TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Balance Retention

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Balance Retention"

Transkripsi

1 1. Kempen Balance Retention ( Kempen ) adalah dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan ( CIMB Islamic Bank ). Setiap sebutan CIMB merujuk kepada kedua-dua CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank. Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Balance Retention 2. Kempen akan bermula pada 1 Januari 2019 dan tamat pada 30 April 2019, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). 3. Tempoh sah ( Tempoh Sah ) merujuk kepada tempoh dua (2) bulan dari hari pertama bagi bulan Bulan Kematangan Deposit Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/-i ( Kempen 6% Bundle ) yang bermula pada 1 Oktober 2018 dan tamat pada 31 Disember Contoh-contoh ditunjukkan di bawah: Kempen 6% Bundle Kempen Balance Retention Bulan Penempatan Bulan Kematangan Tempoh Sah Deposit Deposit Oktober 2018 Januari Januari 28 Februari 2019 November 2018 Februari Februari 31 Mac 2019 Disember 2018 Mac Mac 30 April Kempen ini boleh didapati di semua cawangan CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank ( Cawangan ) di Malaysia. Cawangan CIMB Islamic Bank ditempatkan bersama dengan cawangan CIMB Bank di seluruh negara. 5. CIMB menyimpan hak untuk menukar jangka masa dan/atau tarikh-tarikh permulaan dan/atau penamatan Tempoh Kempen dengan memberikan notis terdahulu empat belas (14) hari kalendar. Kelayakan 6. Kempen ini adalah terbuka kepada pelanggan CIMB Preferred sasaran yang:- a) merupakan peserta terpilih Kempen 6% Bundle ; dan b) mempunyai suatu Akaun Semasa Preferred yang dikekalkan dengan CIMB Bank ( PCA ) atau Akaun Semasa-i Preferred yang dikekalkan dengan CIMB Islamic Bank ( PCA-i ) semasa Tempoh Kempen. ( Peserta Layak ). 7. Bagi mengelakkan keraguan dan tertakluk kepada Klausa 6 di sini, orang/entiti yang berikut TIDAK akan layak untuk menyertai Kempen ini: - a) Pemilikan tunggal, perkongsian, organisasi/persatuan kebajikan/bukan untung, pelanggan korporat dan komersial; atau b) Individu di bawah umur 21 tahun; atau c) Pelanggan yang melakukan pengeluaran atau pengambilan awal penempatan deposit dari Kempen 6% Bundle. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 1 daripada 8

2 8. Berhubungan dengan Akaun Penyertaan Bersama, hanya pemegang akaun pertama yang dinamakan iaitu pemegang akaun utama yang akan layak untuk menyertai Kempen ( Pemegang Akaun Utama ). Bagi tujuan Kempen ini, pemegang-pemegang akaun bersama selain daripada Pemegang Akaun Utama tidak akan layak untuk menyertai Kempen ini. 9. Tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini, kakitangan tetap atau kontrak CIMB yang merupakan pelanggan Preferred sasaran adalah layak untuk menyertai Kempen. Mekanik Kempen 10. Kempen terdiri daripada penempatan deposit yang dilakukan oleh Peserta Layak semasa Tempoh Sah dalam tawaran-tawaran yang berikut: a) Tawaran 1: Deposit Tetap ( FD ) dan/atau Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i ( FRIA-i ) b) Tawaran 2: FD dan/atau FRIA-i c) Tawaran 3: Gabungan FD ( FD bundle ) dengan PCA dan/atau Gabungan FRIA-i ( FRIA-i bundle ) dengan PCA-i ( PCA-i ); dan/atau d) Tawaran 4: FD bundle dengan Tabung Unit Amanah Konvensional ( UT ) dan/atau FRIA-i bundle dengan Tabung Unit Amanah patuh Syariah ( IUT ). 11. Untuk menyertai Kempen ini dan layak kepada Kadar Istimewa FD/FRIA-i seperti yang ditakrifkan dalam Klausa-Klausa 13 dan 20 di sini, Peserta Layak mesti memenuhi kriteria berikut sepanjang Tempoh Sah ( Kriteria Kelayakan ): Tawaran 1 Tawaran 2 Tawaran 3 Tawaran 4 a) Kekal sebagi seorang pelanggan Preferred; DAN b) Memiliki PCA dan/atau PCA-i. a) Kekal sebagi seorang pelanggan Preferred; DAN b) Memiliki PCA dan/atau PCA-i. a) Kekal sebagi seorang pelanggan Preferred; DAN b) Memiliki PCA dan/atau PCA-i; DAN c) Mendepositkan jumlah minimum yang ditunjukkan di Klausa 13 di sini ke dalam PCA dan/atau PCA-i ( Akaun Penyertaan ) dalam satu transaksi; DAN d) Mengekalkan jumlah yang didepositkan seperti dalam Klausa 13 di sini dalam Akaun Penyertaan selama tiga (3) bulan dari tarikh penempatan deposit ( Peruntukan ); DAN e) Penempatan peruntukan minimum bagi PCA dan/atau PCA-i DAN penempatan bagi FD/FRIA-i adalah RM50,000 masing-masing; DAN f) Tidak melebihi jumlah pengehadan maksimum RM500,000 yang ditetapkan bagi penempatan FD/FRIA-i setiap Peserta Layak sepanjang Tempoh Kempen. a) Kekal sebagi seorang pelanggan Preferred; DAN b) Memiliki PCA dan/atau PCA-i; DAN c) Melaburkan jumlah minimum yang ditunjukkan di Klausa 20 di sini ke dalam UT/IUT ( Pelaburan ) dalam satu transaksi; DAN d) Pelaburan minimum bagi UT/IUT DAN penempatan FD/FRIA-i minimum adalah RM50,000 masing-masing. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 2 daripada 8

3 12. Istilah Dana Sedia Ada hendaklah bermaksud wang atau dana yang didepositkan ke dalam akaun penyertaan yang dinyatakan dalam Kempen 6% Bundle menurut terma-terma dan syarat-syarat kempen tersebut. Dana yang telah dikeluarkan atau diambil dari Kempen 6% Bundle tidak akan layak untuk digunakan atau didepositkan dalam Kempen. Tawaran 1, 2 dan 3 Kempen 13. Tertakluk kepada Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini, Peserta Layak akan layak untuk melakukan jumlah penempatan deposit bagi tempoh tetap ( Kadar Istimewa FD/FRIA-i ) seperti yang dinyatakan dalam jadual di bawah. Peserta Layak akan layak kepada Kadar Istimewa FD/FRIA-i bagi FD/FRIA-i dengan syarat bahawa syarat-syarat yang dinyatakan dalam Klausa 11 di sini dipatuhi dengan sewajarnya: Tawaran 1: Kadar Istimewa FD/FRIA-i 4.40% setiap tahun 12 bulan Tempoh FD/FRIA-i FD/FRIA-i Minimum FD/FRIA-i Maksimum Minimum RM10,000 setiap transaksi Tiada pengehadan maksimum Contoh: Peserta Layak A boleh menempatkan Dana Sedia Ada RM500,000 dari Kempen 6% Bundle di FD/FRIA-i bagi 12 bulan dan menikmati Kadar Istimewa FD/FRIA-i 4.4% setiap tahun. Tawaran 2: Kadar Istimewa FD/FRIA-i 4.30% setiap tahun 6 bulan Tempoh FD/FRIA-i FD/FRIA-i Minimum FD/FRIA-i Maksimum Minimum RM10,000 setiap transaksi Tiada pengehadan maksimum Contoh: Peserta Layak B boleh menempatkan Dana Sedia Ada RM500,000 dari Kempen 6% Bundle di FD/FRIA-i bagi 6 bulan dan menikmati Kadar Istimewa FD/FRIA-i 4.3% setiap tahun. Tawaran 3: Produk FD/FRIA-i PCA/-i Kadar Istimewa FD/FRIA-i 5% setiap tahun bagi Kadar Faedah/Keuntungan 12-bulan sehingga 3% setiap tahun Tempoh Penempatan bagi 12 bulan Peruntukan bagi 3 bulan Nisbah 50% 50% Penempatan Minimum RM50,000 RM50,000 Pengehadan Maksimum Setiap Peserta Layak RM500,000 RM500,000 Contoh 1: Peserta Layak C yang memperuntukkan Dana Sedia Ada RM50,000 dari Kempen 6% Bundle ke dalam PCA/PCA-i beliau bagi 3 bulan adalah layak untuk menempatkan maksimum RM50,000 (juga dari Dana Sedia Ada dari Kempen 6% Bundle ) di FD/FRIA-i bagi 12-bulan dan menikmati Kadar Istimewa FD/FRIA-i 5% setiap tahun. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 3 daripada 8

4 Contoh 2: Peserta Layak D yang memperuntukkan Dana Sedia Ada RM500,000 dari Kempen 6% Bundle ke dalam PCA/PCA-i beliau bagi 3-bulan adalah layak untuk menempatkan maksimum RM500,000 (juga dari Dana Sedia Ada dari Kempen 6% Bundle ) di FD/FRIA-i bagi 12-bulan dan menikmati Kadar Istimewa FD/FRIA-i 5% setiap tahun. Sekiranya Peserta Layak gagal memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Klausa 11 di sini selepas penempatan FD/FRIA-i (termasuk tetapi tidak terhad kepada syarat untuk mengekalkan jumlah Peruntukan), Peserta Layak tidak akan layak untuk memperolehi Kadar Istimewa FD/FRIA-i di FD/FRIA-i dan CIMB menyimpan hak untuk mengambil penempatan FD/FRIA-i tanpa notis kepada Peserta Layak. 14. Bagi Tawaran 1, 2 dan 3, Kadar Istimewa FD/FRIA-i adalah terpakai untuk penempatan FD/FRIA-i bagi satu (1) kitaran sahaja. 15. Faedah/Keuntungan akan dibayar selepas penamatan Tempoh FD/FRIA-i dengan mengkreditkan yang sama ke dalam akaun Peserta Layak atau ditambah ke prinsipal FD/FRIA-i. 16. Sekiranya Peserta Layak ingin mengeluarkan atau mengambil FD/FRIA-i sebelum kematangan FD/FRIA-i, pengeluaran atau pengambilan penuh ke atas baki dalam akaun FD/FRIA-i mesti dilakukan. Pengeluaran atau pengambilan separa FD/FRIA-i sebelum kematangan adalah tidak dibenarkan. 17. Pembaharuan: Selepas kematangan Tempoh FD/FRIA-i, Kadar Istimewa FD/FRIA-i akan terhenti terpakai dan Peserta Layak dengan ini bersetuju dan membenarkan CIMB secara automatik memperbaharui atau meletakkan semula ( renew or roll over ) jumlah prinsipal FD/FRIA-i pada Tempoh FD/FRIA-i yang sama tertakluk kepada kadar semasa CIMB yang terpakai pada masa pembaharuan atau peletakan semula ( renewal or roll over ) deposit. 18. Pengeluaran Awal dan/atau Separa FD/FRIA-i: Sekiranya Peserta Layak mengeluarkan atau mengambil FD/FRIA-i sebelum penamatan Tempoh FD/FRIA-i, Peserta Layak tidak akan layak untuk memperolehi apa-apa jua faedah/keuntungan. 19. FD/FRIA-i dan PCA/PCA-i adalah layak untuk perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Tawaran 4 Kempen 20. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di sini, Peserta Layak akan layak memperolehi Kadar Istimewa FD/FRIA-i seperti yang dijadualkan dalam Jadual A di bawah sekiranya Peserta Layak mendepositkan/melaburkan dalam Gabungan Pelaburan ( Investment Bundles ) berikut semasa Tempoh Kempen. 21. Mendepositkan minimum RM50,000 sahaja dalam FD/FRIA-i bagi suatu tempoh 12-bulan DAN melaburkan minimum RM50,000 dalam mana-mana UT/IUT terpilih. Jumlah pelaburan hendaklah diambil dari Dana Sedia Ada dari Kempen 6% Bundle dan nisbah pelaburan bagi FD/FRIA-i dan UT/IUT terpilih mestilah di atas dasar 1:1. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 4 daripada 8

5 Jadual A Jumlah pelaburan minimum dalam UT/IUT terpilih Caj jualan yang berkenaan ke atas UT/IUT terpilih Jumlah Penempatan FD /FRIA-i Minimum Kadar Istimewa FD / FRIA-i 12- bulan (setiap tahun) Jumlah Pelaburan (UT/IUT + FD/FRIA-i terpilih) RM50, % RM50, % setiap tahun RM100, UT/IUT terpilih adalah terhad kepada dana-dana yang pada asalnya mengenakan caj jualan 3% dan ke atas terhadap jumlah yang dilaburkan (seperti yang ditetapkan dalam memorandum prospektus / maklumat memorandum UT/IUT berkenaan). Senarai UT/IUT terpilih adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa seperti yang ditentukan oleh CIMB di atas budi bicara tunggal dan mutlaknya, dan boleh termasuk semua UT/IUT baru yang dilancarkan semasa Tempoh Kempen. Bagi melayakkan kepada Tawaran 4, Peserta Layak mesti memenuhi syarat-syarat berikut:- a. deposit/pelaburan dalam FD/FRIA-i dan UT/IUT Bundles mesti dilakukan serentak pada hari yang sama; dan b. pelabur UT/IUT terpilih dan pemegang akaun FD/FRIA-i mestilah orang yang sama yang merupakan Pemegang Akaun Utama dengan nama yang sama. 23. Caj jualan terpakai yang kena dibayar oleh Peserta Layak hendaklah ditetapkan pada 1.80% ke atas jumlah yang dilaburkan dalam UT/IUT terpilih. Pada masa pelaburan dalam UT/IUT terpilih, sebarang tawaran dan/atau promosi lain dan/atau caj jualan yang lebih rendah yang diiklankan oleh CIMB tidak lagi terpakai terhadap Peserta Layak. 24. Bagi Tawaran 4, Kadar Istimewa FD/FRIA-i adalah terpakai untuk penempatan FD/FRIA-i bagi satu (1) kitaran sahaja. 25. Faedah/Keuntungan akan dibayar selepas penamatan Tempoh FD/FRIA-i dengan mengkreditkan yang sama ke dalam akaun Peserta Layak atau ditambah ke prinsipal FD/FRIA-i. 26. Sekiranya Peserta Layak ingin mengeluarkan atau mengambil FD/FRIA-i sebelum kematangan FD/FRIA-i, pengeluaran atau pengambilan penuh ke atas baki dalam akaun FD/FRIA-i mesti dilakukan. Pengeluaran atau Pengambilan separa FD/FRIA-i sebelum kematangan adalah tidak dibenarkan. 27. Pembaharuan: Selepas kematangan Tempoh FD/FRIA-i, Kadar Istimewa FD/FRIA-i akan terhenti terpakai dan Peserta Layak dengan ini bersetuju dan membenarkan CIMB secara automatik memperbaharui atau meletakkan semula ( renew or roll over ) jumlah prinsipal FD/FRIA-i pada Tempoh FD/FRIA-i yang sama tertakluk kepada kadar semasa CIMB yang terpakai pada masa pembaharuan atau perletakan semula ( renewal or roll over ) deposit. 28. Pengeluaran Awal dan/atau Separa FD/FRIA-i: Sekiranya Peserta Layak mengeluarkan atau mengambil FD/FRIA-i sebelum penamatan Tempoh FD/FRIA-i, Peserta Layak tidak akan layak untuk memperolehi apa-apa jua faedah/keuntungan. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 5 daripada 8

6 29. Kempen tidak terpakai ke atas dana atau wang yang dikeluarkan daripada skim Pelaburan KWSP. 30. Kempen adalah tidak sah bersempena dengan sebarang tawaran dan promosi lain (sekiranya ada) yang ditawarkan oleh CIMB berhubungan dengan pelaburan dalam UT/IUT terpilih. 31. UT/IUT atau apa-apa wang yang dikeluarkan dari deposit yang diinsuranskan bagi tujuan pembelian mana-mana unit dalam UT/IUT tidak diinsuranskan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Akan tetapi, FD/FRIA-i adalah layak kepada perlindungan yang ditawarkan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). 32. Pelaburan dalam UT/IUT bukan merupakan tanggungjawab, tidak dijamin atau diinsuranskan oleh CIMB dan tertakluk kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan kehilangan jumlah prinsipal yang dilaburkan. Peserta Layak dinasihatkan untuk membaca, memahami dan menerima termaterma dan syarat-syarat UT/IUT sebelum melabur yang sama. Peserta Layak juga harus mempertimbangkan semua fi dan caj yang terlibat sebelum melabur UT/IUT. Prestasi terdahulu UT/IUT bukan merupakan petunjuk prestasi masa depan yang sama dan pengagihan pendapatan UT/IUT tidak terjamin. Peserta Layak harus bergantung pada penilaiannya sendiri untuk menilai merit dan risiko sebarang pelaburan. Peserta Layak yang mempunyai keraguan berkenaan dengan tindakan yang akan diambil haruslah berunding dengan penasihat profesional bebasnya dengan serta merta. Peserta Layak dikehendaki mematuhi semua terma-terma dan syarat-syarat berkenaan dengan pelaburannya di UT / IUT. 33. Peserta Layak tidak dilindungi oleh dana pampasan di bawah Seksyen 158 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (CMSA) Dana pampasan tidak dilanjutkan kepada Peserta Layak yang telah mengalami kerugian kewangan akibat penggelapan, penipuan atau penyalahgunaan wang atau harta lain, oleh pengarah, pegawai, pekerja atau wakil CIMB. Sekiranya Peserta Layak mengalami kerugian kewangan dalam keadaan di atas yang berkaitan dengan tindakan pekerja CIMB, Peserta Layak boleh membuat aduan dengan Unit Resolusi Pelanggan (CRU) CIMB seperti yang dinyatakan dalam Klausa 48 Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini. Peserta Layak yang tidak berpuas hati dengan keputusan CRU CIMB boleh merujuk kes ke Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC) dan/atau Biro Pengaduan Persekutuan Pengurus-Pengurus Pelaburan Malaysia (FIMM) dan/atau Ombudsman Perkhidmatan Kewangan dalam 6 bulan menerima keputusan muktamad dari CRU CIMB atau selepas 60 hari kalendar dari tarikh aduan difailkan dengan CRU CIMB di mana tiada jawapan sepadan diterima oleh Peserta Layak. Peserta Layak juga boleh mengarahkan aduan kepada Jabatan Hal Ehwal Pelabur & Pengaduan Suruhanjaya Sekuriti walaupun Peserta Layak telah memulakan proses penyelesaian pertikaian dengan SIDREC. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Am 34. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Layak dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat oleh Terma-Terma dan Syarat-Syarat serta memberi kuasa kepada CIMB untuk memproses dan mendedahkan data peribadi beliau menurut Notis Privasi Kumpulan CIMB yang boleh didapati di atau dan bersetuju bahawa semua keputusan yang dilakukan secara adil dan munasabah oleh CIMB berkenaan dengan setiap aspek Kempen ini hendaklah muktamad, terikat dan konklusif. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 6 daripada 8

7 35. Keputusan CIMB ke atas semua perkara berkenaan dengan Kempen ini, termasuk penentuan Peserta Layak dan hak untuk Kadar Istimewa FD/FRIA-i adalah muktamad, terikat dan konklusif dengan syarat yang sama mestilah kelihatan adil dan munasabah. Surat-menyurat, pertanyaan, protes atau percubaan untuk mempertikaikan perkara yang sama tidak akan dilayan melainkan yang sama adalah disebabkan oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja CIMB. 36. Semua terma-terma dan syarat-syarat yang mengawal pengendalian akaun FD/FRIA-i dan Akaun Semasa dan Akaun Simpanan/ Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i ( CASA/CASA-i ) Peserta Layak hendaklah terus terpakai kecuali dan melainkan jika atau di mana yang sama dengan nyata telah diubah atau dipinda oleh Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan antara Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini dan terma-terma dan syarat-syarat yang mengawal pengendalian akaun FD/FRIA-i dan/atau CASA/CASA-i dan/atau UT/IUT, Terma- Terma dan Syarat-Syarat di sini hendaklah diguna pakai bagi tujuan Kempen ini. 37. Akaun Penyertaan dan akaun FD/FRIA-i dan UT/IUT Peserta Layak (i) MESTI tidak memungkiri termaterma dan syarat-syarat yang mentadbir kegunaannya; DAN (ii) MESTI merupakan terkini dan tidak dibatalkan atau ditutup atau tertakluk kepada sebarang penahanan, perintah bertentangan yang dibuat oleh Mahkamah atau mana-mana pihak berkuasa yang dibenarkan oleh undang-undang, delinkuen, atau tidak sah atau dibatalkan sepertimana yang ditentukan oleh CIMB, jika tidak Peserta Layak akan dilucutkan kelayakan untuk menyertai Kempen ini dan/atau layak kepada Kadar Istimewa FD/FRIA-i. 38. CIMB menyimpan hak atas budi bicara tunggalnya untuk melucutkan kelayakan mana-mana Peserta Layak yang ia tentukan telah bertindak memungkiri atau berpotensi memungkiri Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini. 39. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, sebarang perlanjutan, pemendekkan, pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini oleh CIMB tidak akan melayakkan manamana Peserta Layak atau mana-mana orang lain kepada apa-apa tuntutan atau pampasan terhadap CIMB bagi sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Peserta Layak atau mana-mana orang lain akibat secara langsung atau tidak langsung daripada tindakan perlanjutan, pemendekan, pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini. 40. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Layak dengan ini bersetuju bahawa CIMB tidak akan dalam apa jua cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan kepada Peserta Layak sekiranya CIMB tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana kewajipannya di sini, akibat secara langsung atau tidak langsung daripada kegagalan sebarang peralatan mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian penghantaran, kegagalan elektrik, pertikaian industri, peperangan, mogok, rusuhan, sebarang tindakan act of God di luar kawalan munasabah CIMB atau akibat daripada sebarang faktor dalam sifat force majeure di luar kawalan munasabah CIMB. 41. CIMB tidak bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta Layak atau mana-mana pihak lain bagi sebarang kerugian atau kerosakan dalam apa jua sifat yang dialami (termasuk tetapi tidak terhad kepada, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik, secara langsung atau tidak langsung, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau ganti rugi khas mana-mana pihak) walau bagaimanapun timbul, berkenaan dengan penyertaan atau bukan penyertaan dalam Kempen ini melainkan perkara yang sama timbul daripada dan disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja CIMB. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 7 daripada 8

8 42. CIMB menyimpan hak dengan memberikan notis terdahulu empat belas (14) hari kalendar untuk meminda (sama ada melalui penambahan, pemadaman, pengubahsuaian, pindaan atau apa-apa jua) ( Pindaan ) mana-mana Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini. Pemberitahuan kepada Peserta Layak berkenaan dengan Pindaan boleh dilaksanakan mengikut budi bicara mutlak CIMB melalui mana-mana satu kaedah komunikasi berikut, iaitu, melalui paparan komunikasi elektronik di laman web CIMB dan cawangan CIMB atau kaunter Pertukaran Mata Wang CIMB di mana peruntukan terperinci berkenaan dengan Pindaan boleh diberikan dalam notis sendiri atau boleh diberikan kepada Peserta Layak atas permintaan atau melalui iklan berkenaan Pindaan dalam satu surat khabar pilihan CIMB atau melalui apa-apa kaedah pemberitahuan lain yang boleh dipilih oleh CIMB dan Pindaan akan dianggap terikat ke atas Peserta Layak atau mana-mana orang jua selepas penamatan tempoh notis yang dinyatakan dalam Klausa ini atau dari tarikh lain seperti yang boleh dinyatakan oleh CIMB dalam pemberitahuan. Peserta Layak mengakui dan bersetuju untuk mengakses laman web CIMB secara berkala untuk menyemak Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen dan memastikan bahawa beliau sentiasa mengikuti apa-apa perubahan atau pindaan ke atas Terma- Terma dan Syarat-Syarat. 43. Tiada pampasan dalam tunai atau apa jua jenis akan diberikan kepada Peserta Layak bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Peserta Layak akibat secara langsung atau tidak langsung oleh Pindaan Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini. 44. Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa menurut Klausa 42) akan mengatasi mana-mana peruntukan atau representasi yang terdapat dalam mana-mana bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen ini. Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini akan dibaca bersama dengan terma-terma dan syarat-syarat semasa FD/FRIA-i dan UT/IUT yang akan digunapakai sebagai tambahan kepada Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini. 45. Terma-terma dan syarat-syarat yang terpakai bagi Kempen ini boleh didapati di atau Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini hendaklah tertakluk kepada pemakaian mana-mana undangundang, garis panduan, arahan, notis, peraturan semasa yang digubal dan/atau mana-mana undangundang bertulis lain atau yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana badan lain yang mempunyai kuasa penyeliaan ke atas CIMB berkenaan dengan atau terpakai terhadap Kempen atau apa-apa perkara di sini. 47. Sekiranya terdapat apa-apa ketidaksejajaran, percanggahan, kesamaran atau kepincangan antara versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini, versi Bahasa Inggeris Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini akan mengatasi yang lain. Walau apa pun yang dinyatakan di atas di mana permintaan telah dibuat oleh Peserta Layak dan dicatat dan diakui oleh CIMB dalam rekodnya bahawa versi Bahasa Malaysia Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini telah dipilih oleh Peserta Layak untuk mengawal pengendalian Kempen ini, maka versi Bahasa Malaysia Terma- Terma dan Syarat-Syarat ini akan mengatasi yang lain. 48. Bagi maklum balas dan/atau aduan berkenaan dengan Kempen ini, Peserta Layak boleh menghubungi CRU CIMB yang mempunyai alamat, nombor-nombor telefon dan faksimile yang berikut (atau mempunyai alamat, nombor-nombor telefon dan faksimile lain sepertimana yang boleh ditukarkan oleh CIMB melalui pemberitahuan kepada Peserta Layak): CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad, Unit Resolusi Pelanggan (CRU), P.O. Box 10338, GPO Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Tel: /Faks: /E-mel: Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 8 daripada 8

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Wealth Starter CIMB Islamic 3.0 ( "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( "Bank" atau "CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB ) dan akan berlangsung dari 03 hb Ogos 2015 sehingga 31 hb Oktober 2015, termasuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS ) 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma- Terma dan Syarat-Syarat Promosi yang boleh didapati

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen")

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest (Kempen) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau " CIMB Bank ") dan bermula dari

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). 2. Setiap sebutan PayNet merujuk kepada Payments Network Malaysia Sdn Bhd (836743-D). 3. JomPAY merujuk kepada inisiatif kebangsaan untuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB TERMA & SYARAT Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i () RHB 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB Bank ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement TERMA DAN SYARAT Peraduan Debit & ATM Card Replacement Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit & ATM Card Replacement ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB-Pay with Points & Win ( kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t K e m p e n H a d i a h D i j a m i n C I M B B A N K ( K e m p e n ) 1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank 1. Kempen CashLite CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh Kempen 2. Kempen akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. 2015 ( Kempen ini ) akan berlangsung dari 1 September 2015 hingga 29 Februari 201, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Disember 2017 hingga

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit to Win It ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 November

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari

Lebih terperinci

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Akaun Kwik CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan berlangsung dari 9 September

Lebih terperinci

Kempen Win RM1,000 Vouchers Daily Overseas & Online Spend Visa CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen Win RM1,000 Vouchers Daily Overseas & Online Spend Visa CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen Win RM1,000 Vouchers Daily Overseas & Online Spend Visa CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen Win RM1,000 Vouchers Daily Overseas & Online Spend Visa CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Preferred Tempoh Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu ( Promosi ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Cash Back ( Kempen ) akan berlangsung dari

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Win A Drive

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Win A Drive Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Win A Drive Tempoh Kempen 1. CIMB Islamic Kempen Win A Drive ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic ) dan akan berlangsung dari

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco 1hb Januari 2018 28hb Februari 2018) 1) Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco ( Kempen ini ) dianjurkan bersama CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1 Definisi Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Win A Drive

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Win A Drive Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Win A Drive Tempoh Kempen 1. CIMB Bank Kempen Win A Drive ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Mei 2018

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam Malaysia Berhad (Syarikat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB@WORK 1. Definisi a. CIMB Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. CIMB Islamic Bank bermaksud CIMB Islamic Bank Berhad. c. Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB@Work bermaksud

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [No. Syarikat (13491-P)] ( CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank 1. Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank atau CIMB ). 2. Tesco bermaksud TESCO STORES

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam (M) Berhad (Syarikat No.98127-X)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura)

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank dan setiap rujukan kepada CIMB bererti rujukan kepada CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB.

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Save, Invest and Win ( Kempen ) akan berlangsung daripada 1 Julai

Lebih terperinci

Terma-Terma & Syarat- Syarat Kad Kredit Cash Rebate Platinum

Terma-Terma & Syarat- Syarat Kad Kredit Cash Rebate Platinum TermaTerma & Syarat Syarat Kad Kredit Cash e Platinum 1 November 2017 TERMATERMA & SYARATSYARAT BERKENAAN DENGAN REBAT DAN MANFAAT SEDIA ADA DI BAWAH KAD KREDIT CIMB CASH REBATE PLATINUM 1. tunai ( Tunai

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Save and Get

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Save and Get TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Save and Get Tempoh Kempen 1. Kempen Save and Get ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Julai 2017 hingga

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS 1. Kempen CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB ) KEMPEN KAD MASTERCARD DWI- JENAMA CIMB PETRONAS ( Kempen tersebut) akan bermula

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back Tempoh Kempen 1. Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic dan/atau Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 Layak mendapat perlindungan PIDM 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (680329-V) secara bersama akan dirujuk

Lebih terperinci

CIMB Bank Berhad (13491-P)

CIMB Bank Berhad (13491-P) Terma-Terma & Syarat-Syarat CIMB Clicks For Trips 1. Setiap sebutan CIMB Bank merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. CIMB Clicks For Trips ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN CIRI-CIRI DAN FAEDAH-FAEDAH TAMBAHAN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN CIRI-CIRI DAN FAEDAH-FAEDAH TAMBAHAN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN CIRI-CIRI DAN FAEDAH-FAEDAH TAMBAHAN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS 1. Kempen CIRI-CIRI DAN FAEDAH-FAEDAH TAMBAHAN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci