Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i"

Transkripsi

1 1 / 5 Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua Petak Wajib Diisi Sumber Penjualan CAWANGAN CIMB Kod Sumber Kod Cawangan Islamic i ID Staf - Nama Staf Kod Kempen PERMOHONAN PEMBIAYAAN, Jumlah Pembiayaan: RM Tempoh Pembiayaan: Bulan 2 MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON Nama mengikut K/P: Tarikh Lahir: Kewarganegaraan: H H / B B / T T T T No. K/P (Lama): No. K/P (Baru): Jantina: u Lelaki u Perempuan Bangsa: u Melayu u Cina u India u Lain-Lain u Bangsa Asing Jenis Kediaman: u Sendiri u Sewa u Ibubapa u Bawah Pembiayaan u Lain-Lain Taraf Perkahwinan: u Berkahwin u Duda atau Balu u Bujang u Bercerai Alamat Kediaman: Pengajian: u Ijazah Sarjana Muda u Diploma u Lain-Lain No. Telefon Bimbit: E-mel: Alamat Surat-Menyurat u Alamat Kediaman u Alamat Pejabat 3 REKOD PEKERJAAN PEMOHON / MAKLUMAT PERNIAGAAN Jenis Pekerjaan: u Milik Majikan u Bekerja Sendiri u Kerajaan u Tidak Bekerja Alamat Pejabat: Status Pekerjaan: u Tetap u Kontrak u Sementara Majikan: No. Telefon Pejabat: Samb: Jenis Perniagaan: Pekerjaan: Tarikh Mula Kerja: H H / B B / T T T T 4 HUBUNGAN KECEMASAN (SAUDARA / KAWAN YANG TINGGAL BERASINGAN) Nama: Hubungan Pertalian Dengan Pemohon: No. Telefon Bimbit: CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Versi 3.0 (2014)

2 2 / 5 5 PEMBIAYAAN / PEMBIAYAAN JAMINAN LAIN DENGAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN Nama Institusi Kewangan Lain / Lain-lain Pembiayaan / Pinjaman Jenis Kemudahan / Kredit Bayaran Bulanan 6 BUTIR-BUTIR PENJAMIN (WAJIB DIISI JIKA JUMLAH PEMBIAYAAN MELEBIHI RM5,000 ATAU BAGI PEMBIAYAAN YANG KEDUA) Untuk pemohon yang sudah berkahwin, penjamin mestilah suami atau isteri Hubungan Pertalian dengan Pemohon: u Suami atau Isteri u Adik-beradik u Kawan u Ibubapa u Saudara u Anak Nama mengikut K/P: Bangsa: u Melayu u Cina u India u Lain-Lain u Bangsa Asing Taraf Perkahwinan: u Berkahwin u Duda atau Balu u Bujang u Bercerai No. K/P (Lama): Jenis Pekerjaan: u Milik Majikan u Bekerja Sendiri u Kerajaan u Tidak Bekerja No. K/P (Baru): Tarikh Lahir: H H / B B / T T T T Umur: Status Pekerjaan: u Tetap u Kontrak u Sementara Majikan: Jenis Kediaman: u Sendiri u Sewa u Ibubapa u Bawah Pembiayaan u Lain-Lain Jenis Perniagaan: Alamat Kediaman: Alamat Pejabat: Alamat Surat-Menyurat u Alamat Kediaman u Alamat Pejabat No. Telefon Bimbit: Jantina: u Lelaki u Perempuan No. Telefon Pejabat: Pekerjaan: Kewarganegaraan: Tarikh Mula Kerja: H H / B B / T T T T 7 PENGAKUAN (DARIPADA PELANGGAN INDIVIDU) BERHUBUNG DENGAN GARIS PANDUAN BANK NEGARA MALAYSIA BAGI URUS NIAGA DAN PENDEDAHAN KREDIT DENGAN PIHAK BERKAITAN SILA LENGKAPKAN PENGAKUAN DI BAWAH SEKIRANYA BERKAITAN. (SEKIRANYA TIADA PENGAKUAN, BERMAKNA IANYA TIDAK BERKAITAN DENGAN ANDA) 1. u Saya adalah kakitangan Kumpulan CIMB u Pada pengetahuan saya, saya mempunyai saudara mara terdekat yang merupakan kakitangan Kumpulan CIMB atau merupakan penjamin saya 2. Maklumat saudara mara terdekat yang merupakan kakitangan Kumpulan CIMB: Nama No. K/P Pertalian Bertindak sebagai penjamin (Sila nyatakan Ya atau Tidak) 1 Kumpulan CIMB bermaksud CIMB Bank Berhad atau CIMB Islamic Bank Berhad atau CIMB Investment Bank Berhad atau lain-lain anak syarikat atau syarikat yang dikuasai oleh institusi-institusi perbankan yang tersebut. 2 Saudara-mara terdekat termasuk ibubapa / suami atau isteri kakitangan termasuk tanggungan suami atau isteri / anak / suami atau isteri anak / adikberadik dan suami atau isteri adik-beradik dan lain-lain tanggungan atau individu yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kakitangan. NOTA : Semua yuran berkaitan akan ditolak daripada amaun pembiayaan * Kaedah Pembayaran: * Kadar Keuntungan ialah 2% sebulan (Kadar rata atau apa kadar yang ditetapkan oleh bank)

3 SD No. Dokumen 3 / 5 8 PENGISYTIHARAAN Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan ini adalah benar serta tepat dan bahawa saya membenarkan pihak Bank atau wakilnya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan permohonan ini dari mana-mana sumber (yang mana berkenaan). Tanpa mengambil kira yang terdahulu, saya mengesahkan bahawa Bank diberikuasa untuk menentusahkan dan/atau membuat sebarang semakan dan/atau mendapatkan apa-apa maklumat dan/atau pengesahan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa sekarang dan/ atau pada masa depan, dengan atau daripada mana-mana agensi rujukan/laporan kredit, termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS, FIS dan/atau mana-mana agensi lain dan/atau daripada mana-mana institusi kewangan dan memberikan kepada pihak yang tersebut maklumat yang diperlukan yang diminta bagi membolehkan Bank memastikan status saya dan/atau mana-mana orang, individu dan/atau entiti lain yang berkaitan dengan dan/ atau berhubung dengan saya sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank bagi mempertimbangkan permohonan ini dan jika, selepas ini, permohonan ini diluluskan, untuk tujuan pemberian dan/atau pengekalan berterusan kemudahan/akaun; dan/atau mendapatkan semula jumlah yang terhutang di bawah kemudahan/akaun; dan/atau apa-apa tujuan yang berkaitan dengan atau berhubung dengan kemudahan/akaun yang dipohon; dan/atau untuk sebarang tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan-peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa yang berkenaan. Permohonan ini akan terus menjadi hakmilik pihak Bank tidak kira sama ada pembiayaan ini diluluskan dan pihak Bank berhak menolak permohonan ini di atas budi bicara mutlaknya tanpa menyatakan apa-apa sebab. Pihak Bank dengan ini diberi kuasa yang nyata untuk berbincang dengan majikan dahulu, sekarang dan masa depan berkenaan permohonan pembiayaan ini dan/atau rekod pembayaran saya. Saya di sini juga memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit mana-mana akaun deposit saya untuk ansuran bulanan pada atau sebelum tarikh matang setiap ansuran bulanan dan apa-apa caj berkaitan dengan permohonan ini. Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa saya bukan seorang bankrap dan pada masa ini tiada tindakan undang-undang sedang diambil terhadap saya. Pendedahan Maklumat Pelanggan Tertakluk kepada peruntukan di bawah mana (i) melarang pendedahan maklumat kepada syarikat syarikat yang sedang atau pada masa depan mungkin syarikat-syarikat dalam kumpulan Bank dan syarikat syarikat dalam kumpulan CIMB Group Holdings Berhad, syarikat induk muktamad Bank ( Kumpulan Syarikat ) jika dibantah oleh saya; dan (ii) menghendaki persetujuan nyata saya bagi pendedahan maklumat kepada pihak ketiga untuk tujuan yang dinyatakan, saya dengan ini bersetuju dan membenarkan Bank untuk mendedahkan sebarang maklumat berkaitan dengan saya, permohonan kemudahan atau Terma terma ini, kepentingan sekuriti, hal ehwal saya dan/atau akaun saya: (a) kepada mana mana ejen Bank, pembekal perkhidmatan, juruaudit, penasihat undang undang, penasihat penasihat profesional yang lain, penyedia cagaran dan penjamin atau mana mana orang di dalam atau di luar Malaysia yang menyediakan kepentingan sekuriti dan / atau merupakan pihak kepada sebarang perjanjian yang membentuk atau menjadi asas kepada apa apa kepentingan sekuriti berkenaan; (b) kepada Biro Kredit Pusat, Biro Maklumat Cek atau pihak berkuasa berkenaan atau yang berkaitan dengannya yang mana pihak Bank dikehendaki untuk membuat pendedahan dan / atau mana mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank; (c) kepada mana mana institusi( institusi) kewangan yang mana saya telah atau bercadang menjalankan urusan; (d) kepada mana mana syarikat takaful yang Bank fikir patut berkaitan dengan apa apa polisi takaful yang diambil oleh saya berkaitan dengan kemudahan; (e) kepada Kumpulan Syarikat sama ada Kumpulan Syarikat tersebut adalah tinggal, menjalankan perniagaan, ditubuhkan atau diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia; untuk memudahkan perniagaan, operasi, kemudahan dan perkhidmatan oleh atau diberikan atau disediakan oleh Bank dan/atau Kumpulan Syarikat kepada pelanggan mereka di mana Bank menganggap berpatutan atau bersesuaian atau seperti yang dikehendaki oleh undang undang atau menurut mana mana sepina atau perintah mahkamah. Pendedahan kepada Kumpulan Syarikat hendaklah bagi memudahkan operasi, perniagaan, penjualan silang dan tujuan lain Bank dan/atau Kumpulan Syarikat dengan syarat bahawa pendedahan bagi tujuan jualan silang tidak boleh dilakukan jika pendedahan sedemikian dibantah oleh saya dengan menghubungi Bank di nombor telefon atau alamat berikut (yang boleh diubah oleh Bank dari masa ke semasa melalui notis kepada saya): Tingkat 19, Menara Bumiputra Commerce, 11 Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, Tel: Di samping itu, di mana Bank bercadang untuk berkongsi maklumat saya (tidak termasuk maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal saya atau akaun saya) dengan pihak ketiga bagi tujuan perikatan strategik, pemasaran dan tujuan promosi, Bank hendaklah memastikan bahawa persetujuan saya telah diperolehi. Saya dengan jelas mengesahkan bahawa Bank, pegawai pegawai Bank dan ejen ejen Bank tidak akan menanggung sebarang liabiliti dalam apa jua keadaan sekalipun dalam mendedahkan maklumat walaupun sekiranya maklumat tersebut tidak tepat, salah, akibat kecuaian Bank, atau berlaku peninggalan maklumat, kelewatan atau perkara lain berhubung dengan pendedahan maklumat tersebut dalam apa jua keadaan sekalipun sama ada sebelum atau selepas tarikh Terma. Sila tandakan ( 3 ) u Saya dengan ini memberikan kebenaran saya terhadap pendedahan di atas kepada pihak ketiga. u Saya tidak membenarkan pendedahan di atas dibuat kepada pihak ketiga. Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya telah membaca, memahami dan menyimpan satu salinan Lembaran Penerangan Produk yang menerangkan manfaat dan tanggungjawab saya berhubung dengan permohonan saya untuk Kemudahan. Saya menyedari bahawa terma dan syarat yang lengkap bagi Kemudahan juga terdapat d laman web CIMB Islamic Bank di Saya dengan ini memberi kebenaran kepada CIMB Islamic untuk mengkreditkan amaun pembiayaan saya ke dalam akaun saya dengan CIMB Islamic Bank Berhad atau CIMB Bank Berhad. Saya juga dengan ini memberi kuasa kepada CIMB Islamic untuk mendebitkan bayaran ansuran bulanan dan lain-lain caj berkaitan dengan Kemudahan ini daripada mana-mana akaun saya dengan CIMB Islamic Bank Berhad. Pemberikuasaan Saya telah membaca dan memahami terma dan syarat ( Terma ) Pembiayaan Xpress Cash Financing-i ( Kemudahan ) dan membuat permohonan ini berasaskan Terma tersebut. Apabila permohonan saya bagi pembiayaan ini diterima, saya bersetuju untuk terikat kepada Terma yang berkuatkuasa ke atas Kemudahan ini. Saya mengakui bahawa penerimaan permohonan ini lengkap apabila Bank mengkreditkan pembiayaan yang diluluskan ke dalam mana-mana akaun persendirian saya yang dibuka di CIMB Islamic Bank Berhad dan/atau CIMB Bank Berhad. Sebarang perbezaan dalam jumlah Kemudahan yang dimohon dan diluluskan tidak akan mempengaruhi kesahihan Terma dan saya bersetuju mendapatkan pembiayaan bagi jumlah yang diluluskan oleh Bank.

4 SD No. Dokumen 4 / 5 8 PENGISYTIHARAAN... SAMBUNGAN Saya dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit atau menyebabkan agar didebit ansuran bulanan atau caj atau jumlah belum dijelaskan yang kena dibayar di bawah Kemudahan ( Pemberikuasaan ) daripada akaun saya bernombor ( Akaun ):- Saya berakujanji untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi di dalam Akaun untuk memenuhi bayaran yang disebut di atas. Sekiranya Akaun adalah Akaun Semasa, saya dengan ini memahami dan bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab saya untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi dalam Akaun pada setiap masa untuk melunaskan cek yang didepositkan untuk bayaran. Saya juga mengesahkan dan bersetuju bahawa Bank dan CIMB Bank Berhad tidak akan bertanggungjawab atas fitnah dan/atau untuk pelanggaran kontrak dan atau sebarang kerugian, pampasan, perbelanjaan, kos atau caj yang mungkin dituntut terhadap Bank dan CIMB Bank Berhad berbangkit daripada kata-kata yang diletakkan pada cek yang dikembalikan oleh Bank dan CIMB Bank Berhad, mengikut keadaan, dan atau atas alasan bahawa cek yang dikeluarkan di bawah Akaun telah dikembalikan akibat dana yang tidak mencukupi dalam Akaun disebabkan oleh tindakan Bank mendebit atau menyebabkan Akaun didebit selaras dengan Pemberikuasaan. Saya selanjutnya bersetuju terikat oleh terma dan syarat bagi arahan tetap yang dinyatakan di bawah ini berkaitan dengan Pemberikuasaan saya. Saya juga bersetuju bahawa : 1. Walaupun Bank akan berusaha untuk melaksanakan bayaran berkala tersebut, Bank tidak menanggung sebarang tanggungjawab untuk berbuat demikian jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh sebab-sebab yang bukan berpunca daripada Bank atau disebabkan oleh sebarang ralat atau kerosakan operasi dan atau sistem dan atau mana-mana sebab lain di luar kawalan munasabah Bank. 2. Pemberikuasaan adalah tertakluk kepada sebarang pengaturan yang kini atau selepas ini wujud antara saya/kami dan Bank berkaitan dengan Akaun atau sebarang kemudahan perbankan yang disediakan kepada saya. 3. Bank boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan secara muktamad, turutan keutamaan bayaran sebarang wang olehnya selaras dengan arahan ini atau sebarang arahan atau cek lain yang telah atau mungkin selepas ini diberikan oleh saya kepada Bank atau dikeluarkan terhadap akaun saya. 4. Bank boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, menamatkan Pemberikuasaan terhadap bayaran masa hadapan pada bila-bila masa dengan memberi notis bertulis kepada saya tanpa memberikan sebarang sebab. 5. Pemberikuasaan akan terus berkuat kuasa untuk melindungi Bank berhubung dengan bayaran yang dibuat dengan niat baik meskipun kematian atau kebankrapan saya atau pembatalan arahan ini melalui sebarang cara lain sehingga notis tentang kematian atau kebankrapan saya atau pembatalan tersebut diterima oleh Bank. 6. Sekiranya bayaran tidak dapat dibuat akibat kekurangan dana di dalam akaun, Bank tidak akan membuat bayaran untuk tarikh bayaran yang berkaitan. Bayaran selanjutnya hanya akan dibuat pada tarikh bayaran seterusnya. Pelanggan perlu membuat pengaturan alternatif untuk membuat bayaran berkaitan. 7. Sebagai balasan bagi Bank menerima Pemberikuasaan, saya berakujanji untuk menanggung rugi Bank terhadap semua kerugian, kos dalam gantirugi, perbelanjaan tuntutan dan permintaan yang mungkin ditanggung oleh Bank disebabkan tindakan Bank melaksanakan Pemberikuasaan. 8. Bayaran pembiayaan diterima tanpa prejudis terhadap sebarang tindakan untuk mendapatkan kembali wang, yang sedang dijalankan atau yang dirancang, untuk jumlah penuh yang belum dijelaskan. 9 PERLINDUNGAN TAKAFUL Saya ingin dan bersetuju untuk mengambil bahagian di dalam pelan takaful berikut:- u Ya, saya bersetuju untuk mengambil bahagian di dalam Pelan Xpress Cash Protector-i yang diaturkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad dan melantik Sun Life Malaysia Takaful Berhad [syarikat] untuk menguruskan pelan ini berdasarkan konsep wakalah dan prinsip Syariah yang lain seperti yang ditakrifkan di dalam kontrak takaful. Untuk itu, saya akan membayar yuran wakalah kepada syarikat, sebagaimana dinyatakan di dalam dokumen keterangan produk yang dilampirkan. Saya bersetuju bahawa syarikat akan menggunakan baki bahagian sumbangan saya sebagai tabarru (derma) kepada dana tabarru peserta (PTF). Ia akan digunakan untuk membantu semua orang yang dilindungi yang mengalami kesukaran kewangan. Saya memahami bahawa sekiranya kemudahan pembiayaan saya telah dijelaskan sepenuhnya lebih awal, perlindungan takaful saya boleh diserahkan untuk nilai serahan-tunai sebagaimana yang ditentukan oleh syarikat. Saya juga memahami bahawa nilai serahan-tunai ini, jika ada, adalah kurang daripada sumbangan yang telah saya bayar. Saya bersetuju untuk mengetepikan hak saya ke atas sebarang nilai serahan-tunai yang kurang atau bersamaan dengan RM20. Saya juga bersetuju bahawa pelan ini tidak mendapat apa-apa bahagian dari sebarang lebihan yang diperolehi daripada takaful keluarga syarikat. Syarikat akan menguruskan sebarang lebihan yang diperolehi dari PTF dengan mana-mana cara yang berikut: 1. Lebihan akan kekal di dalam PTF; atau 2. Mendermakan lebihan tersebut kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah syarikat. Saya berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan kepada saya oleh wakil sah tentang produk dan mengisytiharkan bahawa saya telah membaca dan memahami maklumat, manfaat dan pengecualian di bawah Pelan Xpress Cash Protector-i yang diringkaskan tetapi bukan secara menyeluruh dalam dokumen keterangan produk Xpress Cash Protector-i. Saya dengan ini membenarkan CIMB Islamic Bank berkongsi maklumat yang terkandung dalam borang permohonan ini dengan syarikat yang kemudian akan mempertimbangkan permohonan saya untuk mendaftarkan saya sebagai orang yang dilindungi untuk pelan Xpress Cash Protector-i. Satu penyata maklumat perlindungan akan dikeluarkan oleh syarikat dan akan dihantar oleh syarikat kepada saya apabila saya didaftarkan sebagai orang yang dilindungi untuk Xpress Cash Protector-i. NOTA PENTING (a) Bukti umur diperlukan sebelum pembayaran manfaat di bawah sijil takaful. (b) Dokumen keterangan produk bagi produk ini disediakan sebagai sebahagian daripada borang permohonan ini, untuk perhatian khusus anda tentang manfaat yang dijamin dan tidak dijamin dan kewajipan anda sebagai orang yang dilindungi di bawah sijil takaful. (c) Sumbangan tunggal bagi perlindungan akan ditolak daripada jumlah pembiayaan. Sumbangan yang ditolak daripada jumlah pembiayaan akan dimaklumkan melalui surat pengeluaran pembiayaan oleh CIMB Islamic Bank Berhad. (d) Sila rujuk kepada penyata maklumat perlindungan untuk keterangan lanjut mengenai perlindungan ini. (e) Syarikat sebagai operator berlesen dan penaja jamin Pelan Xpress Cash Protector-i akan menanggung obligasi penuh di bawah Pelan Xpress Cash Protector-i. CIMB Islamic Bank hanya bertindak sebagai Pengedar dan tidak bertanggungjawab bagi Pelan Xpress Cash Protector-i. Pelan Xpress Cash Protector-i bukan produk CIMB Islamic Bank dan oleh itu bukan obligasi di pihak / atau dijamin oleh CIMB Islamic Bank atau mana-mana ahli gabungan atau anak syarikatnya. u Pelan takaful yang ditaja jamin oleh (lain-lain):-

5 SD No. Dokumen 5 / 5 10 PENGAKUAN NOTIS PRIVASI Saya dengan ini mengakui bahawa saya telah mengakses dan/atau membaca Notis Privasi yang dikeluarkan oleh Kumpulan CIMB (yang boleh didapati di semua cawangan CIMB serta di laman web CIMB di atau yang juga tersedia ada kepada saya) dan mengesahkan persetujuan saya untuk yang sama. Tandatangan Pemohon Tarikh: Disaksikan oleh Nama & ID Staf: Tarikh: UNTUK KEGUNAAN CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (PENTADBIRAN KREDIT) SAHAJA Dokumen Lengkap Arahan Pengkreditan Pembiayaan Penyeteman Tandatangan Tarikh Jumlah Pembiayaan RM Tempoh (Bulan) Kadar Keuntungan % Ansuran Bulanan Akaun Untuk Dikreditkan TANDATANGAN RM Tarikh: H H / B B / T T T T

6 Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash Financing-i JADUAL PEMBAYARAN BULANAN Nota : Jadual pembayaran bulanan berdasarkan kadar keuntungan 2% sebulan.

Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i 1 / 4 CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Penthouse Bangunan Ming Jalan Bukit Nanas 50250 Kuala Lumpur Tel : 1300 880 900 Fax : (03) 2035 2211 Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i 1 / 5 Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua Petak Wajib Diisi Sumber Penjualan CAWANGAN CIMB Kod Sumber Kod Cawangan Islamic - - - i ID Staf - Nama Staf Kod Kempen - - - - - 1 PERMOHONAN

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus UNTUK KEGUNAAN BANK SAHAJA Sumber Jualan u BRANCH u CSC u MSF u AFS Kod Pusat / Cawangan - - - MSF-MSC Kod ID Kakitangan - Nama Kakitangan Kod Kempen - - -

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus 1 / 6 Sumber Jualan BRANCH MSF CSC RTC Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus Semua Petak wajib Diisi Kod Pusat / Cawangan MSF-MSC Kod ID Kakitangan Nama Kakitangan Kod Kempen 1 JUMLAH PERMOHONAN

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN EDUCATION FINANCING-i Borang Permohonan Version 2017:4 Sila isikan borang ini dengan HURUF BESAR BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN Yuran Universiti (Ujrah) Amaun Tajaan Amaun Dipohon Amaun Diluluskan Amaun

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus 1 / 6 Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus Semua Petak wajib Diisi Sumber Jualan Kod Pusat / Cawangan MSF-MSC Kod ID Kakitangan Nama Kakitangan Kod Kempen AFS 1 JUMLAH PERMOHONAN PINJAMAN Jumlah

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus 1 / 6 CIMB BANK BERHAD (13491-P) Penthouse, Bangunan Ming, Jalan Bukit Nanas, 50250 Kuala Lumpur Tel : 1 300 880 900 Fax : (03) 2035 2211 Semua Petak wajib Diisi All Columns Are Nama mengikut K/P APPROVAL

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan)

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan) Telefon : 609 622 1881 / 609 622 8881 Faks : 609 626 4358 / 609 624 1850 Whatsapp : 012-318 8141 Laman Web : www.koguru.net e-mel : koguru.terengganu@gmail.com PERHATIAN : 0 1 2018 Sila hantar dalam 2

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN STATUTORI DAN PENDAFTARAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA KANDUNGAN BORANG-BORANG

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Wealth Starter CIMB Islamic 3.0 ( "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( "Bank" atau "CIMB

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk -i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima -i. Pastikan juga anda membaca syarat dalam Surat Tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Kebakaran Tarikh: 2

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK mengambil Kemudahan. 1. Apakah produk ini? Ini adalah kemudahan pembiayaan harta patuh Shariah bagi pembelian sama ada harta yang telah siap atau yang sedang dibina. Kemudahan ini dicagar terhadap harta

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B V.04/2014 TERMA DAN SYARAT PENGISYTIHARAN AMANAH 1. Pemilik Harta mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd/cp/2017 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) ("Bank") dan. ("Pelanggan")

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) (Bank) dan. (Pelanggan) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat 671380-H) ("Bank") dan ("Pelanggan") PERJANJIAN PENYELENGGARAAN Sehubungan dengan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah diberikan oleh CIMB ISLAMIC

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd-cp/2018 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Pertama/Ketiga 21.10.2016 SURAT

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A V.04/2014 TERMA DAN SYARAT HIBAH AMANAH 1. Pemberi Hibah mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, beragama Islam, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan oleh

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR

BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMER kpd-cp(konsumer)/2018 No. Daftar

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR?

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR? pihak sekiranya anda 1. Apakah produk ini? Produk ini adalah kemudahan pembiayaan bertempoh patuh Shariah yang dijamin oleh Sijil atau Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) oleh Amanah Saham Nasional Berhad

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i

Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i Risalah Pendedahan Produk Pembiayaan Kenderaan-i RISALAH PENDEDAHAN PRODUK (Baca Risalah Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Kenderaan-i. Pastikan juga anda membaca

Lebih terperinci

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi

Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi SULIT Permohonan Untuk Melantik/Melantik Semula Anggota Lembaga Koperasi BORANG SKM/BP mengandungi 4 Bahagian: BAHAGIAN A Maklumat Peribadi Calon BAHAGIAN B Kebenaran Calon untuk Mendedahkan Maklumat BAHAGIAN

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

Untuk tujuan pelaburan. Pakej Utama Termasuk perbelanjaan seperti dibawah (Sila dipetak berkenaan)

Untuk tujuan pelaburan. Pakej Utama Termasuk perbelanjaan seperti dibawah (Sila dipetak berkenaan) A) MAKLUMAT SYARIKAT Nama Syarikat No Pendaftaran Syarikat Tarikh Pendaftaran (hh/bb/tt) Alamat Syarikat Nombor Telefon E-mel Syarikat Jenis Perniagaan Sdn Bhd Firma Enterpris Koperasi Modal Dibenarkan

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Di Affin Hwang Asset Management Berhad (dahulu dikenali sebagai Hwang Investment Management Berhad) ( Affin Hwang Asset Management ), kami menghargai privasi anda dan berusaha

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Semua Risiko Peralatan Mesin

Borang Cadangan Insurans Semua Risiko Peralatan Mesin LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Akaun Deposit

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai mysme BizPartner. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. mysme BizPartner

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB

Lebih terperinci