Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download ""

Transkripsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Syarat-syarat Penggunaan Kad Prabayar AmBank MasterCard / Visa ( Kad ) Sesiapa yang diberikan Kad ( Ahli Kad ) oleh AmBank (M) Berhad [No. Syarikat D] ( Bank atau AmBank ) dan mendaftarkan Kad dengan Bank bersetuju bahawa penggunaan Kad adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang tertera di bawah dan dengan menggunakan Kad adalah dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju dengan syarat-syarat tersebut. 1 DEFINISI & TAFSIRAN 1.1 Dalam syarat-syarat ini:- Pusat Kad AmBank bermakna sebuah tempat di mana Bank mengendalikan operasi harian mereka untuk Kad. Pusat Panggilan AmBank bermakna sebuah tempat yang Ahli Kad boleh memanggil (di nombor telefon yang telah Bank maklumkan kepada Ahli Kad) untuk bertanya tentang Nilai Simpanan dan sejarah Transaksi Kad. AmBankGroup bermakna AMMB Holdings Berhad [No. Syarikat V] dan kumpulan syarikatnya dan termasuk mana-mana atau semua anak syarikatnya. ATM bermakna sebuah mesin teler automatik yang menghubungkan MasterCard atau VISA di mana Ahli Kad boleh menggunakan Kad dengan PIN untuk memasuki Nilai Simpanannya. Bank atau AmBank bermakna AmBank (M) Berhad [No. Syarikat 8515-D] sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai pejabat berdaftar di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, No. 55, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Laman Web Bank bermakna Hari Urusniaga bermakna sebarang hari (tidak termasuk Sabtu dan Ahad) di mana bank komersial di Kuala Lumpur dibuka untuk perniagaan. Kad bermakna Kad Prabayar MasterCard /VISA yang telah dikeluarkan oleh Bank (dan termasuk kad-kad prabayar MasterCard /VISA jenama bersama yang dikeluarkan oleh Bank dengan pihak-pihak ketiga yang lain. Akaun Kad merujuk kepada akaun Kad Prabayar MasterCard /VISA Ahli Kad di mana semua Transaksi pada Kad dan semua yuran tahunan dan/atau apa-apa yuran laindidebitkan. Ahli Kad bermakna mana-mana individu yang telah diberikan dan telah mendaftarkan Kad. Pengeluaran Tunai bermakna Transaksi menggunakan Kad untuk mengeluarkan tunai dari mana-mana ATM (dengan rangkaian CIRRUS/PLUS) atau di cawangan Bank yang harus tertakluk kepada had berikut dan Nilai Simpanan Kad yang sedia ada: PENGELUARAN HARIAN ATM Minimum RM10.00 Maksimum RM 5, Setiap pengeluaran Tertakluk kepada had pengeluaran ATM bank masingmasing PENGELUARAN HARIAN DI KAUNTER CAWANGAN BANK Minimum RM Maksimum RM10, Barangan Pengguna bermakna barangan yang dibeli untuk tujuan kegunaan peribadi, domestik dan rumah tangga.

10 Peniaga bermakna mana-mana pertubuhan yang menerima Kad daripada Ahli Kad untuk membayar pembelian Barangan Pengguna dan perkhidmatan oleh Ahli Kad. PIN bermakna Nombor Pengenalan Peribadi yang diberikan kepada Ahli Kad untuk digunakan dengan Kad. Pek Permulaan bermakna pakej yang mengandungi:- (a) Kad; (b) Borang Pendaftaran (c) syarat-syarat ini; dan (d) apa-apa dokumen lain atau bahan-bahan yang boleh disediakan oleh Bank. Penyata Dalam Talian bermakna penyata yang mengandungi sejarah Transaksi dan boleh dilihat oleh Ahli Kad dari Laman web Bank mengikut Klausa 12. Yuran Pek Permulaan bermakna yuran sekali Ringgit Malaysia Dua Puluh Lima (RM25.00). Bank boleh menaikkan yuran ini dari masa ke semasa. Penyata bermakna penyata yang mengandungi semua Transaksi yang diposkan ke Akaun Kad Ahli Kad. Nilai Simpanan bermakna baki di dalam Akaun Kad yang sedia ada untuk Transaksi. Matawang Nilai Simpanan bermakna matawang dalam Ringgit Malaysia. Penambahan bermakna penambahan nilai kewangan ke Akaun Kad. Transaksi bermakna semua transaksi yang didebitkan kepada Kad atau dibuat dengan menggunakan Kad termasuk pembelian Barangan Pengguna atau perkhidmatan atau Pengeluaran Tunai, transaksi ATM, terminal teler, pembelian melalui telefon atau kawalan (dalaman atau e-mel) dan pembayaran dikreditkan kepada Kad. 1.2 Syarat-syarat ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. 1.3 Perkataan yang membawa maksud satu juga membawa maksud majmuk dan sebaliknya. 1.4 Perkataan yang membawa maksud jantina lelaki membawa maksud jantina perempuan dan tanpa jantina. 1.5 Perkataan yang membawa maksud seorang juga membawa maksud perkongsian, firma dan juga syarikat. 1.6 Tajuk syarat-syarat ini akan diabaikan dalam pentafsiran syarat-syarat. 2 PENERIMAAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2.1 Bank akan menyediakan kemudahan kad kepada Ahli Kad tertakluk kepada syarat-syarat ini setelah Ahli Kad berjaya mendaftarkan Kad. 2.2 Sebaik sahaja Ahli Kad menerima Kad, Ahli Kad mesti:- (a) (b) menandatangani di bahagian panel tandatangan Kad dengan serta merta; dan mendaftar Kad dengan Bank dengan melengkapkan borang pendaftaran dan menghantar kepada Bank melalui faks atau pos atau apa jua cara yang ditetapkan oleh Bank. Selepas Bank menerima borang pendaftaran dan mengesahkan pengenalan Ahli Kad, Bank akan mengaktifkan Kad. Sekiranya Ahli Kad memegang MyKad Malaysia yang sah dan berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, dia boleh mengunjungi mana-mana cawangan Bank semasa waktu urusniaga untuk pengaktifan Kad dengan serta-merta. 2.3 Bank boleh menolak untuk mendaftarkan Kad mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan alasan. 2.4 Alasan-alasan untuk tidak mendaftar mungkin termasuk prosiding kebankrapan yang belum selesai terhadap Ahli Kad atau Ahli Kad adalah seorang bankrap yang belum dilepaskan.

11 3 PERSETUJUAN AHLI KAD 3.1 Ahli Kad bersetuju: (a) bahawa hanya Ahli Kad yang telah berjaya didaftarkan oleh Bank dibenarkan untuk menggunakan Kad; (b) pada sepanjang masa menyimpan Kad dengan selamat dan terjamin dan mengekalkan kerahsiaan PIN; (c) untuk memberitahu Bank secara bertulis dengan serta-merta sekiranya terdapat sebarang pertukaran kepada maklumat Ahli Kad yang telah dimaklumkan kepada Bank semasa pemohonan/ pendaftaran kad. Ahli Kad juga hendaklah memberikan Bank apa-apa butiran atau maklumat lain yang Bank meminta dari masa ke semasa; (d) untuk mematuhi segala syarat lain yang dikenakan oleh Bank untuk penggunaan Kad dari masa ke semasa; (e) untuk menggunakan Kad ini untuk penggunaan peribadi sahaja untuk membeli Barangan Pengguna dan perkhidmatan dan tidak menggunakan Kad untuk sebarang penggunaan perniagaan atau aktiviti-aktiviti yang menyalahi undangundang (contohnya perbankan, pertaruhan atau perjudian haram dalam talian); (f) tidak menggunakan Kad melebihi enam (6) Transaksi pembelian setiap hari (atau bilangan lain yang Bank boleh berdasarkan budi bicaranya menentukan) dan memastikan setiap Transaksi pembelian tidak melebihi Ringgit Malaysia Dua Ribu (RM2,000.00); (g) untuk memastikan Nilai Simpanan pada setiap masa tidak melebihi RM10,000 (atau jumlah lain yang boleh ditentukan oleh Bank berdasarkan budi bicaranya); dan (h) untuk memastikan Transaksi yang menggunakan Kad dan wang atau dana yang digunakan untuk Penambahan/isi semula Kad tidak diperolehi sama ada dari sumber yang menyalahi undang-undang atau berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti yang ditafsirkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 ( AMLA ). 3A AKTA BANK DAN INSTITUSI-INSTITUSI KEWANGAN 1989 ( BAFIA ) DAN AMLA 3A.1 Penggunaan Kad adalah tertakluk kepada BAFIA, AMLA dan semua peraturan dan arahan yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Bank boleh menyekat Transaksi sekiranya Bank mempunyai dasar yang munasabah untuk mempercayai bahawa Transaksi menyalahi undang-undang Malaysia atau negara lain dan Bank tidak akan menanggung liabiliti kepada Ahli Kad sekiranya Bank berbuat demikian. Ahli Kad melepaskan Bank daripada semua liabiliti dan bersetuju untuk mengecualikan Bank daripada apa-apa kehilangan atau kerugian yang dialami oleh Ahli Kad sebagai akibat daripada Bank menyekat transaksi tersebut. 3A.2 Ahli Kad mengetahui bahawa Bank harus bertindak serta-merta dengan informasi yang terhad sekiranya terdapat kesangsian dalam fraud, pengubahan wang haram atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang. 4 PENAMATAN / PENARIKAN / PENGGANTUNGAN PENGGUNAAN KAD 4.1 Semua Kad adalah kepunyaan Bank dan Bank boleh berdasarkan budi bicara mutlaknya menamatkan dan menarik semula Kad atau menggantung penggunaannya atau

12 sebaliknya menolak sebarang Transaksi yang akan dibuat pada Kad sekiranya Ahli Kad telah melanggar mana-mana syarat-syarat ini. 4.2 Ahli Kad hendaklah melepaskan Bank daripada segala liabiliti dan harus mengecualikan Bank dan tidak memegangnya untuk menanggung rugi segala tuntutan sama ada berpunca secara langsung atau tidak langsung daripada penamatan, penarikan semula, penggantungan atau keenggangan untuk melaksanakan apa-apa Transaksi kepada Kad termasuk apa-apa tuntutan untuk fitnah atau kerugian lain. 4.3 Tambahan kepada hak-hak Bank dalam Klausa 4.1 di atas, Bank boleh menamatkan Kad jika sama ada: a) Ahli Kad gagal membayar sebarang jumlah terhutang kepada Bank; atau b) Ahli Kad diisytiharkan bankrap atau tidak dapat membayar hutang, meninggal dunia atau sakit jiwa; atau c) sebarang harta Ahli Kad adalah tertakluk kepada levi pelaksanaan, saman tahanan atau halangan undang-undang lain; atau d) selepas pemeriksaan kredit, Bank memutuskan bahawa kedudukan Bank adalah berisiko (walaupun Akaun Ahli Kad masih berkuatkuasa); atau e) Ahli Kad menggunakan Kad melebihi Nilai Simpanan; atau f) Ahli Kad telah gagal mematuhi mana-mana syarat ini; atau g) Ahli Kad tidak dapat dicari oleh Bank; atau h) Ahli Kad membuat atau cuba melakukan pengaturan penyelesaian dengan pemiutang; atau i) sekiranya Bank berpendapat bahawa Kad telah digunakan untuk sebarang tujuan perniagaan (iaitu digunakan oleh Ahli Kad untuk mendapat apa-apa keuntungan. Sebarang keputusan Bank berkaitan dengan perkara ini adalah muktamad dan tidak boleh dicabar). Apabila Kad ditamatkan dan/atau ditarik semula, Ahli Kad hendaklah menyelesaikan kepada Bank semua jumlah tertunggak yang terhutang di bawah Akaun Kad dengan serta-merta. 4.4 Ahli Kad boleh membatalkan Kad dengan mengembalikan Kad yang telah dipotong dua kepada Bank. Bank boleh membatalkan Kad pada bila-bila masa berdasarkan budi bicaranya dengan memberikan notis terdahulu dan tanpa memberikan Ahli Kad apa-apa sebab. Setelah pembatalan Kad oleh Bank, obligasi Ahli Kad untuk membayar Bank semua wang yang terhutang kekal. 4.5 Apabila Kad dibatalkan:- (a) semua wang yang dihutang di bawah Akaun Kad akan perlu dibayar dengan serta merta dan Ahli Kad harus atas permintaan Bank membayar wang tersebut sepenuhnya, sekiranya gagal Bank boleh mengambil apa-apa tindakan yang dianggap perlu untuk menuntut yang sama; dan (b) sekiranya terdapat sebarang baki kredit dalam Akaun Kad, Ahli Kad boleh menebus kembali Nilai Simpanan mengikut cara yang ditetapkan di bawah Klausa 16A. 5 LIABILITI AHLI KAD / KAD HILANG ATAU DICURI 5.1 Ahli Kad mesti mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan atau kecurian Kad. Sekiranya Kad hilang atau dicuri atau orang yang tidak diberi kuasa mengetahui PIN, Ahli Kad harus apabila mengetahuinya memaklumkan kepada Pusat Kad AmBank dengan serta-merta melalui telefon (dengan pengesahan bertulis dalam jangkamasa yang munasabah selepas itu), supaya kerugian

13 kepada Ahli Kad dapat dikurangkan. Ahli Kad mesti membuat laporan polis untuk Kad hilang/dicuri/pendedahan PIN kepada sesiapa yang tidak diberi kuasa dan memberikan sesalinan laporan polis tersebut kepada Pusat Kad AmBank. Bank akan mentaksahkan Kad setelah Bank menerima pemberitahuan daripada Ahli Kad. 5.2 Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab terhadap semua Transaksi yang dilakukan akibat daripada penggunaan Kad yang tidak diberi kuasa sehingga Kad dilaporkan hilang /dicuri. Bank tidak akan dalam apa-apa keadaan bertanggungjawab kepada Ahli Kad atau membayar balik atau memulangkan kepada Ahli Kad apa-apa wang yang hilang dari Kad disebabkan Ahli Kad menghilangkan Kad dia atau disebabkan kecurian Kad. 5.3 Sekiranya Kad dilaporkan hilang dan seterusnya ditemui, Ahli Kad harus memulangkan Kad dengan serta-merta dengan Kad dipotong dua kepada Bank. Bank tidak akan mengeluarkan Kad gantian berikutan dengan kehilangan atau kecurian Kad atau pendedahan PIN kepada sesiapa yang tidak diberi kuasa. 6 PENOLAKAN LIABILITI OLEH BANK 6.1 Bank tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana Peniaga enggan menerima Kad atau jika terdapat sebarang kecacatan atau kekurangan dalam Barangan Pengguna atau perkhidmatan yang disediakan oleh Peniaga. Ahli Kad mesti menyelesaikan semua aduan dan pertikaian dengan Peniaga secara terus. Ahli Kad berjanji dan mengesahkan untuk tidak melibatkan Bank dalam apa-apa prosiding undang-undang terhadap Peniaga. Bank tidak akan bertanggungjawab kepada Ahli Kad dalam membuat bayaran kepada Peniaga walaupun Ahli Kad mempunyai tuntutan dan/atau pertikaian terhadap Peniaga. Sekiranya Ahli Kad mempertikaikan apa-apa Transaksi, Transaksi yang dipertikaikan hanya boleh dibayar balik setelah Bank menyiasatkan kes itu dengan sepenuhnya dan memutuskan bahawa Ahli Kad tidak perlu bertanggungjawab untuk Transaksi yang dipertikaikan. Apa-apa wang yang akan dibayar balik akan dikreditkan ke Akaun Kad. 6.2 Ahli Kad harus membebaskan Bank dari semua liabiliti sekiranya Kad tidak diterima oleh Peniaga. 6.3 Bank menolak semua liabiliti dan Ahli Kad membebaskan Bank daripada semua liabiliti di mana Bank gagal mematuhi mana-mana syarat ini walaupun kegagalan tersebut disebabkan oleh atau dalam kawalan Bank. 7 TERMA-TERMA PEMBAYARAN 7.1 Masa adalah penting berhubung dengan tanggungjawab pembayaran Ahli Kad. 7.2 Walau apa pun yang dinyatakan dalam syarat-syarat ini, Ahli Kad harus dengan sertamerta membayar sepenuhnya semua amaun yang terhutang kepada Bank dalam salah satu perkara berikut: (a) Sekiranya Kad atau penggunaannya ditarik balik; atau (b) Penamatan penggunaan Kad atas sebarang sebab. Ahli Kad tidak mempunyai hak untuk menahan pembayaran sebarang wang terhutang kepada Bank dalam apa-apa keadaan sekalipun. 8 PENGELUARAN WANG TUNAI 8.1 Sekiranya terdapat wang yang mencukupi di dalam Akaun Kad, Ahli Kad boleh mendapatkan tunai daripada mana-mana pemegang lesen MasterCard International Incorporated/VISA melalui penggunaan Kad di lokasi tertentu dan/atau ATM di dalam atau di luar Malaysia. 8.2 Pengeluaran wang tunai oleh Ahli Kad akan didebitkan ke dalam Akaun Kad.

14 9 CAJ & MATAWANG ASING 9.1 Semua Transaksi Kad akan dimasukkan ke dalam Matawang Nilai Simpanan. 9.2 Sebarang Transaksi yang dibuat dalam mata wang lain akan ditukar kepada Matawang Nilai Simpanan mengikut kadar pertukaran yang ditentukan oleh MasterCard atau VISA, mengikut mana yang berkenaan, pada tarikh Transaksi diposkan ke dalam Akaun Kad. 10 KREDIT DARIPADA PENIAGA 10.1 Bank boleh kreditkan pembayaran balik daripada Peniaga kepada Ahli Kad sebagai Nilai Simpanan ke dalam Kad sekiranya Bank menerima kredit daripada Peniaga atau bank Peniaga yang boleh diterima oleh Bank Sekiranya ada, atas permintaan Ahli Kad, Bank akan memberikan salinan slip kredit kepada Ahli Kad atas kos Ahli Kad. 10A PENAMBAHAN / NILAI SIMPANAN MAKSIMA / BAKI DEBIT 10A.1 Ahli Kad boleh menambah dan membayar wang ke dalam Akaun Kad seperti berikut atau dalam cara-cara lain yang mana Bank benarkan:- (a) mendepositkan tunai atau cek di mana-mana cawangan Bank melalui kaunter atau menggunakan mesin deposit tunai / cek Bank; (b) pemindahan dana dari mana-mana akaun lain Ahli Kad dengan Bank dalam apaapa cara yang dibenarkan oleh Bank; (c) pemindahan wang antara bank (GIRO) dari akaun lain Ahli Kad dengan bank lain; atau (d) membuat bayaran di cawangan-cawangan AmG Insurance Berhad atau manamana cawangan e-pay memiliki logo NexG Recharge yang mengambil bahagian. 10A.2 Penambahan oleh Ahli Kad adalah tidak efektif sehingga nilai sebenar Penambahan tersebut telah diterima oleh Bank. Penambahan melalui cek bukan tempatan hendaklah termasuk komisyen bank yang berkenaan, kalau tidak, Bank boleh mendebitkan Akaun Kad Ahli Kad untuk komisyen tersebut. 10A.3 Nilai Simpanan maksimum di mana Ahli Kad boleh kreditkan ke dalam Kad adalah RM10, atau apa-apa amaun lain yang Bank benarkan. Sekiranya disebabkan oleh apa-apa kesilapan, sistem Bank membenarkan Nilai Simpanan Ahli Kad melebihi had yang dibenarkan, Bank akan memaklumkan kepada Ahli Kad dan meminta Ahli Kad untuk menggunakan dengan sepenuhnya jumlah melebihi had tersebut atau menebus jumlah melebihi had tersebut mengikut cara di bawah Klausa 16A dalam tempoh 14 hari dari tarikh notifikasi Bank. 10A.4 Sekiranya terdapat apa-apa kesilapan dalam baki debit Kad, Ahli Kad hendaklah membayar balik amaun ini kepada Bank dalam tempoh 14 hari dari permintaan Bank untuk pembayaran balik. Pembayaran balik tersebut boleh dibuat oleh Ahli Kad melalui Penambahan. Apa-apa jumlah untuk Penambahan yang melebihi baki debit akan diambil kira sebagai Nilai Simpanan. 11 YURAN PERKHIDMATAN, KOS & CAJ 11.1 Sebagai balasan untuk perkhidmatan yang diberikan, Ahli Kad akan membayar Bank:- (a) Yuran Transaksi Pembelian sebanyak Ringgit Malaysia Satu (RM1.00) untuk setiap Transaksi yang merupakan pembelian runcit dengan mana-mana Peniaga di luar Malaysia melalui penggunaan Kad;

15 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) caj perkhidmatan 2% daripada jumlah yang dikeluarkan atau Ringgit Malaysia Sepuluh (RM10.00), yang mana lebih tinggi, untuk setiap Pengeluaran Tunai dari ATM bukan AmBank; kos pentadbiran sebanyak 1% daripada Matawang Nilai Simpanan yang dikenakan (apabila ditukarkan) untuk Transaksi di dalam mata wang asing; Yuran Penambahan Ringgit Malaysia Dua (RM2.00) atau apa-apa jumlah lain yang boleh ditentukan oleh Bank dari masa ke semasa bagi setiap Penambahan yang dibuat oleh Ahli Kad di kaunter di mana-mana cawangan Bank; yuran perkhidmatan akaun sebanyak Ringgit Malaysia Tiga (RM3.00) setiap bulan untuk penggunaan Kad, di mana yuran ini dikenakan apabila pendaftaran; yuran perkhidmatan sebanyak Ringgit Malaysia Lima (RM5.00) bagi satu dan setiap salinan Penyata yang diminta oleh Ahli Kad; yuran perkhidmatan sebayak Ringgit Malaysia Dua Puluh (RM20.00) bagi satu dan setiap salinan deraf jualan yang diminta oleh Ahli Kad jika Bank mempunyai deraf jualan tersebut; segala kos dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman Bank atas dasar peguamcara dan anak guaman) yang ditanggung oleh Bank untuk menjaga dan/atau melaksanakan apa-apa hak Bank Semua yuran, kos dan perbelanjaan dan/atau caj terhutang oleh Ahli Kad akan ditunjukkan di dalam Penyata dan didebitkan dari Nilai Simpanan. Semua yuran, kos atau caj yang dicajkan kepada dan dibayar oleh Ahli Kad tidak akan dibayar balik di dalam apa jua keadaan Yuran dan caj mungkin ditukar oleh Bank pada bila-bila masa dan dari masa ke semasa di atas budi bicara mutlak Bank dan perubahan ini akan diposkan ke Laman web Bank. Bank akan memberi Ahli Kad sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari notis terdahulu sebelum tarikh perubahan tersebut berkuatkuasa. Ahli Kad perlu mengambil perhatian terhadap yuran atau caj terkini yang dikenakan oleh Bank di Laman web Bank. 12 PENYEMAKAN KANDUNGAN PENYATA 12.1 Ahli Kad boleh menyemak Penyata Dalam Taliannya yang mengandungi informasi berkenaan Nilai Simpanan atau sejarah Transaksi dari Laman web Bank dengan memasuki akaun AmOnline dengan nama pengguna dan kata laluan Ahli Kad. Secara alternatif, Ahli Kad boleh menyemak sejarah Transaksi melalui telefon dengan memanggil Pusat Panggilan AmBank, (Domestik) atau (Antarabangsa) Penyata Dalam Talian akan mengandungi sejarah Transaksi, yuran dan caj yang dilaksanakan 48 jam sebelumnya dan menyimpan rekod sejarah Transaksi, yuran dan caj yang dilaksanakan 90 hari sebelumnya, tetapi tidak akan mengandungi Transaksi yang belum diproses oleh Bank Ahli Kad harus menyemak rekod Transaksi dari laman web Bank sekurang-kurangnya sekali sebulan Ahli Kad mesti dalam tempoh 14 hari memberitahu Bank sekiranya terdapat apa-apa kesilapan dari tarikh Transaksi diposkan ke Penyata Dalam Talian, kalau tidak, kandungan di dalam Penyata akan dianggap sebagai betul,muktamad dan terikat terhadap Ahli Kad dan Ahli Kad selepas itu tidak bolehmembuat apa-apa tuntutan bahawa Penyata tersebut mengandungi kesilapan atau ketidaktepatan Ahli Kad di bawah umur 18 tahun adalah tidak dibenarkan untuk memasuki Perkhidmatan Perbankan Dalam Talian Bank dan hanya dibenarkan menyemak:-

16 (a) (b) Nilai Simpanan pada mana-mana ATM Bank atau melalui telefon ke Pusat Panggilan AmBank; atau sejarah Transaksi melalui telefon ke Pusat Panggilan AmBank. 13 KEKUKUHAN BUKTI 13.1 Ahli Kad bersetuju untuk menerima sebagai muktamad dan konklusif untuk apa-apa tujuan lain:- (a) Penyata yang dikeluarkan oleh Bank, sebagai bukti kukuh hutang Ahli Kad kepada Bank; dan (b) Sijil daripada mana-mana pengurus Bank sebagai bukti kukuh sama ada notis untuk sebarang perkara yang timbul dari sini telah diberikan kepada Ahli Kad. 14 PERUBAHAN ATAU TAMBAHAN KEPADA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 14.1 Bank berhak menukar (dengan menambah kepada atau memadam dari) syarat-syarat ini pada bila-bila masa dan dari masa ke semasa secara notis bertulis kepada Ahli Kad. Notis boleh diberikan melalui pengiklanan di mana-mana media dan/atau penerbitan di laman web Bank. Pertukaran seumpamanya akan berkuatkuasa pada tarikh yang ditentukan oleh Bank. Ahli Kad perlu menyemak Laman web Bank untuk terma-terma dan syarat-syarat terkini dari masa ke semasa. Bank akan memberi Ahli Kad sekurangkurangnya dua puluh satu (21) hari notis terdahulu sebelum tarikh pertukaran tersebut berkuatkuasa Sekiranya Ahli Kad tidak bersetuju dengan sebarang pertukaran kepada syarat-syarat ini seperti yang dimaklumkan, Ahli Kad harus membatalkan penggunaan Kad dengan memberi notis bertulis kepada Bank bersama dengan Kad yang telah dipotong dua Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad selepas tarikh berkuatkuasa sebarang pertukarankepada syarat-syaratini, Ahli Kad dianggap telah menerima dan bersetuju untuk diikat olehpertukaran tersebut. 15 NOTIS 15.1 Sebarang komunikasi kepada Ahli Kad adalah dianggap diterima oleh Ahli Kad sekiranya ditinggalkan atau dihantar melalui pos kepada alamat terakhir yang diketahui atau dihantar melalui perkhidmatan sistem pesanan ringkas ( SMS ) kepada nombor telefon bimbit Ahli Kad di dalam rekod atau mel elektronik kepada alamat e-mel Ahli Kad dalam rekod atau diiklankan di sebarang media termasuk Internet seperti yang diputuskan oleh Bank di dalam budi bicara mutlaknya Penghantaran sebarang notis atau proses guaman dianggap telah dibuat pada tarikh penghantaran sekiranya ia dihantar dengan tangan atau sekiranya dihantar melalui pos, pada Hari Urusniaga kedua selepas diposkan kepada Ahli Kad di alamat terakhirnya atau pada masa penghantaran sekiranya menghantar melalui SMS atau mel elektronik atau pada tarikh pengiklanan oleh Bank sekiranya mengiklan. 16 PERSETUJUAN UNTUK PENDEDAHAN MAKLUMAT 16.1 Bank boleh mendedahkan sebarang maklumat atau kelakuan berkaitan dengan Ahli Kad atau Akaun Kad Ahli atau apa-apa akaun lain yang dipegang dengan Bank, butir-butir Ahli Kad dan urusan-urusan Ahli Kad (kewangan atau selainnya) walau apa cara sekalipun Bank dapatkan ( secara kolektif dikenali sebagai Informasi Ahli Kad ) kepada:- (a) Pusat Unit Kredit yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia atau kepada apaapa kredit biro atau agensi yang diluluskan oleh Persatuan Bank di Malaysia;

17 (b) Mana-mana Peniaga, Institusi Kewangan yang mengambil bahagian, MasterCard/VISA dan mana-mana ahli institusi MasterCard/VISA yang menerima Kad, mana-mana ahli Persatuan Perkhidmatan Antarabangsa VISA dan/atau Perbadanan Antarabangsa MasterCard; dan/atau (c) AmBank Group, agen atau keahlian bersekutunya (i) untuk membolehkan Bank menjalankan fungsinya; dan/atau (ii) untuk mencegah jenayah dan untuk audit, pemungutan hutang dan proses servis; dan/atau (iii) untuk menyiasat, melaporkan dan mencegah pengubahan wang haram, kewangan pengganas dan aktiviti jenayah am; dan/atau (iv) untuk apa-apa dan semua tujuan lain yang diperlukan oleh undang-undang AmBank Group boleh mendedahkan maklumat Ahli Kad kepada pihak ketiga yang dipilih untuk tujuan lintas jualan, pasaran dan promosi kecuali Ahli Kad membantah terhadap ini secara bertulis. Ahli Kad akan diberikan pilihan sama ada membenarkan atau tidak untuk berkongsi maklumatnya kepada pihak ketiga untuk tujuan lintas jualan, pemasaran dan promosi. 16A. PENEBUSAN NILAI SIMPANAN 16A.1 Ahli Kad boleh menebus dan/atau Bank boleh meminta Ahli Kad untuk menebus Nilai Simpanan:- (a) di mana Nilai Simpanan melebihi limit yang dibenarkan (pada masa ini RM10,000.00) dan Ahli Kad tidak menggunakan amaun yang melebihi had dalam tempoh 2 minggu dari tarikh berlakunya amaun melebihi had; dan (b) sekiranya Ahli Kad membatalkan Kad kerana Kad telah hilang atau dicuri. 16A.2 Penebusan boleh mengambil tempat:- (a) dengan Bank mengeluarkan perintah juruwang kepada Ahli Kad untuk jumlah yang (b) ditebus (tetapi Ahli Kad mesti membayar caj bank untuk perintah juruwang); atau dengan pemindahan dana ke Kad lain yang sempurna didaftarkan dengan Bank atau ke akaun simpanan/semasa Ahli Kad dengan Bank. Bank akan melakukan penebusan tersebut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permintaan Ahli Kad. 16B. FORCE MAJEURE & PERKARA-PERKARA DI LUAR KAWALAN BANK Bank tidak akan menanggung liabiliti terhadap Ahli Kad sekiranya ia gagal untuk menjalankan obligasinya disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalan Bank (seperti perkara-perkara yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung daripada bencana alam, peperangan (sama ada diisytiharkan atau tidak diisytiharkan), mogok, rusuhan, kekacauan awam, tindakan pengganas, kekacauan buruh, sekat masuk kerja, kebakaran, kemalangan atau apa-apa perkara dalam force majeure, kerosakan mesin, kegagalan apa-apa alat elektronik, sistem proses data, pengaliran atau talian telekomunikasi, kegagalan elektrik. 17 LAIN-LAIN 17.1 Sekiranya mana-mana syarat ini didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, syarat tersebut hendaklah dianggap dipadam dan syarat-syarat lain tetap berkuatkuasa dan berkesan dan tidak akan terjejas oleh syarat yang dipadamkan. Klausa yang dipadamkan hendaklah digantikan dengan syarat (yang akan ditentukan oleh Bank) yang membawa erti sama dengan syarat yang dipadamkan

18 (b) tersebut yang mematuhi undang-undang, sah dan boleh dikuatkuasakan untuk memberi kesan kepada kehendak Bank Bank berhak untuk menyerahkan sebarang wang yang dihutang oleh Ahli Kad kepada mana-mana orang berdasarkan terma-terma yang dianggap sesuai oleh Bank Ahli Kad bersetuju untuk akur kepada bidang kuasa Mahkamah Kuala Lumpur atau Shah Alam atau mahkamah lainyang ditentukan oleh Bank Kegagalan atau kelewatan oleh Bank untuk menggunakan hak, kuasa dan hak istimewa tidak akan menjejaskan liabiliti Ahli Kad kepada Bank atau satu atau sebahagian penggunaan hak, kuasa atau hak istimewa menghalang Bank daripada menggunakan hak, kuasa atau hak istimewanya yang terkandung dalam syarat-syarat ini dengan selanjutnya Tanggungjawab Ahli Kad akan juga dipertanggungjawabkan kepada wakil guaman dan waris Ahli Kad Sekiranya terdapat sebarang ketidakpastian yang timbul daripada syarat-syarat ini, ketidakpastian tersebut akan diselesaikan oleh Bank. Keputusan Bank untuk maksud sebarang peruntukan dan jika berkaitan, pilihan peruntukan yang sesuai oleh Bank yang akan diaplikasikan kepada sesuatu situasi adalah muktamad dan Ahli Kad akan terikat kepadanya Semua Ahli Kad berumur tahun berhak mendapat Perlindungan Kemalangan Maut RM10,000 PERCUMA yang diberikan oleh AmG Insurance Berhad (No. Syarikat: W). Perlindungan maksima untuk setiap individu adalah RM10,000 tidak mengira nombor Kad yang didaftar oleh individu. Perlindungan percuma meliputi kematian disebabkan kemalangan. Perlindungan percuma hanya untuk 12 bulan dari tarikh Kad didaftarkan atau sehingga Kad dibatalkan, yang mana lebih awal. Untuk maklumat lanjut kontrak perlindungan dan polisi, sila mengunjungi Walaupun terdapat apa-apa di dalam syarat-syarat ini, hak dan kelayakan di bawah Perjanjian ini dan obligasi Ahli Kad akan berterusan berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya walaupun Kad telah dibatalkan, ditarik balik atau digantung oleh Bank Bank boleh, pada bila-bila masa: (a) menggabungkan mana-mana atau semua akaun Ahli Kad dengan Bank (termasuk Akaun Kad tidak kira di mana akaun-akaun tersebut terletak dan sama ada akaunakaun tersebut dalam Ringgit Malaysia atau apa-apa mata wang lain); dan/atau menolak atau memindahkan apa-apa wang dalam kredit dalam mana-mana akaun untuk membayar semua wang yang dihutang (tidak kira di mana wang ini terletak dan sama ada dalam Ringgit Malaysia atau dalam apa-apa mata wang lain) dan penolakan boleh dilakukan walaupun kredit dan debit adalah dalam mata wang yang berlainan. Bank boleh melaksanakan penggabungan, penyatuan, penolakan atau pemindahan dengan pertukaran yang perlu pada kadar pertukaran lazimbank yang ditentukan oleh Bank mengikut budi bicara tunggalnya. Bank boleh, pada bila-bila masa membekukan akaun semasa dan deposit Ahli Kad dengan Bank sebelum memberi notis kepada Ahli Kad mengenai kehendak Bank untuk menggunakan haknya untuk menolak atau memindah Versi Bahasa Melayu syarat-syarat ini adalah disediakan kepada Ahli Kad di Laman web Bank. Untuk sebarang bantuan, Ahli Kad boleh menghubungi pihak Bank melalui Pusat Panggilan kami di (Domestik) atau (Antarabangsa)

Syarat-syarat Penggunaan Kad Prabayar AmBank MasterCard / Visa ( Kad )

Syarat-syarat Penggunaan Kad Prabayar AmBank MasterCard / Visa ( Kad ) Syarat-syarat Penggunaan Kad Prabayar AmBank MasterCard / Visa ( Kad ) Sesiapa yang diberikan Kad ( Ahli Kad ) oleh AmBank (M) Berhad [No. Syarikat. 8515-D] ( Bank atau AmBank ) dan mendaftarkan Kad dengan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA

AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA Pengeluaran Kad MasterCard/VISA AmBank (M) Berhad ( Kad ) oleh AmBank (M) Berhad ( Bank ) kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad adalah tertakluk

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Perjanjian Maybankard Platinum

Perjanjian Maybankard Platinum Perjanjian Maybankard Platinum Pengeluaran Maybankard Platinum (seterusnya dirujuk sebagai Kad Kredit ) oleh Malayan Banking Berhad (seterusnya dirujuk sebagai Maybank ) kepada Pemegang Kad dan penggunaan

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Debit PB Visa/MasterCard Lifestyle. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") Kad Uob Visa Infinite Complimentary Airport Car Ride

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat 1. Muat turun borang permohonan kad debit diatas. 2. Lengkapkan maklumat yang diperlukan. 3. Masukkan no akaun simpanan Bank Rakyat yang telah dibuka

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya?

5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya? 5. Di mana saya boleh menggunakan Kad Debit/-i Matrix Visa Electron BSN saya? Untuk Pembelian Runcit: Di jutaan rangkaian rakan niaga Visa di Malaysia atau di luar negara seperti kedai runcit, pasaraya,

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions 1. "Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu" ("Kempen")

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Terma dan Syarat OCBC SME Access

Terma dan Syarat OCBC SME Access OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) OCBC Al-Amin Bank Berhad (818444-T) Terma dan Syarat OCBC SME Access Dengan mendaftar SME Access OCBC ( SME Access ), Pelanggan Layak (seperti dinyatakan di bawah)

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Pengeluaran Kad AmBank Debit MasterCard ("Kad") oleh AmBank (M) Berhad ("Bank") kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad akan tertakluk kepada terma

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil atau memohon Kad Debit-i Bank Rakyat. Tarikh : BANK RAKYAT KAD DEBIT-i BANK RAKYAT 1 Apakah

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "Ahli" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "anda" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 7 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 30 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB-Pay with Points & Win ( kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF 1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteks menghendaki sebaliknya :- 1.1.1 Akaun bermaksud akaun yang dimiliki atau boleh dimiliki oleh pemegang akaun

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Borang Permohonan bermaksud borang permohonan yang dikeluarkan oleh Bank untuk langganan kepada Perkhidmatan (seperti yang ditafsirkan di sini).

Borang Permohonan bermaksud borang permohonan yang dikeluarkan oleh Bank untuk langganan kepada Perkhidmatan (seperti yang ditafsirkan di sini). 1. Penggunaan 1.1 Terma dan Syarat ini mentadbir penggunaan Perkhidmatan Gaji Autobayar yang disediakan oleh Bank (seperti yang ditafsirkan di sini) dan adalah mengikat dan berkuatkuasa ke atas Pelanggan.

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci