Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i"

Transkripsi

1 1 / 4 CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Penthouse Bangunan Ming Jalan Bukit Nanas Kuala Lumpur Tel : Fax : (03) Permohonan Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua Petak Wajib Diisi Nama mengikut K/P: Jenis Kediaman: u Sendiri u Sewa u Ibubapa u Bawah Pembiayaan u Lain-Lain Tahun Menduduki: Alamat Surat-Menyurat: Alamat Kediaman (Alamat Tetap): APPROVAL / KELULUSAN + DISBURSEMENT / PEMBAYARAN MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON Sumber Penjualan CAWANGAN CIMB Kod Sumber Kod Cawangan Islamic i ID Staf - Nama Staf Kod Kempen No. Paspot / No. K/P (Baru): Tarikh Lahir: H H / B B / T T T T Kewarganegaraan: Jantina: u Lelaki Umur: u Perempuan Bangsa: u Bumiputera u Cina u India u Lain-Lain u Bangsa Asing Taraf Perkahwinan: u Berkahwin u Bujang u Bercerai u Duda atau Balu u Berpisah Bilangan Tanggungan: Pengajian: u Ijazah Sarjana Muda u Diploma u Lain-Lain Emel: Majikan Kini Jenis Pekerjaan: u Milik Majikan u Kerajaan u Bekerja Sendiri u Tidak Bekerja Status Pekerjaan: u Tetap u Kontrak u Sementara Jenis Perniagaan: Alamat: REKOD PEKERJAAN PEMOHON / MAKLUMAT PERNIAGAAN No. Telefon: Samb: Tempoh Perkhidmatan: Tahun Mula Kerja: T T / B B B B / T T T T Pendapatan Bulanan Yang Lain: Majikan Dahulu: Nama: Tempoh Perkhidmatan: T T / B B BUTIR-BUTIR SUAMI ATAU ISTERI (UNTUK PEMOHON SUDAH BERKAHWIN) No. Paspot / No. K/P (Baru): No. Telefon Bimbit / No. Untuk Dihubungi: Nama: Alamat Kediaman: HUBUNGAN KECEMASAN (SAUDARA / KAWAN YANG TINGGAL BERASINGAN) Hubungan Pertalian Dengan Pemohon: CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Versi 2.1 (2014)

2 2 / 4 Jumlah: Tempoh: Bulan PEOHONAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN / PEMBIAYAAN JAMINAN LAIN DENGAN BANK ATAU INSTITUSI KEWANGAN LAIN Nama Institusi Kewangan Lain / Bank / Lain-lain Pembiayaan / Pinjaman Jenis Kemudahan / Kredit Bayaran Bulanan BUTIR-BUTIR PENJAMIN (WAJIB DIISI JIKA JUMLAH PEMBIAYAAN MELEBIHI 5000 ATAU BAGI PEMBIAYAAN YANG KEDUA) Untuk pemohon sudah berkahwin penjamin mestilah suami atau isteri Hubungan Pertalian dengan Pemohon: u Suami atau Isteri u Adik-beradik u Kawan u Ibubapa u Saudara u Anak Nama mengikut K/P: No. K/P (Baru): Tarikh Lahir: Umur: H H / B B / T T T T Jenis Kediaman: u Sendiri u Bawah Pembiayaan u Sewa u Lain-Lain u Ibubapa Tahun Menduduki: Alamat Surat-Menyurat: Jantina: u Lelaki u Perempuan Kewarganegaraan: Bangsa: u Bumiputera u Bangsa u India u Cina u Lain-Lain Taraf Perkahwinan: u Berkahwin u Bujang u Berpisah u Bercerai u Duda atau Balu Bilangan Tanggungan: Jenis Pekerjaan: u Milik Majikan u Kerajaan u Bekerja Sendiri u Tidak Bekerja Status Pekerjaan: u Tetap u Kontrak u Sementara Jenis Perniagaan: Alamat Alamat Kediaman (Alamat Tetap): No. Telefon Tempoh Perkhidmatan: Tahun Mula Kerja: T T / B B B B / T T T T PENGAKUAN (DARIPADA PELANGGAN INDIVIDU/BERSAMA) BERHUBUNG DENGAN GARIS PANDUAN BANK NEGARA MALAYSIA BAGI URUS NIAGA DAN PENDEDAHAN KREDIT DENGAN PIHAK BERKAITAN SILA LENGKAPKAN PENGAKUAN DI BAWAH SEKIRANYA BERKAITAN. (SEKIRANYA TIADA PENGAKUAN BEAKNA IANYA TIDAK BERKAITAN DENGAN ANDA) 1. u Saya adalah kakitangan Kumpulan CIMB u Pada pengetahuan saya saya mempunyai saudara mara terdekat yang merupakan kakitangan Kumpulan CIMB atau merupakan penjamin saya 2. Maklumat saudara mara terdekat yang merupakan kakitangan Kumpulan CIMB: Nama No. K/P Pertalian Bertindak sebagai penjamin (Sila nyatakan Ya atau Tidak) 1 Kumpulan CIMB bermaksud CIMB Bank Berhad atau CIMB Islamic Bank Berhad atau CIMB Investment Bank Berhad atau lain-lain anak syarikat atau syarikat yang dikuasai oleh institusi-institusi perbankan yang tersebut. 2 Saudara-mara terdekat termasuk ibubapa / suami atau isteri kakitangan termasuk tanggungan suami atau isteri / anak / suami atau isteri anak / adikberadik dan suami atau isteri adik-beradik dan lain-lain tanggungan atau individu yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kakitangan. NOTA : Semua yuran berkaitan akan ditolak daripada amaun pembiayaan * Kaedah Pembayaran: * Kadar Keuntungan ialah 2% sebulan (Kadar rata atau apa kadar yang ditetapkan oleh bank)

3 SD No. Dokumen 3 / 4 PENGISYTIHARAAN Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang permohonan ini adalah benar serta tepat dan bahawa saya membenarkan pihak Bank atau wakilnya untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan permohonan ini dari mana-mana sumber (yang mana berkenaan). Tanpa mengambil kira yang terdahulu Saya mengesahkan bahawa Bank diberi kuasa untuk menentusahkan dan/atau membuat sebarang semakan dan/atau mendapatkan apa-apa maklumat dan/atau pengesahan dengan atau daripada mana-mana agensi rujukan kredit termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS FIS dan/atau mana-mana agensi lain dan/atau daripada mana-mana institusi kewangan dan/atau daripada majikan saya terhadap saya/kami dan/atau mana-mana orang atau individu lain yang dinamakan oleh saya sebagai orang hubungan kecemasan bagi sebarang tujuan yang dianggap wajar oleh Bank dengan syarat sentiasa bahawa perkara yang disebut sebelum ini tidak dilarang oleh undang-undang atau oleh peraturan atau arahan daripada pihak berkuasa pengawalseliaan Bank. Permohonan ini akan terus menjadi hakmilik pihak Bank tidak kira sama ada pembiayaan ini diluluskan dan pihak Bank berhak menolak permohonan ini di atas budi bicara mutlaknya tanpa menyatakan apa-apa sebab. Pihak Bank dengan ini diberi kuasa yang nyata untuk berbincang dengan majikan dahulu sekarang dan masa depan berkenaan permohonan pembiayaan ini dan/atau rekod pembayaran saya. Saya di sini juga memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit mana-mana akaun deposit saya untuk ansuran bulanan pada atau sebelum tarikh matang setiap ansuran bulanan dan apa-apa caj berkaitan dengan permohonan ini. Saya dengan ini mengisytiharkan bahawa saya bukan seorang bankrap dan pada masa ini tiada tindakan undang-undang sedang diambil terhadap saya. Saya telah membaca dan memahami terma dan syarat ( Terma ) Pembiayaan Xpress Cash Financing-i ( Kemudahan ) dan membuat permohonan ini berasaskan Terma tersebut. Apabila permohonan saya bagi pembiayaan ini diterima saya bersetuju untuk terikat kepada Terma yang berkuatkuasa ke atas Kemudahan ini. Saya mengakui bahawa penerimaan permohonan ini lengkap apabila Bank mengkreditkan pembiayaan yang diluluskan ke dalam mana-mana akaun persendirian saya yang dibuka di CIMB Islamic Bank Berhad dan/atau CIMB Bank Berhad. Sebarang perbezaan dalam jumlah Kemudahan yang dimohon dan diluluskan tidak akan mempengaruhi kesahihan Terma dan saya bersetuju mendapatkan pembiayaan bagi jumlah yang diluluskan oleh Bank. u Ya saya bersetuju untuk mengambil bahagian di dalam Pelan Xpress Cash Protector-i yang diaturkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad dan melantik Sun Life Malaysia Takaful Berhad (dahulunya dikenali sebagai CIMB Aviva Takaful Berhad) [syarikat] untuk menguruskan pelan ini berdasarkan kontrak wakalah. Untuk itu saya akan membayar yuran wakalah kepada syarikat sebagaimana dinyatakan di dalam Dokumen Keterangan Produk yang dilampirkan. Saya bersetuju bahawa syarikat akan menggunakan baki bahagian sumbangan saya sebagai Tabarru (derma) kepada Dana Tabarru Peserta (PTF). Ia akan digunakan untuk membantu semua orang yang dilindungi yang mengalami kesukaran kewangan. Saya memahami bahawa sekiranya kemudahan pembiayaan saya telah dijelaskan sepenuhnya lebih awal perlindungan takaful saya boleh diserahkan untuk nilai serahan-tunai sebagaimana yang ditentukan oleh syarikat. Saya juga memahami bahawa nilai serahan-tunai ini jika ada adalah kurang daripada sumbangan yang telah saya bayar. Saya bersetuju untuk mengetepikan hak saya ke atas sebarang nilai serahantunai yang kurang atau bersamaan dengan 20. Saya juga bersetuju bahawa pelan ini tidak mendapat apa-apa bahagian dari sebarang lebihan yang diperolehi daripada Takaful Keluarga syarikat. Syarikat akan menguruskan sebarang lebihan yang diperolehi dari PTF dengan mana-mana cara yang berikut: 1. Lebihan akan kekal di dalam PTF; atau 2. Mendermakan lebihan tersebut kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Shariah syarikat. Saya telah menerima Dokumen Keterangan Produk menjelaskan tentang manfaat dan tanggungjawab saya di bawah pelan takaful ini. Saya mengetahui bahawa Dokumen Maklumat Tambahan Produk yang mengandungi sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat perlindungan Takaful ini terdapat dalam laman web syarikat di sunlifemalaysia.com. Pendedahan Maklumat Pelanggan Tertakluk kepada peruntukan di bawah mana (i) melarang pendedahan maklumat kepada syarikat syarikat yang sedang atau pada masa depan mungkin syarikat-syarikat dalam kumpulan Bank dan syarikat syarikat dalam kumpulan CIMB Group Holdings Berhad syarikat induk muktamad Bank ( Kumpulan Syarikat ) jika dibantah oleh saya; dan (ii) menghendaki persetujuan nyata saya bagi pendedahan maklumat kepada pihak ketiga untuk tujuan yang dinyatakan saya dengan ini bersetuju dan membenarkan Bank untuk mendedahkan sebarang maklumat berkaitan dengan saya permohonan kemudahan atau Terma terma ini kepentingan sekuriti hal ehwal saya dan/atau akaun saya: (a) kepada mana mana ejen Bank pembekal perkhidmatan juruaudit penasihat undang undang penasihat penasihat profesional yang lain penyedia cagaran dan penjamin atau mana mana orang di dalam atau di luar Malaysia yang menyediakan kepentingan sekuriti dan / atau merupakan pihak kepada sebarang perjanjian yang membentuk atau menjadi asas kepada apa apa kepentingan sekuriti berkenaan; (b) kepada Biro Kredit Pusat Biro Maklumat Cek atau pihak berkuasa berkenaan atau yang berkaitan dengannya yang mana pihak Bank dikehendaki untuk membuat pendedahan dan / atau mana mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas Bank; (c) kepada mana mana institusi( institusi) kewangan yang mana saya telah atau bercadang menjalankan urusan; (d) kepada mana mana syarikat takaful yang Bank fikir patut berkaitan dengan apa apa polisi takaful yang diambil oleh saya berkaitan dengan kemudahan; (e) kepada Kumpulan Syarikat sama ada Kumpulan Syarikat tersebut adalah tinggal menjalankan perniagaan ditubuhkan atau diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia; untuk memudahkan perniagaan operasi kemudahan dan perkhidmatan oleh atau diberikan atau disediakan oleh Bank dan/atau Kumpulan Syarikat kepada pelanggan mereka di mana Bank menganggap berpatutan atau bersesuaian atau seperti yang dikehendaki oleh undang undang atau menurut mana mana sepina atau perintah mahkamah. Pendedahan kepada Kumpulan Syarikat hendaklah bagi memudahkan operasi perniagaan penjualan silang dan tujuan lain Bank dan/atau Kumpulan Syarikat dengan syarat bahawa pendedahan bagi tujuan jualan silang tidak boleh dilakukan jika pendedahan sedemikian dibantah oleh saya dengan menghubungi Bank di nombor telefon atau alamat berikut (yang boleh diubah oleh Bank dari masa ke semasa melalui notis kepada saya) Tingkat 19 Menara Bumiputra Commerce 11 Jalan Raja Laut Kuala Lumpur Tel: Di samping itu di mana Bank bercadang untuk berkongsi maklumat saya (tidak termasuk maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal saya atau akaun saya) dengan pihak ketiga bagi tujuan perikatan strategik pemasaran dan tujuan promosi Bank hendaklah memastikan bahawa persetujuan saya telah diperolehi. Saya dengan jelas mengesahkan bahawa Bank pegawai pegawai Bank dan ejen ejen Bank tidak akan menanggung sebarang liabiliti dalam apa jua keadaan sekalipun dalam mendedahkan maklumat walaupun sekiranya maklumat tersebut tidak tepat salah akibat kecuaian Bank atau berlaku peninggalan maklumat kelewatan atau perkara lain berhubung dengan pendedahan maklumat tersebut dalam apa jua keadaan sekalipun sama ada sebelum atau selepas tarikh Terma.

4 4 / 4 Sila tandakan ( 3 ) u Saya dengan ini memberikan kebenaran saya terhadap pendedahan di atas kepada pihak ketiga. u Saya tidak membenarkan pendedahan di atas dibuat kepada pihak ketiga. Saya dengan ini mengesahkan bahawa saya telah membaca memahami dan menyimpan satu salinan Lembaran Pendedahan Produk yang menerangkan manfaat dan tanggungjawab saya berhubung dengan permohonan saya untuk Kemudahan. Saya menyedari bahawa terma dan syarat yang lengkap bagi Kemudahan juga terdapat d laman web CIMB Islamic Bank di Saya dengan ini memberi kebenaran kepada CIMB Islamic untuk mengkreditkan amaun pembiayaan saya ke dalam akaun saya dengan CIMB Islamic Bank Berhad atau CIMB Bank Berhad. Saya juga dengan ini memberi kuasa kepada CIMB Islamic untuk mendebitkan bayaran ansuran bulanan dan lain-lain caj berkaitan dengan Kemudahan ini daripada mana-mana akaun saya dengan CIMB Islamic Bank Berhad. PENGAKUAN NOTIS PRIVASI u Saya dengan ini mengakui bahawa saya telah mengakses dan/atau membaca Notis Privasi yang dikeluarkan oleh Kumpulan CIMB (yang boleh didapati di semua cawangan CIMB serta di laman web CIMB di atau yang juga tersedia ada kepada saya) dan mengesahkan persetujuan saya untuk yang sama. Tandatangan Pemohon Tarikh : Disaksikan oleh Nama & ID Staf : Tarikh : UNTUK KEGUNAAN CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (PENTADBIRAN KREDIT) SAHAJA Dokumen Lengkap Arahan Pengkreditan Pembiayaan Tandatangan Tarikh Jumlah Pembiayaan Tempoh (Bulan) Kadar Keuntungan % Ansuran Bulanan Akaun Untuk Dikreditkan Penyeteman TANDATANGAN Tarikh: H H / B B / T T T T

5 Kemudahan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash Financing-i JADUAL PEMBAYARAN BULANAN Nota : Jadual pembayaran bulanan berdasarkan kadar keuntungan 2% sebulan.

Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i 1 / 5 Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua Petak Wajib Diisi Sumber Penjualan CAWANGAN CIMB Kod Sumber Kod Cawangan Islamic - - - i ID Staf - Nama Staf Kod Kempen - - - - - 1 PERMOHONAN

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i

Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i 1 / 5 Borang Permohonan Pembiayaan Peribadi Xpress Cash-i Semua Petak Wajib Diisi Sumber Penjualan CAWANGAN CIMB Kod Sumber Kod Cawangan Islamic - - - i ID Staf - Nama Staf Kod Kempen - - - - - 1 PERMOHONAN

Lebih terperinci

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN EDUCATION FINANCING-i Borang Permohonan Version 2017:4 Sila isikan borang ini dengan HURUF BESAR BUTIRAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN Yuran Universiti (Ujrah) Amaun Tajaan Amaun Dipohon Amaun Diluluskan Amaun

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus UNTUK KEGUNAAN BANK SAHAJA Sumber Jualan u BRANCH u CSC u MSF u AFS Kod Pusat / Cawangan - - - MSF-MSC Kod ID Kakitangan - Nama Kakitangan Kod Kempen - - -

Lebih terperinci

Permohonan Pembiayaan Kenderaan

Permohonan Pembiayaan Kenderaan Permohonan Pembiayaan Kenderaan (Individu) Pertanyaan 03-2295 6688 1 BUTIRAN PEMOHON CIMB Bank Berhad (13491-P) CIMB Islamic Bank Berhad (671380-P) BUTIRAN PERIBADI Gelaran Encik Puan Cik Lain-lain Nama

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Borang Cadangan Star Rider

Borang Cadangan Star Rider LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693 0111 www.libertyinsurance.com.my Borang Cadangan Star

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN TAWARRUQ KOPERASI ANGGOTA RISDA MALAYSIA BERHAD

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN TAWARRUQ KOPERASI ANGGOTA RISDA MALAYSIA BERHAD KOPERASI ANGGOTA RISDA MALAYSIA BERHAD No 3A, Blok 3 (Tingkat 2) City garden Commercial Centre, Taman Nirwana, 68000 Ampang, Selangor D.E Tel : 0392023232 Fax : 0392023222 Emel : karismarisda@gmail.com

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard

6 April Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard 6 April 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFIN ISLAMIC Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa pindaan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFIN Islamic

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus 1 / 6 CIMB BANK BERHAD (13491-P) Penthouse, Bangunan Ming, Jalan Bukit Nanas, 50250 Kuala Lumpur Tel : 1 300 880 900 Fax : (03) 2035 2211 Semua Petak wajib Diisi All Columns Are Nama mengikut K/P APPROVAL

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON NO: / KOPERASI NEW STRAITS TIMES PRESS (MALAYSIA) BERHAD (No Pendaftaran : 4369) 31, Jalan Riong, 59100 Kuala Lumpur, No. Tel : 03-22824647, 1-300-6787 samb 7696 No Faks

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus 1 / 6 Sumber Jualan BRANCH MSF CSC RTC Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus Semua Petak wajib Diisi Kod Pusat / Cawangan MSF-MSC Kod ID Kakitangan Nama Kakitangan Kod Kempen 1 JUMLAH PERMOHONAN

Lebih terperinci

Bank Islam Malaysia Berhad (No X)

Bank Islam Malaysia Berhad (No X) KENYATAAN PRIVASI BERKAITAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI ( KENYATAAN PRIVASI ) Kenyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Kumpulan Bank Islam (dirujuk sebagai pihak bank / kami termasuk syarikat-syarikat

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN PENJADUALAN SEMULA

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN PENJADUALAN SEMULA A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON NO: / KOPERASI NEW STRAITS TIMES PRESS (MALAYSIA) BERHAD (No Pendaftaran : 4369) 31, Jalan Riong, 59100 Kuala Lumpur, No. Tel : 03-22824647, 1-300-6787 samb 7696 No Faks

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN PACIFIC SHIELD ESSENTIAL

BORANG CADANGAN PACIFIC SHIELD ESSENTIAL BORANG CADANGAN PACIFIC SHIELD ESSENTIAL The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala

Lebih terperinci

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR?

4. Apakah senario yang mungkin mencetuskan perubahan pada IBR? pihak sekiranya anda 1. Apakah produk ini? Produk ini adalah kemudahan pembiayaan bertempoh patuh Shariah yang dijamin oleh Sijil atau Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) oleh Amanah Saham Nasional Berhad

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

SKIM HUTANG AL-QARDHUL HASAN KOPERASI MUSLIMIN

SKIM HUTANG AL-QARDHUL HASAN KOPERASI MUSLIMIN KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD 17-3-1, TINGKAT 3, BLOK A, JALAN SEMARAK API 1, PUSAT PERNIAGAAN DIAMOND SQUARE, OFF JALAN GOMBAK, 53000 KUALA LUMPUR Tel: 03-4021 0033 (Hunting Line), Fax : 03-4021 5227

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd/cp/2017 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A V.04/2014 TERMA DAN SYARAT HIBAH AMANAH 1. Pemberi Hibah mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, beragama Islam, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BORANG PERMOHONAN PENENTUSAHAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAGI PELANTIKAN ATAU PELANTIKAN SEMULA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN STATUTORI DAN PENDAFTARAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA KANDUNGAN BORANG-BORANG

Lebih terperinci

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya PA SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil yang diberikan pada hari dan tahun yang dinyatakan di dalam Bahagian 1 Jadual oleh Pihak yang namanya, kenyataan dan / atau alamatnya dinyatakan dalam Bahagian 2

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A NAMA PEMBERI HIBAH : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1A yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMER kpd-cp(konsumer)/2018 No. Daftar

Lebih terperinci

SEMUA MUKA SURAT YANG BERTANDA ( * ) WAJIB DIISI. SALINAN GAJI 3 BULAN YANG TERKINI. SALINAN KAD PENGENALAN. SALINAN BIL UTILITI.

SEMUA MUKA SURAT YANG BERTANDA ( * ) WAJIB DIISI. SALINAN GAJI 3 BULAN YANG TERKINI. SALINAN KAD PENGENALAN. SALINAN BIL UTILITI. JAN/08 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB./07 (KOTA MAS) No.Pendaftaran /9 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 9, Tingkat, Jalan Dato Haji E usoff, Kompleks Damai, 000 Kuala Lumpur. Alamat Peti Surat

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Jaminan Fideliti

Borang Cadangan Insurans Jaminan Fideliti LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel : 03 2619 9000 Fax : 03 2693 0111 www.libertyinsurance.com.my Borang Cadangan Insurans

Lebih terperinci

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB 2.1/2018 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB 2.1/2018 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 MAC/09 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB./08 (KOTA MAS) No.Pendaftaran /9 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur. Alamat Peti

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd-cp/2018 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

Dasar Privasi SQM 1. UMUM

Dasar Privasi SQM 1. UMUM 1. UMUM SQM dan pihak-pihaknya ( kami atau SQM ) amat menghargai privasi anda dan dengan itu kami berusaha untuk melindungi privasi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( Akta ). Dasar Privasi

Lebih terperinci

Untuk tujuan pelaburan. Pakej Utama Termasuk perbelanjaan seperti dibawah (Sila dipetak berkenaan)

Untuk tujuan pelaburan. Pakej Utama Termasuk perbelanjaan seperti dibawah (Sila dipetak berkenaan) A) MAKLUMAT SYARIKAT Nama Syarikat No Pendaftaran Syarikat Tarikh Pendaftaran (hh/bb/tt) Alamat Syarikat Nombor Telefon E-mel Syarikat Jenis Perniagaan Sdn Bhd Firma Enterpris Koperasi Modal Dibenarkan

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

SEMAKAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA

SEMAKAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA (Didaftarkan Tahun 1923) SEMAKAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ANGGOTA No. Anggota :.............. No. Bond Pinjaman :..... Peratus Potongan :. Dokumen Disertakan : A. Borang KOSWIP 4 telah dilengkapkan

Lebih terperinci

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus

Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus 1 / 6 Borang Permohonan Pinjaman Peribadi Cash Plus Semua Petak wajib Diisi Sumber Jualan Kod Pusat / Cawangan MSF-MSC Kod ID Kakitangan Nama Kakitangan Kod Kempen AFS 1 JUMLAH PERMOHONAN PINJAMAN Jumlah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM

ULASAN: SENARAI SEMAK DOKUMEN PEMINJAM NO SIRI: BPP/ BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI BAI AL-INAH NAMA PEMOHON Gambar berwarna berukuran passport (3.5cmx5cm) NO K/P UNTUK KEGUNAAN PEJABAT* ULASAN: STATUS PERMOHONAN : TARIKH: SENARAI SEMAK

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR

BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN SUPER PROTECTOR 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b.

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Kecurian

Borang Cadangan Insurans Kecurian LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel : 03 2619 9000 Fax : 03 2693 0111 www.libertyinsurance.com.my Borang Cadangan Insurans

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK YANG BERKENAAN] SURAT KUASA WAKIL Pembiayaan Hartanah Komoditi Murabahah -i Surat Kuasa Wakil (Pihak Pertama/ Ketiga 23.01.2019 SURAT

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan)

PERHATIAN : PEMBIAYAAN TAWARRUQ. Tarikh : Masa : Tandatangan : Tandatangan Anggota Lembaga Tarikh: 1. Nama Anggota (Seperti Kad Pengenalan) Telefon : 609 622 1881 / 609 622 8881 Faks : 609 626 4358 / 609 624 1850 Whatsapp : 012-318 8141 Laman Web : www.koguru.net e-mel : koguru.terengganu@gmail.com PERHATIAN : 0 1 2018 Sila hantar dalam 2

Lebih terperinci

Borang Cadangan Allianz Shield

Borang Cadangan Allianz Shield Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (735426-V) Borang Cadangan Allianz Shield Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad ( Syarikat ) adalah berlesen di bawah Akta Perkhidmatan

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PROGRAM USAHAWAN WANITA PLUS

BORANG PERMOHONAN PROGRAM USAHAWAN WANITA PLUS BORANG PERMOHONAN PROGRAM USAHAWAN WANITA PLUS BAHAGIAN OPERASI DAN PERUNCITAN PROJEK LEBUHRAYA USAHASAMA BERHAD TINGKAT 2, MENARA KORPORAT, PERSADA PLUS PERSIMPANGAN BERTINGKAT SUBANG KM15, LEBUHRAYA

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR?

SOALAN LAZIM Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? Adakah saya layak memohon pembiayaan YIR? Bagaimanakah saya boleh memohon pembiayaan YIR? SOALAN LAZIM 1. Apakah produk yang ditawarkan oleh YIR? YIR menawarkan produk pembiayaan peribadi Islam tanpa cagaran, khas untuk penjawat awam Malaysia. Kadar keuntungan produk YIR dikira berdasarkan

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B V.04/2014 TERMA DAN SYARAT PENGISYTIHARAN AMANAH 1. Pemilik Harta mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

1. Apa produk ini berkenaan?

1. Apa produk ini berkenaan? CashLite CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada 22 Dec 2016 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite CIMB. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD No. 1, Jalan Sulaiman Kuala Lumpur Tel : /8888/8878, Fax :

KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD No. 1, Jalan Sulaiman Kuala Lumpur Tel : /8888/8878, Fax : Borang Percuma kpd/cp/2017 KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD No 1, Jalan Sulaiman 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-22608999/8888/8878, Fax : 03-22730327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN No Daftar : No Pembiayaan:

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK mengambil Kemudahan. 1. Apakah produk ini? Ini adalah kemudahan pembiayaan harta patuh Shariah bagi pembelian sama ada harta yang telah siap atau yang sedang dibina. Kemudahan ini dicagar terhadap harta

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci