Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan"

Transkripsi

1 Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W)

2 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan antara Bank dan Penyewa. "Bank" bermaksud Alliance Bank Malaysia Berhad dan semua cawangannya di mana penyewaan Peti disediakan. "Peti" bermaksud Peti Deposit Keselamatan yang disewa oleh Penyewa. "Penyewa" bermaksud orang (atau jika lebih daripada seorang, secara kolektif orang-orang) atau entiti yang dinamakan dalam Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan. Jika Penyewa terdiri daripada lebih daripada satu orang atau terdiri daripada firma/syarikat yang terdiri lebih daripada seorang rakan kongsi/pengarah, semua syarat dalam Terma & Syarat ini akan dianggap dibuat oleh dan mengikat mereka secara bersama dan berasingan. 2 SYARAT TERDAHULU 2.1 Syarat awal untuk menyewa Peti adalah Penyewa hendaklah mempunyai satu akaun perbankan dengan Bank dan akaun tersebut hendaklah dikekalkan selagi Peti itu disewakan kepada Penyewa. Penutupan atau penamatan akaun tersebut hendaklah disifatkan sebagai arahan oleh Penyewa untuk menamatkan penyewaan Peti tersebut, melainkan jika diputuskan sebaliknya oleh Bank mengikut budi bicara mutlaknya. 3 SEWA, DEPOSIT DAN CAJ-CAJ LAIN 3.1 Penyewa dikehendaki untuk membayar sewa terlebih dahulu, bersama-sama dengan deposit untuk dua (2) kunci dan hendaklah menandatangani Perjanjian dengan Bank untuk menyewa Peti di bawah Terma dan Syarat ini. 3.2 Sewa bagi penyewaan Peti dikenakan secara tahunan atau mengikut tempoh lain seperti yang ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa dan perlu dibayar oleh Penyewa terlebih dahulu. 3.3 Bank berhak untuk mengubah kadar sewa yang perlu dibayar mengikut budi bicara mutlaknya. Apa-apa perubahan dalam jumlah sewa hendaklah berkuat kuasa serta merta daripada tarikh akhir pembayaran sewa berikutnya selepas perubahan tersebut, selepas memberi notis yang cukup tentang sebarang perubahan kepada Penyewa, sebelum perubahan itu dilaksanakan. 3.4 Bayaran sewa tidak akan dikembalikan kepada Penyewa jika penyewaan itu dihentikan sebelum tamat tempoh penuh yang diambil. 3.5 Deposit sebanyak RM200 untuk kunci kepada Peti Keselamatan hendaklah dibayar apabila menandatangani Perjanjian dengan Bank untuk menyewa Peti Keselamatan. Deposit akan dipulangkan kepada Penyewa apabila Penyewa menyerahkan Peti Keselamatan kosong dan dua (2) kunci tersebut kepada Bank, tertakluk kepada hak Bank untuk menggunakan deposit itu untuk membayar apa-apa wang yang kena bayar kepada Bank di bawah terma dan syarat ini dan diambil jumlah keseluruhannya jika kunci tidak dipulangkan atau jika kunci baru diperlukan. 3.6 Jumlah yang dikenakan di sini merangkumi Cukai Barangan dan Perkhidmatan ("GST") serta lain-lain cukai yang boleh dikenakan oleh undang-undang pada masa hadapan. Setelah pelaksanaan apa-apa cukai tersebut pada masa hadapan dan di mana berkenaan, Bank berhak untuk mendapatkan semula cukai itu daripada Penyewa. 4 KUNCI 4.1 Setelah Penyewa membayar deposit kunci, Penyewa akan diberikan dua (2) kunci untuk digunakan bagi Peti Keselamatan. Kuncikunci ini kekal sebagai harta Bank dan mesti dikembalikan kepada Bank apabila tamatnya penyewaan dan tiada kunci lain selain daripada yang dikeluarkan oleh Bank boleh digunakan. Tiada orang lain selain daripada orang yang diberi kuasa (seperti yang ditakrifkan dalam Klausa 5.1) akan dibenarkan untuk menggunakan kunci. 4.2 Kedua-dua kunci mestilah diserahkan kepada Bank dalam keadaan baik apabila Perjanjian ditamatkan. Apabila kunci hilang, Penyewa mestilah memaklumkan kepada Bank dengan segera. Sekiranya berlaku kehilangan kunci atau kegagalan untuk mengembalikan kunci kepada Bank atau jika perlu mendapatkan kunci baharu, deposit akan diambil oleh Bank. Kunci baharu boleh dikeluarkan kepada Penyewa apabila deposit yang ditetapkan serta caj dan perbelanjaan yang dikenakan untuk apa-apa perubahan yang perlu atau penggantian termasuk kos kunci baharu telah dibayar. 4.3 Pada setiap masa, semasa waktu perbankan, Penyewa hendaklah membenarkan Bank untuk mempunyai akses kepada Peti Keselamatan bagi maksud memeriksa keadaannya, untuk membuat apa-apa pembaikan atau pelarasan (jika perlu) tetapi Bank tidak boleh dianggap mengetahui apa-apa artikel yang disimpan dan tidak akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa kandungan di dalam Peti Keselamatan tersebut. 4.4 Apa-apa pembaikan atau penggantian kunci untuk Peti Keselamatan atau kunci hanya boleh dilakukan oleh Bank dan jika pembaikan bukanlah akibat haus dan lusuh yang munasabah, pembaikan atau penggantian peti atau kunci akan dibayar oleh penyewa. Page 2 of 7

3 5 OPERASI DAN AKSES 5.1 Hanya Penyewa sahaja yang mempunyai akses kepada Peti Keselamatan pada masa-masa yang munasabah pada waktu perniagaan Bank tertakluk kepada apa-apa peraturan sebagaimana yang akan dibuat oleh Bank dari semasa ke semasa. Penyewa bagaimanapun boleh memberi kuasa kepada orang lain ("orang yang diberi kuasa") untuk akses kepada Peti Keselamatannya di bawah Mandat yang dilaksanakan pada borang di Bank dan dengan itu orang tersebut disifatkan mempunyai kuasa penuh daripada Penyewa untuk mengambil atau berurusan dengan kandungan Peti Keselamatan. 5.2 Akses akan dibenarkan kepada Penyewa/setiap Penyewa hanya atas permohonan bertulis yang ditandatangani olehnya dengan tandatangan yang sama seperti yang diberikan olehnya pada kad tandatangan Peti Deposit Keselamatan; atau untuk mana-mana orang yang diberi kuasa oleh mana-mana satu atau lebih daripada penyewa pada permohonan yang sama yang ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa dengan tandatangan yang sama seperti yang diberikan olehnya pada kad tandatangan Peti Deposit Keselamatan tersebut. 5.3 Bank boleh, atas budi bicaranya, menghendaki kad pengenalan atau lain-lain tanda pengenalan tambahan dikemukakan dan mungkin memerlukan cap getah, selain daripada, dan bukannya bagi menggantikan, tandatangan. 5.4 Sebarang arahan daripada Penyewa kepada Bank berkenaan dengan Peti Keselamatan hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh Penyewa tertakluk kepada mod operasi Peti Keselamatan. Sebarang arahan sedemikian hendaklah berkuat kuasa apabila diterima oleh Bank. 5.5 Bank berhak untuk menghalang akses kepada Peti Keselamatan kepada mana-mana orang jika difikirkan bahawa orang yang meminta akses itu tidak mempunyai kuasa daripada Penyewa untuk akses tersebut. 5.6 Bank berhak untuk menggantung hak akses Penyewa kepada Peti Keselamatan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, dan untuk tempoh tertentu atau tempoh mengikut budi bicara mutlak Bank tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu, dan tanpa memberi sebarang sebab untuknya termasuk tanpa prasangka kepada perkara umum yang tersebut di atas: - (a) (b) (c) (d) Sekiranya berlaku keadaan kecemasan atau untuk membuat apa-apa perubahan atau pembaikan kepada Peti Keselamatan, atau bagi tujuan keselamatan; atau Sekiranya Bank menerima notis atas perintah mahkamah terhadap Penyewa atau sekiranya berlaku apa-apa isu perundangan, lampiran, tindakan atau prosiding lain yang berkaitan dengan Penyewa atau Peti Keselamatan atau Perjanjian ini; atau Jika dikehendaki oleh undang-undang atau untuk mematuhi mana-mana undang-undang; atau Pertikaian antara Penyewa bersama Peti Keselamatan tersebut. 6 LARANGAN PENGGUNAAN Penyewa tidak boleh memindah milik Perjanjian ini atau sublet Peti Keselamatan, mahu pun membenarkan mana-mana orang selain daripada orang yang diberi kuasa, akses atau menggunakan Peti Keselamatan atau mana-mana bahagiannya, atau membenarkannya digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada menyimpan barang-barang berharga dan harta lain yang bukannya bahan letupan, mudah terbakar, cecair atau yang bersifat haram atau berbahaya atau menyakitkan hati atau pada pendapat Bank mungkin mengganggu, jika tidak Bank berhak untuk menamatkan Perjanjian ini dengan serta merta. 7 PENGECUALIAN DAN PENGASINGAN LIABILITI 7.1 Bank tidak boleh dianggap untuk menjadi baili kepada kandungan Peti Keselamatan atau mana-mana bahagian daripadanya, dan tidak akan terjejas oleh apa-apa notis amanah atau ekuiti yang bercantum dengan kandungan tersebut atau mana-mana bahagiannya. 7.2 Bank tidak boleh dianggap mengetahui akan apa-apa yang disimpan dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang berkenaan terhadap kandungan Peti Keselamatan walau apa pun sebab yang timbul. 7.3 Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa perbuatan atau peninggalan oleh Penyewa atau mana-mana orang yang diberi kuasa dan tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian yang mungkin timbul daripada penggunaan cop palsu oleh manamana orang atau pihak berkuasa yang palsu atau penggunaan setem getah tanpa kebenaran daripada Penyewa untuk mendapatkan akses kepada Peti Keselamatan. Page 3 of 7

4 8 PENAMATAN 8.1 Sewa hendaklah dibayar bagi tempoh satu (1) tahun lebih awal. Jika Penyewa tidak mahu lagi meneruskan penyewaan Peti Keselamatan, mereka hendaklah memberikan notis satu bulan secara bertulis kepada Bank sebelum tamat tempoh sewa setiap tahun. Jika notis tidak diberikan dan jika kedua-dua kunci tidak dipulangkan pada atau sebelum tarikh akhir, penyewaan Peti Keselamatan akan dianggap disambung untuk setahun lagi. Walau bagaimanapun, Bank boleh pada bila-bila masa semasa penerusan sewa, memberi notis satu bulan sebelum menamatkannya. Untuk Penyewa Bersama, liabiliti Penyewa di bawah ini akan menjadi liabiliti bersama dan berasingan. 8.2 Jika sewa gagal dibayar apabila tiba masanya, sama ada diminta atau tidak, atau untuk mematuhi mana-mana terma dan syarat ini, Penyewa atau mana-mana orang yang diberi kuasa tidak mempunyai apa-apa hak akses kepada Peti Keselamatan tetapi akan tetap bertanggungjawab untuk membayar sewa. Dalam keadaan itu, Bank hendaklah memberi notis kepada Penyewa atau manamana daripada mereka di alamat terakhir yang didaftarkan dengan Bank, meminta bayaran sewa yang kena dibayar atau jika melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini. Jika selepas satu (1) bulan selepas pemberian notis itu, dan jika ada wang yang masih belum dibayar atau apa-apa syarat yang masih tidak dipenuhi, Bank tanpa menjejaskan sebarang remedi lain, bebas untuk membuka Peti Keselamatan tersebut dalam apa cara yang difikirkannya patut, tanpa perlu memberi sebarang notis. 8.3 Peti Keselamatan akan dibuka di hadapan seorang pegawai Bank dan seorang peguam panel yang akan membuat inventori kandungan Peti Keselamatan dan mengekalkan kandungan pada risiko Penyewa di mana-mana tempat sebagaimana yang difikirkannya patut pada kos dua kali ganda sewa tahunan yang kena dibayar. Inventori dibuat dan disahkan oleh peguam panel yang akan menjadi bukti muktamad terhadap Penyewa, waris, pengganti dan pemegang serah hak (termasuk Pegawai Pemegang Harta) dan terhadap mana-mana orang atau entiti lain yang mempunyai tuntutan ke atas apa-apa jenis harta dalam Peti dan dalam mana-mana prosiding mahkamah. 8.4 Jika wang yang dituntut masih belum dibayar atau syarat masih tidak dipenuhi selepas dua (2) bulan dalam tempoh selanjutnya, Bank boleh, dengan serta-merta tanpa sebarang notis, atas tanggungan Penyewa, menjual kesemua atau sebahagian daripada kandungan di dalam Peti Keselamatan melalui lelongan awam atau perjanjian persendirian dan menggunakan hasil jualan terhadap bayaran apa-apa wang yang kena bayar kepada Bank di bawah Perjanjian ini dan pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin disebabkan oleh penjualan itu. Jika terdapat apa-apa lebihan daripada hasil jualan, Bank boleh, atas budi bicaranya, memegang wang lebihan tersebut tanpa faedah bagi pihak Penyewa sehingga dituntut oleh Penyewa tertakluk kepada peruntukan-peruntukan di dalam Akta Wang Tak Dituntut Selepas penamatan Perjanjian, Penyewa hendaklah dengan serta-merta menyerahkan kedua-dua kunci kepada Bank dan mengeluarkan semua kandungan dari Peti Keselamatan. Peti Keselamatan yang kosong bersama kuncinya itu akan diserahkan balik kepada Bank dalam keadaan baik. 8.6 Mana-mana salah seorang daripada Penyewa bersama Peti Keselamatan boleh menamatkan Perjanjian ini dengan syarat bahawa syarat untuk mengendalikan Peti Keselamatan adalah "Salah seorang untuk menandatangani/mengendali". 9 KEMATIAN / PENGGULUNGAN / PEMBUBARAN 9.1 Untuk Penyewa Tunggal: Sekiranya berlaku kematian Penyewa, wakil di sisi undang-undang yang menunjukkan Pemberian Probet atau Surat Kuasa Mentadbir dan kunci asal Peti Keselamatan, mungkin boleh mengakses Peti Keselamatan dan membukanya, dan mengeluarkan semua kandungan di dalamnya, dan tindakan ini akan menamatkan Perjanjian secara automatik Mengikut budi bicaranya, Bank boleh, tanpa bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan, sebelum Pemberian Probet atau Surat Kuasa Mentadbir ditunjukkan kepada Bank, membenarkan, atas apa-apa terma dan syarat yang difikirkan patut, mana-mana orang yang menuntut sebagai berhak untuk mentadbir harta Penyewa yang telah meninggal untuk membuka Peti dan memeriksa kandungannya bagi tujuan penyediaan inventori kandungannya di hadapan seorang pegawai Bank dan saksi yang akan ditentukan oleh Bank (seperti peguam panel Bank, peguam yang mewakili orang yang menuntut sebagai berhak untuk mentadbir harta Penyewa yang telah meninggal atau peguam yang mewakili waris terdekat Penyewa yang telah meninggal) dan apa-apa di dalam ini boleh menjejaskan liabiliti penyewaan Peti Keselamatan yang akan diteruskan sehingga Peti Keselamatan diserahkan kepada Bank. Walau bagaimanapun orang itu tidak akan dibenarkan untuk mengambil mana-mana kandungan kecuali kertas Wasiat, di mana orang tersebut telah dilantik menjadi wasi, dan Bank dibenarkan untuk menyimpan satu salinan dokumen itu Apa-apa kuasa yang telah diberikan kepada orang yang diberi kuasa oleh Penyewa yang telah meninggal untuk akses kepada Peti Keselamatan masih terus sah sehingga notis bertulis tentang kematian itu diberikan kepada Bank di mana setiap kuasa tersebut akan secara automatik berhenti dan ditentukan. 9.2 Bagi Penyewa Bersama: Untuk Penyewa bersama dengan mod operasinya di mana semua Penyewa perlu menurunkan tandatangan, Bank berhak untuk membekukan Peti Keselamatan tersebut apabila notis bertulis tentang kematian salah seorang Penyewa bersama diterima. Penyewa yang masih hidup boleh diberi akses kepada Peti Keselamatan selepas menandatangani dokumen akses yang berkaitan dan menunjukkan kunci asal Peti Keselamatan untuk mengambil atau menguruskan kandungan Peti Page 4 of 7

5 Keselamatan tersebut dan tiada apa di dalam ini boleh menjejaskan liabiliti sewa Peti Keselamatan yang akan diteruskan sehinggalah Peti Keselamatan itu diserahkan kepada Bank Untuk Penyewa bersama dengan mod operasinya di mana semua Penyewa perlu menurunkan tandatangan, Bank berhak untuk membekukan Peti Keselamatan tersebut apabila notis bertulis tentang kematian salah seorang Penyewa bersama diterima, dan Bank boleh atas budi bicara mutlaknya, tanpa bertanggungjawab atas sebarang kerugian, membenarkan manamana orang yang menuntut sebagai berhak untuk mentadbir harta Penyewa yang telah meninggal dan apabila menunjukkan kunci Peti Keselamatan, untuk membuka Peti dan memeriksa kandungannya di hadapan seorang pegawai Bank dan seorang saksi bebas (seorang peguam panel atau mana-mana pihak ketiga). Walau bagaimanapun, orang itu tidak dibenarkan untuk mengeluarkan apa-apa kandungan kecuali arahan bersama yang diterima oleh Bank dari kedua-dua wakil diri di sisi undangundang bagi Penyewa bersama yang telah meninggal dan Penyewa bersama yang masih hidup Pihak Bank tidak akan terikat untuk menyiasat atau dianggap sebagai mempunyai apa-apa pengetahuan atau notis, yang sebenar atau tersirat atau konstruktif, sama ada mana-mana kandungan di dalam Peti Keselamatan tersebut dimiliki oleh Penyewa bersama yang telah meninggal. Tempoh kontrak akan diteruskan selepas kematian mana-mana Penyewa dan akan mengikat wakil diri Penyewa bersama yang telah meninggal Mana-mana kuasa yang diberikan kepada orang yang diberi kuasa oleh Penyewa yang telah meninggal untuk akses kepada Peti Keselamatan akan terus sah sehinggalah notis bertulis tentang kematian itu diberikan kepada Bank di mana setiap kuasa tersebut akan secara automatik berhenti dan ditetapkan. 9.3 Bagi Syarikat Berhad, Persatuan, Kelab atau Persatuan: Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam sub-klausa dalam perjanjian ini, hak akses kepada Peti Keselamatan oleh Penyewa atau mana-mana orang yang diberi kuasa akan ditamatkan sekiranya berlaku pembubaran Penyewa atau dalam kes sebuah syarikat, meluluskan resolusi untuk penggulungan sukarela atau dibuat oleh Mahkamah penggulungan dengan syarat Bank tidak akan menanggung sebarang liabiliti berkenaan akses tersebut dan sehingga Bank telah menerima notis sebenar resolusi untuk penggulungan atau Perintah penggulungan oleh Mahkamah Sekiranya berlaku pembubaran atau penggulungan Penyewa, Bank boleh, atas pilihannya (dan atas apa-apa bukti yang difikirkannya perlu ditunjukkan) membenarkan sesiapa yang mengaku sebagai pelikuidasi atau penerima bagi Penyewa dan atau penasihat undang-undang mereka di hadapan seorang pegawai Bank untuk memeriksa kandungan Peti Keselamatan dan membuat inventori daripadanya dan selepas itu pelikuidasi atau penerima hendaklah mempunyai kuasa untuk berurusan dengan kandungan Peti Keselamatan dan disifatkan sebagai Penyewa Peti Keselamatan, menggantikan Penyewa asal tertakluk kepada Terma dan Syarat Setelah pembubaran atau penggulungan Penyewa, apa-apa kuasa yang diberikan kepada orang yang diberi kuasa untuk mempunyai akses kepada Peti Keselamatan akan terus sah sehingga notis pembubaran atau penggulungan itu diberikan kepada Bank, di mana setiap kuasa itu secara automatiknya akan terhenti dan ditentukan. 10 HAK TOLAKAN 10.1 Bank berkuasa untuk mendebitkan akaun deposit penyewa untuk sewa, fi dan caj dan semua jumlah lain yang kena bayar oleh Penyewa di bawah Perjanjian ini dan terma dan syarat ini sebagaimana dan apabila tiba masanya Bank berhak pada bila-bila masa dan dengan notis kepada Penyewa, menggabungkan atau menyatukan semua atau mana-mana akaun Penyewa, termasuk akaun sendiri atau akaun bersama dengan mana-mana orang lain (sama ada simpanan semasa atau dalam sebarang bentuk lain) dan menolak atau memindahkan sebarang jumlah wang yang ada dalam jumlah kredit pada manamana satu atau lebih akaun-akaun tersebut, bagi memenuhi obligasi dan tanggungan Penyewa kepada Bank di bawah Perjanjian dan terma dan syarat ini. Jika apa-apa gabungan tolakan atau pemindahan tersebut memerlukan pertukaran dari satu mata wang kepada yang lain, Bank diberi kuasa untuk melaksanakan penukaran tersebut pada kadar tukaran semasa Bank sendiri (seperti yang ditentukan secara muktamad oleh Bank). 11 INDEMNITI Penyewa hendaklah menanggung rugi Bank dan pada setiap masa menanggung rugi Bank dengan sepenuhnya terhadap semua tuntutan, permintaan, tindakan, prosiding, kerugian dan perbelanjaan termasuk kos guaman antara peguam cara dan klien atas dasar indemniti penuh dan semua liabiliti lain dalam apa jua bentuk atau jenis dan yang timbul yang boleh dibuat, diambil, ditanggung atau dialami oleh Bank berhubung dengan atau dalam apa-apa cara yang timbul daripada Perjanjian ini, Terma dan Syarat ini dan/atau kandungan di dalam Peti Keselamatan, melainkan jika liabiliti yang timbul adalah semata-mata disebabkan oleh kecuaian melampau pihak Bank atau keingkaran secara sengaja. Page 5 of 7

6 12 TELEKOMUNIKASI Tertakluk kepada pengesahan yang sewajarnya, pihak Bank boleh bergantung kepada dan bertindak ke atas apa-apa arahan secara lisan atau bertulis yang diterima daripada pelanggan melalui apa-apa cara yang boleh diterima oleh pihak Bank menurut budi bicaranya termasuk tetapi tidak terhad kepada, melalui telefon, permohonan secara dalam talian atau faksimili. Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab kepada pelanggan dalam apa-apa cara sekiranya pihak Bank bertindak dengan jujur atas arahan itu walaupun didapati kemudiannya bahawa arahan tersebut tidak diberikan oleh pelanggan, atau bagi apa-apa salah faham atau kesilapan, kehilangan, kelewatan, atau kerugian yang dialami akibat daripada tindakan Bank menuruti atau menyetujui dengan arahan atau permintaan tersebut. 13 PERPINDAHAN PET KESELAMATAN Bank berhak, pada bila-bila masa, dengan memberi sekurang-kurangnya satu (1) bulan notis terlebih dahulu (atau apa-apa tempoh lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank) kepada Penyewa untuk memindahkan Peti Keselamatan. Penempatan semula Peti Keselamatan boleh dilakukan apabila habis tempoh notis tersebut. 14 INSURANS 14.1 Meskipun Bank akan melaksanakan semua langkah berjaga-jaga yang biasa, Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, perbelanjaan, kerosakan atau kerugian lain yang ditanggung oleh Penyewa yang timbul melainkan jika kerugian itu disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau Bank atau keingkaran secara sengaja. Dalam apa jua kes, liabiliti Bank hanyalah terhad kepada RM10, Oleh itu Penyewa dinasihatkan untuk menginsuranskan sebarang item yang mempunyai nilai di dalam Peti Keselamatan dengan Bank demi kepentingan mereka sendiri 15 NOTIS Apa-apa notis yang dihantar kepada Penyewa ditujukan kepada beliau di alamat terakhir yang didaftarkan dengan Bank akan disifatkan telah disampaikan dengan sewajarnya kepada Penyewa melalui perjalanan pos biasa. Perubahan alamat Penyewa tidak akan berkuat kuasa atau mengikat Bank kecuali jika Penyewa telah memberikan Bank notis sebenar akan perubahan alamat tersebut. 16 PENGUBAHAN SYARAT 16.1 Bank berhak, setelah memberi notis bertulis terlebih dahulu kepada Penyewa, untuk mengubah, menyemak atau menukar manamana satu atau lebih peruntukan Terma dan Syarat ini dan/atau menyemak semula sewa tahunan yang kena bayar dan apa-apa fi dan caj lain yang kena bayar pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya dalam mana-mana cara yang berikut yang disifatkan notis yang mencukupi kepada Penyewa: (a) (b) (c) (d) Mempamerkan notis di premis dan laman web Bank; atau Bank menghantar notis kepada Penyewa di alamat terakhir yang diketahui; atau Iklan dalam akhbar utama pilihan Bank; atau Melalui mel elektronik atau dengan cara makluman lain yang boleh dipilih oleh Bank Perubahan, penyemakan atau penukaran akan terpakai pada tarikh kuat kuasa yang ditentukan oleh Bank. Pengekalan atau penggunaan Peti Keselamatan selepas tarikh penguatkuasaan apa-apa perubahan, penyemakan atau perubahan syarat-syarat ini akan dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan, penyemakan atau perubahan tanpa itu keraguan oleh Penyewa 16.3 Jika Penyewa tidak menerima perubahan, penyemakan atau penukaran itu, Penyewa mestilah menamatkan sewa Peti Keselamatan dengan memberi notis bertulis terlebih dahulu dan menyerahkan semua kunci kepada Bank dan peruntukan yang berkaitan dengan penamatan akan digunapakai.. 17 AM 17.1 Sekiranya berlaku pertikaian atau percanggahan Terma dan Syarat ini yang melibatkan antara versi Bahasa Malaysia dan versi Bahasa Inggeris, maka Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris sebagai dokumen sumber asal akan mengatasi versi Bahasa Malaysia dalam penyelesaian atau resolusi pertikaian atau percanggahan tersebut Penyewa dengan ini mengesahkan bahawa dia telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Penyata Notis & Pilihan Prinsip Bank - Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang boleh didapati di laman web Bank di dan peruntukan-peruntukan yang terkandung di sini dalam pemprosesan maklumat peribadi Penyewa. Bagi mengelakkan keraguan, Penyewa bersetuju bahawa Penyata Notis & Pilihan Prinsip tersebut hendaklah dianggap digabungkan melalui rujukan ke dalam Terma dan Syarat ini. Page 6 of 7

7 18 UNDANG-UNDANG MENTADBIR Terma dan Syarat ini ditadbir oleh dan mengikut undang-undang Malaysia. Penyewa dengan ini bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia. 19 PENDEDAHAN MAKLUMAT Penyewa bersetuju secara mutlak dan memberi kuasa kepada Bank dan pegawainya dan pekerjanya untuk mendedahkan dan memberi segala maklumat mengenai butir-butir Pelanggan dan hal ehwal (kewangan atau sebaliknya), butiran akaun, hubungan dengan Bank, terma-terma perjanjian dan perkara lain yang berhubungan dengan Pelanggan atau perniagaannya dan operasi kepada mereka-mereka seperti di bawah dengan mengikut cara yang sedemikiannya dan setakat mengikut budi bicara mutlak yang Bank fikirkan perlu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Syarikat-syarikat berkaitan dengan Bank menurut Seksyen 6 Akta Syarikat 1965 atau mana-mana syarikat bersekutu Bank (Bank bersama-sama dengan yang tersebut di atas syarikat-syarikat berkaitan/bersekutu secara kolektifnya dirujuk sebagai "Alliance Bank Group") dan pemegang serah hak dan pengambil alih perniagaan. Untuk mengelakkan keraguan, pendedahan kepada Alliance Bank Group adalah untuk memudahkan operasi, perniagaan, penjualan silang dan tujuan lain Bank dan/atau Alliance Bank Group dengan syarat bahawa pendedahan bagi tujuan penjualan silang tidak akan dilaksanakan jika pendedahan dibantah oleh Penyewa dengan pemberitahuan bertulis kepada Bank; mana-mana orang bagi atau berkaitan dengan apa-apa tindakan atau prosiding yang diambil untuk mendapatkan kembali wang yang kena dibayar dan perlu dibayar oleh Penyewa kepada Bank; badan-badan kawal selia, agensi kerajaan, pihak berkuasa cukai, polis, badan-badan penguatkuasaan undang-undang dan mahkamah, kedua-dua di dalam dan di luar Malaysia termasuk di bawah Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing Amerika Syarikat; bank atau institusi kewangan lain termasuk Cagamas Berhad, Credit Guarantee Corporation (Malaysia) Berhad (jika berkenaan) dan mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mendapatkan maklumat tersebut, atau pihak berkuasa/agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, atau mana-mana agensi yang ditubuhkan oleh Persatuan Bank-bank Malaysia/Persatuan Bank-bank Islam di Malaysia; Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat, Sistem Maklumat Cek Tidak Laku, biro kredit, agensi pelaporan kredit dan syarikat-syarikat yang ditubuhkan untuk tujuan mengumpul dan menyediakan maklumat kredit; akauntan Bank, juruaudit, peguam, penasihat, perunding dan/atau ejen lain yang diberi kuasa seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan obligasi yang sepatutnya kepada Bank dan Alliance Bank Group; pembekal perkhidmatan kepada Bank, calon, ejen, kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dilantik oleh Bank dan syarikat-syarikat berkaitan atau bersekutu dengannya untuk menjalankan fungsi dan aktiviti Bank; mana-mana entiti yang disifatkan oleh Bank sebagai patut, dengan mengambil kira kepentingan awam, dakwaan penipuan/ pemalsuan / apa-apa jenayah yang didakwa dilakukan melalui Akaun dan/atau oleh Penyewa; pihak keselamatan / penjamin atau mana-mana pihak yang menyediakan cagaran berkenaan dengan Kemudahan; pihak luar yang mungkin diperlukan untuk sebarang pelaksanaan korporat / aktiviti usaha wajar dijalankan oleh Bank dan/atau Alliance Bank Group; mana-mana pihak yang pada masa depan menyatakan hasratnya untuk mengambil alih kepentingan / pegangan saham dalam Bank/menurut apa-apa cadangan pengaturan, komposisi, penggabungan, pemerolehan / penstrukturan semula antara Bank dan pihak-pihak terlibat; dan mana-mana orang atau entiti yang lain dengan persetujuan Penyewa terlebih dahulu. Penyewa dengan ini bersetuju secara mutlak dengan pendedahan tersebut dan mengesahkan bahawa Bank, Kumpulan Perbankan Alliance, pegawai dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab atas pemberian maklumat itu atau bagi sebarang akibat pergantungan yang diletakkan pada maklumat yang diberikan mengikut syarat-syarat yang terkandung di sini. Page 7 of 7

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Kepada: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Permohonan bagi Bil Kredit yang Dibeli untuk... [masukkan amaun] terhadap Surat Kredit (Letter

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, ungkapan ini termasuk pengganti hak milik Bank dan penerima serah

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

(c) pihak-pihak pemberi cagaran atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan Perkhidmatan pengiriman wang;

(c) pihak-pihak pemberi cagaran atau mana-mana pihak yang bercadang untuk menyediakan jaminan berkenaan dengan Perkhidmatan pengiriman wang; TERMA DAN SYARAT 1. Perkhidmatan yang disediakan termasuklah pengeluaran Draf ( DDs ) dan Cek Jurubank ( BCs ), pemindahan dana melalui Pindahan Bertelegraf ( TT ), SuperRemit, Giro Antara Bank ( IBG )

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, ungkapan ini termasuk pengganti hak milik Bank dan penerima serah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama)

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] ii. [nama Anggota] Anggota Pengadu yang layak (kemudian daripada ini dirujuk

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Notis Penting Terma dan Syarat Keahlian Perlindungan Kad Premier ( Terma dan Syarat ) adalah sebuah dokumen yang penting. Sila baca keseluruhan Terma

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB TERMA & SYARAT Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i () RHB 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50.

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50. Soalan-Soalan Lazim dan Terma & Syarat Promosi TMgo Double Raya 1. Apakah itu promosi TMgo Double Raya? Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan oleh

Lebih terperinci

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh:

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh: Penjamin PINJAMAN ANDA Penjamin Program pendidikan pengguna oleh: kandungan 1 Pengenalan 2 Apakah jaminan? Siapakah yang boleh jadi penjamin? 3 Hak-hak seorang penjamin 4 Liabiliti seorang penjamin 5 Nasihat

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING 1. DEFINISI a. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. Mata Bonus bermaksud mata bonus yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Promosi Jualan Capture the Culture. Peraturan Rasmi

Promosi Jualan Capture the Culture. Peraturan Rasmi Promosi Jualan Capture the Culture Peraturan Rasmi TIADA PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN YANG DIPERLUKAN. SEBARANG PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN TIDAK AKAN MENINGKATKAN PELUANG ANDA UNTUK MENCAPAI PROMOSI INI. 1.

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci