TERMA RUJUKAN ANTARA MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM) DAN MKM GLOBAL HOLDINGS SDN BHD (MKMGH)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA RUJUKAN ANTARA MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM) DAN MKM GLOBAL HOLDINGS SDN BHD (MKMGH)"

Transkripsi

1 TERMA RUJUKAN ANTARA MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM) DAN MKM GLOBAL HOLDINGS SDN BHD (MKMGH)

2 KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT 1 PENGENALAN 1.1 TUJUAN 1.2 SUMBER RUJUKAN DEFINISI 2 3 SUMBER KUASA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT PENTADBIRAN BERASINGAN PELANTIKAN MKM DALAM MKMGH PELANTIKAN JAWATAN KETUA PEGAWAI ESEKUTIF 6 SYARIKAT 4.4 PENGLIBATAN STAF MKM AKTIVITI YANG DIBENARKAN AKTIVITI SYARIKAT SUMBER KEWANGAN PEMBIAYAAN MODAL PEMBIAYAAN LAIN 10 7 PENGGUNAAN ASET, KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN MKM ASET, FASILlTI, KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN MKM CAJ PENGGUNAAN PERKHIDMATAN LAIN 12

3 7.4 PERHATIAN DAN KEUTAMAAN 12 8 KAWALAN PEMANTAIAN DAN PENJANAAN PENDAPATAN 8.1 KEWANGAN DAN AKAUNTABILITI 8.2 KAWALAN TERHADAP SYARIKAT 8.3 LAPORAN AKAUN TAHUNAN MANFAAT KEPADA MKM 9.1 MANFAAT JAWATANKUASA TEKNIKAL 10.1 TUJUAN 10.2 KEANGGOTAAN 10.3 TANGGUNGJAWAB JAWATAN KUASA KHAS PEMBUBARAN, HAD DAN TANGGUNG 11.1 PEMBUBARAN 11.2 HAD DAN TANGGUNGAN KERAHSIAAN 12.1 KERAHSIAAN TARIKH KUAT KUASA 20

4 TERMA RUJUKAN MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM) DAN MKM GLOBAL HOLDINGS SON BHD (MKMGH) 1. PENGENALAN 1.1 Tujuan Terma Rujukan ini disediakan bertujuan untuk menggariskan skop penglibatan dan perhubungan di antara Maktab Koperasi Malaysia (selepas ini dirujuk sebagai MKM) dan MKM Global Holding Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai MKMGH) khususnya berkenaan perkhidmatan dan kepakaran yang diberikan kepada MKMGH oleh MKM Terma Rujukan ini mengandungi rujukan terhadap punca kuasa, pentadbiran dan pengurusan, aktiviti yang dibenarkan, penggunaan aset, fasiliti dan kemudahan, sistem kawalan dan pemantauan, penjanaan pendapatan dan manfaat kepada MKM dan komuniti dan perkara-perkara lain yang berkaitan. 1.2 Sumber Rujukan Garis panduan ini disediakan berdasarkan kelulusan Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 24 Oktober 2012 (Ruj : KKlBKP(S)10/72-1 Jld. 10(SK3)(7) serta peraturan yang dikeluarkan oleh MKM, Lembaga dan mana-mana pihak berkuasa bagi menentukan sesuatu peraturan yang berkaitan dengan kewangan dan perakaunan MKM. 2.DEFINISI 2.1 Menteri merujuk kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). 2.2 Pihak berkuasa MKM adalah merujuk kepada Lembaga MKM. 2.3 Lembaga merujuk kepada Lembaga MKM. 2.4 Pegangan atau penyertaan ekuiti bermaksud pelaburan MKM dalan sesuatu entiti iaitu syarikat. 2.5 Syarikat adalah syarikat yang ditubuhkan mengikut Akta Syarikat 1965 atau mengikut mana-mana peruntukan. Syarikat juga adalah merujuk kepada MKM Global Holdings Sdn Bhd (MKMGH) anak syarikat kepada Maktab Koperasi Malaysia (MKM).

5 3. SUMBER KUASA 3.1 Peruntukan Seksyen 4A (g) Akta Maktab Koperasi (Perbada~a~) (Pindaan) 2011 memberikan kuasa kepada MKM untuk menubuhkan syarikat untuk menjalankan atau melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti yang telah dirancangkan atau diusahakan oleh MKM. 3.2 Bagi pelaburan dalam ekuiti, MKM boleh mengadakan subsidiari dan usaha sama (joint venture). Tujuannnya bagi membolehkan satu entiti komersil diwujudkan oleh MKM bagi mengembangkan peranan serta aktivitinya dengan lebih berkesan di sektor komersil bagi menjana pendapatan tambahan dan mengurangkan kebergantungan kewangan kepada kerajaan. 3.3 Fungsi MKM adalah sepertimana diperuntukkan di Seksyen 4 Akta adalah seperti berikut: a) Menyediakan kursus pengajian koperasi dan bidang-bidang lain yang berkaitan dan menganugerah sijil atau diploma yang sesuai; b) Menerbitkan atau membantu dalam penerbitan bahan yang berkaitan dengannya; c) Membuat kaedah sebagaimana yang perlu bagi mengatur tanggungjawab dan mengawal pegawai dan kakitangan dan mengenakan apa-apa bayaran bagi mana-mana kursus pengajian sebagaimana yang difikirkan patut. d) Menjalankan penyelidikan atas perkara berkaitan koperasi; e) Menyediakan khidmat konsultasi; f) Menjalankan kursus, penyelidikan, konsultasi dan perkhidmatan berteraskan ilmu bersesama atau bersama-sama secara bergabung secara usaha sama atau selainnya, dengan mana-mana institusi pengajian tinggi atau badan professional atau mana-mana pertubuhan di dalam atau di luar Malaysia; dan g) Menasihati Menteri mengenai semua perkara-perkara yang berkaitan dengan latihan, pendidikan dan pembangunan modal insan yang bersangkutan dengan koperasi. 3.4 MKMGH adalah tertakluk kepada perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam surat kebenaran Kementerian Kewangan bertarikh 24 Oktober 2012 (Ruj : KKlBKP(S)10/72-1 Jld. 10(SK3)(7) dan juga Memorandum dan Artikel penubuhan syarikat serta Malaysian Code On Corporate Governance.

6 3.5 Kuasa kepada MKMGH adalah meliputi nama perbadanan, jangka hayat, meterai, tindakan guaman, kontrak, urusan harta alih dan tak alih atau perkara lain yang berkaitan dengannya. 3.6 Mana-mana kuasa yang tidak dinyatakan adalah tertakluk kepada kuasa Lembaga MKM. 4. PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT 4.1 Pentadbiran Berasingan Pentadbiran dan pengurusan MKMGH adalah berasingan daripada pentadbiran MKM MKMGH perlu mempunyai kumpulan pegawai dan staf tetapnya sendiri yang mengendalikan operasi harian syarikat bertujuan supaya tumpuan sepenuhnya dapat diberikan dan tidak menjejaskan operasi harian dan kepentingan MKM MKMGH boleh mendapatkan khidmat MKM di dalam membantu pentadbiran dan pengurusan MKMGH dan juga di dalam pengendalian operasi harian syarikat tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang dipersetujui bersama Segala perancangan dan urusan pentadbiran, kewangan dan perniagaan berkaitan MKMGH hendaklah dibentang dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah MKMGH dan dimaklumkan kepada Lembaga Pengarah MKM Lembaga Pengarah MKMGH adalah bertanggungjawab kepada berkaitan dasar penubuhan syarikat, aktiviti perniagaan kemajuan/prestasi syarikat Lembaga MKM dan laporan 4.2 Pelantikan Wakil MKM Dalam MKMGH Tertakluk kepada persetujuan Menteri, Wakil MKM yang dilantik sebagai Lembaga Pengarah MKMGH adalah Ketua Pengarah MKM Tertakluk kepada Memorandum dan Artikel syarikat, keanggotaan Lembaga MKMGH adalah terdiri daripada :

7 a) Pengerusi b) Seorang wakil Koperasi c) 2 orang lantikan YB Menteri KPDNKK d) Ketua Pengarah MKM 4.3 Pelantikan Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Ketua Pegawai Eksekutif hendaklah dilantik oleh Lembaga Pengarah MKMGH setelah diperakukan oleh Lembaga Pengarah MKM dengan persetujuan Menteri. Beliau bertanggungjawab ke atas keseluruhan fungsi pengurusan dan operasi harian syarikat Lembaga Pengarah MKM atau Lembaga Pengarah MKMGH berhak menamatkan tempoh lantikan Ketua Pegawai Eksekutif dengan persetujuan Menteri pada bila-bila masa sepertimana di peruntukkan di para 3.6 Terma Rujukan ini. 4.4 Penglibatan Staf MKM Staf MKM boleh dilantik dalam pengurusan MKMGH sama ada secara pinjaman atau perpindahan jawatan tertakluk kepada peraturan dan pekeliling berkenaan perjawatan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Peminjaman staf MKM kepada MKMGH hendaklah secara pakejnya tidak kurang baik (no less favorable) daripada emolumen dan kemudahan di jawatan hakiki iaitu : a) MKMGH boleh menawarkan gaji, elaun dan kemudahan secara pakej yang tidak kurang baik daripada emolumen di jawatan hakiki pegawai dengan mengambil kira jumlah gaji yang boleh diselaraskan sekurang-kurangnya dua pergerakan gaji biasa. b) Sepanjang tempoh pinjaman, pegawai akan diberi pergerakan gaji tahunan secara isyarat di jawatan hakiki. Pergerakan gaji tahunan di jawatan pinjaman adalah tertakluk kepada kaedah yang diputuskan oleh MKMGH. c) Sepanjang tempoh pinjaman, pegawai layak dipertimbangkan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan hakiki mengikut syarat skim dalam perkhidmatan jawatan hakiki pegawai. d) Pegawai tersebut bertanggungjawab mengemukakan salinan laporan penilaian prestasi kepada MKM.

8 4.4.3 Perpindahan perkhidmatan a) Syarat lantikan tetap ke MKMGH ditentukan oleh dasar MKMGH sendiri. b) Pegawai yang telah diberi taraf berpencen dan memenuhi syarat yang ditetapkan boleh memohon untuk bersara pilihan sendtri rnenqikut undangundang pencen yang ditetapkan. c) Pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan atau yang telah memilih skim KWSP hendaklah meletak jawatan Penglibatan Staf a) Selain dari staf yang dilantik secara pinjaman atau pertukaran, tahap yang dibenarkan bagi penglibatan staf MKM adalah terhad kepada: i. Bagi perkhidmatan yang berasaskan pengetahuan seperti syarahan, kerja rundingan, penyelidikan dan seumpamanya; Kadar jam maksimum dalam seminggu atau setahun yang ditetapkan oleh MKM; dan Kadar bayaran maksimum yang boleh diterima dalam sebulan atau setahun seperti yang tertakluk dalam peraturan kerajaan. b) Bagi kerja-kerja operasi pentadbiran dan pengurusan, MKMGH di benarkan "outsource" kepada MKM dengan dengan kadar yang dipersetujui oleh MKM 5. AKTIVITI YANG DIBENARKAN 5.1 Aktiviti Syarikat Tertakluk kepada peruntukan Memorandum dan Artikel syarikat, MKMGH boleh mengurus dan mengendalikan sebarang aktiviti aktiviti latihan dan pendidikan bertaraf antarabangsa yang merangkumi program sijil, diploma, diploma lanjutan, Sarjana Muda, Pasca Siswazah, Sarjana dan PhD dan kursus-kursus professional dan jangka pendek melalui satu institusi pengajian tinggi swasta yang dikenali sebagai Kolej Universiti Koperasi Malaysia (KUKOM) setelah memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh undang-undang selagi mana ianya tidak bertindih dengan program-program latihan dan pendidikan yang dijalankan oleh MKM yang sedia ada Tertakluk kepada kebenaran oleh Lembaga MKM, MKMGH juga boleh mengendalikan aktiviti program jangka panjang/seminar/latihan dan lain-lain aktiviti yang dipunyai oleh MKM.

9 5.1.3 MKMGH digalakkan menjalankan lain-lain aktiviti dengan syarat ia tidak bertindih dengan aktiviti MKM yang sedia ada Lembaga Pengarah MKMGH perlu memastikan ; I a) Syarikat mempunyai perancangan yang baik bagi melaksanakan aktiviti dan program b) Objektif program adalah selaras dengan hasrat MKM c) Semua program dan projek telah dinilai dari segi kesesuaian kos dan faedah yang lengkap d) Semua program dan projek telah disemak dari segi implikasi kewangan jangka pendek dan jangka panjang Dalam menentukan skop dan jenis perniagaan, Lembaga MKM perlu memastikan dengan sebaik mungkin perkara berikut a) Nama baik MKM tidak terjejas b) Risiko dan liabiliti MKM dari segi kewangan dan undang-undang dapat dikurangkan 6. SUMBER KEWANGAN 6.1 Pembiayaan Modal Pembiayaan modal oleh MKM kepada MKMGH iaitu berkaitan modal dibenar dan modal berbayar syarikat perlu dinyatakan dan dilaporkan dengan jelas Sumber kewangan MKM untuk pembiayaan modal permulaan syarikat hendaklah menggunakan punca-punca lain dan tidak melibatkan peruntukan atau baki peruntukan kerajaan Tertakluk kepada persetujuan menteri, Lembaga MKM dan MKMGH boleh menjemput koperasi dan/atau apa-apa perbadanan yang dibenarkan oleh undangundang untuk melabur di dalam syarikat melalui pegangan ekuiti di dalam MKMGH. 6.2 Pembiayaan Lain Lembaga Pengarah MKM perlu menekankan supaya MKMGH dibenarkan dan digalakkan untuk memperoleh pinjaman daripada institusi kewangan, koperasi atau

10 apa-apa perbadanan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memberi pinjaman sekiranya difikirkan perlu dan wajar MKM tidak boleh menjadi penjamin kepada MKMGH bagi pinjaman yang dibuat I. daripada institusi kewangan MKM dan MKMGH secara bersesama boleh mendapatkan sumbangan melalui endowment fund bagi membiayai operasi KUKOM. 7. PENGGUNAAN ASET. KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN MKM 7.1 Aset, Fasiliti, Kemudahan dan Perkhidmatan MKM MKM boleh membenarkan MKMGH menggunakan aset, kemudahan dan perkhidmatan yang dimiliki oleh MKM tertakluk kepada syarat-syarat dan terma yang dipersetujui. 7.2 Caj Penggunaan Setiap penggunaan aset, kemudahan dan perkhidmatan MKM oleh MKMGH hendaklah dikenakan bayaran sama ada berbentuk sewa atau caj berdasarkan kadar yang telah ditetapkan oleh MKM atau jawatankuasa teknikal yang dilantik oleh Lembaga MKM sepertimana di peruntukkan di para 10.2 bab 10 Terma Rujukan ini Aset, Kemudahan dan fasiliti MKM a) Aset adalah harta benda kepunyaan MKM dan milikan dibawah kawalan MKM yang meliputi aset tetap dan inventori. b) Kemudahan merangkumi kelengkapan yang diperlukan, kemudahan penghawa dingin, talian rangkaian internet, perabot, utiliti dan sebagainya. c) MKMGH perlu mendapatkan kebenaran bertulis bagi penggunaan aset dan kemudahan daripada MKM. d) MKM boleh mengenakan caj tambahan atau gantirugi kepada MKMGH sekiranya terdapat kecacatan atau kerosakan aset atau kemudahan MKM yang diberikan/disewakan kepada MKMGH.

11 e) MKMGH perlu mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan bagi penggunaan aset, kemudahan dan perkhidmatan MKM. MKM boleh mengambil tindakan atas kegagalan MKMGH mematuhi peraturan yang berkaitan. 7.3 Caj Perkhidmatan Perkhidmatan adalah merujuk kepada kepakaran, guna tenaga, perundingan atau apa-apa bentuk khidmat ditawarkan Setiap perkhidmatan yang ingin diperoleh perlu mendapat kelulusan MKM dengan persetujuan staf yang berkaitan Tertakluk kepada pekeliling yang diterima pakai, setiap bantuan perkhidmatan yang diperolehi daripada MKM adalah tertakluk kepada bayaran yang ditetapkan oleh MKM dan tertakluk kepada tempoh masa yang ditetapkan oleh MKM dan keputusan Jawatankuasa Teknikal. 7.4 Perhatian dan Keutamaan Penggunaan aset, kemudahan dan perkhidmatan oleh MKMGH adalah tertakluk kepada kebenaran MKM dan tidak akan menjejaskan kepentingan dan kebajikan pelajar dan staf MKM MKMGH perlu mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bagi penggunaan aset, kemudahan dan perkhidmatan MKM. MKM boleh mengambil tindakan perundangan ke atas MKMGH sekiranya terdapat kegagalan mematuhi peraturan yang ditetapkan. 8. KAWALAN PEMANTAUAN DAN PENJANAAN PENDAPATAN 8.1 Kewangan Dan Akauntabiliti MKMGH hendaklah memastikan segala peraturan kewangan yang dietapkan oleh MKM dan Suruhanjaya Syarikat hendaklah dipatuhi MKMGH bertanggungjawab terhadap semua aktiviti dan urusniaga yang dijalankan tanpa menjejaskan MKM MKMGH perlu membentangkan perkara atau usul yang memerlukan kelulusan atau makluman kepada Lembaga MKM pada setiap suku tahun berkaitan laporan prestasi kewangan dan analisis berkaitan dengannya.

12 8.1.4 MKMGH perlu memastikan sistem kewangan dan perakaunan yang dibangunkan hendaklah ditambah baik selaras dengan kehendak Lembaga MKM dan peraturan - peraturan sedia ada yang berkuatkuasa Unit Audit Dalam MKM boleh menjalankan pengawasan audit terhadap aktiviti dan laporan kewangan MKMGH MKMGH boleh menyumbangkan pendapatan dan keuntungan yang diperolehi kepada MKM dalam bentuk bayaran dividen tahunan, yuran pengurusan, bayaran sewaan dan lain-lain Pemberian dividen tahunan atau perkongsian keuntungan oleh MKMGH kepada MKM adalah bergantung kepada persetujuan bersama dan tertakluk kepada sebarang perjanjian yang termeterai kelak Semua bayaran dividen hendaklah dibuat daripada keuntungan MKMGH sahaja seperti mana yang diperuntukan di bawah Seksyen 365, Akta Syarikat Kawalan terhadap Syarikat MKMGH perlu membentangkan Laporan Prestasi Kewangan dan Analisis Kwangan setiap suku tahun kepada Lembaga Pengarah MKM Pembentangan laporan ini perlu merangkumi semua pelaburan yang dilakukan, perbelanjaan, agihan pendapatan, keuntungan, sumber kewangan dan perkaraperkara penting yang berkaitan prestasi kewangan MKMGH Lembaga MKM boleh memantau, memberi pandangan atau teguran ke atas pengurusan operasi dan kewangan MKMGH sekiranya terdapat keperluan dari semasa ke semasa. 8.3 Laporan Akaun Tahunan Laporan perakaunan tahunan syarikat yang disatukan hendaklah disediakan dan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah MKM pad a setiap tahun. la perlu dibentang tidak lewat daripada tiga bulan selepas akaun ditutup Laporan akaun tahunan ini hendaklah mematuhi piawaian perakaunan yang ditetapkan dan diaudit oleh juru audit yang bertauliah.

13 9. MANFAAT KEPADA MKM 9.1 Manfaat I Mempercepatkan proses membuat keputusan dalam aktiviti ' pengkomersilan dan perundingan dengan itu menjadikan MKM lebih efisyen, berkualiti dan dinamik Mempelbagaikan dan memperkembangkan program akademik MKM samada untuk pasaran dalam negeri atau antarabangsa Membantu dalam menjana pendapatan dan mengurangkan kebergantungan kewangan kepada kerajaan pada masa akan datang Memberi peluang kepada staf MKM untuk menimba pengalaman dalam budaya kerja korporat melalui aktiviti yang dijalankan oleh MKMGH MKMGH bertanggungjawab membina reputasi MKM melalui jalinan strategik, perkongsian pintar dan usahasama dengan agensi kerajaan tempatan atau antarabangsa MKMGH membantu masyarakat dalam dasar tanggungjawab sosial korporat (CSR). 10. JAWATANKUASA TEKNIKAL 10.1 Tujuan Satu Jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Teknikal boleh ditubuhkan oleh Lembaga MKM bagi membantu melicinkan dan memudahcara sebarang proses rundingan yang membabitkan penglibatan MKM dan MKMGH dalam perkara-perkara berikut: i. Perkhidmatan sokongan melibatkan operasi dan pengurusan ii. Penggunaan aset MKM oleh MKMGH iii. Penggunaan fasiliti dan kemudahan MKM oleh MKMGH iv. Penggunaan kepakaran MKM khususnya perkhidmatan melibatkan pengetahuan (knowledge based - expertise)

14 10.2 Keanggotaan Lembaga MKM boleh melantik satu Jawatankuasa Teknikal yang dianggotai oleh pengurusan tertinggi MKM dan MKMGH dalam merangka terma dan syarat-syarat I, perkhidmatan dan kepakaran yang diberikan oleh MKM kepada MKMGH Keanggotaan di dalam Jawatankuasa Teknikal akan terlucut secara otomatis sekiranya status anggota tersebut di dalam pengurusan MKM atau MKMGH berubah pada bila-bila masa Tanggungjawab Jawatankuasa Teknikal Jawatankuasa berperanan untuk menentukan asas sesuatu terma dan syarat yang akan ditetapkan oleh MKM kepada MKMGH Jawatankuasa Teknikal juga bertanggungjawab menentukan sesuatu asas bagi caj kemudahan, perkhidmatan, fasiliti dan kepakaran yang diberikan oleh MKM kepada MKMGH. 11. PEMBUBARAN, HAD DAN TANGGUNG 11.1 Pembubaran Sebarang cadangan pembubaran syarikat hendaklah dimaklumkan dan dibentangkan dengan terperinci untuk pertimbangan dan kelulusan ahli Lembaga MKM MKM berhak membuat penilaian,pemeriksaan dan audit terperinci sebelum meluluskan cadangan pembuburan tersebut Sekiranya syarikat dibubarkan, segala aset MKMGH hendaklah dipindahmilik kepada dan diletakhakkan kepada MKM selepas dijelaskan segala tanggungannya Penggulungan atau pembubaran syarikat hendaklah dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan berdasarkan peruntukan Akta Syarikat 1965 dan peruntukan undangundang lain sedia ada yang berkuatkuasa.

15 11.2 Had dan Tanggungan MKMGH hendaklah memastikan segala urusan dan aktiviti pentadbiran, kewangan dan perniagaan syarikat tidak menyalahi mana-[11ana peraturan dan peruntukan undang-undang sedia ada yang berkuatkuasa MKM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tanggungan MKMGH memandangkan kedua-duanya adalah dua entiti yang berbeza MKMGH perlu menanggung rugi dan membayar gantirugi kepada MKM untuk sebarang kos, kerugian, tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas MKM di atas kegagalan MKMGH melaksanakan tanggungjawabnya sepertimana yang diperuntukan dalam Akta Syarikat 1965 dan mana-mana peruntukan lain yang berkuatkuasa. 12. KERAHSIAAN Segala maklumat dan data (dalam apa jua bentuk) atau sebarang maklumat lain yang dianggap sebagai sulit milik MKM hanya boleh didedahkan dan diakses oleh MKMGH dengan kebenaran MKM MKMGH dan MKM hendaklah menandatangi satu Perjanjian Tanpa Pendedahan bagi melindungi segala maklumat dan data yang diterima oleh kedua-dua pihak bagi mengelakkan isu kebocoran maklumat sulit MKMGH juga hendaklah memastikan segala maklumat tentang pihak ketiga yang diperoleh daripada MKM bagi tujuan operasi dan aktiviti perniagaan MKMGH hendaklah digunakan dengan sewajarnya Segala maklumat dan data (dalam apa jua bentuk) sama ada milik MKM atau pihak ketiga adalah sulit dan MKMGH hendaklah mengekalkan langkah-iangkah kawalan yang berkesan untuk menjaga maklumat sulit tersebut daripada didedahkan oleh pihak yang tidak diberikuasa penggunaan, salinan atau penyebarannya MKMGH hendaklah memaklumkan kepada MKM dengan serta merta jika terdapat sebarang kemungkinan atau syak tentang pendedahan atau penyebaran maklumat sulit yang diperolehi.

16 13. TARIKH KUAT KUASA 13.1 Terma rujukan ini berkuat kuasa mulai tarikh 24 April "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "LATIHAN INOVATIF, KOPERASI PROGRESIF" V(, USOF BIN S~IN) Pengerusi Maktab Koperasi Malaysia