Page 1 of 9. Kepada: CIMB Bank Berhad. ... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK. Tuan,

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Page 1 of 9. Kepada: CIMB Bank Berhad. ... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK. Tuan,"

Transkripsi

1 Kepada: CIMB Bank Berhad... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini memohon dan membenarkan CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai Bank ) membuka Akaun Pelaburan Emas CIMB Bank (selepas ini dirujuk sebagai GIA ) di atas nama saya/kami. Penerimaan dan penerusan GIA akan sepenuhnya mengikut budi bicara Bank. Sebagai balasan Bank membuka GIA, Saya/Kami dengan ini bersetuju untuk terikat kepada terma dan syarat berikut yang terkandung di sini: 1. TUJUAN AKAUN PELABURAN EMAS (GIA) Saya/Kami boleh dari masa ke semasa membeli daripada dan/atau menjual kepada Bank komoditi emas 99.9% (selepas ini dirujuk sebagai emas ) di bawah GIA dan sebarang baki emas yang dibeli buat sementara waktu tetapi belum lagi dijual semula oleh saya/kami atau dihantar menurut terma terkandung di sini seharusnya direkodkan di dalam GIA sebagai terhutang oleh Bank kepada saya/kami dan akan diuruskan menurut terma dan syarat yang diperuntukkan selepas ini. mengekalkan akaun simpanan atau akaun semasa dengan Bank (selepas ini dirujuk sebagai Akaun Afiliasi Khusus ). Saya/Kami dengan ini membenarkan Bank mendebitkan Akaun Afiliasi Khusus bagi penyelesaian pembelian emas saya/kami di sini, dan bagi sebarang yuran perkhidmatan tahunan, duti setem dan peneliti (jika ada) atas Perjanjian ini atau yuran lain dan/atau caj seperti yang didatangkan kepada saya/kami di bawah Perjanjian ini. Saya/Kami seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Bank pasti memiliki kebebasan untuk menolak permohonan saya/kami untuk GIA jika saya/kami gagal, enggan dan/atau tidak mengendahkan untuk membuka Akaun Afiliasi Khusus seperti yang dinyatakan di sini tanpa perlu memberikan sebarang alasan terhadapnya. 2.5 Jika akaun bersama dibuka oleh kami (sah bagi GIA yang dibuka dalam dua (2) nama tetapi tidak melebihi tiga (3) orang), semua perjanjian, obligasi, kuasa, autoriti, dan liabiliti yang terkandung di dalam Perjanjian ini pasti akan dianggap tertakluk ke atas pemegang akaun GIA, samada secara bersama dan berasingan. Kami adalah dengan ini bersetuju bahawa notis adalah dianggap telah diberikan oleh Bank kepada kami apabila mana-mana daripada seorang pemegang akaun telah dimaklumkan oleh Bank. Kami, pemegang akaun hendaklah secara bersama dan berasingan bertanggungjawab melindungi dan berpegang ketidakmudaratan Bank daripada kerugian, dakwaan, tuntutan, prosiding, kos, perbelanjaan dan apa jua liabiliti lain dan bila mana dialami oleh Bank dalam konsekuensi daripada dan/atau yang timbul daripada Bank mematuhi dengan sebarang pemberian kuasa yang diberikan oleh mana-mana pemegang akaun bersama GIA. 2. PEMBUKAAN AKAUN 2.1 Untuk membuka GIA, saya/kami, setelah diminta oleh Bank; akan melaksanakan sewajarnya dan memberikan kepada Bank mandat (jika ada), contoh tandatangan dan sebarang dokumen lain yang diperlukan oleh Bank untuk operasi GIA. Setelah selesai tempoh dan penghantaran kepada Bank dokumen tersebut dan pemprosesan pesanan pembelian permulaan, Buku Akaun Pelaburan Emas ( Buku Bank ) akan dikeluarkan kepada saya/kami. 2.2 Dalam mewujudkan GIA, saya/kami mengakui dan menjamin bahawa saya/kami berumur 18 tahun dan ke atas. 2.3 Saya/Kami mengesahkan bahawa GIA mestilah ditadbir oleh dan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini, di dalam Akaun Afiliasi Khusus, borang standard Bank dan Buku Akaun Bank ( terma dan syarat ) seperti dipinda, diubah, dan/atau dikaji semula dari masa ke semasa oleh Bank, setelah memberi notis yang mencukupi. Jika terdapat sebarang konflik atau percanggahan antara sebarang terma dan syarat, terma dan syarat yang disebut di sini mestilah digunapakai dan dianggap sebagai mengikat kepada saya/kami. 2.4 Bagi tujuan membuat penyelesaian penuh atau bayaran bagi pembelian emas oleh saya/kami menurut terma yang di sini, saya/kami dengan ini berjanji untuk membuka dan 3. DEKLARASI 3.1 Saya/Kami memiliki sepenuhnya kapasiti perundangan, hak, kuasa dan autoriti untuk memasuki kontrak bagi pembelian dan penjualan emas. 3.2 Saya/Kami memahami bahawa pulangan bersih atas GIA akan bergantung kepada perubahan harga emas pasaran dan mengesahkan bahawa saya/kami telah diberikan taklimat penuh tentang ciri-ciri dan risiko-risiko bagi pembukaan dan pengekalan GIA oleh Bank. Saya/Kami memahami dan bersetuju menanggung sebarang kerugian yang mungkin berlaku akibat perubahan harga emas. 3.3 Saya/Kami menyedari dan mengakui bahawa pasaran emas adalah turun naik dan terdapat kemungkinan bahawa saya/kami mungkin tidak akan menerima pulangan atau mengalami kerugian. Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa saya/kami telah dinasihatkan untuk membaca dan memahami kandungan Perjanjian ini dan keputusan untuk membuka GIA adalah berdasarkan atas pertimbangan saya/kami dan/atau atas nasihat bebas yang diperolehi tanpa bergantung pada sebarang material yang diberikan atau nasihat yang diberikan oleh Bank atau wakilnya. 3.4 Saya/Kami bersetuju bahawa Bank pasti tidak akan memiliki sebarang tanggungjawab atau liabiliti kepada saya/kami bagai sebarang deplesi atau pengurangan dalam nilai emas yang dibeli di bawah GIA, dan termasuk sebarang kehilangan, kerugian, kos dan/atau apa-apa levi lain berkaitan dengan pembukaan, pengeluaran atau operasi GIA atau berkaitan Page 1 of 9

2 dengan jualan atau belian atau penghantan fizikal emas yang berhubungan. 3.5 Seperti dan bilamana diperlukan, Saya/Kami pasti akan menyediakan Bank dengan sebarang penyata maklumat/kewangan diperlukan bagi tujuan obligasi laporan pengawalan atau apa jua sebab yang Bank anggap munasabah atau perlu. 4. PEMBELIAN EMAS 4.1 Bank mungkin dari masa ke semasa menjual kepada saya/kami emas mengikut pesanan pembelian saya/kami menurut peruntukkan di dalam Perjanjian ini. Setiap pesanan pembelian hendaklah dalam borang seperti yang dinyatakan oleh Bank dan akan hanya diterima oleh Bank jika pesanan pembelian itu diletakkan oleh saya pada hari perniagaan ( hari perniagaan di dalam Perjanjian ini mestilah bermaksud masa perniagaan biasa pada hari kalender apabila Bank akan dibuka kepada awam untuk menjalankan perniagaan perbankan seperti yang didefinisikan di dalam Akta Bank dan Institusiinstitusi Kewangan 1989). Setelah penerimaan arahan bertulis saya/kami untuk membeli emas, Bank hendaklah merekodkan di dalam GIA dan Buku Akaun Bank (jika dikeluarkan oleh saya), kuantiti emas yang dibeli di dalam gram, harga emas yang dibeli di dalam Ringgit Malaysia yang bersamaan, harga emas setiap gram dalam Ringgit Malaysia dan baki emas (dalam gram) pada masa arahan pembelian saya. 4.2 Apabila membuat pembelian, borang atau dokumen yang lengkap dan sempurna yang ditetapkan oleh Bank hendaklah diserahkan kepada Bank. Penggunaan Buku Akaun Bank bagi tujuan pembelian adalah opsyen. 5. PEMBELIAN PERMULAAN MINIMUM DAN PEMBELIAN SETERUSNYA 5.1 Saya/Kami dengan ini mengakui bahawa saya/kami akan membuat pembelian permulaan ( pembelian permulaan ) sebanyak tidak kurang daripada SATU (1) gram emas atau kuantiti minimum lain emas seperti mana yang boleh ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa pada budi bicara mutlaknya tanpa perlu memberikan apa-apa sebab, setelah memberi notis yang mencukupi. 5.2 Saya/Kami bersetuju bahawa selepas pembelian permulaan, setiap pesanan pembelian setelah diterima oleh Bank semestinya tidak boleh batal atau ditarik balik dan hendaklah untuk: (a) (b) tidak kurang daripada SATU (1) gram emas (atau kuantiti minimum lain seperti yang mungkin ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa); dan kuantiti dalam keseluruhan gandaan daripada SATU (1) gram emas (atau gandaan lain seperti yang ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa). 6. HARGA BELIAN 6.1 Harga bagi setiap gram pada setiap pembelian dibuat oleh saya/kami mestilah pada harga jualan dalam Ringgit Malaysia (RM) bagi setiap gram seperti yang disebut oleh Bank kepada saya/kami pada masa peletakan pesanan pembelian. Harga jualan yang disebut itu hendaklah ditetapkan oleh Bank secara tunggal dan atas budi bicara mutlaknya dengan mengambil kira segala faktor yang anggap relevan, termasuk yang lazim digunakan bagi keadaan pasaran dunia dan tempatan bagi emas, kadar tukaran antara Dolar Amerika (atau sebarang mata wang asing lain yang diguna pakai) dan Ringgit Malaysia dan ketulenan emas. 6.2 Pembelian mesti dibuat sewaktu hari perniagaan di dalam borang tersebut seperti yang dinyatakan oleh Bank dan arahan yang terkandung di sini hendaklah benar-benar dipatuhi. 6.3 Saya/Kami mesti membuat penyelesaian penuh bagi sebarang pembelian emas dalam Ringgit Malaysia (atau mata wang lain yang dibenarkan oleh Bank) dengan cara debit terus daripada Akaun Afiliasi Khusus, atau mana-mana daripada akaun lain saya/kami yang dikekalkan dengan Bank di mana dibenarkan oleh Bank. Perjanjian ini bersama-sama dengan pesanan pembelian yang dilengkapkan sepenuhnya, pasti akan menjadi muktamad dan terikat berkenaan pembelian dan pasti akan menjadi autoriti memadai bagi Bank untuk membuat debit tersebut kepada Akaun Afiliasi dan/atau mana-mana daripada akaun lain saya/kami atau akaun-akaun yang dikekalkan dengan Bank. Ia dengan jelas bersetuju bahawa Bank berhak untuk tidak melaksanakan sebarang pesanan pembelian jika terdapat ketidakcukupan dana di dalam Akaun Afiliasi Khusus saya/kami atau sebarang akaun lain yang dikekalkan oleh saya/kami dengan Bank. 7. PENJUALAN EMAS 7.1 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa arahan saya/kami kepada Bank pada hari perniagaan, untuk menjual emas di dalam GIA dengan melengkapkan borang atau dokumen seperti yang ditetapkan oleh Bank mungkin tertakluk kepada keperluan demikian daripada Bank dan/atau tertakluk kepada amalan lazim Bank, dan/atau tertakluk kepada bukti identiti saya/kami seperti yang dikehendaki oleh Bank. Setelah setiap jualan, Bank hendaklah merekodkan di dalam Buku Akaun Bank yang dikeluarkan oleh Bank, kuantiti emas yang dijual oleh saya/kami dalam gram, harga emas yang dijual dalam Ringgit Malaysia bersamaan, harga emas yang dijual bagi setiap gram dalam Ringgit Malaysia, dan baki emas (dalam gram) jika ada di dalam GIA. 7.2 Apabila membuat jualan, Buku Akaun Bank mestilah dikemukakan kepada Bank bersama-sama dengan borang atau dokumen yang ditetapkan oleh Bank yang lengkap dan disempurnakan. 7.3 Saya/Kami akan memastikan bahawa sebarang arahan jualan pasti akan terhad kepada kuantiti sebenar emas di dalam GIA. Jika terdapat ketidakcukupan emas di dalam GIA, Bank pasti memiliki kebebasan untuk menolak bagi melaksanakan arahan jualan. Page 2 of 9

3 7.4 Tertakluk kepada Klausa 17.1, saya/kami akan memastikan bahawa sebarang jualan emas oleh saya/kami di dalam GIA tidak akan melanggar keperluan Bank bagi mengekalkan di dalam GIA sepanjang masa baki minimum emas sebanyak satu (1) gram atau baki minimum lain emas yang mungkin ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa, setelah memberi notis yang mencukupi. 8. PELAKSANAAN ARAHAN UNTUK JUALAN Tempoh pelaksanaan oleh saya/kami bagi arahan untuk jualan hendaklah tidak boleh ditarik balik setelah diterima oleh Bank dan kandungan butiran yang dilengkapkan dalam borang atau dokumen tersebut yang ditetapkan oleh Bank akan menjadi bukti muktamad bagi jumlah gram emas yang dijual. Perjanjian ini bersama-sama dengan arahan yang disempurnakan untuk menjual pasti menjadi muktamad dan terikat berkenaan jualan ini. 9. MINIMUM BAGI JUALAN Arahan jualan saya/kami hendaklah tidak berubah dan mesti bagi: (a) (b) tidak kurang daripada SATU (1) gram emas (atau kuantiti minimum lain seperti yang mungkin ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa); dan kuantiti dalam keseluruhan gandaan daripada SATU (1) gram emas (atau gandaan lain seperti yang ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa). 10. HARGA JUALAN Harga jualan emas oleh saya/kami kepada Bank di dalam GIA mestilah pada harga jualan dalam Ringgit Malaysia (RM) bagi setiap gram seperti yang disebut oleh Bank kepada saya/kami pada masa transaksi tersebut. Harga pembelian yang disebut itu akan ditetapkan oleh Bank secara tunggal dan atas budi bicara mutlak mengambil kira segala faktor yang anggap relevan, termasuk yang lazim digunakan bagi keadaan pasaran dunia dan tempatan bagi emas, kadar tukaran antara Dolar Amerika (atau sebarang mata wang asing lain yang diguna pakai) dan Ringgit Malaysia dan ketulenan emas. 11. HASIL JUALAN 11.1 Hasil sebarang jualan emas hendaklah dibayar kepada saya/kami dalam Ringgit Malaysia pada hari perniagaan yang sama seperti perlaksanaan pesanan bagi jualan dengan cara kredit terus ke dalam Akaun Afiliasi Khusus saya/kami Pengeluaran hasil jualan emas di cawangan selain daripada cawangan di mana GIA dibuka tertakluk kepada had maksimum Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu (RM50,000-00) sahaja sehari atau had lain yang Bank mungkin tetapkan dari masa ke semasa, setelah memberi notis yang mencukupi. 12. PERMINTAAN BAGI EMAS FIZIKAL 12.1 Permintaan bagi pengeluaran sebarang emas fizikal daripada GIA, jika ada, mesti dibuat oleh saya/kami di cawangan di mana GIA telah dibuka. Setiap pengeluaran mestilah tertakluk kepada kuantiti minimum sebanyak 100 gram dan di dalam gandaan 100 gram atau kuantiti minimum lain seperti yang mungkin ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa, setelah memberi notis yang mencukupi Untuk melaksanakan sebarang pengeluaran bagi emas fizikal, saya/kami akan meminta Bank secara tak boleh batal untuk mengeluarkan emas pada kedudukan kredit GIA dengan melengkapkan borang yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan borang tersebut bersama-sama Buku Akaun Bank kepada Bank. Setelah itu, Bank akan mengeluarkan Resit Permintaan Bagi Pengeluaran Emas Fizikal ( Resit ) kepada saya/kami sebagai pengesahan Bank menerima permintaan tak boleh batal saya/kami bagi pengeluaran emas fizikal daripada GIA tertakluk kepada Bank terlebih dahulu menerima daripada saya/kami caj keperluan insurans dan kos pengangkutan bagi penghantaran emas fizikal ke cawangan yang Bank namakan dan caj lain termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan, atau sebarang cukai-cukai lain, jika berkenaan. Terdapat tempoh menunggu selama empat (4) minggu atau tempoh lain seperti yang ditentukan oleh pihak Bank dari masa ke semasa, setelah memberi notis yang mencukupi, dari tarikh pihak Bank mengeluarkan Resit sebelum pihak Bank mengeluarkan notis kepada saya/kami untuk tujuan pengambilan emas fizikal. Setelah menerima notis daripada Bank untuk mengambil emas fizikal, saya/kami kemudiannya akan menyerahkan Resit bagi pengambilan emas fizikal di cawangan atau tempat yang dinamakan oleh Bank. Permintaan bagi pengeluaran emas fizikal dan pengambilan emas fizikal mungkin tertakluk kepada keperluan lain Bank dan/atau tertakluk kepada amalan lazim Bank, dan/atau tertakluk kepada bukti identiti saya/kami seperti yang Bank mungkin kehendaki Saya/Kami akan mengambil emas fizikal seperti sediada daripada cawangan Bank yang ditetapkan, seperti yang dimaklumkan kepada saya/kami, dalam tempoh tiga puluh (30) hari perniagaan daripada tarikh surat notis Bank bagi pengambilan (selepas ini dirujuk sebagai hari pengambilan ). Setelah menerima notis bagi pengambilan emas fizikal, dalam apa jua keadaan sekalipun; saya/kami tidak boleh meminta akses kepada emas fizikal bagi sebarang tujuan tanpa menerima penghantaran emas fizikal dan saya/kami tidak boleh meminta Bank menyimpan emas fizikal selepas hari pengambilan dengan cara perkhidmatan penjagaan kerana tiada perkhidmatan sedemikian akan disediakan oleh Bank Saya/Kami bersetuju bahawa semua risiko penghantaran mesti diserahkan kepada saya/kami setelah menerima emas fizikal oleh saya/kami dan Bank pasti tidak pada bila-bila masa di bawah sebarang kewajipan dan/atau obligasi membeli dan/atau membeli semula emas fizikal yang dikeluarkan oleh saya/kami dan/atau melayani sebarang Page 3 of 9

4 permintaan saya/kami bagi pampasan yang timbul daripada sebarang tuntutan berkaitan emas Jika saya/kami gagal dan abai untuk hadir di cawangan yang dinyatakan Bank pada hari pengambilan, Bank hendaklah bebas dan dengan ini diberi kuasa yang tak boleh batal oleh saya/kami untuk menjual emas fizikal yang telah dikeluarkan selepas hari pengambilan tanpa sebarang notis terlebih dahulu kepada saya/kami dan saya/kami akan bertanggungjawab bagi caj insurans yang dikenakan dan kos pengangkutan dan sebarang caj lain termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan, atau sebarang cukai-cukai lain, jika berkenaan, dikenakan dalam jualan emas fizikal (selepas ini dirujuk sebagai caj bagi jualan emas fizikal ) Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa Bank hendaklah bebas dan dengan ini diberi kuasa yang tak boleh batal tanpa pengetahuan atau kebenaran kami terlebih dahulu untuk menjual emas fizikal yang dikeluarkan tetapi tidak diambil oleh saya/kami seperti yang dinyatakan dalam Klausa 12.5 di atas. Saya/Kami bersetuju bahawa ia akan menjadi sah bagi Bank pada bila-bila masa selepas hari pengambilan, tanpa notis kepada saya/kami dan/atau tanpa perlu mendapatkan kebenaran atau persetujuan saya/kami untuk menjual emas fizikal dalam keadaan demikian dan setelah terma dan syarat tersebut seperti Bank anggap wajar dan hasil jualan tersebut, setelah ditolak caj bagi jualan emas fizikal akan dikreditkan ke dalam Akaun Afiliasi Khusus. Bank tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerugian, jika ada, dalam jualan emas fizikal atau bagi sebarang kerugian dan penyusutan nilai emas fizikal yang timbul daripada atau melalui sebarang sebab termasuk tetapi tidak terhad kepada turun naik harga emas dan/atau turun naik kadar tukaran mata wang. Saya/Kami dengan jelas dan bersetuju secara tak boleh batal bahawa keputusan dan budi bicara Bank berkaitan masa, harga dan terma jualan emas fizikal hendaklah muktamad, terikat dan tidak boleh dipertikaikan dan tidak boleh dipersoalkan oleh saya/kami atas apa jua sebab Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa nilai emas fizikal akan berdasarkan kepada berat emas. Justeru, saya/kami bersetuju untuk menerima emas fizikal yang dihantar walaupun dalam kes di mana emas fizikal yang dihantar tidak sempurna atau rosak dalam apa jua keadaan tetapi yang tidak terjumlah kepada kekurangan dalam nilai emas fizikal berdasarkan beratnya. 13. PERAKUAN PELANGGAN Saya/Kami dengan ini secara jelas memperakui dan bersetuju bahawa: Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Klausa 12 apabila Bank membenarkan pengeluaran fizikal emas, Bank tidak akan berada di bawah sebarang kewajipan dan/atau liabiliti di dalam sebarang keadaan untuk menghantar (sama ada di Malaysia atau di mana juga di dunia) sebarang atau semua emas yang dibeli itu seperti tersebut dahulu fizikal atau in specie kepada saya/kami dan saya/kami tidak mempunyai sebarang hak dan tidak pada bila-bila masa layak untuk menuntut dan/atau meminta penghantaran tersebut Bank tidak boleh berada di bawah sebarang kewajipan dan/atau liabiliti di dalam sebarang keadaan untuk mengasingkan, mengetepikan dan/atau memperuntukkan sebarang emas pada masa dan dari masa ke semasa emas itu dipegang oleh Bank bagi saya/kami dan/atau sebarang GIA saya/kami dan saya/kami tidak mempunyai hak dan tidak pada bila-bila masa layak untuk menuntut dan/atau meminta pengasingan, pengetepian dan/atau peruntukan emas tersebut Bank tidak akan dianggap walau bagaimana pun untuk menjadi baili dan/atau pemegang amanah kepada sebarang atau semua emas untuk tempoh sementara waktu dan terhutang oleh Bank kepada saya/kami di dalam GIA. Seterusnya Bank berhak untuk mengumpulkan dan menggabungkan bersama sebarang emas yang dipegang oleh Bank bagi kemudahan disimpan dengan selamat Jika saya/kami ingin menjual emas di dalam GIA, Bank hendaklah secara mutlak dan konklusif dianggap telah menarik balik semua obligasinya apabila Bank: (a) membeli emas daripada saya/kami; dan (b) membayar dan/atau mengkreditkan hasil jualan seperti yang diperuntukkan dalam Klausa 11.1 di atas Operasi GIA akan terhad kepada pembelian emas daripada Bank dan menjual emas kepada Bank melalui GIA berkenaan dan jika saya/kami ingin menutupnya, saya/kami hanya berhak berbuat demikian dengan menjual semua emas yang terkandung di dalamnya kepada Bank pada harga belian seperti yang disebut oleh Bank pada masa jualan tersebut dan penerimaan hasil jualan tertakluk dalam Ringgit Malaysia menurut peruntukan terhadapnya Perincian dan butiran yang dilengkapkan oleh saya/kami di dalam borang yang ditetapkan oleh Bank untuk membeli emas daripada Bank, untuk menjual emas di dalam GIA kepada Bank atau mengeluarkan emas fizikal dari GIA dan/atau butiran atau perincian yang direkodkan di dalam Buku Akaun Bank dan/atau di bawah GIA dan/atau Akaun Afiliasi Khusus akan diterima oleh saya/kami sebagai bukti muktamad yang tidak boleh dipertikaikan tentang butiran yang terkandung di sini termasuk tetapi tidak terhad kepada butiran yang berkaitan dengan tarikh dan kuantiti emas yang dibeli, dijual atau dikeluarkan Jumlah maksimum emas yang boleh dijual oleh saya/kami pada sebarang masa akan terhad kepada baki sebenar emas seperti mana yang dipegang di dalam GIA dan tertakluk kepada kuantiti minimum emas yang perlu dikekalkan di dalam GIA seperti yang ditetapkan oleh Bank. Jika berlaku penjualan kesemua emas saya/kami di dalam GIA, maka GIA akan ditutup Bahawa tiada emas bulion atau sebarang jenis akan dihantar kepada Bank secara fizikal bagi deposit ke dalam GIA saya/kami dan Bank berhak untuk menolak deposit tersebut Kecuali bagi emas di dalam GIA saya, Bank tidak semestinya berada di bawah sebarang kewajipan untuk membeli daripada saya/kami dan berhak untuk menolak sebarang tawaran untuk menjual oleh saya sebarang emas yang sama ketulenannya atau sebarang jenis lain Saya/Kami hendaklah bertanggungjawab bagi semua cukai Page 4 of 9

5 atau levi yang perlu dibayar atas GIA atau bagi pembelian dan jualan emas di bawah GIA Bank hendaklah pada bila-bila masa, atas budi bicaranya menggantung operasi GIA tanpa sebarang notis terlebih dahulu dan tanpa perlu memberikan sebarang alasan jika Bank mengesyaki bahawa GIA telah digunakan untuk sebarang tujuan menyalahi undang-undang Saya/Kami hendaklah memastikan pematuhan pada sepanjang masa peruntukkan yang lazim di bawah Notis Kawalan Pertukaran (ECM) yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan sebarang notis berkaitan lain di bawah Akta Kawalan Pertukaran 1953 dan sebarang pindaan yang dibuat ke atasnya dan sebarang undangundang dan peraturan Malaysia yang sah Saya/Kami mengakui dan memahami bahawa GIA adalah bukan produk pokok yang dijamin mahupun akaun berfaedah dan ianya tidak diinsuranskan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Sebarang arahan kepada pihak Bank mengenai GIA adalah secara bertulis dan sedia ditandatangi oleh Saya /Kami. Arahan tersebut akan berkuatkuasa apabila diterima oleh pihak Bank. 14. KEMATIAN ATAU KETIDAKUPAYAAN PELANGGAN 14.1 Jika berlaku sebarang ketidakupayaan atau ketidaklayakan saya/kami atau mana-mana satu daripada kami, Bank berhak untuk bertindak mengikut arahan yang diberikan oleh saya/kami atau oleh manamana satu atau daripada kami tertakluk kepada pematuhan keperluan atau prosedur tersebut seperti yang ditetapkan oleh Bank atas budi bicara mutlaknya dari masa ke semasa Jika berlaku kematian mana-mana pemegang akaun bersama GIA, individu yang hidup adalah diberi kuasa untuk (i) memberi kuasa berkaitan penjualan emas (ii) menutup GIA dan (iii) menerima hasil sebarang jualan emas tertakluk kepada pematuhan dengan peruntukkan perundangan duti harta pusaka (jika ada) atau sebarang perundangan lain amalan dan aturan yang sama kepada arahan individu yang hidup, semua tindakan dan atau transaksi yang dilakukan oleh Bank akan membentuk pelepasan yang sah dan muktamad terhadap semua obligasinya di bawah GIA. 15. PELINDUNGAN DAN PENGEHADAN LIABILITI Saya/Kami, pemegang akaun secara bersama dan berasingan bertanggungjawab melindungi dan berpegang ketidakmudaratan Bank daripada semua kerugian, kos dan perbelanjaan yang mungkin dikenakan oleh saya/kami atau Bank, termasuk tetapi tidak terhad kepada kemasukan sebarang cukai dan/atau levi lain yang berkaitan dengan pembentukan, pengeluaran atau operasi bagi GIA atau berkaitan jualan atau pembelian atau penghantaran fizikal emas yang dipegang berkaitan dengannya. 16 PENUTUPAN GIA 16.1 Jika saya/kami ingin menutup GIA, saya/kami berhak berbuat demikian dengan menjual semua emas yang terdapat di dalamnya kepada Bank pada harga belian seperti yang akan disebut oleh Bank pada masa jualan tersebut dan hasil jualan daripada itu akan dibayar kepada saya/kami dalam Ringgit Malaysia dengan mengkreditkan Akaun Afiliasi Khusus Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa GIA hanya boleh ditutup oleh saya/kami dengan cara penutupan secara peribadi di cawangan di mana GIA telah dibuka. Buku Akaun Bank perlu ditunjukkan bagi penutupan GIA. Saya/Kami mesti mematuhi semua keperluan lazim Bank, bagi penutupan GIA yang dinyatakan di sini dan/atau yang mungkin ditetapkan oleh Bank dari masa ke semasa tanpa sebarang notis kepada saya/kami, setelah memberi notis yang mencukupi GIA akan dianggap tutup jika ia muncul di dalam Buku Akaun Bank memiliki baki sifar atau tiada langsung, setelah pengeluaran semua emas yang terdapat di dalam GIA atau oleh pelaksanaan undang-undang Saya/Kami akan mematuhi dengan semua keperluan bank, jika ada, bagi penutupan GIA. Bank mungkin mengenakan caj perkhidmatan bagi penutupan GIA Bank berhak untuk menutup GIA atas budi bicara mutlak Bank, tanpa perlu memberikan sebarang alasan, dengan memberikan notis kepada saya/kami. Jika berlaku terdapat sebarang emas di dalam GIA, saya/kami dengan ini memberi kebenaran tak boleh batal kepada Bank untuk menjual emas tersebut mengikut cara dan seperti terma dan syarat sedemikian yang Bank anggap perlu. Hasil daripada jualan akan dikreditkan ke dalam Akaun Afiliasi Khusus. Bank tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kerugian, jika ada, di dalam jualan emas atau bagi sebarang kerugian atau pengurangan dalam nilai emas yang timbul daripada atau melalui sebarang sebab termasuk tetapi tidak terhad kepada turun naik harga emas dan/atau turun naik kadar tukaran mata wang. Saya/Kami dengan jelas dan tak boleh batal bersetuju bahawa pertimbangan dan keputusan Bank berkaitan dengan masa, harga dan terma jualan emas adalah muktamad, terikat dan tidak boleh dipertikaikan dan tidak boleh dipersoalkan oleh saya/kami atas apa jua sebab. 17 CAJ BANK 17.1 Saya/Kami bersetuju dan berakujanji untuk membayar kepada pihak Bank semua caj perkhidmatan dan caj transaksi yang berkaitan dengan GIA menurut amalan lazim Bank dan caj perkhidmatan dan caj transaksi tersebut hendaklah didebitkan daripada Akaun Afiliasi Khusus saya/kami dan/atau sebarang akaun yang dikekalkan oleh saya/kami dengan pihak Bank tanpa notis terlebih dahulu. Sekiranya terdapat perubahan bagi sebarang yuran atau caj yang dikenakan ke atas GIA, pemberitahuan akan perubahan tersebut hendaklah disampaikan kepada saya/kami sekurangkurangnya 21 hari kalendar sebelum hari efektif caj. Pemberitahuan tersebut perlu disampaikan kepada saya/kami secara bertulis atau elektronik. Page 5 of 9

6 17.2 Bagi tujuan ini, saya/kami mesti menjelaskan bayaran bagi caj tersebut dengan memastikan terdapat dana yang mencukupi dalam Akaun Afiliasi Khusus saya/kami atau akaun lain pada setiap masa untuk didebitkan oleh pihak Bank Pihak Bank diberi kuasa untuk mendebitkan Akaun Afiliasi Khusus saya/kami untuk caj perkhidmatan tahunan sebanyak Lima Ringgit Malaysia (RM5) atau amaun lain yang ditetapkan oleh pihak Bank dari masa ke semasa, setelah memberi notis yang mencukupi, di mana caj perkhidmatan tersebut perlu dibayar pada hari pertama dan bulan pertama tahun kalender yang berikutnya. Contohnya pada 1 hb Januari jika baki emas dalam GIA pada 31 Disember berada di bawah 5 gram atau kuantiti emas minimum lain yang ditetapkan oleh pihak Bank dari masa ke semasa, setelah memberi notis yang mencukupi. emas dan/atau turun/naik kadar tukaran mata wang. Saya/Kami bersetuju dengan jelas dan tidak akan menarik balik keputusan dan budi bicara pihak Bank terhadap masa, harga dan terma jualan emas adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan dan tidak boleh dipersoalkan oleh saya/kami atas apa jua sebab Walauapapun yang diperuntukkan dalam Klausa 18.1 dan 18.2, pihak Bank mengakui bahawa ia hendaklah memberi pemegang akaun GIA sekurang-kurangnya 7 kalendar hari notis mengenai niat Bank untuk menggabung dan menyatukan semua atau sebarang akaun saya/kami atau menolak selesai atau menjual emas di dalam GIA bagi tujuan menyelesaikan baki tertunggak dan/atau sebarang liabiliti yang terhutang oleh saya/kami atau mana-mana satu atau lebih daripada kami kepada Bank atas sebarang akaun lain / akaun pinjaman saya kami. 18 HAK UNTUK MENGGABUNGKAN AKAUN DAN TOLAK SELESAI 18.1 Di samping lien umum atau hak seumpamanya yang diperuntukkan kepada pihak Bank di bawah undangundang, pihak Bank hendaklah bebas dan dengan ini diberi kebenaran dan kuasa pada bila-bila masa tanpa notis kepada saya/kami, untuk menggabung dan menyatukan semua atau sebarang akaun saya/kami (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang overdraf, pinjaman, akaun semasa, akaun simpanan, simpanan tetap dan akaun GIA) yang dikekalkan dengan pihak Bank sekarang atau pada masa yang akan datang (jika yang menandatangani di bawah lebih daripada seorang, sama ada akaun-akaun tersebut di bawah salah satu nama di antara kami dan/atau di bawah nama kami bersama dan/atau salah seorang daripada kami bersama orang lain), dan/atau menolak selesai dan/atau memindahkan sebarang wang, hak, kepentingan dan/atau liabiliti yang terhutang oleh saya/kami terhadap pihak Bank di bawah mana-mana akaun tersebut, dalam atau ke arah penyelesaian sebarang liabiliti yang terhutang oleh saya/kami atau mana-mana satu atau lebih daripada kami kepada Bank atas sebarang akaun lain, atau sebarang kaitan lain termasuk semua cukai dan jumlah lain yang perlu dibayar kepada Bank, sama ada liabiliti tersebut yang sebenar, di luar jangkaan, primer, cagaran, berasingan, bersama atau dalam sebarang mata wang Adalah sah di sisi undang-undang bagi pihak Bank pada bila-bila masa tanpa notis kepada saya/kami dan tanpa mendapat keizinan atau persetujuan daripada saya/kami untuk menjual emas, atau sebahagian daripadanya, dalam GIA menurut terma dan syarat sepertimana yang pihak Bank fikirkan sesuai, dan hasil jualan tersebut hendaklah digunakan bagi menjelaskan sebarang jumlah wang yang perlu dijelaskan atau terhutang oleh saya/kami. Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, jika ada, daripada penjualan emas atau sebarang kerugian dalam susut nilai emas akibat daripada atau melalui sebarang sebab termasuk tetapi tidak terhad kepada turun/naik harga 19 HAK BANK UNTUK MEMPERUNTUKKAN GIA SEBAGAI JAMINAN Sebagai tambahan kepada dan tanpa prejudis terhadap Klausa 18 di atas, saya/kami dengan ini bersetuju bahawa pihak Bank hendaklah bebas dan diberi kebenaran oleh saya/kami untuk memegang dan/atau memperuntukkan dari masa ke semasa tanpa pengetahuan dan kebenaran saya/kami terlebih dahulu, emas yang direkodkan dalam GIA saya/kami dari masa ke semasa seperti yang pihak Bank boleh di atas budi bicaranya yang tunggal dan mutlak dan difikirkan sesuai, sebagai jaminan untuk sebarang atau semua wang dan/atau liabiliti yang ditanggung atau perlu dibayar oleh saya/kami kepada pihak Bank terhadap akaun atau akaun-akaun lain (sama ada yang sebenar atau yang di luar jangkaan, bersama atau berasingan) jika saya/kami gagal untuk membayar kepada pihak Bank amaun yang perlu dibayar tetapi tidak dijelaskan oleh saya/kami kepada pihak Bank seperti yang dituntut, dan/atau menurut sebarang Arahan Mahkamah atau perintah terikat ke atas Bank. 20. TIADA PENYERAHAN HAK Semua hak, hak milik, kepentingan dan manfaat di bawah Buku Akaun Bank, Akaun Afiliasi Khusus, GIA dan emas yang terkandung di sini tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diserah hak serta tidak boleh dibuat sebagai cagaran, sandaran, gadai janji atau sebagai sebarang lien dan/atau sebarang bentuk bebanan (halangan) atau jaminan kecuali jika ianya dibuat memihak kepada pihak Bank. 21. PENDEDAHAN 21.1 Tertakluk kepada peruntukan di bawah yang (i) melarang pendedahan maklumat kepada Syarikat-syarikat Kumpulan jika dibantah oleh pemegang akaun; dan (ii) menghendaki kebenaran nyata daripada pemegang akaun untuk pendedahan maklumat kepada pihak ketiga bagi tujuan yang dinyatakan, pemegang akaun dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk mendedahkan kepada mana-mana agen, penyedia perkhidmatan, juruaudit, Page 6 of 9

7 peguam, penasihat profesionalnya, penyedia cagaran dan penjamin di dalam atau di luar Malaysia dan kepada syarikat-syarikat dalam kumpulan Bank CIMB Group Holdings Berhad, syarikat induk muktamad Bank ("Syarikat-syarikat Kumpulan") sama ada Syarikatsyarikat Kumpulan tersebut menetap, terletak, menjalankan perniagaan, diperbadankan atau ditubuhkan di dalam atau di luar Malaysia sebarang maklumat berkaitan dengan pemegang akaun, urusan pemegang akaun dan/atau sebarang akaun yang dipegang oleh pemegang akaun dengan Bank untuk memudahkan perniagaan, operasi, kemudahan dan perkhidmatan oleh atau diberikan atau disediakan oleh Bank dan/ atau Syarikat-syarikat Kumpulan kepada pelanggan mereka. Pendedahan kepada Syarikat-syarikat Kumpulan adalah bagi tujuan memudahkan operasi, perniagaan, penjualan silang dan tujuan lain Bank dan/ atau Syarikat-syarikat Kumpulan dengan syarat sentiasa bahawa pendedahan bagi tujuan penjualan silang tidak akan dilakukan jika pendedahan dibantah oleh pemegang akaun dengan menghubungi Bank di nombor telefon atau alamat berikut (yang boleh diubah oleh Bank dari semasa ke semasa melalui notis kepada pemegang akaun): Tingkat 19, Menara Bumiputra Commerce, 11 Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, No. Tel.: Selanjutnya, jika Bank bercadang untuk berkongsi aklumat pemegang akaun (tidak termasuk maklumat berkaitan dengan urusan atau akaun pemegang akaun) dengan pihak ketiga bagi tujuan perikatan strategik, pemasaran dan promosi, Bank hendaklah memastikanbahawa kebenaran pemegang akaun diperolehi Pemegang akaun dengan ini bersetuju dan dengan nyata memberi kuasa dan mempelawa pekerja, kontraktor bebas, wakil dan/atau agen Bank untuk menghubungi pemegang akaun dari semasa ke semasa melalui lawatan peribadi atau komunikasi lisan yang dilaksanakan melalui sebarang bentuk komunikasi termasuk tetapi tidak terhad kepada panggilan telefon tentang sebarang promosi Tanpa menjejaskan perkara yang disebut sebelum ini dan berdasarkan alamat pos, alamat e-mel, nombor telefon dan atau sebarang butir-butir hubungan lain pemegang Akaun yang sedia ada disimpan atau direkodkan dengan Bank, Bank dengan ini tanpa boleh dibatalkan, dibenarkan ( tetapi tidak mempunyai obligasi ) untuk menghubungi dan / atau memaklumkan kepada pemegang Akaun melalui pos dan atau mel elektronik dan atau telefon dan atau perkhidmatan pesanan ringkas ( SMS ) dan atau perkhidmatan kurier dan atau sebarang kaedah komunikasi lain yang dipilih oleh Bank mengikut budi bicara tunggalnya. Maklumat atau makluman yang dihantar oleh Bank akan merangkum sebarang maklumat atau makluman yang dianggap sesuai atau perlu oleh Bank dan boleh termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang maklumat tentang Akaun Semasa dan atau sebarang maklumat berkaitan dengan apa-apa perkhidmatan, manfaat, promosi, program Bank dan atau mana-mana pihak lain yang dipegang secara bersama dengan Bank. 22. PENANGGUHAN JUALAN DAN BELIAN Walaupun sebarang peruntukkan kepada bertentangan dan/atau sebarang tugas atau obligasi yang tersurat atau tersirat bagi pihak Bank, dengan ini dipersetujui dengan jelas bahawa pihak Bank hendaklah berhak untuk tidak menerima sebarang arahan untuk jual atau beli emas dan/atau untuk sebutan sebarang harga pada bila-bila masa termasuk tetapi tidak terhad kepada waktu di mana perdagangan emas ditangguhkan dalam Tukaran Emas Malaysia atau lain-lain bidang kuasa perdagangan emas. 23. NOTIS 23.1 Notis kepada saya/kami oleh pihak Bank dalam apa jua keadaan boleh atas pilihan Bank dikomunikasikan kepada saya/kami melalui apa jua cara seperti yang tersebut:- (i) (ii) (iii) (iv) melalui satu penerbitan dalam satu atau lebih akhbar pilihan Bank; dan/atau melalui pos biasa kepada alamat saya/kami dalam rekod Bank; dan/atau melalui Sistem Pesanan Ringkas kepada nombor telefon bimbit saya/kami dalam rekod Bank atau mel elektronik kepada alamat e-mel saya/kami dalam rekod Bank; dan/atau melalui penampalan notis dalam kawasan perbankan Bank dan laman sesawang Bank 23.2 Komunikasi tersebut yang dibuat oleh Bank di bawah ini hendaklah dianggap telah diterima atau dikomunikasikan kepada saya/kami:- (i) (ii) (iii) (iv) pada tarikh terbitan pertama di dalam apa jua akhbar pilihan Bank jika komunikasi adalah dilaksanakan oleh Bank menurut peruntukan Klausa 24.1 (i) di atas; dan/atau tiga (3) hari kalendar selepas tarikh penghantaran pos notis kepada saya/kami melalui pos biasa jika komunikasi adalah dibuat atau dilaksanakan oleh Bank menurut peruntukan Klausa 24.1 (ii) di atas; dan/atau pada tarikh notis dihantar melalui SMS atau mel elektronik kepada saya/kami menurut peruntukan Klausa 24.1 (iii) di atas; dan/atau pada tarikh penampalan notis di kawasan perbankan Bank dan laman sesawang Atas pemilihan Bank, semua dokumen mahkamah yang perlu diserahkan kepada saya/kami di dalam dan di luar penghakiman Mahkamah Tinggi Malaysia boleh dihantar kepada saya/kami melalui pos. 24. ALAMAT DAN BUTIRAN Saya/Kami bersetuju untuk memberitahu pihak Bank dengan serta merta secara bertulis mengenai sebarang pertukaran Page 7 of 9

8 alamat, tandatangan dan/atau butiran lain yang direkodkan dengan pihak Bank. Jika tidak, pihak Bank hendaklah berhak menganggap alamat terakhir yang direkod dan butiran dengan pihak Bank adalah benar dan tepat. 25. PEMBERITAHUAN TENTANG KEHILANGAN BUKU AKAUN BANK 25.1 Saya/Kami mengakui kepentingan untuk menyimpan Buku Akaun Bank dengan selamat dan sekiranya Buku Akaun Bank hilang atau dicuri, saya/kami hendaklah dengan serta merta memberitahu pihak Bank secara bertulis Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap amaun yang dikeluarkan daripada GIA dengan penipuan penggunaan Buku Akaun Bank sebelum penerimaan notis kehilangan secara bertulis saya/kami Penggantian Buku Akaun Bank yang hilang hendaklah dikeluarkan hanya selepas pihak Bank mengendalikan pertanyaan yang layak (tanya siasat patut) dan/atau penyiasatan dan selepas Surat Ganti Rugi dengan terma yang diterima oleh pihak Bank telah ditandatangani dan dihantar oleh saya/kami kepada pihak Bank. Untuk GIA yang dibuka secara bersama, Surat Ganti Rugi mestilah ditandatangani oleh semua pemegang akaun tanpa menghiraukan syarat menandatangani GIA Pihak Bank akan mengenakan yuran sebanyak Dua Puluh Ringgit Malaysia (RM20) atau amaun lain seperti yang ditentukan oleh pihak Bank dari masa ke semasa, setelah memberi notis yang mencukupi, untuk kos pengeluaran Buku Akaun Bank baru bagi menggantikan kehilangan, kelusuhan atau kerosakan Buku Akaun Bank. Penggantian Buku Akaun Bank hendaklah hanya boleh dibuat di cawangan di mana GIA dibuka. 26. REKOD CATATAN DALAM BUKU BANK DAN REKOD BANK 26.1 Tertakluk kepada Klausa 27.2 di bawah, saya/kami mengaku bahawa Buku Bank yang dikeluarkan kepada saya/kami mesti merekodkan catatan semua transaksi yang dibuat oleh saya/kami di bawah GIA and saya/kami hendaklah diperlukan untuk mengkaji semula transaksi yang direkod dalam Buku Akaun Bank dan dengan serta merta memberitahu pihak Bank jika ada sebarang kesilapan, ketidaksamaan, percanggahan, tuntutan atau transaksi/catatan tanpa kebenaran. Jika saya/kami gagal untuk memberitahu pihak Bank tentang sebarang kesilapan, ketidaksamaan, percanggahan, tuntutan atau transaksi/catatan tanpa kebenaran dalam Buku Akaun Bank dalam tempoh 14 hari daripada tarikh transaksi/catatan dikemas kini ke dalam Buku Akaun Bank saya/kami, saya/kami hendaklah dianggap sebagai telah menerima kesemua transaksi/catatan di dalam Buku Akaun Bank adalah benar dan tepat dalam segala segi Rekod Bank tentang baki dan/atau transaksi yang dibuat di bawah GIA hendaklah dianggap muktamad dan terikat ke atas saya/kami (selamat dan terkecuali daripada kesilapan manifes) sama ada atau tidak transaksi tersebut dan/atau baki telah dicatat ke dalam Buku Akaun Bank. 27. INTERPRETASI 27.1 Dalam mentafsir Perjanjian ini serta terma dan syarat yang tercatat di dalamnya, melainkan jika konteks lain diperlukan, perkataan yang melambangkan mufrad hendaklah meliputi jamak sebaliknya, dan perkataan melambangkan genus maskulin hendaklah meliputi genus feminin dan/atau genus neuter dan sebaliknya Tajuk klausa dimasukkan untuk memudahkan rujukan sahaja dan akan diabaikan dalam penyediaan Perjanjian ini Jika terdapat sebarang ketidakseragaman, konflik, kekaburan atau perselisihan antara versi Bahasa Inggeris atau versi bahasa lain dalam Terma-Terma dan Syarat- Syarat ini, versi Bahasa Inggeris Terma-Terma dan Syarat- Syarat akan digunapakai. Tanpa mengambil kira perkara sebelum ini, di mana ada permintaan dibuat oleh pemegang-pemegang Akaun untuk Terma-Terma dan Syarat-Syarat versi Bahasa Malaysia di sini pihak Bank hendaklah menyediakannya dan membenarkan pemegangpemegang Akaun melengkapkan borang-borang dan menandatangani perjanjian ini dalam Bahasa Malaysia dan borang serta perjanjian dalam Bahasa Malaysia tersebut yang telah dilengkapkan dan ditandatangani akan membentuk asas kontrak antara Bank dan pemegangpemegang Akaun. 28. PERUBAHAN DALAM TERMA DAN SYARAT 28.1 Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa pihak Bank berhak dari masa ke semasa, setelah memberi notis yang mencukupi, untuk menambah terma dan syarat baru atau untuk meminda, membatalkan, mengubah atau mengubahsuai apa jua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini, dalam Akaun Afiliasi Khusus, borang standard Bank dan Buku Akaun Bank. Apa jua perubahan, penambahan, pembatalan atau pengubahsuaian ( Pengubahsuaian ) adalah terikat kepada saya/kami dan hendaklah dianggap telah dibawa kepada perhatian saya/kami melalui paparan di Bank atau penghantaran notis oleh Bank kepada alamat terakhir saya/kami atau diiklankan dalam satu akhbar pilihan Bank, atau melalui laman sesawang Bank atau Sistem Pesanan Ringkas kepada nombor telefon bimbit saya/kami dalam rekod Bank atau mel elektronik kepada alamat e-mel saya/kami dalam rekod Bank atau melalui apa jua cara pemberitahuan yang dipilih oleh Bank dan Pengubahsuaian tersebut adalah dianggap mengikat kepada saya/kami daripada tarikh pemberitahuan Pengubahsuaian tersebut atau daripada tarikh lain yang ditentukan oleh Bank dalam pemberitahuan tersebut. Page 8 of 9

9 28.2 Di samping terma dan syarat oleh pihak Bank, operasi GIA juga ditentukan oleh dan tertakluk kepada undangundang, kawalan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, Persatuan Bank-bank Dalam Malaysia serta badan dan persatuan lain yang berkaitan sama ada atau tidak undang-undang, kawalan dan garis panduan tersebut berkuat kuasa di bawah undang-undang. 29. PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG DAN KAWALAN Perundangan Malaysia akan mengawal dan digunakan di bawah Perjanjian ini, GIA dan semua transaksi yang berkaitan dengannya. Berkaitan dengan sebarang tindakan undang-undang atau prosiding berbangkit atau yang berkaitan dengan Perjanjian ("Prosiding") ini, setiap pihak secara tetap menyerahkan kepada penghakiman eksklusif mahkamah Malaysia dan mengetepikan sebarang bantahan terhadap Prosiding dalam apa jua mahkamah di atas dasar tempat atau alasan yang Prosiding telah dibawa dalam satu forum tidak sesuai. 30. ADUAN Sekiranya ada sebarang aduan tentang Perjanjian ini, satu nota boleh diserahkan di pusat atau cawangan CIMB di mana GIA dibuka. Sekiranya penjelasan atau penyelesaian yang diberikan oleh Pusat atau cawangan CIMB tidak memuaskan, Customer Resolution Department Bank di alamat, nombor telefon, nombor faks dan alamat e-mel berikut (atau sebarang alamat, nombor telefon, nombor faks dan alamat e-mel lain yang boleh diubah oleh Bank dengan memberikan makluman) boleh dihubungi: Customer Resolution Department di Aras 19, Menara Bumiputera Commerce, No 11, Jalan Raja Laut Kuala Lumpur. Tel: , No. Faks: , E-mel: Saya/Kami, penandatangan seperti di bawah, dengan ini bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang terkandung di dalam ini. Pada hari bulan Nama : Nama : Nama : NRIC / No. Passport: NRIC / No. Passport: NRIC / No. Passport: Dengan disaksikan oleh / Nama : Nama : Nama : NRIC / No. Passport: Untuk Kegunaan Bank No. Akaun Gold Pelaburan (GIA): No Akaun Afiliasi Khusus: Diuruskan oleh: NRIC / No. Passport: NRIC / No. Passport: (Tandatangan Pegawai & Cop) Tarikh: Page 9 of 9

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Sebagai balasan kepada CIMB Bank Berhad ("Bank") yang membuka Akaun Pelaburan Emas CIMB Bank melalui CIMB Clicks (selepas ini dirujuk sebagai

Lebih terperinci

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan...

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

Kepada: CIMB Bank Berhad

Kepada: CIMB Bank Berhad Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan oleh

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF TERMA DAN SYARAT CIMB BANK DEBIT MASTERCARD 1. TAKRIF 1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteks menghendaki sebaliknya :- 1.1.1 Akaun bermaksud akaun yang dimiliki atau boleh dimiliki oleh pemegang akaun

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC

TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC TERMA DAN SYARAT KAD-i DEBIT CIMB ISLAMIC Pengeluaran Kad-i Debit CIMB Islamic (selepas ini disebut sebagai Kad ) oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (selepas ini disebut sebagai Bank ) kepada Pemegang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) ("Bank") dan. ("Pelanggan")

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) (Bank) dan. (Pelanggan) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat 671380-H) ("Bank") dan ("Pelanggan") PERJANJIAN PENYELENGGARAAN Sehubungan dengan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah diberikan oleh CIMB ISLAMIC

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Penyata Maklumat Produk ini sebelum anda memohon Kemudahan Kredit bersandarkan Pelbagai Cagaran. Pastikan juga anda membaca segala terma dan syarat. Sila dapatkan

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap TEMPOH KEMPEN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch.

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch. Kempen Let s Go E PruBSN Touch Terma & Syarat Kempen Let s Go E (Let s Go E Rezeki Draw) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir peraduan Let s Go E Rezeki

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING 1. DEFINISI a. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. Mata Bonus bermaksud mata bonus yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Page 1 of 7 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM

Page 1 of 7 CIMB BANK BERHAD (13491-P) TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM 1 MEMBUKA AKAUN TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK Layak menerima perlindungan PIDM 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun AirAsia Savers CIMB Bank ( Akaun ) hendaklah dibuat secara

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci