TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Balance Retention

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Balance Retention"

Transkripsi

1 1. Kempen Balance Retention ( Kempen ) adalah dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan ( CIMB Islamic Bank ). Setiap sebutan CIMB merujuk kepada kedua-dua CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank. Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Balance Retention 2. Kempen akan bermula pada 1 Januari 2019 dan tamat pada 30 April 2019, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). 3. Tempoh sah ( Tempoh Sah ) merujuk kepada tempoh dua (2) bulan dari hari pertama bagi bulan Bulan Kematangan Deposit Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/-i ( Kempen 6% Bundle ) yang bermula pada 1 Oktober 2018 dan tamat pada 31 Disember Contoh-contoh ditunjukkan di bawah: Kempen 6% Bundle Kempen Balance Retention Bulan Penempatan Bulan Kematangan Tempoh Sah Deposit Deposit Oktober 2018 Januari Januari 28 Februari 2019 November 2018 Februari Februari 31 Mac 2019 Disember 2018 Mac Mac 30 April Kempen ini boleh didapati di semua cawangan CIMB Bank dan CIMB Islamic Bank ( Cawangan ) di Malaysia. Cawangan CIMB Islamic Bank ditempatkan bersama dengan cawangan CIMB Bank di seluruh negara. 5. CIMB menyimpan hak untuk menukar jangka masa dan/atau tarikh-tarikh permulaan dan/atau penamatan Tempoh Kempen dengan memberikan notis terdahulu empat belas (14) hari kalendar. Kelayakan 6. Kempen ini adalah terbuka kepada pelanggan CIMB Preferred sasaran yang:- a) merupakan peserta terpilih Kempen 6% Bundle ; dan b) mempunyai suatu Akaun Semasa Preferred yang dikekalkan dengan CIMB Bank ( PCA ) atau Akaun Semasa-i Preferred yang dikekalkan dengan CIMB Islamic Bank ( PCA-i ) semasa Tempoh Kempen. ( Peserta Layak ). 7. Bagi mengelakkan keraguan dan tertakluk kepada Klausa 6 di sini, orang/entiti yang berikut TIDAK akan layak untuk menyertai Kempen ini: - a) Pemilikan tunggal, perkongsian, organisasi/persatuan kebajikan/bukan untung, pelanggan korporat dan komersial; atau b) Individu di bawah umur 21 tahun; atau c) Pelanggan yang melakukan pengeluaran atau pengambilan awal penempatan deposit dari Kempen 6% Bundle. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 1 daripada 8

2 8. Berhubungan dengan Akaun Penyertaan Bersama, hanya pemegang akaun pertama yang dinamakan iaitu pemegang akaun utama yang akan layak untuk menyertai Kempen ( Pemegang Akaun Utama ). Bagi tujuan Kempen ini, pemegang-pemegang akaun bersama selain daripada Pemegang Akaun Utama tidak akan layak untuk menyertai Kempen ini. 9. Tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini, kakitangan tetap atau kontrak CIMB yang merupakan pelanggan Preferred sasaran adalah layak untuk menyertai Kempen. Mekanik Kempen 10. Kempen terdiri daripada penempatan deposit yang dilakukan oleh Peserta Layak semasa Tempoh Sah dalam tawaran-tawaran yang berikut: a) Tawaran 1: Deposit Tetap ( FD ) dan/atau Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i ( FRIA-i ) b) Tawaran 2: FD dan/atau FRIA-i c) Tawaran 3: Gabungan FD ( FD bundle ) dengan PCA dan/atau Gabungan FRIA-i ( FRIA-i bundle ) dengan PCA-i ( PCA-i ); dan/atau d) Tawaran 4: FD bundle dengan Tabung Unit Amanah Konvensional ( UT ) dan/atau FRIA-i bundle dengan Tabung Unit Amanah patuh Syariah ( IUT ). 11. Untuk menyertai Kempen ini dan layak kepada Kadar Istimewa FD/FRIA-i seperti yang ditakrifkan dalam Klausa-Klausa 13 dan 20 di sini, Peserta Layak mesti memenuhi kriteria berikut sepanjang Tempoh Sah ( Kriteria Kelayakan ): Tawaran 1 Tawaran 2 Tawaran 3 Tawaran 4 a) Kekal sebagi seorang pelanggan Preferred; DAN b) Memiliki PCA dan/atau PCA-i. a) Kekal sebagi seorang pelanggan Preferred; DAN b) Memiliki PCA dan/atau PCA-i. a) Kekal sebagi seorang pelanggan Preferred; DAN b) Memiliki PCA dan/atau PCA-i; DAN c) Mendepositkan jumlah minimum yang ditunjukkan di Klausa 13 di sini ke dalam PCA dan/atau PCA-i ( Akaun Penyertaan ) dalam satu transaksi; DAN d) Mengekalkan jumlah yang didepositkan seperti dalam Klausa 13 di sini dalam Akaun Penyertaan selama tiga (3) bulan dari tarikh penempatan deposit ( Peruntukan ); DAN e) Penempatan peruntukan minimum bagi PCA dan/atau PCA-i DAN penempatan bagi FD/FRIA-i adalah RM50,000 masing-masing; DAN f) Tidak melebihi jumlah pengehadan maksimum RM500,000 yang ditetapkan bagi penempatan FD/FRIA-i setiap Peserta Layak sepanjang Tempoh Kempen. a) Kekal sebagi seorang pelanggan Preferred; DAN b) Memiliki PCA dan/atau PCA-i; DAN c) Melaburkan jumlah minimum yang ditunjukkan di Klausa 20 di sini ke dalam UT/IUT ( Pelaburan ) dalam satu transaksi; DAN d) Pelaburan minimum bagi UT/IUT DAN penempatan FD/FRIA-i minimum adalah RM50,000 masing-masing. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 2 daripada 8

3 12. Istilah Dana Sedia Ada hendaklah bermaksud wang atau dana yang didepositkan ke dalam akaun penyertaan yang dinyatakan dalam Kempen 6% Bundle menurut terma-terma dan syarat-syarat kempen tersebut. Dana yang telah dikeluarkan atau diambil dari Kempen 6% Bundle tidak akan layak untuk digunakan atau didepositkan dalam Kempen. Tawaran 1, 2 dan 3 Kempen 13. Tertakluk kepada Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini, Peserta Layak akan layak untuk melakukan jumlah penempatan deposit bagi tempoh tetap ( Kadar Istimewa FD/FRIA-i ) seperti yang dinyatakan dalam jadual di bawah. Peserta Layak akan layak kepada Kadar Istimewa FD/FRIA-i bagi FD/FRIA-i dengan syarat bahawa syarat-syarat yang dinyatakan dalam Klausa 11 di sini dipatuhi dengan sewajarnya: Tawaran 1: Kadar Istimewa FD/FRIA-i 4.40% setiap tahun 12 bulan Tempoh FD/FRIA-i FD/FRIA-i Minimum FD/FRIA-i Maksimum Minimum RM10,000 setiap transaksi Tiada pengehadan maksimum Contoh: Peserta Layak A boleh menempatkan Dana Sedia Ada RM500,000 dari Kempen 6% Bundle di FD/FRIA-i bagi 12 bulan dan menikmati Kadar Istimewa FD/FRIA-i 4.4% setiap tahun. Tawaran 2: Kadar Istimewa FD/FRIA-i 4.30% setiap tahun 6 bulan Tempoh FD/FRIA-i FD/FRIA-i Minimum FD/FRIA-i Maksimum Minimum RM10,000 setiap transaksi Tiada pengehadan maksimum Contoh: Peserta Layak B boleh menempatkan Dana Sedia Ada RM500,000 dari Kempen 6% Bundle di FD/FRIA-i bagi 6 bulan dan menikmati Kadar Istimewa FD/FRIA-i 4.3% setiap tahun. Tawaran 3: Produk FD/FRIA-i PCA/-i Kadar Istimewa FD/FRIA-i 5% setiap tahun bagi Kadar Faedah/Keuntungan 12-bulan sehingga 3% setiap tahun Tempoh Penempatan bagi 12 bulan Peruntukan bagi 3 bulan Nisbah 50% 50% Penempatan Minimum RM50,000 RM50,000 Pengehadan Maksimum Setiap Peserta Layak RM500,000 RM500,000 Contoh 1: Peserta Layak C yang memperuntukkan Dana Sedia Ada RM50,000 dari Kempen 6% Bundle ke dalam PCA/PCA-i beliau bagi 3 bulan adalah layak untuk menempatkan maksimum RM50,000 (juga dari Dana Sedia Ada dari Kempen 6% Bundle ) di FD/FRIA-i bagi 12-bulan dan menikmati Kadar Istimewa FD/FRIA-i 5% setiap tahun. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 3 daripada 8

4 Contoh 2: Peserta Layak D yang memperuntukkan Dana Sedia Ada RM500,000 dari Kempen 6% Bundle ke dalam PCA/PCA-i beliau bagi 3-bulan adalah layak untuk menempatkan maksimum RM500,000 (juga dari Dana Sedia Ada dari Kempen 6% Bundle ) di FD/FRIA-i bagi 12-bulan dan menikmati Kadar Istimewa FD/FRIA-i 5% setiap tahun. Sekiranya Peserta Layak gagal memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Klausa 11 di sini selepas penempatan FD/FRIA-i (termasuk tetapi tidak terhad kepada syarat untuk mengekalkan jumlah Peruntukan), Peserta Layak tidak akan layak untuk memperolehi Kadar Istimewa FD/FRIA-i di FD/FRIA-i dan CIMB menyimpan hak untuk mengambil penempatan FD/FRIA-i tanpa notis kepada Peserta Layak. 14. Bagi Tawaran 1, 2 dan 3, Kadar Istimewa FD/FRIA-i adalah terpakai untuk penempatan FD/FRIA-i bagi satu (1) kitaran sahaja. 15. Faedah/Keuntungan akan dibayar selepas penamatan Tempoh FD/FRIA-i dengan mengkreditkan yang sama ke dalam akaun Peserta Layak atau ditambah ke prinsipal FD/FRIA-i. 16. Sekiranya Peserta Layak ingin mengeluarkan atau mengambil FD/FRIA-i sebelum kematangan FD/FRIA-i, pengeluaran atau pengambilan penuh ke atas baki dalam akaun FD/FRIA-i mesti dilakukan. Pengeluaran atau pengambilan separa FD/FRIA-i sebelum kematangan adalah tidak dibenarkan. 17. Pembaharuan: Selepas kematangan Tempoh FD/FRIA-i, Kadar Istimewa FD/FRIA-i akan terhenti terpakai dan Peserta Layak dengan ini bersetuju dan membenarkan CIMB secara automatik memperbaharui atau meletakkan semula ( renew or roll over ) jumlah prinsipal FD/FRIA-i pada Tempoh FD/FRIA-i yang sama tertakluk kepada kadar semasa CIMB yang terpakai pada masa pembaharuan atau peletakan semula ( renewal or roll over ) deposit. 18. Pengeluaran Awal dan/atau Separa FD/FRIA-i: Sekiranya Peserta Layak mengeluarkan atau mengambil FD/FRIA-i sebelum penamatan Tempoh FD/FRIA-i, Peserta Layak tidak akan layak untuk memperolehi apa-apa jua faedah/keuntungan. 19. FD/FRIA-i dan PCA/PCA-i adalah layak untuk perlindungan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Tawaran 4 Kempen 20. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat di sini, Peserta Layak akan layak memperolehi Kadar Istimewa FD/FRIA-i seperti yang dijadualkan dalam Jadual A di bawah sekiranya Peserta Layak mendepositkan/melaburkan dalam Gabungan Pelaburan ( Investment Bundles ) berikut semasa Tempoh Kempen. 21. Mendepositkan minimum RM50,000 sahaja dalam FD/FRIA-i bagi suatu tempoh 12-bulan DAN melaburkan minimum RM50,000 dalam mana-mana UT/IUT terpilih. Jumlah pelaburan hendaklah diambil dari Dana Sedia Ada dari Kempen 6% Bundle dan nisbah pelaburan bagi FD/FRIA-i dan UT/IUT terpilih mestilah di atas dasar 1:1. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 4 daripada 8

5 Jadual A Jumlah pelaburan minimum dalam UT/IUT terpilih Caj jualan yang berkenaan ke atas UT/IUT terpilih Jumlah Penempatan FD /FRIA-i Minimum Kadar Istimewa FD / FRIA-i 12- bulan (setiap tahun) Jumlah Pelaburan (UT/IUT + FD/FRIA-i terpilih) RM50, % RM50, % setiap tahun RM100, UT/IUT terpilih adalah terhad kepada dana-dana yang pada asalnya mengenakan caj jualan 3% dan ke atas terhadap jumlah yang dilaburkan (seperti yang ditetapkan dalam memorandum prospektus / maklumat memorandum UT/IUT berkenaan). Senarai UT/IUT terpilih adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa seperti yang ditentukan oleh CIMB di atas budi bicara tunggal dan mutlaknya, dan boleh termasuk semua UT/IUT baru yang dilancarkan semasa Tempoh Kempen. Bagi melayakkan kepada Tawaran 4, Peserta Layak mesti memenuhi syarat-syarat berikut:- a. deposit/pelaburan dalam FD/FRIA-i dan UT/IUT Bundles mesti dilakukan serentak pada hari yang sama; dan b. pelabur UT/IUT terpilih dan pemegang akaun FD/FRIA-i mestilah orang yang sama yang merupakan Pemegang Akaun Utama dengan nama yang sama. 23. Caj jualan terpakai yang kena dibayar oleh Peserta Layak hendaklah ditetapkan pada 1.80% ke atas jumlah yang dilaburkan dalam UT/IUT terpilih. Pada masa pelaburan dalam UT/IUT terpilih, sebarang tawaran dan/atau promosi lain dan/atau caj jualan yang lebih rendah yang diiklankan oleh CIMB tidak lagi terpakai terhadap Peserta Layak. 24. Bagi Tawaran 4, Kadar Istimewa FD/FRIA-i adalah terpakai untuk penempatan FD/FRIA-i bagi satu (1) kitaran sahaja. 25. Faedah/Keuntungan akan dibayar selepas penamatan Tempoh FD/FRIA-i dengan mengkreditkan yang sama ke dalam akaun Peserta Layak atau ditambah ke prinsipal FD/FRIA-i. 26. Sekiranya Peserta Layak ingin mengeluarkan atau mengambil FD/FRIA-i sebelum kematangan FD/FRIA-i, pengeluaran atau pengambilan penuh ke atas baki dalam akaun FD/FRIA-i mesti dilakukan. Pengeluaran atau Pengambilan separa FD/FRIA-i sebelum kematangan adalah tidak dibenarkan. 27. Pembaharuan: Selepas kematangan Tempoh FD/FRIA-i, Kadar Istimewa FD/FRIA-i akan terhenti terpakai dan Peserta Layak dengan ini bersetuju dan membenarkan CIMB secara automatik memperbaharui atau meletakkan semula ( renew or roll over ) jumlah prinsipal FD/FRIA-i pada Tempoh FD/FRIA-i yang sama tertakluk kepada kadar semasa CIMB yang terpakai pada masa pembaharuan atau perletakan semula ( renewal or roll over ) deposit. 28. Pengeluaran Awal dan/atau Separa FD/FRIA-i: Sekiranya Peserta Layak mengeluarkan atau mengambil FD/FRIA-i sebelum penamatan Tempoh FD/FRIA-i, Peserta Layak tidak akan layak untuk memperolehi apa-apa jua faedah/keuntungan. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 5 daripada 8

6 29. Kempen tidak terpakai ke atas dana atau wang yang dikeluarkan daripada skim Pelaburan KWSP. 30. Kempen adalah tidak sah bersempena dengan sebarang tawaran dan promosi lain (sekiranya ada) yang ditawarkan oleh CIMB berhubungan dengan pelaburan dalam UT/IUT terpilih. 31. UT/IUT atau apa-apa wang yang dikeluarkan dari deposit yang diinsuranskan bagi tujuan pembelian mana-mana unit dalam UT/IUT tidak diinsuranskan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Akan tetapi, FD/FRIA-i adalah layak kepada perlindungan yang ditawarkan oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). 32. Pelaburan dalam UT/IUT bukan merupakan tanggungjawab, tidak dijamin atau diinsuranskan oleh CIMB dan tertakluk kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan kehilangan jumlah prinsipal yang dilaburkan. Peserta Layak dinasihatkan untuk membaca, memahami dan menerima termaterma dan syarat-syarat UT/IUT sebelum melabur yang sama. Peserta Layak juga harus mempertimbangkan semua fi dan caj yang terlibat sebelum melabur UT/IUT. Prestasi terdahulu UT/IUT bukan merupakan petunjuk prestasi masa depan yang sama dan pengagihan pendapatan UT/IUT tidak terjamin. Peserta Layak harus bergantung pada penilaiannya sendiri untuk menilai merit dan risiko sebarang pelaburan. Peserta Layak yang mempunyai keraguan berkenaan dengan tindakan yang akan diambil haruslah berunding dengan penasihat profesional bebasnya dengan serta merta. Peserta Layak dikehendaki mematuhi semua terma-terma dan syarat-syarat berkenaan dengan pelaburannya di UT / IUT. 33. Peserta Layak tidak dilindungi oleh dana pampasan di bawah Seksyen 158 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (CMSA) Dana pampasan tidak dilanjutkan kepada Peserta Layak yang telah mengalami kerugian kewangan akibat penggelapan, penipuan atau penyalahgunaan wang atau harta lain, oleh pengarah, pegawai, pekerja atau wakil CIMB. Sekiranya Peserta Layak mengalami kerugian kewangan dalam keadaan di atas yang berkaitan dengan tindakan pekerja CIMB, Peserta Layak boleh membuat aduan dengan Unit Resolusi Pelanggan (CRU) CIMB seperti yang dinyatakan dalam Klausa 48 Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini. Peserta Layak yang tidak berpuas hati dengan keputusan CRU CIMB boleh merujuk kes ke Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC) dan/atau Biro Pengaduan Persekutuan Pengurus-Pengurus Pelaburan Malaysia (FIMM) dan/atau Ombudsman Perkhidmatan Kewangan dalam 6 bulan menerima keputusan muktamad dari CRU CIMB atau selepas 60 hari kalendar dari tarikh aduan difailkan dengan CRU CIMB di mana tiada jawapan sepadan diterima oleh Peserta Layak. Peserta Layak juga boleh mengarahkan aduan kepada Jabatan Hal Ehwal Pelabur & Pengaduan Suruhanjaya Sekuriti walaupun Peserta Layak telah memulakan proses penyelesaian pertikaian dengan SIDREC. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Am 34. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Layak dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat oleh Terma-Terma dan Syarat-Syarat serta memberi kuasa kepada CIMB untuk memproses dan mendedahkan data peribadi beliau menurut Notis Privasi Kumpulan CIMB yang boleh didapati di atau dan bersetuju bahawa semua keputusan yang dilakukan secara adil dan munasabah oleh CIMB berkenaan dengan setiap aspek Kempen ini hendaklah muktamad, terikat dan konklusif. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 6 daripada 8

7 35. Keputusan CIMB ke atas semua perkara berkenaan dengan Kempen ini, termasuk penentuan Peserta Layak dan hak untuk Kadar Istimewa FD/FRIA-i adalah muktamad, terikat dan konklusif dengan syarat yang sama mestilah kelihatan adil dan munasabah. Surat-menyurat, pertanyaan, protes atau percubaan untuk mempertikaikan perkara yang sama tidak akan dilayan melainkan yang sama adalah disebabkan oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja CIMB. 36. Semua terma-terma dan syarat-syarat yang mengawal pengendalian akaun FD/FRIA-i dan Akaun Semasa dan Akaun Simpanan/ Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i ( CASA/CASA-i ) Peserta Layak hendaklah terus terpakai kecuali dan melainkan jika atau di mana yang sama dengan nyata telah diubah atau dipinda oleh Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan antara Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini dan terma-terma dan syarat-syarat yang mengawal pengendalian akaun FD/FRIA-i dan/atau CASA/CASA-i dan/atau UT/IUT, Terma- Terma dan Syarat-Syarat di sini hendaklah diguna pakai bagi tujuan Kempen ini. 37. Akaun Penyertaan dan akaun FD/FRIA-i dan UT/IUT Peserta Layak (i) MESTI tidak memungkiri termaterma dan syarat-syarat yang mentadbir kegunaannya; DAN (ii) MESTI merupakan terkini dan tidak dibatalkan atau ditutup atau tertakluk kepada sebarang penahanan, perintah bertentangan yang dibuat oleh Mahkamah atau mana-mana pihak berkuasa yang dibenarkan oleh undang-undang, delinkuen, atau tidak sah atau dibatalkan sepertimana yang ditentukan oleh CIMB, jika tidak Peserta Layak akan dilucutkan kelayakan untuk menyertai Kempen ini dan/atau layak kepada Kadar Istimewa FD/FRIA-i. 38. CIMB menyimpan hak atas budi bicara tunggalnya untuk melucutkan kelayakan mana-mana Peserta Layak yang ia tentukan telah bertindak memungkiri atau berpotensi memungkiri Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini. 39. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, sebarang perlanjutan, pemendekkan, pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini oleh CIMB tidak akan melayakkan manamana Peserta Layak atau mana-mana orang lain kepada apa-apa tuntutan atau pampasan terhadap CIMB bagi sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Peserta Layak atau mana-mana orang lain akibat secara langsung atau tidak langsung daripada tindakan perlanjutan, pemendekan, pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini. 40. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Layak dengan ini bersetuju bahawa CIMB tidak akan dalam apa jua cara bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan kepada Peserta Layak sekiranya CIMB tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana kewajipannya di sini, akibat secara langsung atau tidak langsung daripada kegagalan sebarang peralatan mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian penghantaran, kegagalan elektrik, pertikaian industri, peperangan, mogok, rusuhan, sebarang tindakan act of God di luar kawalan munasabah CIMB atau akibat daripada sebarang faktor dalam sifat force majeure di luar kawalan munasabah CIMB. 41. CIMB tidak bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta Layak atau mana-mana pihak lain bagi sebarang kerugian atau kerosakan dalam apa jua sifat yang dialami (termasuk tetapi tidak terhad kepada, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik, secara langsung atau tidak langsung, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau ganti rugi khas mana-mana pihak) walau bagaimanapun timbul, berkenaan dengan penyertaan atau bukan penyertaan dalam Kempen ini melainkan perkara yang sama timbul daripada dan disebabkan secara langsung oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja CIMB. Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 7 daripada 8

8 42. CIMB menyimpan hak dengan memberikan notis terdahulu empat belas (14) hari kalendar untuk meminda (sama ada melalui penambahan, pemadaman, pengubahsuaian, pindaan atau apa-apa jua) ( Pindaan ) mana-mana Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini. Pemberitahuan kepada Peserta Layak berkenaan dengan Pindaan boleh dilaksanakan mengikut budi bicara mutlak CIMB melalui mana-mana satu kaedah komunikasi berikut, iaitu, melalui paparan komunikasi elektronik di laman web CIMB dan cawangan CIMB atau kaunter Pertukaran Mata Wang CIMB di mana peruntukan terperinci berkenaan dengan Pindaan boleh diberikan dalam notis sendiri atau boleh diberikan kepada Peserta Layak atas permintaan atau melalui iklan berkenaan Pindaan dalam satu surat khabar pilihan CIMB atau melalui apa-apa kaedah pemberitahuan lain yang boleh dipilih oleh CIMB dan Pindaan akan dianggap terikat ke atas Peserta Layak atau mana-mana orang jua selepas penamatan tempoh notis yang dinyatakan dalam Klausa ini atau dari tarikh lain seperti yang boleh dinyatakan oleh CIMB dalam pemberitahuan. Peserta Layak mengakui dan bersetuju untuk mengakses laman web CIMB secara berkala untuk menyemak Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen dan memastikan bahawa beliau sentiasa mengikuti apa-apa perubahan atau pindaan ke atas Terma- Terma dan Syarat-Syarat. 43. Tiada pampasan dalam tunai atau apa jua jenis akan diberikan kepada Peserta Layak bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Peserta Layak akibat secara langsung atau tidak langsung oleh Pindaan Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini. 44. Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa menurut Klausa 42) akan mengatasi mana-mana peruntukan atau representasi yang terdapat dalam mana-mana bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen ini. Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini akan dibaca bersama dengan terma-terma dan syarat-syarat semasa FD/FRIA-i dan UT/IUT yang akan digunapakai sebagai tambahan kepada Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini. 45. Terma-terma dan syarat-syarat yang terpakai bagi Kempen ini boleh didapati di atau Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini hendaklah tertakluk kepada pemakaian mana-mana undangundang, garis panduan, arahan, notis, peraturan semasa yang digubal dan/atau mana-mana undangundang bertulis lain atau yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana badan lain yang mempunyai kuasa penyeliaan ke atas CIMB berkenaan dengan atau terpakai terhadap Kempen atau apa-apa perkara di sini. 47. Sekiranya terdapat apa-apa ketidaksejajaran, percanggahan, kesamaran atau kepincangan antara versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Terma-Terma dan Syarat-Syarat di sini, versi Bahasa Inggeris Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini akan mengatasi yang lain. Walau apa pun yang dinyatakan di atas di mana permintaan telah dibuat oleh Peserta Layak dan dicatat dan diakui oleh CIMB dalam rekodnya bahawa versi Bahasa Malaysia Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini telah dipilih oleh Peserta Layak untuk mengawal pengendalian Kempen ini, maka versi Bahasa Malaysia Terma- Terma dan Syarat-Syarat ini akan mengatasi yang lain. 48. Bagi maklum balas dan/atau aduan berkenaan dengan Kempen ini, Peserta Layak boleh menghubungi CRU CIMB yang mempunyai alamat, nombor-nombor telefon dan faksimile yang berikut (atau mempunyai alamat, nombor-nombor telefon dan faksimile lain sepertimana yang boleh ditukarkan oleh CIMB melalui pemberitahuan kepada Peserta Layak): CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad, Unit Resolusi Pelanggan (CRU), P.O. Box 10338, GPO Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Tel: /Faks: /E-mel: Kempen Balance Retention (1 Jan 30 Apr 2019) Muka Surat 8 daripada 8

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/PCA-i for New Preferred Customers

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/PCA-i for New Preferred Customers TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/PCA-i for New Preferred Customers 1. Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/PCA-i for New Preferred Customers

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/PCA-i for New Preferred Customers

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/PCA-i for New Preferred Customers TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/PCA-i for New Preferred Customers 1. Kempen CIMB Preferred 6% FD/FRIA-i Bundle with PCA/PCA-i for New Preferred Customers

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Ogos 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Ogos 2018 Kempen 1. Kempen Gabungan Pelaburan WM 2018 ( Kempen Gabungan Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Ogos 2018 dan akan berakhir pada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 31hb Mac 2019,

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Julai 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Julai 2018 Kempen 1. Kempen Gabungan Pelaburan WM 2018 ( Kempen Gabungan Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Julai 2018 dan akan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Januari dan akan berakhir pada 31hb Mac

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 13 hb June 2019

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 13 hb June 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan atau Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) dan CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (secara kolektif, Bank ) dan akan bermula pada 13

Lebih terperinci

2. Islamic Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujuh (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen.

2. Islamic Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujuh (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen. Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2019 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Islamic Bank ) akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 30hb Jun 2019, termasuk

Lebih terperinci

2. Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujun (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen.

2. Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujun (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen. Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2019 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 30hb Jun 2019, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

Individu (Mass) / Korporat / Pelanggan CIMB Prime

Individu (Mass) / Korporat / Pelanggan CIMB Prime Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2018 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) akan berlangsung dari 1hb Julai 2018 dan akan berakhir pada 31hb Disember 2018, termasuk keduadua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 1 hb April 2019

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 Terma dan Syarat bermula dari 1 hb April 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan atau Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) dan CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (secara kolektif, Bank ) dan akan bermula pada 1 hb

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB 5% FD/FRIA-i Bundle with CASA/-i

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB 5% FD/FRIA-i Bundle with CASA/-i TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB 5% FD/FRIA-i Bundle with CASA/-i 1. Kempen CIMB 5% FD/FRIA-i Bundle with CASA/-i ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

Mana-mana orang lain yang diputuskan oleh Bank sebagai tidak layak mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan apa-apa sebab.

Mana-mana orang lain yang diputuskan oleh Bank sebagai tidak layak mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan apa-apa sebab. 1. Tempoh Kempen 1.1. ASNB Financial Planning Solution Package ("ASNB Package" atau "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("Bank") dan akan dimulakan pada 24hb April 2019 dan berakhir pada

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback

Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback 1. Kempen CIMB Clicks Bills For Cashback ( Kempen ) adalah dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i 1. Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB ) dengan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment 1. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Syarikat Baru CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL TAWARAN PELANGGAN WM 2019 (KONVENSIONAL DAN ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb July 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL TAWARAN PELANGGAN WM 2019 (KONVENSIONAL DAN ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb July 2019 Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2019 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) dan CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (secara kolektif, Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb July 2019

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU CIMB@WORK 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Pelanggan Baru CIMB@Work ("Kempen ini") dianjurkan oleh dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI CIMB@WORK UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai CIMB @ Work untuk Pendaftran Akaun Gaji Baru ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai Sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Pulangan Tunai sehingga RM1000 untuk Permohonan Atas Talian

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN PELANJUTAN KEMATANGAN PRODUK PELABURAN 2019

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN PELANJUTAN KEMATANGAN PRODUK PELABURAN 2019 Kempen 1. Kempen Pelanjutan Kematangan Produk Pelaburan 2019 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) dan CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) (secara kolektif, Bank ). Tempoh Kempen 2. Kempen

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

CIMB Guaranteed Hot FX Rates Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Guaranteed Hot FX Rates Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Guaranteed Hot FX Rates Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. CIMB Guaranteed Hot FX Rates ( Kempen ) adalah dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ) dan CIMB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Preferred Current Account Opening via CIMB Clicks Campaign (10 March May 2019)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Preferred Current Account Opening via CIMB Clicks Campaign (10 March May 2019) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Preferred Current Account Opening via CIMB Clicks Campaign (10 March 2019 31 May 2019) 1. Preferred Current Account Opening via CIMB Clicks Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 2019 CIMB Spend & Get

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 2019 CIMB Spend & Get Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 2019 CIMB Spend & Get 1. Kempen 2019 CIMB Spend & Get ( Kempen ) adalah anjuran bersama CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H)

Lebih terperinci

Kempen DuitNow Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan

Kempen DuitNow Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Kempen DuitNow ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Promosi DuitNow yang boleh didapati di https://duitnow.my/ 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Lebih terperinci

Hot Saudi Riyal ( SAR ) Notes Exchange for Pilgrimage TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Hot Saudi Riyal ( SAR ) Notes Exchange for Pilgrimage TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Hot Saudi Riyal ( SAR ) Notes Exchange for Pilgrimage TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Hot Saudi Riyal ( SAR ) Notes Exchange for Pilgrimage ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat ( Terma )

Terma dan Syarat ( Terma ) Terma dan Syarat ( Terma ) 1. Definisi Akaun bermaksud akaun semasa perniagaan (BizCA) atau akaun semasa perniagaan-i (BizCA-i) yang dibuka dan dikekalkan dengan Bank. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad /

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle )

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan kecuali

Lebih terperinci

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018)

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018) TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November 2018 31 hb Disember 2018) Kempen 1) Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer ( Kempen ) dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Wealth Starter CIMB Islamic 3.0 ( "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( "Bank" atau "CIMB

Lebih terperinci

Hari Bekerja bermaksud hari dimana Bursa Malaysia dibuka untuk dagangan.

Hari Bekerja bermaksud hari dimana Bursa Malaysia dibuka untuk dagangan. Terma dan syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen ( Investment Bundle ) Tempoh Kempen: 1 Julai 2018 hingga 30 September 2018 1. Definisi Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

RM10,000 RM99, % 3.50% 3.50% RM100,000 RM499, % 2.80% 2.50% RM500,000 dan ke atas 2.50% 2.30% 2.00%

RM10,000 RM99, % 3.50% 3.50% RM100,000 RM499, % 2.80% 2.50% RM500,000 dan ke atas 2.50% 2.30% 2.00% Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank ) dan bermula pada 2 Januari 2014 dan berakhir pada 30 Jun 2014, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh

Lebih terperinci

Kempen Wealth Starter CIMB ( Kempen ) - Terma-terma dan Syarat-syarat. 1. Tempoh Kempen

Kempen Wealth Starter CIMB ( Kempen ) - Terma-terma dan Syarat-syarat. 1. Tempoh Kempen Kempen Wealth Starter CIMB ( Kempen ) - Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB ) dan akan berlangsung dari 01 hb April 2016 sehingga

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

3. Individu yang berikut TIDAK layak untuk menyertai Kempen ini: -

3. Individu yang berikut TIDAK layak untuk menyertai Kempen ini: - Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad yang mengawal Kempen Sign up for CIMB Enrich Credit Card and spend to get up to 60,000 Welcome Enrich Miles Terma-terma dan Syarat-syarat Tempoh Kempen 1.

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB ) dan akan berlangsung dari 03 hb Ogos 2015 sehingga 31 hb Oktober 2015, termasuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS ) 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank

Lebih terperinci

Nota: "Akaun Gaji" bermaksud akaun simpanan atau akaun semasa Pelanggan Work yang dikekalkan dengan CIMB Bank / CIMB Islamic Bank.

Nota: Akaun Gaji bermaksud akaun simpanan atau akaun semasa Pelanggan Work yang dikekalkan dengan CIMB Bank / CIMB Islamic Bank. TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN CIMB@WORK PRS KELAS X Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB@Work Skim Persaraan Swasta ( PRS ) ("Kempen ini") yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("Bank") akan bermula dari

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get 1. Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Khidmat Sendiri melalui Laman Web & Clicks

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Khidmat Sendiri melalui Laman Web & Clicks Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Khidmat Sendiri melalui Laman Web & Clicks Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Ganjaran untuk Permohonan Khidmat Sendiri melalui

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Khidmat Sendiri melalui Laman Web & Clicks

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Khidmat Sendiri melalui Laman Web & Clicks Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Khidmat Sendiri melalui Laman Web & Clicks Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Ganjaran untuk Permohonan Khidmat Sendiri melalui

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital"

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN MEMANDU BERSAMA CIMB BAGI RAKAN-PEMANDU GRAB

TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN MEMANDU BERSAMA CIMB BAGI RAKAN-PEMANDU GRAB TERMA DAN SYARAT BAGI KEMPEN MEMANDU BERSAMA CIMB BAGI RAKAN-PEMANDU GRAB 1. Kempen 1.1 Kempen Memandu Bersama CIMB ("Kempen") bagi Rakan Pemandu-Grab yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [13491-P] ("CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen DuitNow Click & Win CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen DuitNow Click & Win CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen DuitNow Click & Win CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen DuitNow Click & Win CIMB ( Kempen") adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan CIMB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen CIMB Preferred Wealth

Terma dan Syarat Kempen CIMB Preferred Wealth Terma dan Syarat Kempen CIMB Preferred Wealth Kempen 1. Kempen CIMB Preferred Wealth dianjurkan oleh ("CIMB Bank") dan ("CIMB Islamic"). CIMB Bank dan / atau CIMB Islamic di sini secara kolektif dirujuk

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Umrah Bersama CIMB Islamic

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Umrah Bersama CIMB Islamic 1. Kempen Umrah Bersama CIMB Islamic ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB ). Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Umrah Bersama CIMB Islamic 2. Kempen

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB 1. Takrif 1.1. "Kempen SOMPO Travel Plus Bagasi Samsonite" ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "CIMB Bank" atau "Bank"). 2. Tempoh Kempen 2.1. Kempen

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit" ("Kempen

Lebih terperinci

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma- Terma dan Syarat-Syarat Promosi yang boleh didapati

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen")

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest (Kempen) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau " CIMB Bank ") dan bermula dari

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Save and Fly

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Save and Fly TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Tempoh Kempen 1. ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 1 September 2018 hingga 30 November

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). 2. Setiap sebutan PayNet merujuk kepada Payments Network Malaysia Sdn Bhd (836743-D). 3. JomPAY merujuk kepada inisiatif kebangsaan untuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB TERMA & SYARAT Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i () RHB 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen Penjualan Silang Banka dengan DT/ DB-i Tempoh Kempen: 1 Jun November 2019

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen Penjualan Silang Banka dengan DT/ DB-i Tempoh Kempen: 1 Jun November 2019 Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen Penjualan Silang Banka dengan DT/ DB-i Tempoh Kempen: 1 Jun 2019-30 November 2019 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 Jun 2018

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Spend and Win Debit Card ( Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Octo Edisi Terhad Preferred Tempoh Kempen 1. Kempen Octo Edisi Terhad Preferred ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza 2018 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Year End Bonanza 2018 adalah

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Islamic Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Islamic Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Islamic Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Islamic ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Kempen ini diadakan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB Bank ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen 2019 March CIMB Bank Spend & Get Bonus Points

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen 2019 March CIMB Bank Spend & Get Bonus Points TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen 2019 March CIMB Bank Spend & Get Bonus Points 1. Kempen 2019 March CIMB Bank Spend & Get Bonus Points ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) (

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen AmBank BonusLink

Terma dan Syarat Kempen AmBank BonusLink 1 Definisi 1.1 Untuk tujuan ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang ditentukan baginya melainkan sekiranya konteks memerlukan sebaliknya: Bank merujuk kepada AmBank (M) Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK YANG MENGAWAL AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK PROGRAM KESETIAAN AIRASIA BIG

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK YANG MENGAWAL AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK PROGRAM KESETIAAN AIRASIA BIG TERMA DAN SYARAT CIMB BANK YANG MENGAWAL AKAUN AIRASIA SAVERS CIMB BANK PROGRAM KESETIAAN AIRASIA BIG 1. Akaun AirAsia Savers CIMB Bank Program Kesetiaan AirAsia BIG ( Program ) yang dianjurkan oleh CIMB

Lebih terperinci