BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN MURABAHAH ONLINE

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN MURABAHAH ONLINE"

Transkripsi

1 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN MURABAHAH ONLINE DOKUMEN YANG DISERTAKAN 1. Slip penyata gaji pemohon yang (terkini) Di sahkan Pejabat Bendahari NO. BOND: 2. Salinan Mykad pemohon (depan dan belakang) 3. Slip penyata gaji 1 orang penjamin (terkini) (Penjamin merupakan staf UTM dan ahli Koperasi UTM Berhad) Disahkan Pejabat Bendahari 4. Salinan Mykad 1 orang penjamin (depan dan belakang) SYARAT SYARAT PEMBIAYAAN 1. Pemohon hendaklah menjelaskan bayaran pendahuluan yang meliputi Duti Setem, Setem Penjamin, Insuran Pembiayaan serta Wang Proses. 2. Baki pembiayaan selanjutnya akan ditolak melalui Potongan Gaji Bendahari UTM. PERMOHONAN PEMBIAYAAN HARGA BIL NAMA BARANG / PERKHIDMATAN MODEL BARANG KUANTITI BARANG (RM) Nama Penuh JUMLAH PINJAMAN (RM) TEMPOH PEMBIAYAAN ANSURAN BULANAN ATAS BARANG / PERKHIDMATAN (RM) MAKLUMAT PERIBADI No. Pekerja No. Anggota No. MyKad - - Jantina L P Status Bujang Berkahwin Duda/Janda/Balu Bangsa Melayu Cina India Lain-lain Jawatan Fakulti Pendapatan RM,. Taraf Jawatan Tetap Kontrak Tempoh Tahun Telefon - Rumah - Pejabat - Tel. Bimbit Kod Jabatan Tempoh Berkhidmat Tahun / Bulan Tarikh Bersara - - Alamat Poskod Jenis Kediaman Sendiri Keluarga Sewa Nama Ibu 1

2 MAKLUMAT SUAMI / ISTERI / SAUDARA TERDEKAT PEMOHON Nama No. MyKad - - Jawatan Alamat Majikan Poskod Telefon - Rumah - Pejabat - Tel. Bimbit Pendapatan RM,. Taraf Jawatan Tetap Kontrak Tempoh Tahun Nama Penuh (Penjamin 1) BUTIR-BUTIR PENJAMIN No. Pekerja No. Anggota No. MyKad - - Alamat Poskod Jawatan Fakulti Taraf Jawatan Tetap Kontrak Tempoh Tahun Telefon - Rumah - Pejabat - Tel. Bimbit 2

3 SURAT JAMINAN Kepada : KOPERASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BERHAD (UNIT: Pembangunan Operasi Perniagaan) No.16, Jalan Besi 2 Taman Sri Putri Skudai Johor SEBAGAI BALASAN BAHAWASANYA pada KOPERASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BERHAD (UNIT: PEMBANGUNAN OPERASI PERNIAGAAN) (kemudian daripada ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA ) bersetuju atas permohonan saya/kami, Penjamin-Penjamin memenuhi dan berterusan memberi atau menyediakan kemudahan pembiayaan Al Murabahah (kemudian daripada ini di sebut Pembiayaan Tersebut ): Kepada : (Pemohon) No Anggota : No. Pekerja : No. Mykad : Alamat : (kemudian daripada ini disebut PIHAK KEDUA ) Saya/Kami : (Penjamin 1) No Anggota : No. Pekerja : No. Mykad : Alamat : (kemudian daripada ini disebut Penjamin-penjamin ) PENGAKUAN DAN PERJANJIAN 1. Saya bersetuju dan berakujanji mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Kecil Koperasi UTM Berhad dan aturan-aturannya serta apa jua pindaan yang dibuat daripada semasa ke semasa. 2. Saya bersetuju membenarkan majikan memotong gaji bagi menyelesaikan pembiayaan ini atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Koperasi. 3. Selaras dengan kebenaran saya untuk Koperasi UTM Berhad di bawah semakan kredit, saya memberikan kebenaran kepada CTOS untuk memaparkan laporan kredit saya kepada Koperasi UTM Berhad. 4. Sekiranya saya gagal menyelesaikan pembiayaan ini dalam tempoh yang diberikan, saya membenarkan maklumat saya dan baki pinjaman yang tertunggak dilaporkan kepada pihak agensi pelaporan kredit CTOS, dipaparkan kepada pihak pemberi kredit yang lain (seperti bank atau institusi kewangan) dan kegunaan rasmi oleh pihak Koperasi. 5. Saya mengaku bahawa segala maklumat yang saya berikan adalah benar dan sekiranya maklumat yang saya berikan didapati palsu, pihak Koperasi berhak menarik balik segala pembiayaan yang diluluskan tanpa sebarang notis. Tandatangan Pemohon Tarikh 3

4 PERJANJIAN JUALAN PERJANJIAN ini dibuat pada antara KOPERASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BERHAD (UNIT: PEMBANGUNAN OPERASI PERNIAGAAN), sebuah koperasi yang didaftarkan di bawah Akta Koperasi, 1993 yang beralamat di No 16, Jalan Besi 2, Taman Sri Putri, Skudai, Johor (kemudian disebut sebagai Pihak Pertama ) dengan Nama Pemohon: No. Mykad: beralamat di (kemudian disebut sebagai Pihak Kedua ) sebagai sebahagian dari No. Bond:. Bahawa Pihak Pertama bersetuju menjual dan Pihak Kedua bersetuju membeli barang / perkhidmatan seperti berikut: BIL NAMA BARANG / PERKHIDMATAN MODEL BARANG KUANTITI HARGA BARANG (RM) JUMLAH HARGA BARANG / PERKHIDMATAN (RM) (kemudian disebut Barang Jualan ) dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui. BAHAWA harga Barang Jualan secara harga tangguh ialah RM (Ringgit Malaysia: ). PENGESAHAN PIHAK PERTAMA DAN KEDUA BAHAWA dengan ini kami KOPERASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BERHAD (UNIT: PEMBANGUNAN OPERASI PERNIAGAAN) bagi Pihak Pertama menjual Barang Jualan yang tersebut di atas secara tangguh kepada Pihak Kedua dengan harga RM dan mengikut syarat-syarat yang telah dipersetujui. BAHAWA dengan ini saya sebagai Pihak Kedua membeli Barang Jualan yang tersebut di atas secara harga tangguh dari Pihak Pertama dengan harga RM mengikut syarat-syarat yang telah dipersetujui Tandatangan wakil Pihak Pertama Tandatangan Pihak Kedua Nama : AZURA BINTI SARANI Nama : No.Mykad : No. Mykad : Dihadapan: Tandatangan saksi wakil Pihak Pertama Tandatangan saksi Pihak Kedua Nama : NUR IZAIDAH BINTI SABRAN Nama : No.Mykad : No. Mykad : 4

5 PERJANJIAN BELIAN PERJANJIAN ini dibuat pada antara KOPERASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BERHAD (UNIT: PEMBANGUNAN OPERASI PERNIAGAAN), sebuah koperasi yang didaftarkan di bawah Akta Koperasi, 1993 yang beralamat di No 16, Jalan Besi 2, Taman Sri Putri, Skudai, Johor (kemudian disebut sebagai Pihak Pertama ) dengan Nama Pemohon: No. Mykad: beralamat di (kemudian disebut sebagai Pihak Kedua ) sebagai sebahagian dari No. Bond:. Bahawa Pihak Pertama bersetuju membeli dan Pihak Kedua bersetuju menjual barang / perkhidmatan seperti berikut: BIL NAMA BARANG / PERKHIDMATAN MODEL BARANG KUANTITI HARGA BARANG (RM) JUMLAH HARGA BARANG / PERKHIDMATAN (RM) (kemudian disebut Barang Jualan ) dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui. BAHAWA harga Barang Jualan secara harga tangguh ialah RM (Ringgit Malaysia: ). PENGESAHAN PIHAK PERTAMA DAN KEDUA BAHAWA dengan ini saya sebagai Pihak Kedua menjual Barang Jualan yang tersebut di atas secara harga tangguh dari Pihak Pertama dengan harga RM mengikut syarat-syarat yang telah dipersetujui. BAHAWA dengan ini kami KOPERASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BERHAD (UNIT: PEMBANGUNAN OPERASI PERNIAGAAN) bagi Pihak Pertama membeli Barang Jualan yang tersebut di atas secara tangguh kepada Pihak Kedua dengan harga RM dan mengikut syarat-syarat yang telah dipersetujui Tandatangan wakil Pihak Pertama Tandatangan Pihak Kedua Nama : AZURA BINTI SARANI Nama : No.Mykad : No. Mykad : Dihadapan: Tandatangan saksi wakil Pihak Pertama Tandatangan saksi Pihak Kedua Nama : NUR IZAIDAH BINTI SABRAN Nama : No.Mykad : No. Mykad : 5

6 TERMA & SYARAT PEMBIAYAAN BAI AL MURABAHAH 1.0 ANSURAN BAYARAN BALIK Ansuran KEDUA bermula pada bulan berikutnya jika pembiayaan dikeluarkan selepas/pada 16hb sehingga kesemua harga jualan dijelaskan sepenuhnya. 2.0 CARA BAYARAN BALIK Ansuran bulanan hendaklah dibayar melalui potongan gaji bulanan yang dibuat di Pejabat Bendahari UTM atau Majikan / Penjelasan Pendahuluan Ansuran 12 Bulan / Arahan Tetap Bank (Standard Instruction) dengan membayar deposit ansuran 2 bulan. 3.0 SYARAT-SYARAT PENGELUARAN Pengeluaran akan dibuat kepada tuan/puan setelah: 3.1 Tuan /Puan menandatangani surat tawaran ini dan lain-lain dokumen yang berkaitan (jika ada) 3.2 Segala bayaran-bayaran yang berkaitan telah disempurnakan. 4.0 PENJELASAN AWAL Tuan/Puan boleh menamatkan kemudahan ini pada bila-bila masa dengan menjelaskn Harga Jualan dan lain-lain kos sebenar (sekiranya ada) sepenuhnya. 5.0 KOS GUAMAN 5.1 Segala perbelanjaan bersabit dengan kemudahan ini seperti penyediaan Perjanjian Jualan, Surat Jaminan, kos guaman (jika ada) dalam menguatkuasakan hak-hak Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (Unit: Pembangunan Operasi Perniagaan) dan sebagainya adalah diatas tanggungan tuan/puan sendiri. 5.2 Segala bayaran guaman dan perbelanjaan yang bersangkutan dengan urusan ini adalah di atas tanggungan tuan/puan walaupun tuan/puan memutuskan untuk tidak meneruskan urusan dokumentasi selepas menandatangani surat tawaran. 6.0 PENYAMPAIAN PROSES PERUNDANGAN Penyampaian semua proses undang-undang adalah dianggap telah sah disampaikan sekiranya telah diposkan melalui pos berdaftar yang dialamatkan kepada tuan/puan dialamat yang dinyatakan di dalam surat tawaran atau kepada alamat terakhir yang diberikan oleh tuan/puan secara bertulis kepada kami dan proses tersebut sama ada sama atau sebaliknya dianggap telah disampaikan dengan sempurna selepas tiga (3) hari ia diposkan. 7.0 LAIN-LAIN SYARAT 7.1 Tuan/Puan tidak dibenarkan berhenti menjadi anggota Koperasi UTM Berhad sehingga pembayaran pembiayaan ini dijelaskan sepenuhnya. Sekiranya tuan/puan didapati telah berhenti atau menamatkan perkhidmatan di Universiti Teknologi Malaysia atau Majikan tuan/puan, Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (Unit: Pembangunan Operasi Perniagaan) akan membuat pemotongan yang sewajarnya dari caruman yang terkumpul atau/dan Tabung Simpanan Khas dan sekiranya didapati terdapat kekurangan bagi menjelaskan hutang tersebut, Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (Unit: Pembangunan Operasi Perniagaan) berhak menuntut baki tersebut daripada tuan/puan dan tindakan undang-undang akan dikenakan ke atas tuan/puan jika pembayaran/penjelasan tidak dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan. 7.2 Sekiranya tuan/puan gagal dan/atau enggan dan/atau abai untuk membayar pembayaran pembiayaan ini sepertimana yang dipersetujui di dalam terma-terma dan syarat-syarat pembiayaan ini, pihak Pembangunan Operasi Perniagaan berhak: i. Menuntut kepada pemohon melalui notis bertulis, jumlah yang terhutang dan/atau tertunggak yang dibayar kepada Pembangunan Operasi Perniagaan; dan ii. Menguatkuasakan mana-mana atau semua remedi termasuk dan tidak terhad kepada remedi yang dinyatakan di Klausa 7.1 pembiayaan ini yang tersedia dan boleh digunapakai bagi mendapatkan semula jumlah dan/atau tertunggalk tersebut. 6

7 7.3 Sekiranya berlaku kematian kepada tuan/puan, dimana pada masa yang sama pembayaran pembiayaan tuan/puan telah tertunggak untuk tempoh 3 bulan atau lebih, pihak Pembangunan Operasi Perniagaan berhak: i. Menuntut kepada mana-mana Pentadbir yang telah dilantik untuk menguruskan harta pusaka tuan/puan dan/waris-waris tuan/puan melalui notis bertulis, jumlah yang terhutang dan/atau tertunggak yang dibayar kepad Pembangunan Operasi Perniagaan; dan ii. Menguatkuasakan mana-mana atau semua remedi termasuk dan tidak terhad kepada remedi yang dinyatakan di Klausa 7.1 pembiayaan ini yang tersedia dan boleh digunapakai bagi mendapatkan semula jumlah dan/atau tertunggak tersebut. Saya selanjutnya BERSETUJU dengan terma dan syarat pembiayaan oleh Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (Unit: Pembangunan Operasi Perniagaan) ini. Dihadapan:. Tandatangan Pihak Kedua. Tandatangan Saksi Pihak Kedua Nama : Nama : No. K/P : No. K/P : 7

8 Dengan ini secara bersesama dan berasingan bersetuju mengakujanji dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA, pembayaran oleh Pelanggan ke atas Pembiayaan Tersebut termasuk kadar keuntungan ke atas pembiayaan tersebut yang berjumlah RM (Ringgit Malaysia : ) (kemudian daripada ini disebut Jumlah Tersebut ) Saya/Kami, Penjamin selanjutnya mengakui bahawa suatu Perjanjian Belian Tertangguh dimasuki oleh pelanggan dengan Pembangunan Operasi Perniagaan bertarikh dan saya/kami, Penjamin bersetuju bahawa akan mematuhi dan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma dalam Perjanjian Belian Tertangguh dan mengakujanji akan memastikan Pelanggan mematuhi dan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma dalam Perjanjian Pembiayaan. Saya/Kami, Penjamin, selanjutnya bersetuju mengakujanji dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA seperti berikut: - 1. Membayar dan menjelaskan kepada PIHAK PERTAMA apabila dituntut segala atau apa-apa bahagian jumlah tersebut dan segala wang pada masa sekarang atau bila-bila masa menjadi terhutang dan belum dibayar kepada PIHAK PERTAMA dari atau oleh pelanggan ke atas sebarang akaun atau apa-apa cara lain sama sebagai siberhutang atau penjamin dan sama ada secara individu atau bersama dengan sesiapa sahaja dan dengan apa-apa nama,gaya atau firma termasuk apa-apa komisyen dan perbelanjan lain dan semua kos bayaran dan perbelanjaan yang komisyen dan perbelanjaan lain dan semua kos bayaran dan perbelanjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam menguatkuasakan apa-apa hak untuk mendapatkan atau menuntut bagi mendapatkan bayaran bagi semua atau apa-apa bahagian jumlah tersebut dan memulihkan apa-apa kemungkiran oleh pelanggan atau pengantinya dalam membayar jumlah tersebut atau apa-apa bahagian daripadanya. 2. Tanpa menjelaskan peruntukan Fasal 1 pada Perjanjian ini dan peruntukan dalam Perjanjian Pembiayaan adalah dipersetujui bahawa sekiranya berlaku kemungkiran bayaran balik oleh Pelanggan bagi satu atau lebih ansuran, saya/kami, Penjamin memberi kuasa muktamad kepada PIHAK PERTAMA melalui koperasi untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi memotong gaji bulanan saya/kami melalui Bendahari UTM bagi membayar balik semua jumlah yang dijamin atau sebahagian darinya termasuk kos berkaitan. 3. Sekiranya Pelanggan menamatkan atau ditamatkan perkhidmatannya dengan UTM atau berhenti dari menjadi ahli koperasi, saya/kami. Penjamin, sedia maklum bahawa Unit Pembangunan Operasi Perniagaan melalui koperasi berhak membuat pemotongan yang sewajarnya dari caruman pelanggan yang terkumpul di koperasi dan sekiranya didapati terdapat kekurangan bagi menjelaskan hutang tersebut, PIHAK PERTAMA melalui Koperasi berhak menuntut baki tersebut sama banyak dari Penjamin secara potongan gaji bulanan Penjamin melalui Bendahari UTM. 4. Sekiranya Pelanggan menjadi bankrup atau tak mampu bayar atau sebagai suatu syarikat yang diperbadankan telah digulungkan, PIHAK PERTAMA melalui koperasi, boleh membuktikan dalam kebankrupan atau pergulungan pelangan itu bagi segala amaun tak lunas ke atas baki am dan sebarang penyelesaian pembayaran balik oleh Unit Pembangunan Operasi Perniagaan tidak boleh disifatkan sebagai penerimaan berkenaan penyelesaian pembayaran balik pembiayaan tersebut atau sebaliknya berhubung dengan saya/kami, Penjamin, sehingga PIHAK PERTAMA telah menerima dari segala punca satu ratus sen dalam seringgit atau baki terakhir tak lunas terhadap pelangan. Setelah Unit Pembangunan Operasi Perniagaan menerima baki akhir itu dengan sepenuhnya sebarang tuntutan oleh saya/kami, Penjamin ke atas apa-apa kelebihan hendaklah diselaraskan di antara PIHAK PERTAMA dan saya/kami, Penjamin, dan orang lain yang berkepentingan atau orang-orang yang menuntutnya. 5. Sekiranya berlaku kebankrupan atau mampu bayar atau penggulungan ke atas Pelanggan, saya/kami, Penjamin, adalah tidak berhak terhadap PIHAK PERTAMA kepada apa-apa pembuktian hutang dalam perkara kebankrupan atau tak mampu bayar atau pengulungan ke atas Pelanggan atau orang lain yang menuntut ke atas Pelanggan dengan cara bersaing dengan PIHAK PERTAMA sehingga mengurangkan apa-apa dividen atau kelebihan lain yang boleh atau mungkin diperoleh oleh PIHAK PERTAMA melainkan dan sehinga segala wang yang terhutang telah dijelaskan sepenuhnya. 6. Sebarang hutang Pelanggan pada waktu ini atau selepas ini kepada saya/kami, Penjamin hendaklah dengan ini direndahkan keutamaannya berbanding dengan hutang Pelanggan kepada PIHAK PERTAMA dan hutang sedemikian oleh Pelanggan kepada saya/kami, Penjamin, sekiranya diterima oleh saya/kami, Penjamin hendaklah dipegang sebagai pemegang amanah bagi PIHAK PERTAMA dan dibayar kepada Pembangunan Operasi Perniagaan atas akaun hutang pelanggan dengan PIHAK PERTAMA tetapi tanpa menggugat atau menyinggung dengan apa-apa cara sekalipun tanggungan-tanggungan saya/kami, Penjamin di bawah peruntukan-peruntukan Surat Jaminan ini. 8

9 7. PIHAK PERTAMA hendaklah selama sebarang wang masih terhutang di bawah ini oleh Pelanggan berhak kepada klien ke atas mana-mana atau semua stok saham cagaran dan harta kepunyaan saya/kami, Penjamin yang ada pada waktu ini atau terkemudian daripada ini dipegang oleh Koperasi di dalam simpanan terpelihara. 8. Sebarang notis atau tuntutan yang dikehendaki atau dibenarkan untuk diberikan atau dibuat dibawah Surat Jaminan ini hendaklah secara bertulis dan adalah mencukupi dibuat atau diberikan kepada saya/kami. Penjamin atau wakil peribadi saya/kami di sisi undang-undang sama ada dengan tangan atau dihantar melalui pos ke alamat yang bertulis di atas atau alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan hendaklah dianggap telah disampaikan dan telah diterima oleh saya/kami, Penjamin, pada masa surat tersebut yang ada kebiasaannya diserahkan. 9. Penyerahan sebarang Writ atau Saman atau proses guaman mengenai tindakan yang diambil dari atau berkenaan Surat Jaminan ini boleh dijalankan dengan menghantar satu salinan Writ atau Saman dan Penyata Tuntutan atau proses guaman melalui pos berdaftar kepada alamat-alamat pihak-pihak tersebut di atas. 10. PIHAK PERTAMA bebas melepaskan mana-mana di antara kami, Penjamin daripada tanggungan di bawah Surat Jaminan atau menerima sebarang komposisi atau membuat sebarang perkiraan lain dengan salah seorang atau lebih di antara kami, Penjamin tanpa mencacatkan atau menyinggung hak-hak dan remedi-remedi PIHAK PERTAMA terhadap yang lain atau lainlain daripada kami, Penjamin. 11. Surat Jaminan ini tidak akan tamat atau tercacat dengan berlakunya sebarang perubahan penyerapan, pembentukan semula, penyusunan semula atau penyatuan kepada pertubuhan Koperasi tetapi akan berterusan sah dan mengikat syarikat yang mengambil alih menyerah membentuk semula menyusun semula atau menyatukan syarikat atau pertubuhan atas apa tujuan sekalipun. 12. PIHAK PERTAMA telah menguatkuasakan Surat Jaminan ini ke atas saya/kami, Penjamin, pada sebarang masa walaupun apaapa bil atau surat lain telah dihantar kepada Pelanggan atau belum dijelaskan dan termasuk amaun yang sama atau apaapa bahagian dari amaun tersebut di dalam bagi am atau sebaliknya di atas pilihan PIHAK PERTAMA dan Surat jaminan ini tidak boleh ditamatkan oleh saya/kami, Penjamin, kecuali dengan syarat saya/kami, Penjamin telah menjelaskan sepenuhnya had jaminan oleh saya/kami, Penjamin ke atas apa-apa bayaran yang belum dijelaskan, tanggungan atau kewajipan saya/kami, Penjamin dan akaun Pelanggan. 13. Surat jaminan ini adalah dengan nyata bertujuan dan merupakan jaminan berterusan bagi segala wang sama ada sekarang atau dari semasa ke semasa yang terhutang kepada PIHAK PERTAMA oleh Pelanggan walaupun Pelanggan mungkin bila-bila masa berhenti daripada berhutang dengan Pembangunan Operasi Perniagaan bagi sebarang tempoh dan walaupun sebarang penjelasan di buat terhadap akaun atau akaun-akaun 14. Sebagai peruntukan yang bebas daripada lain lain peruntukan, saya/kami, Penjamin, bersetuju bahawa semua wang yang tidak boleh dibayar oleh saya/kami, Penjamin, di bawah surat jaminan ini sama ada disebabkan oleh sebarang had undangundang tidak berkeupayaan atau tak berkebolehan ke atas Pelanggan atau apa-apa perkara lain atau kejadian dan sama ada diketahui oleh PIHAK PERTAMA atau tidak hendaklah walaubagaimanapun dijelaskan oleh saya/kami, Penjamin, atau daripada tiap-tiap seorang daripada kami, Penjamin sebagai siberhutang utama yang berkenaan dan hendaklah dibayar oleh saya/kami, Penjamin di dalam tempoh (7) hari setelah tuntutan oleh PIHAK PERTAMA atau bagi pihak PIHAK PERTAMA. 15. Saya/kami, Penjamin, seterusnya bersetuju bahawa segala kos termasuk bayaran setem, bayaran guaman berdasarkan peguamcara dengan pelanggannya, dan perbelanjaan yang dikenakan pada atau dibayar oleh PIHAK PERTAMA mengenai surat jaminan ini atau untuk mendapatkan balik sebarang wang terhutang atau yang akan menjadi terhutang dibawah ini hendaklah ditanggung dan dibayar oleh Saya/kami, Penjamin. 16. Surat Jaminan ini hendaklah tertakluk di bawah dan ditafsirkan untuk semua tujuan megikut undang-undang Malaysia dan pihak-pihak kepada Surat jaminan ini adalah tertakluk kepada bidangkuasa Mahkamah Malaysia di dalam semua perkara berkenaan dengan tanggungan-tanggungan dan kewajipankewajipan saya/kami, Penjamin, di bawah Surat Jaminan ini. 17. Di dalam Surat Jaminan ini, jika tidak terdapat sesuatu perkara atau konteks tak seimbang dengan tafsiran atau jika erti lain tidak dinyatakan; I. Perkataan-perkataan yang mengertikan jantina lelaki adalah juga termasuk jantina perempuan dan jantina neutral; II. Perkataan-perkataan yang mengertikan bilangan tunggal adalah juga termasuk bilangan jamak dan sebaliknya; III. Di mana Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh dua (2) atau lebih orang, perjanjian waad jaminan syaratsyarat dan pengakuan-pengakuan nyata yang dibuat oleh atau bagi pihak orang-orang Ini hendaklah terikat kepada orang-orang itu secara bersesama dan berasingan. 9

10 18. Surat jaminan ini hendaklah mengikat waris-waris dan wakilwakil peribadi saya/kami, Penjamin, atau bagi sebuah syarikat yang diperbadankan ke atas pengganti dan pemegang serah hak. 19. Saya/kami, Penjamin dengan ini mengesahkan bahawa segala isi kandungan Surat Jaminan Ini telah pun diterangkan kepada saya/kami, Penjamin, dan saya/kami, Penjamin telah faham akan segala isi kandungannya sebelum menandatanganinya. Sekian.. Tandatangan Pihak Kedua Nama No. K/P No Anggota No. Pekerja : : : : 10

11 AKUAN JAMINAN SAYA, PENJAMIN dengan ini bersetuju dan mengakujanji dengan PIHAK PERTAMA, sekiranya PIHAK KEDUA No. Mykad : No. Pekerja : No. Anggota : gagal menjelaskan pembayaran Pembiayaan Bai Al Murabahah bertarikh No. Bond : sebelum tamat perkhidmatan dengan Universiti Teknologi Malaysia, maka kami, Penjamin bersetuju membenarkan PIHAK PERTAMA melalui khidmat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia, berhak membuat potongan gaji sama banyak di antara kami, Penjamin berdasarkan ansuran bulanan yang telah ditetapkan ke atas Pemohon mulai bulan Pemohon menamatkan perkhidmatan dengan Universiti Teknologi Malaysia sehingga selesai jumlah pinjaman tersebut. DITANDATANGANI OLEH PENJAMIN: Nama : No. Mykad : No. Pekerja : No. Anggota : DENGAN KEHADIRAN SAKSI PENJAMIN: Nama : No. Mykad : No. Pekerja : No. Anggota : 11

12 PENGURUS BESAR Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad No 16, Jalan Besi 2, Taman Sri Putri Skudai, Johor. - - Tuan/Puan, PERKARA: KEBENARAN POTONGAN GAJI BULANAN Merujuk perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa saya selaku PIHAK KEDUA bersetuju membenarkan PIHAK PERTAMA membuat potongan gaji bulanan melalui BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA No Bond sebanyak RM sebulan mulai bulan selama bulan atau sehingga diberitahu kelak (mana yang terdahulu). Sekian, Terima kasih. Yang Benar, Nama : No. K/P : No Pekerja : No. Anggota : Tarikh Kemaskini: 12

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON Jumlah Dipohon RM Tempoh Pembiayaan Tahun Jenis Pembiayaan BAI AL INAH AL BAI BITHAMAN AJIL Tujuan PERIHAL BARANGAN/PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL Kadar KEUNTUNGAN serendah 12 % setahun Pembiayaan sehingga RM 2,000.00 Tanpa Penjamin

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI - i

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI - i BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI - i Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Peribadi-i Panduan 1. Jumlah Pembiayaan (RM2,000 RM200,000) 2. Tempoh bayaran balik (1 Tahun 10 Tahun) 3. Jumlah pembiayaan

Lebih terperinci

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan)

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan) Telefon : 609 622 1881 / 609 622 8881 Faks : 609 626 4358 / 609 624 1850 Whatsapp : 012-318 8141 Laman Web : www.koguru.net e-mel : koguru.terengganu@gmail.com PERHATIAN : 0 1 2018 Sila hantar dalam 2

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (74/1925) No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8999 Faks : 603-2273 0327 / 603-9212 8443 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP kpd/cp/asbi-kop/2018

Lebih terperinci

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :.

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :. BANK-IN KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BHD No. Pendaftaran : 0910/25.05.1949 No. B-2, Jalan Darat Makbar, Peti Surat 291, 25730 Kuantan, Pahang Darul Makmur. No. tel : 09-5156200/5156206

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd/cp/2017 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMER kpd-cp(konsumer)/2018 No. Daftar

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd-cp/2018 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM KOPERASI KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA BERHAD KOOP INSTITUSI NO : 37 103 Jalan Templer 46700 Petaling Jaya Selangor DE. Telefon : 03-79571481 Emel : koopmkm@yahoo.com *Borang ini hendaklah diisi

Lebih terperinci

SKIM HUTANG AL-QARDHUL HASAN KOPERASI MUSLIMIN

SKIM HUTANG AL-QARDHUL HASAN KOPERASI MUSLIMIN KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD 17-3-1, TINGKAT 3, BLOK A, JALAN SEMARAK API 1, PUSAT PERNIAGAAN DIAMOND SQUARE, OFF JALAN GOMBAK, 53000 KUALA LUMPUR Tel: 03-4021 0033 (Hunting Line), Fax : 03-4021 5227

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL 1. Nama Penuh Web: www.kopsgms.com BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL BUTIRAN PEMOHON/ANGGOTA Email: kopsgms2010@yahoo.com 2. No. K/P (Baru): (Lama): 3. No. Anggota 4. Tarikh Lahir 5. Jantina

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN Syarat Asas Permohonan Pemohon 1. Had umur permohonan 60 tahun 2. Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan oleh koperasi 3. Pemohon perlu berkemampuan

Lebih terperinci

SILA ISI DAN LENGKAPKAN SURAT AKUJANJI (LETTER OF UNDERTAKING)

SILA ISI DAN LENGKAPKAN SURAT AKUJANJI (LETTER OF UNDERTAKING) KETERANGAN UNTUK PINJAMAN PERIBADI DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN PEMINJAM 2 SALINAN KAD PENGENALAN 3 BULAN SLIP GAJI ASAL DAN 2 SALINAN UNTUK SETIAP BULAN YANG DI SAHKAN OLEH MAJIKAN. 1 SALINAN MUKA DEPAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :...

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :... KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI MELAYU JABATAN PERTANIAN MALAYSIA BERHAD P.O.BOX 212 PEJABAT POS UPM SERDANG 43400 UPM SERDANG SELANGOR TEL : 03-8940 8200 FAKS : 03-8945 0600 BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH Tarikh

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

SEMAKAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA

SEMAKAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA (Didaftarkan Tahun 1923) SEMAKAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA No. Anggota :.............. No. Bond Pinjaman :..... Peratus Potongan :. Dokumen Disertakan : A. Borang KOSWIP 4 telah dilengkapkan

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93)

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL KOPERASI SERBAGUNA GURU-GURU MELAYU SELANGOR BERHAD (KOPSGMS) Tingkat 6, Wisma SGMS, Jalan Chow Kit, 50350 Kuala Lumpur (Pendaftaran No 2231) Tel 03-40418857 / 03-40424211 Fax 03-40432336 Web www.kopsgms.com

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN BAI' AL-'INAH

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN BAI' AL-'INAH BORANG PEOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN BAI' AL-'INAH 1. BUTIR-BUTIR PEMOHON a) Nama Anggota * : b) No. Anggota * : c) No. Kad Pengenalan * : d) Gaji Kasar Sebulan * : e) Bahagian / Cawangan * : No Kakitangan

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON Jumlah Dipohon RM Tempoh Pembiayaan Tahun Jenis Pembiayaan BAI AL INAH AL BAI

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD BORANG PEMBIAYAAN Tingkat 1, Wisma KPKP, Jalan Gambut 2, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel 09-5178589, 5177932, 5178744 Faksimili

Lebih terperinci

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM NO SIRI: BPP/ BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI BAI AL-INAH NAMA PEMOHON Gambar berwarna berukuran passport (3.5cmx5cm) NO K/P UNTUK KEGUNAAN PEJABAT* ULASAN: STATUS PERMOHONAN : TARIKH: SENARAI SEMAK

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93) MEMORANDUM

Lebih terperinci

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN EDUCATION FINANCING-i Borang Permohonan Version 2017:4 Sila isikan borang ini dengan HURUF BESAR BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN Yuran Universiti (Ujrah) Amaun Tajaan Amaun Dipohon Amaun Diluluskan Amaun

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN PENJADUALAN SEMULA

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN PENJADUALAN SEMULA A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON NO: / KOPERASI NEW STRAITS TIMES PRESS (MALAYSIA) BERHAD (No Pendaftaran : 4369) 31, Jalan Riong, 59100 Kuala Lumpur, No. Tel : 03-22824647, 1-300-6787 samb 7696 No Faks

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN 1. Borang Permohonan

Lebih terperinci

CARA MENGISI DAN CHECKLIST BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH

CARA MENGISI DAN CHECKLIST BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH CARA MENGISI DAN CHECKLIST BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH Sila cetakkan Borang LAM/2006/MS1 dan LAM/2006/MS2 depan-belakang serta Borang Perjanjian Jual-Beli (Borang 2 depan-belakang. Sila tandakan

Lebih terperinci

SKIM PEMBIAYAAN AL-BAI U BITHAMAN AJIL KOPERASI MUSLIMIN

SKIM PEMBIAYAAN AL-BAI U BITHAMAN AJIL KOPERASI MUSLIMIN KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD 17-3-1, TINGKAT 3, BLOK A, JALAN SEMARAK API 1, PUSAT PERNIAGAAN DIAMOND SQUARE, OFF JALAN GOMBAK,53000 KUALA LUMPUR Tel: 03-4021 0033(Hunting Line), Fax : 03-4021 5227/4099

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) Lembaga Pengarah Koperasi Kakitangan UiTM Berhad B-13 Tingkat 1, 2 7 3, Worldwide@7 Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7 40000

Lebih terperinci

PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP

PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP (Didaftarkan Tahun 1923) PERMOHONAN ANGGOTA BARU KOSWIP BORANG YANG PERLU DIISI :- 1) BORANG KOSWIP 1 (BK 1/09) - PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA -DILENGKAPI SEPENUHNYA 2) BORANG BPA 1/79 - DILENGKAPI SEPENUHNYA

Lebih terperinci

14. NOTIS-NOTIS 14.1 Ahli Kad mesti memaklumkan Jabatan Kad Kredit Bank tersebut secara bertulis mengenai sebarang pertukaran apa-apa butiran berhubung dengan Ahli Kad (termasuk tetapi tidak terhad kepada

Lebih terperinci

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. COP TERIMA DISINI PERKARA SEMAKAN ANGGOTA SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD KOOP NEGARA INSTITUSI NO 009 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA. Perempuan Bangsa. Negeri

KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD KOOP NEGARA INSTITUSI NO 009 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA. Perempuan Bangsa. Negeri NO: / KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD KOOP NEGARA INSTITUSI NO 009 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON Jumlah Dipohon RM Jenis Pembiayaan Tempoh Tahun Tujuan :

Lebih terperinci

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah:

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: Lampiran A PINJAMAN KOMPUTER Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: 1. Tiga salinan borang komputer 2. Tandatangan asal pada

Lebih terperinci

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA:. NO. RUJUKAN PINJAMAN:. SURAT JAWAPAN MENERIMA ATAU MENOLAK TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN PAHANG (BPIPT 1) SURAT PENGAKUAN DAN MAKLUMAT DIRI PENJAMIN PERTAMA SERTA

Lebih terperinci

96, JALAN BANGSAR, KUALA LUMPUR Tel : / 4399 / 4736 Fax : SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN

96, JALAN BANGSAR, KUALA LUMPUR Tel : / 4399 / 4736 Fax : SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR Tel : 03-2282 4660 / 4399 / 4736 Fax : 03-2282 7680 SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4.

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A V.04/2014 TERMA DAN SYARAT HIBAH AMANAH 1. Pemberi Hibah mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, beragama Islam, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B V.04/2014 TERMA DAN SYARAT PENGISYTIHARAN AMANAH 1. Pemilik Harta mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

KEBENARAN KEPADA SPEKAR MEMAPARKAN LAPORAN KEWANGAN SAYA KEPADA KOPERASI PERKHIDMATAN PELAJARAN NASIONAL BERHAD

KEBENARAN KEPADA SPEKAR MEMAPARKAN LAPORAN KEWANGAN SAYA KEPADA KOPERASI PERKHIDMATAN PELAJARAN NASIONAL BERHAD Rujukan kami : KPPNB/LAPORAN-SPEKAR( ).... Tuan, KEBENARAN KEPADA SPEKAR MEMAPARKAN LAPORAN KEWANGAN SAYA KEPADA KOPERASI PERKHIDMATAN PELAJARAN NASIONAL BERHAD Dengan segala hormatnya perkara di atas

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b.

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF040/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A NAMA PEMBERI HIBAH : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1A yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 20113456/UPM/BM (No. Matrik/Institusi /Bidang) KP.PPG/LDP RM 10 SETEM HASIL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 701008105862 (Nama PEGAWAI

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD B-13 Ting. 1,2&3 Worldwide@7 Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7 40000, Shah Alam, Selangor BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) Kepada

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i 1 / 4 CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Penthouse Bangunan Ming Jalan Bukit Nanas 50250 Kuala Lumpur Tel : 1300 880 900 Fax : (03) 2035 2211 Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua

Lebih terperinci

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN KOPERASI KAKITANGAN KERAJAAN DAN BADAN-BADAN BERKANUN TERENGGANU (KOKANUN) BERHAD TINGKAT 1, NO. 1-3, WISMA ARMON, JALAN KAMARUDDIN, 20400 KUALA TERENGGANU TEL: 09-623 3308 / 623 3072 FAX: 09-623 9285

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

(Didaftarkan Tahun 1923) 4) BORANG SAHAM - PEMOTONGAN GAJI 10 RM RM 25.00

(Didaftarkan Tahun 1923) 4) BORANG SAHAM - PEMOTONGAN GAJI 10 RM RM 25.00 BORANG YANG PERLU DIISI : 1) BORANG KOSWIP 1, PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA DILENGKAPI SEPENUHNYA 2) BORANG BPA 1/79, DILENGKAPI SEPENUHNYA (SILA GUNAKAN PENA MATA BULAT (BALLPEN BERDAKWAT HITAM) 3) BORANG

Lebih terperinci

Lelaki Perempuan (b) Nombor Kad Pengenalan: ( Baru ) (c) Tarikh Lahir: (HH/BB/TTTT) Umur : tahun Agama: (d) Tempat Lahir: Kewarganegaraan: Bangsa:

Lelaki Perempuan (b) Nombor Kad Pengenalan: ( Baru ) (c) Tarikh Lahir: (HH/BB/TTTT) Umur : tahun Agama: (d) Tempat Lahir: Kewarganegaraan: Bangsa: T the way to home ownership Untuk Kegunaan BHMFB Sahaja Yuran memproses: RM No. Resit: Tarikh: Bayaran Siasatan Kebankrapan: RM No. Resit: Tarikh: No. Akaun: Diperiksa oleh: BORNEO HOUSING MORTGAGE FINANCE

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PERSENDIRIAN OFF JALAN IPOH BERPENJAMIN : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON ) Anggota:.

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

MAKLUMAT PEMOHON (ANGGOTA)

MAKLUMAT PEMOHON (ANGGOTA) KOPERASI TENAGA NASIONAL BERHAD 96 JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR TEL : 03-2282 4660 FAX : 03-2282 7680/ 1267 PERMOHONAN JUBLI PERAK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PELAJARAN JUBLI PERAK DARI KUMPULAN WANG PELAJARAN

Lebih terperinci

CONTOH BORANG PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!!

CONTOH BORANG PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!! PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!! PTPK/Pind. 1/2012 PERJANJIAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan tahun ANTARA RUMBIKO PETER No.K.P (950318-12-6367)

Lebih terperinci

Pembelian Syer Koperasi Kakitangan BPM Bhd. Tambahan Kepada potongan Syer/Yuran yang telah dibuat

Pembelian Syer Koperasi Kakitangan BPM Bhd. Tambahan Kepada potongan Syer/Yuran yang telah dibuat PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA Setiausaha, Untuk Kegunaan Jawatankuasa Koperasi Kakitangan Bank Berhad, Permohonan ini diluluskan / ditangguh/ ditolak No. 12A, Jalan TTDI Groves 1/2, pada : Taman TTDI, 43000

Lebih terperinci

BORANG PINJAMAN PELAJARAN. 1.1 Nama :. (seperti dalam kad pengenalan) 1.2 No. K/P Baru :. 1.3 Tarikh Lahir :. 1.4 Umur :.

BORANG PINJAMAN PELAJARAN. 1.1 Nama :. (seperti dalam kad pengenalan) 1.2 No. K/P Baru :. 1.3 Tarikh Lahir :. 1.4 Umur :. BPPBil 2013 KOPERASI SERBAGUNA ANAK-ANAK SELANGOR BERHAD Lot A-03, Plaza Kelana Jaya, Jalan SS7/13B, 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-7873 0181, 03-7873 1181 Fax : 03-7874 2181 Email :

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

MAKLUMAT PEMOHON. Tempuh Hutang MAKLUMAT PEKERJAAN PEMOHON. Emel MAKLUMAT PENDAPATAN MAKLUMAT TANGGUNGAN KEWANGAN. Bayaran Bulanan

MAKLUMAT PEMOHON. Tempuh Hutang MAKLUMAT PEKERJAAN PEMOHON. Emel MAKLUMAT PENDAPATAN MAKLUMAT TANGGUNGAN KEWANGAN. Bayaran Bulanan KOPERASI POS NASIONAL BERHAD Wisma Koponas, No 70-74, Jalan Tun Sambathan, 50470 Kuala Lumpur. Tel: 03-2274 7277 (4Talian) Fax: 03-2273 2752 Web: www.koponas.coop PEOHONAN PEMBIAYAAN AL-BAI BITHAMAN AJIL

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 JULAI/2015 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur.

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A Kepada Lembaga Pengarah Koperasi Kakitangan UiTM Berhad Seksyen 7, Shah Alam JENIS DAN JUMLAH PEMBIAYAAN Sukacita saya ingin memohon pembiayaan: BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan

Lebih terperinci

PEGAWAI PEMASARAN PEMOHON. Nama. No K/P SENARAI SEMAKAN BIL SALINAN PP KOOP CATITAN

PEGAWAI PEMASARAN PEMOHON. Nama. No K/P SENARAI SEMAKAN BIL SALINAN PP KOOP CATITAN KOPERASI SEBAGUNA PEKERJA-PEKERJA MALAYSIA BERHAD (Bil Daftaran: 4379-bth: 08-2-1968) No. 6, Jalan SS 19/D 47500 Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Tel : (03) 5634 3902 / 5634 3968 Faks : (03) 5637 1405

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 JULAI/2015 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur.

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A

BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) BAHAGIAN A KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD B-13 Ting. 1,2&3 Worldwide@7 Jalan Lazuardi 7/29, Seksyen 7 40000, Shah Alam, Selangor BORANG PERMOHONAN RASMI PEMBIAYAAN KOPERASI (Aturan-Aturan Jimat Cermat 11 (1) ) Kepada

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit JAN/2017 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB 2.1/2017 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur. Alamat

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN

KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN 1. TAJUK 1.1 Aturan ini dinamakan Aturan Bagi Menjalankan Aktiviti Pembiayaan Koperasi Kakitangan FELCRA (M) Berhad. 1.2

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Pertama/Ketiga 21.10.2016 SURAT

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH :

PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH : PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH : HB PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN 1. POTONGAN GAJI BIRO PERKHIDMATAN ANGKASA ( BPA ) a) Anggota mesti mempunyai kemudahan potongan gaji melalui BPA b) Jumlah potongan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 1. KELAYAKAN ANGGOTA Mesti jadi anggota koperasi dan telah meyempurnakan bayaran yuran 6 bulan ATAU memiliki sekurangkurangnya modal yuran sebanyak RM180.00 2. POTONGAN GAJI

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN MODAL SYER. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi.

ATURAN-ATURAN MODAL SYER. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi. ATURAN-ATURAN MODAL SYER Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan yang berlainan maksudnya di dalam aturan-aturan

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 1. KELAYAKAN ANGGOTA PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG Mesti jadi anggota koperasi dan telah meyempurnakan bayaran yuran 6 bulan ATAU memiliki sekurangkurangnya

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PEMBUKAAN OFF JALAN IPOH PERSEKOLAHAN Tarikh : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun ANTARA UNIVERSITI MALAYA, sebuah universiti yang ditubuhkan di bawah

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH TABUNG PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI PEKEBUN KECIL RISDA (TPSEPK)

BORANG PERMOHONAN SKIM PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH TABUNG PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI PEKEBUN KECIL RISDA (TPSEPK) SPPBU MS-1/7 Lekatkan gambar terbaru berukuran paspot di sini BORANG PERMOHONAN SKIM PINJAMAN PELAJARAN BOLEH UBAH TABUNG PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI PEKEBUN KECIL RISDA (TPSEPK) SENARAI SEMAKAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

SKIM PEMBIAYAAN KOPERASI MUSLIMIN

SKIM PEMBIAYAAN KOPERASI MUSLIMIN KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD 17-3-1, TINGKAT 3, BLOK A, JALAN SEMARAK API 1, PUSAT PERNIAGAAN DIAMOND SQUARE, OFF JALAN GOMBAK, 53000 KUALA LUMPUR Tel: 03-4021 0033 (Hunting Line), Fax : 03-4021 5227

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH)

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH) KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH) 1. NAMA: 1.1 Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Al-Bai Ainah Koperasi Pegawai-pegawai

Lebih terperinci

MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER

MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER 1 D014 MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER Kepada: CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat 13491 - P ) 1. Sebagai balasan kepada CIMB BANK BERHAD (selepas ini dikenali sebagai Bank yang mana ekspresi tersebut merangkumi

Lebih terperinci

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PENGENALAN Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman untuk Program Pinjaman Latihan

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i 1 / 5 Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua Petak Wajib Diisi Sumber Penjualan CAWANGAN CIMB Kod Sumber Kod Cawangan Islamic - - - i ID Staf - Nama Staf Kod Kempen - - - - - 1 PERMOHONAN

Lebih terperinci