Kad Kredit-i Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kad Kredit-i Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam"

Transkripsi

1 Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016 Kad Kredit-i Bank Islam Terma Dan Syarat Kad Kredit-i Bank Islam

2 2

3 Terma Dan Syarat Pembiayaan Kad Kredit-i Bank Islam ( Pembiayaan KKBI ) 1. Tinjauan Keseluruhan Terma dan syarat di dalam ini hendaklah berkuatkuasa ke atas semua kad(-kad) dan kad tambahan yang dikeluarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank ). 2. Aturan Tawarruq Berdasarkan pelaksanaan Tawarruq, Pembiayaan Kad kredit-i Bank Islam ini diperluaskan kepada Pelanggan seperti berikut:- Pelanggan melantik Bank sebagai agen bagi pihaknya untuk melaksanakan tugas-tugas berikut:- Pelantikan 1: Sebagai agen untuk membeli komoditi secara Murabahah daripada Bank bagi pihak Pelanggan. Pelantikan 2: Sebagai agen untuk menjual komoditi kepada pembeli komoditi bagi pihak Pelanggan. Perlantikan agensi seperti di atas akan berkuatkuasa dari tarikh pelantikan dan terpakai untuk pembaharuan atau pengubahan kepada had Pembiayaan Kad kredit-i Bank Islam. Bank akan menjual komoditi tersebut kepada Pelanggan secara Murabahah pada harga jualan yang telah dipersetujui yang perlu dibayar oleh Pelanggan pada bayaran tertangguh. Bank bertindak sebagai agen Pelanggan akan membeli komoditi itu daripada Bank. Bank bertindak sebagai agen Pelanggan menjual komoditi tersebut kepada pembeli komoditi. Hasil yang diterima, hendaklah bersamaan dengan jumlah Pembiayaan Kad kredit-i Bank Islam tersebut dan akan dikreditkan ke dalam Marginal Akaun Kad-i Bank Islam. Pelanggan hendaklah membayar amaun di bawah Pembiayaan Kad Kredit-i Bank Islam ini seperti terma yang dipersetujui dengan Bank. 3

4 3. Penerimaan Perjanjian Sebelum Ahli Kad-i menandatangani dan/atau menggunakan Kad-i yang dilampirkan, Ahli Kad-i perlu membaca Terma dan Syarat ini terlebih dahulu kerana penggunaan atau penerimaan Kad-i oleh Ahli Kad-i adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Dengan meminta Bank mengeluarkan Kad-i atau menandatangani borang permohonan Bank, Ahli Kad-i dengan ini bersetuju untuk terus terikat dengan terma dan syarat berikut. Dengan menandatangani, menggunakan atau menerima Kad-i, sama ada sebagai Ahli Kad Utama atau Ahli Kad Tambahan, Ahli Kad-i bersetuju dan/atau dianggap telah bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini. Penggunaan Kad-i oleh Ahli Kad-i dan penerimaan Penyata Bulanan yang dihantar kepada Ahli Kad-i oleh Bank hendaklah menjadi bukti muktamad kontrak yang mengikat antara Ahli Kad-i dan Bank dan bukti tersebut boleh digunakan di mana-mana Mahkamah Undang-Undang sekiranya berlaku pertikaian. Ahli Kad-i menerima tanggungjawab terhadap caj yang ditanggung termasuk pembelian runcit, pendahuluan tunai, pindahan baki, ansuran, dan sebarang bentuk caj lain. Ahli Kad-i menerima tanggungjawab bagi had pembiayaan yang diberikan dan/atau disediakan kepada Ahli Kad-i atau Ahli Kad Tambahan. Ahli Kad-i hendaklah memastikan bahawa tandatangan Ahli Kad-i pada Kad-i adalah sama seperti yang diturunkan pada borang permohonan. Tandatangan Ahli Kad-i pada sebarang draf jualan, rekod urus niaga, baucar kredit dan/atau sebarang rekod caj urus niaga hendaklah membentuk bukti yang mengikat dan muktamad bagi persetujuan dan penerimaan Ahli Kad-i terhadap caj tersebut. Bagaimanapun, ketiadaan tandatangan Ahli Kad-i bagi mana-mana pesanan dan/atau urus niaga elektronik atau telefon atau menerusi alamat pos tidak menepikan liabiliti Ahli Kad-i bagi urus niaga sedemikian. Ahli Kad-i dengan ini memberi persetujuan yang tidak boleh dibatalkan bahawa selagi Kad-i digunakan menerusi pesanan dan/atau urus niaga elektronik atau internet atau telefon atau pos, Ahli Kad-i hendaklah menanggung liabiliti dan penggunaan Kad-i seperti yang dinyatakan di atas hendaklah dianggap sebagai bukti yang mengikat dan muktamad bagi persetujuan dan penerimaan Ahli Kad-i terhadap caj yang dikenakan. 4. Mekanisma Pembiayaan Pembiayaan BIC-i adalah di bawah Konsep Syariah Tawarruq. Tawarruq bermaksud membeli komoditi (iaitu subjek jual beli dalam Tawarruq) secara bayaran tertangguh dengan cara sama ada jualan langsung (Musawamah) atau Murabahah. Komoditi itu kemudiannya dijual secara tunai kepada pihak selain daripada penjual asal. 4

5 Di bawah konsep Tawarruq dan menurut prosedur pembiayaan Bank, Pelanggan akan membeli komoditi daripada Bank secara pembayaran tertangguh dan kemudian menjual komoditi tersebut kepada pihak ketiga untuk mendapatkan tunai dengan cara yang berikut: - (a) Pembelian Komoditi oleh Pelanggan daripada Bank Selaras dengan Pelantikan Bank Agen Pembelian, di mana Pelanggan telah melantik Bank sebagai agen untuk membeli komoditi dari Bank mengikut terma dan syarat yang terkandung di dalam Fasal 35 dalam ini, Bank hendaklah membuat suatu transaksi Murabahah dengan Pelanggan atas terma dan syarat yang terkandung di sini di mana Pelanggan akan membayar Harga Jualan Bank secara pembayaran tertangguh. (b) Jualan Komoditi oleh Pelanggan melalui Bank sebagai agennya Pelanggan, sepertimana Pelantikan Agen Penjualan Bank, telah melantik Bank sebagai agen untuk menjual komoditi itu bagi tujuan merealisasikan Perolehan (wariq) atas terma dan syarat yang terkandung di dalam Fasal 35 di sini. Bank akan menjual komoditi tersebut kepada Pembeli komoditi dengan bayaran secara tunai. (c) Pengesahan Transaksi Setelah selesai aktiviti penjualan komoditi kepada Pembeli Komoditi, seperti yang dinyatakan dalam Fasal 35 (b), atas permintaan Pelanggan, Bank akan mengeluarkan Pengesahan Transaksi. 5. Definisi Dalam Terma dan Syarat ini, sekiranya sesuai dengan konteksnya, perkataan berikut hendaklah mempunyai maksud yang ditetapkan baginya:- PERKATAAN Di Saudagar Bukan Kendalian Kami Di Saudagar Kendalian Kami Pusat Pengeluaran Tunai Sah Saudagar Sah MAKSUD Mana-mana urus niaga di mana pemeroleh dan pengeluar kad bukan ahli yang sama; Mana-mana urus niaga di mana pemeroleh dan pengeluar adalah ahli yang sama; Mana-mana bank, ATM atau gedung yang dibenarkan menerima MasterCard atau Visa atau mana-mana pemilik jenama lain di mana Bank merupakan ahli pengeluaran tunai; Pihak yang menyediakan perkhidmatan saudagar pemerolah; 5

6 Tempoh Penyediaan Harga Belian Bank Harga Jualan Bank Marginal Akaun Kad-i Bank Islam Kad-i Penyata Kad Pengeluaran Tunai Komoditi Pembeli Komoditi Penjual Komoditi Kegagalan Pembayaran Barangan dan perkhidmatan halal Keberhutangan Tempoh Penyediaan Tempoh tidak melebihi tempoh Pembiayaan Kad kredit-i Bank Islam (PPKB) di mana wang dalam Akaun Marginal KKBI disediakan untuk digunakan oleh Ahli Kad-i amaun yang kena dibayar atau yang dibayar oleh Bank kepada Penjual komoditi; harga jualan yang perlu dibayar oleh Pelanggan kepada Bank yang merangkumi harga daripada harga pembelian Bank dan keuntungan daripada Bank di bawah Pembiayaan Kad kredit-i Bank Islam tersebut; Marginal akaun Ahli Kad-i bersama Bank yang akan didepositkan dengan Perolehan/Wariq dan digunakan oleh Ahli Kad-i menurut Terma dan Syarat ini; Kad Kredit-i MasterCard atau Visa Bank Islam atau sebarang kad kredit atau caj lain yang dikeluarkan oleh Bank dan termasuk Kad Tambahan yang dikendalikan menurut Terma dan Syarat ini; Penyata berkala yang dikeluarkan oleh Bank kepada Ahli Kad-i yang antara lain menunjukkan urus niaga yang dilaksanakan dalam Akaun Marginal KKBI ; Tunai yang dikeluarkan dari mana-mana Bank, ATM atau gedung yang diberi kuasa untuk menerima MasterCard atau Visa atau mana-mana pemilik jenama lain di mana Bank merupakan ahlinya; apa-apa komoditi yang diniagakan di Bursa Logam London (LME) / Bursa Suq Al Sila (BSAS) atau manamana platform dagangan lain yang diluluskan oleh Bank (tidak termasuk emas dan perak) atau apa-apa komoditi atau aset lain dalam setiap kes dengan syarat komoditi atau aset itu boleh diterima oleh Bank; mana-mana pihak ketiga, selain daripada Penjual komoditi, yang mana Bank boleh menjual Komoditi bagi pihak Pelanggan; mana-mana pihak ketiga dari mana Bank akan membeli Komoditi supaya menjualnya kepada Pelanggan; Apa-apa keadaan yang dinyatakan dalam Fasal 21 di dalam ini; Barangan dan perkhidmatan yang diterima dan memenuhi keperluan Syariah; Harga Jualan atau mana-mana bahagian yang belum dijelaskan dan semua wang lain yang termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran, kos (termasuk kos guaman atas dasar peguam cara dan pelanggan), caj dan perbelanjaan yang matang dan perlu dibayar kepada Bank di bawah Terma dan Syarat ini; 6

7 MasterCard Bank Ahli Jumlah Minimum Perlu Dibayar MasterCard Worldwide ditubuhkan dan diasaskan di bawah undang-undang Negeri Delaware, Amerika Syarikat dan beribu pejabat di 2000 Purchase Street, Purchase NY di mana Bank ialah ahli utama; Institusi kewangan yang merupakan ahli MasterCard Worldwide atau Visa International atau mana-mana pemilik jenama lain di mana Bank merupakan ahli; Jumlah Minimum Perlu Dibayar di mana jumlah tersebut ialah; 5% daripada baki semasa seperti yang dinyatakan dalam Penyata Kad bersama dengan sebarang bayaran minimum lain terdahulu yang masih belum dijelaskan atau Ringgit Malaysia Lima Puluh (50.00) sahaja yang mana lebih tinggi; atau Jumlah melebihi Pembiayaan KKBI (Had Qardh) serta bayaran minimum terdahulu yang masih belum dijelaskan; Bulan Tarikh Matang Bayaran PIN Margin Keuntungan Hasil/Wariq Ringgit Malaysia Kad Tambahan Ahli Tambahan Visa Kad Bulan kalendar Gregory; Tarikh yang dinyatakan pada Penyata Kad di mana Jumlah Minimum Perlu Dibayar atau sebarang jumlah lain yang dinyatakan; Nombor pengenalan peribadi Ahli Kad-i atau Ahli Kad Tambahan; perbezaan antara Harga Jualan yang perlu dibayar di dalam ini dan Harga Jualan Bank dan kaedah pengiktirafan margin keuntungan sebagai pendapatan Bank hendaklah dibuat menurut dasar perakaunan Bank yang wujud pada masa yang berkenaan; jumlah yang perlu dibayar kepada Ahli Kad-i bagi jualan komoditi kepada mana-mana pihak ketiga oleh Bank sebagai agen bagi Ahli Kad-i yang mana jumlah tersebut juga mewakili Had Pembiayaan KKBI; mata wang sah Malaysia dan diguna pakai bagi semua pembayaran yang perlu dibuat di bawah Terma dan Syarat ini; Kad-i yang dikeluarkan oleh Bank kepada Ahli Kad Tambahan; sesiapa yang dicalonkan dan dibenarkan oleh Ahli Kad-i untuk mengendalikan Akaun Marginal KKBI yang telah bersetuju untuk terikat dengan peruntukan Terma dan Syarat ini dan Dokumen Keselamatan lain; Visa International Service Association, sebuah syarikat yang ditubuhkan di Negeri Delaware, beribu pejabat di 900 Metro Centre Boulevard, Foster City, State of California, United States of America di mana Bank adalah ahli utama; 7

8 6. Tafsiran a. Perkataan dan pernyataan yang merujuk kepada kata mufrad hendaklah termasuk bentuk jamak dan sebaliknya dan perkataan dan pernyataan yang merujuk kepada jantina lelaki sahaja hendaklah termasuk jantina perempuan atau genus neutral. b. Rujukan kepada fasal dan jadual hendaklah merujuk kepada Fasal dan Jadual kepada Terma dan Syarat ini, melainkan dinyatakan sebaliknya secara tersurat. c. Tajuk dalam Terma dan Syarat ini disertakan untuk kesenangan pembaca sahaja dan hendaklah diabaikan apabila mentafsirkan peruntukan Terma dan Syarat ini. 7. Bayaran Harga Jualan a. Harga Jualan atau sebahagian daripadanya yang masih belum dibayar oleh Ahli Kad-i menurut Penyata Kad yang dikeluarkan oleh Bank pada Tarikh Matang Pembayaran atau dalam sebarang jumlah lain yang dinyatakan dalam Penyata Kad. Jumlah yang dinyatakan dalam Penyata Kad yang matang dan perlu dibayar oleh Ahli Kad-i hendaklah, sekiranya tiada kesilapan ketara, menjadi bukti muktamad bahawa jumlah tersebut adalah matang dan perlu dibayar oleh Ahli Kad-i kepada Bank. Semua bayaran yang dibuat oleh Ahli Kad-i menurut setiap Penyata Kad hendaklah dianggap sebagai bayaran untuk menjelaskan Harga Jualan atau bahagian yang belum dibayar di bawah Terma dan Syarat ini. b. Walau apa pun peruntukan Fasal 6(a) di atas, selepas menerima Penyata Kad, Ahli Kad-i hendaklah membayar Jumlah Minimum Perlu Dibayar kepada Bank atau sehingga jumlah belum jelas pada atau sebelum Tarikh Matang Bayaran seperti yang dinyatakan pada Penyata Kad. c. Semua bayaran kepada Akaun Marginal KKBI hendaklah dibuat dalam mata wang pengebilan di dalam Penyata Kad. Bayaran oleh Ahli Kad-i tidak akan dianggap sudah dibuat sehingga bayaran tersebut telah diterima nilainya oleh Bank. Semua bayaran menerusi cek luar hendaklah disertakan dengan Komisen Tukaran Dalam Negeri, di mana berkenaan. Kegagalan memasukkan komisen tersebut membolehkan Bank untuk mendebitkan akaun Ahli Kad-i dengan jumlah tersebut. 8

9 d. Sekiranya Kad-i dikendalikan sebagai kad caj dan bayaran jumlah penuh baki semasa diperlukan setiap bulan, Jumlah Minimum Perlu Dibayar ialah jumlah baki semasa belum jelas yang dinyatakan dalam Penyata Kad. e. Walau apa pun yang terkandung dalam mana-mana peruntukan di dalam ini, Bank hendaklah bertanggungjawab menguatkuasakan semua atau sebarang bayaran tersebut dalam sebarang cara lain yang dianggap sesuai dan wajar atas budi bicara mutlak Bank. 8. Penerimaan Kad-i a. Untuk pertimbangan Bank bagi mengeluarkan Kad-i kepada Ahli Kad-i dan Ahli Kad Tambahan (jika ada), Ahli Kad-i dan Ahli Kad Tambahan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang terkandung di dalam ini termasuk tetapi tidak terhad kepada terma dan syarat yang dinyatakan di dalam Borang Permohonan Kad-i dan sebarang terma dan syarat lain yang mungkin dikenakan oleh Bank dari semasa ke semasa. b. Penggunaan Kad-i terhad kepada Ahli Kad-i yang menerima Kad-i yang dikeluarkan kepadanya, untuk digunakan di Saudagar Sah yang dibenarkan menerima MasterCard atau Visa atau mana-mana pemilik jenama lain sebagai kaedah pembayaran di mana Bank merupakan ahli. Ahli Kad-i hendaklah menandatangani di belakang Kad-i serta-merta selepas menerima Kad-i. c. Ahli Kad-i tidak boleh membenarkan atau memberi kuasa kepada mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan Kad-i dan tidak boleh memindahkan atau melepaskan kawalan atau pemilikan Kad-i atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh Bank. d. Sekiranya Ahli Kad-i tidak mahu terikat dengan Terma dan Syarat ini, Ahli Kad-i hendaklah memusnahkan Kad-i dengan cara memotong jalur magnetik & cip dan memulangkan kedua-dua bahagian serta-merta kepada Bank dengan notis bertulis bahawa beliau memulangkan Kad-i untuk dibatalkan dan selepas itu menjelaskan Harga Jualan atau mana-mana bahagian daripadanya yang belum dibayar di bawah Terma dan Syarat ini bersama jumlah belum jelas di dalam Akaun Marginal KKBI. 9. Penggunaan Kad-i a. Ahli Kad-i hendaklah menanggung liabiliti Bank bagi semua urus niaga yang dilaksanakan oleh Ahli Kad-i dan/atau Ahli Kad 9

10 Tambahan menggunakan Kad-i dan bagi semua yuran berkaitan yang dibilkan kepada Akaun Marginal KKBI. b. i. Untuk melaksanakan pembelian kredit dari mana-mana Saudagar Sah, Ahli Kad-i mesti menandatangani Draf Jualan yang disediakan oleh Saudagar Sah; ii. Untuk melaksanakan Pengeluaran Tunai menggunakan Kad-i dari mana-mana Pusat Pengeluaran Tunai Sah, Ahli Kad-i mesti menandatangani Draf Pengeluaran Tunai yang disediakan oleh Pusat Pengeluaran Tunai Sah; iii. Untuk melaksanakan Pengeluaran Tunai menerusi ATM, Ahli Kad-i hendaklah menggunakan PIN untuk mengakses Akaun Marginal KKBI; c. Walau apa pun peruntukan yang ditetapkan dalam Fasal 8 (a) di atas, Ahli Kad-i dengan ini memberi kebenaran kepada Bank untuk membeli draf jualannya yang tidak ditandatangani dan mendebitkan Akaun Marginal KKBI untuk bayaran yang dibuat oleh Bank kepada Saudagar Sah atau bank ahli MasterCard Worldwide atau Visa International atau mana-mana pemilik jenama di mana Bank merupakan ahli, bagi pembelian tersebut, jika Bank berpendapat bahawa berasaskan bukti dokumen yang memuaskan, bahawa ketiadaan tandatangan tersebut disebabkan oleh jenis urus niaga atau disebabkan kesilapan di pihak Ahli Kad-i dan/atau Saudagar Sah dan/atau bank ahli MasterCard Worldwide atau Visa International atau mana-mana pemilik jenama lain di mana Bank merupakan ahlinya. d. Bank berhak untuk menganggap rekod sebarang urus niaga yang dilaksanakan menerusi penggunaan Kad-i, termasuk tetapi tidak terhad kepada urus niaga yang dilaksanakan menerusi perdagangan elektronik, pesanan pos, menerusi telefon atau Terminal Tempat Jualan khusus termasuk tetapi tidak terhad kepada urus niaga di stesen petrol dan/atau menerusi sebarang kaedah lain yang diperkenalkan/diguna pakai dari masa ke masa sebagai bukti hutang yang ditanggung oleh Ahli Kad-i yang perlu didebitkan ke dalam Akaun Marginal KKBI walaupun jika rekod sedemikian tidak mengandungi tandatangan Ahli Kad-i. e. Ahli Kad-i hendaklah menggunakan Kad-i hanya untuk melaksanakan transaksi yang diterima oleh undang-undang dan patuh Syariah. Ahli Kad-i sedia maklum bahawa sesetengah pembelian barangan dan perkhidmatan, seperti alkohol, urusniaga berkenaan dengan barangan yang berhubungkait dengan babi, judi, 10

11 bahan-bahan lucah dan lain-lain adalah tidak dibenarkan di bawah kehendak Syariah. Adalah menjadi tanggungjawab Ahli Kad-i untuk memastikan Kad-i hanya digunakan untuk barangan yang tidak bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Syariah. f. Penggunaan Kad-i untuk melaksanakan pengeluaran tunai hendaklah terhad kepada jumlah yang ditentukan oleh Bank atas budi bicara mutlaknya. g. Jika Ahli Kad-i menggunakan Kad-i untuk membeli barangan dan/ atau perkhidmatan menerusi laman atau portal Internet, Ahli Kad-i hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan penggunaan sedemikian pada setiap masa. Ahli Kad-i bersetuju bahawa catatan maklumat Kad-i pada Internet hendaklah menjadi bukti mencukupi tentang kesahihan arahan sedemikian. Bank tidak akan bertanggungjawab untuk bertindak terhadap penggunaan Kad-i sedemikian tanpa mengira sama ada orang tersebut diberi kebenaran atau tidak diberi kebenaran dan tanpa mengira keadaan yang wujud pada masa urus niaga. Bagaimanapun, Bank berhak menggunakan budi bicaranya untuk tidak menyempurnakan urus niaga sedemikian menerusi Internet jika Bank mempunyai sebab untuk meragui kesahihannya atau berpendapat urus niaga tersebut tidak sah di sisi undang-undang atau tidak wajar untuk disempurnakan atas sebarang sebab lain. h. Apabila Ahli Kad-i mempunyai dua atau lebih Kad-i, jumlah Pembiayaan KKBI tergabung akan diberikan oleh Bank kepada Akaun Marginal KKBI yang mewakili jumlah keseluruhan Pembiayaan KKBI yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad-i yang dipegang oleh Ahli Kad-i dan Ahli Kad Tambahan, jika ada. i. Bank tidak akan menanggung liabiliti bagi sebarang tindakan atau kegagalan bertindak di pihak Saudagar Sah termasuk keengganan Saudagar Sah untuk menerima Kad-i atau sebarang kerosakan atau kekurangan dalam mana-mana barangan atau perkhidmatan yang disediakan oleh Saudagar Sah. (i) Ahli Kad-i hendaklah menyelesaikan semua aduan, tuntutan dan pertikaian dengan Saudagar Sah secara terus dan bukan menerusi Bank. Ahli Kad-i berjanji untuk tidak membabitkan Bank dalam sebarang tuntutan dan/atau pertikaian atau tindakan undang-undang terhadap Saudagar Sah. 11

12 (ii) Sebarang tuntutan/pertikaian yang mungkin melibatkan Ahli Kad-i dan Saudagar Sah tidak akan melepaskan Ahli Kad-i daripada kewajipan untuk membayar Bank jumlah tanggungan yang timbul daripada penggunaan Kad-i oleh Ahli Kad-i dan/ atau Ahli Kad Tambahan seperti yang dinyatakan dalam Penyata Kad. j. Ahli Kad-i tidak dibenarkan untuk menggunakan Pembiayaan KKBI selepas tamat Tempoh Penyediaan melainkan urus niaga Tawarruq baru dimeterai di antara Bank dan Ahli Kad-i. k. Tertakluk kepada terma dan syarat Pembiayaan KKBI, Ahli Kad-i boleh menggunakan wang yang disimpan dalam Akaun Marginal KKBI dari masa ke masa tertakluk kepada jumlah Pembiayaan KKBI. 10. Kad-i Tambahan a. Atas permintaan Ahli Kad-i, Bank boleh atas budi bicara tunggal dan mutlaknya, mengeluarkan Kad Tambahan kepada orang yang dinamakan oleh Ahli Kad-i di bawah Akaun Marginal KKBI. b. Ahli Kad-i hendaklah bertanggungjawab ke atas semua liabiliti, kewajipan dan caj yang dikenakan ke atas Ahli Kad-i dan/atau Ahli Kad Tambahan di bawah Akaun Marginal KKBI. Walaubagaimanapun, Ahli Kad Tambahan tidak, secara bersama atau berasingan bertanggungjawab serta menanggung liabilti Ahli Kad Utama atau Ahli Kad Tambahan yang lain. Tambahan lagi, Ahli Kad-i hendaklah memastikan bahawa Ahli Kad Tambahan mematuhi semua terma, syarat dan kewajipan yang ditetapkan di dalam ini. c. Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan menerusi notis bertulis daripada Ahli Kad-i, disertakan dengan Kad Tambahan kepada Bank Islam setelah memotong jalur magnetik & cip. Walaupun notis terdahulu telah diberikan tentang hasrat Ahli Kad-i untuk membatalkan atau menamatkan penggunaan Kad Tambahan, Ahli Kad-i hendaklah dan masih perlu menanggung liabiliti bagi sebarang urus niaga (sah atau tidak sah) yang dilaksanakan menerusi penggunaan Kad Tambahan sehingga tarikh Kad-i tersebut dipulangkan kepada Bank oleh Ahli Kad-i. d. Kesahihan Kad Tambahan bergantung kepada kesahihan Kad-i. Selepas penggunaan Kad-i ditamatkan atau penamatan Terma dan Syarat ini dan/atau penamatan sebarang Dokumen Sekuriti lain atas apa jua sebab, Kad Tambahan yang dikeluarkan di bawahnya juga akan ditamatkan. 12

13 11. Urus Niaga Luar Negara a. Ahli Kad-i boleh menggunakan Kad-i di luar Malaysia di gedung Saudagar Sah dan Pusat Pengeluaran Tunai Sah tetapi Ahli Kad-i hendaklah memaklumkan Bank setiap kali Ahli Kad-i pergi atau bercadang untuk pergi ke luar Malaysia. b. Ahli Kad-i boleh menggunakan Kad-i untuk mengeluarkan tunai di mana-mana ATM Bank yang ditetapkan dan ATM bank ahli turut serta yang lain bagi MasterCard Worldwide atau Visa International atau mana-mana pemilik jenama lain di mana Bank merupakan ahli. c. Apabila Ahli Kad-i menggunakan Kad-i di luar Malaysia, urus niaga hendaklah dicaj dalam mata wang rasmi negara berkenaan dan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada kadar tukaran dan pada masa yang akan ditetapkan oleh MasterCard Worldwide atau Visa International atau mana-mana pemilik jenama di mana Bank merupakan ahli, atas budi bicara mutlaknya. d. Di mana berkenaan, Ahli Kad-i hendaklah memberi kuasa kepada Bank untuk mengambil langkah untuk mematuhi Peraturan Pentadbiran Pertukaran Asing (Foreign Exchange Administration Rule) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia bagi sebarang urus niaga luar negara. 12. Akaun Marginal Kad-i Bank Islam a. Bank akan menyelenggarakan Akaun Marginal Kad-i Bank Islam bagi Ahli Kad-i dan Ahli Kad Tambahan untuk setiap Kad-i yang dipegang dan semua urus niaga yang dilaksanakan menggunakan Kad-i dan sebarang yuran yang didebitkan ke dalam Marginal Akaun Kad-i Bank Islam b. Penyata Kad asal bagi Akaun Marginal Kad-i Bank Islam yang dimiliki oleh Ahli Kad-i dan Ahli Kad Tambahan yang menyatakan urusniaga yang dilaksanakan bagi Akaun Marginal Kad-i Bank Islam akan dihantar kepada Ahli Kad-i secara bulanan atau pada tarikh yang ditentukan oleh Bank dan yang seterusnya dirujuk sebagai Tarikh Penyata. Penyata Kad asal ini tidak akan dikenakan sebarang caj. c. Semua rekod dan catatan dalam Penyata Kad hendaklah dianggap sebagai betul dan mengikat Ahli Kad-i melainkan Ahli Kad-i memaklumkan Bank secara bertulis tentang sebarang kesilapan 13

14 (jika ada) dalam Penyata Kad tidak lewat daripada empat belas (14) hari dari tarikh Penyata Kad ini. d. Ahli Kad-i hendaklah memaklumkan Bank dengan segera secara bertulis tentang sebarang perubahan alamat kediaman dan/ atau alamat pejabat dan/atau alamat pengebilan, nombor telefon atau perubahan pekerjaan Ahli Kad-i. Ahli Kad-i juga hendaklah memaklumkan Bank tentang hasratnya untuk berada di luar Malaysia untuk tempoh lebih daripada tiga puluh (30) hari. e. Sekiranya Pembiayaan KKBI dibatalkan/ditamatkan, Akaun Marginal Kad-i Bank Islam juga akan ditutup dan baki kredit selepas potongan menurut Fasal 15 di dalam ini, hendaklah dibayar kepada Ahli Kad-i. 13. Pemilikan Kad-i Kad-i ini tetap menjadi milik Bank pada setiap masa dan Ahli Kad-i hendaklah memulangkannya kepada Bank setelah memotong jalur magnetik & cip apabila diminta untuk berbuat demikian atau jika penggunaan Kad-i oleh Ahli Kad-i dibatalkan atau digantung. 14. Kad-i Hilang/Dicuri dan Pendedahan PIN a. Pemegang Kad-i hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mencegah kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada mana-mana pihak yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad-i secara tidak sah. Sebarang kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada mana-mana pihak yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad-i secara tidak sah hendaklah dilaporkan sertamerta kepada Pusat Kad Bank menerusi telefon, telegram, faksimile atau teleks dan pengesahan laporan mesti dibuat oleh Ahli Kad-i serta-merta selepas kejadian tersebut berlaku dan satu salinan dokumen mesti diberikan kepada Bank tidak lewat daripada tujuh (7) hari selepas kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada orang yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad-i secara tidak sah. b. Ahli Kad-i bertanggungjawab untuk menunjukkan bahawa Kad-i tidak digunakan oleh Ahli Kad-i pada masa urus niaga yang dipersoalkan dicatatkan dalam rekod. Semua urus niaga ATM (termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran tunai) hendaklah dianggap dibuat oleh Ahli Kad-i dan Ahli Kad-i hendaklah menanggung liabiliti bagi semua caj dan pengeluaran yang timbul daripada urus niaga sedemikian. Tanggungjawab untuk membuktikan bahawa sebarang urus niaga ATM tidak dibuat oleh Ahli Kad-i terletak di tangan Ahli Kad-i. 14

15 c. Ahli Kad-i hendaklah bertanggungjawab terhadap semua caj dan apa saja pendahuluan yang timbul daripada urus niaga, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan, yang dilaksanakan dengan Kad-i sebelum notis bertulis dalam bentuk yang ditetapkan diberi tentang kehilangan, kecurian, pendedahan PIN kepada orang yang tidak dibenarkan atau penggunaan Kad-i secara tidak sah diterima oleh Bank. Rekod Bank mengenai sebarang urus niaga yang dilaksanakan menggunakan Kad-i adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad-i. Ahli Kad-i hendaklah membayar jumlah tersebut seperti yang ditetapkan oleh Bank untuk membayar kos dan perbelanjaan lain yang ditanggung oleh Bank yang timbul akibatnya atau berkaitan dengannya. d. Liabiliti maksima bagi transaksi tanpa kebenaran akibat dari kehilangan atau kecurian Kad-i dan pendedahan PIN, adalah terhad kepada RM250.00, dengan syarat Ahli Kad-i tidak melakukan penipuan atau memaklumkan kepada Bank dalam tempoh munasabah setelah menyedari Kad-i Bank Islam telah hilang atau dicuri. Walaubagaimanapun, liabiliti untuk kerugian boleh melebihi amaun maksima RM250 jika Ahli Kad-i didapati telah melakukan penipuan atau telah gagal memaklumkan Bank dalam tempoh munasabah selepas menyedari Kad-i Bank Islam telah hilang atau dicuri. e. Apabila Kad-i yang hilang atau dicuri ditemui, Ahli Kad-i tidak boleh menggunakan Kad-i yang ditemui dan hendaklah memulangkannya, kepada Bank serta-merta setelah memotong jalur magnetik & cip dan selepas Kad-i ditemui. Bank tidak wajib untuk mengeluarkan kad gantian kepada Ahli Kad-i selepas Kad-i hilang atau dicuri. 15. Penggantungan, Pembatalan atau Penamatan a. Di samping dan tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini, Bank boleh menamatkan Terma dan Syarat ini menerusi notis bertulis tanpa memberikan sebarang sebab untuk penamatan, dengan syarat Bank mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa Ahli Kad-i telah menyalahgunakan Kad-i untuk sebarang aktiviti yang tidak dibenarkan undang-undang atau telah melanggar mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan di dalam ini. Selepas ditamatkan penggunaan, Kad-i akan dibatalkan serta-merta sama ada Kad-i dipulangkan oleh Ahli Kad-i kepada Bank atau tidak. Kad Tambahan juga akan dibatalkan sama ada atas permintaan Ahli Kad-i atau tidak, dan sama ada Kad-i tersebut dipulangkan kepada Bank atau tidak. 15

16 b. Tanpa menjejaskan fasal sebelum ini, apabila terma dan syarat ini tidak dipatuhi atau sekiranya berlaku kegagalan pembayaran, semua wang yang dihutang kepada Bank di bawah Akaun Marginal KKBI Ahli Kad-i menurut Penyata Kad hendaklah dianggap matang dan perlu dibayar dengan serta-merta, dan Bank berhak untuk melaksanakan haknya di bawah Terma dan Syarat ini. c. Ahli Kad-i dengan ini mengakui bahawa mana-mana Kad-i yang dibatalkan atau ditarik balik oleh Bank akan diletakkan dalam Senarai Pembatalan yang akan diedarkan kepada semua Saudagar Sah dan Pusat Pengeluaran Tunai Sah dan semua cawangan Bank. d. Ahli Kad-i boleh pada bila-bila masa menamatkan penggunaan Kad-i dengan menghantar notis bertulis kepada Bank dan memulangkan Kad-i setelah memotong jalur magnetik & cip kepada Bank. Tiada pemulangan yuran tahunan atau sebahagian daripadanya akan dibuat. Walaupun pemberitahuan terdahulu telah diberikan tentang hasrat Ahli Kad-i untuk membatalkan atau menamatkan penggunaan Kad-i atau Terma dan Syarat ini, Ahli Kad-i hendaklah terus menanggung liabiliti bagi sebarang urus niaga (sah atau tidak sah) yang dilaksanakan menerusi penggunaan Kad-i sehinggalah tarikh Kad-i dipulangkan kepada Bank oleh Ahli Kad-i. e. Walau apa pun Tarikh Matang Bayaran yang dinyatakan dalam Penyata Kad, seluruh baki belum jelas dalam Akaun Marginal KKBI menjadi matang dan perlu dibayar selepas berlakunya perkara di atas. f. Selepas tamat penggunaan Kad-i, semua caj keuntungan dan caj lain yang ditetapkan hendaklah dibayar serta-merta kepada Bank. Dengan ini dipersetujui secara tersurat oleh Ahli Kad-i dan Bank bahawa semua peruntukan yang terkandung di dalam ini akan terus berkuatkuasa dan diguna pakai, walaupun dengan penamatan penggunaan Kad-i menurut Terma dan Syarat ini. Semua wang yang seterusnya didebitkan ke dalam Akaun Marginal KKBI selepas tamat penggunaan Kad perlu dijelaskan dengan serta-merta apabila dicatatkan dalam Akaun Marginal KKBI dan semua caj keuntungan dan caj lain hendaklah dibayar dengan serta-merta. 16. Yuran dan Caj a. Ahli Kad-i bersetuju untuk membayar dan membenarkan Bank untuk mendebitkan wang yang ada dalam Akaun Marginal KKBI untuk menjelaskan yuran berikut : 16

17 i. Pengeluaran Tunai di Pusat Pengeluaran Tunai Kendalian Kami: 2.65% daripada jumlah yang dipindahkan atau Ringgit Malaysia Dua Belas dan Tujuh Puluh Dua Sen (RM12.72, yang mana lebih tinggi (6% GST termasuk dalam yuran/caj); ii. Pengeluaran Tunai di Pusat Pengeluaran Tunai Bukan Kendalian Kami: 3.18% daripada tunai yang dikeluarkan atau Ringgit Malaysia Lima Puluh Tiga (RM53.00) yang mana lebih tinggi (6% GST termasuk dalam yuran/caj); iii. Yuran tahunan seperti yang ditetapkan oleh Bank bagi Kad-i dan setiap Kad Tambahan yang dikeluarkan atau diperbaharui, yuran akan ditentukan atau diubah oleh Bank dari masa ke masa dengan memberikan notis bertulis terlebih dahulu kepada Ahli Kad-i. Yuran tahunan tidak boleh dipulangkan; iv Yuran guaman (sama ada sebagai peguamcara atau anakguam) dan segala kos dan perbelanjaan lain yang ditanggung oleh Bank dalam menguatkuasakan mana-mana hak dan kelayakan di bawah Terma dan Syarat ini dan mendapatkan kembali wang yang kena dibayar dan perlu dibayar oleh Ahli Kad kepada Bank v. Sebarang yuran dan caj munasabah lain yang dikenakan oleh Bank bagi perkhidmatan dan kemudahan yang diberikan kepada Ahli Kad-i. b. Walaupun dengan peruntukan di atas, Bank atas budi bicara tertakluk kepada peraturan dan prinsip Syariah mutlaknya boleh mengubah yuran dan caj sedemikian menerusi notis bertulis kepada Ahli Kad-i dan kadar yang dipinda ini akan berkuatkuasa sekurangkurangnya 21 hari selepas tarikh notis sedemikian. 17. Cukai Barangan dan Perkhidmatan 2014 (GST) 1. Dalam Klausa ini :- a. Akta GST merujuk kepada Akta Cukai Barangan Dan Perkhidmatan 2014 dan hendaklah termasuk mana-mana undang-undang kecil, instrumen, perintah, undang-undang dan peraturan-peraturan dibuat di bawahnya. b. Mana-mana perkataan dan ekspresi yang mempunyai maksud yang didefinisikan di dalam Akta GST hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti Akta GST. 2. Klausa ini hanya berkuatkuasa apabila Akta GST dilaksanakan di 17

18 Malaysia. Adalah diakui dan dipersetujui bahawa Klausa ini mungkin selepas dari ini disemak oleh pihak Bank bagi mematuhi Akta GST pada masa dan ketika itu. 3. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara spesifik di dalam dokumen/ Perjanjan ini mana-mana jumlah yang perlu dibayar kepada pihak Bank sebagai balasan di bawah atau berkaitan dengan dokumen/ Perjanjian ini tidak termasuk GST (balasan tidak termasuk GST). 4. Balasan kepada pembekalan yang boleh dikenakan cukai hendaklah dinaikkan dengan amaun yang dikira seperti berikut :- A X R Di mana : A ialah balasan perlu dibayar untuk pembekalan yang boleh dikenakan cukai : dan R ialah kadar GST pada masa pembekalan dibuat pada masa dan ketika itu (kemudian dari ini dirujuk sebagai Amaun GST ). 5. Jika penyelarasan dibuat berkaitan dengan mana-mana pembekalan yang dibuat boleh dikenakan cukai atau dianggap dibuat di bawah atau berkaitan dengan dokumen/perjanjian ini, amaun GST yang perlu dibayar ke atas pembekalan yang boleh dikenakan cukai akan dikira untuk menunjukkan penyelarasan dan pembayaran untuk perbezaan itu akan dibuat kepada Bank atau oleh Bank, yang mana satu berkaitan. 18. Peringatan SMS Bank berhak pada bila-bila masa dan atas budi bicara mutlaknya untuk menghantar peringatan kepada Ahli Kad-i berkenaan dengan Jumlah Minimum Perlu Dibayar dan Tarikh Matang Bayaran setiap bulan ( Peringatan ), tidak kira sama ada diminta oleh Ahli Kad-i atau tidak dan Ahli Kad-i boleh menerima setiap peringatan menerusi telefon bimbit (jika disokong oleh pengendali telefon bimbit Ahli Kad-i) tertakluk kepada kadar dan caj berkaitan pengendali telefon. Ahli Kad-i sedar sepenuhnya bahawa penerimaan setiap peringatan oleh Ahli Kad-i mungkin ditangguhkan atau dihalang oleh faktor yang mempengaruhi pembekal perkhidmatan berkenaan, pengendali telefon dan entiti berkaitan yang lain. Ahli Kad-i mengakui bahawa Bank tidak menjamin penghantaran atau ketepatan kandungan setiap peringatan dan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian dan kerosakan yang timbul daripada: 18

19 i. kegagalan penghantaran, kelewatan penghantaran atau kesilapan penghantaran setiap peringatan; ii. kandungan setiap peringatan yang tidak tepat; atau iii. penggunaan atau pergantungan Ahli Kad-i kepada kandungan mana-mana peringatan untuk sebarang tujuan. Maklumat berkaitan mana-mana peringatan mungkin terlewat dan/atau tertunda. Ciri mana-mana peringatan boleh ditukar atau ditamatkan oleh bank pada bila-bila masa, dengan atau tanpa memberi notis, atas budi bicara mutlaknya. 19. Pemantauan dan Rakaman Telefon Ahli Kad-i membenarkan Bank untuk menghubungi Ahli Kad-i menerusi telefon dalam hal berkaitan dengan Pembiayaan KKBI. Ahli Kad-i bersetuju bahawa panggilan sedemikian daripada Bank mungkin dibuat tanpa diminta. Dari masa ke masa, Bank boleh memantau dan/atau merakamkan panggilan telefon antara Ahli Kad-i dan Bank. Ahli Kad-i bersetuju selanjutnya bahawa pemantauan dan/atau rakaman boleh dilakukan dan tiada notis tambahan kepada Ahli Kad-i atau kelulusan tambahan daripada Ahli Kad-i diperlukan. 20. Pernyataan dan Jaminan daripada Ahli Kad-i Ahli Kad-i memberi pernyataan dan jaminan berikut kepada Bank: a. bahawa Terma dan Syarat ini merupakan kewajipan yang sah di sisi undang-undang, dan mengikat terhadap Ahli Kad-i yang boleh dikuatkuasakan di bawah syaratnya sendiri dan kewajipan Ahli Kad-i di dalamnya tidak menyalahi sebarang undang-undang atau peraturan yang mengikat terhadap Ahli Kad-i; b. bahawa tidak terdapat perintah mana-mana mahkamah atau agensi kerajaan atau peruntukan dalam sebarang perjanjian sedia ada yang mengikat ke atas Ahli Kad-i atau yang membabitkannya yang akan dicabuli atau dilanggar dengan menandatangani, melaksanakan dan mematuhi Terma dan Syarat ini; c. bahawa tiada tindakan undang-undang atau penyiasatan oleh mana-mana badan agensi kerajaan atau pihak berkuasa kawal selia lain atau mana-mana pihak lain sedang dilaksanakan atau menanti pelaksanaan terhadap Ahli Kad-i; 19

20 d. bahawa Ahli Kad-i tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang, perintah mahkamah, keputusan hakim dan lainlain; e. bahawa Ahli Kad-i tidak dikenakan tindakan undang-undang kerana menghadapi kemuflisan; f. bahawa hak dan kewajipan pihak di bawah Terma dan Syarat ini dikuatkuasakan dan ditakrifkan di bawah undang-undang Malaysia; g. bahawa Pembiayaan KKBI tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip Syariah. Kebenaran dan ketepatan semua perkara yang dinyatakan dalam pernyataan dan jaminan dalam perenggan yang sebelumnya di bahagian ini membentuk asas bagi komitmen Bank untuk menyediakan Pembiayaan KKBI kepada Ahli Kad-i. Jika mana-mana pernyataan dan/atau jaminan sedemikian dibuat pada bila-bila masa selepas ini didapati tidak betul dalam sebarang perkara penting, maka dalam keadaan tersebut dan walau apa pun yang menyatakan sebaliknya dalam Terma dan Syarat ini, Bank berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menamatkan Pembiayaan KKBI atau sebahagian daripadanya. 21. Kegagalan Pembayaran Sekiranya berlaku mana-mana kejadian berikut pada bila-bila masa dan tanpa mengira sama ada kejadian tersebut berada di dalam atau di luar kawalan Ahli Kad-i: a. jika Ahli Kad-i gagal, enggan dan/atau tidak menjelaskan Jumlah Minimum Perlu Dibayar yang dinyatakan dalam Penyata Kad buat dua (2) Tarikh Matang Pembayaran berturut-turut; b. jika sebarang prosiding, saman atau tindakan undang-undang dalam apa jua bentuk (sama ada jenayah atau sivil) diambil terhadap Ahli Kad-i; c. jika Ahli Kad-i diputuskan sebagai muflis atau tidak mampu bayar atau prosiding kemuflisan difailkan atau dilaksanakan terhadap Ahli Kad-i atau Ahli Kad-i meninggal dunia atau menjadi tidak waras atau tidak siuman; d. jika pelaksanaan distres, penahanan atau prosiding undang-undang lain dikenakan, dikuatkuasakan atau dikeluarkan terhadap semua 20

21 atau mana-mana harta Ahli Kad-i dan prosiding tersebut tidak dilepaskan atau digantung; e. jika selepas semakan kredit dibuat, Bank berpendapat bahawa demi kepentingannya, Bank tidak patut terus memberikan Pembiayaan KKBI kepada Ahli Kad-i; f. sekiranya satu kejadian atau siri kejadian sama ada yang berkaitan atau tidak (termasuk, tetapi tidak terhad kepada sebarang perubahan penting ketara dalam perniagaan, aset atau keadaan kewangan Ahli Kad-i) telah berlaku yang pada pendapat Bank mempunyai kesan muktamad dan mengikat (tanpa memberikan sebarang sebab atau bukti) yang boleh atau mungkin mempengaruhi atau menjejaskan keupayaan atau kesanggupan Ahli Kad-i untuk menunaikan atau mematuhi semua atau mana-mana kewajipannya di dalam ini; g. jika Ahli Kad-i menggunakan Kad-i melebihi jumlah Pembiayaan KKBI Ahli Kad-i; h. jika Ahli Kad-i gagal mematuhi sebarang peruntukan yang ditetapkan di dalam Terma dan Syarat ini; i. jika Ahli Kad-i melanggar atau mengancam untuk melanggar manamana terma, syarat, ketetapan atau perjanjian yang terkandung di dalam ini sama ada secara tersurat atau tersirat dalam apa jua cara sekalipun; j. jika Ahli Kad-i gagal membayar atau mengancam untuk tidak membayar sebarang tanggungannya di bawah kontrak dengan mana-mana pihak lain termasuk Bank, berkaitan dengan pinjaman/ pembiayaannya; k. jika kedudukan Ahli Kad-i tidak diketahui oleh Bank atau jika Ahli Kad-i tidak dapat dikesan, dihubungi atau dicari; l. jika Ahli Kad-i meninggalkan Malaysia untuk menetap atau bekerja di tempat lain; m. jika Ahli Kad-i membuat penyerahan hak bagi manfaat pemiutang Ahli Kad-i atau membuat atau cuba membuat pengaturan atau pembahagian demi manfaat pemiutang atau tidak mematuhi manamana keputusan mahkamah untuk tempoh empat belas (14) hari atau lebih; n. jika Terma dan Syarat ini dicabar kesahihannya oleh Ahli Kad-i atau 21

22 mana-mana pihak lain; o. jika pada pendapat Bank Ahli Kad-i tidak menyenggara dengan cara yang memuaskan, mana-mana akaun dengan Bank atau manamana cawangannya atau mana-mana entiti yang berkaitan dengan Bank; p. jika Ahli Kad-i enggan atau gagal mendedahkan sebarang maklumat atau memberikan sebarang bukti berdokumen yang pada pendapat Bank (dianggap muktamad dan mengikat) diperlukan oleh Bank untuk menentukan kedudukan kewangan Ahli Kad-i; q. jika Kad-i berulang kali dilaporkan hilang atau rosak; r. jika terdapat kejadian, yang pada pendapat Bank (dianggap muktamad dan mengikat) boleh dipersoalkan atau tidak boleh dijelaskan atau urus niaga menyalahi undang-undang yang membabitkan penggunaan Kad-i; s. jika tindakan Bank untuk terus menawarkan penggunaan Kad-i atau Pembiayaan KKBI kepada Ahli Kad-i melanggar mana-mana undang-undang, peraturan, arahan kerajaan atau keperluan perundangan yang berkenaan; t. jika Ahli Kad-i cuai dalam menjaga dan mengawal Kad-i atau PIN, atau jika pada pendapat Bank (yang dianggap muktamad dan mengikat), Ahli Kad-i telah membenarkan atau membolehkan penyalahgunaan dan penipuan dilakukan berkaitan dengan atau berhubung dengan Kad-i menerusi sebarang tindakan, kegagalan melakukan sesuatu atau menerusi sebarang cara lain; atau u. jika Ahli Kad-i menamatkan penggunaan Kad-i menurut Terma dan Syarat ini, Bank berhak:- a. untuk menamatkan Terma dan Syarat ini, maka Harga Jualan atau mana-mana bahagiannya yang belum dibayar akan menjadi matang dan perlu dibayar kepada Bank, dan untuk membatalkan dan menarik balik Kad-i; atau b. untuk menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad-i oleh Ahli Kad-i di bawah Akaun Marginal KKBI; atau c. tidak memperbaharui atau menggantikan Kad-i apabila tamat tempohnya di mana Terma dan Syarat ini akan ditamatkan dan Harga Jualan atau mana-mana bahagiannya yang belum dibayar seterusnya menjadi 22

23 matang dan perlu dibayar kepada Bank. (Rujukan yang dibuat kepada Ahli Kad-i dan Kad-i di atas juga termasuk Ahli Kad Tambahan). 22. Hak Penyatuan dan Pengimbangan Selepas berlakunya kegagalan membayar, dan setelah memberikan notis tidak kurang 7 hari kepada Ahli Kad-i, Bank boleh menggabungkan, menyatukan atau mencantumkan semua atau mana-mana akaun Ahli Kad-i, sama ada akaun semasa, pelaburan atau akaun lain, dengan liabiliti terhadap Bank dan Bank boleh mengimbangi atau memindahkan sebarang jumlah yang ada di bahagian kredit akaun tersebut untuk menjelaskan mana-mana liabiliti Ahli Kad-i kepada Bank. 23. Penyata Akaun Penyata akaun bertulis yang menyatakan jumlah perlu dibayar oleh Ahli Kad-i di bawah Terma dan Syarat ini yang dikeluarkan oleh atau bagi pihak Bank, dan sekiranya tiada kesilapan nyata, dianggap bukti muktamad bahawa jumlah tersebut matang dan perlu dibayar oleh Ahli Kad-i. 24. Indemniti Walau apa pun yang terkandung dalam peruntukan Terma dan Syarat ini, Ahli Kad-i hendaklah menanggung sepenuhnya kerugian Bank daripada dan terhadap sebarang perbelanjaan termasuk kos guaman atas dasar peguam cara dan pelanggan, kerugian, kerosakan, tuntutan atau liabiliti (di mana jumlah dalam sijil Bank, tanpa kesilapan nyata, dianggap sebagai muktamad) yang mungkin ditanggung atau dialami oleh Bank dalam apa jua cara untuk menguatkuasakan atau dalam usahanya menguatkuasakan bayaran dan Terma dan Syarat ini terhadap Ahli Kad-i dan/atau Ahli Kad Tambahan. 25. Penepian Sebarang kelonggaran, pengecualian penguatkuasaan, lanjutan masa, kegagalan atau kelewatan pihak Bank untuk mengambil tindakan atau kegagalan untuk melaksanakan sebarang hak, kuasa, keistimewaan atau remedi yang ada pada pihak Bank di bawah Terma dan Syarat ini, atau sebarang cagaran yang memihak Bank apabila berlaku kegagalan pembayaran oleh Ahli Kad-i, tidak akan menjejaskan apa-apa hak, kuasa, keistimewaan atau remedi atau tidak dianggap sebagai penepian atau sebagai persetujuan Bank terhadap mana-mana kegagalan pembayaran dan tidak akan mempengaruhi atau menjejaskan sebarang hak, kuasa, keistimewaan atau remedi Bank berhubung dengan sebarang kegagalan pembayaran lain atau seterusnya, dan mana-mana satu usaha atau sebahagian daripada usaha untuk melaksanakan mana-mana hak atau 23

24 remedi tidak akan menghalang sebarang pelaksanaan hak atau remedi selanjutnya atau pelaksanaan hak atau remedi lain. Hak dan remedi yang diberikan di dalam ini adalah terkumpul dan tidak menepikan sebarang hak atau remedi lain yang diberi di bawah undang-undang. 26. Masa Masa di mana sahaja disebutkan, adalah sangat penting dalam konteks Terma dan Syarat ini. 27. Kata Mula dan Jadual Kata Mula dan Jadual yang terkandung di dalam ini hendaklah dibaca dan ditakrifkan sebagai sebahagian penting daripada Terma dan Syarat ini. 28. Pembayaran Penuh Walau apa pun yang menyatakan sebaliknya yang terkandung di dalam ini, adalah dengan ini dipersetujui bahawa apabila hutang dijelaskan menerusi bayaran atau cara lain, semua peruntukan yang terkandung di dalam ini tidak lagi dikuatkuasakan tetapi tanpa menjejaskan hak dan remedi Bank terhadap Ahli Kad-i berkaitan dengan sebarang tuntutan atau perlanggaran syarat sebelum itu. 29. Penyusunan Semula Bank dan Ahli Kad-i Sekuriti, hak, liabiliti, kewajipan yang diwujudkan oleh Terma dan Syarat ini hendaklah terus dianggap sah dan mengikat untuk semua tujuan walaupun berlaku perubahan menerusi penggabungan, penyusunan semula atau cara lain yang mungkin dibuat terhadap perlembagaan Bank dan dengan cara yang sama liabiliti dan/atau kewajipan yang diwujudkan oleh Terma dan Syarat ini akan terus dianggap sah dan mengikat untuk semua tujuan walaupun terdapat perubahan menerusi penggabungan, penyusunan semula atau cara lain dalam perlembagaan Ahli Kad-i dan adalah dengan ini dinyatakan secara tersurat bahawa tiada perubahan sekalipun yang dibuat berkaitan dengan atau yang mempengaruhi Ahli Kad-i akan mempengaruhi sekuriti, liabiliti dan/ atau kewajipan yang diwujudkan di bawah ini berkaitan dengan apa jua bentuk urus niaga sama ada masa lalu, masa kini atau masa depan. 30. Lanjutan Masa Liabiliti dan kewajipan Ahli Kad-i tidak akan terjejas atau dilepaskan atas sebab sebarang pengecualian penguatkuasaan atau lanjutan masa lain yang diberikan oleh atau dengan kebenaran Bank kepada Ahli 24

25 Kad-i, kepada mana-mana orang yang bertanggungjawab atau mungkin menanggung liabiliti dalam apa jua cara untuk membayar sebarang wang yang dicagarkan di dalam ini atau menerusi sebarang cagaran lain untuk Bank atau atas sebab perjanjian yang dibuat atau pembahagian yang diterima oleh Bank yang mengubah pelaksanaan undang-undang atau yang mengubah hak dan remedi Bank di bawah peruntukan Terma dan Syarat ini. 31. Perubahan Syarat Dengan ini dipersetujui dan diperakui oleh pihak di dalam ini bahawa jika pihak tersebut bersama-sama bersetuju untuk mengubah atau meminda terma dan/atau syarat dalam Terma dan Syarat ini, terma dan/atau syarat dalam Terma dan Syarat ini boleh pada bila-bila masa dan dari masa ke masa diubah dan dipinda menerusi persetujuan bersama oleh pihak di dalam ini menerusi penghantaran surat kepada satu sama lain, dan maka pindaan atau perubahan tersebut dianggap telah berkuatkuasa dan peruntukan Terma dan Syarat ini yang berkenaan dianggap telah dipinda dan diubah dengan sewajarnya dan hendaklah dibaca dan ditakrifkan seolah-olah pindaan dan perubahan tersebut telah digabungkan dalam dan membentuk sebahagian daripada Terma dan Syarat ini pada masa perjanjian ditandatangani dengan syarat bahawa walau apa pun yang menyatakan sebaliknya sebelum ini di dalam Fasal ini, Bank tetap, setakat yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip Syariah dan undang-undang, layak atas budi bicara mutlaknya mengubah atau meminda terma dan/atau syarat dalam Terma dan Syarat ini dengan memberikan notis bertulis kepada Ahli Kad-i dan pindaan dan perubahan tersebut hendaklah mempunyai kesan yang sama seperti yang dirujuk sebelum ini di dalam Fasal ini dan tidak ada apa yang terkandung di dalam ini boleh ditakrifkan sebagai mengehadkan atau menyekat atau menjejaskan hak Bank di dalam ini untuk menggubah atau meminda terma dan/atau syarat tanpa keperluan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Ahli Kad-i. 32. Salinan Dokumen Terma dan syarat ini boleh ditandatangani dalam sebarang jumlah salinan, di mana setiap satu apabila dilaksanakan dan disampaikan, hendaklah dianggap sebagai dokumen asal, tetapi semua salinan hendaklah secara bersama mewakili satu instrumen tunggal dan sama. 33. Penyerahan Manfaat, Pengganti, dll. Terma dan Syarat ini hendaklah mengikat dan berkuatkuasa ke atas Bank dan Ahli Kad-i dan pengganti hak milik dan penerima serah hak 25

26 masing-masing, kecuali Ahli Kad-i tidak boleh menyerahkan hak atau kewajipannya di bawah ini atau sebarang kepentingan di dalam ini tanpa kebenaran bertulis Bank terlebih dahulu, namun begitu Ahli Kad-i tetap menanggung liabiliti bagi semua kewajipannya di bawah ini sekiranya berlaku kegagalan mendedahkan fakta penting berkaitan dengan penyerahan hak Ahli Kad-i, yang sekiranya didedahkan akan mempengaruhi keputusan Bank untuk bersetuju dengan penyerahan hak tersebut. Semua aku janji, perjanjian, pernyataan dan jaminan yang diberikan, dibuat atau dimeterai oleh Ahli Kad-i di bawah Terma dan Syarat ini hendaklah terus kekal dalam sebarang penyerahan hak yang dilaksanakan di bawahnya. 34. Tajuk Tajuk Perkara dan Fasal Terma dan Syarat ini adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak menjejaskan pentafsiran dan pengertiannya. 35. Terma dan Syarat Agensi 35.1 Situasi dan Skop Agensi Pelantikan Bank bagi pihak Pelanggan sebagai Agen Belian dan Agen Jualan hendaklah tidak bersyarat dan tidak boleh ditarik balik dan Bank, sebagai agen Pelanggan, hendaklah menjalankan tugas-tugas berikut:- a) untuk bertindak bagi pihak Pelanggan bagi menyempurnakan pembelian Pelanggan Komoditi daripada Bank. b) untuk bertindak bagi pihak Pelanggan bagi menyempurnakan jualan Pelanggan Komoditi kepada Pembeli Komoditi Bank adalah dengan ini diberi kuasa untuk melaksana dan menyampaikan sebarang dokumen atau surat berkenaan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Bank untuk melaksanakan tanggungjawab yang berkaitan dengan perkara yang dinyatakan dalam Fasal Bank secara munasabah berusaha memastikan hasil jualan Komoditi sebagaimana dimaksudkan oleh Fasal (b) tidak kurang daripada Harga Belian Bank Tanpa menjejaskan keluasan Fasal (b), Pelanggan bersetuju bahawa di bawah peruntukan Bank dengan Pembeli komoditi atau mana-mana pembekal atau rakan niaga pihak ketiga, Bank boleh (dan Pelanggan bersetuju bahawa Bank boleh) mendedahkan bahawa ia bertindak sebagai agen 26

Kad Kredit-i Bank Islam. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam. Tertakluk pada terma dan syarat

Kad Kredit-i Bank Islam. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam. Tertakluk pada terma dan syarat Kad Kredit-i Bank Islam Terma Dan Syarat Kad Kredit-i Bank Islam Tertakluk pada terma dan syarat 1 2 Terma Dan Syarat Pembiayaan Kad Kredit-i Bank Islam ( Pembiayaan KKBI ) 1. Tinjauan Keseluruhan Terma

Lebih terperinci

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Perjanjian Maybankard Platinum

Perjanjian Maybankard Platinum Perjanjian Maybankard Platinum Pengeluaran Maybankard Platinum (seterusnya dirujuk sebagai Kad Kredit ) oleh Malayan Banking Berhad (seterusnya dirujuk sebagai Maybank ) kepada Pemegang Kad dan penggunaan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Pengeluaran Kad AmBank Debit MasterCard ("Kad") oleh AmBank (M) Berhad ("Bank") kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad akan tertakluk kepada terma

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Debit PB Visa/MasterCard Lifestyle. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut:

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut: PERJANJIAN KAD KELAB NOTA PENTING 1. Sila baca terma dan syarat dalam dokumen ini sebelum mengakui menerima dan/atau mengguna Kad Kelab ClubPlus (PLC). 2. Setelah anda mengakui penerimaan atau menggunakan

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 7 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 30 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

PERJANJIAN AHLI KAD Persetujuan terhadap terma Perjanjian ini Definisi

PERJANJIAN AHLI KAD Persetujuan terhadap terma Perjanjian ini Definisi PERJANJIAN AHLI KAD Perjanjian Ahli Kad ini ( Perjanjian ini ) mengawal pengendalian Akaun Kad dan penggunaan Kad di bawah Akaun Kad. Adalah penting untuk anda memahami dan membaca Perjanjian ini. Persetujuan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Debit-i MasterCard Bank Rakyat

Terma & Syarat Kad Debit-i MasterCard Bank Rakyat NOTIS PENTING i. Pemegang Kad dianggap telah menerima dan terikat dengan Terma dan Syarat di bawah apabila membuat pengakuan menerima atau menggunakan Kad Debit-i MasterCard Bank Rakyat (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB

TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOB Berkuatkuasa 13 November 2016 NOTIS PENTING I. Sila baca terma dan syarat ini ("Terma dan Syarat") sebelum mengesahkan penerimaan dan/atau penggunaan Kad Debit. II.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Combo-i Bank Rakyat

Terma & Syarat Kad Combo-i Bank Rakyat NOTIS PENTING i. Pemegang Kad dianggap telah menerima dan terikat dengan Terma dan Syarat di bawah apabila membuat pengakuan menerima atau menggunakan Kad Debit-i Mastercard Bank Rakyat (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN. 1. Takrif. 2. Penerimaan Kad. 3. Kemudahan Kad. 4. PIN dan Bayar. 5.

Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN. 1. Takrif. 2. Penerimaan Kad. 3. Kemudahan Kad. 4. PIN dan Bayar. 5. Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN 1. Takrif 2. Penerimaan Kad 3. Kemudahan Kad 4. PIN dan Bayar 5. Penggunaan Kad 6. Arahan-arahan Telekomunikasi 7. Tanggungjawab 8. Akaun Kad

Lebih terperinci

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "Ahli" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Borang Permohonan bermaksud borang permohonan yang dikeluarkan oleh Bank untuk langganan kepada Perkhidmatan (seperti yang ditafsirkan di sini).

Borang Permohonan bermaksud borang permohonan yang dikeluarkan oleh Bank untuk langganan kepada Perkhidmatan (seperti yang ditafsirkan di sini). 1. Penggunaan 1.1 Terma dan Syarat ini mentadbir penggunaan Perkhidmatan Gaji Autobayar yang disediakan oleh Bank (seperti yang ditafsirkan di sini) dan adalah mengikat dan berkuatkuasa ke atas Pelanggan.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Akaun Deposit

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA

AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA Pengeluaran Kad MasterCard/VISA AmBank (M) Berhad ( Kad ) oleh AmBank (M) Berhad ( Bank ) kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad adalah tertakluk

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT

Version 05 Jun 2017 Page 1 PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT PERBANKAN PRIORITI TERMA DAN SYARAT Semua pelanggan Perbankan Prioriti adalah tertakluk dengan Terma dan Syarat ini. Dalam Terma dan Syarat ini, "anda" merujuk kepada anda, pemegang akaun bersama anda

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG Last updated on 15 June 2017 KEMPEN Perayaan SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Perayaan SIFAR 12 Bulan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) akan

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Dikemaskini pada 9 Jun 2016 Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN

Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN 1. Takrif 2. Penerimaan Kad 3. Kemudahan Kad 4. PIN dan Bayar 5. Penggunaan Kad 6. Arahan-arahan Telekomunikasi 7. Tanggungjawab dan Liabiliti

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017)

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) 1. Apakah PIN? PIN, atau Nombor Pengenalan Peribadi, adalah kod rahsia yang diberikan kepada ahli kad atau dipilih oleh mereka bagi membuktikan

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci