KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN ENAM

2

3 KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN ENAM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

4 Cetakan Pertama 014 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak CiptaTerpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua samaada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 04 Putrajaya.

5

6

7 MUKA SURAT RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENDAHULUAN 1 MATLAMAT OBJEKTIF KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG KURIKULUM MODULAR BERASASKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 4 FOKUS MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 7 PENTAKSIRAN SEKOLAH KURIKULUM : PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR 11

8 PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 01, 8.(1)(c) yang menyatakan;...seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada: i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti iii susunan aktiviti; dan iv bahan bantu mengajar... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan Khas. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. MATLAMAT KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan tahap keperluan murid pendidikan khas. Perkembangan ini meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan murid: i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian iii. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk 1

9 vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa. KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. Komunikasi ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai iii. Kemanusiaan iv. Sains dan Teknologi v. Fizikal dan Estetika vi. Keterampilan Diri Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah KURIKULUM MODULAR BERASASKAN KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

10 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. Standard Prestasi Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-1 ini selari dengan aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). KBAT merujuk pada keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT juga merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti di Jadual 1. KBAT Penerangan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata pelajaran. KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu

11 menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats, serta teknik penyoalan yang menggalakkan pemikiran ke aras tinggi. Murid perlu diberi tanggungjawab atas pembelajaran mereka sendiri. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM tersurat. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti murid. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti yang positif. Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani cabaran abad ke-1. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya murid berupaya menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara 4 Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 00 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan; Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.

12 Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu: Belajar mengenai TMK Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK FOKUS MATA PELAJARAN : DAN ALAM SEKITAR PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar(PSSAS) mula diperkenalkan di Tahun 4 (Tahap ) bagi murid pendidikan khas (Masalah Pembelajaran). Matapelajaran PSSAS merupakan gabungan empat disiplin ilmu iaitu Sains, Geografi/ Alam Sekitar, Sejarah dan Kemahiran Sosial. Matlamat Matlamat matapelajaran PSSAS adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan asas sains, menghargai alam sekitar, mempunyai semangat patriotisme dan mampu berinteraksi secara positif dalam kehidupan harian. Objektif Matapelajaran Pendidikan Sains,Sosial dan Alam Sekitar bertujuan untuk: i. Menyemai minat murid bagi menguasai ilmu sains melalui pemerhatian, pengalaman dan penyiasatan ii. Memberi peluang murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. iii. Membolehkan murid mengenali dan menghargai alam sekitar. iv. Memberi kefahaman tentang jati diri. v. Membolehkan murid mengaplikasi kemahiran komunikasi dan interaksi sosial yang positif vi. Membimbing murid dengan sikap dan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Disiplin Ilmu Matapelajaran ini melibatkan kepada empat disiplin ilmu iaitu Sains,(40%),Geografi/ Alam Sekitar (0%), Sejarah(0%) dan Kemahiran Sosial (0%). i. Sains Menyemai minat murid terhadap ilmu sains melalui pemerhatian, pengalaman dan penyiasatan. Sains juga dapat mendidik murid dengan kemahiran saintifik dan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian.

13 ii. iii. iv. Geografi/ Alam Sekitar Mengembangkan pemikiran agar peka tentang alam sekitar,mengetahui punca pencemaran yang mengakibatkan bencana serta mengambil langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Sejarah Memberi pengetahuan asas tentang sejarah Malaysia,mengenali identiti negara, mengetahui negeri-negeri dan masyarakat di Malaysia serta memupuk dan menyemai semangat patriotisme dan cintakan negara. Kemahiran Sosial Melatih dan membimbing murid dengan kemahiran komunikasi dan mengaplikasi interaksi sosial yang positif serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat. PELAKSANAAN PANDUAN PENGAJARAN DAN i. Panduan Pengajaran Panduan pengajaran disediakan berpandukan Standard Kurikulum untuk membantu guru mengajar dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai teknik dan strategi pengajaran mengikut keperluan murid. Penglibatan murid yang aktif dapat membantu meningkatkan pencapaian prestasi murid. ii. Panduan Pembelajaran Panduan pembelajaran juga disediakan untuk kegunaan murid. Panduan ini mengandungi lembaran kerja untuk menguji kefahaman dan kebolehan murid bagi mencapai Standard Kandungan dan StandardPembelajaran. PENDEKATAN PENGAJARAN DAN Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran, antaranya adalah: Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning)

14 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Rancangan Pendidikan Individu (RPI): adalah...suatu rekod yang mengandungi butiran sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap murid berkeperluan pendidikan khas. ( Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 01)...adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 000) RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. Ia dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. RPI memperincikan antara lain: i. Tahap prestasi sedia ada murid ii. Perancangan akademik dan bukan akademik iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga pelaporan.ps penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang.ps merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: 7

15 Iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP; Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. PS boleh dilaksanakan secara: Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif.maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing. Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran PSSAS. Tafsiran Umum MAKSUD 1 Tahu Tahu dan Faham UMUM Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 8

16 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi. Tafsiran Mata Pelajaran 1 4 Murid tahu perkara berkaitan atau boleh memberi respons pada sebarang perkara berkaitan. Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari atau boleh memberi respons pada perkara yang dipelajari. Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari dan boleh mengaplikasikannya pada situasi sebenar. Murid tahu, faham dan boleh mengaplikasikan perkara yang dipelajari dengan beradab iaitu boleh mengikut cara yang betul. Murid boleh menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Murid berupaya menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan Jadual : Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar 9

17 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran Sekolah Setiap guru perlu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran(pdp) dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam satu dokumen. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif.contoh ujian lisan adalah kuiz. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. 10

18 PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR 11

19 1 DRAF

20 1. MANUSIA (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 1.1 Mengenal pasti peringkat tumbesaran manusia Menyatakan peringkat tumbesaran manusia i. bayi ii. kanak-kanak iii. remaja iv. dewasa 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tumbesaran manusia. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai peringkat tumbesaran manusia dengan berpandukan bahan bantu mengajar. Menyatakan mengenai peringkat tumbesaran manusia.dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Memilih dan menyusun gambar-gambar mengikut peringkat tumbesaran manusia dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai peringkat tumbesaran manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif 1

21 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenalpasti peringkat tumbesaran manusia dalam siuasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 14

22 (murid dibimbinguntuk.) PRESTASI 1.1. Memerihalkan mengenai makanan seimbang untuk tumbesaran 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai makanan seimbang untuk tumbesaran. i. menamakan jenis-jenis makanan seimbang ii. mengelaskan jenis-jenis makanan seimbang berpandukan piramid makanan Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan keperluan-keperluan makanan seimbang untuk tumbesaran dengan berpandukan piramid makanan Menama dan mengelaskan jenis-jenis makanan seimbang untuk tumbesaran dengan berpandukan piramid makanan. 4 Menyatakan jenis-jenis makanan yang seimbang untuk tumbesaran dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai jenis-jenis makanan seimbang untuk tumbesaran pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenai jenis-jenis makanan seimbang untuk tumbesaran dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 1

23 . HAIWAN (murid dibimbing untuk.) PRESTASI.1 Mengetahui jenis- jenis haiwan.1.1. Menyatakan cara pembiakan haiwan i. beranak ii. bertelur.1. Menerangkan proses kitaran hidup haiwan yang : i. beranak ii. bertelur 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai haiwan. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara pembiakan haiwan dan proses kitaran hidup haiwan dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menerangkan mengenai jenis-jenis haiwan yang beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya. 4 Membanding beza jenis-jenis haiwan yang beranak dengan bertelur serta proses kitaran hidupnya dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai jenis-jenis haiwan yang beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya pada situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif. 1

24 Menggabungkan pengetahuan mengenai jenis-jenis haiwan yang beranak dan bertelur serta proses kitaran hidupnya secara kreatif serta boleh berkomunikasi mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 17

25 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI. Memahami kepentingan haiwan kepada manusia..1 Menerangkan kepentingan haiwan kepada manusia i. sumber makanan ii. pakaian iii. pengangkutan iv. pertanian 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan haiwan kepada manusia. Memberi respons terhadap apa yang dipelajari berkaitan kepentingan haiwan kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu mengajar. Menerangkan mengenai kepentingan haiwan kepada manusia dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza haiwan mengikut kepentingnnya kepada manusia dengan cara yang betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai haiwan dan kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap postitif. Menggabungkan pengetahuan berkenaan haiwan dan kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 18

26 . KEMAHIRAN SOSIAL (murid dibimbing untuk.) PRESTASI.1 Mengetahui asas kemahiran sosial.1.1 Menyatakan cara berkomunikasi di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti i. membuat permintaan secara sopan ii. berbalas ucapan iii. memberi ucapan penghargaan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kemahiran sosial di tempat awam. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara-cara berkomunikasi di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan bantuan bahan bantu belajar. Menerangkan cara-cara berkomunikasi ketika di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti 4 Membandingbeza cara-cara berkomunikasi yang betul ketika perhentian bas atau stesen komuter atau jeti. di Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi yang betul ketika di perhatian bas atau stesen komuter atau jeti dengan tempat-tempat awam yang lain pada situasi baharu, tekal dan bersikap positif. 19 Menggabungkan pengetahuan dan. kemahiran berkomunikasi yang betul ketika di tempat-tempat awam pada situasi baharu, secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

27 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI. Mengaplikasi kemahiran sosial di perhentian bas atau stesen komuter atau bot atau feri..1 Menyatakan cara yang betul ketika menaiki bas atau komuter atau bot atau feri.. Melaksanakan aktiviti menaiki bas atau komuter atau bot atau feri sambil menggunakan ucapan bertatasusila dan bertingkah laku yang bersesuaian. 1 4 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara-cara menaiki kenderaan awam. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan caracara menaiki bas atau komuter atau bot atau feri dengan menggunakan ucapan bertatasusila dan bertingkah laku yang bersesuaian. Menunjukcara menaiki bas atau komuter atau bot atau feri dengan menggunakan pengucapan bertatasusila dan perlakuan yang betul. Membanding beza cara berkomunikasi yang betul ketika menaiki bas atau komuter atau bot atau feri. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi serta perlakuan yang betul ketika melaksanakan aktiviti menaiki bas atau komuter atau bot atau feri pada situasi baharu dengan cara tekal dan bersikap positif Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran sosial yang betul ketika di tempat awam pada situasi baharu secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 0

28 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI. Menjelaskan dengan contoh keadaan di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti..1 Mengenal pasti kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai keadaan di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti.. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai keadaan dan kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menceritakan mengenai keadaan dan kegunaan kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti serta memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza keadaan dan kemudahan yang terdapat di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti dengan tempat-tempat awam yang lain dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai keadaan di perhentian bas atau stesen komuter atau jeti pada situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran social ketika di tempat awam pada situasi baharu secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 1

29 4. ALAM SEKITAR (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 4.1 Mengenali hutan Menamakan hidupan hutan I. flora II. fauna 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai hidupan hutan. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan dengan hidupan hutan berpandukan bahan bantu belajar. Menerangkan mengenai hidupan hutan serta memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding bezakan antara hidupan hutan flora dan fauna dengan betul Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai hidupan hutan pada masa dahulu dan kini dengan betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan mengenai hidupan hutan secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

30 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 4. Mengetahui kepentingan memelihara dan memulihara alam 4..1 Menyatakan cara memelihara dan memulihara hutan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. Memberi respons mengenai kepentingan memelihara dan memulihara hutan dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menyatakan kepentingan memelihara dan memulihara hutan kepada manusia dan persekitaran serta memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membandingkan antara memelihara dan memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai cara-cara memelihara dan memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran dengan betul serta tekal dan birsekap positif. Menggabungkan pengetahuan mengenai cara-cara memelihara dan memulihara hutan serta kepentinganya kepada manusia dan persekitaran dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

31 . SUMBER (murid dibimbing untuk.) PRESTASI.1 Mengenal pasti pokok kelapa sawit.1.1 Menamakan bahagianbahagian utama pokok kelapa sawit 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pokok kelapa sawit. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan pokok kelapa sawit dengan berpandukan bahan bantu belajar. 4 Menerangkan mengenai bahagian-bahaian utama pokok kelapa sawit dan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. Menyatakan mengenai bahagian-bahagian utama pokok kelapa sawit dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai pokok kelapa sawit dengan pokok-pokok lain dengan betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan mengenai pokok kelapa sawit dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai dan boleh dicontohi. 4

32 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI. Mengetahui kepentingan kelapa sawit..1 Menyatakan kegunaan kelapa sawit. 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pokok kelapa sawit. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan kegunaan kelapa sawit dalam kehidupan dengan berpandukan bahan bantu belajar. 4 Menerangkan tentang kelapa sawit dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Menyusun gambar-gambar yang berkaitan dengan kepentingan dan kegunaan kelapa sawit dalam kehidupan seharian dengan betul Menghubungkaitkan pengetahuan berkaitan kelapa sawit dan kepentingannya dalam kehidupan seharian dengan betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan berkaitan kepentingan kelapa sawit secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

33 . SEJARAH MALAYSIA (murid dibimbing untuk.) PRESTASI.1 Mengetahui tokoh negara.1.1 Menamakan pemimpin negara i. DYMM Yang Di Pertuan Agong Ii, Perdana Menteri 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pemimpin negara. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan pemimpin negara dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menamakan jawatan dan pemimpin negera semasa. 4 Membanding beza peranan toko negara DYMM Yang Dipertuan Agong dengan Perdana Menteri Malaysia dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenali pemimpin negara sendiri dengan betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenali pemimpin negara semasa dan sebelumnya dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

34 7. IDENTITI MALAYSIA (muriddibimbinguntuk.) PRESTASI 7.1 Mengetahui prinsip Rukun Negara Membaca prinsip Rukun Negara Menyatakan cara-cara yang betul melafazkan ikrar prinsip Rukun Negara 7.1. Melafazkan ikrar prinsip Rukun Negara mengikut susunan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai Rukun Negara. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan prinsip Rukun Negara dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menerangkan dan melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan menunjukkan cara-cara melafazkannya mengikut susunannya. 4 Melafazkan ikrar prinsip Rukun Negara dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melafazkan ikrar prinsip prinsip Rukun Negara dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melafazkan ikrar prinsip prinsip Rukun Negara dengan betul dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 7

35 8. TUMBUHAN (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 8.1 Memahami proses tumbesaran tumbuhan Memerihalkan keperluan tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis i. cahaya matahari ii. air iii. udara 1 Memberi respons pada sebarang persoalan berkaitan proses tumbesaran tumbuhan. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan proses tumbesaran tumbuhan dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menerangkan mengenai proses tumbesaran tumbuhan dan keperluannya ketika menjalankan proses fotosentisis dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding bezakan antara keperluan-keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis dan membuat inferens mengenainya. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai proses tumbesaran tumbuhan secara kreatif, tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan mengenai keperluan tumbuhan semasa proses fotesintesis secara kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.. 8

36 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 8. Mengenal cara pembiakan tumbuhan 8..1 Menyatakan cara pembiakan tumbuh-tumbuhan i. biji benih ii. anak pokok iii. keratan batang iv. daun v. batang bawah tanah vi. spora 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Memberi respons terhadap apa yang dipelajari berkaitan cara-cara pembiakan tumbuhan berpandukan bahan bantu belajar. Menyatakan cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza cara-cara pembiakan antara tumbuh-tumbuhan dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai cara-cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ada situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan mengenai cara-cara pembiakan tumbuhtumbuhan ada situasi baharu dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 9

37 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 8. Memahami kepentingan tumbuhan kepada manusia 8..1 Menyenaraikan kepentingan tumbuhan kepada manusia: i. sumber makanan ii. perubatan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan tumbuhan kepada manusia. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menerangkan mengenai kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membandingbeza antara kepentingan tumbuhan kepada manusia dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai pelbagai tumbuhan dan kepentingannya kepada manusia pada situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan mengenai pelbagai tumbuhan dan kepentingannya kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 0

38 9. BAHAN (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 9.1 Memahami ciriciri bahan Mengelaskan bahan yang : i. larut dan tidak larut dalam air ii. berrmagnet dan tidak bermagnet 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai bahan yang larut dan bermagnet. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan ciri-ciri bahan dengan berpandukan gambar atau video. Mengelaskan bahan mengikut ciri-cirinya dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza bahan mengikut ciri-cirinya dengan betul.. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan pada situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif.. Menggabungkan pengetahuan mengenai ciri-ciri bahan pada situasi baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 1

39 10. HABA (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 10.1Mengetahui sumber haba Menyatakan kepentingan sumber haba kepada manusia i. matahari ii. bahan api seperti petroleum dan gas iii. makanan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai sumber haba. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai kepentingan sumber haba kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menceritakan mengenai kepentingan sumber haba kepada manusia dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membanding beza antara sumber-sumber haba kepada manusia dengan betul. Menghubungkait pengetahuan mengenai sumber haba dan kepentingannya kepada manusia dengan betul dan tekal serta bersikap positif Menggabungkan pengetahuan mengenai sumber haba dan kepentingannya kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

40 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 10. Mengetahui alat penyukat haba Mengenali termometer sebagai alat penyukat haba 10.. Menjalankan aktiviti menyukat haba dengan menggunakan termometer. 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai alat penyukat haba. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan thermometer dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menunjukcara menggunakan termometer untuk menyukat haba dengan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Membandingbezakan antara suhu-suhu haba dengan menggunakan termometer melalui akiviti menyukat suhu dengan cara betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menyukat haba dengan termometer pada situasi baharu dan tekal serta bersikap positif.. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyukat haba dengan termometer pada situasi baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

41 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 10. Memahami kepentingan tenaga elektrik kepada manusia Memerihalkan kepentingan tenaga elektrik kepada manusia 10.. Menjelaskan kepentingan menggunakan tenaga elektrik secara berhemah. 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tenaga elektrik. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai tenaga elektrik dan kepentingannya kepada manusia dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menerangkan mengenai kepentingan tenaga elektrik kepada manusia dan memberi contoh-contoh yang berkaitan dengannya. 4 Menyusun gambar-gambar berkaitan tenaga elektrik dan kepentingannya kepada manusia serta cara-cara menggunakannya dengan betul.. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai kepentingan tenaga elektrik kepada manusia dan cara-cara menggunakan dengan cara yang betul dan tekal serta bersikap positif. 4 Menggabungkan pengetahuan mengenai kepentingan tenaga elektrik kepada manusia dan cara-cara menggunakannya dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

42 11. BENCANA ALAM (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 11.1 Memahami kejadian ribut Memerihalkan kejadian ribut Menjelaskan situasi ketika kejadian ribut 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kejadian ribut. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai kejadian ribut dengan berpandukan bahan bantu belajar Menerangkan kesan kejadian ribut Menerangkan langkahlangkah keselamatan apabila berlaku kejadian ribut 4 Menerangkan mengenai kejadian ribut dan memberi contoh-contoh situasi yang berkaitan dengannya serta langkah langkah keselamatan. Menyusun gambar-gambar mengenai kejadian ribut dan situasi yang berkaitan dengannya serta langkah-lanagkah keselamatan apabila berlaku kejadian ribut dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai kejadian ribut pada situasi baharu dengan betul serta tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan mengenai kejadian ribut pada situasi baharu dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh di contohi

43 1. PENGHIJAUAN (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 1.1 Mengetahui kepentingan tanaman Membezakan tanaman: i. berbunga ii. tidak berbunga iii. berbuah 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai kepentingan tanaman. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan kepentingan tanaman dalam kehidupan dengan berpandukan bahan bantu belajar. 4 Membezakan antara tanaman berbunga, tidak berbunga dan berbuah serta kepentingannya kepada manusia.. Membanding beza jenis tanaman dan kepentingannya dalam kehidupan seharian dengan betul Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai tanaman dan kepentinganya dalam kehidupan seharian dengan betul dan tekal serta bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan mengenai kepentingan tanaman kepada manusia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi..

44 (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 1. Aplikasi projek penghijauan kawasan sekolah 1..1 Menanam tumbuh-tumbuhan 1.. Menjaga tanaman i. menyiram ii. merumput iii. menggembur iv. membaja 1 4 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai cara menanam dan menjaga tumbuh-tumbuhan. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan cara menanam dan menjaga tumbuhan dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menyedia dan menghasilkan projek penghijauan kawasan sekolah. Menjalankan projek penghijauan kawasan sekolah dengan terancang. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penanaman dan penjagaan tumbuhan dengan cara yang betul dalam projek penghijauan kawasan sekolah. Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penanaman dan penjagaan tanaman dengan cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh di contohi. 7

45 1. NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 1.1 Mengenal tempattempat menarik di Malaysia Menamakan tempat-tempat menarik di Malaysia i. tempat bersejarah ii. tempat pelancongan 1 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai tempat-tempat menarik di Malaysia. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan tempattempat menarik di Malaysia dengan berpandukan bahan bantu belajar. 4 Menghasilkan buku skrap mengenai tempat bersejarah dan tempat perlancongan yang menarik di Malaysia.. Membanding beza antara tempat bersejarah dan tempat pelancongan yang menarik di Malaysia denga betul. Menghubungkaitkan pengetahuan mengenai tempat-tempat menarik di Malaysia dengan menggunakan contoh-contoh yang berkaitan secara tekal dan bersikap positif. Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman mengenai tempattempat menarik di Malaysia dengan betul, kreatif dan bolehberbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 8

46 14. MASYARAKAT DI MALAYSIA (murid dibimbing untuk.) PRESTASI 14.1 Mengetahui perayaan - perayaan utama masyarakat di Malaysia Menyatakan perayaan - perayaan utama masyarakat di Malaysia. i. Hari Raya Aidilfitri ii. Tahun Baru Cina iii. Deepavali iv. Hari Krismas v. Pesta Keamatan vi. Hari Gawai 1 4 Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai perayaanperayaan utama masyarakat di Malaysia. Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan perayaanperayaan utama masyarakat di Malaysia dengan berpandukan bahan bantu belajar. Menghasilkan buku skrap mengenai perayaan-perayaan utama masyarakat di Malaysia.. Membanding beza antara perayaan-perayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul. Menghubungkaitkan pengetahuan dan pengalaman mengenai perayaanperayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul,tekal dan bersikap positif Menggabungkan pengetahuan dan pengalaman mengenai perayaanperayaan utama masyarakat di Malaysia dengan betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi. 9

47

48 TERBITAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 04 PUTRAJAYA Tel: Fax: http// gov.my/bpk

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN ENAM DOKUMEN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN LIMA DOKUMEN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD

Lebih terperinci

MATEMATIK TAHUN EMPAT

MATEMATIK TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMAHIRAN HIDUP ASAS

KEMAHIRAN HIDUP ASAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2011 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN)

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA DRAF 30 JUL 2013 DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DARD SEKOL AH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA i DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN SATU 2010 K A N D U N G A N MUKA SURAT Rukun Negara 1 Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ELEMEN SAINS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 TAHUN TIGA http://bahankssrdst.blogspot.com www.facebook.com/kssrdst

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENGURUSAN KEHIDUPAN

PENGURUSAN KEHIDUPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN EMPAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF

PENDIDIKAN SENI KREATIF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS

TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL SAINS TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek),afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci