TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS"

Transkripsi

1 TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun Perdagangan atau Akaun- Akaun ( Akaun ) di bawah nama Saya/Kami dan pada bila-bila masa seterusnya membuka akaun-akaun lain atas arahan Saya/Kami. Saya/Kami memahami bahawa BIBDS mengikut budi bicaranya boleh dan tanpa memberi sebarang sebab untuk menolak permohonan Saya/Kami. Atas pertimbangan BIBDS membuka Akaun, Saya/Kami dengan ini bersetuju untuk terikat dan tertakluk kepada terma dan syarat-syarat berikut (selepas ini dirujuk sebagai Terma ini ) sebagaimana boleh dipinda dan ditambah dari semasa ke semasa oleh BIBDS:- 1. Tujuan Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa BIBDS berkongsi sama dalam perniagaan emas fizikal dengan Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad ( rakan niaga BIBDS ). Dalam hal ini, BIBDS menawarkan perkhidmatan pembelian dan penjualan emas fizikal kepada pelanggan-pelanggannya yang sedia ada atau pelanggan-pelanggan yang berpotensi bagi tujuan pelaburan. Emas fizikal ini dibeli daripada atau dijual kepada rakan niaga BIBDS. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, Saya/ Kami dari semasa ke semasa memberi arahan atau arahan-arahan kepada BIBDS untuk membeli atau menjual komoditi emas tulen dalam apa juga bentuk ( Emas ) di bawah Akaun. Di bawah Terma ini, dua (2) jenis Emas dan denominasinya adalah:- Kepingan Emas: 50g dan 100g Jongkong Emas: 500g dan 1kg 2. Aplikasi Kontrak Shariah Saya/Kami mengesahkan bahawa Akaun akan kendalikan berdasarkan kontrak-kontrak Islam Wakalah dan Bai dengan cara-cara berikut:- (a) melalui Wakalah atau agensi, Saya/Kami dengan ini melantik BIBDS sebagai ejen Saya/Kami untuk membeli dan menjual Emas bagi pihak saya/kami, memberi arahan kepada rakan niaga BIBDS untuk menyimpan Emas di premis rakan niaga BIBDS jika Saya/Kami memilih untuk menggunakan perkhidmatan tersebut dan melakukan halhal lain yang berkaitan dengan Emas dan; 1 P a g e

2 (b) di bawah Bai, di mana pembelian atau penjualan emas akan dibuat oleh BIBDS dan rakan niaga BIBDS sebagai wakil Saya/Kami secara lani (spot basis). 3. Syarat-Syarat Membuka Akaun 3.1 Saya/ Kami mengakui bahawa pembukaan Akaun adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh BIBDS mengikut budi bicara mutlaknya dan seterusnya juga adalah tertakluk kepada Saya/Kami menyediakan dokumen-dokumen sokongan yang dikehendaki oleh BIBDS. BIBDS boleh mengubah syarat-syarat tersebut pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya dengan memberikan notis minima sekurangkurangnya satu (1) minggu kepada saya/kami. 3.2 Saya/Kami mengakui bahawa bagi Pelanggan selain pemegang akaun Persendirian, pelanggan-pelanggan hendaklah memberikan mandat atau resolusi lembaga yang membenarkan pegawai mereka yang diberi kuasa untuk berurusan secara langsung dengan BIBDS bagi semua perkara yang berkaitan dengan Emas. 3.3 Autoriti BIBDS untuk bertindak adalah berdasarkan mandat atau resolusi lembaga (tertakluk kepada perubahan) sebagaimana yang diperuntukkan dalam Klausa 3.2 di atas dan akan berterusan dan terus berkuatkuasa sepenuhnya sehingga mandat atau resolusi lembaga bertulis menamatkan kuasa autoriti berkenaan telah diterima oleh BIBDS. 3.4 Setelah membuka Akaun, Saya/Kami akan dikehendaki untuk mengekalkan Akaun dengan BIBDS bagi memudahkan pembayaran untuk perdagangan Emas sama ada secara debit langsung atau mengkreditkan hasil jualan Emas, dan bagi apa-apa yuran dan/atau caj yang mungkin dikenakan ke atas Saya/Kami yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan operasi Akaun. 3.5 Saya/Kami dengan ini membenarkan BIBDS untuk mendebit Akaun Saya/Kami bagi pembelian dan penjualan Emas atau apa-apa yuran dan/atau caj lain yang mungkin ditanggung oleh BIBDS berkaitan dengan operasi Akaun. 4. Pengakuan 4.1 Dengan membuka Akaun, Saya/Kami menyatakan dan menjamin bahawa Saya/Kami mempunyai kapasiti yang sepenuhnya di sisi undang-undang, hak, kuasa dan autoriti sepenuhya untuk memasuki kontrak bagi pembelian dan penjualan Emas. 4.2 Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa Saya/Kami telah dinasihati untuk membaca dan memahami isi kandungan Terma ini dan keputusan untuk membuka Akaun adalah berdasarkan pertimbangan Saya/kami sepenuhnya dan/atau atas nasihat bebas yang diperolehi tanpa bergantung pada apa-apa nasihat yang diberikan oleh BIBDS atau wakilnya. 2 P a g e

3 4.3 Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa untuk menyertai transaksi Emas, Saya/Kami juga hendaklah mengekalkan akaun dengan Bank Islam Brunei Darussalam Berhad ( BIBD ). 4.4 Saya/Kami memahami dan dengan ini bersetuju untuk menanggung sebarang kerugian yang timbul daripada turun naik di dalam harga emas dan bersetuju bahawa BIBDS tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan dalam apa cara sekalipun kepada Saya/Kami untuk sebarang kekurangan atau pengurangan ke atas nilai Emas yang dibeli di bawah Akaun dan bagi apa-apa kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan lain yang ditanggung dan dialami oleh Saya/Kami. 4.5 Apabila dikehendaki, Saya/Kami hendaklah menyerahkan kepada BIBDS mana-mana maklumat/penyata kewangan yang diperlukan untuk tujuan obligasi laporan pengawalseliaan atau untuk sebarang sebab yang difikirkan munasabah atau perlu oleh BIBDS. 5. Pembelian Emas dan Penghantaran 5.1 BIBDS boleh atas arahan Saya/Kami membeli Emas daripada rakan niaga BIBDS mengikut Borang Pesanan Pembelian Emas dan selaras dengan peruntukan-peruntukan Terma ini. Setiap pesanan belian adalah dilakukan oleh Saya/Kami pada Hari Perniagaan. Untuk tujuan Terma ini Hari Perniagaan adalah bermaksud waktu perniagaan biasa pada hari kalendar BIBDS dibuka untuk perdagangan. 5.2 Saya/Kami mengakui bahawa terdapat Yuran Pemprosesan yang ditetapkan bagi setiap pesanan pembelian Emas saya/kami dan saya/kami bersetuju untuk membuat pembayaran berkenaan dengan yuran tersebut. Saya/Kami seterusnya mengakui bahawa mana-mana pengeluaran semula nota kontrak akan dikenakan bayaran kepada saya/kami mengikut yuran seperti dalam Jadual A yang dilampirkan bersama Perjanjian ini. 5.3 Saya/Kami dengan ini mengakui bahawa pembelian permulaan minima Emas adalah tidak boleh kurang daripada LIMA PULUH (50) gram Emas atau kuantiti lain sebagaimana yang ditetapkan oleh BIBDS dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya. 5.4 Saya/Kami bersetuju bahawa bagi setiap dan pesanan belian seterusnya, adalah seperti berikut: LIMA PULUH (50), SERATUS (100), LIMA RATUS (500) gram dan SATU (1) kilogram Emas. 5.5 Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa BIBDS boleh, enggan melaksanakan pesanan belian Emas Saya/Kami dan/atau menawarkan Saya/Kami dengan kuantiti alternatif jika sekiranya kuantiti Emas tertentu seperti yang diminta oleh Saya/Kami tidak ada. 3 P a g e

