KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, 1976.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, 1976."

Transkripsi

1 KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA) NO. PENDAFTARAN 1939 (SELANGOR) 30HB. NOVEMBER, UNDANG-UNDANG PERTUBUHAN FASAL 1: NAMA DAN ALAMAT 1.1 Kelab ini dinamakan KELAB SUKAN BANK RAKYAT, KUALA LUMPUR ringkasnya KEBARA dan alamat serta tempat mesyuaratnya ialah di Bangunan Bank Rakyat Jalan Tangsi, Kuala Lumpur, atau tempat-tempat yang difikirkan munasabah dan dipersetujui oleh Pendaftar Pertubuhan. FASAL 2 : WARNA DAN LAMBANG 2.1 Warnanya 'Terra-cota' serta lambang 'Korporat' Bank Rakyat dengan dilingkungi oleh garis 4 segi hitam. (Seperti di atas). FASAL 3 : TUJUAN 3.1 Menggalakkan pekerja-pekerja dan kakitangan Kumpulan Bank Rakyat supaya cenderung dalam arena sukan, sosial dan kerja-kerja amal. 3.2 Memupuk dan mengeratkan tali persaudaraan antara kakitangan di dalam Kumpulan Bank Rakyat. 3.3 Mengadakan dan menyediakan kemudahan-kemudahan sukan dan kerjakerjakebajikan seperti sebuah kelab, gelanggang-gelanggang permainan kepada ahli-ahli dan lain-lain kemudahan untuk kerja amal. 3.4 Menganjur dan menguruskan aktiviti-aktiviti luar seperti lawatan sambil belajar, perkelahan, pertandingan sukan dan lain-lain aktiviti yang mendatangkan faedah kepada ahli-ahli. 3.5 Memberi sebarang bantuan sekiranya berlaku kecemasan atas budibicara Jawatankuasa dan kemampuan Tabung Kewangan. FASAL 4 : KEAHLIAN 4.1 Ahli Biasa, Ahli Bersekutu dan Ahli Kehormat. FASAL 5 SYARAT-SYARAT MENJADI AHLI 5.1 AHLI BIASA Seseorang AHLI BIASA hendaklah:- a) Warganegara Malaysia yang bertugas dengan Bank Rakyat dan Anak- Anak Syarikat Bank Rakyat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Selangor. 1

2 b) Mengaku menurut syarat-syarat menjadi ahli, sanggup menerima dan mematuhi perlembagaan dan dasar-dasar KEBARA. c) Mengaku dan menurut kepada KEBARA dalam sebarang pertandingan sukan yang diwakilinya dalam Wilayah mahupun Malaysia atau mana-mana jua pertandingan sukan, dan juga mengaku bertanggongjawab serta menjaga nama baik KEBARA. 5.2 AHLI BERSEKUTU Seseorang AHLI BERSEKUTU hendaklah:- a) Warganegara Malaysia yang bertugas dengan Cawangan Bank Rakyat di luar Kuala Lumpur, atau kakitangan Syarikat Subsidiari Bank Rakyat, atau kakitangan yang bertugas samada dengan Koperasi Kakitangan Bank Rakyat (SEKATARAKYAT), atau dengan Kesatuan Sekerja Kakitangan Bank Rakyat. b) Mengaku menerima dan mematuhi Perlembagaan dan dasar-dasar KEBARA. c) Sanggup menyertai sebarang aktiviti KEBARA di samping memberi galakan moral serta sumbangan kewangan demi kebaikan KEBARA. 5.3 AHLI KEHORMAT Seseorang AHLI KEHORMAT hendaklah:- a) Warganegara Malaysia, terdiri daripada ahli-ahli Lembaga Pengarah Bank Rakyat dan ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat Subsidiari Bank Rakyat. b) Menerima dan mematuhi perlembagaan KEBARA serta sanggup memberi galakan moral serta sumbangan kewangan untuk kemajuan KEBARA. FASAL 6 : BORANG MENJADI AHLI 6.1 Borang Menjadi Ahli boleh diperolehi dari Setiausaha Kehormat dengan PERCUMA dan hendaklah diisi dengan penuh segala butir-butir peribadi yang diperlukan. FASAL 7 : MENJADI AHLI 7.1 Seseorangan yang hendak menjadi ahli KEBARA hendaklah menggunakan Borang Menjadi Ahli yang boleh diperolehi dengan PERCUMA dari Setiausaha Kehormat. 7.2 Borang yang telah diisi dengan butir-butir yang lengkap beserta dengan pembayaran Menjadi Ahli hendaklah dialamatkan kepada Setiausaha Kehormat. 2

3 7.3 Semua permohonan Menjadi Ahli akan dipertimbangkan dan diluluskan oleh Ahli-ahli Jawatankuasa. 7.4 Ahli Jawatankuasa berhak menolak sebarang permohonan dengan tidak memberi alasan. 7.5 Keputusan Ahli Jawatankuasa adalah muktamad. FASAL 8 : YURAN 8.1 Seseorangan yang hendak menjadi AHLI BIASA mestilah terlebih dahulu menjelaskan bayaran masuk RM2-00 beserta yuran tahunan berjumlah RM Seseorang yang hendak menjadi AHLI BERSEKUTU mestilah menjelaskan bayaran masuk RM2-00 dan yuran tahunan berjumlah RM Seseorang yang hendak menjadi AHLI KEHORMAT mestilah menjelaskan yuran tahunan sebanyak RM Semua Yuran Tahunan bagi AHLI BIASA dan AHLI BERSEKUTU hendaklah dijelaskan melalui potongan gaji ahli yang berkenaan selewat-lewatnya pada akhir bulan Mac tiap-tiap tahun dengan syarat terlebih dahulu mendapat persetujuan daripada ahli tersebut, pihak majikan dan Ketua Pengarah Sumber Manusia. FASAL 9 : HAK-HAK AHLI Tiap-tiap AHLI KEBARA adalah berhak:- 9.1 Mengambil bahagian dalam Mesyuarat Agung KEBARA. 9.2 Mengundi dalam semua perkara dalam Mesyuarat Agong kecuali AHLI BERSEKUTU dan AHLI KEHORMAT. 9.3 Menyertai dan mengambil bahagian dalam semua lapangan kegiatan KEBARA. 9.4 Memegang sebarang Jawatan yang ditetapkan oleh Mesyuarat Agung dan/atau Mesyuarat Jawatankuasa kecuali AHLI BERSEKUTU dan AHLI KEHORMAT yang dibolehkan hanya menjadi ahli Jawatankuasa Kecil dan/atau Penasihat. FASAL 10 : BERHENTI DARI MENJADI AHLI Seseorang ahli akan terhenti dari menjadi ahli sekiranya: Tidak wujud lagi KEBARA atau pendaftarannya dibatalkan Melanggar salah satu daripada syarat-syarat menjadi ahli Tidak menjelaskan yuran tahunan setelah diberitahu dengan bertulis oleh Setiausaha Kehormat. 3

4 10.4 Dipecat daripada menjadi ahli Membuat permohonan berhenti dan permohonan diluluskan oleh Jawatankuasa. FASAL 11 : PEMECATAN AHLI Mana-mana AHLI boleh dipecat daripada menjadi ahli jika ianya: Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dasar dan tujuan KEBARA Melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan nama baik atau merugikan KEBARA Menggunakan KEBARA untuk faedah dan kepentingan diri Ahli-ahli yang dipecat hendaklah diberitahu dalam tempoh lima belas (15) hari dari tarikh tindakan ia diambil. FASAL 12 : PENTADBIRAN 12.1 Ahli Jawatankuasa yang dipilih oleh Mesyuarat Agung bertanggungjawab mentadbirkan KEBARA Ahli Jawatankuasa yang dipilih oleh Mesyuarat Agung BOLEH melantik tiga (3) orang ahli bagi menduduki kerusi Jawatankuasa jika perlu dan ahli-ahli yang dilantik mempunyai tanggungjawab yang sama dengan Ahli Jawatankuasa yang dipilih oleh Mesyuarat Agung Jawatankuasa Kecil yang dilantik oleh Jawatankuasa KEBARA, turut bertanggungjawab Tempoh perkhidmatan bagi ahli-ahli Jawatankuasa yang dipilih oleh Mesyuarat Agung dan yang dilantik oleh Jawatankuasa KEBARA bermula dari tarikh ianya dilantik sehingga Mesyuarat Agung memilih Jawatankuasa baru Tempoh perkhidmatan bagi ahli-ahli Jawatankuasa Kecil bermula dari tarikh ianya dilantik hingga selesai pekerjaannya dan laporan-laporan berhubung dengan tugas tugas dan tanggungjawab diterima dan diluluskan oleh Jawatankuasa. FASAL 13 SUSULAN JAWATANKUASA 13.1 Jawatankuasa KEBARA hendaklah terdiri daripada:- a) Seorang Yang Dipertua b) Seorang Naib Yang Dipertua c) Seorang Setiausaha Kehormat 4

5 d) Seorang Penolong Setiausaha Kehormat e) Seorang Bendahari Kehormat f) Tujuh orang Ahli Jawatankuasa Biasa. g) Tiga orang Ahli Jawatankuasa yang dilantik oleh Jawatankuasa KEBARA, jika ada Semua ahli-ahli Jawatankuasa dan tiap-tiap pegawai lain yang menjalankan tugas-tugas pemerintah Kelab ini hendaklah warganegara Malaysia. FASAL 14 : TUGAS-TUGAS JAWATANKUASA Jawatankuasa bertanggongjawab dalam: Mengendalikan pentadbiran KEBARA Memanggil Mesyuarat Agung dengan bersurat kepada semua ahli-ahli yang berdaftar sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum Mesyuarat Agung diadakan Menyediakan'Penyata-Penyata' yang bersangkutan dengan perjalanan KEBARA dan rancangan kerja untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun Menimbang dan meluluskan permohonan menjadi ahli Menubuh dan melantik Ahli Jawatankuasa Kecil Melantik ahli-ahli bagi memenuhi jawatan yang dikosongkan di dalam Jawatankuasa dan ahli-ahli yang dilantik akan memegang JAWATANNYA sehingga Mesyuarat Agung yang akan datang Menjalankan sebarang usaha dan ikhtiar supaya terlaksana dasar-dasar dan tujuan-tujuan KEBARA. FASAL 15 : KEWAJIPAN DAN TANGGUNGJAWAB AHLI-AHLI JAWATANKUASA 15.1 YANG DIPERTUA a) Bertanggungjawab diatas kesempurnaan perjalanan pentadbiran KEBARA dan adalah merupakan sebagai KETUA PENTADBIR. b) Hendaklah mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa KEBARA. c) Mempunyai kuasa untuk memberi undi pemutus apabila hasil undian tidak dapat memutuskan sesuatu masalah kerana sama undinya. 5

6 d) Bersama-sama Bendahari Kehormat atau Setiausa Kehormat akan menandatangani segala dokumen-dokumen KEBARA NAIB YANG DIPERTUA a) Apabila ketiadaan Yang Dipertua maka Naib Yang Dipertua hendaklah memangku Jawatan Yang Dipertua. b) Semasa memangku Jawatan Yang Dipertua, Naib Yang Dipertua mempunyai tanggungjawab yang sama dengan Ahli-Ahli Jawatankuasa yang lain, dan hendaklah menjalankan semua perkara yang dipertanggungjawabkan keatasnya oleh Mesyuarat Jawatankuasa SETIAUSAHA KEHORMAT a) Hendaklah menyelenggarakan semua urusan-urusan Mesyuarat Jawatankuasa dan Mesyuarat Agung. b) Hendaklah menyimpan catitan-catitan yang bersangkutan dengan mesyuarat-mesyuarat KEBARA. c) Menyelenggarakan semua surat menyurat bagi pihak KEBARA dan bagi pihak Jawatankuasa. d) Menyimpan segala rekod dan daftar ahli-ahli, dan yang bersangkutan dengan KEBARA. e) Melaporkan kepada Yang Dipertua atas sebarang masalah yang berbangkit serta yang ada hubungan dengan KEBARA. f) Bersama-sama dengan Yang Dipertua atau Bendahari Kehormat akan menandatangani segala dokumen dokumen KEBARA PENOLONG SETIAUSAHA KEHORMAT Apabila ketiadaan Setiausaha Kehormat maka Penolong Setiausaha Kehormat hendaklah memangku Jawatankuasa tersebut BENDAHARI KEHORMAT a) Hendaklah mengendalikan hal-hal kewangan KEBARA dan menyimpannya di dalam mana-mana Bank menurut keputusan Jawatankuasa. b) Memungut yuran dan menerima wang yang bersangkutan dengan KEBARA dan mengeluarkan resit-resit rasmi kepada semua kutipan. c) Menjelaskan pembayaran bagi pihak KEBARA atas segala tanggungan yang diluluskan dan disahkan oleh Jawatankuasa. d) Menyediakan Kira-Kira Kewangan bulanan dan tahunan dan menunjukkan kepada pemeriksa Kira-kira pada bila-bila masa sahaja apabila dikehendaki. 6

7 e) Menyediakan Penyata Kewangan dan Neraca Kira-kira yang telah diperiksa dan disahkan oleh Pemeriksa Kira-Kira untuk diluluskan oleh Mesyuarat Agung. f) Bersama-sama dengan Yang Dipertua atau Setiausaha Kehormat akan menandatangani segala dokumen-dokumen KEBARA AHLI-AHLI JAWATANKUASA a) Bertanggungjawab dalam membantu segala perkara bagi melicinkan pentadbiran KEBARA. b) Menyempurnakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa. FASAL 16 JAWATANKUASA KECIL 16.1 Jawatankuasa dalam mesyuaratnya yang pertama selepas Mesyuarat Agung hendaklah menubuh dan melantik Jawakuasa kecil yang difikirkan perlu dan boleh membantu melicinkan pentadbiran KEBARA Jawatankuasa boleh dari masa kesemasa menubuhkan beberapa buah Jawatankuasa Kecil Jangka Pendek yang difikirkan dapat menjayakan dasar dan tujuan-tujuan KEBARA Pengerusi bagi tiap-tiap Jawatankuasa Kecil yang ditubuhkan hendaklah terdiri dari Ahli-Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa boleh melantik seorang Pengerusi yang bukan daripada Ahli Jawatankuasa untuk menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kecil, dan baginya hak menghadiri dan memberi fikiran di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kecil berkenaan semasa membahas sesuatu perkara yang bersangkutan dengan badan yang dipengerusikannya, tetapi ia tiada hak untuk mengundi. FASAL 17 LEMBAGA TATATERTIB 17.1 Jawatankuasa hendaklah melantik Lembaga Tatatertib mengandungi seorang Pengerusi dan dua (2) orang ahli termasuk Setiausaha Kehormat Mesyuarat Lembaga hendaklah diadakan dalam tempoh tidak lebih dari empat belas (14) hari setelah menerima laporan yang mengatakan jenis-jenis kesalahan, atau atas penerimaan sebarang laporan yang berkelakuan buruk yang memerlukan penyiasatan Lembaga Tatatertib mempunyai kuasa untuk mengundang dan melantik tambah ahli-ahlinya tidak lebih dari dua (2) orang sahaja bagi maksud penyiasatan atas sebarang hal tertentu. Ahli-ahli yang dilantik tambah ini mempunyai kuasa undi dalam mesyuarat Lembaga, akan tetapi setelah selesai sahaja sesuatu penyiasatan itu maka gugurlah dari menjadi ahli Lembaga ini. 7

8 FASAL 18 TUGAS DAN KUASA LEMBAGA TATATERTIB 18.1 Lembaga tatatertib berhak menjalankan pengadilan atas nama Jawatankuasa dalam semua hal berkaitan kelakuan buruk dan perlanggaran Perlembagaan dan Rang Undang-undang KEBARA Di dalam sesuatu perkara tatatertib yang melibatkan Ahli Jawatankuasa hendaklah dirujukkan kepada Jawatankuasa untuk keputusan muktamad. FASAL 19 SUMBER KEWANGAN Sumber-sumber kewangan KEBARA ini diperolehi dari: Bayaran Masuk Yuran Tahunan dan Yuran-yuran dari Ahli Bersekutu dan Ahli Kehormat Derma-derma atau sumbangan-sumbangan dari orang-orang perseorangan, badan-badan lain atau dari punca-punca yang sah di sisi Undang-Undang Negara. FASAL 21 : TAHUN KEWANGAN Tahun kewangan KEBARA ini bermula dari 1 Januari, dan ditutup pada 31 Disember, pada tiap-tiap tahun Wang KEBARA ini hendaklah disimpan di dalam mana-mana Bank yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Bendahari Kehormat boleh menyimpan wang tunai ditangannya tidak lebih dari RM50-00 sahaja pada setiap masa untuk belanja runcit Mengeluarkan wang dari bank simpanan hendaklah ditandatangani bersama oleh dua orang antara Yang Dipertua, Setiausaha Kehormat dan Bendahari Kehormat. FASAL 22 : PENGGUNAAN WANG KEBARA 22.1 Wang dan harta KEBARA ini tidak boleh sama sekali digunakan, melainkan semata-mata untuk perkara-perkara yang difikirkan dapat menjayakan dasardasar dan tujuan-tujuan KEBARA sahaja Perbelanjaan yang tidak melebehi dari RM bagi sesuatu masa tidaklah boleh dibayar tanpa kelulusan dari Yang Dipertua dan perbelanjaan yang lebih dari RM hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa. 8

9 FASAL 23 : MESYUARAT AGUNG 23.1 Mesyuarat Agung adalah merupakan kuasa yang tertinggi sekali di dalam KEBARA ini Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah diadakan tiap-tiap tahun, selewatlewatnya pada akhir bulan Mei, tetapi boleh diadakan juga Mesyuarat Agung Khas pada bila-bila masa yang difikirkan perlu Mesyuarat Agung Khas boleh diadakan atas:- a) Kehendak Jawatankuasa atau atas permintaan 1/4 daripada Ahli dengan bersurat kepada Setiausaha Kehormat atau atas kehendak Yang Dipertua. b) Mesyuarat Agung Khas yang diminta oleh ahli-ahli hendaklah diadakan pada suatu tarikh didalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penerimaanpermintaan mesyuarat itu. c) Pengumuman dan agenda Mesyuarat Agung Khas itu hendaklah diedarkan kepada semua ahli-ahli oleh Setiausaha Kehormat sekurangkurangnya lima belas (15) hari sebelum tarikh yang telah ditetapkan untuk bermesyuarat Mesyuarat Agung hendaklah dipengerusikan oleh salah seorang Ahli yang hadir yang dipilih di dalam Mesyuarat itu Keputusan dan ketetapan yang dibuat di dalam mesyuarat-mesyuarat itu hendaklah dicatitkan oleh Setiausaha Kehormat atau penolongnya Pemberitahuan Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah dibuat dengan bersurat kepada semua ahli sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum tarikh mesyuarat itu diadakan, bersama-sama dengan surat pemberitahuan tersebut hendaklah disertakan penyata kira-kira bagi tahun lalu yang telah diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira. FASAL 24 : GENAP BILANGAN MESYUARAT AGUNG 24.1 Genap bilangan bagi mengesahkan sesuatu Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Khas ialah sekurang-kurangnya dua kali ganda ahli Jawatankuasa Sekiranya tidak cukup bilangan pada pemberitahuan yang pertama, maka pemberitahuan yang kedua hendaklah dibuat selepas empat belas (14) hari daripada tarikh mesyuarat yang pertama itu Bilangan yang hadir pada pemberitahuan yang kedua itu menjadi genap bilangan bagi Mesyuarat Agung itu, dan segala keputusan-keputusan yang dibuat di Mesyuarat tersebut adalah diakui sah tetapi tidak boleh meminda perlembagaan dan membuat keputusan mengenai semua ahli-ahli. 9

10 FASAL 25 : AGENDA MESYUARAT AGUNG Agenda Mesyuarat Agung Tahunan hendaklah mengandungi: Memilih Pengerusi Mesyuarat Mengesahkan catitan Mesyuarat Agung yang lalu Menerima dan mengesahkan Penyata-Penyata Kewangan, Neraca Kira-kira dan lapuran Pemeriksaan Kira-kira Menerima lapuran Jawatankuasa (Penyata Tahunan) Memilih Jawatankuasa dan Pemeriksa Kira-kira Membahas cadangan-cadangan daripada Jawatankuasa dan cadangancadangan daripada Ahli-ahli. Ahli-ahli yang hendak mengusulkan sesuatu cadangan hendaklah menyampaikan usul-usulnya dengan bertulis kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya tujuh (7) hari terlebih dahulu sebelum Mesyuarat Agung itu diadakan. FASAL 26 : USUL-USUL DALAM MESYUARAT AGUNG 26.1 Sebarang usul yang hendak dibahaskan dalam Mesyuarat Agung hendaklah terlebih dahulu mendapat sokongan Usul-usul yang tidak mendapat sokongan akan gugur dengan sendirinya Pengerusi boleh menerima usul tambahan hanya yang difikirkan mustahak. FASAL 27 : MESYUARAT JAWATANKUASA 27.1 Mesyuarat Jawatankuasa hendaklah diadakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun. Notis tujuh (7) hari hendaklah diberi sebelum mesyuarat diadakan Mesyuarat Jawatankuasa hendaklah dipengerusikan oleh Yang Dipertua Manakala ketiadaan Yang Dipertua, maka Naib Yang Dipertua hendaklah mengambil tempatnya Sekiranya Naib Yang Dipertua juga tidak ada, maka Ahli Jawatankuasa yang hadir boleh melantik salah seorang antara mereka menjadi Pengerusi pada mesyuarat tersebut Genap bilangan bagi mengesahkan sesuatu Mesyuarat Jawatankuasa ialah ½ daripada jumlahnya Agenda-agenda Mesyuarat Jawatankuasa hendaklah mengandungi antara lain:- 10

11 a) Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. b) Perkara-perkara berbangkit. c) Penyata Kewangan. d) Lapuran-lapuran Setiausaha Kehormat dan Jawatankuasa Kecil. e) Membentangkan cadangan-cadangan. f) Menetapkan tarikh mesyuarat yang akan datang Mesyuarat Jawatankuasa Khas bolehlah diadakan pada bila-bila masa yang difikirkan penting atas kehendak Yang Dipertua atau atas permintaan bersurat kepada Setiausaha Kehormat oleh enam (6) orang Ahli Jawatankuasa Mana-mana Ahli Jawatankuasa yang tidak hadir mesyuarat tiga kali berturut-turut dengan tidak memberi sebab-sebab yang munasabah, maka terhentilah ia dengan sendirinya daripada menjadi AHLI JAWATANKUASA KEBARA. FASAL 28 : MESYUARAT JAWATANKUASA KECIL 28.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kecil boleh diadakan pada bila-bila masa sahaja yang difikirkan perlu Genap bilangan bagi mengesahkan sesuatu Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil ini 3/5 daripada jumlahnya. FASAL 29 : PEMERIKSA KIRA-KIRA 29.1 Dua orang ahli yang luar daripada Ahli-Ahli Jawatankuasa hendaklah dipilih oleh Mesyuarat Agung untuk menjadi Pemeriksa Kira-kira Dalam KEBARA Mereka bertanjung jawab memeriksa kira-kira kewangan dan harta- harta KEBARA pada bila-bila masa yang dikehendaki dan menyediakan laporanlaporan untuk dibentangkan di dalam Mesyuarat Agung Pemeriksa Kira-kira yang telah dipilih hendaklah memegang jawatannya selama DUA TAHUN. FASAL 30 : HAL-HAL KELAKUAN BURUK 30.1 Adalah menjadi kewajipan kepada Ahli Jawatankuasa memerhatikan sebarang hal- hal kelakuan buruk atau kejadian-kejadian yang boleh mencemarkan nama baik KEBARA tanpa bercanggah atas sebarang perlanggaran Perlembagaan dan Rang Undang- Undang. 11

12 30.2 Ahli Jawatankuasa bertangung jawab menegur, mengajar, membaiki sebarang kelakuan buruk yang dilakukan oleh ahli atau ahli- ahlinya Bersabit dengan fasal 30.1 dan 30.2 maka Ahli Jawankuasa yang berkenaan hendaklah membuat satu laporan bertulis, jika ianya engkar, kepada Lembaga Tatatertib di atas kejadian yang berkenaan. FASAL 31 : LARANGAN-LARANGAN 31.1 Ahli-ahli sama sekali ditegah menghisap dadah, morfin dan lain-lain bahan yang boleh membawa padah yang buruk pada diri Ahli-ahli dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan sumbang dalam kawasan KELAB Adalah menjadi satu kesalahan jika didapati sebarang ahli atau ahli-ahli bergaduh didalam kawasan KELAB atau gelanggang permainan Semua jenis perjudian adalah diharamkan KELAB ini tidak akan mengenakan apa-apa pergabungan atau perhubungan di luar Malaysia. FASAL 32 : PENAUNG DAN PENASIHAT 32.1 PENAUNG KEBARA boleh melantik, tidak lebih dari dua (2) orang untuk menjadi Penaung-penaung, di dalam Mesyuarat Agung Tahunan PENASIHAT KEBARA bolehlah melantik Penasihat-penasihatnya di dalam Mesyuarat Agung Tahunan. FASAL 33 : PEMEGANG AMANAH 33.1 Apabila pada suatu masa KEBARA ini mempunyai harta yang tidak boleh berpindah-pindah, maka hendaklah diserahkan di bawah PENJAGA AMANAH yang mengandungi tiga (3) orang sahaja yang dilantik oleh Mesyuarat Agung Tiap-tiap seorang Pemegang Amanah hendaklah berumur tidak kurang dari dua puluh satu (21) tahun Pemegang-pemegang Amanah hendaklah bertanggungjawab menjaga dan mentadbirkan harta-harta tersebut seperti yang diserahkan oleh Jawatankuasa Seseorang Pemegang Amanah bolehlah pada bila-bila masa juga pun meletakkan jawatannya Jika seseorang Pemegang Amanah itu MENINGGAL DUNIA, GILA atau tidak ada di dalam Wilayah Persekutuan atau Malaysia selama dua belas (12) bulan, maka beliau dengan sendirinya gugur dari menjadi Pemegang Amanah. 12

13 33.6 Jika seseorang itu telah dihukum di dalam Mahkamah kerana berkelakuan yang kurang tertib atau melakukan kesalahan jenayah, maka Mesyuarat Agung bolehlah melucutkan jawatannya daripada menjadi Penjaga Amanah Apakala berlaku kekosongan di dalam Jemaah Pemegang Amanah, maka Jawatankuasa berhak melantik daripada ahli-ahlinya untuk memenuhi tempat yang dikosongkan itu sehingga Pemegang Amanah yang baru dilantik oleh Mesyuarat Agung Pemegang-pemegang Amanah yang dilucutkan jawatannya menurut fasal 33.6 bolehlah membuat rayuan kepada Mesyuarat Agung, dan keputusan yang dibuat di dalamnya adalah muktamad Sebarang perubahan di dalam Jemaah Penjaga Amanah hendaklah diberitahu kepada Pendaftar Pertubuhan Malaysia oleh Jawatankuasa. FASAL 34 : TAFSIR PERLEMBAGAAN Di dalam mentafsirkan Perlembagaan dan Rang Undang-undang KEBARA ini, maka segala keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa adalah muktamad, melainkan jika dirombak oleh ahli-ahli di dalam Mesyuarat Agung. FASAL 35 : PINDAAN PERLEMBAGAAN Segala pindaan atas perlembagaan dan Rang Undang-undang ini hendaklah diluluskan oleh Mesyuarat Agung dan pindaan ini tidak akan berkuatkuasa sebelum mendapat kelulusan daripada Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. FASAL 36 : PEMBUBARAN 36.1 KEBARA ini tidak boleh dibubarkan melainkan dengan persetujuan 3/5 daripada jumlah bilangan ahli-ahli yang telah berikrar dengan sendirinya di dalam Mesyuarat Agung yang diadakan KHAS kerananya Jika sekiranya KEBARA ini dibubarkan mengikut syarat-syarat yang tersebut di atas, maka segala hutang piutangnya yang sah hendaklah diselesaikan, dan bakinya akan dilakukan menurut keputusan Mesyuarat Agung yang akan diadakan kerananya Surat berkenaan dengan pembubaran KEBARA ini yang ditandatangani oleh Ahli-ahli Jawatankuasa hendaklah dihantar kepada Pendaftar Pertubuhan Malaysia dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh KEBARA ini dibubarkan. kebara/...ooooo0ooooo... 13

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN Badan Khairat Kelana Jaya FASAL 2 ALAMAT DAN TEMPAT URUSAN Tempat bagi urusan dan alamat pos ialah : D/a Masjid Al-Hidayah, Jalan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI TAMAN DESA JAYA TAMAN EHSAN TAMAN USAHA JAYA TAMAN BUKIT DESA DAN TAMAN DAYA Diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas Selepas ini disebut Pertubuhan. FASAL 2 ALAMAT (1) Alamat

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK) 1.0 PERLEMBAGAAN PERSATUAN KAKITANGAN POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (PKPK) a) Nama Persatuan ini dinamakan Persatuan Kakitangan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan atau Persatuan Kakitangan POLISAS

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS) PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI KOLEJ MATRIKULASI YAYASAN SAAD, LEMBAH BERINGIN, SELANGOR, MALAYSIA (AKMATYS) Fasal 1 NAMA 1) Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Alumni Kolej Matrikulasi Yayasan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR (PPM-017-10-22092010) mulai 22/9/2010 (2291-10-SEL) - lama FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM BATCH 84 (ALUMNI SMAH 84) FASAL 1: NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN BEKAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH AYER HITAM

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA

UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA UNDANG-UNDANG PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA PECAMP Malaysia Februari 2006 PERSATUAN CAPAIAN MAKLUMAT DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN (PECAMP) MALAYSIA (Society of Information

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1.0 NAMA 1.1 Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi Malaysia dengan nama ringkasnya IPF. Selepas ini disebut IPF. 2.0 ISTILAH

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN. Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN. Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN Kelab Sukan Dan Rekreasi UniKL RCMP Ipoh Perak. (NAMA PERTUBUHAN) KANDUNGAN FASAL 1... NAMA FASAL 2... TEMPAT URUSAN FASAL 3... BENDERA, LAMBANG DAN LENCANA FASAL 4... TUJUAN

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA DURIAN TUNGGAL, MELAKA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BELIMBING SETIA, DURIAN TUNGGAL, MELAKA (NAMA PERTUBUHAN) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini

Lebih terperinci

PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN

PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSEKUTUAN FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali sebagai Persekutuan Persatuan Pedagang Sarang Burung Malaysia. Selepas ini disebut PPSB. FASAL

Lebih terperinci

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Nama dan Alamat TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 1. Kumpulan Sokongan Ibu Bapa bagi Tingkatan, Unit Berunifom, Kelab / Persatuan, Sukan / Permainan

Lebih terperinci

PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR.

PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERTUBUHAN PERKUBURAN ORANG RAMAI, KUALA LUMPUR DAN SELANGOR. Selepas ini disebut pertubuhan.

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA(JPSM) NEGERI SABAH FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI PELATIH JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER

Lebih terperinci

BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR

BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11, SHAH ALAM, SELANGOR 1. NAMA PERTUBUHAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN KARIAH SURAU AT-TAQWA, BUKIT BANDARAYA, SEKSYEN U11,SHAH ALAM, SELANGOR.

Lebih terperinci

Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata.

Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata. Contoh undang-undang ini menepati kehendak Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) dan disebarkan untuk tujuan pendidikan semata-mata. UNDANG-UNDANG BAGI.. (Nama Penuh Pertubuhan) FASAL 1: NAMA Pertubuhan ini

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA FASAL 1 NAMA 1. Persatuan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEMBIMBING IBU MENYUSU MALAYSIA, (MALAYSIAN BREASTFEEDING PEER COUNSELOR ASSOCIATION)

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA AM PERATURAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN, MESYUARAT AGUNG KHAS DAN MESYUARAT JAWATANKUASA 1. Membentangkan peraturan Mesyuarat Agung Tahunan, Mesyuarat Agung Khas dan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa yang meliputi

Lebih terperinci

CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN

CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN CONTOH PERLEMBAGAAN BADAN SUKAN PERINGKAT KEBANGSAAN PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN FASAL 1. NAMA Badan Sukan ini dikenali dengan nama atau ringkasnya disebut sebagai di dalam Perlembagaan ini. FASAL 2. ALAMAT

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN.

UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN. UNDANG-UNDANG PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI LANGAT JAYA (PPPLJ) CHERAS, SELANGOR DARUL EHSAN. FASAL 1 NAMA PERSATUAN a) Persatuan Penduduk Pangsapuri Langat Jaya, Cheras, Selangor Darul Ehsan (PPPLJ).

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS 4WDVC) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008)

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG, SELANGOR (2008) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK TAMAN IXORA, BANDAR BARU SALAK TINGGI,

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN SPINAL MALAYSIA KANDUNGAN FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN FASAL 6 PEMBERHENTIAN DAN

Lebih terperinci

(1) Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah. Ibu Pejabat KDCA Hongkod, Jalan Penampang, Peti Surat 907, Penampang, Sabah.

(1) Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah. Ibu Pejabat KDCA Hongkod, Jalan Penampang, Peti Surat 907, Penampang, Sabah. PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN HAL EHWAL DAN PELINDUNG PENGGUNA SABAH (CONSUMERS AFFAIR AND PROTECTION SOCIETY OF SABAH) (CAPS) FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Pertubuhan Hal Ehwal Dan Pelindung

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK.

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK. UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN MURID-MURID TUA SEROLAH CHUNG TUCK KAMPONG SIMEE, IPOH, PERAK. Fasal 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN MURID-MURID TUA SEKOLAH CHUNG TUCK, KAMPONG SIMEE,

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERTUBUHAN PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN DASAR PENDIDIKAN TINGGI

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S.

UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S. UNDANG-UNDANG DAN PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PENGANUT DEWA SI THIAN KONG, KUALA PILAH, N.S. FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Pertubuhan Penganut Dewa Si Thian Kong, Kuala Pilah, Negeri Sembilan.

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KEMATIAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN 1. NAMA Nama pertubuhan ini ialah Badan KHAIRAT Kematian Bandar Tun Hussein Onn, Cheras, Selangor. Selepas ini disebut sebagai KHAIRAT 2. ALAMAT

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH FASAL 1 : NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional Bukan

Lebih terperinci

DASAR DAN PERLEMBAGAAN DEWAN PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN MELAYU BRUNEI

DASAR DAN PERLEMBAGAAN DEWAN PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN MELAYU BRUNEI DASAR DAN PERLEMBAGAAN DEWAN PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN MELAYU BRUNEI 1 BAB KANDUNGAN MUKA SURAT BAB 1 NAMA DAN TEMPAT Muka surat 3 BAB 2 DASAR DAN TUJUAN Muka surat 3 BAB 3 AHLI DAN CAWANGAN Muka surat

Lebih terperinci

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM KANDUNGAN PERLEMBAGAAN (PAKAT) UKM PERKARA MUKA SURAT Nama Persatuan 1 Alamat dan Tujuan Keanggotaan Persatuan 2 Pemberhentian dan Kemasukan Semula 2 Yuran dan Kewajipan Ahli 3 Jawatankuasa Kerja dan Tugas-tugas

Lebih terperinci

4. Wilayah Kegiatan Kegiatan PSM meliputi seluruh Malaysia. 5. Bidang Aktiviti PSM tidak boleh melibatkan diri dalam politik.

4. Wilayah Kegiatan Kegiatan PSM meliputi seluruh Malaysia. 5. Bidang Aktiviti PSM tidak boleh melibatkan diri dalam politik. PERLEMBAGAAN PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA (pindaan sehingga 23 Julai 2011) 1 PERLEMBAGAAN PERSATUAN SEJARAH MALAYSIA BIL. PERKARA PERUNTUKAN 1. Nama a) Persatuan ini dinamakan Persatuan Sejarah Malaysia

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS , AYER HITAM, JOHOR

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS , AYER HITAM, JOHOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS 84 86100, AYER HITAM, JOHOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HITAM KELAS 84 86100, AYER

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN

PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN PERLEMBAGAAN PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG) MAAHAD/ SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) YAYASAN ISLAM KELANTAN Kaedah 1 1.1 Nama & Alamat 1.1.1 Persatuan ini adalah dikenali dengan nama Persatuan Ibubapa

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08) 1 PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA (NO PPM WKL 0296/08) & NO PPP WKL0023/08) FASAL 1 NAMA 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEGAWAI EKSEKUTIF HASIL DALAM

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH)

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH) KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL FC SUPPORTERS CLUB OF SABAH) PPM-010-12-14032013 FASAL 1 - NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB PENYOKONG LIVERPOOL FC SABAH (THE LIVERPOOL

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG SEKSYEN 5

PERLEMBAGAAN PERSATUAN PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG SEKSYEN 5 FASAL 1 NAMA PERSATUAN Persatuan ini dinamakan PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK SAUJANA (TPS) KAJANG, SEKSYEN 5; selepas ini disebut Persatuan. FASAL 2: TEMPAT URUSAN Alamat dan tempat urusan serta urusan

Lebih terperinci

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh: (Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam Disediakan Oleh: Jawatankuasa Penaja Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Universiti Selangor Kampus

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016) PERLEMBAGAAN PERSATUAN SISWAZAH WANITA MALAYSIA (Pindaan 2016) 1 NAMA 1.1 Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Selepas ini disebut Pertubuhan. 1.2 Takrif Nama: P Persatuan;

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA

PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA PERLEMBAGAAN PERSATUAN WANITA BUMIPUTERA DALAM PERNIAGAAN DAN PROFESYEN, MALAYSIA (ASSOCIATION OF BUMIPUTERA WOMEN IN BUSINESS AND PROFESSION, MALAYSIA) 1. NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan

Lebih terperinci

UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA

UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA UNDANG UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA Peraturan 1. Nama dan Tempat Urusan 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN SENIFOTO PETALING JAYA, selepas ini disebut Persatuan.

Lebih terperinci

Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia

Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia Perlembagaan Persatuan Linguistik Malaysia 1 I. Nama dan Alamat Persatuan ini akan dinamakan Persatuan Linguistik Malaysia, yang di bawah ini akan dirujuk sebagai Persatuan. Alamat Persatuan ini adalah

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUNCAK UTAMA KAJANG SELANGOR\R\N Selepas ini disebut

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENOLONG AKAUNTAN JANM (PERPENA) Selepas ini disebut "Pertubuhan".

Lebih terperinci

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN TAMBAHAN TABUNG KEBAJIKAN, KESATUAN......... NATIONAL UNION OF JOURNALISTS PENINSULAR...... MALAYSIA...... KESATUAN

Lebih terperinci

Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC

Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC KELAB SUKAN & REKREASI ELTC Perlembagaan Kelab Sukan & Rekreasi ELTC Fasal 1: Maklumat Asas Nama Pertubuhan : Kelab Sukan & Rekreasi ELTC Fasal 2 : Tempat Urusan English Language Teaching Centre, Malaysia

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNIVERSITI TENAGA NASIONAL ALUMNI ASSOCIATION) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1 KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BHD ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1. TAJUK 1.1 Aturan-Aturan ini boleh disebut sebagai Aturan-Aturan

Lebih terperinci

KELAB SUKAN DAN REKREASI VETERINAR FAKULTI PERUBATAN VETERINAR BUKU PANDUAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

KELAB SUKAN DAN REKREASI VETERINAR FAKULTI PERUBATAN VETERINAR BUKU PANDUAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KELAB SUKAN DAN REKREASI VETERINAR FAKULTI PERUBATAN VETERINAR BUKU PANDUAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA NAMA DAN NAUNGAN KELAB SUKAN DAN REKREASI VETERINAR (KSRV) FAKULTI PERUBATAN VETERINAR UNIVERSITI PUTRA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN KEBAJIKAN DAN PENGUBATAN ISLAM BANDAR BARU BANGI SELANGOR DARUL EHSAN ISI KANDUNGAN BAB PERTAMA: NAMA DAN TEMPAT URUSAN... 1 Fasal 1: NAMA... 1 Fasal 2: TEMPAT URUSAN...1 BAB

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA

PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA PERLEMBAGAAN BAGI KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB JURURAWAT PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA Selepas ini disebut pertubuhan.

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA 2017 (MYPJ) Selepas ini disebut pertubuhan. 2. Takrif

Lebih terperinci

UNIT KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU

UNIT KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU UNDANG UNDANG BAGI KELAB RADIO AMATUR KOMUNIKASI BENCANA TERENGGANU SQUAD 99 (TERENGGANU AMATEUR RADIO DISASTER COMMUNICATION CLUB - SQUAD 99). FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama KELAB

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1

UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA MALAYSIAN DEAF MUSLIM ASSOCIATION 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN ORANG PEKAK ISLAM MALAYSIA KANDUNGAN Muka Surat FASAL 1 :

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN SAINS ANALISIS MALAYSIA (MALAYSIAN ANALYTICAL SCIENCES SOCIETY) No. Pendaftaran: 5269/93 (Selangor) PENERANGAN TENTANG LOGO ANALIS ANALIS KELALANG KON KROMATOGRAM WARNA MERAH WARNA BIRU : Singkatan nama Persatuan Sains Analisis Malaysia : Bergiat dalam penyelidikan sains analisis yang bercorak asas dan

Lebih terperinci

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN

FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN FASAL 5 PERBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI FASAL 6 SUMBER KEWANGAN UNDANG-UNDANG PERSATUAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA MALAYSIAN ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES [MALA] KANDUNGAN MUKASURAT FASAL 1 NAMA FASAL 2 TEMPAT URUSAN FASAL 3 TUJUAN/MATLAMAT FASAL 4 KEAHLIAN

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN SEKOLAH KEBANGSAAN.. PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC))

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC)) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER MALAYSIA (TOGETHER AGAINST CANCER ASSOCIATION MALAYSIA (TAC)) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ADVOKASI KESIHATAN KANSER

Lebih terperinci

NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR

NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR NORAFFENDY B. ABD. KHALID JPPN SELANGOR 2 KANDUNGAN Pengenalan Kewajipan Pegawai Pertubuhan Pengendalian Mesyuarat Agung Pengendalian Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Penyelenggaraan Rekod-Rekod

Lebih terperinci

1. Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ini ialah:

1. Alamat berdaftar dan tempat urusan pertubuhan ini ialah: PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN MEMELIHARA DAN MEMAJUKAN TANAH ADAT ASAL (MENTAS) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN MEMELIHARA DAN MEMAJUKAN TANAH ADAT ASAL (MENTAS) Selepas ini

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN ABAD KE 21 MALAYSIA FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN ALUMNI PROGRAM PERSAHABATAN ASEAN-JEPUN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN IV KEANGGOTAAN Anggota 10. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan mendaftarkan Koperasi ini dan yang telah menandatangani minit mesyuarat agung permulaan Koperasi

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA)

PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA) PERLEMBAGAAN BAGI PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS SWASTA MALAYSIA (ASSOCIATION OF PRIVATE KIDNEY CARE PROVIDERS OF MALAYSIA) FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PERKHIDMATAN DIALISIS

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR

UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PENDUDUK PANGSAPURI TAMAN PUNCAK KINRARA TKK 2/3, PUCHONG, SELANGOR FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Pangsapuri Taman Puncak Kinrara

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 23. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN FASAL 1 NAMA 1. Pertubuhan ini dikenali dengan nama Selepas ini disebut pertubuhan. MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN 2. Takrif Nama : Akrab atau rakan pembimbing perkhidmatan

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR

UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR UNDANG-UNDANG PERSATUAN KHAIRAT KEMATIAN TAMAN SAMUDRA MITRA DAN DELPHINA BATU CAVES, SELANGOR 1. NAMA Nama pertubuhan ini ialah: Persatuan Khairat Kematian Taman Samudra Mitra dan Delphina Batu Caves

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION)

PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION) PERLEMBAGAAN PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ALUMNI ASSOCIATION) FASAL 1 : NAMA PERTUBUHAN 1. Persatuan hendaklah dikenali sebagai PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS

Lebih terperinci

UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL)

UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL) [PPBM 2111/09] UNDANG-UNDANG PEMBINA (PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL) 1 UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN BELIA ISLAM NASIONAL (PEMBINA) No. Pendaftaran: PPBM 2111/09 FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) PERATURAN PERSIDANGAN PERHIMPUNAN AGUNG PERWAKILAN BAHA AHAGIAN DAN PERSIDANGAN CAWANGAN

Lebih terperinci

BAB PERTAMA: MAKLUMAT ASAS PERUBATAN

BAB PERTAMA: MAKLUMAT ASAS PERUBATAN BAB PERTAMA: MAKLUMAT ASAS PERUBATAN Fasal 1 : Nama Dan Alamat Persatuan ini dinamakan PERSATUAN PELAJAR-PELAJAR PERUBATAN MALAYSIA-MESIR atau dalam Bahasa Inggeris, MALAYSIAN MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION

Lebih terperinci

8 DISEMBER 2013 (Ahad) Nur Lembah Bestari, Training & Eco Resort Hutan Lipur Sungai Tua, Jalan Ulu Yam Baru, Batu Caves, Selangor

8 DISEMBER 2013 (Ahad) Nur Lembah Bestari, Training & Eco Resort Hutan Lipur Sungai Tua, Jalan Ulu Yam Baru, Batu Caves, Selangor PERSATUAN AUTISME MUSLIM MALAYSIA (PPM-020-10-19072012) No. 78, Jalan 16/2, Seksyen 16, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Faks: +603-79609676 E-mel: info@autisme.my Tarikh: Rujukan Kami: 8

Lebih terperinci

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017)

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PEDAGANG DAN PENGUSAHA MELAYU MALAYSIA (PERDASAMA) (PINDAAN 10 DISEMBER 2017) KANDUNGAN Fasal 1. Nama 2. Tempat

Lebih terperinci

(2) Selepas ini disebut Persatuan.

(2) Selepas ini disebut Persatuan. UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN PERSATUAN BIOMOLEKULAR TERAPI MALAYSIA (PBMTM) BIOMOLECULAR THERAPY ASSOCIATION MALAYSIA (BMTA) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan BioMolekular

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM

PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM PERLEMBAGAAN PERSATUAN/ KELAB: 1.0 NAMA 1.1 Nama pertubuhan ini ialah *Persatuan/Kelab Universiti Putra Malaysia. 1.2 Nama ringkas persatuan/kelab ini ialah UPM. 1.3 Alamat persatuan/kelab ini ialah :

Lebih terperinci

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO

PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) UMNO PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYS NATIONAL ORGANISATION) No. Pendaftaran 676/88 (Wilayah Persekutuan) PERLEMBAGAAN UMNO BERSATU - BERSETIA - BERKHIDMAT 1 KANDUNGAN FASAL 1 FASAL 2 FASAL

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY)

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY) PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA ASSOCIATION FOR CELL THERAPY) FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN SEL PERUBATAN MALAYSIA (MALAYSIA

Lebih terperinci

perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM

perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM perlembagaan harakah islamiah hikmah no pendaftaran : 11/69 (sarawak) PPM-001-13-04031969 1 FASAL 1. NAMA PERLEMBAGAAN HARAKAH ISLAMIAH (HIKMAH) Nama Pertubuhan ini ialah Harakah Islamiah dan singkatan

Lebih terperinci

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016)

PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016) PERUNDANGAN PERLEMBAGAAN PERDASAMA (Pindaan 12 November 2016) UNDANG-UNDANG BAGI PERSATUAN PEDAGANG DAN PENGUSAHA MELAYU MALAYSIA (PERDASAMA) (PINDAAN 12 NOVEMBER 2016) Kandungan Fasal 1. Nama 2. Tempat

Lebih terperinci

5.1 Mewujudkan dan menjalinkan perhubungan, kerjasama dan perpaduan di kalangan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya.

5.1 Mewujudkan dan menjalinkan perhubungan, kerjasama dan perpaduan di kalangan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya. 1. NAMA Persatuan ini dinamakan sebagai Persatuan Juruteknologis Makmal Universiti Malaya Kuala Lumpur (The Association of University of Malaya Laboratory Technologists Kuala Lumpur) (PJMUM) selepas ini

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA UNDANG-UNDANG BAGI PERTUBUHAN MAJLIS PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK MALAYSIA KANDUNGAN FASAL 1.. NAMA FASAL 2..

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK BERCAWANGAN PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan nama PERSATUAN PEGAWAI KANAN KASTAM MALAYSIA Selepas ini disebut "Pertubuhan".

Lebih terperinci

PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI

PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT PEMBERHENTIAN DAN PEMECATAN AHLI PERLEMBAGAAN PAUPM PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PAUPM) KANDUNGAN FASAL PERKARA MUKASURAT FASAL 1 FASAL 2 FASAL 3 FASAL 4 FASAL 5 FASAL 6 FASAL 7 FASAL 8 FASAL FASAL 10 FASAL 11 FASAL 12

Lebih terperinci

KANDUNGAN. Muka Surat Fasal 1 Nama 1. Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4

KANDUNGAN. Muka Surat Fasal 1 Nama 1. Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4 KANDUNGAN Muka Surat Fasal 1 Nama 1 Fasal 2 Tempat Urusan 1-2 Fasal 3 Tujuan /Matlamat 2-4 Fasal 4 Keahlian 5-7 Fasal 5 Pemberhentian Dan Pemecatan Ahli 7-10 Fasal 6 Sumber Kewangan 10 Fasal 7 Mesyuarat

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (KSSKA)

PERLEMBAGAAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (KSSKA) PERLEMBAGAAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (KSSKA) FASAL 1 NAMA Kelab ini dikenali dengan nama KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (KSSKA) selepas

Lebih terperinci

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga.

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga. (c) aktiviti-aktiviti yang dijalankan. (2) Catatan dalam rekod perakaunan dan rekod-rekod lain menurut fasal (1), hendaklah dibuat dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada tiga puluh hari dari

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN PERLEMBAGAAN BADAN KEBAJIKAN PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BUKU PANDUAN PERLEMBAGAAN BADAN KEBAJIKAN PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BUKU PANDUAN PERLEMBAGAAN BADAN KEBAJIKAN PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (CICT) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ISI KANDUNGAN HALAMAN 1. PENDAHULUAN 3 2. OBJEKTIF 4 3. KEAHLIAN 5 4. AHLI JAWATANKUASA

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan

SENARAI SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH PERTUBUHAN BELIA BERDAFTAR SEKSYEN 22 AKTA ) Borang PPB 09-2 salinan PEJABAT PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA (REGISTRAR OF YOUTH SOCIETIES) KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA ARAS 4, MENARA KBS, NO. 27 PERSIARAN PERDANA, Tel : 03-8871 3600 / PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA (IKATAN) PADA 19 FEBRUARI 2015

PERLEMBAGAAN PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA (IKATAN) PADA 19 FEBRUARI 2015 1 PERLEMBAGAAN PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA (IKATAN) PADA 19 FEBRUARI 2015 FASAL 1: NAMA PERTUBUHAN PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA FASAL 2: NAMA RINGKAS PERTUBUHAN IKATAN FASAL 3: ALAMAT PENTADBIRAN Level

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA NAMA 1. Perlembagaan ini bolehlah dinamakan sebagai Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 2008. KEAHLIAN

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. Perkara

ISI KANDUNGAN. Perkara ISI KANDUNGAN Perkara Ms KESATUAN KEBANGSAAN GURU-GURU AGAMA MALAYSIA BARAT (KKGAMB) 3 PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT PEJABAT BERDAFTAR 3 PERATURAN 2 TUJUAN 3 PERATURAN 3 ANGGOTA KESATUAN 4 PERATURAN 4 YURAN

Lebih terperinci

PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA

PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA UNDANG UNDANG PERTUBUHAN PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA KANDUNGAN Pendahuluan FASAL 1 FASAL 2 FASAL 3 FASAL 4 FASAL 5 FASAL 6 FASAL 7 FASAL 8 FASAL 9 FASAL 10 FASAL 11 FASAL

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi.

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan

Lebih terperinci

UNDANG- UNDANG KECIL

UNDANG- UNDANG KECIL UNDANG- UNDANG KECIL KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD TARIKH DAFTAR 10 MEI 1993 NO. DAFTAR ALAMAT KOOP.NASIONAL NO.11 WISMA BANK SIMPANAN NASIONAL 117, JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR

Lebih terperinci