iii. Pekeliling Perkhidmatan Bil.29 Tahun 2009; iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2009; v. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "iii. Pekeliling Perkhidmatan Bil.29 Tahun 2009; iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2009; v. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil."

Transkripsi

1 PENGENALAN Page 1 1. PENGENALAN Buku Panduan Dalaman ini disediakan dengan tujuan memberi panduan dan pengetahuan kepada semua Pegawai Perubatan Pakar untuk mengikuti program Subkeparan ini secara sepenuh masa dengan tajaan Separa Biasiswa dan Hadiah Latihan Persekutuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia 1.1 Punca Kuasa dan Peraturan Bahagian Pengurusan Latihan (BPL) melalui Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 1 (LDP1) mula dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk menguruskan Cuti Belajar dan pengurusan biasiswa bagi semua pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) untuk mengikuti kursus Subkepakaran berdasarkan : i. Surat penurunan kuasa daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) kepada Ketua Setiausaha (KSU), KKM ; ii. Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Kepada Pegawai Yang Mengikuti Kursus Jangka Sederhana dan Kursus Jangka Panjang Secara Sepenuh Masa yang dikeluarkan oleh JPA; iii. Pekeliling Perkhidmatan Bil.29 Tahun 2009; iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2009; v. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 2009; vi. Pekeliling Perkhidmatan Bil.15 Tahun 2007; vii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.14 Tahun 2007; dan viii. Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 2002.

2 PENGENALAN Page Prinsip-Prinsip Pemberian Prinsip-prinsip asas pemberian kemudahan cuti belajar bagi latihan subkepakaran adalah seperti berikut : i. Kuasa melulus cuti belajar adalah di bawah tanggungjawab Ketua Setiausaha, KKM selaras penurunan kuasa dari JPA; ii. iii. iv. Cuti belajar boleh diberi kepada pegawai yang diluluskan mengikuti kursus atau pengajian yang melebihi tiga (3) bulan. Bagi kursus yang tempohnya tiga (3) bulan atau kurang, kelulusan menghadiri kursus yang diberikan oleh Ketua Jabatan adalah dianggap sebagai cuti menghadiri kursus; Pegawai yang telah mengikuti cuti belajar melebihi 12 bulan di dalam atau luar negara, boleh dipertimbangkan untuk mengikuti kursus jangka sederhana atau jangka panjang yang berikutnya sama ada di dalam atau luar negara selepas genap dua (2) tahun tamat mengikuti kursus yang terdahulu dengan jayanya; Pegawai yang telah mengikuti cuti belajar kurang 12 bulan tetapi melebihi 3 bulan di dalam atau luar negara, boleh dipertimbangkan untuk mengikuti kursus jangka sederhana atau panjang yang berikutnya sama ada di dalam atau luar negara selepas genap satu (1) tahun tamat mengikuti kursus yang terdahulu dengan jayanya; v. Pegawai yang diluluskan untuk mengikuti pengajian atas pembiayaan Badan Swasta, Badan Bukan Kerajaan, Badan Antarabangsa atau Negara Asing boleh diberikan kemudahan cuti belajar mengikut kelayakan masing-masing; vi. Pegawai yang pernah diluluskan cuti belajar tetapi gagal kerana kelemahan akademik tidak layak diberi kemudahan cuti belajar dari kategori yang sama. Pegawai berkenaan hanya boleh dipertimbangkan kemudahan cuti belajar di bawah kategori yang lebih rendah daripada kategori cuti belajar yang telah diluluskan sebelumnya;

3 PENGENALAN Page 3 vii. vii. ix. Pegawai yang sedang bercuti belajar dan dikenakan tindakan tatatertib/ disiplin atau tindakan mahkamah, akan ditamatkan cuti belajar; Pegawai yang menarik diri tanpa izin/ kelulusan daripada mengikuti kursus/ pengajian setelah diluluskan cuti belajar tidak layak dipertimbangkan untuk kemudahan cuti belajar seterusnya; Pegawai yang ingin memohon kemudahan cuti belajar untuk Kursus Jangka Panjang, kursus yang diikuti oleh pegawai mestilah pada peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan akademik yang telah dimiliki; x. Pegawai dalam Kumpulan Sokongan hanya boleh diberi kemudahan cuti belajar untuk pengajian peringkat Sijil, Diploma dan/ atau Ijazah Pertama sahaja; xi. xii. Tempoh cuti belajar tidak boleh diambil kira sebagai tempoh sedang berkhidmat bagi tujuan menyelesaikan tempoh ikatan perjanjian sebelumnya atau tempoh perkhidmatan wajib seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang melainkan dinyatakan sebaliknya; dan Pegawai yang diluluskan cuti belajar masih tertakluk kepada Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan lain-lain peraturan yang berkuatkuasa.

4 PELAKSANAAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page 4 2. PELAKSANAAN PROGRAM SUBKEPAKARAN 2.1 Slot Tawaran bagi program Subkepakaran adalah sebanyak 150 slot setahun dan bilangan ini juga adalah tertakluk kepada kekosongan tempat latihan bagi bidang Subkepakaran yang di pohon. 2.2 Kaedah Latihan Program Subkepakaran ini dilaksanakan menerusi dua (2) kaedah iaitu : KOMBINASI DALAM DAN LUAR NEGARA Latihan ini dijalankan di dalam negara terlebih dahulu bagi tempoh dua (2) atau tiga (3) tahun dan satu (1) tahun di luar negara dalam bidang berkaitan SEPENUHNYA DALAM NEGARA Latihan ini dijalankan sepenuhnya di dalam negara sahaja bagi tempoh tiga (3) atau empat (4) tahun di hospital KKM yang dikenal pasti. 2.3 Elaun dan Kemudahan Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Calon-calon dalam pengajian adalah layak dibayar Elaun dan Kemudahan HLP mengikut kaedah latihan yang diikuti. Segala urusan pembayaran elaun dan tuntutan adalah dibawah tanggungjawab BPL, KKM Kemudahan yang diberikan adalah seperti berikut :- Separa Biasiswa Kemudahan ini diberikan kepada pegawai yang menjalani latihan subkepakaran di dalam negara dan sepanjang tempoh tersebut pegawai adalah dikira sedang berkhidmat.

5 PELAKSANAAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page 5 ii. Separa Biasiswa & Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) dengan Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kemudahan ini diberikan kepada pegawai yang menjalani latihan subkepakaran secara kombinasi (dalam&luar negara) dimana semasa didalam negara akan menerima separa biasiswa dan semasa di negara luar negara akan menerima CBBP dengan HLP untuk tempoh 9 bulan pertama manakala 3 bulan seterusnya pegawai hanya akan diberikan CBBP Sepanjang tempoh berkenaan perkhidmatan pegawai adalah layak diambil kira bagi tujuan perkiraan faedah-faedah pencen dan kenaikan pangkat Maklumat tajaan sepenuhnya, boleh dirujuk didalam dibahagian Syarat-Syarat dan Kemudahan Tajaan bagi Program Subkepakaran. 2.4 Tuntutan dan Bayaran Calon-calon hendaklah menggunakan borang tuntutan yang disediakan dan dikemukakan kepada BPL, KKM selewat-lewatnya sebelum 10hb bulan berikutnya dalam tahun semasa. Sebarang tuntutan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan diproses. Contoh borang-borang tuntutan yang terlibat adalah seperti di Lampiran Bayaran elaun dan HLP akan dibuat terus ke akaun calon. Calon dikehendaki mengemukakan salinan muka depan buku bank yang jelas mencatatkan nombor akaun dan alamat bank. Calon diingatkan agar mengemukakan nombor akaun bank yang aktif seperti akaun bank yang dimasukkan gaji setiap bulan. Ini adalah bertujuan bagi mengelakkan sebarang gangguan semasa urusan pembayaran elaun/ HLP dibuat.

6 PELAKSANAAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page Ikatan Perjanjian Pegawai dikehendaki menandatangani surat perjanjian sebelum memulakan program Subkepakaran. Sekiranya pegawai tidak menyempurnakan dan menandatangani perjanjian ini dalam tempoh yang ditetapkan, maka tawaran ini akan ditarik balik Pegawai akan terikat dengan ikatan perjanjian selama tempoh yang dinyatakan didalam surat perjanjian untuk berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selepas tamat pengajian atau membayar gantirugi sebanyak jumlah yang dinyatakan didalam surat perjanjian sekiranya gagal berkhidmat dalam tempoh tersebut Jadual ikatan perjanjian adalah seperti dibawah : Program Subkepakaran Sepenuhnya Dalam Negara (Separa Biasiswa) Kombinasi Dalam & Luar Negara (Separa Biasiswa & CBBP+ HLP) Tempoh Pengajian 3 tahun atau 4 tahun 2 tahun atau 3 tahun + 1 tahun Ikatan / Gantirugi 4 tahun atau RM30, tahun atau RM25, Kos Sebenar Luar Negara (CBBP + HLP) 6 bulan hingga 1 tahun 3 tahun atau Kos Sebenar

7 PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page 7 3. PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN 3.1 Latihan Sepenuhnya Dalam Negara Mula Latihan i. Pegawai dikehendaki mengembalikan dokumen yang lengkap termasuk surat perjanjian sebelum memulakan latihan dimana hanya pegawai yang berbuat demikian sahaja dibenarkan memulakan latihan dengan membawa surat arahan lapor diri yang dikeluarkan oleh BPL ii. iii. iv. Pegawai dikehendaki mengemukakan borang pengesahan kehadiran yang telah disahkan oleh penyelia ke BPL dalam tempoh 5 hari daripada tarikh lapor diri. Borang ini disertakan bersama-sama dengan surat arahan lapor diri. Pegawai dikehendaki memulakan program ini mengikut tarikh yang ditetapkan iaitu pada 1 Januari (intake Januari ) atau 1 Julai (intake Julai) tanpa sebarang penanggguhan. Pegawai yang ditawarkan mengikuti program ini, hendaklah mematuhi tempoh kelulusan yang diberikan sepertimana surat kelulusan rasmi yang dikeluarkan oleh KKM samada 36 bulan atau 48 bulan sahaja. v. Mana-mana penempatan latihan (attachment) yang melebihi 12 bulan ( kecuali pegawai daripada Sabah dan Sarawak ) akan diposting keluar ke Jabatan baru bagi memudahkan urusan pentadbiran.

8 PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page Pergerakan Pegawai i. Program subkepakaran dijalankan sepenuhnya di Hospital KKM atau Institusi Latihan yang dikenalpasti dan pergerakan pegawai adalah berpandukan kepada Pelan Latihan dimana pegawai hendaklah mematuhi penempatan tempat dan tempoh masa latihan yang telah ditetapkan sepanjang program ini berjalan ii. Ketua Perkhidmatan bertanggungjawab memaklumkan dengan segera dalam tempoh 14 hari ke BPP sekiranya terdapat perubahan kepada Pelan Latihan bagi memastikan ia selari dengan penempatan sebenar pegawai Penangguhan dan Perlanjutan i. Pegawai yang gagal mengikut tempoh latihan dan memerlukan penangguhan perlu memohon kepada BPL dengan mengemukakan permohonan selewat-lewatnya tiga (3) bulan sebelum dengan mengemukakan dokumen seperti berikut :- Permohonan secara rasmi daripada pegawai dengan menyatakan alasan penangguhan serta bukti ( surat/emel) Surat sokongan/pengesahan daripada Ketua Perkhidmatan / Penyelia ii. Permohonan adalah tertakluk kepada sokongan Ketua Perkhidmatan dan kelulusan KKM bagi alasan-alasan tertentu sahaja seperti cuti sakit, cuti bersalin dan mengerjakan haji. iii. Penangguhan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 12 bulan dan sekiranya pegawai memerlukan tempoh melebihi 12 bulan, pegawai akan diarahkan memulakan semula latihan daripada peringkat awal. iv. Kemudahan elaun/hlp tidak dibayar sepanjang tempoh penangguhan walaubagaimanapun bayaran ini akan dibuat semula apabila latihan kembali disambung.

9 PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page 9 v. Didalam program Subkepakaran, tempoh perlanjutan yang dibenarkan hanyalah berdasarkan kepada tempoh penangguhan yang diluluskan sebelum ini sahaja 3.2 Latihan Secara Kombinasi Dalam & Luar Negara Bagi latihan secara Kombinasi di dalam dan luar negara, pegawai akan mengikuti latihan didalam negara terlebih dahulu sebelum ke luar negara berdasarkan Pelan Latihan yang disediakan. Pegawai tidak dibenarkan keluar negara tanpa mengikuti latihan didalam negara terlebih dahulu Perjalanan latihan semasa didalam negara adalah seperti para Mula Latihan ke Luar Negara i. Pegawai dikehendaki memaklumkan kepada BPL sekiranya hendak menjalani latihan di luar negara (berpandukan Pelan Latihan) dengan mengemukakan : Surat pemakluman (emel) daripada pegawai; Surat tawaran daripada Institusi Latihan (luar negara) Surat kebenaran/pengesahan daripada Ketua Perkhidmatan; terhadap tawaran yang diterima; Payslip gaji yang terkini dan Menghadiri kursus kenegaraan (BTN). BPL akan menguruskan permohonan pegawai untuk menghadiri kursus ini. Pegawai tidak dibenarkan keluar negara sekiranya gagal menghadiri kursus BTN terlebih dahulu. ii. BPL akan mengambil tindakan dengan mengeluarkan surat Financial Affidavit kepada pegawai. Financial Affidavit adalah merupakan surat pengesahan tajaan daripada kerajaan yang merangkumi elaun-elaun HLP termasuk emolumen (sedia

10 PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page 10 ada) yang diterima oleh pegawai. Surat ini akan diperlukan semasa permohonan visa. iii. Pegawai hanya dibenarkan keluar negara selepas mengemukakan surat kelulusan visa Pergerakan Pegawai i. Pegawai harus memastikan penempatan diluar negara adalah bertepatan dengan tempoh masa yang ditetapkan sepertimana yang tertera di Pelan Latihan. ii. Ketua Perkhidmatan bertanggungjawab memaklumkan dengan segera dalam tempoh 14 hari ke BPP sekiranya terdapat perubahan kepada Pelan Latihan bagi memastikan ia selari dengan penempatan sebenar pegawai Penangguhan dan Perlanjutan di Luar Negara i. Pegawai yang tidak dapat keluar negara pada tahun semasa (berpandukan Pelan Latihan) hanya dibenarkan membuat penangguhan ke tahun yang berikutnya sahaja. ii. Pegawai yang ingin mengikuti latihan melebihi 12 bulan perlu mendapat sokongan daripada Ketua Perkhidmatan terlebih dahulu sebelum membuat permohonan ke BPL dengan mengemukakan :- surat permohonan daripada pegawai sendiri bersertakan alasan Surat sokongan daripada Ketua Perkhidmatan Surat sokongan daripada Penyelia (diluar negara) Surat tawaran yang mengesahkan tempoh perlanjutan yang dibenarkan iii. Pegawai yang diluluskan perlanjutan diluar negara hanya diberikan kemudahan Cuti Belajar Tanpa Gaji sahaja (tidak melebihi 12 bulan).

11 PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page Dasar Penempatan Latihan i. Tempoh minimum untuk mengikuti latihan diluar negara adalah 3 bulan dan tempoh maksimum adalah 12 bulan. ii. Pegawai yang memilih untuk mengikuti latihan diluar negara di dua negara atau lebih, perlu mengemukakan surat penjelasan atas pemilihan tersebut dan perlu disokong oleh Ketua Perkhidmatan. iii. Sekiranya pegawai diluluskan untuk mengikut latihan diluar negar di dua negara atau lebih, pegawai masih terikat dengan terma dan syarat pembayaran elaun HLP. Perkara ini akan dinyatakan didalam surat kelulusan rasmi yang dikeluarkan. Pemakluman ini dibuat agar pegawai berkenaan tidak menghadapi masalah kewangan semasa berada di negara-negara tersebut. iv. Tempoh latihan antara negara-negara yang dipilih hendaklah berterusan dan tidak boleh putus. v. Bagi tujuan keberkesanan kursus di luar negara, pegawai mesti mendapat tawaran latihan secara Clinical (Hands on Training) dan bukannya sebagai pemerhati (Observation) sahaja semasa berada diluar negara. vi. Ketua Perkhidmatan perlu mengemukakan surat sokongan/ kebenaran kepada pegawai atas tawaran luar negara yang diterima dari aspek jenis latihan yang ditawarkan, tempat latihan dan tempoh masa Lapor Diri i. Pegawai yang tamat latihan diluar negara dikehendaki melapor diri ke BPL dalam tempoh 7 hari selepas tamat tempoh cuti belajar yang diluluskan bagi tujuan penamatan latihan di luar negara. ii. Pegawai boleh memohon cuti tanpa rekod selama 7 hari (maksimum) untuk tempoh perjalanan semasa hendak keluar negara dan semasa balik semula ke Malaysia.

12 PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page 12 iii. Pegawai hendaklah memohon cuti ini terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan masing-masing. Kelulusan adalah dibawah bidang kuasa Ketua Jabatan Penempatan Semula Bagi pegawai yang telah tamat latihan diluar negara dan masih belum tamat tempoh latihan Subkepakaran akan ditempatkan semula ke tempat latihan didalam negara berdasarkan Pelan Latihan yang telah disediakan sehingga tamat tempoh latihan Tamat Tempoh Latihan Bagi pegawai yang tamat latihan diluar negara dan tamat tempoh latihan Subkepakaran selama 36 bulan atau 48 bulan, akan dibuat pengesahan tamat latihan dan ditempatkan semula ke Jabatan Kursus Kenegaraan Biro Tatanegara Pihak Jabatan Perdana Menteri telah menetapkan bahawa semua pegawai Kerajaan yang akan mengikuti kursus di luar negara untuk tempoh melebihi tiga (3) bulan diwajibkan mengikuti Kursus Kenegaraan anjuran Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri. Kegagalan mengikuti kursus ini akan menyebabkan pegawai tidak dibenarkan berlepas ke luar negara Laporan Penilaian Kursus Pegawai dikehendaki melengkapkan laporan penilaian kursus mengunakan Borang KKM LDP 1/2008 dan mengemukakannya ke BPL semasa pegawai lapor diri di BPLselepas tamat kursus di luar negara.

13 PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page GAJI DAN EMOLUMEN Pegawai adalah layak menerima kemudahan gaji dan semua elaun seperti yang diterima sedia ada sepanjang mengikuti latihan subkepakaran kecuali semasa menjalani latihan Subkepakaran di luar negara dimana Elaun Kritikal tidak dibayar. Pembayaran ini akan dilakukan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) pegawai masingmasing. 5.. KELAYAKAN CUTI 5.1 Pegawai adalah layak menikmati semua kemudahan cuti berdasarkan Perintah Am Bab C. 5.2 Pegawai boleh memohon cuti berkursus daripada Ketua Jabatan masingmasing tidak melebihi tujuh (7) hari bagi kursus di luar negara dan tiga (3) hari bagi kursus di dalam negara sebelum dan selepas mengikuti pengajian dengan syarat : i. bagi tempoh perjalanan ke tempat belajar dan perjalanan balik selepas kursus mengikut jalan yang paling dekat; ii. iii. bagi tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat dielakkan yang disebabkan oleh urusan-urusan perjalanan tempatan (Perintah Am Bab C 36); dan semasa dalam tempoh penangguhan latihan, kelayakan cuti pegawai adalah mengikut kemudahan cuti di bawah Perintah Am Bab C.

14 PERJALANAN PROGRAM SUBKEPAKARAN Page PENERIMAAN GAJI, BAYARAN DAN LAIN LAIN ELAUN DARI PIHAK LUAR Jika pegawai menerima apa-apa bayaran gaji/elaun atau apa-apa bayaran daripada mana-mana pihak selain Kerajaan semasa mengikuti latihan subkepakaran, jumlah yang diterima itu akan ditolak daripada bayaran gaji/elaun yang dibayar oleh Kerajaan kepada pegawai. Pegawai diminta untuk memaklumkan mengenai bayaran gaji/elaun yang diterima kepada BPL supaya potongan boleh dibuat dengan sewajarnya. Sekiranya diketahui terdapat pegawai yang menerima bayaran gaji/elaun yang dimaksudkan di atas tetapi tidak memaklumkan kepada BPL tindakan tatatertib sewajarnya akan diambil dan kemudahan separa biasiswa ini akan ditarik balik.

15 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI Page 15 7 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI Pegawai adalah bertanggungjawab untuk : 7.1 Memaklumkan dari masa ke semasa kepada BPL, sebarang pertukaran seperti alamat surat-menyurat, nombor telefon dan maklumat akaun bank; 7.2 Pegawai bertanggungjawab untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan bagi mencapai kompetensi yang dikehendaki dalam sub bidang tertentu; 7.3 Semasa mengikuti latihan, pegawai juga merupakan pegawai yang sedang berkhidmat dan masih perlu menjalankan kerja-kerja klinikal; 7.4 Pegawai perlu mengikuti kitaran latihan yang telah ditetapkan mengikut Pelan Latihan yang disediakan oleh Ketua Perkhidamtan dimana pegawai akan diberi tanggungjawab professional secara berperingkat di bawah pengawasan seorang penyelia berdasarkan kepada tahap latihan,kebolehan dan pengalaman pegawai; 7.5 Pegawai perlu mempunyai kebolehan atau skil seperti berikut: i. Skil klinikal yang meliputi penyediaan dan penyimpanan rekod perubatan, kebolehan membuat keputusan dan kebolehan mentadbir; ii. iii. Skil teknikal di mana penilaian dibuat dari segi kefahaman dan kebolehan menjalankan sesuatu prosedur. Kepakaran di dalam skil tersebut termasuk kefahaman tentang keperluan, larangan dan komplikasi daripada prosedur yang dijalankan dan kebolehan untuk membuat kesimpulan daripada keputusan yang diperolehi; Sikap yang professional dan skil interpersonal yang penting dalam hubungan dengan pesakit dan rakan sekerja. 7.6 Pegawai perlu mengikuti kursus, seminar, tutorial dan sebarang CME yang berkaitan disepanjang program latihan; 7.7 Pegawai akan terlibat dalam menyediakan sekurang-kurangnya satu (1) research project yang disiarkan di journal dalam negara atau luar negara;

16 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI Page Pegawai perlu terlibat dalam mengajar dan mendidik pegawai perubatan yang baru dilantik dan kakitangan paramedik 7.9 Pegawai perlu mengisi buku log semasa menjalankan latihan yang meliputi: i. statistik pembedahan atau prosedur serta hasil/keputusan daripada pembedahan dan sebarang prosedur yang dijalankan; dan ii. aktiviti pembelajaran merangkumi research, pembentangan kes, kehadiran di dalam kursus, seminar dan bengkel yang berkaitan Semasa penempatan pegawai di hospital lain bagi menjalani rotasi (rotation) kepakaran bagi tempoh kurang 12 bulan, pegawai adalah dianggap menjalani penempatan sementara dan masih mengekalkan jawatan di hospital semasa. Pegawai perlu memaklumkan kepada BPL mengenai perkara ini sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum penempatan sementara dibuat dengan mengemukakan surat arahan penempatan ( Pelan Latihan ); 7.11 Sekiranya pegawai gagal mengikut tempoh latihan dan memerlukan penangguhan atau perlanjutan atau menarik diri daripada program, pegawai perlu memohon kepada BPL dengan mengemukakan permohonan selewat lewatnya tiga (3) bulan sebelum dengan mengemukakan perkaraperkara berikut : i. surat permohonan pegawai beserta sebab-sebab yang munasabah; ii. Iii. surat pengesahan daripada Penyelia / Ketua Perkhidmatan dan salinan buku log latihan Melapor diri dengan serta-merta di BPL setelah tamat latihan atau ditamatkan atau menarik diri untuk penempatan semula Bagi pegawai yang memutuskan untuk meletakkan jawatan semasa dalam tempoh latihan hendaklah menyampaikan notis pemberitahuan mengikut peraturan yang ditetapkan dalam syarat-syarat perkhidmatan masingmasing kepada PTJ yang membayar gaji dan satu (1) salinan dikemukakan kepada BPL ; dan

17 TATATERTIIB, PENARIKAN DIRI DARI PROGRAM DAN PERLETAKAN JAWATAN Page Semasa mengikuti latihan pegawai perlu mengisi borang Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) dan P.S.D Form bagi tujuan pergerakan gaji tahunan dan perlu dihantar kepada PTJ masing-masing Pegawai dikehendaki melengkapkan laporan penilaian kursus mengunakan Borang KKM LDP 1/2008 semasa datang untuk lapor diri di BPL selepas tamat kursus. 8. TATATERTIB Semasa tempoh HLP ini, pegawai mestilah sentiasa mengutamakan tanggungjawab profesion dan berkelakuan selaras dan seimbang dengan tangggungjawab sebagai seorang penjawat awam terhadap Kerajaan Malaysia. Jika didapati pegawai terlibat dengan sesuatu kegiatan dan mengeluarkan kenyataan atau penerbitan yang tidak bertanggungjawab, termasuk melanggar syarat-syarat HLP ini, maka tawaran ini akan ditarik balik dan tindakan tatatertib akan dikenakan selaras dengan peruntukan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) PENARIKAN DIRI DARI PROGRAM DAN PENAMATAN LATIHAN 9.1 Pegawai-pegawai yang menarik diri daripada program atau ditamatkan latihan dikehendaki melaporkan diri ke BPL, KKM dengan serta merta bagi membolehkan penempatan semula dibuat; 9.2 Pegawai-pegawai yang ingin menarik diri dari latihan hendaklah mengemukakan surat permohonan dengan alasan yang munasabah serta surat pengesahan daripada Ketua Perkhidmatan semasa melaporkan diri di Bahagian Pengurusan Latihan KKM; 9.3 Adalah diingatkan pegawai-pegawai yang menarik diri/ditamatkan pengajian atas apa-apa alasan tidak lagi dipertimbangkan Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) di masa akan datang (mengikuti polisi JPA).

18 TAMAT LATIHAN DAN PENEMPATAN SEMULA KE JABATAN Page PERLETAKAN JAWATAN Pegawai-pegawai yang memutuskan untuk meletak jawatan semasa dalam tempoh latihan hendaklah menyampaikan notis pemberitahuan mengikut peraturan yang ditetapkan dalam syarat-syarat perkhidmatan masing-masing kepada PTJ yang membayar gaji dan satu salinannya dikemukakan ke BPL, KKM. 11. TAMAT LATIHAN Pegawai yang tamat latihan dimestikan melaporkan diri dengan serta merta kepada BPL bagi tujuan penamatan latihan. 12. PENEMPATAN SEMULA KE JABATAN Selepas Melapor diri di BPL, pegawai seterusnya akan ke BPP bagi pengesahan penempatan tempat bertugas sebelum ke Bahagian Sumber Manusia bagi penempatan semula ke Jabatan. 13. PENILAIAN KERJA PEGAWAI SELEPAS TAMAT LATIHAN 13.1 Pada akhir program latihan, Penyelia akan menyediakan satu laporan berkaitan prestasi pegawai, penilaian adalah berdasarkan buku log dan sebarang perkara yang berkaitan dengan pegawai 13.2 Pegawai perlu memohon untuk penganugerahan sijil atau pewartaan semula dimana pegawai juga dikehendaki menghadiri satu sesi viva-voce sebagai sebahagian daripada penilaian kursus.

19 TINDAKAN PENALTI KEPADA PEMEGANG BIASISWA Page TINDAKAN PENALTI KEPADA PEMEGANG BIASISWA DALAM PERKHIDMATAN YANG GAGAL MENAMATKAN PENGAJIAN DENGAN JAYA 14.1 Berkuatkuasa kepada semua pegawai yang memulakan pengajian mulai 1 Januari 2012, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah menggariskan Dasar Pelaksanaan Tindakan Penalti Kepada Pemegang Biasiswa Dalam Perkhidmatan Yang Gagal Menamatkan Pengajian Dengan Jaya Bagi penerima biasiswa dalam perkhidmatan yang gagal tamat pengajian dengan jaya, tindakan penalti akan dikenakan seperti di Lampiran Kutipan balik gantirugi akan dibuat sebaik sahaja pegawai ditamatkan penajaan kerana gagal menamatkan pengajian dengan jaya. 15. HAK KERAJAAN Sekiranya pegawai ingkar dan tidak mematuhi mana-mana syarat, Kerajaan berhak menarik balik kemudahan ini. Walau bagaimanapun peruntukan yang dinyatakan dalam syarat-syarat ini, Kerajaan berhak meminda syarat-syarat kemudahan ini dari semasa ke semasa tanpa memberi notis dan pegawai adalah tertakluk kepada pindaan-pindaan tersebut. Kerajaan juga berhak menarik balik kemudahan ini tanpa memberikan sebarang sebab

20 Page 20 Document Title 16. PENJELASAN LANJUT DAN KEMUSYKILAN Sebarang pertanyaan mengenai program ini boleh dirujuk di : Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 1 Bahagian Pengurusan Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Aras 6, No.26 Persiaran Perdana Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya i. Pn. Noraisah Jaafar : ii. Pn Siti Sarah Abd Khalid : ext : 6196 ( Subkepakaran di dalam negara ) Iii. Cik Salazehan Abdul Malek : ext: 0694 ( Subkepakaran di luar negara ) No. faksimili :

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

1. Pemohon hendaklah memenuhi syarat-syarat am seperti berikut : 1.2 Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM);

1. Pemohon hendaklah memenuhi syarat-syarat am seperti berikut : 1.2 Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MPM); TAWARAN MENGIKUTI PROGRAM SARJANA PERUBATAN DENGAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI SESI AKADEMIK 2016/2017 DI UNIVERSITI AWAM TEMPATAN SYARAT-SYARAT

Lebih terperinci

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No.

JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No. JPA(L)S. 175/4/1-1 KLT. 17 ( ) Siri No. GARIS PANDUAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR KEPADA PEGAWAI AWAM YANG MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG SECARA SEPENUH MASA TUJUAN 1. Garis Panduan

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA

BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2007 BAYARAN PASPORT DAN VISA BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA SEDERHANA DAN KURSUS JANGKA PANJANG DI LUAR NEGARA TUJUAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

Staf yang ingin mengikuti Latihan Sub Kepakaran hendaklah memenuhi kelayakan berikut:-

Staf yang ingin mengikuti Latihan Sub Kepakaran hendaklah memenuhi kelayakan berikut:- GARIS PANDUAN LATIHAN SUB KEPAKARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Latihan Sub Kepakaran adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada pegawai akademik dalam bidang perubatan untuk mendapatkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013 KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 4 TAHUN 2013 TATACARA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 223/5/2/ Jld. 2/(11) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR MENGIKUTI KURSUS PRA PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT TUJUAN

Lebih terperinci

PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA. Malaysia (SSM) menyediakann. negara. Panduan anugerah biasiswa SSM adalah seperti berikut:

PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA. Malaysia (SSM) menyediakann. negara. Panduan anugerah biasiswa SSM adalah seperti berikut: PANDUAN ANUGERAH BIASISWA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) menyediakann kemudahan biasiswa kepada pekerja dan orang awam yang berkelayakan untuk mengikuti pengajian sepenuh

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA

SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA Lampiran A SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA Matlamat Program Menyediakan biasiswa kepada pensyarah-pensyarah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI)

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI) MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN HADIAH AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/ 1.0 PENGENALAN SLAB adalah merupakan Skim Latihan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang ditawarkan kepada kakitangan akademik

Lebih terperinci

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR PELETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN

BORANG PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Borang Permohonan Kebenaran Berkahwin JPA(L) / PBK / 1 BORANG PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM POST DOKTORAL UPSI (ISO) /BSM /P02 /GP03

GARIS PANDUAN SKIM POST DOKTORAL UPSI (ISO) /BSM /P02 /GP03 MUKA SURAT : 1/5 GARIS PANDUAN SKIM POST 1.0 PENGENALAN Satu program latihan jangka panjang dengan pembiayaan pihak KPM untuk kakitangan akademik yang telah memperolehi PhD dan memenuhi syarat-syarat yang

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 Pendahuluan Cuti belajar adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada staf untuk mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

,ffi, 1. Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai garis panduan

,ffi, 1. Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai garis panduan KETUA SETIAUSAHA Kementerian Kesihatan Malaysia Aras 12, Blok E7, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 PUTRAJAYA Tel.: Faks:,ffi, 03-8883 2533 03-8889 5245 Rujukan : Bil.( 26 )dlm KK(S)-280(20I836)

Lebih terperinci

TAFSIRAN. Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan)

TAFSIRAN. Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan) PERINTAH AM BAB C TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai tersebut dibenarkan meninggalkan tugasnya (dikira sebagai putus perkhidmatan) CUTI REHAT Cuti gaji penuh CUTI SAKIT Cuti bergaji penuh

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA GARIS PANDUAN MELANJUTKAN PELAJARAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SECARA SEPENUH MASA DAN SEPARUH MASA 1. PENDAHULUAN 1.1 Garis Panduan ini bertujuan untuk menentukan syarat dan

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan menerangkan pelaksanaan Latihan Profesional bagi staf Universiti Putra Malaysia mengikuti latihan yang

Lebih terperinci

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) BAGI PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN 2017 1. Apakah itu Program Ijazah Dalam Negara Tahun 2017? Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) merupakan penajaan secara Pinjaman

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN Surat Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk menjelaskan

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2008 PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM TUJUAN

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR TAFSIRAN PELANTIKAN Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Staf, Pejabat Pendaftar COP TERIMA Rujukan Utama Pekeliling Pengurusan Bil. 8 Tahun

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA 1.0 PENGENALAN Panduan ini menjelaskan syarat, kriteria dan prosedur permohonan menghadiri persidangan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM GARIS PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LATIHAN AMALI DAN ELAUN TESIS PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) di

Lebih terperinci

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA)

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA) SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA) ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.0 CUTI BELAJAR 1 1.1 TEMPOH 1 1.2 TARIKH MULA 1 1.3 TARIKH TAMAT 1 2.0 INSTITUSI PENGAJIAN 1 3.0 SYARAT

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

PANDUAN MENGURUS PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS

PANDUAN MENGURUS PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS PANDUAN MENGURUS PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS Panduan Mengurus Pegawai Tidak Hadir Bertugas Cetakan Pertama Ogos 2010 Hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dikeluar ulang,

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 JPA/PEN/228/11/5 ( 7 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 TAWARAN OPSYEN SEMULA KEPADA PEKERJA PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN YANG TELAH MEMILIH SKIM KUMPULAN

Lebih terperinci

POLISI SKIM CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK (SCuBBA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA -CB/SCuBBA/P1-

POLISI SKIM CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK (SCuBBA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA -CB/SCuBBA/P1- POLISI SKIM CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK (SCuBBA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA -- POLISI SKIM CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK (SCuBBA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA A) TAFSIRAN Dalam

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009

JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 43/13/1Jld. 3 (15) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 KESAN KE ATAS PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG DILULUSKAN CUTI BERGAJI PENUH, CUTI SEPARUH GAJI

Lebih terperinci

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN Bentuk Insentif Yuran pengajian dan insentif bagi staf yang tidak layak mendapat Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) diberikan

Lebih terperinci

GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI.

GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI. GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI. 1.0 TATACARA PERMOHONAN i. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Borang Tabung

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

KRITERIA MENJALANI POSTING ELEKTIF DI FASILITI KEMENTERIAN

KRITERIA MENJALANI POSTING ELEKTIF DI FASILITI KEMENTERIAN LAMPIRAN A KRITERIA MENJALANI POSTING ELEKTIF DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. Hanya pelajar perubatan yang berdaftar dari institusi berikut layak diterima menyertai skim posting elektif:

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak) PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B40 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

Lebih terperinci

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 20113456/UPM/BM (No. Matrik/Institusi /Bidang) KP.PPG/LDP RM 10 SETEM HASIL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 701008105862 (Nama PEGAWAI

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M)

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) PK 1.2 KERAJAAN MALAYSIA PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN PK 1.2 PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M) DALAM PEROLEHAN

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 1. Permulaan 1.1. Nama dan Permulaan Kuatkuasa i. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 ANM(T) 81/10/6/10 (32) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 3 TAHUN 2017 TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 0 BIL. KANDUNGAN

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 PENGGABUNGAN PERKHIDMATAN GALIAN, KIMIA BUMI DAN KAJI BUMI KEPADA PERKHIDMATAN GEOSAINS DI JABATAN

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA)

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI (DERMASISWA) BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TUNAS POTENSI (DERMASISWA) A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DAN BIDANG PENGAJIAN BAHAGIAN

Lebih terperinci

Q & A Majlis Ramah Mesra Staf Cuti Belajar & Telah Lapor Diri bersama Pengurusan Universiti

Q & A Majlis Ramah Mesra Staf Cuti Belajar & Telah Lapor Diri bersama Pengurusan Universiti Q & A Majlis Ramah Mesra Staf Cuti Belajar & Telah Lapor Diri bersama Pengurusan Universiti CAGARAN 1. Penolakan gaji sebanyak RM500 sebulan membebankan bagi staf yang tidak habis pengajian tetapi telah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN 1 GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN Universiti boleh melantik pegawai baru serta menaikkan pangkat pegawai-pegawainya mengikut skim perkhidmatan dan tangga gaji yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa.

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR Rujukan Kami : UniMAP/PEND/101/2-6 (7 ) Tarikh : 2 APRIL 2012 PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 4 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI TENAGA PENGAJAR SAMBILAN STAF BUKAN AKADEMIK UNIMAP DAN PIHAK LUAR (PENJAWAT

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 1TAHUN 2011

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 1TAHUN 2011 SPP.220/656/19/ Jld 2 (3) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 1TAHUN 2011 KAEDAH PELAKSANAAN TAPISAN KESELAMATAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 LAMPIRAN A YARAT-SYARAT AM SYARAT-SYARAT AM Penyebut Harga dikehendaki mematuhi sepenuhnya Syarat-syarat Am Sebut Harga apabila menyertai Sebut Harga ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah ini

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2006

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2006 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2006 PERISYTIHARAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN KAUNSELOR DAN PENOLONG KAUNSELOR DI PELBAGAI KEMENTERIAN DAN JABATAN PERSEKUTUAN SEBAGAI PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL IKLAN PENGAMBILAN GURU VOKASIONAL SECARA INTERIM DI KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL KPM TAHUN 2016 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA 43/7 Klt.8 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2008 KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan

Lebih terperinci

DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DASAR PERTUKARAN PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1.0 TUJUAN Dasar ini bertujuan menjelaskan urusan pertukaran pegawai UPSI supaya dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan seragam.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN. Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia. Nombor Telefon:

GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN. Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia. Nombor Telefon: Perkara: No Rujukan: GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN UM.R/SM/628/1 Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Dikeluarkan Oleh: Nombor Telefon: 03 79673255 Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia 1.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05

DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Normah Dolah Ketua Penolong Pendaftar Kanan / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Che Hassan Che Haron Pengarah

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PENERAJU TUNAS POTENSI A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI C. BIDANG TAJAAN D. TAJAAN KE LUAR NEGARA E.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (LUAR NEGARA)

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (LUAR NEGARA) SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (LUAR NEGARA) ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.0 CUTI BELAJAR 1 1.1 TEMPOH 1 1.2 TARIKH MULA 1 1.3 TARIKH TAMAT 1 2.0 INSTITUSI PENGAJIAN 1 3.0 SYARAT

Lebih terperinci

PANDUAN AM MENGISI BORANG LAPORAN PRESTASI TAHUNAN

PANDUAN AM MENGISI BORANG LAPORAN PRESTASI TAHUNAN PANDUAN AM MENGISI BORANG LAPORAN PRESTASI TAHUNAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG BERCUTI BELAJAR BERGAJI PENUH, SEPARUH GAJI DAN TANPA GAJI YANG MENGISI JAWATAN LATIHAN, BAHAGIAN TAJAAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM BANTUAN PASCASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. 1.1 Pemohon mengikuti program pengajian secara Penyelidikan Sepenuh Masa.

GARIS PANDUAN SKIM BANTUAN PASCASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. 1.1 Pemohon mengikuti program pengajian secara Penyelidikan Sepenuh Masa. GARIS PANDUAN SKIM BANTUAN PASCASISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1.0 Kelayakan Umum 1.1 Pemohon mengikuti program pengajian secara Penyelidikan Sepenuh Masa. 1.2 Pemohon telah mendaftar bagi mana-mana

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK):

LAMPIRAN A. A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Bahagian Kemajuan Kerjaya (BKK): LAMPIRAN A A. Kaedah Lapor Diri bagi Staf dalam Pengajian: Di Kerjaya (BKK): 1. Pemegang biasiswa perlu datang ke BKK dan mengisi borang lapor diri, 2. Pihak BKK akan semak maklumat pengajian dan memaklumkan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL / CUTI SANGKUTAN INDUSTRI SECARA INBOUND

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL / CUTI SANGKUTAN INDUSTRI SECARA INBOUND UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL / CUTI SANGKUTAN INDUSTRI SECARA INBOUND TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan Universiti

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

TAKLIMAT UNTUK PELAJAR TAHUN AKHIR DI JEPUN (TAMAT PENGAJIAN 2013)

TAKLIMAT UNTUK PELAJAR TAHUN AKHIR DI JEPUN (TAMAT PENGAJIAN 2013) TAKLIMAT UNTUK PELAJAR TAHUN AKHIR DI JEPUN (TAMAT PENGAJIAN 2013) KANDUNGAN TAKLIMAT Tanggungjawab Dan Kewajipan Pemegang Biasiswa JPA Setelah Tamat Pengajian - Melapor Diri Permohonan Jawatan Ke Dalam

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/( 45 ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2010 PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/(

Lebih terperinci