4 5.6 Saya/Kami dengan ini mengakui bahawa setelah pesanan pembelian tersebut selesai, Saya/Kami boleh memilih untuk: (a) (b) menerima penyerahan fizikal Jongkong Emas dan/atau Kepingan Emas tertakluk kepada yuran penghantaran, perbelanjaan dan apa-apa yuran lain yang dilampirkan di dalam Jadual A di sini; atau menyimpan dengan selamat Kepingan Emas dan/atau Jongkong Emas dengan rakan niaga BIBDS. 5.7 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa untuk penghantaran fizikal hendaklah pada kuantiti minimum DUA (2) kilogram bagi setiap penghantaran atau kuantiti minimum lain sebagaimana yang ditetapkan oleh BIBDS dari semasa ke semasa dengan memberikan notis yang mencukupi. 5.8 BIBDS, boleh mengikut budi bicara mutlaknya, menawarkan Saya/Kami perkhidmatan penghantaran berkumpulan bagi penghantaran Jongkong Emas dan/atau Kepingan Emas di mana Saya/Kami mengakui bahawa kos penghantaran akan dikongsi bersama dengan pelanggan-pelanggan yang telah memohon perkhidmatan tersebut mengikut kadar berat emas yang dihantar dan faktor-faktor lain yang akan ditetapkan secara mutlak oleh BIBDS. 6. PENGUTIPAN EMAS 6.1 Saya/Kami bersetuju bahawa apabila Jongkong Emas dan/atau Kepingan Emas telah tiba di Negara Brunei Darussalam, BIBDS akan memaklumkan Saya/Kami tarikh yang dipersetujui bagi pengutipan Emas. Pengutipan Emas hendaklah dibuat dalam masa tiga (3) hari dari tarikh pemberitahuan. 6.2 Saya/Kami bertanggungjawab untuk memeriksa Emas bagi memastikan Emas tersebut mempunyai berat yang betul dan dalam keadaan yang baik sebelum mengesahkan penerimaannya dan sebelum meninggalkan ibu pejabat BIBD. Di samping itu, Saya/Kami mengesahkan dan bersetuju bahawa setelah diambil, Emas tersebut tidak boleh dikembalikan dan/atau ditukar. 6.3 Jika Saya/Kami gagal untuk mengutip Emas dalam masa yang ditetapkan, Saya/Kami bertanggungjawab untuk membayar kos penyimpanan harian pada kadar Ringgit Brunei Dua Puluh (BND20.00) sahaja sehari termasuk mana-mana / semua caj / kos yang ditanggung oleh BIBDS yang berkaitan dengan penyimpanan Emas berkenaan. 6.4 Saya/Kami mengakui bahawa tidak akan ada perlindungan Takaful berikutan dengan Klausa 6.3 di atas dan Saya/Kami seterusnya bersetuju bahawa BIBDS berhak untuk mendebit Akaun Saya/Kami bagi semua atau sebarang caj yang dikenakan. Emas tersebut hanya boleh diserahkan kepada Saya/Kami setelah caj-caj yang dikenakan telah dibayar. 4 P a g e

5 6.5 Walau apa pun yang tersebut di atas, jika Saya/Kami gagal mengutip Emas dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh kutipan yang dipersetujui, Saya/Kami bersetuju dan membenarkan BIBDS untuk menjual Emas berkenaan kepada mana-mana pembeli yang berminat atau pihak ketiga disebabkan oleh kegagalan Saya/Kami untuk mengutip Emas tersebut. Baki bersih daripada penjualan Emas ditolak dengan apa-apa caj yang perlu dibayar kepada BIBDS akan dikreditkan ke Akaun Saya/Kami. 6.6 Saya/Kami akan melindungi BIBDS daripada sebarang kerugian dan terus melepaskan BIBDS daripada menanggung kerugian daripada apa-apa kerosakan, kos atau kerugian termasuk akan tetapi tidak terhad kepada keseluruhan tempoh penyimpanan Emas dan penjualan Emas yang tidak dikutip oleh BIBDS. 7. Harga Belian 7.1 Harga belian yang lazim semasa bagi mana setiap pembelian yang dilakukan oleh Saya/Kami hendaklah disebut harga dalam Dollar Singapura (SGD) atau matawang asing lain sebagaimana yang ditentukan oleh BIBDS dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya bagi setiap gram dan pembayaran untuk harga belian yang akan dilakukan oleh Saya/Kami adalah di dalam Ringgit Brunei (BND) dan adalah tidak termasuk mana-mana perkhidmatan yang berkaitan dan cukai tempatan, jika ada. 7.2 Saya/Kami hendaklah memastikan bahawa terdapat dana yang mencukupi di dalam Akaun pada setiap masa bagi membolehkan BIBDS untuk membuat bayaran berkenaan dengan mana-mana pembelian Emas dan dengan ini membenarkan BIBDS untuk mendebit Akaun Saya/Kami untuk bayaran tersebut. Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa BIBDS tidak mempunyai kewajipan untuk melaksanakan sebarang pembelian jika tidak ada dana yang mencukupi di dalam Akaun Saya/Kami. 7.3 Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa jika BIBDS membeli Emas di bawah harga yang dinyatakan dalam Pesanan Belian yang dikeluarkan oleh BIBDS, perbezaan harga itu akan dikira sebagai komisyen BIBDS kerana bertindak selaku ejen Saya/Kami. 8. Penyimpanan Emas dengan rakan niaga BIBDS 8.1 Jika Saya/Kami memilih untuk menyimpan Emas dengan rakan niaga BIBDS, Saya/Kami akan melengkapkan ruangan pilihan simpanan di dalam Borang Pesanan Belian Emas dan bertanggungjawab untuk membayar caj-caj yang ditetapkan tertakluk kepada klausa 8.2 di bawah. 8.2 Perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan niaga BIBDS untuk menyimpan Emas sebagai wakil Saya/Kami diperuntukkan dalam Jadual A disini. 5 P a g e

6 8.3 Perkhidmatan adalah tertakluk kepada ketersediaan tempat penyimpanan dan apa-apa syarat-syarat lain sebagaimana yang ditentukan oleh rakan niaga BIBDS dari semasa ke semasa. 9. Pemeriksaan atau Pengutipan Emas di premis rakan niaga BIBDS 9.1 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa jika Saya/Kami membuat keputusan untuk memeriksa atau mengutip Emas tersebut, Saya/Kami boleh atas perbelanjaan sendiri pergi ke Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi, Kuala Lumpur, Malaysia untuk tujuan tersebut tertakluk kepada Saya/Kami memenuhi semua syarat-syarat di dalam klausa Saya/Kami mengakui bahawa tidak ada caj dikenakan bagi tiga puluh (30) hari pertama daripada tarikh pembelian Emas. Selepas tamat tempoh tiga puluh (30) hari, rakan niaga BIBDS akan mengenakan Yuran Perkhidmatan sebanyak Ringgit Brunei Sembilan Puluh (BND90.00) sahaja. 9.3 Saya/Kami mengakui bahawa syarat-syarat berikut digunapakai jika Saya/Kami berhajat untuk memeriksa atau mengutip Emas Saya/Kami: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Untuk memaklumkan BIBDS sekurang-kurangnya lima (5) Hari Perniagaan sebelum pemeriksaan atau pengutipan Emas; Untuk mengambil Surat Kuasa ( Surat ) daripada BIBDS sebelum lawatan; Surat berkenaan hanya boleh dibuka oleh kakitangan Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi. Jika Surat berkenaan telah diusik atau kelihatan telah dibuka sebelum lawatan tersebut, pelanggan tidak akan dibenarkan untuk memeriksa atau mengutip Emas mereka; Pelanggan hendaklah menyerahkan Surat bersama dengan pasport yang sah atau bentuk pengenalan yang lain kepada kakitangan Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi; Caj dikenakan yang digunapakai untuk pemeriksaan emas di Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi adalah sebagaimana yang terkandung di dalam Jadual A di sini. Wakil pelanggan tidak dibenarkan untuk memeriksa atau mengutip Emas tersebut. Jika wakil adalah Pentadbir bagi harta pusaka/waris, Emas tersebut boleh dihantar ke Negara Brunei Darussalam menurut klausa 6 dan 13 di sini. 9.4 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa BIBDS tidak boleh pada bila-bila masa di bawah apa-apa kewajiban atau obligasi untuk melayan sebarang permohonan ganti rugi atau tuntutan yang timbul dari kecuaian dan kelalaian Saya/Kami semasa memeriksa atau mengutip Emas di Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi. 6 P a g e

7 10. Penjualan Emas 10.1 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa saya akan memberi arahan kepada BIBDS untuk menjual Emas yang disimpan dengan selamat oleh rakan niaga BIBDS pada Hari Perniagaan dan hendaklah disertakan dengan berikut: (a) (b) (c) Resit asal atau nota kontrak bukti Pembelian dari BIBDS; Borang Pesanan Penjualan Emas yang lengkap dan/atau; Dokumen-dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh BIBDS Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa bagi penjualan Emas, BIBDS hanya menerima transaksi mengikut denominasi yang ditetapkan Saya/Kami bersetuju bahawa yuran pemprosesan Ringgit Brunei Dua Puluh Lima (BND25.00) sahaja dikenakan kepada Saya/Kami bagi setiap transaksi Penjualan Emas Bagi mengelakkan keraguan, Saya/Kami mengakui dan memahami bahawa BIBDS tidak akan pada bila-bila masa di bawah apa-apa kewajiban atau obligasi untuk membeli atau membeli semula Emas dalam keadaan-keadaan berikut:- (a) (b) (c) mana-mana Emas yang dikeluarkan dari rakan niaga BIBDS; mana-mana Emas yang dihantar ke Negara Brunei Darussalam atas permintaan Saya/Kami dan atas kos dan perbelanjaan Saya/Kami sendiri; menurut perkara (a) dan (b) di atas, BIBDS tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pampasan yang timbul dari apa-apa jua tuntutan yang berkaitan dengan Emas Tertakluk kepada klausa 10.1 di atas, BIBDS akan mengeluarkan nota kontrak yang memperincikan kuantiti Emas yang dijual, nombor siri dan nilai Emas pada masa arahan jualan tertakluk kepada keadaan Hasil jualan hendaklah dikreditkan ke Akaun Saya/Kami selepas transaksi jualan atau tempoh lain yang mungkin ditetapkan oleh BIBDS dan dipersetujui oleh Saya/Kami dari semasa ke semasa Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa sebarang arahan kepada BIBDS untuk menjual Emas tidak boleh ditarik balik setelah BIBDS menerima arahan tersebut dan kuantiti Emas hendaklah tidak boleh kurang daripada LIMA RATUS (500) gram bagi Jongkong Emas dan LIMA PULUH (50) gram bagi Kepingan Emas (atau kuantiti minimum lain sebagaimana yang ditentukan oleh BIBDS dari semasa ke semasa). 7 P a g e

8 11. Harga Jualan 11.1 Harga Jualan semasa akan disebut harga oleh BIBDS dalam Dollar Singapura (SGD) atau mana-mana matawang asing lain yang mungkin ditentukan oleh BIBDS dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya bagi setiap gram pada masa transaksi dan harga Emas yang ada akan dikreditkan ke Akaun Saya/Kami adalah dalam Ringgit Brunei (BND) dan adalah tidak termasuk apa-apa perkhidmatan berkaitan dan cukai tempatan (jika ada) Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa jika BIBDS mampu menjual Emas lebih daripada harga yang dinyatakan di dalam Borang Pesanan Jualan Emas yang dikeluarkan oleh BIBDS, perbezaan harga akan dikira sebagai komisyen BIBDS yang bertindak selaku ejen Saya/Kami Sekiranya berlaku sebarang perbezaan di dalam harga Emas, BIBDS berhak untuk membatalkan mana-mana transaksi jualan Emas yang disebut harga dengan harga yang salah dan wang akan dikembalikan kepada Saya/Kami dan Emas akan kekal berada di dalam simpanan rakan niaga. 12. Pemindahan Hak Milik Emas 12.1 Saya/Kami dengan ini mengakui bahawa Saya/Kami adalah bebas untuk memindah Emas kepada sesiapa saja ( Pemilik Baru ) sebagai hadiah, jualan atau sebaliknya. Semua terma dan syarat-syarat di sini akan dikenakan kepada Pemilik Baru Saya/Kami mengakui bahawa Pemilik Baru hendaklah mempunyai kapasiti disisi undangundang untuk membuka dan mengekalkan Akaun sebelum pemindahan hak milik Jika Saya/Kami berhajat untuk memindah Emas kepada Pemilik Baru sementara Emas masih disimpan oleh rakan niaga BIBDS, Saya/Kami hendaklah terlebih dahulu mengeluarkan Emas dari simpanan rakan niaga BIBDS. Saya/Kami bersetuju untuk membayar kos pemindahan Emas dan apa-apa kos lain yang berkaitan dengan pemindahan tersebut sebagaimana yang dinyatakan di dalam Jadual A di sini Jika Pemilik Baru memerlukan BIBDS atau rakan niaganya untuk menyimpan Emas bagi pihaknya, Pemilik Baru hendaklah mempunyai Akaun dengan BIBDS, mengeluarkan surat notis pemindahan hak milik Emas dan melengkapkan dan menghadapkan borang-borang berkenaan sebagaimana yang ditetapkan oleh BIBDS. BIBDS akan mengeluarkan resit baru dan Pemilik Baru hendaklah menerima dan menandatangani Terma baru. 8 P a g e

9 13. Kematian atau Ketidakupayaan/Kecacatan 13.1 Sekiranya berlaku ketidakupayaan/kecacatan ke atas Saya/Kami, BIBDS berhak untuk bertindak mengikut arahan yang diberikan oleh Saya/Kami atau sesiapa sahaja tertakluk kepada pematuhan kepada syarat-syarat atau prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh BIBDS mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa Jika berlaku kematian, apa-apa tuntutan berkenaan dengan Emas hendaklah dibuat oleh Pentadbir harta si mati dan disertakan dengan salinan asal Surat Pentadbiran (Letter of Administration). 14. Penamatan Perkhidmatan Simpanan 14.1 Jika Saya/Kami berhajat untuk mengeluarkan Emas Saya/Kami dari simpanan rakan niaga BIBDS, Saya/Kami adalah berhak untuk berbuat demikian dengan memberikan notis secara bertulis kepada BIBDS mengenai dengan niat Saya/Kami Sebaik sahaja notis bertulis diberikan kepada BIBDS, Saya/Kami mengarahkan BIBDS untuk menguruskan penghantaran Emas ke Negara Brunei Darussalam mengikut proses penghantaran seperti yang dinyatakan di dalam Klausa 5 di sini dan dengan bayaran yang telah ditetapkan sebagaimana terkandung di dalam Jadual A Perjanjian ini. Selain itu, Saya/Kami boleh memilih untuk mengutip Emas secara peribadi di premis rakan niaga BIBDS atas kos dan perbelanjaan Saya/Kami sendiri menurut Klausa 9 di sini Tertakluk kepada Klausa 14.2 di atas dan setelah mendapat pengesahan dari rakan niaga BIBDS, BIBDS akan mengkredit ke dalam Akaun Saya/Kami mana-mana baki dari caj simpanan yang telah dibayar bagi tahun tertentu. 15. Penutupan Akaun 15.1 Saya/Kami bersetuju untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan bagi menutup Akaun sebagaimana yang ditentukan secara mutlak oleh BIBDS Akaun tersebut akan dianggap ditutup setelah pengeluaran semua Emas yang ada dalam Akaun Saya/Kami atau apabila baki tidak ada langsung atau kosong melalui - penguatkuasakan undang-undang Walau apa pun dalam Klausa 15.1 di atas, Saya/Kami mengakui bahawa BIBDS adalah bebas untuk menutup Akaun pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan sebarang alasan. 9 P a g e

10 16. Notis Saya/Kami mengakui bahawa BIBDS boleh menyampaikan mana-mana / semua Notis kepada Saya/Kami melalui apa-apa bentuk komunikasi yang dianggap sesuai oleh BIBDS. 17. Lain-lain Hal 17.1 BIBDS tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan penipuan oleh mana-mana pihak ketiga Jika sekiranya berlaku di mana BIBDS tersalah kredit akaun Saya/Kami, BIBDS berhak pada bila-bila masa untuk menarik balik kemasukan tersebut dan/atau menuntut jumlah berkenaan daripada Saya/Kami tanpa memberi notis atau sebarang pampasan kepada Saya/Kami BIBDS tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian secara tidak langsung, sampingan atau berbangkit atau kerosakan kepada Saya/Kami Pindaan kepada Terma ini (material atau sebaliknya) dianggap dilaksanakan apabila notis telah diberikan kepada Saya/Kami. Semua komunikasi yang dibuat oleh BIBDS dalam Klausa 16 hendaklah disifatkan telah diterima atau disampaikan kepada Saya/Kami Terma ini dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Saya/Kami bersetuju tanpa boleh menarik diri untuk menyerahkan semua percanggahan kepada bidang kuasa ekslusif Mahkamah-Mahkamah Negara Brunei Darussalam Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa pengiraan dan pembayaran Zakat (jika ada) adalah tanggungjawab Saya/Kami sepenuhnya Saya/Kami bertanggungjawab ke atas pembayaran mana-mana cukai yang dikenakan oleh pihak berkuasa (jika ada) yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan Emas Jika sekiranya terdapat ketidakseragaman dalam versi Bahasa Melayu dan versi Bahasa Inggeris pada Terma ini, versi Bahasa Inggeris adalah digunapakai. 10 P a g e

11 Jadual A JADUAL BAYARAN PERKARA KETERANGAN 1. Yuran Penyimpanan di Al Rajhi Bank Malaysia: A) Bagi Setiap transaksi pembelian emas: (i) Yuran penyimpanan = Berat X 0.5% x Harga jualan Bank bagi setiap gram x (Jumlah bulan / 12 bulan) Harga bagi setiap gram = jumlah belian / berat emas (ii) 6% GST Jumlah yuran penyimpanan = yuran penyimpanan + 6% GST B) Bagi tahun-tahun seterusnya: Yuran penyimpanan = Berat x 0.5% x Harga jualan Bank bagi setiap gram Harga bagi setiap gram = jumlah belian / berat emas (ii) 6% GST Jumlah yuran penyimpanan = yuran penyimpanan + 6% GST Contoh Pengiraan: Bagi Setiap transaksi pembelian emas: A) Seandainya Pelanggan A melabur SGD 2,766.40, untuk 50 gram Emas pada bulan Ogos Pelanggan A akan dikenakan caj SGD 4.89 bagi tahun gm x 0.5% x x 4/12 = $ 4.61 Jumlah yuran penyimpanan = = $4.89 Bagi Setiap Tahun / Tahun Berikutnya B) Seandainya nilai Emas ialah SGD 2, bagi 50 gm Emas pada 1 Jan 2015, Pelanggan A akan dikenakan caj sebanyak SGD bagi tahun gm x 0.5% x = $ Jumlah yuran penyimpanan = = $ P a g e

12 2. Yuran Takaful: A) Bagi Setiap transaksi pembelian: (i) Yuran Takaful = Berat x 0.30 x baki tempoh (jumlah bulan / 12 bulan) (ii) 6% GST Jumlah Yuran Takaful = Yuran Takaful + 6% GST B) Bagi Setiap Tahun atau Tahun-Tahun Berikut (i) Yuran Takaful = Berat (gram) x 0.3 (ii) 6% GST Jumlah Yuran Takaful = Yuran Takaful + 6% GST Contoh Pengiraan: Bagi Setiap transaksi pembelian: A) Seandainya Pelanggan A melabur SGD 2,766.40, bagi 50 gram Emas pada bulan Ogos Pelanggan A akan dikenakan caj sebanyak SGD 5.30 bagi tahun g x 0.30 x (4/12 bulan) = SGD5.00 Jumlah Yuran Takaful = = $5.30 Bagi Setiap Tahun atau Tahun-Tahun Berikut B) Seandainya nilai Emas ialah SGD 2, bagi 50 gm Emas pada 1 Jan 2015, Pelanggan A akan dikenakan caj SGD bagi tahun g x 0.30 = SGD 15 Jumlah Yuran Takaful = = $ P a g e

13 3. Penghantaran daripada AlRajhi kepada BIBDS BND2, bagi setiap 2kg atau kurang bagi kepingan Emas/ Jongkong Emas 4. Penerbitan Semula Nota Kontrak BND2.00 atau apa-apa jumlah yang akan ditetapkan oleh BIBDS dari semasa ke semasa. 5. Pemindahan Emas kepada Pemilik Baru BND10.00 bagi setiap Nota Kontrak 6. Yuran Pemprosesan BIBDS BND25.00 bagi setiap Perdagangan 7. Pemeriksaan Emas di Premis Rakan Niaga BIBDS 30 hari pertama dari tarikh pembelian - Percuma Selepas 30 hari dari tarikh pembelian Caj B$90.00 akan dikenakan dan akan didebit dari akaun pelanggan * Sila ambil perhatian bahawa BIBDS berhak untuk mengkaji semula yuran penyimpanan dan yuran takaful dari semasa ke semasa. BIBDS akan memberikan notis yang munasabah kepada pelanggan mengenai sebarang pindaan melalui apa-apa cara yang BIBDS anggap sesuai dan penyemakan itu akan secara konklusif mengikat pelanggan. 13 P a g e

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN

TERMA DAN SYARAT BERKAITAN DENGAN PENYEWAAN PETI SIMPANAN KESELAMATAN Dalam pertimbangan OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( Bank, dimana ungkapan ini harus termasuk pengganti Bank yang ditugaskan) bersetuju untuk menyewa Peti Simpanan Keselamatan ( Peti Simpanan )

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

PERADUAN WAVE DENGAN MYDEBIT & MENANG (15 Mac June 2019) TERMA & SYARAT

PERADUAN WAVE DENGAN MYDEBIT & MENANG (15 Mac June 2019) TERMA & SYARAT PERADUAN WAVE DENGAN MYDEBIT & MENANG (15 Mac 2019 15 June 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Mr D.I.Y. Trading Sdn Bhd (No. Syarikat 879428-V) ( Penganjur ) dengan kerjasama

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018)

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018) TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November 2018 31 hb Disember 2018) Kempen 1) Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer ( Kempen ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad (Pihak

Lebih terperinci

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial;

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial; Terma dan Syarat "Simpan dengan UOB" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") akan menganjurkan "Simpan dengan UOB" ("Promosi") dari 1 Julai hingga 31 Disember (termasuk

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019 Tempoh Kempen Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari 2019 31 Mei 2019 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN MYDEBIT WAVE UNTUK MENANG (5hb November hb Februari 2019) TERMA & SYARAT

PERTANDINGAN MYDEBIT WAVE UNTUK MENANG (5hb November hb Februari 2019) TERMA & SYARAT PERTANDINGAN MYDEBIT WAVE UNTUK MENANG (5hb November 2018 28hb Februari 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh SAN FRANCISCO COFFEE SDN BHD (No. Syarikat 434198-U) ( Penganjur

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat ( Terma )

Terma dan Syarat ( Terma ) Terma dan Syarat ( Terma ) 1. Definisi Akaun bermaksud akaun semasa perniagaan (BizCA) atau akaun semasa perniagaan-i (BizCA-i) yang dibuka dan dikekalkan dengan Bank. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad /

Lebih terperinci

baik dengan baki yang mencukupi layak untuk memohon untuk Perkhidmatan ini.

baik dengan baki yang mencukupi layak untuk memohon untuk Perkhidmatan ini. TERMA & SYARAT AUTOPAY BILL UOB Terma dan syarat di sini akan diguna pakai untuk Perkhidmatan AutoPay Bill ( Perkhidmatan ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) dan mesti dibaca bersama

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang.

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang. Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam The More You Spend, The More You Earn 25 Februari 2019-31 Mei 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Program Ahli-Dapatkan-Ahli RHB Premier

TERMA DAN SYARAT Program Ahli-Dapatkan-Ahli RHB Premier Q2, Q3, Q4 2019 Page 1 of 5 RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) secara kolektif akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH PROGRAM 1. Program Ahli-Dapatkan-Ahli

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ).

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ). Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam ( 01 Oktober 2018 31 Disember 2018 ). Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Baki Pengurangan Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

3. Pengarah, pegawai dan pekerja serta ibu bapa, pasangan dan anak-anak Penganjur tidak layak menyertai Peraduan ini.

3. Pengarah, pegawai dan pekerja serta ibu bapa, pasangan dan anak-anak Penganjur tidak layak menyertai Peraduan ini. MYDEBIT 'WAVE & WIN CONTEST' (15hb Ogos 2018 31hb Disember 2018) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh PAYMENTS NETWORK MALAYSIA SDN. BHD. ("PayNet") (Syarikat No.836743-D) bersama

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR?

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR? SOALAN LAZIM 1. Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? YIR menawarkan produk pembiayaan peribadi Islam tanpa cagaran, khas untuk penjawat awam Malaysia. Kadar keuntungan produk YIR dikira berdasarkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI CIMB@WORK UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai CIMB @ Work untuk Pendaftran Akaun Gaji Baru ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (27809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30% ('Kempen')

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP)

Terma dan Syarat Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Terma dan Syarat Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Program Pelan Ansuran Transaksi Runcit ( RSVP ) Kad Kredit-i Bank Islam ( KKBI ) bermula pada 17 Januari 2013. RSVP ini terbuka kepada semua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27 TERMA DAN SYARAT PROGRAM PEMINDAHAN BAKI UOB - Pelan 25, 26, & 27 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ( Program

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR?

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR? SOALAN LAZIM 1. Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? YIR menawarkan produk pembiayaan peribadi Islam tanpa cagaran, khas untuk penjawat awam Malaysia. Kadar keuntungan produk YIR dikira berdasarkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ), Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") dan PETRONAS Dagangan Berhad

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1. Takrifan TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1.1 Terma Bank hendaklah bermaksud Public Bank Berhad dan Public Islamic Bank Berhad. 1.2 Terma Ahli hendaklah merujuk pada

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018)

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU CIMB@WORK 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Pelanggan Baru CIMB@Work ("Kempen ini") dianjurkan oleh dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) ("Bank") dan. ("Pelanggan")

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) (Bank) dan. (Pelanggan) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat 671380-H) ("Bank") dan ("Pelanggan") PERJANJIAN PENYELENGGARAAN Sehubungan dengan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah diberikan oleh CIMB ISLAMIC

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Page 1 of 9. Kepada: CIMB Bank Berhad. ... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK. Tuan,

Page 1 of 9. Kepada: CIMB Bank Berhad. ... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK. Tuan, Kepada: CIMB Bank Berhad... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini memohon dan membenarkan CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya:

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya: TERMA & SYARAT KEMPEN PEMBIAYAAN PERIBADI-i 2018 1. "Kempen Pembiayaan Peribadi-i 2018" ("Kempen") bermula pada 19 November 2018 hingga 19 March 2019 (termasuk kedua-dua tarikh) melainkan jika diberitahu

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

2. Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 1 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

2. Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 1 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i: Kempen Eksklusif Digital TEMPOH KEMPEN Kempen Eksklusif Digital Pinjaman Peribadi/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan...

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci