KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)"

Transkripsi

1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN EMPAT

2

3 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN EMPAT Bahagian Pembangunan Kurikulum

4 Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

5 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

6 Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

7 SENARAI KANDUNGAN TAJUK / PERKARA MUKA SURAT PENDAHULUAN 1 MATLAMAT 1 OBJEKTIF 1 STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 3 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 3 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) 4 FOKUS MATA PELAJARAN 6 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 8 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI) 9 PENTAKSIRAN 9 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KOMPONEN MASAKAN 17 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KOMPONEN JAHITAN 26 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KOMPONEN PERKEBUNAN 35 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KOMPONEN PENTERNAKAN 43

8

9 PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) lebih berfokus kepada penguasaan kemahiran bagi memenuhi keperluan individu, tidak terlalu menekankan akademik dan tidak membebankan murid. Ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Bagi memenuhi keperluan individu, proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina dengan hasrat pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bertujuan membimbing murid agar berupaya; i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian 1

10 iii. memperoleh kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa Domain bagi setiap tunjang adalah: i. Komunikasi ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai iii. Kemanusiaan iv. Sains dan Teknologi v. Perkembangan Fizikal dan Estetika vi. Keterampilan Diri STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah 2

11 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1. 3

12 KBAT Penerangan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memperkenalkan elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai 4

13 matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif. Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan; Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu: Belajar mengenai TMK Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK 5

14 FOKUS MATA PELAJARAN Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Asas Mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas disusun mengikut 4 komponen: I. Masakan II. Jahitan III. Perkebunan IV. Penternakan Haiwan ii. mengetahui dan mengamalkan penjagaan kebersihan iii. mengenal alatan masakan dan fungsinya iv. mengenal dan mengetahui cara menyimpan bahan mentah v. menyedia dan mengaplikasi pengetahuan masakan ke dalam kehidupan sebenar Komponen: Jahitan Komponen: Masakan I. Matlamat Komponen Masakan didedahkan kepada murid-murid berkeperluan khas dengan matlamat memberi pendedahan tentang pengetahuan asas, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan bidang memasak. Komponen ini bertujuan melatih murid supaya berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan. II. Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan di bilik masakan I. Matlamat Komponen Jahitan memberi penekanan kepada kemahiran dan pengetahuan asas dalam bidang jahitan. Latihan dan kemahiran pengetahuan asas jahitan merupakan perkara yang perlu diajar bertujuan melatih murid supaya berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan. II. Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan di bilik jahitan ii. mengetahui dan mengamalkan penjagaan kebersihan iii. mengetahui alatan dan bahan jahitan serta fungsinya 6

15 iv. mengetahui mata jahitan asas dan fungsinya v. menyedia dan mengaplikasi pengetahuan jahitan ke dalam kehidupan sebenar v. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran perkebunan yang diperolehi di dalam kehidupan seharian. Komponen: Perkebunan Komponen Penternakan Haiwan I. Matlamat Komponen Perkebunan merupakan satu keperluan asas yang memberi fokus kepada perkembangan motor kasar, motor halus dan pengamatan murid. Latihan dan kemahiran dalam bidang perkebunan yang diajar melalui aktiviti hands on bertujuan melatih murid supaya berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan. I. Matlamat Komponen Penternakan Haiwan adalah salah satu cabang kemahiran yang dapat memberi pengetahuan asas tentang ilmuilmu penternakan, memupuk minat murid dalam bidang penternakan dan memberi peluang kepada murid-murid menunjuk bakat dan kebolehan serta mampu menjadikan kemahiran ini punca pendapatan dalam kehidupan mereka kelak. II. Objektif II. Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan i. memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran asas sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti dalam bidang penternakan perkebunan ii. menjalani latihan awal penternakan, kemahiran ii. menambah pengetahuan dan kemahiran asas berdikari dan membina keyakinan murid perkebunan. iii. meningkatkan kefahaman tentang amalan iii. mempraktikkan cara-cara penanaman yang betul keselamatan, kebersihan, alatan penternakan, iv. berdikari dan mampu menjalankan aktiviti pemeliharaan, perumahan dan penjagaan haiwan perkebunan mengikut kemampuan diri sendiri. 7

16 iv. menyediakan murid-murid yang berada di Program Pendidikan Khas Integrasi ke arah membina kerjaya dalam bidang penternakan v. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran pemeliharaan haiwan yang diperolehi di dalam kehidupan seharian. PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pengurusan Kehidupan, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Antaranya adalah: III. Pelaksanaan Modul Kemahiran Hidup Asas Modul Pengajaran Kemahiran Hidup Modul pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup diperlukan untuk membantu guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai atau membina modul yang bersesuaian mengikut keperluan. Penglibatan murid yang aktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi murid. Modul Pembelajaran Kemahiran Hidup Modul pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup disediakan untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi lembaran kerja, senarai semak untuk menguji kefahaman dan penguasaan murid bagi mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) 8

17 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Rancangan Pendidikan Individu : Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000) RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. RPI memperincikan antara lain: i. Tahap prestasi sedia ada murid ii. Perancangan akademik dan bukan akademik iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau 9

18 penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP; Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. PS boleh dilaksanakan secara: Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing. Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. 10

19 Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas (KHA). Tafsiran Umum MAKSUD UMUM 1 Tahu Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Tahu dan Murid menunjukkan Faham kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 Tahu, Faham Murid menggunakan dan Boleh Buat pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. MAKSUD UMUM 4 Tahu, Faham Murid melaksanakan dan Boleh Buat sesuatu kemahiran dengan dengan beradab, iaitu mengikut Beradab prosedur atau secara sistematik. 5 Tahu, Faham Murid melaksanakan dan Boleh Buat sesuatu kemahiran pada dengan situasi baharu, dengan Beradab Terpuji mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif. 6 Tahu, Faham Murid berupaya dan Boleh Buat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada Beradab Mithali untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi. Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan 11

20 1 Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas Kemahiran Hidup Asas. 2 Memahami pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara. 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi. 4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik. 5 Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam melaksanakan satu tugasan atau situasi baru secara tekal, bersistematik dan bersikap positif. 6 Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam merekacipta, menilai atau mengkonsepsikan sesuatu yang baharu dengan kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas (KHA) PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap 12

21 muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam satu dokumen. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. 13

22

23 KOMPONEN MASAKAN

24 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( MASAKAN ) DRAF 1. KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARDPEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 1.1 Mengetahui langkah keselamatan 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatan dan bahan Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang dugunakan untuk memadam api i. air ii. pasir iii. kain basah iv. alat pemadam api 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja 2 Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas 3 Menyatakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api 4 Menerangkan tiga langkah keselamatan diri, alatan dan bahan 5 Melaksanakan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan di ruang kerja 6 Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja 17

25 2. KEBERSIHAN DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk... STANDARDPEMBELAJARAN Murid berupaya untuk... STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan Menyatakan kepentingan kebersihan i. diri ii. alatan dan bahan iii. ruang kerja Mengenal alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan i.diri ii.ruang kerja 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan cara menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan, serta ruang kerja 2 Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja 3 Menyenaraikan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja 4 Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 5 Melaksanakan penjagaan kebersihan diri,alatan dan bahan serta ruang kerja 6 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri,alatan dan bahan serta ruang kerja 18

26 3. ALATAN MEMASAK DRAF STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk... STANDARDPEMBELAJARAN Murid berupaya untuk... STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 3.1 Mengetahui peralatan memasak Mengenal dan menamakan alatan asas untuk : i. menyukat ii. memasak iii. menghidang iv. memotong 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan setiap satu daripada alatan asas untuk menyukat, memasak, menghidang dan memotong 2 Menamakan setiap satu daripada alatan asas untuk menyukat, memasak, menghidang dan memotong Menyatakan fungsi alatan asas : i. menyukat ii. memasak iii. menghidang iv. memotong 3 Menyenaraikan setiap satu daripada alatan asas untuk menyukat, memasak, menghidang dan memotong 4 Menyatakan setiap satu fungsi alatan asas untuk menyukat, memasak, menghidang dan memotong 5 Menerangkan cara menggunakan alatan asas dengan betul 6 Menyatakan alatan lain untuk menyukat, memasak, menghidang atau memotong selain yang dipelajari 19

27 4. BAHAN MASAKAN DRAF STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARDPEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 4.1 Mengetahui jenis bahan masakan Mengecam dan menyebut jenis bahan masakan : i. bahan kering ii. bahan basah Menamakan bahan masakan : i. bahan kering ii. bahan basah 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan satu bahan kering dan basah serta tempat penyimpanannya 2 Menamakan bahan kering dan basah serta tempat penyimpanannya 3 Membezakan bahan kering dan basah serta tempat penyimpanannya 4.2 Mengetahui cara menyimpan bahan masakan Mengenal tempat menyimpan: i. bahan kering ii. bahan basah Menyatakan cara menyimpan bahan masakan : i. bahan kering ii. bahan basah 4 Mengasingkan bahan kering dan basah mengikut kategori 5 Menyimpan bahan kering dan bahan basah di tempat yang sesuai 6 Menyusun atur bahan kering dan bahan basah dengan kemas di tempat yang sesuai 20

28 5.PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN HIDANGAN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk... STANDARDPEMBELAJARAN Murid berupaya untuk... STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 5.1 Menyenaraikan minuman untuk sarapan pagi Menamakan jenis minuman i. Panas ii. Sejuk Menyediakan minuman panas seperti minuman bercoklat atau teh Menyediakan minuman sejuk seperti kordial atau jus buah- buahan 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan satu jenis minuman panas dan sejuk 2 Menamakan jenis minuman panas dan sejuk 3 Membezakan jenis minuman panas dan sejuk 4 Menyediakan minuman panas dan sejuk dengan sukatan yang tepat 5 Menghasilkan minuman panas dan sejuk yang digemari mengikut prosedur 6 Menghias dan menghidang minuman yang dihasilkan mengikut kreativiti 21

29 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARDPEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 5.2 Menyediakan menu sarapan pagi Mengenal pasti menu sarapan pagi yang ringkas: i. minuman panas seperti minuman bercoklat atau teh ii. makanan seperti roti kaya atau sandwic iii. buah-buahan seperti betik, pisang atau epal Menyenaraikan bahan untuk menyediakan sarapan pagi yang ringkas : i. minuman panas seperti minuman bercoklat atau teh ii. makanan seperti roti kaya atau sandwic iii. buah-buahan seperti betik, pisang atau epal Menyediakan sarapan pagi yang ringkas: 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan menu sarapan pagi 2 Menamakan menu sarapan pagi yang ringkas 3 Menamakan 2 bahan yang terdapat di dalam minuman dan makanan untuk sarapan pagi 4 Menyatakan langkah-langkah untuk menyediakan hidangan sarapan pagi yang ringkas 5 Menyediakan hidangan sarapan pagi yang ringkas i. minuman panas seperti minuman bercoklat ii. makanan seperti roti kaya atau sandwic 22

30 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARDPEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) iii. buah-buahan seperti betik, pisang atau epal Menghidang sarapan pagi yang ringkas STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 6 Menghias dan menghidang sarapan pagi yang dihasilkan mengikut kreativiti 23

31 KOMPONEN JAHITAN

32

33 TAJUK 1 : KESELAMATAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( JAHITAN ) STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) STANDARD PRESTASI (Murid boleh..) 1.1 Mengetahui langkah keselamatan 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatan dan bahan Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di peti pertolongan cemas Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas Menyatakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api. Menerangkan tiga langkah keselamatan diri serta alatan dan bahan 1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api. i. air ii. pasir iii. kain basah iv. alat pemadam api 5 6 Melaksanakan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan di ruang kerja Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja. 26

34 TAJUK 2 : KEBERSIHAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan Menyatakan kepentingan kebersihan i. diri ii. alatan dan bahan iii. ruang kerja Mengenal alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan i. diri ii. ruang kerja Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan cara menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja. Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja Menyenaraikan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja. Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 5 Melaksanakan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 6 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri,alatan dan bahan serta ruang kerja. 27

35 TAJUK 3: ALATAN DAN BAHAN JAHITAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 3.1 Mengetahui alatan dan bahan jahitan Mengenal alatan dan bahan jahitan seperti jarum, benang dan gunting Menamakan alatan dan bahan jahitan seperti jarum, benang dan gunting Menyatakan fungsi alatan dan bahan jahitan seperti jarum, benang dan gunting Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan alatan dan bahan jahitan Menamakan dua daripada tiga alatan dan bahan jahitan Menyenaraikan dua daripada tiga alatan dan bahan jahitan 4 Menyatakan fungsi dua alatan dan bahan jahitan 5 6 Menerangkan cara menggunakan alatan dan bahan jahitan dengan betul Menyatakan alatan dan bahan jahitan selain daripada yang telah dipelajari 28

36 TAJUK 4: MATA JAHITAN ASAS STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 4.1 Mengetahui mata jahitan asas Menamakan jahitan Jelujur Kasar Menamakan jahitan Jelujur Halus 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus 2 Menamakan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus 4.2 Mengetahui fungsi mata jahitan asas Menyatakan fungsi jahitan Jelujur Kasar 3 Membanding dan membezakan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus Menyatakan fungsi jahitan Jelujur Halus 4 Menyatakan fungsi jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus 5 Menerangkan kegunaan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus 6 Menamakan artikel mudah yang boleh dihasilkan dengan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus 29

37 TAJUK 5: LANGKAH KERJA STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 5.1 Menggunakan alatan dan bahan jahitan asas Memasukkan tali kasut pada lubang manik bersaiz 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan dua alatan dan bahan jahitan asas besar Memasukkan benang kasar 2 Memasukkan tali kasut pada lubang manik bersaiz besar. pada lubang jarum yang bersaiz besar 3 Memasukkan benang kasar pada lubang jarum bersaiz besar Menjahit jahitan Jelujur Kasar pada medium yang sesuai 4 Menjahit jahitan jelujur pada medium yang sesuai. 5 Menjahit Jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus pada medium yang sesuai Menjahit jahitan Jelujur Halus pada medium yang sesuai 6 Menghasilkan jahitan Jelujur Kasar dan Jelujur Halus dengan kreatif 30

38 TAJUK 6: PROJEK / ARTIKEL MUDAH STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 6.1 Menghasilkan buku skrap Menghasilkan buku skrap alatan dan bahan jahitan yang telah dipelajari 1 2 Menghasilkan buku skrap yang ringkas dengan menampal keratan gambar, satu daripada tiga alatan dan bahan jahitan asas Menghasilkan buku skrap yang ringkas dengan menampal keratan gambar, dua daripada tiga alatan dan bahan jahitan asas 3 Menghasilkan buku skrap yang ringkas dengan menampal keratan gambar alatan dan bahan jahitan asas 4 Menghasilkan buku skrap alatan dan bahan jahitan asas dengan keratan gambar dan bahan maujud 5 Menghasilkan buku skrap alatan dan bahan jahitan asas yang lengkap beserta label dengan kemas 6 Menghasilkan buku skrap alatan dan bahan jahitan asas yang lengkap beserta label dengan kreatif 31

39 TAJUK 6: PROJEK / ARTIKEL MUDAH STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 6.2 Menghasilkan artikel mudah Menghasilkan artikel mudah seperti hiasan dinding atau kain alas Menghias artikel mudah menggunakan jahitan Jelujur 1 Menghasilkan artikel mudah yang ringkas 2 Menghasilkan artikel mudah dengan kemas 3 Menghias artikel mudah yang dihasilkan 4 Menghias artikel mudah yang dihasilkan menggunakan jahitan Jelujur 5 6 Menghias artikel mudah yang dihasilkan menggunakan jahitan Jelujur dengan kemas Menghasilkan artikel mudah yang lengkap dihiasi dengan jahitan Jelujur secara kreatif 32

40 KOMPONEN PERKEBUNAN

41

42 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( PERKEBUNAN ) 1. KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) 1.1 Mengetahui langkah keselamatan 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatan dan bahan Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api i. air ii. iii. iv. pasir kain basah alat pemadam api STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja. Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas Menyatakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api 4 Menerangkan tiga langkah keselamatan 5 diri serta alatan dan bahan Melaksanakan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan di ruang kerja 6 Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja. 35

43 2. KEBERSIHAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 2.1 Mengetahui penjagaan Menyatakan kepentingan Menyebut atau menunjuk dengan kebersihan kebersihan 1 menggunakan bahasa badan cara i. diri menjaga kebersihan diri, alatan dan ii. alatan dan bahan bahan serta ruang kerja iii. ruang kerja Mengenal alatan dan bahan 2 Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri yang digunakan untuk menjaga dan ruang kerja kebersihan Menyenaraikan dua alatan dan bahan i. diri 3 yang digunakan untuk menjaga ii. ruang kerja kebersihan diri dan ruang kerja Menerangkan kepentingan menjaga 4 kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 5 Melaksanakan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 6 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 36

44 3. ALATAN BERKEBUN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 3.1 Mengetahui alatan berkebun Mengenal dan menamakan alat-alat berkebun Menyatakan fungsi alat-alat berkebun i. pasu ii. sudip tangan iii. serampang tangan iv. penyiram 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan alat-alat untuk berkebun 2 Menamakan tiga alatan berkebun beserta fungsi 3 Menyatakan tempat menyimpan alatan berkebun 3.2 Mengaplikasi penggunaan alatan berkebun Menggunakan alatan berkebun dengan selamat i. pasu ii. sudip tangan iii. serampang tangan iv. penyiram 4 5 Menerangkan cara mengguna alatan berkebun dengan betul Mengaplikasi cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan betul 3.3 Mengetahui cara menyimpan alatan berkebun Menyatakan tempat menyimpan alatan berkebun 6 Mengamalkan cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan betul dan selamat 37

45 4. PENYEDIAAN BAHAN TANAMAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 4.1 Mengetahui medium perkebunan Menamakan medium yang digunakan untuk semaian i. Tanah lom (nisbah 2) ii. Baja organik (nisbah 1) iii. Pasir (nisbah 1) 1 Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan ketiga-tiga medium semaian 2 Menamakan ketiga-tiga medium yang digunakan untuk semaian Mengenal tanaman hiasan yang membiak melalui : i. keratan batang ii. daun 3 Menyatakan ketiga-tiga medium dan nisbah yang digunakan untuk semaian Menyenaraikan tanaman hiasan yang 4 membiak melalui keratan batang dan keratan daun 5 Memilih keratan batang dan keratan daun yang betul untuk ditanam Memberi cadangan tanaman hiasan lain 6 yang membiak melalui keratan batang dan daun 38

46 5. PENANAMAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 5.1 Mengetahui jenis tanaman hiasan Mengenal dan menamakan jenis tanaman hiasan yang akan ditanam seperti puding, bunga 1 Menyebut atau menunjuk tiga jenis tanaman yang boleh dijadikan tanaman hiasan 5.2 Mengaplikasi proses raya dan lidah jin Menyemai benih tanaman hiasan 2 Menamakan jenis tanaman hiasan yang akan ditanam mengikut cara membiak penanaman seperti puding, bunga raya dan lidah jin ke dalam bekas semaian Memilih pasu yang sesuai 3 Menyemai benih tanaman hiasan ke dalam bekas semaian (beg politena atau bekas bersesuaian) Mengubah tanaman hiasan ke dalam pasu 4 Mengubah anak pokok hiasan ke dalam pasu yang sesuai 5 Memilih anak pokok yang sesuai untuk di pindahkan ke dalam pasu 6 Membuat projek tanaman hiasan mengikut kreativiti 39

47 6. PENJAGAAN TANAMAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh ) 6.1 Mengamalkan penjagaan tanaman hiasan Menyatakan cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu i. menyiram ii. merumput iii. menggembur iv. membaja 1 Menyebut atau menunjuk dua cara penjagaan tanaman hiasan 2 Menamakan tiga cara penjagaan tanaman 3 hiasan Menyatakan cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu 4 Menerangkan cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan betul 5 Mengaplikasi cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan tertib 6 Mengamalkan penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan tertib 40

48 KOMPONEN PENTERNAKAN

49

50 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( PENTERNAKAN ) 1. KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 1.1 Mengetahui langkah keselamatan 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja Menyatakan langkah-langkah keselamatan diri, alatan dan bahan Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api i. air ii. pasir Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan 1 bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja. Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan 2 dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. 3 Menyatakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api. Menerangkan tiga langkah keselamatan diri 4 serta alatan dan bahan 43

51 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) iii. kain basah STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) iv. alat pemadam api 5 Melaksanakan peraturan keselamatan yang 6 ditetapkan di ruang kerja Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja. 44

52 2. KEBERSIHAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan Menyatakan kepentingan kebersihan 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan cara menjaga keselamatan diri, i. diri alatan dan bahan serta ruang kerja ii. alatan dan bahan iii. ruang kerja 2 Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan Mengenal alatan dan bahan yang ruang kerja. digunakan untuk menjaga Menyenaraikan dua alatan dan bahan yang kebersihan 3 digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan i. diri ruang kerja ii. ruang kerja 4 Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 5 Melaksanakan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 6 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja 45

53 3. ALATAN PEMELIHARAAN HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 3.1 Mengetahui alatan untuk pemeliharaan haiwan Mengenal dan menamakan alatan untuk pemeliharaan haiwan. i. Bekas makanan ii. Bekas minuman iii. Bekas najis. 1 2 Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan alatan untuk pemeliharaan haiwan Menamakan alatan untuk pemeliharaan haiwan Menyatakan fungsi alatan untuk pemeliharaan haiwan i. Bekas makanan ii. Bekas minuman iii. Bekas najis 3 4 Menyatakan dua alatan untuk pemeliharaan haiwan dan fungsinya. Menyatakan cara mengguna alatan pemeliharaan haiwan 3.2 Mengaplikasi alatan untuk pemeliharaan haiwan Menyedia dan mengguna alatan pemeliharaan haiwan dengan betul i. Bekas makanan ii. Bekas minuman iii. Bekas najis 5 6 Mengaplikasikan cara menggunakan alatan untuk pemeliharaan haiwan dengan betul Mengamalkan cara mengguna alatan pemeliharaan haiwan dengan selamat. 46

54 4. PEMELIHARAAN HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 4.1 Mengetahui haiwan kesayangan 4.2 Mengetahui cara haiwan membiak Mengenal dan menamakan haiwan yang sesuai dipelihara sebagai haiwan kesayangan seperti ikan hiasan, arnab dan burung Mengenal dan menamakan sifat fizikal haiwan kesayangan Mengenalpasti dan menyebut cara haiwan kesayangan membiak 1 Menyebut atau menunjukkan dengan bahasa badan haiwan yang sesuai dipelihara 2 Menamakan haiwan yang sesuai dipelihara 3 Menyatakan haiwan yang sesuai dipelihara sebagai haiwan kesayangan 4 Menyenaraikan sifat fizikal haiwan kesayangan 5 Menerangkan cara haiwan kesayangan membiak 6 Memberi cadangan nama haiwan kesayangan yang lain mengikut cara membiak 47

55 5. TEMPAT TINGGAL HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) 5.1 Mengetahui tempat tinggal haiwan STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) Mengenal dan menamakan tempat tinggal haiwan seperti sangkar, reban atau akuarium 1 STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) Menyebut atau menunjukkan dengan bahasa badan tempat tinggal haiwan 2 Menamakan dua tempat tinggal haiwan Mengenal dan menamakan tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan 3 Menyenaraikan tempat tinggal haiwan 4 Menentukan tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan 5 Menyebut dan menerangkan dua tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan 6 Memberi cadangan jenis haiwan yang lain mengikut tempat tinggal haiwan 48

56 6. PENJAGAAN HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk...) STANDARD PRESTASI (Murid boleh...) 6.1 Mengetahui keperluan asas penjagaan haiwan Mengenal dan menamakan keperluan asas penjagaan haiwan seperti ikan hiasan, burung atau arnab i. Kelengkapan tempat tinggal ii. Makanan iii. Penjagaan kesihatan 1 2 Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan keperluan asas penjagaan haiwan Menamakan dua keperluan asas penjagaan haiwan Mengenal dan menamakan jenisjenis makanan haiwan 3 Menyenaraikan keperluan asas penjagaan haiwan i. Makanan asli ii. Makanan diproses 4 Menerangkan jenis-jenis makanan haiwan 5 Memilih jenis makanan haiwan mengikut jenis haiwan 6 Bercerita mengenai makanan haiwan mengikut jenis makanan 49

57 TERBITAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PUTRAJAYA Tel: Fax: http// gov.my/bpk

KEMAHIRAN HIDUP ASAS

KEMAHIRAN HIDUP ASAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN SATU 2010 K A N D U N G A N MUKA SURAT Rukun Negara 1 Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN ENAM DOKUMEN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2011 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN LIMA DOKUMEN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF

PENDIDIKAN SENI KREATIF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN KEHIDUPAN

PENGURUSAN KEHIDUPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN)

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKA CIPTA PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2002 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA

Lebih terperinci

TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS

TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL SAINS TINGKATAN

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

MATEMATIK TAHUN EMPAT

MATEMATIK TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA DRAF 30 JUL 2013 DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DARD SEKOL AH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA i DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

KATERING DAN PENYAJIAN

KATERING DAN PENYAJIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH KATERING DAN PENYAJIAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2002 RUKUN NEGARA

Lebih terperinci

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN I-III (SEMAKAN) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3 15 Mei 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH LANDSKAP DAN NURSERI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH LANDSKAP DAN NURSERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH LANDSKAP DAN NURSERI PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2002 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

AMALAN BAHASA MELAYU

AMALAN BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH KELAS PERALIHAN AMALAN BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KANDUNGAN Rukun Negara vii Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN

REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2002 RUKUN NEGARA

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ELEMEN SAINS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 TAHUN TIGA http://bahankssrdst.blogspot.com www.facebook.com/kssrdst

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL PEMBUATAN PERABOT TINGKATAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL PEMBUATAN PERABOT TINGKATAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL PEMBUATAN PERABOT TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL ELEKTIF KEMAHIRAN VOKASIONAL PEMBUATAN PERABOT

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci