TERMA RUJUKAN ANTARA MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM) DAN MKM GLOBAL HOLDINGS SDN BHD (MKMGH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA RUJUKAN ANTARA MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM) DAN MKM GLOBAL HOLDINGS SDN BHD (MKMGH)"

Transkripsi

1 TERMA RUJUKAN ANTARA MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM) DAN MKM GLOBAL HOLDINGS SDN BHD (MKMGH)

2 KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT 1 PENGENALAN 1.1 TUJUAN 1.2 SUMBER RUJUKAN DEFINISI 2 3 SUMBER KUASA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT PENTADBIRAN BERASINGAN PELANTIKAN MKM DALAM MKMGH PELANTIKAN JAWATAN KETUA PEGAWAI ESEKUTIF 6 SYARIKAT 4.4 PENGLIBATAN STAF MKM AKTIVITI YANG DIBENARKAN AKTIVITI SYARIKAT SUMBER KEWANGAN PEMBIAYAAN MODAL PEMBIAYAAN LAIN 10 7 PENGGUNAAN ASET, KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN MKM ASET, FASILlTI, KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN MKM CAJ PENGGUNAAN PERKHIDMATAN LAIN 12

3 7.4 PERHATIAN DAN KEUTAMAAN 12 8 KAWALAN PEMANTAIAN DAN PENJANAAN PENDAPATAN 8.1 KEWANGAN DAN AKAUNTABILITI 8.2 KAWALAN TERHADAP SYARIKAT 8.3 LAPORAN AKAUN TAHUNAN MANFAAT KEPADA MKM 9.1 MANFAAT JAWATANKUASA TEKNIKAL 10.1 TUJUAN 10.2 KEANGGOTAAN 10.3 TANGGUNGJAWAB JAWATAN KUASA KHAS PEMBUBARAN, HAD DAN TANGGUNG 11.1 PEMBUBARAN 11.2 HAD DAN TANGGUNGAN KERAHSIAAN 12.1 KERAHSIAAN TARIKH KUAT KUASA 20

4 TERMA RUJUKAN MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM) DAN MKM GLOBAL HOLDINGS SON BHD (MKMGH) 1. PENGENALAN 1.1 Tujuan Terma Rujukan ini disediakan bertujuan untuk menggariskan skop penglibatan dan perhubungan di antara Maktab Koperasi Malaysia (selepas ini dirujuk sebagai MKM) dan MKM Global Holding Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai MKMGH) khususnya berkenaan perkhidmatan dan kepakaran yang diberikan kepada MKMGH oleh MKM Terma Rujukan ini mengandungi rujukan terhadap punca kuasa, pentadbiran dan pengurusan, aktiviti yang dibenarkan, penggunaan aset, fasiliti dan kemudahan, sistem kawalan dan pemantauan, penjanaan pendapatan dan manfaat kepada MKM dan komuniti dan perkara-perkara lain yang berkaitan. 1.2 Sumber Rujukan Garis panduan ini disediakan berdasarkan kelulusan Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 24 Oktober 2012 (Ruj : KKlBKP(S)10/72-1 Jld. 10(SK3)(7) serta peraturan yang dikeluarkan oleh MKM, Lembaga dan mana-mana pihak berkuasa bagi menentukan sesuatu peraturan yang berkaitan dengan kewangan dan perakaunan MKM. 2.DEFINISI 2.1 Menteri merujuk kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). 2.2 Pihak berkuasa MKM adalah merujuk kepada Lembaga MKM. 2.3 Lembaga merujuk kepada Lembaga MKM. 2.4 Pegangan atau penyertaan ekuiti bermaksud pelaburan MKM dalan sesuatu entiti iaitu syarikat. 2.5 Syarikat adalah syarikat yang ditubuhkan mengikut Akta Syarikat 1965 atau mengikut mana-mana peruntukan. Syarikat juga adalah merujuk kepada MKM Global Holdings Sdn Bhd (MKMGH) anak syarikat kepada Maktab Koperasi Malaysia (MKM).

5 3. SUMBER KUASA 3.1 Peruntukan Seksyen 4A (g) Akta Maktab Koperasi (Perbada~a~) (Pindaan) 2011 memberikan kuasa kepada MKM untuk menubuhkan syarikat untuk menjalankan atau melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti yang telah dirancangkan atau diusahakan oleh MKM. 3.2 Bagi pelaburan dalam ekuiti, MKM boleh mengadakan subsidiari dan usaha sama (joint venture). Tujuannnya bagi membolehkan satu entiti komersil diwujudkan oleh MKM bagi mengembangkan peranan serta aktivitinya dengan lebih berkesan di sektor komersil bagi menjana pendapatan tambahan dan mengurangkan kebergantungan kewangan kepada kerajaan. 3.3 Fungsi MKM adalah sepertimana diperuntukkan di Seksyen 4 Akta adalah seperti berikut: a) Menyediakan kursus pengajian koperasi dan bidang-bidang lain yang berkaitan dan menganugerah sijil atau diploma yang sesuai; b) Menerbitkan atau membantu dalam penerbitan bahan yang berkaitan dengannya; c) Membuat kaedah sebagaimana yang perlu bagi mengatur tanggungjawab dan mengawal pegawai dan kakitangan dan mengenakan apa-apa bayaran bagi mana-mana kursus pengajian sebagaimana yang difikirkan patut. d) Menjalankan penyelidikan atas perkara berkaitan koperasi; e) Menyediakan khidmat konsultasi; f) Menjalankan kursus, penyelidikan, konsultasi dan perkhidmatan berteraskan ilmu bersesama atau bersama-sama secara bergabung secara usaha sama atau selainnya, dengan mana-mana institusi pengajian tinggi atau badan professional atau mana-mana pertubuhan di dalam atau di luar Malaysia; dan g) Menasihati Menteri mengenai semua perkara-perkara yang berkaitan dengan latihan, pendidikan dan pembangunan modal insan yang bersangkutan dengan koperasi. 3.4 MKMGH adalah tertakluk kepada perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam surat kebenaran Kementerian Kewangan bertarikh 24 Oktober 2012 (Ruj : KKlBKP(S)10/72-1 Jld. 10(SK3)(7) dan juga Memorandum dan Artikel penubuhan syarikat serta Malaysian Code On Corporate Governance.

6 3.5 Kuasa kepada MKMGH adalah meliputi nama perbadanan, jangka hayat, meterai, tindakan guaman, kontrak, urusan harta alih dan tak alih atau perkara lain yang berkaitan dengannya. 3.6 Mana-mana kuasa yang tidak dinyatakan adalah tertakluk kepada kuasa Lembaga MKM. 4. PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT 4.1 Pentadbiran Berasingan Pentadbiran dan pengurusan MKMGH adalah berasingan daripada pentadbiran MKM MKMGH perlu mempunyai kumpulan pegawai dan staf tetapnya sendiri yang mengendalikan operasi harian syarikat bertujuan supaya tumpuan sepenuhnya dapat diberikan dan tidak menjejaskan operasi harian dan kepentingan MKM MKMGH boleh mendapatkan khidmat MKM di dalam membantu pentadbiran dan pengurusan MKMGH dan juga di dalam pengendalian operasi harian syarikat tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang dipersetujui bersama Segala perancangan dan urusan pentadbiran, kewangan dan perniagaan berkaitan MKMGH hendaklah dibentang dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah MKMGH dan dimaklumkan kepada Lembaga Pengarah MKM Lembaga Pengarah MKMGH adalah bertanggungjawab kepada berkaitan dasar penubuhan syarikat, aktiviti perniagaan kemajuan/prestasi syarikat Lembaga MKM dan laporan 4.2 Pelantikan Wakil MKM Dalam MKMGH Tertakluk kepada persetujuan Menteri, Wakil MKM yang dilantik sebagai Lembaga Pengarah MKMGH adalah Ketua Pengarah MKM Tertakluk kepada Memorandum dan Artikel syarikat, keanggotaan Lembaga MKMGH adalah terdiri daripada :

7 a) Pengerusi b) Seorang wakil Koperasi c) 2 orang lantikan YB Menteri KPDNKK d) Ketua Pengarah MKM 4.3 Pelantikan Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Ketua Pegawai Eksekutif hendaklah dilantik oleh Lembaga Pengarah MKMGH setelah diperakukan oleh Lembaga Pengarah MKM dengan persetujuan Menteri. Beliau bertanggungjawab ke atas keseluruhan fungsi pengurusan dan operasi harian syarikat Lembaga Pengarah MKM atau Lembaga Pengarah MKMGH berhak menamatkan tempoh lantikan Ketua Pegawai Eksekutif dengan persetujuan Menteri pada bila-bila masa sepertimana di peruntukkan di para 3.6 Terma Rujukan ini. 4.4 Penglibatan Staf MKM Staf MKM boleh dilantik dalam pengurusan MKMGH sama ada secara pinjaman atau perpindahan jawatan tertakluk kepada peraturan dan pekeliling berkenaan perjawatan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Peminjaman staf MKM kepada MKMGH hendaklah secara pakejnya tidak kurang baik (no less favorable) daripada emolumen dan kemudahan di jawatan hakiki iaitu : a) MKMGH boleh menawarkan gaji, elaun dan kemudahan secara pakej yang tidak kurang baik daripada emolumen di jawatan hakiki pegawai dengan mengambil kira jumlah gaji yang boleh diselaraskan sekurang-kurangnya dua pergerakan gaji biasa. b) Sepanjang tempoh pinjaman, pegawai akan diberi pergerakan gaji tahunan secara isyarat di jawatan hakiki. Pergerakan gaji tahunan di jawatan pinjaman adalah tertakluk kepada kaedah yang diputuskan oleh MKMGH. c) Sepanjang tempoh pinjaman, pegawai layak dipertimbangkan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan hakiki mengikut syarat skim dalam perkhidmatan jawatan hakiki pegawai. d) Pegawai tersebut bertanggungjawab mengemukakan salinan laporan penilaian prestasi kepada MKM.

8 4.4.3 Perpindahan perkhidmatan a) Syarat lantikan tetap ke MKMGH ditentukan oleh dasar MKMGH sendiri. b) Pegawai yang telah diberi taraf berpencen dan memenuhi syarat yang ditetapkan boleh memohon untuk bersara pilihan sendtri rnenqikut undangundang pencen yang ditetapkan. c) Pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan atau yang telah memilih skim KWSP hendaklah meletak jawatan Penglibatan Staf a) Selain dari staf yang dilantik secara pinjaman atau pertukaran, tahap yang dibenarkan bagi penglibatan staf MKM adalah terhad kepada: i. Bagi perkhidmatan yang berasaskan pengetahuan seperti syarahan, kerja rundingan, penyelidikan dan seumpamanya; Kadar jam maksimum dalam seminggu atau setahun yang ditetapkan oleh MKM; dan Kadar bayaran maksimum yang boleh diterima dalam sebulan atau setahun seperti yang tertakluk dalam peraturan kerajaan. b) Bagi kerja-kerja operasi pentadbiran dan pengurusan, MKMGH di benarkan "outsource" kepada MKM dengan dengan kadar yang dipersetujui oleh MKM 5. AKTIVITI YANG DIBENARKAN 5.1 Aktiviti Syarikat Tertakluk kepada peruntukan Memorandum dan Artikel syarikat, MKMGH boleh mengurus dan mengendalikan sebarang aktiviti aktiviti latihan dan pendidikan bertaraf antarabangsa yang merangkumi program sijil, diploma, diploma lanjutan, Sarjana Muda, Pasca Siswazah, Sarjana dan PhD dan kursus-kursus professional dan jangka pendek melalui satu institusi pengajian tinggi swasta yang dikenali sebagai Kolej Universiti Koperasi Malaysia (KUKOM) setelah memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh undang-undang selagi mana ianya tidak bertindih dengan program-program latihan dan pendidikan yang dijalankan oleh MKM yang sedia ada Tertakluk kepada kebenaran oleh Lembaga MKM, MKMGH juga boleh mengendalikan aktiviti program jangka panjang/seminar/latihan dan lain-lain aktiviti yang dipunyai oleh MKM.

9 5.1.3 MKMGH digalakkan menjalankan lain-lain aktiviti dengan syarat ia tidak bertindih dengan aktiviti MKM yang sedia ada Lembaga Pengarah MKMGH perlu memastikan ; I a) Syarikat mempunyai perancangan yang baik bagi melaksanakan aktiviti dan program b) Objektif program adalah selaras dengan hasrat MKM c) Semua program dan projek telah dinilai dari segi kesesuaian kos dan faedah yang lengkap d) Semua program dan projek telah disemak dari segi implikasi kewangan jangka pendek dan jangka panjang Dalam menentukan skop dan jenis perniagaan, Lembaga MKM perlu memastikan dengan sebaik mungkin perkara berikut a) Nama baik MKM tidak terjejas b) Risiko dan liabiliti MKM dari segi kewangan dan undang-undang dapat dikurangkan 6. SUMBER KEWANGAN 6.1 Pembiayaan Modal Pembiayaan modal oleh MKM kepada MKMGH iaitu berkaitan modal dibenar dan modal berbayar syarikat perlu dinyatakan dan dilaporkan dengan jelas Sumber kewangan MKM untuk pembiayaan modal permulaan syarikat hendaklah menggunakan punca-punca lain dan tidak melibatkan peruntukan atau baki peruntukan kerajaan Tertakluk kepada persetujuan menteri, Lembaga MKM dan MKMGH boleh menjemput koperasi dan/atau apa-apa perbadanan yang dibenarkan oleh undangundang untuk melabur di dalam syarikat melalui pegangan ekuiti di dalam MKMGH. 6.2 Pembiayaan Lain Lembaga Pengarah MKM perlu menekankan supaya MKMGH dibenarkan dan digalakkan untuk memperoleh pinjaman daripada institusi kewangan, koperasi atau

10 apa-apa perbadanan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memberi pinjaman sekiranya difikirkan perlu dan wajar MKM tidak boleh menjadi penjamin kepada MKMGH bagi pinjaman yang dibuat I. daripada institusi kewangan MKM dan MKMGH secara bersesama boleh mendapatkan sumbangan melalui endowment fund bagi membiayai operasi KUKOM. 7. PENGGUNAAN ASET. KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN MKM 7.1 Aset, Fasiliti, Kemudahan dan Perkhidmatan MKM MKM boleh membenarkan MKMGH menggunakan aset, kemudahan dan perkhidmatan yang dimiliki oleh MKM tertakluk kepada syarat-syarat dan terma yang dipersetujui. 7.2 Caj Penggunaan Setiap penggunaan aset, kemudahan dan perkhidmatan MKM oleh MKMGH hendaklah dikenakan bayaran sama ada berbentuk sewa atau caj berdasarkan kadar yang telah ditetapkan oleh MKM atau jawatankuasa teknikal yang dilantik oleh Lembaga MKM sepertimana di peruntukkan di para 10.2 bab 10 Terma Rujukan ini Aset, Kemudahan dan fasiliti MKM a) Aset adalah harta benda kepunyaan MKM dan milikan dibawah kawalan MKM yang meliputi aset tetap dan inventori. b) Kemudahan merangkumi kelengkapan yang diperlukan, kemudahan penghawa dingin, talian rangkaian internet, perabot, utiliti dan sebagainya. c) MKMGH perlu mendapatkan kebenaran bertulis bagi penggunaan aset dan kemudahan daripada MKM. d) MKM boleh mengenakan caj tambahan atau gantirugi kepada MKMGH sekiranya terdapat kecacatan atau kerosakan aset atau kemudahan MKM yang diberikan/disewakan kepada MKMGH.

11 e) MKMGH perlu mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan bagi penggunaan aset, kemudahan dan perkhidmatan MKM. MKM boleh mengambil tindakan atas kegagalan MKMGH mematuhi peraturan yang berkaitan. 7.3 Caj Perkhidmatan Perkhidmatan adalah merujuk kepada kepakaran, guna tenaga, perundingan atau apa-apa bentuk khidmat ditawarkan Setiap perkhidmatan yang ingin diperoleh perlu mendapat kelulusan MKM dengan persetujuan staf yang berkaitan Tertakluk kepada pekeliling yang diterima pakai, setiap bantuan perkhidmatan yang diperolehi daripada MKM adalah tertakluk kepada bayaran yang ditetapkan oleh MKM dan tertakluk kepada tempoh masa yang ditetapkan oleh MKM dan keputusan Jawatankuasa Teknikal. 7.4 Perhatian dan Keutamaan Penggunaan aset, kemudahan dan perkhidmatan oleh MKMGH adalah tertakluk kepada kebenaran MKM dan tidak akan menjejaskan kepentingan dan kebajikan pelajar dan staf MKM MKMGH perlu mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bagi penggunaan aset, kemudahan dan perkhidmatan MKM. MKM boleh mengambil tindakan perundangan ke atas MKMGH sekiranya terdapat kegagalan mematuhi peraturan yang ditetapkan. 8. KAWALAN PEMANTAUAN DAN PENJANAAN PENDAPATAN 8.1 Kewangan Dan Akauntabiliti MKMGH hendaklah memastikan segala peraturan kewangan yang dietapkan oleh MKM dan Suruhanjaya Syarikat hendaklah dipatuhi MKMGH bertanggungjawab terhadap semua aktiviti dan urusniaga yang dijalankan tanpa menjejaskan MKM MKMGH perlu membentangkan perkara atau usul yang memerlukan kelulusan atau makluman kepada Lembaga MKM pada setiap suku tahun berkaitan laporan prestasi kewangan dan analisis berkaitan dengannya.

12 8.1.4 MKMGH perlu memastikan sistem kewangan dan perakaunan yang dibangunkan hendaklah ditambah baik selaras dengan kehendak Lembaga MKM dan peraturan - peraturan sedia ada yang berkuatkuasa Unit Audit Dalam MKM boleh menjalankan pengawasan audit terhadap aktiviti dan laporan kewangan MKMGH MKMGH boleh menyumbangkan pendapatan dan keuntungan yang diperolehi kepada MKM dalam bentuk bayaran dividen tahunan, yuran pengurusan, bayaran sewaan dan lain-lain Pemberian dividen tahunan atau perkongsian keuntungan oleh MKMGH kepada MKM adalah bergantung kepada persetujuan bersama dan tertakluk kepada sebarang perjanjian yang termeterai kelak Semua bayaran dividen hendaklah dibuat daripada keuntungan MKMGH sahaja seperti mana yang diperuntukan di bawah Seksyen 365, Akta Syarikat Kawalan terhadap Syarikat MKMGH perlu membentangkan Laporan Prestasi Kewangan dan Analisis Kwangan setiap suku tahun kepada Lembaga Pengarah MKM Pembentangan laporan ini perlu merangkumi semua pelaburan yang dilakukan, perbelanjaan, agihan pendapatan, keuntungan, sumber kewangan dan perkaraperkara penting yang berkaitan prestasi kewangan MKMGH Lembaga MKM boleh memantau, memberi pandangan atau teguran ke atas pengurusan operasi dan kewangan MKMGH sekiranya terdapat keperluan dari semasa ke semasa. 8.3 Laporan Akaun Tahunan Laporan perakaunan tahunan syarikat yang disatukan hendaklah disediakan dan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah MKM pad a setiap tahun. la perlu dibentang tidak lewat daripada tiga bulan selepas akaun ditutup Laporan akaun tahunan ini hendaklah mematuhi piawaian perakaunan yang ditetapkan dan diaudit oleh juru audit yang bertauliah.

13 9. MANFAAT KEPADA MKM 9.1 Manfaat I Mempercepatkan proses membuat keputusan dalam aktiviti ' pengkomersilan dan perundingan dengan itu menjadikan MKM lebih efisyen, berkualiti dan dinamik Mempelbagaikan dan memperkembangkan program akademik MKM samada untuk pasaran dalam negeri atau antarabangsa Membantu dalam menjana pendapatan dan mengurangkan kebergantungan kewangan kepada kerajaan pada masa akan datang Memberi peluang kepada staf MKM untuk menimba pengalaman dalam budaya kerja korporat melalui aktiviti yang dijalankan oleh MKMGH MKMGH bertanggungjawab membina reputasi MKM melalui jalinan strategik, perkongsian pintar dan usahasama dengan agensi kerajaan tempatan atau antarabangsa MKMGH membantu masyarakat dalam dasar tanggungjawab sosial korporat (CSR). 10. JAWATANKUASA TEKNIKAL 10.1 Tujuan Satu Jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Teknikal boleh ditubuhkan oleh Lembaga MKM bagi membantu melicinkan dan memudahcara sebarang proses rundingan yang membabitkan penglibatan MKM dan MKMGH dalam perkara-perkara berikut: i. Perkhidmatan sokongan melibatkan operasi dan pengurusan ii. Penggunaan aset MKM oleh MKMGH iii. Penggunaan fasiliti dan kemudahan MKM oleh MKMGH iv. Penggunaan kepakaran MKM khususnya perkhidmatan melibatkan pengetahuan (knowledge based - expertise)

14 10.2 Keanggotaan Lembaga MKM boleh melantik satu Jawatankuasa Teknikal yang dianggotai oleh pengurusan tertinggi MKM dan MKMGH dalam merangka terma dan syarat-syarat I, perkhidmatan dan kepakaran yang diberikan oleh MKM kepada MKMGH Keanggotaan di dalam Jawatankuasa Teknikal akan terlucut secara otomatis sekiranya status anggota tersebut di dalam pengurusan MKM atau MKMGH berubah pada bila-bila masa Tanggungjawab Jawatankuasa Teknikal Jawatankuasa berperanan untuk menentukan asas sesuatu terma dan syarat yang akan ditetapkan oleh MKM kepada MKMGH Jawatankuasa Teknikal juga bertanggungjawab menentukan sesuatu asas bagi caj kemudahan, perkhidmatan, fasiliti dan kepakaran yang diberikan oleh MKM kepada MKMGH. 11. PEMBUBARAN, HAD DAN TANGGUNG 11.1 Pembubaran Sebarang cadangan pembubaran syarikat hendaklah dimaklumkan dan dibentangkan dengan terperinci untuk pertimbangan dan kelulusan ahli Lembaga MKM MKM berhak membuat penilaian,pemeriksaan dan audit terperinci sebelum meluluskan cadangan pembuburan tersebut Sekiranya syarikat dibubarkan, segala aset MKMGH hendaklah dipindahmilik kepada dan diletakhakkan kepada MKM selepas dijelaskan segala tanggungannya Penggulungan atau pembubaran syarikat hendaklah dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan berdasarkan peruntukan Akta Syarikat 1965 dan peruntukan undangundang lain sedia ada yang berkuatkuasa.

15 11.2 Had dan Tanggungan MKMGH hendaklah memastikan segala urusan dan aktiviti pentadbiran, kewangan dan perniagaan syarikat tidak menyalahi mana-[11ana peraturan dan peruntukan undang-undang sedia ada yang berkuatkuasa MKM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tanggungan MKMGH memandangkan kedua-duanya adalah dua entiti yang berbeza MKMGH perlu menanggung rugi dan membayar gantirugi kepada MKM untuk sebarang kos, kerugian, tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas MKM di atas kegagalan MKMGH melaksanakan tanggungjawabnya sepertimana yang diperuntukan dalam Akta Syarikat 1965 dan mana-mana peruntukan lain yang berkuatkuasa. 12. KERAHSIAAN Segala maklumat dan data (dalam apa jua bentuk) atau sebarang maklumat lain yang dianggap sebagai sulit milik MKM hanya boleh didedahkan dan diakses oleh MKMGH dengan kebenaran MKM MKMGH dan MKM hendaklah menandatangi satu Perjanjian Tanpa Pendedahan bagi melindungi segala maklumat dan data yang diterima oleh kedua-dua pihak bagi mengelakkan isu kebocoran maklumat sulit MKMGH juga hendaklah memastikan segala maklumat tentang pihak ketiga yang diperoleh daripada MKM bagi tujuan operasi dan aktiviti perniagaan MKMGH hendaklah digunakan dengan sewajarnya Segala maklumat dan data (dalam apa jua bentuk) sama ada milik MKM atau pihak ketiga adalah sulit dan MKMGH hendaklah mengekalkan langkah-iangkah kawalan yang berkesan untuk menjaga maklumat sulit tersebut daripada didedahkan oleh pihak yang tidak diberikuasa penggunaan, salinan atau penyebarannya MKMGH hendaklah memaklumkan kepada MKM dengan serta merta jika terdapat sebarang kemungkinan atau syak tentang pendedahan atau penyebaran maklumat sulit yang diperolehi.

16 13. TARIKH KUAT KUASA 13.1 Terma rujukan ini berkuat kuasa mulai tarikh 24 April "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "LATIHAN INOVATIF, KOPERASI PROGRESIF" V(, USOF BIN S~IN) Pengerusi Maktab Koperasi Malaysia

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA 1. PENGENALAN Aktiviti perundingan telah dijalankan di UiTM sejak tahun 1980-an. Sehingga kini

Lebih terperinci

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan SINOPSIS KURSUS Jabatan Perakaunan Dan Kewangan ACT2111 Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi elemen penting mengenai penggunaan maklumat kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP16 : GARIS PANDUAN PELABURAN WANG KOPERASI DI BAWAH SEKSYEN 54 AKTA KOPERASI 1993 BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI TUJUAN Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) sebagai panduan kepada

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH)

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) Page1 Isi Kandungan 1. Tujuan 3 2. Tadbir Urus Geran Penyelidikan 3 2.1 Pendaftaran

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (Agensi MeCD) GP4: GARIS PANDUAN PELANTIKAN DAN FUNGSI JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah subseksyen 86B(1) Akta Koperasi 1993 untuk

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP17 : GARIS PANDUAN MEMBENTUK, MEMPUNYAI, MEMPEROLEH ATAU MENUBUHKAN SUBSIDIARI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN PERUNDANGAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN MENJALANKAN KERJA PERUNDINGAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN MENJALANKAN KERJA PERUNDINGAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN MENJALANKAN KERJA PERUNDINGAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL 1.0 PENGENALAN Aktiviti Perundingan & Khidmat Teknikal merupakan salah satu bentuk khidmat profesional terpenting

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) UNIVERSTI KEBANGSAAN MALAYSIA PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Versi 2.0 (30/07/2008) BAHAGIAN 1 PENGENALAN 1.1

Lebih terperinci

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan B81-90 3/24/04 9:02 PM Page 8 14 PEMBELIAN MUHIBAH(SAMBUNGAN) Pembelian muhibah mewakili lebihan amaun yang dibayar bagi pembelian perniagaan oleh subsidiari Syarikat daripada Lembaga Pelabuhan Bintulu

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 JPA.BK (S) 223/5/2/ Jld. 2/(11) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR MENGIKUTI KURSUS PRA PERKHIDMATAN BAGI PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT TUJUAN

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP18 : GARIS PANDUAN BAGI MEMBUKA CAWANGAN KOPERASI ATAU SUBSIDIARI SESUATU KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2007

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2007 S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 23(10) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN AKAUN 1. Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah 2. Cop tarikh

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI

PENYATA KEWANGAN KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI Pada pendapat para ahli, penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 2-107 hingga 2-121 telah disediakan dengan sempurna mengikut piawaian perakaunan berkenaan

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

BAB 14 AUDIT DALAMAN

BAB 14 AUDIT DALAMAN BAB 14 AUDIT DALAMAN 14.1 Pendahuluan 14.1.1 Pengauditan atas pengurusan kewangan dan perakaunan Universiti amatlah penting untuk memastikan kewujudan akauntibiliti. 14.1.2 Oleh yang demikian, pemeriksaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP15 : GARIS PANDUAN MENGENAI SKIM PEMBIAYAAN MIKRO OLEH KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 SKOP SKIM PEMBIAYAAN MIKRO 3 CIRI-CIRI

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2008 PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM TUJUAN

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN 1 / 15 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAHAGIAN A: PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk menjelaskan asas-asas yang digunakan bagi

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA Kewajipan, Maruah, Integriti DASAR HARTA INTELEK DAN PENGKOMERSIALAN PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI Centre for Research and Innovation Management Kompleks

Lebih terperinci

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR PELETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pihak pengurusan dan penyelidik (UMS) dalam merancang

Lebih terperinci

SULIT PROSEDUR KERJA UNTUK MEMOHON GERAN PRA- PENGKOMERSIALAN & UMP COMMERCIALIZATION SEEDFUND

SULIT PROSEDUR KERJA UNTUK MEMOHON GERAN PRA- PENGKOMERSIALAN & UMP COMMERCIALIZATION SEEDFUND SULIT 1 PROSEDUR KERJA UNTUK MEMOHON GERAN PRA- PENGKOMERSIALAN & UMP COMMERCIALIZATION SEEDFUND Pejabat Permindahan Teknologi Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Pahang 3 UNIVERSITI

Lebih terperinci

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA NAMA 1. Perlembagaan ini bolehlah dinamakan sebagai Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 2008. KEAHLIAN

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING Pernyataan Dasar Menjadi dasar Syarikat bahawa Syarikat, kesemua subsidiarinya dan anggota gabungan, dan mana-mana pegawainya, pengurus dan pekerja

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN BERSAMA KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD

PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN BERSAMA KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD 1.0 TAJUK PERATURAN-PERATURAN TABUNG KEBAJIKAN BERSAMA KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD 1.1 1.2 Peraturan-peraturan ini adalah dinamakan Peraturan-peraturan Tabung Kebajikan Bersama Koperasi Kakitangan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 1.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada staf Universiti berkaitan pengurusan dana endowmen

Lebih terperinci

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN 4.1 Pendahuluan 4.1.1 Semua urusan kewangan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN

KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN 1. Tajuk 2. Tafsiran 3. Tujuan 4. Modal Operasi Dan Sumber Kewangan 5. Jenis-jenis Pinjaman

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

PROSEDUR & GARIS PANDUAN PENUBUHAN SYARIKAT TERBITAN DAN SYARIKAT SPIN OFF/ START-UP

PROSEDUR & GARIS PANDUAN PENUBUHAN SYARIKAT TERBITAN DAN SYARIKAT SPIN OFF/ START-UP PROSEDUR & GARIS PANDUAN PENUBUHAN SYARIKAT TERBITAN DAN SYARIKAT SPIN OFF/ START-UP 1. PENGENALAN Panduan penubuhan Spin-Off /Start-Up bertujuan untuk membantu staf yang berminat untuk menubuhkan syarikat

Lebih terperinci

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN Bentuk Insentif Yuran pengajian dan insentif bagi staf yang tidak layak mendapat Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) diberikan

Lebih terperinci

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia KANDUNGAN Muka Surat

Lebih terperinci

ABDUL KARIM BIN ABDUL AZIZ HARNANI BINTI SHUMSUDIN PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TEL : E-MEL :

ABDUL KARIM BIN ABDUL AZIZ HARNANI BINTI SHUMSUDIN PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TEL : E-MEL : ABDUL KARIM BIN ABDUL AZIZ HARNANI BINTI SHUMSUDIN PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TEL : 07-5530404 E-MEL : karimaziz@utm.my KERJA UTM..KERAJAAN ATAU BUKAN??????? PERUNDANGAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan

Lebih terperinci

BAB 15 PENYATA KEWANGAN

BAB 15 PENYATA KEWANGAN BAB 15 PENYATA KEWANGAN 15.1 Pemakaian Am dan Definisi 15.1.1 Garis panduan ini menerangkan secara am ciri-ciri atau norms bagi penyediaan Penyata Kewangan oleh Universiti dan syarikat subsidiari yang

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Waheed Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 31 Mac 2017

Akaun Pelaburan Waheed Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 31 Mac 2017 Akaun Pelaburan Waheed Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 31 Mac 2017 T 603 26 900 900 URL bankislam.com.my facebook.com/bankislamfb Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 31 Disember

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 Dasar Pemberi Maklumat (Dalaman) Definisi 1. Pemberian maklumat adalah pendedahan yang dilakukan oleh individu yang kebiasaannya terdiri daripada

Lebih terperinci

POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNISEL/DASAR ICT - 001 POLISI UMUM PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tarikh Kuatkuasa 21 Feb 2005 Pindaan Diluluskan Oleh Naib Canselor UNISEL 1.1 Tujuan Polisi Polisi ini menerangkan secara

Lebih terperinci

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya.

JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007. Ya. Bil. ISU BERBANGKIT ULASAN PERJAWATAN DAN SKIM PERKHIDMATAN JANGKAAN ISU-ISU BERBANGKIT DARIPADA PELAKSANAAN SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI PP 33/2007 1. Sekiranya saya menolak opsyen

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

KAPS-11 Kod Amalan Pengajian Doktoral Industri SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

KAPS-11 Kod Amalan Pengajian Doktoral Industri SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Kod Amalan Pengajian Doktoral Industri SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Cetakan Pertama 2009 (KAPS 01 KAPS 08) Pindaan Pertama 2012 (KAPS 09 KAPS 14) Pindaan Kedua 2012 (Semakan Pertama) Pindaan Ketiga

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1 ISI KANDUNGAN BAB PERKARA HALAMAN 1 PENDAHULUAN 3 2 TAFSIRAN 5 3 PUNCA KUASA 9 4 SKOP PENJANAAN PENDAPATAN 11 5 PENGURUSAN AKTIVITI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Lampiran A GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI TINGKAT 13, HERITAGE OFFICE TOWER JALAN SB DAGANG 43300 SERI KEMBANGAN,

Lebih terperinci

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Nama dan Alamat TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 1. Kumpulan Sokongan Ibu Bapa bagi Tingkatan, Unit Berunifom, Kelab / Persatuan, Sukan / Permainan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1 GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03)

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03) Semua Y.B. Ahli Dewan Undangan Negeri, Pegawai Daerah, PULAU PINANG. SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN

Lebih terperinci

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH

PIAGAM LEMBAGA PENGARAH Tujuan Piagam Lembaga Pengarah ini adalah untuk menggalakkan standard tadbir urus korporat tertinggi di dalam Perbadanan dan untuk menetapkan, antara lain, tanggungjawab dan fungsi Lembaga Pengarah bersesuaian

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN MODAL SYER. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi.

ATURAN-ATURAN MODAL SYER. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi. ATURAN-ATURAN MODAL SYER Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan yang berlainan maksudnya di dalam aturan-aturan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 JPA/PEN/228/11/5 ( 7 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 TAWARAN OPSYEN SEMULA KEPADA PEKERJA PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN YANG TELAH MEMILIH SKIM KUMPULAN

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini.

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini. Maklumat Am Nama Dasar Kod Tatalaku Pembekal Kumpulan NSG Diluluskan Oleh Jawatankuasa Pemandu Dasar Perolehan Tarikh Diluluskan 17.06.09 Skop Dasar ini diguna pakai untuk semua pembekal Kumpulan NSG Objektif

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 80 AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK SHORT TERM GRANT (STG) PINDAAN TAHUN 2014

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK SHORT TERM GRANT (STG) PINDAAN TAHUN 2014 GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK SHORT TERM GRANT (STG) PINDAAN TAHUN 2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Bil. 11/2014) 1/8 GARIS PANDUAN

Lebih terperinci

Jawatan 1 : Pengurus Kanan (Perancangan Bisnes) - (1 Kekosongan )

Jawatan 1 : Pengurus Kanan (Perancangan Bisnes) - (1 Kekosongan ) FELCRA Properties Sdn. Bhd. merupakan anak syarikat milik FELCRA Berhad yang bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan hartanah dan pemaju bagi tanah-tanah milik FELCRA Berhad.

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Waheed

Akaun Pelaburan Waheed Akaun Pelaburan Waheed Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 30 September 2016 T 603 26 900 900 URL bankislam.com.my Laporan Prestasi facebook.com/bankislamfb Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN. KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO.PP/10.12/01 (47) 3 Oktober 2006 PEKELILING PENGURUSAN BIL.47/2006 PENETAPAN KADAR DAN SYARAT SYARAHAN SAMBILAN AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PEKELILING KEWANGAN MKM BILANGAN 2/2009 (PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.4 TAHUN 2009) PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH 1. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2017 1 GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci