KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH"

Transkripsi

1 DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN ENAM

2

3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN ENAM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

4 CetakanPertama 2014 KementerianPendidikan Malaysia HakCiptaTerpelihara. Tidakdibenarkanmengeluarulangmana-manabahagianartikel, ilustrasi da nisi kandunganbukuinidalamapajuabentukdandengancaraapajuasamaadasecaraelektronik, fotokopi, mekanik, rakamanataucara lain sebelummendapatkebenaranbertulisdaripadapengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KementerianPendidikan Malaysia, Aras 4-5, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiranKerajaan Persekutuan, Putrajaya.

5 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENDAHULUAN 1 MATLAMAT OBJEKTIF STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 2 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 3 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) 4 FOKUS MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP ASAS 6 KOMPONEN MASAKAN KOMPONEN JAHITAN KOMPONEN PERKEBUNAN 7 KOMPONEN PENTERNAKAN HAIWAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 8 RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI) 9 PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD 10 UMUM DAN MATA PELAJARAN 11 PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH 12 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( MASAKAN ) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( JAHITAN ) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( PERKEBUNAN ) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS ( PENTERNAKAN ) 44 50

6 DRAF PENDAHULUAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) lebih berfokus kepada penguasaan kemahiran bagi memenuhi keperluan individu, tidak terlalu menekankan akademik dan tidak membebankan murid. Ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Bagi memenuhi keperluan individu, proses pengajaran dan pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas. KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina dengan hasrat pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan pendidikan berkualiti untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan matlamat untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. OBJEKTIF KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bertujuan membimbing murid agar berupaya; i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna ii. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian 1

7 DRAF iii. memperoleh kemahiran dan keterampilan ke arah kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian viii. melibatkan diri dalam aktiviti riadah ix. menghargai keindahan alam dan warisan budaya x. menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perkembangan semasa Domain bagi setiap tunjang adalah: i. Komunikasi ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai iii. Kemanusiaan iv. Sains dan Teknologi v. Perkembangan Fizikal dan Estetika vi. Keterampilan Diri STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah 2

8 DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai. bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1. 3

9 DRAF KBAT Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta Penerangan Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif Jadual 1: Penerangan KBAT ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memperkenalkan elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kreativiti dan Inovasi Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai 4

10 DRAF matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif. Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan; Memformulasikan konsep, proses atau produk keusahawanan; dan Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam keusahawanan. Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu: Belajar mengenai TMK Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK 5

11 DRAF FOKUS MATA PELAJARAN Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Asas Mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas disusun mengikut 4 komponen: I. Masakan II. Jahitan III. Perkebunan IV. Penternakan Haiwan ii. mengetahui dan mengamalkan penjagaan kebersihan iii. mengenal alatan masakan dan fungsinya iv. mengenal dan mengetahui cara menyimpan bahan mentah v. menyedia dan mengaplikasi pengetahuan masakan ke dalam kehidupan sebenar Komponen: Jahitan Komponen: Masakan I. Matlamat Komponen Masakan didedahkan kepada murid-murid berkeperluan khas dengan matlamat memberi pendedahan tentang pengetahuan asas, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan bidang memasak. Komponen ini bertujuan melatih murid supaya berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan. II. Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan di bilik masakan I. Matlamat Komponen Jahitan memberi penekanan kepada kemahiran dan pengetahuan asas dalam bidang jahitan. Latihan dan kemahiran pengetahuan asas jahitan merupakan perkara yang perlu diajar bertujuan melatih murid supaya berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan. II. Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan di bilik jahitan ii. mengetahui dan mengamalkan penjagaan kebersihan iii. mengetahui alatan dan bahan jahitan serta fungsinya 6

12 DRAF iv. mengetahui mata jahitan asas dan fungsinya v. menyedia dan mengaplikasi pengetahuan jahitan ke dalam kehidupan sebenar v. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran perkebunan yang diperolehi di dalam kehidupan seharian. Komponen: Perkebunan Komponen Penternakan Haiwan I. Matlamat Komponen Perkebunan merupakan satu keperluan asas yang memberi fokus kepada perkembangan motor kasar, motor halus dan pengamatan murid. Latihan dan kemahiran dalam bidang perkebunan yang diajar melalui aktiviti hands on bertujuan melatih murid supaya berkemahiran dan mampu berdikari untuk diaplikasi dalam kehidupan. I. Matlamat Komponen Penternakan Haiwan adalah salah satu cabang kemahiran yang dapat memberi pengetahuan asas tentang ilmuilmu penternakan, memupuk minat murid dalam bidang penternakan dan memberi peluang kepada murid-murid menunjuk bakat dan kebolehan serta mampu menjadikan kemahiran ini punca pendapatan dalam kehidupan mereka kelak. II. Objektif II. Objektif i. mengamalkan langkah-langkah keselamatan i. memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran asas sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti dalam bidang penternakan perkebunan ii. menjalani latihan awal penternakan, kemahiran ii. menambah pengetahuan dan kemahiran asas berdikari dan membina keyakinan murid perkebunan. iii. meningkatkan kefahaman tentang amalan iii. mempraktikkan cara-cara penanaman yang betul keselamatan, kebersihan, alatan penternakan, iv. berdikari dan mampu menjalankan aktiviti pemeliharaan, perumahan dan penjagaan haiwan perkebunan mengikut kemampuan diri sendiri. 7

13 DRAF iv. menyediakan murid-murid yang berada di Program Pendidikan Khas Integrasi ke arah membina kerjaya dalam bidang penternakan v. mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran pemeliharaan haiwan yang diperolehi di dalam kehidupan seharian. III. Pelaksanaan Modul Kemahiran Hidup Asas Modul Pengajaran Kemahiran Hidup Modul pengajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup diperlukan untuk membantu guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh mengubahsuai atau membina modul yang bersesuaian mengikut keperluan. Penglibatan murid yang aktif dapat meningkatkan pencapaian prestasi murid. Modul Pembelajaran Kemahiran Hidup Modul pembelajaran mata pelajaran Kemahiran Hidup disediakan untuk kegunaan murid. Modul ini mengandungi lembaran kerja, senarai semak untuk menguji kefahaman dan penguasaan murid bagi mencapai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pengurusan Kehidupan, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Antaranya adalah: Inkuiri Analisis Tugasan Belajar Melalui Bermain Pengajaran Bertema Pendekatan Kolaborasi (kumpulan pelbagai disiplin) Konstruktivisme Multi Sensori Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Interaktif Pembelajaran Koperatif Simulasi Pembelajaran Masteri Pembelajaran Pengalamian (experiential learning) 8

14 DRAF RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU Definisi Rancangan Pendidikan Individu : Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000) RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain. RPI memperincikan antara lain: i. Tahap prestasi sedia ada murid ii. Perancangan akademik dan bukan akademik iii. Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid iv. Objektif pendidikan yang boleh diukur v. Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid vii. Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau 9

15 DRAF penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut: Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP; Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. PS boleh dilaksanakan secara: Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing. Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. 10

16 DRAF Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas (KHA). Tafsiran Umum MAKSUD UMUM 1 Tahu Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Tahu dan Murid menunjukkan Faham kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 Tahu, Faham Murid menggunakan dan Boleh Buat pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. MAKSUD UMUM 4 Tahu, Faham Murid melaksanakan dan Boleh Buat sesuatu kemahiran dengan dengan beradab, iaitu mengikut Beradab prosedur atau secara sistematik. 5 Tahu, Faham Murid melaksanakan dan Boleh Buat sesuatu kemahiran pada dengan situasi baharu, dengan Beradab Terpuji mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif. 6 Tahu, Faham Murid berupaya dan Boleh Buat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada Beradab Mithali untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi. Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan 11

17 DRAF 1 Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas Kemahiran Hidup Asas. 2 Memahami pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara. 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi. 4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik. 5 Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam melaksanakan satu tugasan atau situasi baru secara tekal, bersistematik dan bersikap positif. 6 Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam merekacipta, menilai atau mengkonsepsikan sesuatu yang baharu dengan kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas (KHA) PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap 12

18 DRAF muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam satu dokumen. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. 13

19 15

20 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS MASAKAN 1. KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 1.1 Mematuhi jadual tugas di ruang kerja Menyenaraikan tugasan di ruang kerja Menyediakan jadual tugas di ruang kerja Mempraktikkan tugasan di ruang kerja 1 2 Menyebut atau menunjuk menggunakan bahasa badan tugasan di ruang kerja Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat tugasan di ruang kerja 3 Merancang jadual tugas di ruang kerja 4 Menghasilkan jadual tugas di ruang kerja 5 Mempraktikkan tugasan di ruang kerja 6 Mengamalkan tugasan di ruang kerja dengan selamat 16

21 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 1.2 Menggunakan alat pemadam api Menamakan komponen alat pemadam api i. picu ii. silinder iii. pemicit iv. pemancut Menyebut atau menunjuk menggunakan bahasa badan alat pemadam api Menamakan sekurang-kurangnya tiga komponen alat pemadam api Menyatakan fungsi sekurang-kurangnya tiga komponen alat pemadam api Menyatakan fungsi komponen alat pemadam api: i. picu ii. silinder iii. pemicit iv. pemancut Menyatakankan cara memadam api menggunakan alat pemadam api Menggunakan alat pemadam api Menyatakan langkah-langkah memadam api menggunakan alat pemadam api dengan betul Menjalankan simulasi cara menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul Menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul dan selamat 17

22 2. ALATAN MEMASAK STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk... (Murid boleh...) 2.1 Mengetahui peralatan memasak Menyenaraikan alatan asas i. menyukat ii. memotong iii. memasak iv. menghidang Menjelaskan fungsi alatan asas i. menyukat ii. memotong iii. memasak iv. menghidang 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan setiap satu daripada alatan asas untuk menyukat, memotong, memasak dan menghidang 2 Menamakan sekurang-kurangnya dua fungsi alatan asas 3 Menyenaraikan tiga alatan asas untuk menyukat,memotong,memasak dan menghidang 4 Menerangkan cara penggunaan alatan asas 5 Menunjuk cara penggunaan alatan asas menggunakan teknik yang betul 6 Menyatakan peralatan lain yang sesuai digunakan untuk memasak 18

23 3. BAHAN MASAKAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh...) 3.1 Memahami jenis bahan masakan Membezakan antara bahan masakan kering dan bahan masakan basah 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan tiga bahan masakan kering dan basah Menerangkan kegunaan bahan masakan i. bahan kering ii. bahan basah 2 Membezakan sekurang-kurangnya tiga bahan masakan kering dan basah 3 Menerangkan tiga kegunaan bahan masakan kering dan basah 3.2 Memahami cara menyimpan bahan masakan Menerangkan ciri-ciri bahan masakan yang i. baik ii. rosak 4 Menerangkan dua ciri-ciri bahan masakan yang baik dan rosak 5 Membezakan tiga bahan masakan yang baik dan rosak Membezakan antara bahan masakan yang baik dan bahan masakan yang rosak 6 Mengaplikasi cara penyimpanan bahan masakan 19

24 3.2.3 Menunjukkan cara menyimpan bahan masakan i. bahan kering ii. bahan basah 20

25 4.PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN HIDANGAN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk... STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk... (Murid boleh...) 4.1 Menyediakan hidangan minum petang Mengenal menu minum petang 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan menu hidangan petang Menyenaraikan menu minum petang Menyediakan dan memasak hidangan minum petang seperti cucur, tauhu sumbat atau pisang goreng Menghias hidangan minum petang 2 Menamakan menu hidangan petang 3 Menyatakan langkah-langkah penyediaan minum petang yang di pilih 4 Menyediakan minum petang mengikut prosedur 5 Menghias minum petang mengikut kreativiti 6 Menghidang minum petang mengikut adab dan budaya setempat Menghidang minum petang 21

26 5. PROJEK JUALAN STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk... (Murid boleh...) 5.1 Pembungkusan hasil masakan Mengenal jenis pembungkus Membungkus hasil masakan 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan dua jenis pembungkus 2 Membungkus dua hasil masakan 3 Melekatkan harga pada dua hasil masakan 5.2 Menjual hasil masakan Mempamerkan bahan jualan Menjalankan aktiviti jual beli 4 Mempamerkan bahan jualan dengan kemas dan tersusun 5 Menjalankan aktiviti jual beli 6 Merekod hasil jualan 22

27 23

28 TAJUK 1: KESELAMATAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS JAHITAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 1.1 Mematuhi jadual tugas di ruang kerja Menyenaraikan tugasan di ruang kerja 1 2 Menyebut atau menunjuk menggunakan bahasa badan tugasan di ruang kerja Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat tugasan di ruang kerja Menyediakan jadual tugas di ruang kerja Mempraktikkan tugasan di ruang kerja 3 Merancang jadual tugas di ruang kerja 4 Menghasilkan jadual tugas di ruang kerja 5 Mempraktikkan tugasan di ruang kerja 6 Mengamalkan tugasan di ruang kerja dengan selamat. 24

29 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 1.2 Menggunakan alat pemadam api Menamakan komponen alat pemadam api i. picu ii. silinder iii. pemicit iv. pemancut Menyatakan fungsi i. picu ii. silinder iii. pemicit komponen alat pemadam api: iv. pemancut Menyebut atau menunjuk menggunakan bahasa badan alat pemadam api Menamakan sekurang-kurangnya tiga komponen alat pemadam api Menyatakan fungsi sekurang-kurangnya tiga komponen alat pemadam api Menyatakan langkah-langkah memadam api menggunakan alat pemadam api dengan betul Menjalankan simulasi cara menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul Menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul dan selamat 25

30 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) Menyatakan cara memadam api menggunakan alat pemadam api Menggunakan alat pemadam api 26

31 TAJUK 2: ALATAN DAN BAHAN JAHITAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) 2.1 Mengetahui alatan dan bahan jahitan (Murid berupaya untuk..) Mengenal alatan dan bahan jahitan seperti pembaris lurus, pembaris L, pensel penanda dan kapur penanda 1 2 (Murid boleh ) Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan alatan dan bahan jahitan Menamakan sekurang-kurangnya 3 alatan dan bahan jahitan Menamakan alatan dan bahan jahitan seperti pembaris lurus, pembaris L, pensel penanda dan kapur penanda Menyatakan fungsi alatan dan bahan jahitan seperti pembaris lurus, pembaris L, pensel penanda dan kapur penanda Memilih dan menyatakan alatan dan bahan jahitan yang dipelajari Menyatakan fungsi alatan dan bahan jahitan Mengingat dan menyenaraikan fungsi alatan dan bahan jahitan. Membuat simulasi cara penggunaan alatan dan bahan jahitan. 27

32 TAJUK 3: MATA JAHITAN ASAS STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) 3.1 Mengetahui mata jahitan asas (Murid berupaya untuk..) Mengenal dan menamakan jahitan Sembat 1 (Murid boleh ) Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan mata jahitan yang diketahui atau dipelajari Mengenal dan menamakan jahitan Silang Pangkah 2 Menamakan jahitan Sembat dan jahitan Silang Pangkah 3.2 Mengetahui fungsi mata jahitan asas Menyatakan fungsi jahitan Sembat 3 Melakar jahitan Sembat dan jahitan Silang Pangkah Menyatakan fungsi jahitan Silang Pangkah 4 Menyatakan fungsi jahitan Sembat dan jahitan Silang Pangkah 5 Memberi contoh artikel mudah yang dihasilkan dengan menggunakan jahitan Sembat dan jahitan Silang Pangkah. 28

33 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 6 Menerangkan kepada rakan fungsi mata jahitan asas yang terdapat pada artikel mudah. 29

34 TAJUK 4: PROSEDUR KERJA AMALI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) 4.1 Menggunakan alatan dan bahan jahitan asas (Murid berupaya untuk..) Mengukur dan menanda fabrik 1 (Murid boleh ) Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan kegunaan alatan dan bahan jahitan Menggunting fabrik mengikut ukuran yang ditanda Mencantum fabrik dengan menggunakan jahitan Jelujur Halus Menjahit jahitan Sembat pada fabrik Menjahit jahitan Silang Pangkah pada fabrik Mengukur dan menanda fabrik dengan teknik yang betul Menggunting fabrik mengikut ukuran yang ditanda Mencantum fabrik dengan menggunakan jahitan jelujur halus. Menjahit fabrik dengan menggunakan jahitan Jelujur Halus, jahitan Sembat dan jahitan Silang Pangkah 6 Menjahit fabrik dengan menggunakan jahitan Jelujur Halus, jahitan Sembat dan jahitan Silang Pangkah secara kemas dan kreatif. 30

35 TAJUK 5: PROJEK / ARTIKEL MUDAH STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 5.1 Menghasilkan artikel mudah seperti bekas pensel, uncang atau sarung bantal Menjahit bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan menggunakan mata jahitan asas seperti jahitan Jelujur Kasar, jahitan Jelujur Halus, jahitan Silang Pangkah dan jahitan Sembat Menjahit bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan menggunakan satu jahitan asas. Menjahit bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua jahitan asas. Menjahit bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan menggunakan tiga jahitan asas. 4 Menjahit bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan menggunakan empat jahitan asas. 5 Menghasilkan bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan menggunakan empat jahitan asas dengan kemas. 31

36 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 6 Menghasilkan bekas pensel, uncang atau sarung bantal menggunakan pelbagai jahitan dengan kemas dan kreatif. 32

37 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 5.2 Menghias artikel mudah seperti bekas pensel, uncang atau sarung bantal Menghias bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan menggunakan bahan seperti reben, renda atau manik 1 2 Menghias bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan melekatkan dua bahan. Menghias bekas pensel, uncang sarung bantal dengan melekatkan bahan hiasan dengan kemas 3 Menjahit bahan hiasan pada bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan ringkas. 4 Menjahit bahan hiasan pada bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan kemas. 5 Menjahit pelbagai bahan hiasan pada bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan kemas 6 Menjahit pelbagai bahan hiasan pada bekas pensel, uncang atau sarung bantal dengan kemas dan kreatif. 33

38 TAJUK 6: PROJEK JUALAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk.) (Murid berupaya untuk..) (Murid boleh ) 6.1 Menjual hasil jahitan Mempamerkan hasil jualan 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan tanda harga pada hasil jahitan Menjalankan aktiviti jual beli 2 Menentukan harga pada hasil jahitan 3 4 Menyusun dan meletakkan tanda harga pada hasil jahitan dengan kemas Mempamerkan hasil jahitan dengan teratur 5 Menjalankan aktiviti jual beli 6 Merekodkan hasil jualan 34

39 35

40 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS PERKEBUNAN 1. KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh ) 1.1 Mematuhi jadual tugas di ruang kerja Menyenaraikan tugasan di ruang kerja 1 Menyebut atau menunjuk menggunakan bahasa badan tugasan di ruang kerja Menyediakan jadual tugas di ruang kerja 2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat tugasan di ruang kerja Mempraktikkan tugasan di ruang kerja 3 Merancang tugasan di ruang kerja 4 Menghasilkan jadual tugas di ruang kerja 5 Mempraktikkan tugasan di ruang kerja 6 Mengamalkan tugasan di ruang kerja dengan selamat 36

41 1. KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh...) 1.2 Menggunakan alat pemadam api Menamakan komponen alat pemadam api : i. picu ii. silinder iii. pemicit iv. pemancut 1 2 Menyebut atau menunjuk menggunakan bahasa badan alat pemadam api Menamakan sekurang-kurangnya tiga komponen alat pemadam api Menyatakan fungsi komponen alat pemadam api : i. picu ii. silinder iii. pemicit iv. pemancut Menyatakan cara memadam api menggunakan alat pemadam api Menyatakan fungsi sekurang-kurangnya tiga komponen alat pemadam api Menyatakan langkah-langkah memadam api menggunakan alat pemadam api dengan betul Menjalankan simulasi cara menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul Menggunakan alat pemadam api 6 Menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul dan selamat 37

42 2. ALATAN BERKEBUN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh ) 2.1 Mengetahui alatan berkebun Mengenal dan menamakan alatan berkebun iaitu: i. kotak semaian ii. pencakar tangan iii. sekop iv. sekateur 1 2 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan, alat-alat untuk berkebun Menamakan tiga alatan berkebun berserta fungsi 2.2 Mengaplikasi penggunaan alatan berkebun 2.3 Mengaplikasi cara menyimpan alatan berkebun Menyatakan fungsi alatan berkebun Menggunakan alatan berkebun dengan selamat i. kotak semaian ii. pencakar tangan iii. sekop iv. sekateur Menyusun atur alatan berkebun mengikut jenis 3 4 Menyusun atur alatan berkebun mengikut jenis Menerangkan cara menggunakan alatan berkebun dengan betul 5 Menggunakan alatan berkebun dengan betul 6 Mengamalkan cara mengguna dan menyusun atur alatan berkebun mengikut jenis dengan betul dan selamat 38

43 3. PENYEDIAAN BAHAN TANAMAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh ) 3.1 Mengetahui jenis biji benih Mengenal dan menamakan jenisjenis biji benih i. kasar ii. halus 1 Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan, jenis-jenis biji benih 2 Menamakan jenis-jenis biji benih 3.2 Mengetahui cara menyemai biji benih Menyatakan cara menyemai biji benih : i. kasar ii. halus 3 Menyenaraikan benih-benih jenis kasar dan halus 4 Membezakan benih-benih jenis kasar dan halus 5 Menyatakan cara menyemai biji benih kasar dan halus 6 Bercerita tentang cara menyemai biji benih kasar dan halus 39

44 4. PENANAMAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh ) 4.1 Mengetahui jenis tanaman Mengenal dan menamakan sayuran jenis berdaun seperti kangkung, sawi dan bayam 1 Menyebut dan menunjuk dengan menggunakan bahasa badan sayuran jenis berdaun 2 Menamakan sekurang-kurangnya dua jenis sayuran berdaun 4.2 Mengaplikasi cara menanam Menyemai biji benih sayuran jenis berdaun seperti kangkung, sawi dan bayam ke dalam kotak semaian 3 4 Menyemai biji benih sayuran berdaun Menyemai biji benih sayuran berdaun ke dalam kotak semaian dengan betul Memindahkan anak benih sayuran berdaun ke batas tanaman 5 Memindahkan anak benih sayuran berdaun ke batas tanaman 6 Mempraktikkan cara menanam sayuran berdaun dengan teknik betul 40

45 5. PENJAGAAN TANAMAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh ) 5.1 Mengetahui perosak tanaman Mengenal dan menamakan perosak tanaman seperti belalang, ulat beluncas, koya dan siput babi 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan, perosak tanaman 5.2 Mengamalkan penjagaan sayuran berdaun Menyatakan cara-cara penjagaan tanaman sayuran berdaun iaitu: i. menyiram ii. merumput iii. penjarangan iv. penyulaman v. membaja Mengaplikasi cara-cara penjagaan tanaman sayuran berdaun iaitu: i. menyiram ii. merumput iii. penjarangan iv. penyulaman v. membaja 2 Menamakan sekurang-kurangnya tiga perosak tanaman 3 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga cara penjagaan tanaman sayuran berdaun 4 Menerangkan cara-cara penjagaan tanaman sayuran berdaun dengan betul 5 Menunjuk cara penjagaan tanaman sayuran berdaun dengan tertib 6 Mengamalkan penjagaan tanaman sayuran berdaun dengan tertib 41

46 6. PEMUNGUTAN HASIL STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh ) 6.1 Memungut hasil tanaman Menunjuk cara memungut hasil tanaman Membersihkan hasil tanaman 1 Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan, cara memungut hasil tanaman 6.2 Menjual hasil tanaman Menggred hasil tanaman Membungkus hasil tanaman 2 Menyatakan cara membersihkan hasil tanaman Menjual hasil tanaman 3 Mempraktikan cara membersihkan hasil tanaman 4 Mengasingkan hasil tanaman mengikut gred dengan betul 5 Menunjuk cara membungkus hasil tanaman dengan betul 6 Menjual hasil tanaman 42

47 43

48 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS PENTERNAKAN HAIWAN 1. KESELAMATAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh ) 1.1 Mematuhi jadual tugas di ruang kerja Menyenaraikan tugasan di ruang kerja 1 Menyebut atau menunjuk menggunakan bahasa badan tugasan di ruang kerja Menyediakan jadual tugas di ruang kerja 2 Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat tugasan di ruang kerja Mempraktikkan tugasan di ruang kerja 3 Merancang tugasan di ruang kerja 4 Menghasilkan jadual tugas di ruang kerja 5 Mempraktikkan tugasan di ruang kerja 6 Mengamalkan tugasan di ruang kerja dengan selamat 44

49 STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh...) 1.2 Menggunakan alat pemadam api Menamakan komponen alat pemadam api : i. picu ii. silinder iii. pemicit iv. pemancut 1 2 Menyebut atau menunjuk menggunakan bahasa badan, alat pemadam api Menamakan sekurang-kurangnya tiga komponen alat pemadam api Menyatakan fungsi alat pemadam api: i. picu ii. selinder iii. pemicit iv. pemancut Menyatakan cara memadam api menggunakan alat pemadam api Menyatakan fungsi sekurang-kurangnya tiga komponen alat pemadam api Menyatakan langkah-langkah memadam api menggunakan alat pemadam api dengan betul Menjalankan simulasi cara menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul Menggunakan alat pemadam api 6 Menggunakan alat pemadam api dengan teknik yang betul dan selamat 45

50 2. ALATAN PEMELIHARAAN HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh...) 2.1 Mengetahui alatan untuk pemeliharaan haiwan kesayangan Mengenal dan menamakan alatan pemeliharaan haiwan kesayangan seperti burung dan ayam 1 Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan, alatan untuk pemeliharaan burung 2.2 Mengaplikasi kegunaan alatan pemeliharaan haiwan kesayangan i. bekas makanan ii. bekas minuman iii. bekas najis iv. tempat bertelur v. tempat rehat vi. tempat riadah Menyatakan fungsi alatan pemeliharaan haiwan kesayangan seperti burung dan ayam i. bekas makanan ii. bekas minuman iii. bekas najis iv. tempat bertelur v. tempat rehat vi. tempat riadah Menamakan alatan kelengkapan diri untuk pemeliharaan burung Menyatakan dua alatan untuk pemeliharaan burung dan fungsinya Menyediakan dan menggunakan sekurangkurangnya empat alatan pemeliharaan burung Menyediakan dan menggunakan alatan pemeliharaan burung dengan betul Menyediakan dan menggunakan pelbagai alatan pemeliharaan haiwan mengikut kesesuaian 46

51 2.2.1 Menyediakan dan menggunakan alatan pemeliharaan haiwan kesayangan seperti burung dan ayam dengan betul i. bekas makanan ii. bekas minuman iii. bekas najis iv. tempat bertelur v. tempat rehat vi. tempat riadah 47

52 3. PEMELIHARAAN HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) 3.1 Mengetahui haiwan kesayangan (Murid berupaya untuk...) Menyatakan haiwan kesayangan yang hidup di darat seperti arnab, kucing atau hamster Menyatakan haiwan kesayangan yang hidup di air seperti ikan hiasan 1 2 (Murid boleh...) Menyebut atau menunjukkan dengan bahasa badan, haiwan kesayangan yang hidup di darat dan di air Menamakan haiwan kesayangan yang hidup di darat, dan di air 3 Menyatakan sifat fizikal haiwan kesayangan 3.2 Memahami sifat fizikal dan cara haiwan kesayangan membiak 3.3 Memahami faktor pemilihan haiwan kesayangan Menyata dan menyenaraikan sifat fizikal haiwan kesayangan Mengklasifikasikan haiwan kesayangan mengikut cara membiak iaitu : i. bertelur ii. melahirkan anak Menerangkan faktor pemilihan haiwan kesayangan yang hendak dipelihara seperti jinak, minat atau saiz Membezakan sifat fizikal haiwan kesayangan yang hidup di darat, dan di air Mengelaskan haiwan kesayangan mengikut cara membiak Bercerita tentang faktor pemilihan haiwan kesayangan. 48

53 4. TEMPAT TINGGAL HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh...) 4.1 Mengaplikasikan konsep tempat tinggal haiwan Menyediakan tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan kesayangan yang dipilih 1 Menyebut atau menunjukkan dengan bahasa badan, tempat tinggal haiwan 2 Menamakan dua jenis tempat tinggal haiwan Menyediakan peralatan yang diperlukan dalam setiap tempat tinggal haiwan kesayangan yang telah dipilih Menyenaraikan peralatan yang diperlukan dalam tempat tinggal haiwan Menerangkan ciri-ciri fizikal tempat tinggal haiwan kesayangan dan peralatan yang diperlukan Membina tempat tinggal haiwan kesayangan yang sesuai 6 Membina tempat tinggal haiwan kesayangan yang lengkap dan teratur 49

54 5. PENJAGAAN HAIWAN STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk...) (Murid berupaya untuk...) (Murid boleh...) 5.1 Mengamalkan aspek penjagaan haiwan kesayangan Menyenaraikan jenis-jenis makanan haiwan kesayangan i. makanan asli ii. makanan diproses 1 2 Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan, jenis makanan haiwan kesayangan Menamakan jenis-jenis makanan haiwan kesayangan Menunjuk cara membersih tempat tinggal haiwan kesayangan yang dipilih 3 Menerangkan cara membersih tempat tinggal haiwan kesayangan Mengamalkan rutin penjagaan haiwan kesayangan 4 Membersih tempat tinggal haiwan kesayangan dengan betul Menerangkan sikap positif pemelihara haiwan terhadap haiwan kesayangan 5 6 Mengamalkan rutin penjagaan haiwan kesayangan dengan sempurna Bercerita tentang sikap positif pemelihara haiwan yang baik terhadap haiwan kesayangan 50

55 TERBITAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PUTRAJAYA Tel: Fax: http// gov.my/bpk

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMAHIRAN HIDUP ASAS

KEMAHIRAN HIDUP ASAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN LIMA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN ENAM DOKUMEN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA

PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN LIMA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN LIMA DOKUMEN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2011 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

MATEMATIK TAHUN EMPAT

MATEMATIK TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN EMPAT KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 2 Cetakan 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MATEMATIK TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN SATU 2010 K A N D U N G A N MUKA SURAT Rukun Negara 1 Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

PENGURUSAN KEHIDUPAN

PENGURUSAN KEHIDUPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS(MASALAH ) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SAINS, SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TAHUN ENAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI ELEMEN SAINS STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 TAHUN TIGA http://bahankssrdst.blogspot.com www.facebook.com/kssrdst

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF

PENDIDIKAN SENI KREATIF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA

PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA DRAF 30 JUL 2013 DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DARD SEKOL AH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA i DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN)

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3 15 Mei 2013 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN ENAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN EMPAT DOKUMEN

Lebih terperinci

TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS

TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - SAINS TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL SAINS TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik

Lebih terperinci

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci