PERBENDAHARAAN MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERBENDAHARAAN MALAYSIA"

Transkripsi

1 WP 9.2 KERAJAAN MALAYSIA Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis PERBENDAHARAAN MALAYSIA

2 WP 9.2 KANDUNGAN KEMUDAHAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM... 2 WP 9.2 Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis Tujuan Pembiayaan Tafsiran Kuasa Meluluskan Pinjaman Kenderaan Peraturan Permohonan Pinjaman Syarat-Syarat Pinjaman Jumlah Pinjaman Yang Diluluskan Bayaran Perkhidmatan Ke Atas Pinjaman Pembiayaan Menggunakan Kumpulan Wang Pendahuluan Kenderaan Persekutuan Skim Bayaran Ke Atas Pinjaman Yang Dibiayai Oleh BSN Dan CIMB Tempoh Bayaran Balik Pinjaman Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Pinjaman Untuk Membeli Kenderaan Yang Sudah Terpakai Format Kelulusan Yang Seragam Hakmilik Atas Kenderaan Cara-Cara Mengakaun Pinjaman Peraturan-Peraturan Selepas Kenderaan Dibeli Kenderaan Yang Dibeli Syarat-Syarat Tambahan Pinjaman Kenderaan Untuk Pegawai- Pegawai Yang Berkhidmat Di Luar Negeri Penalti Dan Tindakan Surcaj Am LAMPIRAN M.S. 1/17

3 WP 9.2 KEMUDAHAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM WP 9.2 Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis 1. Tujuan 1.1 Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk menetapkan peraturan dan syarat mengenai pinjaman kenderaan bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis. Bagi maksud pekeliling ini, kenderaan ditakrifkan sebagai kereta, motosikal, motobot, enjin bot, bot dan basikal. 2. Pembiayaan 2.1 Bagi tujuan pembiayaan pinjaman, Kerajaan telah melantik dua institusi kewangan sebagai bank pembiaya iaitu: Bil. Bank Pembiaya Skim Perkhidmatan 1. Bank Simpanan Nasional (BSN) i) Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan; ii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan; dan iii) Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis. 2. Commerce Investment Merchant Bank (CIMB) Pegawai Pendidikan. Perkhidmatan 3. Tafsiran 3.1 Melainkan sesuatu itu terjelas maksudnya di dalam Pekeliling ini tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: "harga belian" bererti jumlah kos bagi kenderaan yang akan dibeli oleh Kerajaan melalui bayaran seperti berikut: (a) (b) amaun pembiayaan Kerajaan yang diluluskan kepada pegawai; dan bayaran muka yang ditanggung oleh pegawai jika harga kenderaan melebihi kelayakan pegawai. M.S. 2/17

4 WP 9.2 "amaun pembiayaan Kerajaan" bererti jumlah yang dibiayai oleh Kerajaan berdasarkan kepada kelayakan pegawai. "bayaran muka" bererti amaun perbezaan di antara harga belian dengan amaun pembiayaan Kerajaan. "harga jualan" bererti jumlah sebenar yang akan dibayar oleh pegawai seperti berikut: (a) (b) bayaran muka yang ditanggung oleh pegawai jika harga kenderaan melebihi kelayakan pegawai; dan amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan. "keuntungan" bererti satu kadar keuntungan yang akan ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. "tugas rasmi" bererti tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus-kursus dan tidak termasuk perjalanan ulang-alik ke pejabat. "Polisi Perlindungan Takaful" bererti suatu skim perlindungan insurans kenderaan yang berasaskan kepada prinsip saling jaminmenjamin yang diluluskan oleh Kerajaan. 4. Kuasa Meluluskan Pinjaman Kenderaan 4.1 Kuasa untuk meluluskan pinjaman kenderaan kepada pegawaipegawai yang memenuhi semua syarat mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan dalam pekeliling ini adalah diberi kepada semua Ketua Setiausaha Kementerian/Pegawai Pengawal yang disenaraikan dalam Anggaran Belanjawan Tahunan. Ketua Setiausaha Kementerian dan Pegawai Pengawal boleh mewakilkan kuasa itu secara bertulis kepada seorang Pegawai Kanan dan Perbendaharaan diberitahu mengenai perkara ini. 4.2 Permohonan-permohonan daripada Ketua Setiausaha Kementerian/Pegawai Pengawal serta permohonan-permohonan daripada pegawai-pegawai yang tidak memenuhi syarat-syarat pinjaman hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan untuk dipertimbangkan. 5. Peraturan Permohonan Pinjaman 5.1 Semua permohonan hendaklah dikemukakan dalam Borang Permohonan yang ditetapkan sebanyak dua (2) salinan bersama dengan lima (5) salinan Surat Perjanjian yang telah dipenuhi. Selepas permohonan diluluskan, salinan-salinan Borang Permohonan dan Surat Perjanjian diedarkan seperti berikut: M.S. 3/17

5 WP 9.2 (a) (b) (c) (d) Salinan asal Borang Permohonan dan salinan asal Surat Perjanjian yang telah disetemkan secukupnya dan salinansalinan yang kedua dikehendaki dikembarkan kepada baucer bayaran pinjaman; Salinan ketiga dikehendaki disimpan oleh Kementerian/ Jabatan yang meluluskan pinjaman; Salinan keempat adalah untuk kegunaan Jabatan yang bertanggungjawab menguruskan bayaran balik pinjaman melalui potongan gaji bulanan; dan Salinan kelima disimpan dalam Fail Peribadi Peminjam. 5.2 Borang Permohonan Pinjaman Kenderaan (Kew 294 Pindaan 1/93) dan Surat Perjanjian (Kew 295 Pindaan 1/93) adalah seperti di Lampiran A dan Lampiran B. 5.3 Borang Perjanjian Pinjaman Kenderaan adalah dikehendaki disetem dengan nilai duti selaras dengan Akta Setem Syarat-Syarat Pinjaman 6.1 Pegawai-pegawai yang layak memohon pinjaman kenderaan ialah pegawai-pegawai yang berjawatan tetap dan pegawai-pegawai yang berkhidmat secara kontrak. Pinjaman adalah bagi membeli kenderaan yang dibenarkan mengikut kelayakan dan kemampuan seseorang pegawai yang sesungguhnya memerlukan kenderaan untuk menjalankan tugas rasmi dengan sempurna. Bagi tujuan ini, Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan syarat ini dipatuhi dengan sepenuhnya. 6.2 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak memohon pinjaman kereta adalah Pegawai yang berjawatan tetap dan sesungguhnya memerlukan kereta untuk menjalankan tugas rasmi. Mereka yang bergaji pokok tidak kurang daripada 1, dan memegang jawatan penting seperti Pengetua, Guru Besar, Penolong Kanan, Penyelia Petang, Guru Hal Ehwal Murid dan Ko-Kurikulum dan Warden Asrama layak memohon. 6.3 Sebarang permohonan pertukaran jenis kenderaan yang dibeli hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai yang meluluskan pinjaman. Salinan kelulusan tersebut hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) atau Pejabat Pembayar yang berkenaan. 6.4 Pinjaman hanya boleh diberi kepada seseorang pegawai sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun dengan syarat pinjaman yang ada telah diselesaikan. Walau bagaimanapun, syarat mengenai tempoh ini boleh diberi kelonggaran dengan mendapat kelulusan M.S. 4/17

6 WP 9.2 khas dari Perbendaharaan seperti kerosakan kereta yang tidak ekonomi dan selamat dari segi mekanikal untuk dipakai serta disahkan oleh Jurutera Mekanikal, (JKR Woksyop Persekutuan) tertakluk baki pinjaman telah dibayar balik sepenuhnya. 6.5 Pinjaman kepada pegawai yang masih dalam tempoh percubaan atau berkhidmat secara kontrak hendaklah dijamin oleh dua (2) orang pegawai dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan yang telah disahkan dalam jawatannya. Bagi perkhidmatan polis, pinjaman hendaklah dijamin oleh dua (2) orang pegawai dari Inspektor ke atas atau dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan dari Gred 27 ke atas yang telah disahkan dalam jawatannya. 6.6 Jumlah pinjaman tidak boleh melebihi harga bersih kenderaan (harga jualan kenderaan, cukai eksais dan cukai jualan) dan tidak termasuk bayaran cukai jalan raya, bayaran insurans dan lain-lain bayaran tambahan yang berkenaan kepada kenderaan tersebut. 6.7 Jumlah pinjaman yang diluluskan hendaklah dibundarkan kepada angka ratusan ringgit yang kurang kecuali bagi pinjaman untuk membeli bot dan basikal. Misalnya, bagi permohonan sebanyak 13,950.00, pinjaman yang boleh diluluskan ialah 13, Satu lagi contoh ialah bagi membeli kereta yang berharga bersih 19, tetapi pegawai berkenaan mempunyai kelayakan maksima meminjam 23,000.00, pinjaman yang boleh diluluskan ialah 19, Selagi pinjaman belum diselesaikan sepenuhnya: (a) (b) Peminjam hendaklah membeli Polisi Insurans Komprehensif bagi melindungi kenderaan itu di mana jumlah amaun perlindungannya pada tiap-tiap tahun hendaklah tidak kurang dari baki pinjaman yang masih ada; dan Peminjam tidak boleh menjual, memindah hak milik atau menggadaikan kenderaan tersebut tanpa kebenaran khas dari Perbendaharaan. 6.9 Syarat-syarat di perenggan 7.3 hendaklah diambilkira apabila permohonan dipertimbangkan. 7. Jumlah Pinjaman Yang Diluluskan 7.1 Jumlah maksimum pinjaman yang boleh diberi kepada seseorang pegawai adalah seperti berikut: M.S. 5/17

7 WP 9.2 Jumlah Had Pinjaman (a) Membeli kereta Had Pinjaman (i) (ii) Jawatan-Jawatan Utama dan Jawatan- Jawatan Gred Khas atau Timbalan Pesuruhjaya Polis hingga Ketua Polis Negara Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Penolong Penguasa Polis hingga Penolong Kanan Pesuruhjaya Polis 70, , (iii) Kumpulan Sokongan atau Ketua Inspektor Polis dan ke bawah (Kelulusan khas bagi gaji 1, ke bawah) 55, (b) Membeli Motosikal - 10, (c) Membeli Motobot - 4, (d) Membeli Enjin Motobot - 3, (e) Membeli Bot (f) Membeli Basikal Bagi pinjaman di perenggan 7.1(c) hingga (f) tersebut, Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa pinjaman diberikan kepada pegawai-pegawai yang dikehendaki menggunakan bot/motobot/enjin motobot untuk tugas rasmi di mana kenderaan lain tidak boleh digunakan. 7.3 Semasa mengemukakan permohonan, pegawai hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut: (a) (b) pegawai mempunyai lesen memandu yang sah; dan jumlah ansuran potongan bulanan pembiayaan kenderaan berkenaan tidak melebihi satu pertiga (1/3) daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan gajinya, termasuk ansuran potongan pembiayaan kenderaan berkenaan, tidak melebihi 60% dari gaji pokok serta elaunelaun. 7.4 Permohonan pinjaman untuk membeli kereta oleh seseorang pegawai yang bergaji kurang daripada 1, sebulan hanya boleh dipertimbangkan dan diluluskan oleh Perbendaharaan dengan syarat: M.S. 6/17

8 WP 9.2 (a) Ketua Jabatan memperakukan bahawa: (i) (ii) Pegawai itu tidak dapat menjalankan tugas rasmi dengan cekapnya setiap hari tanpa menggunakan sebuah kereta sendiri, ataupun pegawai yang berkenaan telah disahkan oleh Lembaga Perubatan (Perintah Am Bab F) sebagai tidak boleh menunggang motosikal; Pegawai mempunyai lesen memandu yang sah; (iii) Jumlah ansuran potongan bulanan pinjaman kenderaan tidak boleh melebihi satu pertiga (1/3) daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan termasuk potongan ansuran kenderaan yang ditanggung oleh pegawai tersebut tidak boleh melebihi 60% dari gaji pokok serta elaun-elaun, dan (iv) Jauh perjalanannya kerana tugas rasmi adalah melebihi daripada 200 km tiap-tiap bulan, selama tiga (3) bulan berturut-turut. (b) Pegawai yang berkenaan telah diberi kelulusan untuk menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas C. 8. Bayaran Perkhidmatan Ke Atas Pinjaman Pembiayaan Menggunakan Kumpulan Wang Pendahuluan Kenderaan Persekutuan 8.1 Bayaran perkhidmatan 4% setahun yang dikira atas baki bulan yang belum diselesaikan adalah dikenakan kepada peminjam melainkan pinjaman membeli bot dan basikal di mana dikecualikan daripada bayaran perkhidmatan. 8.2 Bayaran perkhidmatan sebanyak 10% setahun akan dikenakan ke atas ansuran-ansuran tertunggak sehingga diselesaikan. 8.3 Bayaran perkhidmatan tidak dikenakan ke atas baki pinjaman peminjam yang telah meninggal dunia. 9. Skim Bayaran Ke Atas Pinjaman Yang Dibiayai Oleh BSN Dan CIMB 9.1 Skim bayaran ke atas pinjaman kenderaan ini adalah seperti berikut: bayaran akan dibuat melalui potongan gaji bulanan peminjam dan terus dibayar kepada BSN/CIMB melalui JANM atau Jabatan Mengakaun Sendiri mengikut mana yang berkenaan; M.S. 7/17

9 WP bayaran perkhidmatan 4% setahun yang dikira atas baki bulan yang belum diselesaikan dikenakan kepada peminjam; bayaran perkhidmatan atas kadar yang ditetapkan oleh BSN/CIMB akan dikenakan ke atas ansuran yang tertunggak sehingga diselesaikan; bagi peminjam yang diluluskan cuti tanpa gaji atau separuh gaji, Ketua Setiausaha Kementerian/Pegawai Pengawal akan terus membuat pembayaran balik ansuran bulanan peminjam tersebut kepada pihak bank dengan menggunakan Kumpulan Wang Pendahuluan Kenderaan Persekutuan sepanjang tempoh penangguhan bayaran ansuran bulanan peminjam yang diluluskan. Peminjam yang bercuti tanpa gaji atau separuh gaji itu dikehendaki membayar balik ansuran bulanan melalui potongan gaji apabila kembali berkhidmat dan dikreditkan kepada Kumpulan Wang tersebut; pinjaman hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum peminjam bersara, meletak jawatan atau meninggalkan perkhidmatan. Tempoh bayaran pinjaman hendaklah tidak melebihi baki tempoh perkhidmatan peminjam dengan Kerajaan; bagi peminjam yang meninggal dunia di mana Pegawai Pengawal telah menjelaskan hutang baki pinjaman dengan BSN/CIMB, Pegawai Pengawal berhak menuntut dari waris simati amaun pinjaman yang telah dijelaskan oleh Kementerian; Ketua Setiausaha Kementerian/Pegawai Pengawal adalah diberi kuasa untuk membuat potongan sekaligus semua ansuran tertunggak atau baki pinjaman yang belum diselesaikan termasuk bayaran perkhidmatan yang ditetapkan oleh BSN/CIMB daripada gaji bulanan peminjam; dan notis yang perlu dikemukakan oleh Kerajaan kepada BSN/CIMB bagi tujuan menyalurkan wang pinjaman yang diluluskan terus ke dalam akaun bank peminjam adalah seperti mana yang ditetapkan oleh JANM. 10. Tempoh Bayaran Balik Pinjaman 10.1 Cara-cara pembayaran balik pinjaman kenderaan adalah seperti berikut: (a) Pinjaman dan bayaran perkhidmatan hendaklah dibayar balik sebanyak yang sama jumlahnya pada tiap-tiap bulan: M.S. 8/17

10 WP 9.2 (i) Bagi kereta baru tidak melebihi 108 bulan; (ii) Bagi kereta yang sudah terpakai tidak melebihi 96 bulan [tertakluk kepada perenggan 10.1 (b)]; (iii) Bagi motosikal yang baru tidak melebihi 60 bulan; (iv) Bagi motosikal yang sudah terpakai tidak melebihi 48 bulan [tertakluk kepada perenggan 10.1 (b)]; (v) (vi) (vii) Bagi motobot tidak melebihi 48 bulan; Bagi enjin motobot tidak melebihi 48 bulan; Bagi bot tidak melebihi 24 bulan; dan (viii) Bagi basikal tidak melebihi 20 bulan. (b) Walau bagaimanapun, baki pinjaman boleh diselesaikan lebih awal dari tempoh yang ditetapkan di atas Pinjaman hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum peminjam bersara atau meninggalkan perkhidmatan atau tamat tempoh kontrak perkhidmatannya tertakluk kepada perenggan 9.1, tempoh maksimum pinjaman hendaklah tidak melebihi dari baki tempoh perkhidmatan pegawai dengan Kerajaan Baki pinjaman peminjam yang meninggal dunia boleh diselesaikan oleh waris si mati atau dari hasil penjualan kenderaan. Pegawai Pengawal Kementerian/Jabatan bertanggungjawab menyelesaikan baki hutang mengikut peraturan kewangan yang berkuat kuasa Baki pinjaman peminjam yang meletak jawatan atau meninggalkan perkhidmatan hendaklah diselesaikan sepenuhnya sebelum tarikh meninggalkan perkhidmatan atau dari hasil penjualan kenderaan Ketua Jabatan/Pegawai Pemerintah (Polis) adalah diberi kuasa untuk membuat potongan sekaligus semua ansuran tertunggak atau baki pinjaman yang belum diselesaikan termasuk bayaran perkhidmatan sebanyak 10% setahun daripada gaji bulanan peminjam Penangguhan bayaran balik ansuran bulanan pinjaman kenderaan adalah dibenarkan kepada pegawai-pegawai yang telah diluluskan cuti tanpa gaji oleh Kerajaan. Walau bagaimanapun, bayaran perkhidmatan mengikut kadar biasa masih berkuat kuasa sepanjang tempoh penangguhan cuti tanpa gaji tersebut. M.S. 9/17

11 WP Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Pinjaman Untuk Membeli Kenderaan Yang Sudah Terpakai 11.1 Jika membeli kereta atau motosikal yang sudah terpakai (termasuk kenderaan-kenderaan "recondition") syarat-syarat pinjaman adalah seperti berikut: (a) (b) Pinjaman hendaklah tidak melebihi harga bersih kenderaan atau maksimum kelayakannya atau nilaian kenderaan tersebut yang dinilai oleh Jurutera Kerajaan atau Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Semua kenderaan terpakai (termasuk "recondition") hendaklah dinilai oleh Jurutera Mekanikal (JKR Woksyop Persekutuan) atau pihak JPJ untuk melayakkan membuat permohonan pinjaman kenderaan; Semua Sijil Nilaian Kenderaan yang dikeluarkan oleh Jurutera Mekanikal (JKR Woksyop Persekutuan) atau pihak JPJ hendaklah disertakan butir-butir berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Nama pemilik berdaftar; Jenis, nombor dan kuasa kenderaan; Nombor "chasis" dan nombor enjin; Nilai kereta/motosikal; dan Baki tempoh kereta/motosikal tersebut berekonomi dan selamat dipakai. Dengan demikian, tempoh bayaran balik pinjaman kenderaan hendaklah ditentukan berdasarkan kepada baki tempoh kenderaan berekonomi dan selamat dipakai sebagaimana dinilaikan oleh pihak Jurutera Mekanikal (JKR Woksyop Persekutuan) atau pihak JPJ Sijil nilaian asal kenderaan tersebut hendaklah disertakan dengan permohonan pinjaman kenderaan dan baucar pembayaran Kenderaan tersebut mestilah boleh dilindungi dengan polisi insurans komprehensif sehingga baki pinjaman diselesaikan. Ketua Jabatan yang meluluskan pinjaman kenderaan hendaklah berpuas hati bahawa kenderaan itu boleh dilindungi dengan polisi insurans komprehensif sehingga pinjaman diselesaikan. M.S. 10/17

12 WP Format Kelulusan Yang Seragam 12.1 Semua Kementerian dan Jabatan yang memberi kelulusan kepada pinjaman kenderaan adalah dikehendaki mengeluarkan surat kelulusan seperti di Lampiran C selepas kelulusan kepada permohonan pinjaman dibuat. 13. Hakmilik Atas Kenderaan 13.1 Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan dan peminjam adalah sama-sama bertanggungjawab untuk meminta pihak JPJ mencatatkan perkataan "Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan" di dalam Buku Pendaftaran Kenderaan semasa pendaftaran nama peminjam sebagai pemilik berdaftar dilakukan. Catatan ini hanya boleh dibatalkan oleh pihak JPJ apabila Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan/Pegawai Pemerintah (Polis) yang berkenaan memberitahu secara bertulis bahawa pinjaman itu telah diselesaikan dengan sepenuhnya. 14. Cara-Cara Mengakaun Pinjaman 14.1 Berikut adalah peraturan-peraturan bagi menguruskan Akaun Pinjaman Kenderaan:- (a) (b) (c) (d) Pinjaman yang dibayar dalam sesuatu bulan dianggap sebagai diberi pada akhir bulan tersebut dan pembayaran balik hendaklah dimulai dengan potongan dari gaji tidak lewat dari dua (2) bulan berikutnya. Sebagai contoh, bagi cek pinjaman yang dikeluarkan pada bulan Januari, potongan hendaklah bermula dari gaji bulan Mac. Potongan dari gaji akan dianggap sebagai dibuat dan dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan pada hujung bulan dalam mana potongan ini dibuat; Bayaran balik jumlah pinjaman dan bayaran perkhidmatan adalah menurut kiraan seperti di Lampiran D; Semua pinjaman akan diakaunkan ke dalam Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan Persekutuan dan pembayaran balik pokok dan bayaran perkhidmatan hendaklah dikreditkan ke dalam kira-kira kumpulan wang yang sama; Bayaran perkhidmatan hendaklah dikreditkan pada mulanya ke dalam Kumpulan Wang Pinjaman Kenderaan yang berkenaan dan kemudiannya dipindahkan kepada Hasil pada 31 Disember tiap-tiap tahun atau menurut yang diarahkan oleh Akauntan Negara Malaysia atau Pegawai- Pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang berkenaan; M.S. 11/17

13 WP 9.2 (e) (f) (g) (h) (i) (j) Peminjam adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran jika potongan dari gaji bulanan tidak sempat dibuat; Jika peminjam itu bertukar dari Jabatan Negeri ke Jabatan Persekutuan, Sijil Gaji Akhirnya hendaklah menyatakan butir-butir mengenai baki pinjaman yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. Baki pinjaman yang belum diselesaikan itu hendaklah dibayar balik oleh Jabatan Persekutuan kepada Jabatan Negeri melalui Kumpulan Wang Pinjaman Persekutuan dan Peminjam berkenaan kemudiannya hendaklah membayar balik baki pinjamannya dan bayaran perkhidmatan itu kepada Jabatan Persekutuan berkenaan; Jika peminjam itu ditukarkan dari Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri, Sijil Gaji Akhirnya hendaklah menyatakan butir-butir mengenai baki pinjaman yang belum selesai dan amuan bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. Baki pinjamannya hendaklah dibayar balik kepada Jabatan Persekutuan oleh Jabatan Negeri melalui Kumpulan Wang Pinjaman Negeri berkenaan dan kemudiannya peminjam hendaklah membayar balik baki pinjaman dan bayaran perkhidmatan ini kepada Jabatan Negeri tersebut; Jika seseorang Pegawai Persekutuan itu bertukar dari satu Jabatan Negeri ke Jabatan Negeri yang lain, Sijil Gaji Akhirnya hendaklah menyatakan butir-butir mengenai baki pinjaman yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. Baki pinjaman hendaklah diselesaikan oleh Jabatan Negeri yang ia ditukarkan itu dan kemudiannya peminjam itu hendaklah membayar balik baki pinjamannya dan bayaran perkhidmatan kepada Jabatan Negeri berkenaan; Peraturan-peraturan di atas hendaklah juga dipakai di dalam kes-kes pertukaran atau pinjaman seseorang pegawai dari Perkhidmatan Persekutuan, Negeri, Badan- Badan Berkanun dan Kuasa-Kuasa Tempatan dan sebaliknya; Peraturan di perenggan 14.1 (f) hingga (i) tidak terpakai untuk Pasukan Polis JANM dan semua Pejabat Pembayar hendaklah mengemukakan kepada Perbendaharaan suatu penyata mengenai semua kes potongan ansuran kenderaan yang tertunggak selama tiga (3) bulan pada 30 Jun dan pada 31 Disember setiap tahun dalam tempoh "satu bulan" dari tarikh-tarikh tersebut. M.S. 12/17

14 WP Jabatan/Unit yang membayar gaji peminjam adalah bertanggungjawab untuk mengutip balik pinjaman kenderaan. Pegawai yang telah meminjam juga sama-sama bertanggungjawab untuk memastikan bayaran balik pinjamannya dilakukan menurut peraturan yang telah ditetapkan Kaedah pengakaunan pinjaman kenderaan adalah berdasarkan arahan-arahan yang berasingan yang dikeluarkan oleh Akauntan Negara Malaysia dari semasa ke semasa Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab sepenuhnya mengambil tindakan yang perlu untuk mendapatkan bayaran balik menerusi potongan gaji pegawai yang meminjam atau mengambil tindakan yang sewajarnya berdasarkan kepada perjanjian pinjaman kenderaan yang berkenaan Nombor rujukan akaun hendaklah dicatatkan di dalam kesemua penyata perubahan gaji. Apabila seseorang pegawai itu bertukar pejabat Sijil Gaji Akhirnya hendaklah menyatakan butir-butir berikut: (a) (b) (c) (d) (e) Jumlah pinjaman yang diluluskan; Tempoh bayaran balik; Tarikh mula potongan dibuat; Baki pinjaman yang belum selesai; dan Kadar bayaran perkhidmatan. Untuk tujuan ini JANM dan Pejabat-Pejabat Pembayar bolehlah menahan Sijil Gaji Akhir peminjam yang bertukar di mana masih ada tunggakan ansuran yang belum diselesaikan. 15. Peraturan-Peraturan Selepas Kenderaan Dibeli 15.1 Seseorang pegawai yang mendapat pinjaman untuk membeli kenderaan hendaklah menyerahkan resit pembelian sekaligus kenderaan, Cover-Note/Sijil Insurans Komprehensif dan Buku Pendaftaran Kenderaan yang dicatat "Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan" kepada pegawai yang meluluskan permohonannya di dalam tempoh 30 hari selepas cek bayaran diterima oleh pejabat di mana peminjam bertugas. Sekiranya peminjam gagal menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di dalam tempoh 30 hari, maka pinjaman itu dianggap sebagai terbatal. M.S. 13/17

15 WP Ketua Jabatan/Pegawai Pemerintah (Polis) hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali kesemua wang pinjaman kenderaan secara sekali gus dan pegawai berkenaan dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak 10% setahun ke atas jumlah pinjaman yang diluluskan. Gaji dan elaun-elaun pegawai berkenaan tidak akan dibayar sehingga kesemua pinjaman dengan bayaran perkhidmatan sebanyak 10% setahun dikutip secara potongan dari gaji dan elaun-elaun peminjam tersebut Jika pinjaman kenderaan dibatalkan atas sebab-sebab selain daripada di perenggan 15.1 termasuk pembatalan pinjaman ke atas pilihan sendiri, Ketua Jabatan/Pegawai Pemerintah (Polis) hendaklah mendapatkan balik baki pinjaman kenderaan yang telah diluluskan dengan bayaran perkhidmatan sebanyak 10% setahun secara potongan gaji dan elaun-elaun peminjam berkenaan Pegawai yang meluluskan pinjaman adalah dengan sendirinya bertanggungjawab memeriksa resit-resit pembelian, Buku Pendaftaran Kenderaan, Cover-Note/Sijil Insurans dan kenderaan yang telah dibeli oleh peminjam. Beliau bolehlah juga mengarahkan seorang pegawai yang lain secara bertulis untuk menjalankan kewajipan tersebut bagi pihak beliau Buku Daftar Pinjaman Kenderaan mengenai semua pinjaman yang telah diluluskan hendaklah disediakan dan disimpan oleh Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan dan Buku Daftar berkenaan hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut:- (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Nama; Nombor Kad Pengenalan; Tarikh pinjaman diberikan; Jumlah pinjaman; Tarikh cek bayaran diterima oleh pejabat peminjam bertugas; Tarikh cek bayaran diterima oleh peminjam; Nombor dan tarikh baucer pembayaran pinjaman dan cek; Tarikh resit pembelian; Tarikh Buku Pendaftaran dihantar untuk dicatat "Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan Jumlah tempoh bayaran balik; M.S. 14/17

16 WP 9.2 (k) (l) Tarikh ansuran pertama bayaran balik pinjaman dimulakan; dan Nama syarikat insurans, nombor Sijil Insurans, tempoh insurans diliputi bagi tiap-tiap tahun, jumlah amaun insurans dan tarikh Sijil Insurans diserahkan Salinan-salinan fotostat bagi resit pembelian, Buku Pendaftaran dan Sijil Insurans hendaklah disimpan dalam Fail Peribadi peminjam. Peminjam hendaklah mengemukakan Sijil Insurans tiap-tiap tahun kepada Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan dan Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan hendaklah menyimpan salinan-salinan fotostat Sijil Insurans itu tiap-tiap tahun sehingga pinjaman selesai sepenuhnya. 16. Kenderaan Yang Dibeli 16.1 Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa kenderaan yang dibeli oleh peminjam itu adalah dibeli terus dan tidak tertakluk kepada lain-lain urusan kewangan. Peminjam yang telah membeli kenderaan melalui syarikat-syarikat kewangan tidak boleh menggunakan wang pinjaman dari Kerajaan bagi menyelesaikan baki pinjamannya dengan syarikat kewangan Kenderaan tidak boleh didaftar atas nama peminjam sebelum pinjaman kenderaan diluluskan. 17. Syarat-Syarat Tambahan Pinjaman Kenderaan Untuk Pegawai- Pegawai Yang Berkhidmat Di Luar Negeri 17.1 Semua Kementerian/Jabatan yang mempunyai perwakilan di luar negeri hendaklah mematuhi peraturan-peraturan berikut di samping peraturan-peraturan yang tersebut di atas: (a) (b) Bagi tujuan permohonan pinjaman kenderaan, sebut harga pembelian kenderaan mestilah diperolehi dari agen kenderaan di luar negeri jika pembelian-pembelian dilakukan di luar negeri; Resit pembelian kenderaan hendaklah dihantar kepada JANM atau Pejabat-Pejabat Pembayar berkenaan untuk semakan dalam tempoh tiga (3) bulan selepas pembayaran dibuat; (c) Buku Pendaftaran Kenderaan hendaklah diserahkan kepada Ketua Perwakilan dalam tempoh 30 hari selepas pembelian dibuat. Ketua Perwakilan hendaklah menyimpan Buku Pendaftaran Kenderaan sehingga peminjam menyelesaikan pinjaman kenderaannya; M.S. 15/17

17 WP 9.2 (d) Kementerian/Jabatan yang memberi kelulusan kepada pemohon hendaklah memberitahu peminjam bahawa kenderaan tidak boleh dijual tanpa kebenaran Ketua Perwakilan; (e) Ketua Perwakilan adalah bertanggungjawab untuk memeriksa butir-butir kenderaan seperti di perenggan 15.4 (di mana yang berkenaan); (f) Ketua Perwakilan hendaklah melaporkan kepada Kementerian/Jabatan berkenaan mengenai butir-butir kenderaan yang telah dibeli oleh peminjam dan mengesahkan bahawa Buku Pendaftaran Kenderaan berkenaan adalah dalam simpanannya; (g) Bagi peminjam-peminjam yang membawa balik kenderaan ke tanahair di mana pinjamannya belum diselesaikan, syarat seperti di perenggan 13.1 hendaklah dipatuhi dalam tempoh 30 hari selepas kenderaan berkenaan diperolehi di Malaysia. 18. Penalti Dan Tindakan Surcaj 18.1 Semua syarat dan peraturan dalam Pekeliling Perbendaharaan ini hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh peminjam dan pegawai yang bertanggungjawab secara langsung dalam urusan pinjaman kenderaan. Ketua Setiausaha Kementerian/Ketua Jabatan hendaklah melaporkan dengan segera apa-apa penyelewengan atau kegagalan mematuhi peraturan-peraturan dalam Pekeliling ini kepada Perbendaharaan Bayaran penalti 10% setahun ke atas jumlah pinjaman akan dikenakan ke atas peminjam dan tindakan surcaj akan diambil terhadap pegawai yang bertanggungjawab dalam urusan pinjaman berkenaan sekiranya terdapat syarat-syarat dan peraturanperaturan di Pekeliling ini tidak dipenuhi. 19. Am 19.1 Dalam apa jua pun, Perbendaharaan berhak membuat atau mengenakan apa-apa syarat tambahan atau memberi kelonggaran/pengecualian kepada syarat-syarat tersebut, tanpa sebarang sebab Sebarang permohonan pengecualian "Polisi Perlindungan Takaful" bererti suatu skim perlindungan insurans kenderaan diturunkan kuasa kepada Pegawai Pengawal bagi tujuan perakuan. M.S. 16/17

18 WP 9.2 LAMPIRAN M.S. 17/17

19 WP 9.2 Lampiran A KERAJAAN MALAYSIA PEOHONAN PINJAMAN UNTUK MEMBELI KERETA/MOTOSIKAL/MOTOBOT/ENJIN MOTOBOT/BOT/BASIKAL BAGI PEGAWAI KERAJAAN BAHAGIAN I: (Diisi oleh Pemohon) (Diisi sebanyak 5 salinan) LAMPIRAN A (Kew Pin. 1/93) 1. Nama Penuh (Huruf Besar).. 2. Nombor Kad Pengenalan. 3. (i) Tarikh Lahir (ii) Umur pada Tarikh Memohon. 4. (i) Nama Jawatan yang Disandang.. (ii) Gred Jawatan.. (iii) Taraf Pegawai (sama ada dalam tempoh percubaan/tetap/kontrak). (iv) Skim Perkhidmatan 5. (i) Kementerian (ii) Jabatan.... (iii) Alamat Penuh Tempat Bertugas (i) Tarikh Perlantikan. (ii) Tarikh Pengesahan dalam Perkhidmatan.. 7. (i) Gaji Bulanan (ii) Elaun Memangku (jika ada).. (iii) Adakah memangku untuk kenaikan pangkat. 8. Butir-butir kenderaan yang hendak dibeli: (i) Jenis, Model dan Buatan.. (ii) Sukatan Silinder/No. Chasis/No. Enjin (iii) Harga Bersih (seperti ditetapkan dalam WP 9.2). (iv) Baru atau Terpakai (second-hand).. (Jika kenderaan terpakai, kembarkan Sijil Nilaian) 9. Kelayakan Pinjaman Maksimum Jumlah Pinjaman yang Diminta.. (Ringgit Malaysia.. ) 11. Tempoh Pembayaran Balik... Bulan. 12. Tugas jawatan yang menunjukkan sebab-sebab adanya keperluan menggunakan kenderaan persendirian.. M.S. 1/6

20 WP 9.2 Lampiran A 13. Jika pernah diberi pinjaman 6 tahun sebelum daripada ini, nyatakan: (i) Tarikh pinjaman terakhir diberi (ii) Jumlah pinjaman... (iii) Nombor akaun pinjaman itu.. (iv) Tarikh ansuran terakhir dibayar dan jumlah Sebab-sebab mengapa pinjaman baru dikehendaki 15. Jenis kenderaan yang digunakan sekarang semasa menjalankan tugas rasmi. 16. Butir-butir baki hutang lain dengan Kerajaan, jika ada, bagi pihak diri sendiri. Tarikh... (Tandatangan Pemohon) BAHAGIAN II: (Diisi oleh Penjamin hanya jika pemohon BELUM disahkan dalam jawatan ATAU pemohon ialah pegawai kontrak). PENJAMIN NO. 1 PENJAMIN NO. 2.. (Nama) Nombor Kad Pengenalan... Tarikh Lahir... Kementerian..... Jabatan.. Alamat Penuh Tempat Kerja Tarikh Disahkan Dalam Jawatan..... Gaji Bersih Bulanan. Butir-butir baki hutang kepada Kerajaan jika ada bagi pihak diri sendiri (Nama) Nombor Kad Pengenalan.. Tarikh Lahir.. Kementerian Jabatan Alamat Penuh Tempat Kerja Tarikh Disahkan Dalam Jawatan... Gaji Bersih Bulanan. Butir-butir baki hutang kepada Kerajaan jika ada bagi pihak diri sendiri (Tarikh) (Tandatangan). (Tarikh) (Tandatangan) PERINGATAN: Hanya pegawai-pegawai Kerajaan yang telah disahkan di dalam jawatan sahaja yang layak menjadi penjamin M.S. 2/6

21 WP 9.2 Lampiran A BAHAGIAN III: (Diisi oleh Ketua Jabatan/Bahagian semasa mengemukakan permohonan) Kepada.. Rujukan... Dikemukakan: Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar. *(i) Saya berpuas hati bahawa pembayaran balik pinjaman ini tidak akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon. *(ii) *(iii) Saya menyokong penuh bahawa sebuah kereta/motosikal/motobot/enjin motobot/bot/basikal adalah sangat perlu untuk pegawai ini menjalankan tugas-tugasnya setiap hari dengan sempurna. Saya tidak berpuas hati terhadap kedudukan kewangan pemohon di mana pembayaran balik akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon. *(iv) Saya berpendapat bahawa pemohon tidak memerlukan kereta/motosikal/motobot/enjin motobot/bot/basikal untuk tugas rasmi dan sebaliknya mengesyorkan sebuah kereta/motosikal/motobot/enjin motobot/bot/basikal. Tarikh.... (Tandatangan Ketua Jabatan/Bahagian) Nama Penuh Jawatan BAHAGIAN IV: (Diisi oleh Pegawai Yang Meluluskan Pinjaman) Kepada.. Rujukan..... (a) (b) *Pinjaman sebanyak diluluskan dengan dikenakan bayaran perkhidmatan yang dikira atas baki bulanan selama bulan. Kelulusan adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Arahan dan Pekeliling yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. *Pinjaman tidak diluluskan. Tarikh..... (Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan) Nama Penuh Jawatan * Potong yang mana tidak berkenaan M.S. 3/6

22 WP 9.2 Lampiran A BAHAGIAN V: (Diisi oleh Ketua Jabatan selepas pinjaman diluluskan) Cek Bayaran Pinjaman diterima oleh pemohon pada (i) (ii) (iii) (iv) (v) Nombor dan tarikh diterima oleh pemohon pada. Kenderaan yang dibeli diperiksa pada Nombor Pendaftaran Kenderaan/No. Chasis/No. Enjin.. Tarikh buku pendaftaran dicatatkan Hak Milik Dituntut oleh Kerajaan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Polisi Insurans Komprehensif (untuk tahun pertama sahaja) (a) (b) (c) (d) Bagi tempoh.. hingga Nombor Polisi... Jumlah Harga Perlindungan.. Nama Syarikat Insurans. 1. Disahkan butir-butir di atas telah diterima sebelum 30 hari selepas cek bayaran diterima oleh peminjam, disemak dan didapati benar. 2. Salinan-salinan fotostat resit, salinan buku pendaftaran dan salinan fotostat sijil insurans disimpan dalam fail peribadi peminjam. Tarikh.... (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Penuh Jawatan L PNMB., K.L. Borang ini menggantikan borang Kew. 294 Pindaan 1/90. M.S. 4/6

23 WP 9.2 Lampiran A JADUAL PERTAMA SEKSYEN PERKARA BUTIRAN 1. Butiran dan Perihal Kenderaan * No. Enjin: * No. Casis: Buatan: Nama Model: Kuasa Enjin: Bahan Bakar: Kelas Kegunaan: Jenis Badan: * Tahun Dibuat: 2. Butiran Penjual/Tuan Punya Asal Nama: No. K.P.: Alamat: 3. Harga Belian Kenderaan Jumlah harga belian ialah sebanyak.. (Ringgit Malaysia......) iaitu terdiri daripada: (a) (b) Amaun pembiayaan Kerajaan sebanyak (Ringgit Malaysia.....); Bayaran muka sebanyak.. (Ringgit Malaysia ) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli. * Bagi pembiayaan kenderaan terpakai sahaja. M.S. 5/6

24 WP 9.2 Lampiran A JADUAL KEDUA SEKSYEN PERKARA BUTIRAN 1. Harga Jualan Harga jualan ialah:.. (Ringgit Malaysia...) Iaitu terdiri seperti berikut: (a) (b) Bayaran muka sebanyak. (Ringgit Malaysia ) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli; dan Amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan (Ringgit Malaysia... ) 2. Amaun dan Tempoh Bayaran Balik Harga Jualan Harga jualan hendaklah dibayar balik secara potongan dari gaji tiap-tiap bulan sebanyak.. (Ringgit Malaysia ) bagi tempoh.. bulan PNMB.,K.L M.S. 6/6

25 WP 9.2 Lampiran B PERJANJIAN PINJAMAN UNTUK MEMBELI KERETA/MOTOSIKAL/MOTOBOT/ENJIN MOTOBOT/BOT/BASIKAL BAGI PEGAWAI KERAJAAN LAMPIRAN B (Kew. 295 Pin. 1/93) (Diisi sebanyak 5 salinan) PERJANJIAN dibuat pada. haribulan.....tahun. di antara No. Kad Pengenalan (kemudian daripada ini disebut Peminjam sebagai Pihak Pertama dengan KERAJAAN MALAYSIA (kemudian daripada ini disebut Kerajaan sebagai Pihak Kedua). BAHAWASANYA, menurut Arahan dan WP 9.2 yang berkuat kuasa, pinjaman untuk membeli terus sebuah kereta/motosikal/enjin motobot/motobot/bot/basikal adalah diberi kepada Pihak Pertama mengikut syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Arahan dan WP 9.2 tersebut. OLEH YANG DEMIKIAN adalah dipersetujui seperti berikut: 1. Seperti yang dimohon oleh Peminjam, Kerajaan bersetuju meluluskan kepada Peminjam, pinjaman sebanyak.. untuk dibayar balik kesemua wang yang dipinjam di dalam tempoh... bulan. Pinjaman ini adalah untuk membeli sebuah kenderaan sebagaimana yang diluluskan dalam Borang Permohonan Pinjaman Kenderaan (Kew. 294 Pindaan 1/93) yang berkenaan. 2. Pinjaman ini dikenakan bayaran perkhidmatan seperti yang ditetapkan di dalam Arahan dan WP 9.2 yang berkuat kuasa. 3. Peminjam dengan ini bersetuju: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang terkandung di dalam WP 9.2, Arahan-Arahan dan peraturan lain yang berkuat kuasa; Tidak akan menjual atau melepaskan dengan apa-apa cara jua kenderaan yang tersebut di atas sehingga kesemua jumlah wang yang dipinjam itu serta bayaran perkhidmatan dibayar balik melainkan terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Kerajaan; Menjelaskan semua baki pinjaman sebelum menamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan; Mengambil polisi insurans komprehensif bagi selama tempoh pinjaman belum diselesaikan sepenuhnya. Polisi insurans komprehensif hendaklah meliputi semua jenis kemalangan, kecurian, kebakaran dan bahaya Pihak Ketiga (tidak terhad). Jumlah perlindungan insurans itu hendaklah tidak kurang daripada baki pinjaman yang masih ada; Sekiranya potongan ansuran tidak dilakukan daripada gaji bulanan Peminjam walau dengan apa sebab pun, Peminjam hendaklah bertanggungjawab untuk membayar sendiri kepada Kerajaan sehingga potongan ansuran dilakukan. Bayaran perkhidmatan 10% setahun akan dikenakan ke atas ansuran yang tidak dijelaskan; Jika Peminjam menamatkan perkhidmatannya dengan Kerajaan atau ditamatkan oleh Kerajaan sebelum pinjaman dijelaskan, Peminjam hendaklah membayar sekali gus semua baki pinjaman dengan dikenakan bayaran perkhidmatan 10% setahun atas baki pinjaman. Jika Peminjam tidak M.S. 1/4

26 WP 9.2 Lampiran B dapat berbuat demikian, Kerajaan berhak melelong kenderaan berkenaan untuk menjelaskan jumlah baki pinjaman kenderaan dengan bayaran perkhidmatan 10% serta kos yang terlibat dan jika masih tidak mencukupi, baki wang Kerajaan tersebut akan dipungut melalui tindakan mahkamah; (vii) (viii) Jika Peminjam meninggal dunia, baki pinjaman hendaklah diselesaikan oleh waris (tidak termasuk bayaran perkhidmatan) secara sekali gus. Jika si waris Peminjam tidak dapat berbuat demikian, Kerajaan berhak melelong kenderaan berkenaan untuk menjelaskan jumlah baki pinjaman kenderaan dengan bayaran perkhidmatan 4% serta kos yang terlibat dan jika masih tidak mencukupi, baki wang Kerajaan tersebut akan dipungut daripada si waris melalui tindakan mahkamah atau daripada Penjamin-Penjamin berkenaan; Jika Peminjam gagal menjelaskan pinjamannya di dalam tempoh (3) bulan sebagaimana yang dituntut di perenggan 3 (vi) dan 3 (vii), maka adalah menjadi tanggungjawab Peminjam atau waris Peminjam berkenaan untuk menyerahkan milikan kenderaan itu kepada Kerajaan. Jika gagal, Kerajaan berhak mengambil tindakan selanjutnya di bawah Seksyen 11 dan 13, Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau peruntukan Undang-Undang lain yang berkaitan. 4. Kerajaan berhak menarik balik pinjaman kenderaan pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab dan menuntut bayaran balik baki pinjaman dengan sekaligus. 5. Kerajaan berhak ke atas kenderaan yang diberi pinjaman kecuali motobot/bot/basikal di bawah Seksyen 11 (3) Akta Pengangkutan Jalan Peminjam ialah orang yang akan didaftarkan sebagai Pembeli kenderaan. 7. Pinjaman yang diluluskan tidak boleh digunakan selain daripada maksud di para 1. Jika kenderaan digunakan untuk tujuan maksud yang lain, pinjaman ini adalah terbatal dan bayaran perkhidmatan 10% setahun akan dikenakan ke atas jumlah pinjaman mulai dari tarikh kelulusan pinjaman dan dikutip secara sekaligus. Peminjam berkenaan juga boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Perintah Am Bab D. Kerajaan juga berhak memotong semua baki pinjaman kenderaan yang diluluskan dengan bayaran perkhidmatan 10% setahun daripada gaji bulanan Peminjam tersebut. DITANDATANGANI OLEH: PEMINJAM... Tandatangan di hadapan SAKSI... Tandatangan Nama Penuh Nombor Kad Pengenalan. Jawatan Alamat Penuh Tempat Kerja Nama Penuh Nombor Kad Pengenalan. Jawatan Alamat Penuh Tempat Kerja M.S. 2/4

27 WP 9.2 Lampiran B DITANDATANGANI OLEH: KERAJAAN (Sebagai pihak Kerajaan sebagaimana yang tersebut di atas) di hadapan SAKSI... Tandatangan Nama Penuh Nombor Kad Pengenalan. Jawatan Alamat Penuh Tempat Kerja... Tandatangan Nama Penuh Nombor Kad Pengenalan. Jawatan Alamat Penuh Tempat Kerja JAMINAN Sebagai balasan kepada Kerajaan kerana bersetuju meminjamkan kepada (Peminjam) wang sebanyak (Ringgit Malaysia....) Dengan faedah mengikut syarat-syarat Perjanjian bertarikh.. yang dibuat di antara Kerajaan Malaysia yang tersebut sebagai satu pihak dengan. (Peminjam) yang tersebut. Kami yang bertandatangan di bawah ini bagi diri kami, waris-waris, wasi-wasi dan penerima-penerima serahak kami, dengan ini bersama-sama dan masing-masing menjamin bahawa jumlah wang tersebut sebanyak serta faedahnya akan dibayar balik oleh.. (Peminjam) yang tersebut mengikut syarat-syarat perjanjian tersebut. Sekiranya jumlah ini gagal dibayar oleh Peminjam, kami bertanggungjawab dan berkewajipan membuat pembayaran bagi pihak Peminjam apabila dituntut oleh Kerajaan. Kami mengakui bahawa Kerajaan berhak membuat tuntutan ke atas kami dan kami bersedia mengganti rugi dan membayar balik jumlah atau baki pinjaman yang masih belum dibayar oleh Peminjam berserta dengan kadar faedah dan kos kepada Kerajaan. PENJAMIN-PENJAMIN PENJAMIN NO. 1 SAKSI NO Tandatangan Nama Penuh Nombor Kad Pengenalan.. Jawatan Alamat Penuh Tempat Kerja Tandatangan Nama Penuh Nombor Kad Pengenalan.. Jawatan Alamat Penuh Tempat Kerja... M.S. 3/4

28 WP 9.2 Lampiran B PENJAMIN NO. 2 SAKSI NO Tandatangan... Tandatangan Nama Penuh Nombor Kad Pengenalan.. Jawatan Alamat Penuh Tempat Kerja... Nama Penuh Nombor Kad Pengenalan.. Jawatan Alamat Penuh Tempat Kerja... *Borang ini menggantikan Borang Kew. 295 Pindaan 1/90 PNMB.,K.L. M.S. 4/4

29 WP 9.2 Lampiran C LAMPIRAN C SURAT KELULUSAN PINJAMAN KENDERAAN Tuan, Kelulusan Pinjaman Kenderaan Encik/Cik.. No.K/P. Dengan ini dimaklumkan bahawa permohonan pinjaman kenderaan tuan/puan adalah diluluskan seperti berikut: i. Jumlah wang yang diluluskan. ii. iii. iv. Tempoh bayaran balik. Kereta baru/terpakai (No. Pendaftaran) Jenis, model dan buatan.. v. Sukatan silinder 2. Pinjaman kenderaan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan maksud yang lain. 3. Peminjam hendaklah menyerahkan resit pembelian kenderaan, Buku Pendaftaran Kenderaan yang dicop Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan dan Sijil Insurans Komprehensif dalam tempoh 30 hari dari tarikh cek pembayaran diterima. 4. Ketua Jabatan atau Pegawai yang diberi kuasa olehnya hendaklah memeriksa butir-butir seperti di perenggan 3 dan kenderaan yang telah diperolehi melalui wang pinjaman tersebut. 5. Peminjam adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran jika potongan daripada gaji bulanan tidak sempat dibuat. M.S. 1/2

30 WP 9.2 Lampiran C 6. Bayaran perkhidmatan sebanyak 10% setahun akan dikenakan ke atas ansuran-ansuran tertunggak sehingga diselesaikan. 7. Kenderaan hendaklah dibeli terus dan tidak tertakluk kepada lain-lain urusan kewangan. 8. Peminjam hendaklah mengambil insurans komprehensif sehingga pinjaman selesai dibayar dan amaun insurans tidak boleh kurang dari baki pinjaman. 9. Bayaran penalti 10% setahun dan tindakan tatatertib di bawah Perintah Am Bab D boleh diambil ke atas peminjam yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan peraturan yang terkandung dalam Pekeliling Perbendaharaan WP 9.2 ini. Sekian. b/p. Ketua Setiausaha Perbendaharaan s.k: Ketua Jabatan M.S. 2/2

31 LAMPIRAN D Pinjaman Kenderaan JADUAL ANSURAN BULANAN Bayaran Perkhidmatan : 4% Setahun Asas : Baki bulanan yang belum selesai , Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan , , , , , , , , , , Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan M.S. 1/35

32 2, , , , , , , , , , Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan , , , , , , , , , , Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan M.S. 2/35

33 4, , , , , , , , , , Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan , , , , , , , , , , Bulan , Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan M.S. 3/35

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 9.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Skim Kenderaan Mengikut Prinsip Al Bai Bithaman Ajil Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 4/2007

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 4/2007 UMP.BEND.10.12/3/07 (4) 27 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 4/2007 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 3 ( 6 ) Tarikh: Mac 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2017 SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 3 ( 6 ) Tarikh: Mac 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2017 SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/1Jld 3 ( 6 ) Tarikh: Mac 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2017 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato

Lebih terperinci

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari BAB 11 PINJAMAN 11.1 Pendahuluan 11.1.1 Universiti menawarkan dua jenis pinjaman kepada semua pegawai yang berkelayakan bagi tujuan memberi kemudahan kepada pegawai. Terdapat dua jenis pinjaman yang ditawarkan

Lebih terperinci

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah:

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: Lampiran A PINJAMAN KOMPUTER Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: 1. Tiga salinan borang komputer 2. Tandatangan asal pada

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PINJAMAN KENDERAAN/KOMPUTER/TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) UPSI

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PINJAMAN KENDERAAN/KOMPUTER/TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) UPSI Muka surat : 1/9 PENDAHULUAN 1. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mempunyai kemudahan pinjaman kenderaan / komputer / telefon pintar (Smartphones) kepada kakitangan tetap dan kontrak. 2. Kakitangan

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BEN/UGP/001/Pin. 3 BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan Pinjaman /

Lebih terperinci

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 9.1 KERAJAAN MALAYSIA Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi Anggota Perkhidmatan Awam PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 9.1 KANDUNGAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEMBIAYAAN MEMBELI KENDERAAN BAGI KAKITANGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEMBIAYAAN MEMBELI KENDERAAN BAGI KAKITANGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UKM/BEN/ASP/PTD-FR01 Tarikh Kuatkuasa: 15/01/2004 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PEMBIAYAAN MEMBELI KENDERAAN BAGI KAKITANGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1. Sila isi maklumat yang disediakan. 2. Segala

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 UMP.BEND.10.12/3/07 (5) 27 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF040/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN 1. Sila isi maklumat yang disediakan. 2. Segala butir-butir yang diperlukan dalam borang ini mestilah dipenuhkan & jika tiada butir-butir

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR PELETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

A. MAKLUMAT PERMOHONAN

A. MAKLUMAT PERMOHONAN Nama Penuh (Huruf Besar) : BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KENDERAAN BAGI PEGAWAI UPM No. Rujukan : A. MAKLUMAT PERMOHONAN No. Kad Pengenalan : No. Staf : Tarikh Lahir : Umur Pada Tarikh Memohon : Tahun Jawatan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel.: 606-2332266 Fax: 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/10.12/3/1 ( 9 ) 23 Oktober

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (Diisi sebanyak 2 salinan) UPSI/BEN/APK/B-01 BAHAGIAN I : ( Diisi oleh pemohon) 1. Nama Penuh (Huruf Besar)...

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93) MEMORANDUM

Lebih terperinci

Tatacara Pengeluaran Bayaran

Tatacara Pengeluaran Bayaran Tatacara Pengeluaran Bayaran JENIS Jenis I TATACARA PENGELUARAN BAYARAN Bayaran akan dikeluarkan kepada peguam selepas hartanah sempurna dicagar kepada Kerajaan Malaysia Setelah Borang Gadaian dikembalikan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam

KERAJAAN MALAYSIA. Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam WP 10.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN PENGURUSAN WANG AWAM... 2 WP 10.3/2013 Pengurusan Kehilangan Dan Hapuskira Wang Awam... 2

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (35) 30 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 35/2008 LARANGAN MEMINJAM WANG DAN BERADA DALAM KEADAAN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS Pekeliling ini

Lebih terperinci

Jawapan: Tuan adalah layak memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan jika tuan telah memenuhi syarat-syarat berikut:

Jawapan: Tuan adalah layak memohon Pinjaman Perumahan Kerajaan jika tuan telah memenuhi syarat-syarat berikut: CONTOH MENGISI BORANG PERMOHONAN PINJAMAN UNTUK JENIS 1 Nama saya adalah Kamarudin Bin Hamid.Saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Semeling Bedong sebagai seorang guru dibawah skim Pegawai Perkhidmatan

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93)

Lebih terperinci

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA WANG AWAM

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA WANG AWAM KK/BP 10/173/291 Jd. 2 (57) PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Kerajaan Negeri PENGURUSAN KEHILANGAN DAN HAPUS

Lebih terperinci

PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT

PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT PERJANJIAN INI DIPERBUAT pada haribulan.. 200.. di antara MAJLIS DAERAH TUMPAT (kemudian daripada ini disebut

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P05 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P05 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 19 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan penamatan perkhidmatan kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 1. KELAYAKAN ANGGOTA Mesti jadi anggota koperasi dan telah meyempurnakan bayaran yuran 6 bulan ATAU memiliki sekurangkurangnya modal yuran sebanyak RM180.00 2. POTONGAN GAJI

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN Syarat Asas Permohonan Pemohon 1. Had umur permohonan 60 tahun 2. Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan oleh koperasi 3. Pemohon perlu berkemampuan

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PEKELILING KEWANGAN MKM BILANGAN 2/2009 (PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.4 TAHUN 2009) PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH 1. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan

Lebih terperinci

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. COP TERIMA DISINI PERKARA SEMAKAN ANGGOTA SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI

Lebih terperinci

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :.

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :. BANK-IN KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BHD No. Pendaftaran : 0910/25.05.1949 No. B-2, Jalan Darat Makbar, Peti Surat 291, 25730 Kuantan, Pahang Darul Makmur. No. tel : 09-5156200/5156206

Lebih terperinci

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN 1 GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN Universiti boleh melantik pegawai baru serta menaikkan pangkat pegawai-pegawainya mengikut skim perkhidmatan dan tangga gaji yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa.

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PEMBUKAAN OFF JALAN IPOH PERSEKOLAHAN Tarikh : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN 1. Borang Permohonan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN 1. POTONGAN GAJI BIRO PERKHIDMATAN ANGKASA ( BPA ) a) Anggota mesti mempunyai kemudahan potongan gaji melalui BPA b) Jumlah potongan

Lebih terperinci

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) PERATURAN-PERATURAN LALU LINTAS JALAN USIM 2007 1.0 AM Peraturan lalu lintas jalan ini diwujudkan selaras dengan perkara 6(1)(w) dan 32(5) Perlembagaan Universiti

Lebih terperinci

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA 43/7 Klt.8 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2008 KADAR CUTI REHAT TAHUNAN DAN TAWARAN OPSYEN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PEMBUKAAN OFF JALAN IPOH PERSEKOLAHAN Tarikh : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN JPA/PEN/228/25/1/Jld.4 No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008 TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB KEPADA 58 TAHUN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 (4) Januari

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 1. KELAYAKAN ANGGOTA PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG Mesti jadi anggota koperasi dan telah meyempurnakan bayaran yuran 6 bulan ATAU memiliki sekurangkurangnya

Lebih terperinci

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN

JUMLAH DIPOHON : RM TEMPOH BAYAR BALIK : BULAN KOPERASI KAKITANGAN KERAJAAN DAN BADAN-BADAN BERKANUN TERENGGANU (KOKANUN) BERHAD TINGKAT 1, NO. 1-3, WISMA ARMON, JALAN KAMARUDDIN, 20400 KUALA TERENGGANU TEL: 09-623 3308 / 623 3072 FAX: 09-623 9285

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PERSENDIRIAN OFF JALAN IPOH BERPENJAMIN : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON ) Anggota:.

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 ANM(T) 81/10/6/10 (32) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 3 TAHUN 2017 TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 0 BIL. KANDUNGAN

Lebih terperinci

96, JALAN BANGSAR, KUALA LUMPUR Tel : / 4399 / 4736 Fax : SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN

96, JALAN BANGSAR, KUALA LUMPUR Tel : / 4399 / 4736 Fax : SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR Tel : 03-2282 4660 / 4399 / 4736 Fax : 03-2282 7680 SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4.

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH)

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH) KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH) 1. NAMA: 1.1 Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Al-Bai Ainah Koperasi Pegawai-pegawai

Lebih terperinci

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN 1 TATACARA TERIMAAN WANG 1.0 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal hendaklah memberi kuasa secara bertulis kepada Bendahari untuk memungut wang Universiti. Rekod perwakilan kuasa hendaklah disimpan

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

PANDUAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN (LEPASAN SEKOLAH)

PANDUAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN (LEPASAN SEKOLAH) PANDUAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN (LEPASAN SEKOLAH) PERMOHONAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN BAHAGIAN SATU PELATIH Syarat-syarat Permohonan Pinjaman 1. Pemohon hendaklah:- i. warganegara Malaysia; ii. kelayakan

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/16-4 (14) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2013 PENGGABUNGAN PERKHIDMATAN GALIAN, KIMIA BUMI DAN KAJI BUMI KEPADA PERKHIDMATAN GEOSAINS DI JABATAN

Lebih terperinci

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Nama dan Permulaan Kuatkuasa Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 1. Permulaan 1.1. Nama dan Permulaan Kuatkuasa i. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.3 (2) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.3 (2) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015 JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.3 (2) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2015 KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan

Lebih terperinci

JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM

JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)NP.134/1/KLT. 15(18) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2007 PERATURAN PENANGGUNGAN KERJA PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menetapkan

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/( 45 ) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2010 PANDUAN PENGURUSAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT DALAM PERKHIDMATAN AWAM JPA.SULIT.NP.134/1/Klt.21/(

Lebih terperinci

Pengurusan Kenderaan Universiti Putra Malaysia

Pengurusan Kenderaan Universiti Putra Malaysia Pengurusan 1 Kenderaan Universiti Putra Malaysia SHARUL AZMAN RAMLI BAHAGIAN AUDIT DALAM Peraturan Berkaitan Pengurusan 2 Kenderaan Peraturan utama berkaitan pengurusan kenderaan Kerajaan adalah seperti

Lebih terperinci

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA

PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PROGRAM PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN KEPADA GOLONGAN PEKERJA PENGENALAN Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman untuk Program Pinjaman Latihan

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018

KERAJAAN MALAYSIA TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 ANM(T) 81/10/6/10 (35) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BILANGAN 6 TAHUN 2017 TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2018 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 0 BIL. KANDUNGAN

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi.

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT JPA(BGE)223/5/4-3 No. Siri KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT TUJUAN 1. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan mengenai pemberian

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 JPA/PEN/228/11/5 ( 7 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2009 TAWARAN OPSYEN SEMULA KEPADA PEKERJA PIHAK BERKUASA BERKANUN DAN TEMPATAN YANG TELAH MEMILIH SKIM KUMPULAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun ANTARA UNIVERSITI MALAYA, sebuah universiti yang ditubuhkan di bawah

Lebih terperinci

SPB1M. BSN memberi perkhidmatan kepada pengusaha bas sekolah untuk ditukar ganti kepada bas baru tertakluk kepada:

SPB1M. BSN memberi perkhidmatan kepada pengusaha bas sekolah untuk ditukar ganti kepada bas baru tertakluk kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sila baca borang ini sebelum anda membuat keputusan untuk menerima tawaran Skim Sewa Beli Pemilik Bas Sekolah Baru 1Malaysia di Bank Simpanan Nasional. BANK SIMPANAN NASIONAL

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :...

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :... KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI MELAYU JABATAN PERTANIAN MALAYSIA BERHAD P.O.BOX 212 PEJABAT POS UPM SERDANG 43400 UPM SERDANG SELANGOR TEL : 03-8940 8200 FAKS : 03-8945 0600 BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH Tarikh

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2005 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI PASANGAN MEREKA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR NEGERI TUJUAN 1. Tujuan Pekeliling

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (4) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2015

JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (4) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2015 JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (4) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2015 KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERADA DI LUAR NEGARA

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/ Jabatan : Alamat : No. Siri Pendaftaran Aset : (KEW.PA-2/PA-3) No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan (km)/

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM

JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) KERAJAAN MALAYSIA PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM JPA(S)(K)173/18/Jld.15(30) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2008 PENURUNAN KUASA MENIMBANG PELANTIKAN SECARA KONTRAK OLEH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM TUJUAN

Lebih terperinci