: Yuran pendaftaran/masuk Yuran keahlian seumur hidup Yuran tahunan keahlian biasa 6.2 Bayaran pendaftaran/masuk RM Yuran keahlian seumur hidup RM Yuran keahlian biasa RM Selain dari sumber-sumber tersebut di atas, persatuan boleh mendapat sumber kewangan daripada sumber-sumber lain yang tidak diisytiharkan selagi mana tidak melanggar undang-undang negara. 6.4 Persatuan ini dibenar untuk menerima sumbangan dalam bentuk wang/barangan. Sumbangan berbentuk wang hendaklah diisytiharkan dan dilaporkan dalam Penyata Tahunan persatuan. 6.5 Persatuan ini boleh menjalankan kegiatan ekonomi seperti menjual, membeli, melabur, menyewa, memilik harta alih/tak alih serta lain kegiatan ekonomi. MESYUARAT AGUNG 7.1 Pengelolaan pertubuhan ini terserah kepada mesyuarat agung ahli-ahli. Sekurang-kurangnya satu perdua (1/2) daripada jumlah ahli yang berhak mengundi atau dua kali jumlah ahli Jawatankuasa, mengikut mana yang kurang hendaklah hadir di dalam mesyuarat dan mencukupi korum untuk bermesyuarat. 7.2 Jika korum tidak cukup selepas setengah jam daripada waktu yang telah ditetapkan untuk mesyuarat, maka mesyuarat itu hendaklah ditangguhkan kepada suatu tarikh (tidak lebih dari 30 hari) yang ditetapkan oleh Jawatankuasa; dan jika korum tidak cukup selepas setengah jam daripada waktu yang telah ditetapkan untuk mesyuarat yang telah ditangguhkan itu, maka berkuasalah ahli-ahli yang hadir menjalankan mesyuarat tetapi tidaklah berkuasa meminda perlembagaan pertubuhan. 7.3 Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan perlu diadakan dalam tempoh 24 bulan daripada tarikh Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan terakhir. 3

4 Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan bagi Persatuan hendaklah diadakan dengan secepat mungkin setelah berakhir tahun kewangan iaitu pada 31 Disember dwi-tahunan yang dikenalpasti, pada masa dan tempat yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Dalam keadaan tertentu kuasa diberi kepada Jawatankuasa untuk menangguhkan Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan kepada suatu tarikh, tetapi tidak lewat daripada 31 Mac pada tahun dimana Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan diadakan. 7.4 Tanggungjawab Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan: Menerima Minit Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan yang lalu Menerima Laporan Persatuan berkenaan kegiatan yang dijalankan bagi dwi-tahunan yang lalu Menerima Laporan dan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi dwi-tahunan yang lalu Melantik Ahli Jawatankuasa dan dua (2) orang Juruaudit (jika berkenaan) Membincangkan perkara lain yang dibentangkan di dalam Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan itu. 7.5 Pemberitahuan untuk Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan yang menerangkan tarikh, waktu dan tempat; Agenda Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan dan panggilan untuk memberikan cadangan yang hendak dibentangkan, cadangan untuk meminda undang-undang dan pencalonan untuk perlantikan Jawatankuasa, hendaklah dikirim oleh Setiausaha kepada tiap-tiap ahli tidak lewat daripada 14 hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk bermesyuarat. 7.6 Korum untuk Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan ialah dua kali jumlah Ahli Jawatankuasa. Jika korum tidak cukup selepas setengah jam daripada masa yang ditetapkan, maka mesyuarat itu hendaklah ditangguhkan kepada tarikh lain (tidak lebih 30 hari) yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Jika korum tidak cukup juga dalam mesyuarat yang ditangguhkan itu, maka berkuasalah ahliahli yang hadir menjalankan mesyuarat, tetapi tidak berkuasa mengubah undang-undang Persatuan dan membuat keputusankeputusan yang melibatkan semua ahli. 7.7 Pencalonan untuk perlantikan Jawatankuasa dan cadangan untuk diberitahu di dalam Mesyuarat Agung Dwi-tahunan hendaklah diterima oleh Setiausaha Jawatankuasa tidak lewat daripada 14 hari sebelum Mesyuarat Agung Dwi-tahunan. Mereka yang dicalonkan hendaklah menandatangani pengesahan penerimaan pencalonan. 7.8 Setiausaha akan menghantar melalui surat/e-mel, Agenda, salinan minit Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan yang lepas dan Laporan Aktiviti sekurang-kurangnya 7 hari sebelum diadakan Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan. Penyata Kira-kira Persatuan bagi dwi-tahun yang baru berakhir yang telah diaudit akan diedarkan kepada Ahli yang hadir semasa Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan. 7.9 Sekiranya di dalam Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan didapati penarikan diri oleh seseorang calon di saat akhir dan tiada calon lain maka pencalonan baru boleh dikemukakan dalam Mesyuarat Agung Dwi-tahunan tersebut Semua keputusan di Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan hendaklah dibuat berasaskan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga 4

5 8 daripada ahli yang hadir Mesyuarat Agung Khas Mesyuarat Agung Khas boleh diadakan di atas: i) Permintaan daripada Jawatankuasa bila difikir mustahak; ii) Permintaan beramai-ramai kepada Setiausaha secara bertulis oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) daripada jumlah ahli yang berhak dengan menerangkan tujuan mengadakannya. Jawatankuasa hendaklah menetapkan tarikh Mesyuarat Agung Khas ini pada satu tarikh yang tidak lewat daripada 30 hari selepas penerimaan permintaan bertulis itu Pemberitahuan dan Agenda untuk Mesyuarat Agung Khas itu hendaklah diedar kepada semua ahli oleh Setiausaha sekuarang-sekurangnya 15 hari sebelum tarikh yang telah ditetapkan untuk bermesyuarat dan 7.2 di dalam Perlembagaan ini berkenaan korum dan penangguhan Mesyuarat Agung Dwi-tahunan boleh digunakan untuk Mesyuarat Agung Khas, tetapi dengan syarat jika kerana tidak mencukupi korum selepas 30 minit dari waktu yang telah ditetapkan maka mesyuarat itu hendaklah dibatalkan dan dalam masa 6 bulan dari tarikh ini, Mesyuarat Agung Khas atas permintaan Ahli-ahli dengan tujuan yang sama tidaklah boleh diadakan Setiausaha hendaklah menghantar kepada semua ahli salinan minit Mesyuarat Agung Khas tidak lewat daripada 30 hari selepas Mesyuarat diadakan. JAWATANKUASA 8.1 Jawatankuasa ialah badan pengelola tertinggi Persatuan yang terdiri tidak lebih daripada tujuh belas (17) orang pegawai, dilantik empat (4) tahun sekali didalam Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan seperti berikut: Seorang Yang Dipertua Dua orang Naib Yang Dipertua Seorang Setiausaha Seorang Penolong Setiausaha Seorang Bendahari Seorang Penolong Bendahari Sepuluh (10) orang Ahli Lembaga. Enam (6) orang daripadanya dilantik di dalam Mesyuarat Agung Dwi- Tahunan dan empat (4) orang dipilih oleh Yang Dipertua setelah berunding dengan Jawatankuasa persatuan. 8.2 Jawatankuasa persatuan berhak menubuhkan apa jua biro yang dianggap perlu dan melantik Pengerusi biro-biro tersebut. 8.3 Semua Pegawai Jawatankuasa akan berkhimat selama empat (4) tahun dan berhak dicalonkan bagi penggal yang berikutnya. 8.4 Semua pegawai Jawatankuasa boleh dilantik semula tiap-tiap penggal kepada jawatan yang sama. 8.5 Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekuarang-kurangnya sekali di dalam tempoh masa tiga (3) bulan dan Pegawai 5

6 Jawatankuasa hendaklah dimaklumkan secara bertulis sekurangkurangnya tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat yang ditetapkan. 8.6 Yang Dipertua dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua orang pegawai lain boleh memanggil Mesyuarat Jawatankuasa pada bilabila masa. 8.7 Bagi mesyuarat Jawatankuasa tersebut sekurang-kurangnya 9 orang daripada bilangan keahlian Jawatankuasa hendaklah hadir bagi memenuhi korum mesyuarat. 8.8 Keputusan Jawatankuasa hendaklah dengan suara terbanyak. 8.9 Keputusan yang didapati melalui Surat Pekeliling seperti berikut hendaklah dilaporkan oleh Setiausaha kepada Mesyuarat Jawatankuasa kemudiannya untuk dicatatkan di dalam minit mesyuarat: Jika timbul perkara mustahak yang berkehendakkan kelulusan Jawatankuasa dan Mesyuarat Jawatankuasa tidak dapat diadakan, Setiausaha boleh menerima kelulusan daripada Jawatankuasa melalui Surat Pekeliling. Syarat-syarat yang berikut hendaklah disempurnakan sebelum keputusan Jawatankuasa boleh dianggap sebagai telah diterima Masalah yang dibangkitkan itu hendaklah dibutirkan dengan terang di dalam Surat Pekeliling yang dihantar kepada Jawatankuasa Sekurang-kurangnya 9 orang daripada keahlian Jawatankuasa mestilah mencatatkan persetujuan mereka secara bertulis kepada cadangan itu Keputusan hendaklah dengan undian terbanyak. Sebarang keputusan yang didapati melalui surat pekeliling hendaklah dilaporkan oleh Setiausaha kepada Mesyuarat Jawatankuasa berikutnya untuk disahkan dan dicatatkan di dalam minit Pegawai Jawatankuasa yang gagal menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa tiga (3) kali berturut-turut tanpa alasan yang memuaskan akan disifatkan sebagai telah meletakkan jawatan di dalam Jawatankuasa Jika seorang pegawai meninggal dunia atau meletakkan jawatan, atau disingkir, Yang Dipertua dengan persetujuan sekurangkurangnya dua (2) orang pegawai berkuasa melantik ganti untuk memenuhkan kekosongan itu sehingga Mesyuarat Agung Dwi- Tahunan yang berikut diadakan. Calon yang mendapat undian ke- 2 terbanyak dalam pemilihan yang lalu hendaklah dipanggil untuk memenuhi kekosongan itu Yang Dipertua dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua orang pegawai, boleh mengarahkan Setiausaha dan pegawai lain untuk menjalankan urusan Persatuan dan melantik mana-mana ahli Persatuan kepada apa-apa jawatan sementara yang difikirkan mustahak. Yang Dipertua dengan persetujuan sekurangkurangnya 2 orang pegawai boleh menggantung atau melucutkan pengurus/jawatankuasa/pegawai atau kakitangan kerana cuai di dalam perkerjaan, curang, tidak cekap, ingkar menjalankan keputusan Jawatankuasa atau kerana sebab-sebab yang difikirkan 6

7 9 boleh menjejaskan perjalanan dan kepentingan Persatuan Jawatankuasa dengan suara undi terbanyak boleh melulus atau menolak sesuatu permohonan keahlian tanpa memberikan apaapa sebab. Keputusan Jawatankuasa adalah muktamad Jawatankuasa berhak membuat ketetapan dalam perkara-perkara berkaitan dengan disiplin ahli dan ketetapan ini adalah muktamad Jawatankuasa hendaklah mengelola dan mengaturkan kerja-kerja harian Persatuan dan membuat keputusan atas perkara-perkara mengenai perjalanan Persatuan dengan tidak terkeluar dari dasar umum yang ditetapkan oleh Mesyuarat Agung Dwi-tahunan. Jawatankuasa seharusnya tidaklah boleh membuat tindakan bertentangan dengan keputusan Mesyuarat Agung Dwi-tahunan dengan tidak terlebih dahulu berhubung dengannya dan Jawatankuasa mestilah sentiasa taat kepada keputusan Mesyuarat Agung Dwi-tahunan. Jawatankuasa hendaklah membuat laporan berkenaan kegiatan bagi tahun lalu untuk tiaptiap Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan Jawatankuasa boleh menubuhkan Jawatankuasa Kecil jika difikirkan mustahak dan memberikan kewajipan khas kepada sebarang Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa yang lama hendaklah menyerahkan semua dokumen pertubuhan seperti sijil pendaftaran, perlembagaan berdaftar, salinan penyata tahunan, surat-surat maklum balas, buku-buku akaun, buku-buku bank, cek dan resit, dan geran tanah, senarai aset dan sebagainya kepada Jawatankuasa baru. KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAI 9.1 Yang Dipertua hendaklah menjadi Pengerusi di Mesyuarat Agung Dwi-tahunan dan semua Mesyuarat Jawatankuasa dan bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan semua Mesyuarat Persatuan, mempunyai undi pemutus, menandatangani peringatan mesyuarat bila telah diluluskan dan menandatangani semua cek, Laporan Kewangan dan Akaun Persatuan bersama dengan Bendahari. 9.2 Naib-Naib Yang Dipertua hendaklah membantu Yang Dipertua dalam tugas-tugasnya dan memangku jawatan Yang Dipertua semasa ketiadaanya. 9.3 Setiausaha hendaklah: menjalankan kerja Persatuan mengikut Perlembagaan dan Perintah Mesyuarat Agung Dwi-tahunan dan Jawatankuasa mengikut Peraturan Persatuan bertanggungjawab menguruskan surat-menyurat dan menyimpan semua buku berkaitan Urusetia termasuk Daftar Ahli, surat dan kertas dari semasa ke semasa kecuali yang berkaitan dengan buku-buku akaun dan dokumen kewangan Setiausaha hendaklah menyimpan buku Daftar Ahli yang mengandungi maklumat terperinci ahli mengikut kategori seperti: i) Bilangan Siri ii) Nama Ahli 7

8 10 iii) Tarikh menjadi ahli iv) Nombor Ahli v) Tempat dan Tarikh Lahir vi) Nombor Kad Pengenalan vii) Perkerjaan, Nama dan Alamat Majikan; dan viii) Alamat rumah kediaman tiap ahli Ia hendaklah hadir dalam semua mesyuarat dan membuat catatan mesyuarat Ia juga bertanggungjawab ke atas Laporan Dwi-Tahunan dan membentangkannya di Mesyuarat Agung Dwi- Tahunan, menulis dan menyimpan Minit Mesyuarat Jawatankuasa dan Minit Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan serta mengemaskinikan Laporan Tahunan ke dalam Sistem eroses. 9.4 Penolong Setiausaha hendaklah membantu Setiausaha dalam tugasnya dan memangku jawatan Setiausaha di masa ketiadaannya. 9.5 Bendahari hendaklah: Menguruskan akaun Persatuan Membentangkan Penyata Laporan Kewangan Tahunan di Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan Membentangkan Laporan Kewangan pada bila-bila masa yang dikehendaki Menandatangani semua cek, Laporan Kewangan dan Akaun Persatuan bersama-sama dengan Yang Dipertua dan Setiausaha Mengendalikan pelaburan wang Persatuan yang tidak diperlukan pada satu-satu masa Membuat bayaran atas semua perbelanjaan yang telah diluluskan. 9.6 Penolong Bendahari hendaklah membantu Bendahari dalam tugasnya dan memangku jawatan Bendahari di masa ketiadaannya. 9.7 Ahli Jawatankuasa Biasa hendaklah membantu Jawatankuasa dalam menjalankan tugas yang diarah olehnya. KEWANGAN 10.1 Tertakluk kepada peruntukan Perlembagan, wang Persatuan boleh digunakan untuk urusan semua rasmi Persatuan Wang Persatuan tidak boleh digunakan untuk membayar apa-apa denda yang telah dikenakan oleh Mahkamah ke atas seorang ahli Wang tunai boleh disimpan oleh Bendahari tidak lebih daripada RM500/- (Ringgit Lima Ratus sahaja) pada sesuatu masa. Wang yang lebih daripada jumlah itu mesti disimpan didalam akaun bank yang dipersetujui oleh Jawatankuasa, dalam tempoh 7 hari daripada tarikh penerimaan. Akaun Bank itu hendaklah di atas nama Persatuan Segala pengeluaran wang dari Akaun Bank Persatuan hendaklah ditandatangani Yang DiPertuan dan Bendahari/Setiusaha Perbelanjaan yang lebih daripada RM1000/- (Ringgit Satu Ribu sahaja) bagi sesuatu masa tidak boleh dibuat tanpa diluluskan terlebih dahulu oleh Jawatankuasa. Perbelanjaan yang kurang 8

9 11 12 daripada RM1000/-(Ringgit Satu Ribu sahaja) bagi sesuatu masa bolehlah dibuat dengan kelulusan Yang Dipertua Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berserta Kunci Kira-kira pada akhir tahun Kewangan hendaklah disediakan dan diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira mengikut Perlembagaan dengan seberapa segeranya setelah tamat tahun kewangan. Penyata Kirakira Tahunan yang telah diaudit hendaklah dikemukakan untuk diluluskan oleh Mesyuarat Agung Dwi-Tahunan yang berikutnya, dan salinannya hendaklah disediakan supaya dapat diperoleh oleh ahli dari alamat yang berdaftar atau dari tempat mesyuarat Persatuan Persatuan boleh menerima/mengutip wang untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk mencapai matlamatnya Persatuan boleh menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi termasuk berniaga, membeli, memiliki dan menjual harta-harta alih dan tidak alih; membuat pelaburan dalam bentuk saham, bon dan sebagainya; mengadakan usahasama perniagaan; dan membuat pinjaman kewangan daripada institusi kewangan berdaftar Persatuan boleh menubuhkan tabung kewangan yang akan digunakan untuk melanjut, memaju dan menjalankan tujuantujuan Persatuan ini Tahun Kewangan Persatuan bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember. JURUAUDIT 11.1 Dua orang yang bukannya Ahli Jawatankuasa Pertubuhan hendaklah dilantik dala Mesyuarat Agung Dwi-tahunan sebagai Juruaudit. Mereka yang memegang jawatan selama 2 tahun boleh dilantik semula Juruaudit hendaklah dikehendaki memeriksa Penyata Kewangan dan Penyata Tahunan bagi 2 tahun. Juruaudit hendaklah membuat perakuan dan menandatangani Penyata Kewangan dan Tahunan tersebut untuk pertimbangan Mesyuarat Agung Dwi- Tahunan. Mereka juga dikehendaki pada bila-bila masa oleh Yang Dipertua mengaudit Penyata Kewangan persatuan pada bila-bila masa didalam tempoh perkhidmatan mereka dan membuat laporan kepada Jawatankuasa. PENTADBIR HARTA 12.1 Segala harta tidak alih Persatuan hendaklah didaftarkan atas nama Persatuan dan segala surat cara perlaksanaan berkaitan dengan harta ini dianggap sah dan berkuatkuasa seolah-olah ianya telah dilaksanakan oleh seorang tuan punya berdaftar dengan syarat suratcara itu disempurnakan oleh 3 orang Ahli Jawatankuasa persatuan pada masa itu yang mana perlantikan mereka disahkan melalui Sijil Perakuan yang dikeluarkan oleh Pendaftar Pertubuhan dan dimeteri dengan meteri pertubuhan Pentadbir Harta tidak boleh menjual, menggadai, menarik balik atau menukar harta kepunyaan Persatuan dengan tidak ada persetujuan dan kuasa yang diberikan oleh Mesyuarat Agung Dwitahunan Persatuan. 9

10 TAFSIRAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN 13.1 Di antara Mesyuarat Agung Dwi-tahunan, Jawatankuasa boleh memberikan tafsirannya kepada Perlembagaan dan bila mustahak memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam Perlembagaan Kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar yang telah dibuat di dalam Mesyuarat Agung Dwitahunan, Keputusan Jawatankuasa terhadap ahli-ahli adalah muktamad jika atau sehingga tidak dirombak oleh keputusan Mesyuarat Agung Dwi-tahunan. PENASIHAT / PENAUNG 14.1 Penasihat ialah siswazah-siswazah wanita yang berpengalaman dan berpengaruh dalam masyarakat dan negara serta yang boleh memberi bimbingan dan nasihat untuk mencapai matlamat Persatuan. Perlantikan Penasihat akan dibuat oleh Jawatankuasa Penaung ialah siswazah wanita yang berpengalaman dan berpengaruh dalam masyarakat dan negara serta yang boleh memberi bimbingan dan nasihat untuk mencapai matlamat Persatuan dengan syarat orang yang dilantik itu menyatakan persetujuannya secara bertulis terlebih dahulu. Perlantikan Penaung akan dibuat oleh Jawatankuasa. LARANGAN 15.1 Semua Ahli Jawatankuasa yang menjalankan tugas-tugas pemerintah di dalam Persatuan tidak terdiri dari bukan warganegara Malaysia. PINDAAN PERLEMBAGAAN 16.1 Perlembagaan Persatuan tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Agung Dwi-tahunan. Permohonan untuk pindaan perlembagaan hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa 60 hari dari tarikh keputusan Mesyuarat Agung Dwi-tahunan yang meluluskan pindaan itu dan hanya boleh dikuatkuasakan mulai daripada tarikh pindaan itu diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan. PEMBUBARAN 17.1 Persatuan boleh dibubarkan secara sukarela dengan persetujuan tidak kurang daripada 3/4 jumlah semua ahli dan diluluskan dalam satu Mesyuarat Agung Dwi-tahunan. Pembubaran ini akan dilaksanakan selepas tempoh dua bulan daripada tarikh keputusan pembubaran itu dibuat Sekiranya Persatuan dibubarkan mengikut 17.1 maka segala hutang dan tanggungan Persatuan yang sah mengikut undangundang hendaklah dijelaskan dan baki wang atau harta benda Persatuan yang tinggal, dengan persetujuaan Mesyuarat Agung Dwi-tahunan hendaklah diselesaikan mengikut cara yang dipersetujui dalam mesyuarat yang berkenaan Kenyataan pembubaran Persatuan yang ditandatangani oleh seorang Pegawai utama dan tujuh orang ahli pengajur atau ahli 10

11 biasa, hendaklah disampaikan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh pembubaran. 18 BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA 18.1 Bendera - tiada 18.2 Lambang Keterangan - Lambang Persatuan menunjukkan gambar wanita memakai mota dan memegang skrol, semuanya berwarna merah dengan latar belakang putih. Warna merah mencerminkan kegigihan dan warna putih mencerminkan kejujuran Lencana Keterangan - Lencana Persatuan menunjukkan gambar wanita memakai mota dan memegang skrol, semuanya berwarna merah dengan latar belakang putih. Warna merah mencerminkan kegigihan dan warna putih mencerminkan kejujuran. 11

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR (PPM-017-10-22092010) mulai 22/9/2010 (2291-10-SEL) - lama FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER

Lebih terperinci

PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR.

PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. Selepas ini disebut pertubuhan.

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas Selepas ini disebut Pertubuhan. FASAL 2 ALAMAT (1) Alamat

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA, DURIAN TUNGGAL, MELAKA (NAMA PERTUBUHAN) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA PECAMP Malaysia Februari 2006 PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA (Society of Information

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS) PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS) Fasal 1 NAMA 1) Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Alumni Kolej Matrikulasi Yayasan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84) FASAL 1: NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH)

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH) KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH) PPM-010-12-14032013 FASAL 1 - NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI

Lebih terperinci

PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN

PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali sebagai Persekutuan Persatuan Pedagang Sarang Burung Malaysia. Selepas ini disebut PPSB. FASAL

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA KANDUNGAN FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN FASAL 6 PEMBERHENTIAN DAN

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1.0 NAMA 1.1 Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi Malaysia dengan nama ringkasnya IPF. Selepas ini disebut IPF. 2.0 ISTILAH

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC))

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC)) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC)) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N Selepas ini disebut

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) Selepas ini disebut pertubuhan. 2. Takrif

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) Selepas ini disebut "Pertubuhan".

Lebih terperinci

Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata.

Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata. Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata. UNDANG-UNDANG BAGI.. (Nama Penuh Pertubuhan) FASAL 1: NAMA Pertubuhan ini

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN Badan Khairat Kelana Jaya FASAL 2 ALAMAT DAN TEMPAT URUSAN Tempat bagi urusan dan alamat pos ialah : D/a Masjid Al-Hidayah, Jalan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK.

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK. UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK. Fasal 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN MURID-MURID TUA SEKOLAH CHUNG TUCK, KAMPONG SIMEE,

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA Selepas ini disebut pertubuhan.

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK) 1.0 PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK) a) Nama Persatuan ini dinamakan Persatuan Kakitangan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan atau Persatuan Kakitangan POLISAS

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN. Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN. Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak. (NAMA PERTUBUHAN) KANDUNGAN FASAL 1... NAMA FASAL 2... TEMPAT URUSAN FASAL 3... BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA FASAL 4... TUJUAN

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama Selepas ini disebut pertubuhan. MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN 2. Takrif Nama : Akrab atau rakan pembimbing perkhidmatan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S.

UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S. UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S. FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Pertubuhan Penganut Dewa Si Thian Kong, Kuala Pilah, Negeri Sembilan.

Lebih terperinci

KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, 1976.

KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, 1976. KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, 1976. UNDANG-UNDANG PERTUBUHAN FASAL 1: NAMA DAN ALAMAT 1.1 Kelab ini dinamakan KELAB SUKAN BANK RAKYAT, KUALA LUMPUR ringkasnya

Lebih terperinci

Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia

Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia 1 I. Nama dan Alamat Persatuan ini akan dinamakan Persatuan Linguistik Malaysia, yang di bawah ini akan dirujuk sebagai Persatuan. Alamat Persatuan ini adalah

Lebih terperinci

1. Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ini ialah:

1. Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ini ialah: PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN MEMELIHARA DAN MEMAJUKAN TANAH ADAT ASAL (MENTAS) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN MEMELIHARA DAN MEMAJUKAN TANAH ADAT ASAL (MENTAS) Selepas ini

Lebih terperinci

(1) Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah. Ibu Pejabat KDCA Hongkod, Jalan Penampang, Peti Surat 907, Penampang, Sabah.

(1) Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah. Ibu Pejabat KDCA Hongkod, Jalan Penampang, Peti Surat 907, Penampang, Sabah. PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN HAL EHWAL DAN PELINDUNG PENGGUNA SABAH (CONSUMERS AFFAIR AND PROTECTION SOCIETY OF SABAH) (CAPS) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Pertubuhan Hal Ehwal Dan Pelindung

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI TAMAN DESA JAYA TAMAN EHSAN TAMAN USAHA JAYA TAMAN BUKIT DESA DAN TAMAN DAYA Diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH FASAL 1 : NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional Bukan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN.

UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN. UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN. FASAL 1 NAMA PERSATUAN a) Persatuan Penduduk Pangsapuri Langat Jaya, Cheras, Selangor Darul Ehsan (PPPLJ).

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008)

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI,

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN

Lebih terperinci

Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC

Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC KELAB SUKAN & REKREASI ELTC Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC Fasal 1: Maklumat Asas Nama Pertubuhan : Kelab Sukan & Rekreasi ELTC Fasal 2 : Tempat Urusan English Language Teaching Centre, Malaysia

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG SEKSYEN 5

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG SEKSYEN 5 FASAL 1 NAMA PERSATUAN Persatuan ini dinamakan PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG, SEKSYEN 5; selepas ini disebut Persatuan. FASAL 2: TEMPAT URUSAN Alamat dan tempat urusan serta urusan

Lebih terperinci

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh: (Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam Disediakan Oleh: Jawatankuasa Penaja Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Universiti Selangor Kampus

Lebih terperinci

8 DISEMBER 2013 (Ahad) Nur Lembah Bestari, Training & Eco Resort Hutan Lipur Sungai Tua, Jalan Ulu Yam Baru, Batu Caves, Selangor

8 DISEMBER 2013 (Ahad) Nur Lembah Bestari, Training & Eco Resort Hutan Lipur Sungai Tua, Jalan Ulu Yam Baru, Batu Caves, Selangor PERSATUAN AUTISME MUSLIM MALAYSIA (PPM-020-10-19072012) No. 78, Jalan 16/2, Seksyen 16, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Faks: +603-79609676 E-mel: info@autisme.my Tarikh: Rujukan Kami: 8

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA FASAL 1 NAMA 1. Persatuan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA, (MALAYSIAN BREASTFEEDING PEER COUNSELOR ASSOCIATION)

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA KANDUNGAN Muka Surat FASAL 1 :

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS , AYER HITAM, JOHOR

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS , AYER HITAM, JOHOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS 84 86100, AYER HITAM, JOHOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS 84 86100, AYER

Lebih terperinci

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA AM PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA 1. Membentangkan peraturan Mesyuarat Agung Tahunan, Mesyuarat Agung Khas dan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa yang meliputi

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Nama dan Alamat TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 1. Kumpulan Sokongan Ibu Bapa bagi Tingkatan, Unit Berunifom, Kelab / Persatuan, Sukan / Permainan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor) PENERANGAN TENTANG LOGO ANALIS ANALIS KELALANG KON KROMATOGRAM WARNA MERAH WARNA BIRU : Singkatan nama Persatuan Sains Analisis Malaysia : Bergiat dalam penyelidikan sains analisis yang bercorak asas dan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08) 1 PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08) FASAL 1 NAMA 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA KANDUNGAN FASAL 1.. NAMA FASAL 2..

Lebih terperinci

UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA

UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA Peraturan 1. Nama dan Tempat Urusan 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA, selepas ini disebut Persatuan.

Lebih terperinci

UNIT KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU

UNIT KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU UNDANG UNDANG BAGI KELAB RADIO AMATUR KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU SQUAD 99 (TERENGGANU AMATEUR RADIO DISASTER COMMUNICATION CLUB - SQUAD 99). FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB

Lebih terperinci

4. Wilayah Kegiatan Kegiatan PSM meliputi seluruh Malaysia. 5. Bidang Aktiviti PSM tidak boleh melibatkan diri dalam politik.

4. Wilayah Kegiatan Kegiatan PSM meliputi seluruh Malaysia. 5. Bidang Aktiviti PSM tidak boleh melibatkan diri dalam politik. PERLEMBAGAAN PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA (pindaan sehingga 23 Julai 2011) 1 PERLEMBAGAAN PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA BIL. PERKARA PERUNTUKAN 1. Nama a) Persatuan ini dinamakan Persatuan Sejarah Malaysia

Lebih terperinci

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN UNDANG-UNDANG PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA MALAYSIAN ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES [MALA] KANDUNGAN MUKASURAT FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA (ASSOCIATION OF BUMIPUTERA WOMEN IN BUSINESS AND PROFESSION, MALAYSIA) 1. NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Pangsapuri Taman Puncak Kinrara

Lebih terperinci

BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR

BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR 1. NAMA PERTUBUHAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA, BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11,SHAH ALAM, SELANGOR.

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR

UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR 1. NAMA Nama pertubuhan ini ialah: Persatuan Khairat Kematian Taman Samudra Mitra dan Delphina Batu Caves

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan PEJABAT PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA (REGISTRAR OF YOUTH SOCIETIES) KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA ARAS 4, MENARA KBS, NO. 27 PERSIARAN PERDANA, Tel : 03-8871 3600 / PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

Lebih terperinci

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016)

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016) PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PEDAGANG DAN PENGUSAHA MELAYU MALAYSIA (PERDASAMA) (PINDAAN 12 NOVEMBER 2016) Kandungan Fasal 1. Nama 2. Tempat

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM BANDAR BARU BANGI SELANGOR DARUL EHSAN ISI KANDUNGAN BAB PERTAMA: NAMA DAN TEMPAT URUSAN... 1 Fasal 1: NAMA... 1 Fasal 2: TEMPAT URUSAN...1 BAB

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN PERLEMBAGAAN BADAN KEBAJIKAN PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BUKU PANDUAN PERLEMBAGAAN BADAN KEBAJIKAN PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BUKU PANDUAN PERLEMBAGAAN BADAN KEBAJIKAN PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ISI KANDUNGAN HALAMAN 1. PENDAHULUAN 3 2. OBJEKTIF 4 3. KEAHLIAN 5 4. AHLI JAWATANKUASA

Lebih terperinci

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017)

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PEDAGANG DAN PENGUSAHA MELAYU MALAYSIA (PERDASAMA) (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) KANDUNGAN Fasal 1. Nama 2. Tempat

Lebih terperinci

(2) Selepas ini disebut Persatuan.

(2) Selepas ini disebut Persatuan. UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN BIOMOLEKULAR TERAPI MALAYSIA (PBMTM) BIOMOLECULAR THERAPY ASSOCIATION MALAYSIA (BMTA) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan BioMolekular

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN

PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN Kaedah 1 1.1 Nama & Alamat 1.1.1 Persatuan ini adalah dikenali dengan nama Persatuan Ibubapa

Lebih terperinci

CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN

CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN FASAL 1. NAMA Badan Sukan ini dikenali dengan nama atau ringkasnya disebut sebagai di dalam Perlembagaan ini. FASAL 2. ALAMAT

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION) PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION) FASAL 1 : NAMA PERTUBUHAN 1. Persatuan hendaklah dikenali sebagai PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN 1. NAMA Nama pertubuhan ini ialah Badan KHAIRAT Kematian Bandar Tun Hussein Onn, Cheras, Selangor. Selepas ini disebut sebagai KHAIRAT 2. ALAMAT

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 23. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan

Lebih terperinci

PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI

PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI PERLEMBAGAAN PAUPM PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT FASAL 1 FASAL 2 FASAL 3 FASAL 4 FASAL 5 FASAL 6 FASAL 7 FASAL 8 FASAL FASAL 10 FASAL 11 FASAL 12

Lebih terperinci

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM PERKARA MUKA SURAT Nama Persatuan 1 Alamat dan Tujuan Keanggotaan Persatuan 2 Pemberhentian dan Kemasukan Semula 2 Yuran dan Kewajipan Ahli 3 Jawatankuasa Kerja dan Tugas-tugas

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1 KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BHD ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1. TAJUK 1.1 Aturan-Aturan ini boleh disebut sebagai Aturan-Aturan

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN SEKOLAH KEBANGSAAN.. PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan

Lebih terperinci

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN TAMBAHAN TABUNG KEBAJIKAN, KESATUAN......... NATIONAL UNION OF JOURNALISTS PENINSULAR...... MALAYSIA...... KESATUAN

Lebih terperinci

UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL)

UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL) [PPBM 2111/09] UNDANG-UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL) 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL (PEMBINA) No. Pendaftaran: PPBM 2111/09 FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan

Lebih terperinci

NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR

NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR 2 KANDUNGAN Pengenalan Kewajipan Pegawai Pertubuhan Pengendalian Mesyuarat Agung Pengendalian Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Penyelenggaraan Rekod-Rekod

Lebih terperinci

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) PERATURAN PERSIDANGAN PERHIMPUNAN AGUNG PERWAKILAN BAHA AHAGIAN DAN PERSIDANGAN CAWANGAN

Lebih terperinci

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga.

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga. (c) aktiviti-aktiviti yang dijalankan. (2) Catatan dalam rekod perakaunan dan rekod-rekod lain menurut fasal (1), hendaklah dibuat dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada tiga puluh hari dari

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) PERLEMBAGAAN UMNO BERSATU - BERSETIA - BERKHIDMAT 1 KANDUNGAN FASAL 1 FASAL 2 FASAL

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA

PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA UNDANG UNDANG PERTUBUHAN PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA KANDUNGAN Pendahuluan FASAL 1 FASAL 2 FASAL 3 FASAL 4 FASAL 5 FASAL 6 FASAL 7 FASAL 8 FASAL 9 FASAL 10 FASAL 11 FASAL

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH PERTUBUHAN KERABAT D RAJA KELANTAN AL-MUHAMMADI

UNDANG-UNDANG TUBUH PERTUBUHAN KERABAT D RAJA KELANTAN AL-MUHAMMADI 1 UNDANG-UNDANG TUBUH PERTUBUHAN KERABAT D RAJA KELANTAN AL-MUHAMMADI KANDUNGAN FASAL 1 FASAL 2 FASAL 3 FASAL 4 FASAL 5 FASAL 6 FASAL 7 FASAL 8 FASAL 9 FASAL 10 FASAL 11 FASAL 12 FASAL 13 FASAL 14 FASAL

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (KSSKA)

PERLEMBAGAAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (KSSKA) PERLEMBAGAAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (KSSKA) FASAL 1 NAMA Kelab ini dikenali dengan nama KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (KSSKA) selepas

Lebih terperinci

5.1 Mewujudkan dan menjalinkan perhubungan, kerjasama dan perpaduan di kalangan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya.

5.1 Mewujudkan dan menjalinkan perhubungan, kerjasama dan perpaduan di kalangan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya. 1. NAMA Persatuan ini dinamakan sebagai Persatuan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya Kuala Lumpur (The Association of University of Malaya Laboratory Technologists Kuala Lumpur) (PJMUM) selepas ini

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA Selepas ini disebut "Pertubuhan".

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

Perlembagaan Badan Pelajar Berdaftar. Nama badan pelajar : Persatuan Pelajar Sains Sukan Universiti Malaya. 1. Tujuan atau kepentingan badan pelajar :

Perlembagaan Badan Pelajar Berdaftar. Nama badan pelajar : Persatuan Pelajar Sains Sukan Universiti Malaya. 1. Tujuan atau kepentingan badan pelajar : STATUT UNIVERSITI (BADAN-BADAN PELAJAR ) 1979 (Perenggan 3 (2) BORANG 2 Perlembagaan Badan Pelajar Berdaftar Nama Tujuan atau kepentingan Nama badan pelajar : Persatuan Pelajar Sains Sukan Universiti Malaya

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.0 NAMA 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab Universiti Putra Malaysia. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM. 1.3 Alamat persatuan/kelab ini ialah :

Lebih terperinci

DASAR DAN PERLEMBAGAAN DEWAN PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN MELAYU BRUNEI

DASAR DAN PERLEMBAGAAN DEWAN PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN MELAYU BRUNEI DASAR DAN PERLEMBAGAAN DEWAN PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN MELAYU BRUNEI 1 BAB KANDUNGAN MUKA SURAT BAB 1 NAMA DAN TEMPAT Muka surat 3 BAB 2 DASAR DAN TUJUAN Muka surat 3 BAB 3 AHLI DAN CAWANGAN Muka surat

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD ATURAN-ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN SECARA ISLAM KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD 1. Tajuk dan mula berkuatkuasa 1.1 Aturan-aturan ini dinamakan Aturan-aturan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid

Lebih terperinci

perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM

perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM-001-13-04031969 1 FASAL 1. NAMA PERLEMBAGAAN HARAKAH ISLAMIAH (HIKMAH) Nama Pertubuhan ini ialah Harakah Islamiah dan singkatan

Lebih terperinci

KANDUNGAN. Muka Surat Fasal 1 Nama 1. Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4

KANDUNGAN. Muka Surat Fasal 1 Nama 1. Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4 KANDUNGAN Muka Surat Fasal 1 Nama 1 Fasal 2 Tempat Urusan 1-2 Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4 Fasal 4 Keahlian 5-7 Fasal 5 Pemberhentian Dan Pemecatan Ahli 7-10 Fasal 6 Sumber Kewangan 10 Fasal 7 Mesyuarat

Lebih terperinci

STATUT UNIVERSITI STATUT XXIII (SIRI BAHARU) STATUT UNIVERSITI MALAYA (BADAN-BADAN PELAJAR) 1979 BAHAGIAN I: PERMULAAN

STATUT UNIVERSITI STATUT XXIII (SIRI BAHARU) STATUT UNIVERSITI MALAYA (BADAN-BADAN PELAJAR) 1979 BAHAGIAN I: PERMULAAN STATUT UNIVERSITI STATUT XXIII (SIRI BAHARU) STATUT UNIVERSITI MALAYA (BADAN-BADAN PELAJAR) 1979 Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 26 Perlembagaan Universiti Malaya, Canselor membuat

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 202 AKTA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PERUNTUKAN KHAS) 1978 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci