CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING"

Transkripsi

1 CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING 1. DEFINISI a. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. Mata Bonus bermaksud mata bonus yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan transaksi dan aktiviti yang ditentukan terdahulu atau terpilih yang dimasuki oleh Pelanggan. c. Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking bermaksud perkhidmatan, keistimewaan, kadar faedah akaun perbankan keutamaan, produk yang distruktur khusus yang ditawarkan oleh Bank di dalam ini atau yang mungkin ditawarkan oleh Bank dari semasa ke semasa untuk manfaat Pelanggan di bawah Prime Banking. d. Terma-terma dan Syarat-syarat Prime Banking bermaksud terma-terma dan syarat-syarat yang dibentangkan di bawah. e. Pelanggan bermaksud orang yang layak yang telah diterima oleh Bank sebagai Pelanggan Prime Banking. f. Akaun Semasa Prime Yang Layak bermaksud Akaun Semasa Prime yang dibuka dengan Bank oleh seorang individu tunggal. g. Kad kredit sertaan bermaksud MasterCard atau Visa Card Gold, Platinum, Signature atau World konvensional utama yang sah atau kad Gold JCB utama atau sebarang kad kredit (status Emas dan ke atas) yang bakal dikeluarkan oleh Bank yang memberikan mata bonus untuk transaksi yang dibuat dengan menggunakan kad yang disebut sebelum ini. h. Kad debit sertaan bermaksud Debit MasterCard yang sah dan sebarang gantian atau pembaharuannya yang dikeluarkan oleh Bank atau CIMB Islamic Bank Berhad dan yang boleh digunakan di Point of Sale (POS). i. Pusat Panggilan Prime Banking bermaksud pusat panggilan Prime Banking khusus yang disediakan oleh Bank di nombor telefon (atau sebarang nombor telefon lain yang boleh ditetapkan oleh Bank dengan memaklumkan anda) bagi tujuan komunikasi antara anda dan Bank berhubung dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Bank di dalam ini. 2. KRITERIA KELAYAKAN 2.1 Prime Banking disediakan melalui jemputan oleh Bank, berdasarkan kriteria kelayakan baki minimum yang dibentangkan dalam Klausa 3.1 atau sebarang kriteria kelayakan lain yang ditentukan menurut budi bicara Bank. Agar layak dipertimbangkan oleh Bank sebagai Pelanggan, pemohon hendaklah: i. mengekalkan Baki Minimum yang ditakrifkan dalam Klausa 3.1; ii. menandatangani dan menyerahkan kepada Bank satu borang permohonan untuk diterima sebagai Pelanggan atau menerima secara lisan pelawaan Bank untuk menjadi Pelanggan dan bersetuju terikat oleh Terma-terma dan Syarat-syarat Prime Banking; iii. bukan ahli CIMB Preferred; iv. tidak mengingkari sebarang pinjaman atau kemudahan yang diberikan oleh Bank atau mana-mana institusi kewangan lain; dan v. tidak melanggar sebarang syarat lain yang boleh dikenakan oleh Bank menurut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa atau pada bila-bila masa sebelum Bank menerima pemohon sebagai Pelanggan. (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai syarat-syarat kelayakan Prime Banking ) 2.2 Kriteria kelayakan Prime Banking akan disemak dari semasa ke semasa oleh Bank dan penerimaan dan penerusan sebagai Pelanggan adalah semata-mata menurut budi bicara Bank. 3. BAKI MINIMUM 3.1 Kecuali diputuskan sebaliknya oleh Bank, Pelanggan hendaklah pada semua masa mengekalkan Baki Minimum yang ditakrifkan sebagai jumlah Pelaburan dan/atau Deposit agregat minimum sebanyak RM50, atau sebarang jumlah lain yang boleh ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa yang dideposit dalam sebarang akaun pelaburan dan/atau deposit Bank dan/atau CIMB Islamic Bank Berhad atau dibuat dengan Bank dan/atau CIMB Islamic Bank Berhad di bawah akaun tunggal atau bersama Pelanggan yang mana Pelanggan adalah pemegang akaun utama. 3.2 Bank merizab hak untuk mengenakan sebarang fi perkhidmatan, caj atau levi (dirujuk secara kolektif sebagai Caj ) jika Baki Minimum yang dinyatakan dalam Klausa 3.1 tidak dipenuhi dan hendaklah memberikan notis terdahulu selama 21 hari kepada Pelanggan tentangnya. Pelanggan dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit atau menyebabkan sebarang akaun Pelanggan didebit dengan Caj jika Pelanggan tidak memenuhi mana-mana satu daripada kriteria kelayakan Baki Minimum yang dinyatakan dalam Klausa 3.1. Akaun Pelanggan yang dirujuk di dalam ini dan didebit dengan Caj bermaksud mana-mana akaun Pelanggan yang mana Pelanggan adalah pemegang akaun utama. Caj yang dibayar oleh Pelanggan atau ditolak daripada akaun Pelanggan tidak akan dikembalikan. 4. PENAMATAN PERKHIDMATAN DAN KEISTIMEWAAN PRIME BANKING 4.1 Kegagalan untuk mengekalkan Baki Minimum yang ditetapkan dalam Klausa 3.1 boleh menyebabkan penggunaan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking oleh Pelanggan ditamatkan, disekat atau digantung, menurut budi bicara tunggal Bank dengan memberikan notis yang mencukupi kepada Pelanggan. 4.2 Penggunaan dan/atau kenikmatan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking yang diberikan kepada Pelanggan boleh juga ditamatkan disebabkan perkara berikut: i. Jika Pelanggan melakukan keingkaran terhadap apa-apa pinjaman atau kemudahan yang diberikan kepadanya oleh Bank atau mana-mana institusi kewangan lain; ii. Jika Pelanggan meninggal dunia atau menjadi kurang siuman atau jika Pelanggan melakukan tindakan kebankrapan; iii. Jika berlaku sebarang perubahan pada undang-undang atau peraturan yang menjadikannya mustahil atau menyalahi undang-undang untuk Bank terus menyediakan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking. 1

2 4.3 Pelanggan juga boleh menamatkan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking dengan memberikan notis bertulis satu (1) bulan kepada Bank. 4.4 Meskipun perkara di atas atau sebarang terma dan syarat lain di dalam ini, Bank merizab hak untuk menggantung atau menamatkan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking yang diberikan kepada Pelanggan dengan memberikan notis yang mencukupi kepada Pelanggan. 4.5 Apabila Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking ditamatkan, Pelanggan tidak lagi akan menikmati semua Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking dan Pelanggan dengan ini bersetuju bahawa Bank boleh, dengan memberikan notis yang mencukupi kepada Pelanggan, mengenakan sebarang levi atau caj terhadap Pelanggan yang ditentukan oleh Bank dengan mendebit akaun Pelanggan yang dipegang di Bank berhubung dengan sebarang Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking yang terus digunakan oleh Pelanggan, meskipun penamatan tersebut. 4.6 Bank tidak akan, dalam apa jua keadaan, dipertanggungjawabkan atas sebarang kerosakan atau kerugian yang dialami atau ditanggung oleh Pelanggan atau mana-mana pihak ketiga, terhadap (i) apa-apa keistimewaan dan/atau perkhidmatan yang disediakan dan/atau kenyataan, representasi, komunikasi yang dibuat berkaitan dengan atau berbangkit daripada Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking dan/atau (ii) berbangkit daripada tindakan Bank yang menamatkan, meminda, memodifikasi, mengubah, menyekat atau menggantung Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking. 5. MATA BONUS 5.1 Agar layak mendapat Mata Bonus berhubung dengan transaksi dan aktiviti yang ditentukan terdahulu atau terpilih yang dimasuki seperti yang ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa, Pelanggan hendaklah memegang i) Akaun Semasa Prime Yang Layak dan ii) Kad debit sertaan atau Kad kredit sertaan. Transaksi dan aktiviti terpilih tersebut disenaraikan di Bank boleh, dengan memberikan notis yang mencukupi: i. menamatkan, mengubah, meminda, menggantung atau menarik balik senarai barangan, produk dan/atau perkhidmatan sertaan atau apa-apa bahagian daripadanya; ii. menamatkan, mengubah atau meminda bilangan Mata Bonus yang akan diberikan berhubung dengan apa-apa barangan, produk dan/atau perkhidmatan yang dibeli oleh Pelanggan. 5.3 Mata Bonus hanya akan dikira dan diberikan kepada Pelanggan jika Pelanggan adalah pemegang akaun bersama utama/pemohon utama produk sertaan jika produk dalam nama bersama. 5.4 Mata Bonus akan dikira dan dibundarkan ke bawah kepada mata terdekat misalnya bagi transaksi yang layak diberikan Mata Bonus antara 1.0 dan 1.9 Mata Bonus, Bank akan mengira dan memberikan 1 Mata Bonus kepada Pelanggan. 5.5 Mata Bonus, yang dikira memihak kepada Pelanggan, akan diberikan atas dasar pelanggan individu setiap bulan, dengan syarat pada tarikh pemberian Pelanggan memegang i) Akaun Semasa Prime yang Layak dan ii) Kad debit sertaan atau Kad kredit sertaan. Pelanggan hanya berhak menggunakan atau menikmati Mata Bonus selepas Mata Bonus diberikan oleh Bank. 5.6 Sekiranya Akaun Semasa Prime yang Layak yang dipegang oleh Pelanggan dan/atau Kad kredit sertaan atau Kad debit sertaan Pelanggan ditamatkan, Pelanggan akan diberikan tempoh tangguh selama 3 bulan ( Tempoh Tangguh ) dari tarikh penamatan tersebut untuk mematuhi keperluan memegang i) Akaun Semasa Prime yang Layak dan ii) Kad debit sertaan atau Kad kredit sertaan bagi tujuan hak mendapatkan Mata Bonus. 5.7 Semasa Tempoh Tangguh, Mata Bonus, tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan di atas, akan terus dikira memihak kepada Pelanggan berhubung dengan transaksi yang ditentukan terdahulu atau terpilih yang dimasuki oleh Pelanggan. 5.8 Mata Bonus yang dikira memihak kepada Pelanggan semasa Tempoh Tangguh hanya akan disediakan oleh Bank kepada Pelanggan untuk manfaat Pelanggan dan akan dikumpul atas dasar pelanggan individu oleh Bank selepas Pelanggan mematuhi keperluan memegang i) Akaun Semasa Prime yang Layak dan ii) Kad debit sertaan atau Kad kredit sertaan. 5.9 Sekiranya Pelanggan gagal mematuhi keperluan memegang i) Akaun Semasa Prime yang Layak dan ii) Kad debit sertaan atau Kad kredit sertaan selepas luputnya Tempoh Tangguh, semua Mata Bonus yang dikira memihak kepada Pelanggan semasa Tempoh Tangguh akan dibatalkan atau ditarik balik Hak Pelanggan untuk menggunakan atau menikmati Mata Bonus yang diberikan adalah tertakluk kepada semua terma dan syarat Katalog Ganjaran Ahli termasuk tetapi tidak terhad kepada syarat bahawa Mata Bonus adalah sah dan bahawa Mata Bonus tidak luput atau ditamatkan oleh Bank Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Bank, Mata Bonus yang diberikan oleh Bank tidak boleh dipindahkan kepada mana-mana pihak lain, ditebus atau ditukar dengan Bank untuk wang tunai atau untuk mana-mana barangan, produk atau perkhidmatan lain yang tidak ditetapkan oleh Bank Butir-butir Mata Bonus yang dikira dan diberikan akan dipaparkan di CIMB Clicks dan dicetak dalam penyata disatukan bulanan Bank yang dikeluarkan kepada Pelanggan Pelanggan dikehendaki menyemak transaksi yang direkodkan dalam penyata bulanan dan/atau penyata disatukan bulanan yang dihantar melalui pos kepada Pelanggan dan/atau disediakan dalam talian melalui CIMB Clicks dan hendaklah memaklumkan Bank secara bertulis dalam masa 14 hari dari tarikh penyata diletakkan dalam talian dan/atau tarikh pengeluaran penyata bulanan Bank dan/atau penyata disatukan bulanan Bank tentang sebarang pertikaian berkaitan dengan ralat, percanggahan, pengiraan salah, rekod salah atau masukan salah atau apa-apa pertikaian lain pun jua berkaitan dengan Mata Bonus yang dikira dan/atau diberikan oleh Bank, dan jika tidak masukan yang terkandung dalam penyata bulanan Bank dan/atau penyata bulanan disatukan Bank akan dianggap muktamad, konklusif dan mengikat terhadap Pelanggan. 6. PENEBUSAN MATA BONUS 6.1 Mata Bonus hanya boleh ditebus oleh Pelanggan untuk barangan, produk atau perkhidmatan yang ditetapkan oleh Bank yang disenaraikan dalam Katalog Ganjaran Ahli selepas Mata Bonus diberikan oleh Bank. 6.2 Mata Bonus yang diberikan di bawah Prime Banking hendaklah diagregat dengan mata bonus yang direkodkan berhubung dengan transaksi kad biasa yang dilaksanakan di bawah Debit MasterCard CIMB Bank kepunyaan Pelanggan. 2

3 7. PERKHIDMATAN DAN KEISTIMEWAAN PRIME BANKING 7.1 Bank boleh dari semasa ke semasa menawarkan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking yang lain. Bank bebas menetapkan atau mengenakan sebarang terma dan syarat berkaitan dengan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking. 7.2 Bank merizab hak dengan memberikan notis yang mencukupi untuk menamatkan, meminda, memodifikasi, mengubah, menyekat atau menggantung semua atau mana-mana Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking yang disediakan atau akan disediakan kepada Pelanggan tanpa menanggung sebarang liabiliti kepada Pelanggan. 7.3 Bank merizab hak, dengan memberikan notis yang mencukupi, untuk menetapkan terma dan syarat lanjut yang perlu dipatuhi oleh Pelanggan sebelum Pelanggan dibenarkan menikmati atau menggunakan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking yang berkenaan yang ditetapkan oleh Bank dari semasa ke semasa. 7.4 Pelanggan terikat oleh terma-terma dan syarat-syarat bagi setiap produk perbankan, perkhidmatan, pelaburan, keistimewaan dan program yang berkuat kuasa di samping terma-terma dan syarat-syarat di dalam ini. 8. PENYAMPAIAN ARAHAN 8.1 Pelanggan dengan nyata membenarkan dan dengan tak boleh batal memberi kuasa kepada Bank untuk bertindak berdasarkan arahan Pelanggan yang diberikan melalui telefon dan/atau pos, faks, yang mana Bank, menurut budi bicara tunggal dan mutlaknya, percaya berasal daripada Pelanggan dengan syarat Pelanggan: i. memberikan tanggung rugi kepada Bank menurut sebarang bentuk dan kandungan yang akan ditentukan oleh Bank; dan ii. mematuhi dengan ketat terma-terma dan syarat-syarat tanggung rugi tersebut. 8.2 Pelanggan hendaklah mengambil semua langkah beringat yang munasabah untuk menghalang penggunaan yang tidak dibenarkan atau memfraud terhadap PIN, kata laluan dan/atau mekanisma keselamatan lain, kod akses, ciri-ciri atau peranti berkaitan dengan mana-mana akaunnya yang dipegang dengan Bank (selepas ini dirujuk sebagai kod akses keselamatan ). Pelanggan hendaklah memastikan bahawa kod akses keselamatan tidak didedahkan kepada mana-mana orang lain. 9. PUSAT PANGGILAN & PERBANKAN TELEFON PRIME BANKING 9.1 Untuk memastikan Bank melaksanakan arahan dengan tepat, semua panggilan telefon antara Bank dan Pelanggan akan dirakamkan. Bank juga boleh memantau panggilan dengan matlamat mempertingkatkan perkhidmatannya. 9.2 Pelanggan tidak akan mempertanggungjawabkan Bank atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Pelanggan sama ada secara langsung atau tidak langsung berbangkit daripada atau berhubung dengan apa-apa perkhidmatan atas sebarang sebab jua termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan atau kepincangan komputer, talian sambungan terminal, sistem pemprosesan data atau talian penghantaran atau mana-mana peralatan lain sama ada dipunyai oleh Bank atau tidak, percubaan tindakan keganasan atau tindakan keganasan sebenar, merebaknya wabak, bencana alam atau sebarang keadaan di luar kawalan Bank. 9.3 Atas permintaan Pelanggan, Bank dengan ini diberi kuasa menurut budi bicaranya untuk memberikan maklumat berkaitan dengan akaun Pelanggan, kadar pertukaran atau kadar faedah (yang tertakluk kepada perubahan dengan notis yang mencukupi) melalui telefon, teleks atau faks. Maklumat/kadar tersebut jika diberikan melalui telefon, tidak akan mengikat ke atas Bank kecuali disahkan selepas itu secara bertulis oleh Bank. 9.4 Bank diberi kuasa untuk bergantung kepada dan mengambil tindakan terhadap arahan yang diterima oleh Bank daripada Pelanggan melalui telefon, telefon mudah alih (termasuk SMS atau MMS yang dihantar daripada telefon mudah alih yang dimaklumkan oleh Pelanggan dalam rekod Bank), teleks, faks atau kaedah telekomunikasi lain ( arahan telekomunikasi ) dan Pelanggan bersetuju bahawa Bank diberi kuasa untuk memperlakukan sebarang arahan telekomunikasi yang mana Bank, menurut budi bicara tunggalnya, percaya berasal daripada Pelanggan (selepas mengambil langkah munasabah untuk menentusahkan identiti orang yang memberikan, atau sumber, arahan telekomunikasi tersebut) sebagai diberi kuasa sepenuhnya oleh Pelanggan dan untuk bergantung kepada dan mengambil tindakan terhadapnya dengan sewajarnya, dan Bank tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atas sebarang kerugian atau kerosakan yang berbangkit sekiranya arahan telekomunikasi tersebut sebenarnya berpunca daripada individu yang tidak dibenarkan. 9.5 Meskipun apa jua perkara yang terkandung di dalam ini, Bank tidak mempunyai obligasi untuk menerima dan mengambil tindakan terhadap arahan telekomunikasi untuk: - mengubah mandat akaun - mengubah penandatangan sah - memberikan Surat Kuasa Wakil kepada orang/entiti lain - mengubah arahan pembayaran - menutup akaun dan memindahkan baki 9.6 Menurut budi bicara Bank, Bank boleh mengenakan langkah keselamatan lanjut untuk memastikan, sejauh mungkin, bahawa arahan telekomunikasi telah diberi kuasa oleh Pelanggan. 9.7 Pemegang akaun bersama bagi apa-apa akaun dengan Bank tidak diberi kuasa untuk melaksanakan sebarang transaksi/pertanyaan melalui perbankan telefon Pusat Panggilan Prime Banking. Walau bagaimanapun, Bank boleh membenarkan pemegang akaun bersama melaksanakan sebarang transaksi/pertanyaan dengan kelulusan terdahulu oleh pemegang akaun utama. Kelulusan bertulis hendaklah dibuat kepada Bank yang demikianlah maksudnya. 10. NOTIS PENTING 10.1 Bank merizab hak, dengan memberikan notis yang mencukupi, untuk menambah, memotong atau meminda mana-mana Terma dan Syarat di dalam ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan, tambahan, potongan atau pindaan ( Pindaan ) pada peruntukan di dalam ini akan mengikat Pelanggan dan Bank dianggap telah membawa kepada perhatian Pelanggan dengan: (i) memaparkan Pindaan di premis dan laman web Bank yang mana peruntukan terperinci tentang Pindaan boleh disediakan dalam notis itu sendiri atau boleh diberikan kepada Pelanggan 3

4 apabila diminta; atau (ii) melalui notis yang dihantar oleh Bank ke alamat Pelanggan yang terakhir diketahui; atau (iii) diiklankan dalam satu akhbar pilihan Bank; atau (iv) melalui mel elektronik atau melalui sebarang cara makluman lain yang boleh dipilih oleh Bank dan Pindaan akan dianggap mengikat Pelanggan dari tarikh makluman Pindaan atau dari sebarang tarikh lain yang boleh ditetapkan oleh Bank dalam makluman Bank merizab hak untuk mengenakan sebarang fi, caj atau levi lain terhadap apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan dengan memberikan notis yang munasabah kepada Pelanggan. Fi, caj dan levi yang dibayar oleh Pelanggan atau ditolak daripada akaun Pelanggan tidak akan dikembalikan Pelanggan dengan ini secara tak boleh batal memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit atau menyebabkan agar didebit mana-mana akaun Pelanggan tanpa notis terdahulu bagi tujuan membayar sebarang fi, caj atau levi dari semasa ke semasa Pelanggan mengaku bahawa Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking bersifat peribadi dan tidak boleh dipindahkan Semua penyata akaun, notis atau sebarang komunikasi lain yang dihantar melalui pos kepada Pelanggan di alamat Pelanggan yang terakhir diketahui yang dinyatakan dalam rekod Bank, atau mana-mana alamat lain Pelanggan yang boleh diputuskan oleh Bank menurut budi bicara mutlaknya, akan dianggap telah diterima dengan sewajarnya oleh Pelanggan dalam masa tiga (3) hari selepas pengeposan Pelanggan hendaklah memaklumkan Bank dengan serta-merta secara bertulis, dalam masa 14 hari dari tarikh Pelanggan menerima atau dianggap menerima penyata akaun daripada Bank, tentang sebarang ketinggalan, masukan salah, debit yang dibuat dengan salah, ralat, percanggahan atau ketidaktepatan tidak kira sifatnya jua dalam penyata akaun dan jika tidak, Pelanggan akan dianggap telah menerima masukan yang terkandung di dalamnya sehingga tarikh masukan terakhir dalam penyata akaun sebagai tepat, muktamad, konklusif, dan akan mengikat Pelanggan dan Pelanggan dihalang daripada membuat sebarang tuntutan terhadap Bank dengan mendakwa bahawa penyata akaun yang dikeluarkan oleh Bank mengandungi sebarang ketinggalan, masukan salah, debit yang dibuat dengan salah, ralat, percanggahan atau masukan yang tidak tepat Masa menjadi asas di dalam ini tetapi kegagalan Bank untuk melaksanakan atau kelewatan untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak, kuasa, keistimewaan atau remedinya terhadap Pelanggan tidak akan beroperasi sebagai penepiannya dan sebarang pelaksanaan sebahagian terhadap apa-apa hak, kuasa, keistimewaan atau remedi tidak akan memudaratkan atau menjejaskan hak Bank untuk selepas itu bertindak benar-benar selaras dengannya Jika mana-mana Terma dan Syarat menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuat kuasa, ini tidak akan menjejaskan kesahan atau kebolehkuatkuasaan mana-mana Terma dan Syarat lain di dalam ini Terma dan Syarat di dalam ini adalah tertakluk kepada, dikawal oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia dan peraturan dan garis panduan Bank Negara Malaysia, Persatuan Bank-bank dalam Malaysia dan badan relevan lain, yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Pelanggan berserah kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia Meskipun apa jua perkara yang terkandung di dalam ini, hak Bank di bawah Terma-terma dan Syarat-syarat ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan dan tidak akan terjejas oleh sebarang penamatan atau penggantungan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking oleh Bank Terma-terma dan Syarat-syarat di dalam ini akan terus sah dan mengikat meskipun sebarang pemindahan atau penyerahan hak perniagaan, operasi, aset atau liabiliti Bank atau apa-apa perubahan pada Bank atau mana-mana syarikat yang menjalankan perniagaan Bank pada masa itu dan/atau kematian Pelanggan Terma-terma dan Syarat-syarat yang dinyatakan di dalam ini adalah di samping, dan tidak akan menjejaskan, sebarang perkiraan khusus tentang penggunaan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking yang kini atau selepas ini wujud antara Bank dan Pelanggan, atau sebarang terma dan syarat yang boleh ditetapkan dalam apa-apa surat yang diberikan oleh Bank kepada Pelanggan dari semasa ke semasa Terma-terma dan Syarat-syarat di dalam ini hendaklah mengikat waris, wakil diri dan pengganti hakmilik Bank dan Pelanggan masing-masing dan hak dan obligasi Pelanggan di dalam ini tidak boleh diserah hak atas sebarang sebab pun jua Semua terma dan syarat, peraturan, perjanjian atau perkiraan sebelum ini, jika ada, yang dibuat antara Bank dan Pelanggan, sama ada secara bertulis atau lisan, berhubung dengan Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking, dengan ini dibatalkan dan digantikan oleh Terma-terma dan Syarat-syarat ini Sekiranya wujud apa-apa perkara yang tidak konsisten, konflik, kesamaran atau percanggahan antara versi Terma-terma dan Syarat-syarat ini dalam Bahasa Inggeris atau sebarang versi dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi yang lain. Meskipun perkara yang disebut sebelum ini, jika permintaan dibuat oleh Pelanggan bagi versi Terma-terma dan Syarat-syarat ini dalam Bahasa Malaysia, Bank akan menyediakannya dan membenarkan Pelanggan melengkapkan borang relevan dan menandatangani perjanjian dalam Bahasa Malaysia, dan borang dan perjanjian tersebut dalam Bahasa Malaysia yang dilengkapkan dan ditandatangani akan membentuk asas kontrak antara Bank dan Pelanggan Terma-terma dan Syarat-syarat di dalam ini adalah sebagai tambahan dan tertakluk kepada perjanjian dan/atau peraturan yang mengawal operasi, perkhidmatan, manfaat dan keistimewaan berhubung dengan dan/atau berbangkit daripada akaun Pelanggan yang dipegang dengan Bank. 11. FASAL PRIVASI Pelanggan dengan ini mengesahkan bahawa Pelanggan telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan CIMB (yang boleh didapati di atau dan fasal-fasal di dalam ini, yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi Pelanggan. Bagi mengelakkan keraguan, Pelanggan bersetuju bahawa Notis Privasi tersebut hendaklah disifatkan sebagai terkandung di dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini secara rujukan Sekiranya Pelanggan memberikan maklumat peribadi dan kewangan yang berkaitan dengan pihak ketiga, termasuk maklumat yang berkaitan dengan waris seterusnya dan tanggungan, untuk tujuan membuka atau mengendalikan akaun/kemudahan Pelanggan dengan Bank atau sebaliknya melanggan produk dan perkhidmatan Bank, Pelanggan (a) mengesahkan bahawa Pelanggan telah mendapatkan persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada Bank dan untuk Bank menggunakannya mengikut Terma-terma dan Syarat-syarat ini; (b) bersetuju untuk memastikan bahawa maklumat peribadi dan kewangan pihak ketiga tersebut adalah tepat; (c) bersetuju untuk memberi kemas kini kepada Bank secara bertulis sekiranya ada apa-apa perubahan yang material kepada maklumat peribadi dan kewangan tersebut; dan (d) bersetuju akan hak Bank untuk menamatkan Terma-terma dan Syarat-syarat ini dan/atau Perkhidmatan dan Keistimewaan Prime Banking, sekiranya persetujuan dari mana-mana pihak ketiga tersebut ditarik balik. 4

5 11.3. Di mana Pelanggan mengarahkan Bank untuk melaksanakan sebarang bentuk transaksi rentas sempadan (termasuk untuk membuat atau menerima pembayaran), butiran yang berkenaan dengan transaksi merentas sempadan tersebut (termasuk maklumat yang berkaitan dengan sesiapa yang terlibat di dalam urus niaga tersebut) boleh diterima dari atau dihantar ke luar negara, di mana ia mungkin boleh diakses (sama ada secara langsung atau tidak langsung) oleh pengawal selia dan pihak berkuasa luar negara berkaitan dengan kewajipannya yang sah (contohnya, pencegahan jenayah). Dalam mengarahkan Bank dan/atau ejen-ejen Bank untuk memasuki apa-apa transaksi rentas sempadan bagi pihak Pelanggan, Pelanggan bersetuju akan pendedahan tersebut di atas bagi pihak diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam urus niaga rentas sempadan tersebut Bank mungkin menggunakan agensi pelaporan/rujukan kredit untuk membantu membuat keputusan, contohnya apabila Bank perlu (a) memeriksa butiran mengenai permohonan kredit, berkaitan dengan kredit atau permohonan kemudahan lain; (b) menguruskan akaun atau kemudahan kredit atau berkaitan dengan kredit, termasuk menjalankan semakan portfolio-portfolio Pelanggan; dan/atau mendapatkan semula hutang. Pelanggan akan dihubungkan oleh agensi pelaporan/rujukan kredit kepada mana-mana nama lain yang Pelanggan gunakan atau telah gunakan, dan mana-mana pemohon bersama dan berasingan. Bank juga boleh berkongsi maklumat tentang Pelanggan dan bagaimana Pelanggan menguruskan akaun/kemudahan Pelanggan dengan agensi-agensi laporan/rujukan kredit yang berkenaan Selepas Pelanggan memberi maklumat Pelanggan kepada Bank, Pelanggan masih mempunyai pilihan untuk menarik balik kebenaran yang diberikan sebelum ini. Dalam keadaan itu, Bank mempunyai hak untuk tidak memberi atau memberhentikan penyediaan mana-mana produk, perkhidmatan, akaun dan/atau kemudahan yang berhubung dengan maklumat tersebut Bank menyimpan hak untuk meminda fasal ini dari masa ke semasa mengikut budi bicara mutlak Bank dan akan memberi notis terdahulu secara bertulis kepada Pelanggan dan meletakkan pindaan tersebut di dalam laman web dan/atau meletak notis-notis di dewan perbankan atau di tempat-tempat yang bersesuaian di dalam cawangan-cawangan Bank Untuk tujuan fasal ini, Kumpulan CIMB terdiri daripada CIMB Group Holdings Berhad dan semua syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya sebagaimana yang ditakrifkan di dalam Seksyen 6, Akta Syarikat 1965 yang menyediakan perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan lain yang dikawal selia, yang tidak termasuk syarikat, cawangan, pejabat dan bentuk kehadiran lain yang beroperasi di luar Malaysia, dan penggunaan perkataan Bank hendaklah dibaca sebagai merujuk kepada Kumpulan CIMB Fasal ini adalah tanpa prejudis kepada fasal-fasal lain di dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini yang berkaitan dengan pendedahan maklumat. 12. PENGENDALIAN ADUAN Sekiranya ada sebarang aduan, Pelanggan boleh menghubungi Customer Resolution Unit (CRU) Bank di alamat, nombor telefon dan faks berikut (atau di alamat, nombor telefon dan nombor faks lain yang boleh diubah oleh Bank dengan memberikan notis yang mencukupi kepada Pelanggan): CIMB Bank Bhd, Customer Resolution Unit Tingkat 19, Menara Bumiputra-Commerce 11 Jalan Raja Laut Kuala Lumpur Tel : Faks : E-mel : 5

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB@WORK 1. Definisi a. CIMB Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. CIMB Islamic Bank bermaksud CIMB Islamic Bank Berhad. c. Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB@Work bermaksud

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan oleh

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF 1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteks menghendaki sebaliknya :- 1.1.1 Akaun bermaksud akaun yang dimiliki atau boleh dimiliki oleh pemegang akaun

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC

TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC Pengeluaran Kad-i Debit CIMB Islamic (selepas ini disebut sebagai Kad ) oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (selepas ini disebut sebagai Bank ) kepada Pemegang

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. 2015 ( Kempen ini ) akan berlangsung dari 1 September 2015 hingga 29 Februari 201, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

membayar fi tahunan yang ditetapkan oleh Bank. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM

membayar fi tahunan yang ditetapkan oleh Bank. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. PEMBUKAAN AKAUN 1.1 Semua permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement TERMA DAN SYARAT Peraduan Debit & ATM Card Replacement Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit & ATM Card Replacement ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM 1. MATLAMAT / TUJUAN 1.1 Akaun Simpanan EcoSave-i adalah akaun simpanan Islam berdasarkan prinsip Shariah iaitu Mudharabah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016

TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 yang menawarkan hadiah barangan kepada pelanggan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Page 1 of 7 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM

Page 1 of 7 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM 1 MEMBUKA AKAUN TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun AirAsia Savers CIMB Bank ( Akaun ) hendaklah dibuat secara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

Page 1 of 8 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN DEPOSIT TETAP Layak menerima perlindungan PIDM 4. PENUNAIAN DEPOSIT TETAP

Page 1 of 8 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN DEPOSIT TETAP Layak menerima perlindungan PIDM 4. PENUNAIAN DEPOSIT TETAP 1. AM TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN DEPOSIT TETAP Layak menerima perlindungan PIDM 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Deposit Tetap hendaklah dibuat dalam borang yang disediakan oleh Bank. 1.2 Penerimaan

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan Ecosave-i Layak menerima perlindungan PIDM 1. MATLAMAT / TUJUAN 1.1 Akaun Simpanan EcoSave-i adalah akaun simpanan Islam berdasarkan prinsip Shariah iaitu Wadiah

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Page 1 of 7 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN DEPOSIT TETAP Layak menerima perlindungan PIDM

Page 1 of 7 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN DEPOSIT TETAP Layak menerima perlindungan PIDM 1. Am TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN DEPOSIT TETAP Layak menerima perlindungan PIDM 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Deposit Tetap hendaklah dibuat dalam borang yang disediakan oleh Bank. 1.2 Penerimaan

Lebih terperinci

(RD/T&C/Debit MasterCard/BM/MAR2018) Muka surat 1 daripada 11

(RD/T&C/Debit MasterCard/BM/MAR2018) Muka surat 1 daripada 11 1. DEFINISI TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1.1 Dalam Terma-terma dan Syarat-syarat ini, melainkan konteks menghendaki sebaliknya:- 1.1.1 Akaun bermaksud akaun yang dipegang atau

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Wealth Starter CIMB Islamic 3.0 ( "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( "Bank" atau "CIMB

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back Tempoh Kempen 1. Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic dan/atau Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS 1. Kempen CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB ) KEMPEN KAD MASTERCARD DWI- JENAMA CIMB PETRONAS ( Kempen tersebut) akan bermula

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan-i Layak menerima perlindungan PIDM

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan-i Layak menerima perlindungan PIDM TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Simpanan-i Layak menerima perlindungan PIDM 1. PRINSIP SHARIAH CIMB Islamic Bank Berhad ( Bank ) akan menerima jumlah wang yang dideposit dan sebarang jumlah wang yang

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu ( Promosi ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB-Pay with Points & Win ( kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Disember 2017 hingga

Lebih terperinci

PENTING/PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG DIKAITKAN DENGAN PRESTASI ASET DASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

PENTING/PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG DIKAITKAN DENGAN PRESTASI ASET DASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. PENTING/PENAFIAN INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG DIKAITKAN DENGAN PRESTASI ASET DASAR, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Berjangka-i ( akaun TIA-i ) Tidak Layak

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci