PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN"

Transkripsi

1 ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN : : :

2 Tarikh Perjanjian PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ini dibuat pada...haribulan...tahun Dua Ribu...(20...) sebagaimana tarikh yang dinyatakan di dalam Seksyen 1 Jadual disertakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian LEMBAGA PEMEGANG AMANAH YAYASAN PAHANG sebuah Yayasan yang ditubuhkan dibawah Enakmen Yayasan Pahang No. 6/1982 yang beralamat di Kompleks Yayasan Pahang, Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang Darul Makmur (yang selepas ini dirujuk sebagai LEMBAGA ) sebagai Pihak Pertama, DAN Pihak yang disebutkan di dalam Seksyen 2(a) Jadual yang disertakan (yang selepas ini dirujuk sebagai PELAJAR ) sebagai Pihak Kedua, DAN Pihak yang disebutkan di dalam Seksyen 2(b) Jadual yang disertakan (yang selepas ini dirujuk sebagai PENJAMIN-PENJAMIN ) sebagai Pihak Ketiga di satu pihak yang lain. BAHAWASANYA:- Persetujuan PELAJAR dan PENJAMIN- PENJAMIN A. LEMBAGA telah bersetuju untuk memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai kos pengajian PELAJAR bagi melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian sebagaimana maklumat yang dinyatakan di dalam Seksyen 3 Jadual disertakan bagi mengikuti Kursus Pengajian sebagaimana maklumat yang dinyatakan didalam Seksyen 4 Jadual yang disertakan di atas permohonan PELAJAR tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan kemudian daripada ini. B. DAN BAHAWASANYA PENJAMIN-PENJAMIN yang tersebut di atas telah memberi persetujuan untuk menjamin supaya PELAJAR tersebut dapat memenuhi apa-apa jua kewajipan dan tanggungan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini. C. Selanjutnya PELAJAR DAN/ATAU PENJAMIN-PENJAMIN bersetuju dan bertanggungjawab untuk membayar balik atau melepaskan apa-apa juga tanggungan hutang akibat daripada kemungkiran PELAJAR terhadap mana-mana peruntukan di dalam Perjanjian ini. 1

3 Persetujuan Pihak-Pihak 1. MAKA DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUI OLEH SEMUA PIHAK seperti berikut: a. Bahawa PELAJAR akan mendaftar dan dengan sesungguhnya mengikuti Kursus Pengajian atau Latihan di Institusi Pengajian yang telah dipersetujui oleh LEMBAGA yang dirujuk di dalam Jadual Perjanjian ini untuk mendapat sesuatu kelulusan akademik sebagaimana yang diperlukan oleh Kursus Pengajian tersebut dan bahawa PELAJAR akan menyempurnakan Kursus Pengajian ini dalam masa yang ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam Jadual kepada Perjanjian ini atau dalam sesuatu masa yang lebih lama lagi sebagaimana yang diluluskan oleh LEMBAGA; b. Bahawa PELAJAR akan mematuhi apa jua peraturan, tatatertib dan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Institusi Pengajian dari semasa ke semasa yang mana PELAJAR dikehendaki menghadiri atau yang diperlukan oleh Kursus Pengajian tersebut; c. Bagi PELAJAR yang mengikuti Kursus Pengajian di Institusi Pengajian Luar Negara, apabila PELAJAR tamat mengikuti Kursus Pengajian atau diberhentikan dari mengikuti Kursus Pengajian yang berkenaan atas apa jua sebab, maka PELAJAR hendaklah dengan segera kembali ke Malaysia dan melaporkan diri kepada LEMBAGA dalam tempoh SEMBILAN PULUH (90) HARI dari tarikh tamat atau gagal pengajian; manakala jika PELAJAR mengikuti Pengajian dalam Negara, apabila PELAJAR tamat mengikuti Kursus Pengajian atau diberhentikan daripada mengikuti Kursus Pengajian berkenaan atas apa jua sebab sekalipun, PELAJAR hendaklah melaporkan diri kepada LEMBAGA dalam tempoh TIGA PULUH (30) HARI dari tarikh tamat atau gagal pengajian; d. PELAJAR membenarkan LEMBAGA untuk mendapatkan apa-apa maklumat, laporan atau rekod berhubung dengan prestasi Akademik atau disiplin serta tatatertib PELAJAR daripada Institusi Pengajiannya atau mana-mana pihak yang berkaitan dengan Kursus Pengajiannya; e. PELAJAR akan membayar balik Pinjaman kepada LEMBAGA mengikut jadual dan fasa pembayaran balik atau apa-apa kaedah atau cara yang ditetapkan kemudian daripada ini oleh LEMBAGA. 2

4 Jumlah Pinjaman 2. SEBAGAI BALASAN kepada persetujuan yang dinyatakan ini, LEMBAGA dengan ini bersetuju untuk memberikan Pinjaman awalan kepada PELAJAR wang berjumlah seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 6 Jadual beserta apa-apa jumlah tambahan yang diberikan oleh LEMBAGA kepada Institut Pengajian atau pihak yang berkuasa bertanggungjawab dalam mengendalikan Kursus Pengajian yang diikuti oleh PELAJAR tersebut, atau lain-lain perbelanjaan yang diberikan oleh LEMBAGA menurut budi bicara mutlaknya dengan syarat LEMBAGA bolehlah memberi notis bertulis mengenai pemberian jumlah tambahan yang berkenaan kepada PENJAMIN-PENJAMIN tersebut. Bagi maksud Perjanjian ini, semua jumlah Pinjaman yang dikeluarkan oleh LEMBAGA serta jumlah-jumlah tambahan yang lain akan disebut secara kolektif sebagai PINJAMAN TERSEBUT. Jika PELAJAR tamat pengajiannya atau berlakunya apa-apa perkara yang dinyatakan pada FASAL 1a. di atas lebih awal daripada yang dijangkakan, LEMBAGA akan membuat bayaran yang tersebut di atas hanya ke tahap atau peringkat itu sahaja. Bayaran Balik Jumlah Pinjaman 3. Pinjaman tersebut hendaklah dibayar balik kepada LEMBAGA mengikut jadual dan fasa pembayaran balik atau apa-apa kaedah atau cara yang ditetapkan kemudian daripada ini oleh LEMBAGA menurut budibicara mutlaknya DENGAN SYARAT SENTIASA bahawa LEMBAGA tidak akan menuntut pembayaran balik Pinjaman tersebut dalam masa ENAM (6) BULAN selepas PELAJAR itu menamatkan Kursus Pengajian atau Latihannya DENGAN SYARAT SELANJUTNYA tertakluk kepada peruntukan terdahulu daripada itu bahawa LEMBAGA adalah pada bila-bila masa berhak untuk mengubah cara dan/atau masa atau masa-masa bagi pembayaran balik itu dan meminta pembayaran balik dengan serta-merta bagi kesemua Pinjaman tersebut atau dengan cara sekaligus sebanyak mana yang masih belum dibayar menurut budibicara mutlaknya dan tanpa perlu memberi apa-apa sebab baginya. Selanjutnya PELAJAR dengan ini juga bersetuju dengan kaedah pembayaran balik Pinjaman tersebut untuk membenarkan LEMBAGA berurusan dengan mana-mana majikan PELAJAR dan/atau mana-mana Bank atau Institusi Kewangan di mana PELAJAR mempunyai akaun kelak untuk memotong sebahagian gajinya dan/atau simpanannya bagi maksud pembayaran balik Pinjaman yang ditetapkan oleh LEMBAGA dan kesemua pihak di sini bersetuju:- i. Jika PELAJAR gagal membayar mengikut jadual dan fasa atau apa-apa kaedah atau cara yang ditentukan kemudian daripada ini oleh LEMBAGA, penalti sebanyak EMPAT PERATUS (4 %) SETAHUN ke atas baki Pinjaman akan dikenakan; 3

5 ii. LEMBAGA berhak membebaskan PELAJAR daripada membayar keseluruhan Pinjaman tersebut atau apa-apa bahagian daripadanya atas sebab kecemerlangan akademik yang dicapai oleh PELAJAR tersebut ataupun sebab alasan lain mengikut budi bicara mutlak pihak LEMBAGA, TETAPI dengan syarat PELAJAR hendaklah mengemukakan permohonan kepada pihak LEMBAGA terlebih dahulu di dalam tempoh DUA (2) TAHUN selepas tamat pengajian seperti yang telah ditetapkan di dalam Surat Tawaran Pinjaman dan tanpa sebarang tempoh lanjutan atau tambahan pengajian atau semester serta tertakluk kepada dasar semasa LEMBAGA. iii. LEMBAGA tidak bertanggungjawab atau bertanggungan untuk memberikan pengiktirafan atas kelulusan akademik PELAJAR atau menyediakan sebarang jawatan atau pekerjaan bagi PELAJAR selepas tamat Kursus Pengajian tersebut. iv. Jika PELAJAR dan/atau PENJAMIN-PENJAMIN gagal dan/atau ingkar mematuhi kaedah pembayaran balik Pinjaman mengikut jadual dan fasa yang ditetapkan oleh LEMBAGA atau apa-apa kaedah atau cara yang ditentukan kemudian daripada ini, maka LEMBAGA berhak mengambil apa juga bentuk tindakan yang difikirkan sesuai oleh LEMBAGA termasuklah dan tidak terhad kepada menyenaraihitamkan nama PELAJAR dan/atau PENJAMIN-PENJAMIN, berurusan dengan manamana badan dan/atau agensi Kerajaan yang berkenaan bagi tujuan menghalang dan/atau menyekat PELAJAR dan/atau PENJAMIN-PENJAMIN ke luar negara atau memohon sebarang perintah Mahkamah yang difikirkan wajar dan perlu bagi tujuan yang tersebut atau apa-apa tujuan lain. Tanggungan PENJAMIN- PENJAMIN 4. Sebagai balasan kepada LEMBAGA tersebut kerana memberikan Pinjaman tersebut, PENJAMIN-PENJAMIN adalah dengan ini bersesama dan masing-masing bagi pihak mereka atau diri masingmasing dan wakil peribadi mereka dengan ini menjamin pembayaran balik oleh PELAJAR akan Pinjaman tersebut dan selanjutnya bersetuju untuk melepaskan tanggungan LEMBAGA terhadap apa-apa kerugian yang mungkin ditanggung atau didapatinya akibat dari kemungkiran atau oleh sebab PELAJAR tidak melaksanakan tanggungantanggungannya dibawah Perjanjian ini dan mengakui LEMBAGA adalah berhak untuk membuat tuntutan terhadap atau mendakwa PENJAMIN-PENJAMIN atau salah seorang daripada mereka tanpa membuat sesuatu tuntutan terhadap atau mendakwa PELAJAR untuk mendapatkan balik Pinjaman tersebut atau mana-mana bahagian daripadanya. Jika sebarang tuntutan telah dibuat oleh LEMBAGA terhadap PENJAMIN-PENJAMIN dan/atau PELAJAR maka semua perbelanjaan guaman hendaklah ditanggung oleh PELAJAR dan/atau PENJAMIN-PENJAMIN berdasarkan kos peguamcara dan pelanggan. 4

6 Penggantian PENJAMIN 5. Bahawa jika pada bila-bila masa berjalan kuatkuasanya Perjanjian ini salah seorang atau kedua-dua PENJAMIN itu meninggal dunia atau tidak lagi bermastautin dalam Malaysia atau berada di luar Malaysia selama lebih dari DUA BELAS (12) BULAN berturut-turut atau dihukum menjadi seorang bankrap atau memperolehi suatu perintah sekatan gaji, maka dan dalam tiap-tiap hal yang demikian itu, PELAJAR atau salah seorang daripada PENJAMIN yang masih ada, jika ada hendaklah mendapatkan seorang atau orang-orang mengikut mana yang berkenaan untuk menggantikan PENJAMIN atau PENJAMIN-PENJAMIN yang perlu diganti tersebut itu, dan tiada seseorang daripada PENJAMIN itu, melainkan ia disetujui terima oleh LEMBAGA dan ia bersetuju menjadi seorang PENJAMIN boleh diterima sebagai PENJAMIN, mengikut had-had dan syarat-syarat Perjanjian ini atau yang akan ditetapkan kelak. Jika sekiranya tiada seseorang seperti tersebut di atas didapati ada dan sesuai untuk menggantikan PENJAMIN atau PENJAMIN- PENJAMIN yang disebutkan dalam Fasal-fasal di atas, LEMBAGA boleh menurut opsyennya pada bila-bila masa selepas itu menamatkan Perjanjian ini dan dengan itu PELAJAR, tidaklah mempunyai apa-apa tuntutan ke atas apa-apa faedah atau kepentingan dibawah Perjanjian ini. PENJAMIN-PENJAMIN hendaklah disepanjang masa bersetuju terikat dengan mana-mana syarat dalam Perjanjian ini. Jika tidak, maka LEMBAGA berhak untuk menarik balik Pinjaman tersebut atau berhenti untuk memberikan apa-apa juga jumlah selanjutnya, tanpa menjejaskan hak-hak LEMBAGA yang sedia ada dibawah Perjanjian ini. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi 6. MAKA DENGAN INI DIPERSETUJUI DAN DIAKUI oleh semua pihak di sini bahawa jika PELAJAR pada bila-bila masa di dalam tempoh Kursus Pengajian atau Latihannya melakukan perkara-perkara berikut:- a. Pada pendapat LEMBAGA telah berkelakuan salah laku secara yang mencemar nama baik Negaranya atau nama baik Negerinya atau nama baik LEMBAGA atau nama baik Institusi Pengajiannya; atau b. Telah mengambil apa-apa bahagian dalam apa jua bentuk penghasutan termasuklah menggunakan media atau apa jua saluran atau menunjuk perasaan atau perhimpunan atau gerakan ekstrimis atau sebarang jua aktiviti di mana-mana tempat yang dianjurkan oleh mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang pada pandangan LEMBAGA boleh memudaratkan kepentingan Negeri atau Negara atau LEMBAGA atau Institusi Pengajiannya; atau 5

7 c. Telah menyedia atau mengatur dengan apa-apa cara atau mengambil apa jua bahagian, menyedia atau mengaturkan apa-apa penghasutan atau tunjuk perasaan di mana-mana tempat oleh apa-apa pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang pada pandangan LEMBAGA boleh memudaratkan kepentingan Negara atau Negeri atau LEMBAGA atau Institusi Pengajiannya; atau d. Telah menyedia, menyiar, membahagi, menghantar, memuat turun, memuat naik atau mengedar atau mengambil bahagian dalam apa jua cara atau kaedah apa-apa dokumen atau imej atau rakaman atau video dan sebagainya yang pada pandangan LEMBAGA boleh memudaratkan kepentingan Negara atau Negeri atau LEMBAGA atau Institusi Pengajiannya; atau e. Telah membuat apa-apa penyataan atau hebahan atau sebagainya di dalam media cetak atau media elektronik atau internet atau sebagainya atau melalui sesuatu perhimpunan dihadapan apa-apa kumpulan orang di mana-mana tempat yang pada pandangan LEMBAGA boleh memudaratkan kepentingan Negara atau Negeri atau LEMBAGA atau Institusi Pengajiannya; atau f. Telah mengambil bahagian dalam apa-apa kegiatan atau aktiviti yang difikirkan oleh LEMBAGA tidak wajar dan patut dengan keperluan PELAJAR atau Negara atau Negeri atau LEMBAGA atau Institusi Pengajiannya; g. Telah memegang apa-apa jawatan dalam apa-apa pertubuhan, badan atau kumpulan orang kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh Institusi Pengajiannya tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis LEMBAGA dan kelulusan itu boleh diberi atau tidak diberi oleh LEMBAGA menurut budi bicara mutlaknya; atau h. Telah gagal memberitahu LEMBAGA secara bertulis mengenai keputusan Peperiksaan untuk tiap-tiap semester atau penggal akhir bagi tiap-tiap tahun akademik; atau i. Telah gagal atau meninggalkan Kursus Pengajian atau Latihannya sebelum tamat tempoh Kursus Pengajiannya atau Latihannya itu; atau j. Enggan atau oleh salah lakunya sendiri atau oleh sebab tiada kemajuan menjadikan dirinya tidak layak atau tidak sesuai untuk meneruskan Kursus Pengajiannya atau Latihan yang diikuti oleh PELAJAR; atau 6

8 k. Telah disabitkan dengan pertuduhan jenayah oleh Mahkamah; atau l. Berkahwin di dalam tempoh Kursus Pengajian terlebih dahulu tanpa mendapat persetujuan bertulis daripada LEMBAGA. Maka dan dalam mana-mana hal demikian itu LEMBAGA mengikut budi bicaranya yang mutlak boleh menarik balik atau berhenti daripada memberikan apa-apa jumlah selanjutnya berkenaan dengan jumlah atau jumlah-jumlah tambahan tersebut dibawah mana-mana peruntukan Perjanjian ini, maka dan dalam mana-mana hal sedemikian PELAJAR dan PENJAMIN-PENJAMIN ITU HENDAKLAH bersesama dan masing-masing bertanggungjawab bagi pihak mereka atau diri masingmasing dan wakil mereka di sisi undang-undang untuk dengan sertamerta membayar balik kepada LEMBAGA Pinjaman tersebut. Hak LEMBAGA untuk penamatan 7. Jika didapati PELAJAR tidak mematuhi apa-apa syarat atau kehendak yang dibuat dibawah Fasal di atas maka dengan budi bicaranya yang mutlak LEMBAGA boleh memberhentikan Pinjaman pelajarannya dengan memberikan SATU (1) BULAN notis kepada PELAJAR dan/atau PENJAMIN-PENJAMIN dan dengan demikian PELAJAR atau PENJAMIN-PENJAMIN tidaklah lagi berhak kepada apa-apa faedah atau kepentingan dibawah Perjanjian ini yang mana selepas itu PELAJAR atau PENJAMIN-PENJAMIN hendaklah secara bersesama dan masing-masing membayar balik kepada LEMBAGA gantirugi menurut jumlah wang yang telah dikeluarkan LEMBAGA kepada PELAJAR dan/atau bagi pihak PELAJAR dengan serta-merta. 8. LEMBAGA adalah pada bila-bila masa berhak untuk menarik balik, membatalkan atau memotong apa-apa jumlah daripada Pinjaman tersebut dan jikalau pihak LEMBAGA berbuat demikian tidak ada seseorang pun daripada mana-mana pihak boleh mengambil tindakan atau membuat tuntutan terhadap LEMBAGA akibat dari tindakan penarikan balik, pembatalan atau pemotongan tersebut. 7

9 Biasiswa Dermasiswa, atau Pinjaman Lain 9. PELAJAR hendaklah memaklumkan kepada LEMBAGA dengan bertulis berkenaan penerimaan apa-apa Biasiswa, Dermasiswa, Pinjaman atau apa-apa cara bantuan kewangan yang lain yang diberikan kepadanya semasa berjalannya Kursus Pengajian atau Latihan, LEMBAGA adalah yang berhak untuk menarik balik atau berhenti memberi apa-apa jumlah selanjutnya berkenaan dengan jumlah atau jumlah-jumlah tambahan tersebut dan menuntut pembayaran balik Pinjaman tersebut dengan serta-merta atau dalam tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh LEMBAGA menurut budi bicara mutlaknya. Kegagalan PELAJAR untuk memaklumkan secara bertulis hendaklah disifatkan sebagai satu kemungkiran terhadap Perjanjian ini dan LEMBAGA adalah selepas itu berhak menarik balik atau berhenti daripada memberikan apa-apa jumlah selanjutnya berkenaan jumlah atau jumlah-jumlah tambahan tersebut dan boleh meminta pembayaran balik bagi Pinjaman tersebut dengan serta-merta. Hak-hak LEMBAGA 10. LEMBAGA boleh pada bila-bila masa tanpa menyentuh jaminan PENJAMIN-PENJAMIN dan tanpa melepaskan atau dengan apa cara jua menyentuh tanggungan-tanggungan PENJAMIN-PENJAMIN di bawah Perjanjian ini:- i. Memberikan kepada PELAJAR lanjutan tempoh masa atau lain-lain keperluan tambahan berhubung dengan Kursus Pengajiannya; atau ii. iii. Memberi kepada PELAJAR dan/atau kepada Institusi Pengajian apa-apa jumlah tambahan dibawah FASAL 2 yang pembayaran baliknya hendaklah disifatkan sebagai dijamin oleh PENJAMIN-PENJAMIN mengikut syarat-syarat Perjanjian ini; atau Mengubahsuai atau meminda atau meluaskan syarat-syarat Perjanjian ini. Lanjutan Para Jika menurut FASAL 9 Perjanjian ini, PELAJAR dikehendaki membayar kepada LEMBAGA jumlah Pinjaman tersebut sama ada dengan sekaligus atau mengikut fasa dan jadual pembayaran balik Pinjaman atau apa-apa kaedah atau cara yang ditentukan oleh LEMBAGA, PELAJAR dengan ini bersetuju untuk membenarkan LEMBAGA berurusan dengan pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi bayaran Pinjaman atau apa-apa bentuk bantuan kewangan yang telah diberikan kepada PELAJAR itu dipotong dengan sewajarnya bagi pihak LEMBAGA. 8

10 12. PELAJAR dan PENJAMIN-PENJAMIN hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada pihak LEMBAGA sekiranya berlaku perubahan atau pertukaran alamat masing-masing dalam tempoh EMPAT BELAS (14) HARI dari tarikh perubahan atau pertukaran alamat tersebut. 13. (a) ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI DAN DIAKUI dengan tidak menjejaskan Fasal-fasal lain yang terkandung di dalam Perjanjian ini, LEMBAGA boleh dengan memberi TIGA PULUH (30) HARI notis secara bertulis kepada PELAJAR membatalkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, tanpa perlu memberi apa-apa sebab dan dengan itu segala faedah dan kepentingan PELAJAR atau PENJAMIN-PENJAMIN dibawah Perjanjian ini adalah terhenti dan apa-apa jumlah Pinjaman yang terkandung dalam FASAL 2 hendaklah ditanggung oleh PELAJAR dan PENJAMIN- PENJAMIN. (b) Apa-apa notis, tuntutan, proses pemula termasuklah writ saman, kertas kausa Mahkamah dan lain-lainnya yang dikehendaki atau perlu diserahkan dibawah Perjanjian ini kepada LEMBAGA atau PELAJAR atau PENJAMIN-PENJAMIN hendaklah disifatkan telah disampaikan dengan sempurna jika dipos melalui pos berdaftar biasa yang dibayar dahulu ke alamat pihak-pihak seperti yang terkandung di dalam Perjanjian ini selepas TIGA (3) HARI ianya diposkan. 14. Bayaran Cukai Setem ataupun apa-apa bayaran Penalti Cukai Setem yang kena dibayar Perjanjian ini hendaklah ditanggung dan dibayar oleh PELAJAR. 15. Perjanjian ini adalah mengikat Waris-waris, Pengganti, Penerima serahak, Pemegang Harta atau Pemegang Amanah kesemua pihak-pihak disini. 16. Adalah dengan ini dipersetujui dan diakui bahawa Jadual dan syaratsyarat serta Surat Tawaran yang dilampirkan bersama ini hendaklah dibaca bersama menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini. 17. Dalam Perjanjian ini, perkataan-perkataan yang membawa maksud sebagai seorang lelaki hendaklah disifatkan sebagai termasuk pihak perempuan dan lain-lain pihak dan bilangan tunggal bersama bilangan banyak dan sebaliknya melainkan perkara tersebut berlawanan dengan kandungan ayat. (Ruangan ini sengaja ditinggalkan kosong) 9

11 PADA MENYAKSIKAN PERJANJIAN di atas, pihak-pihak kepada Perjanjian ini menurunkan tandatangan mereka pada hari dan tahun yang tertera di atas. Ditandatangani oleh, untuk ] Dan bagi pihak LEMBAGA ] PEMEGANG AMANAH YAYASAN ] PAHANG ]1. AHLI LEMBAGA Disaksikan oleh : (Tandatangan & Cop) 2. AHLI LEMBAGA (Tandatangan & Cop) Ditandatangani oleh PELAJAR ] Di hadapan:- ] Nama Saksi (HURUF BESAR) Alamat Pekerjaan No. K/P Tandatangan & Cop Saksi (*Hakim Mahkamah Tinggi/Hakim Mahkamah Sesyen/Majistret/ Pegawai Daerah/PenolongPegawai Daerah/ Peguambela & Peguamcara) 10

12 Ditandatangani oleh PENJAMIN 1 ] Di hadapan:- ] Nama Saksi (HURUF BESAR) Alamat Pekerjaan No. K/P Tandatangan & Cop Saksi (*Hakim Mahkamah Tinggi/Hakim Mahkamah Sesyen/Majistret/ Pegawai Daerah/PenolongPegawai Daerah/ Peguambela & Peguamcara) Ditandatangani oleh PENJAMIN 2 ] Di hadapan:- ] Nama Saksi (HURUF BESAR) Alamat Pekerjaan No. K/P Tandatangan & Cop Saksi (*Hakim Mahkamah Tinggi/Hakim Mahkamah Sesyen/Majistret/ Pegawai Daerah/PenolongPegawai Daerah/ Peguambela & Peguamcara) 11

13 JADUAL YANG DIRUJUKKAN DI ATAS (Hendaklah dibaca, diambil dan diertikan sebagai sebahagian daripada Perjanjian) SEKSYEN PERKARA BUTIR-BUTIR 1. Tarikh Perjanjian hb (a). Maklumat Pelajar Nama Penuh (HURUF BESAR): No. K/P : (Baru) (Lama) Alamat : Penjamin Pertama 2 (b). Maklumat Penjamin- Penjamin Nama Penuh (HURUF BESAR) : No. K/P : (Baru) (Lama) Alamat : Initial Pelajar : Initial Penjamin 1 : Initial Penjamin 2 : 12

14 Penjamin Kedua Nama Penuh (HURUF BESAR): No. K/P : (Baru) (Lama) Alamat : 3. Nama Institusi Pengajian 4. Nama Kursus Pengajian 5. Tempoh Pinjaman yang Tahun Diluluskan Initial Pelajar : Initial Penjamin 1 : Initial Penjamin 2 : 13

15 6. Jumlah Pinjaman (Awalan) yang diluluskan RM (RINGGIT MALAYSIA ) 7. Jumlah Pinjaman Tambahan 1. RM 2. RM 3. RM 4. RM 5. RM 6. RM 8. Jumlah Pinjaman Keseluruhan RM (RINGGIT MALAYSIA ) 9. Pembayaran Balik Initial Pelajar : Initial Penjamin 1 : Initial Penjamin 2 : 14

PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH :

PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH : PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH : HB PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN

MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA:. NO. RUJUKAN PINJAMAN:. SURAT JAWAPAN MENERIMA ATAU MENOLAK TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN YAYASAN PAHANG (BPIPT 1) SURAT PENGAKUAN DAN MAKLUMAT DIRI PENJAMIN PERTAMA SERTA

Lebih terperinci

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 20113456/UPM/BM (No. Matrik/Institusi /Bidang) KP.PPG/LDP RM 10 SETEM HASIL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 701008105862 (Nama PEGAWAI

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH (PDPLI) MOD KURSUS DALAM CUTI (KDC) PERJANJIAN ini dibuat pada.. haribulan. Tahun..... ANTARA (nama pelajar)...

Lebih terperinci

(PPG/KDPM KDC-Pin.2/2014) No. Pendaftaran Institut...

(PPG/KDPM KDC-Pin.2/2014) No. Pendaftaran Institut... No. Pendaftaran Institut.... PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA MOD KURSUS DALAM CUTI (PDPM KDC) SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) Perjanjian

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

CONTOH BORANG PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!!

CONTOH BORANG PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!! PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!! PTPK/Pind. 1/2012 PERJANJIAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan tahun ANTARA RUMBIKO PETER No.K.P (950318-12-6367)

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93) MEMORANDUM

Lebih terperinci

Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha.

Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. Rekod 10. Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. Penyata akaun 11. Lembaga hendaklah menyerahkan pada tiap-tiap

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun ANTARA UNIVERSITI MALAYA, sebuah universiti yang ditubuhkan di bawah

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF040/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew

Lebih terperinci

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah:

PINJAMAN KOMPUTER. Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: Lampiran A PINJAMAN KOMPUTER Syarat-syarat pinjaman komputer dan dokumen-dokumen yang perlu disertakan bersamasama borang permohonan ini ialah: 1. Tiga salinan borang komputer 2. Tandatangan asal pada

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (74/1925) No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8999 Faks : 603-2273 0327 / 603-9212 8443 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP kpd/cp/asbi-kop/2018

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN IV KEANGGOTAAN Anggota 10. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan mendaftarkan Koperasi ini dan yang telah menandatangani minit mesyuarat agung permulaan Koperasi

Lebih terperinci

14. NOTIS-NOTIS 14.1 Ahli Kad mesti memaklumkan Jabatan Kad Kredit Bank tersebut secara bertulis mengenai sebarang pertukaran apa-apa butiran berhubung dengan Ahli Kad (termasuk tetapi tidak terhad kepada

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROSEDUR TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGAR KONTRAK BIASISWA DAN LATIHAN UMS (KAKITANGAN

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM KOPERASI KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA BERHAD KOOP INSTITUSI NO : 37 103 Jalan Templer 46700 Petaling Jaya Selangor DE. Telefon : 03-79571481 Emel : koopmkm@yahoo.com *Borang ini hendaklah diisi

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELIDIKAN

PERJANJIAN PENYELIDIKAN Pusat Pengurusan Penyelidikan & Perundingan Research Management & Consultancy Centre PERJANJIAN PENYELIDIKAN PERJANJIAN PENYELIDIKAN ini dibuat pada... haribulan... tahun... DI ANTARA (Nama Ketua Penyelidik

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :.

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :. BANK-IN KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BHD No. Pendaftaran : 0910/25.05.1949 No. B-2, Jalan Darat Makbar, Peti Surat 291, 25730 Kuantan, Pahang Darul Makmur. No. tel : 09-5156200/5156206

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93)

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR PERLEMBAGAAN BADAN KHAIRAT KELANA JAYA, SELANGOR FASAL 1 NAMA PERTUBUHAN Badan Khairat Kelana Jaya FASAL 2 ALAMAT DAN TEMPAT URUSAN Tempat bagi urusan dan alamat pos ialah : D/a Masjid Al-Hidayah, Jalan

Lebih terperinci

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL Kadar KEUNTUNGAN serendah 12 % setahun Pembiayaan sehingga RM 2,000.00 Tanpa Penjamin

Lebih terperinci

Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015

Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015 Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 D.R. 38/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Ketua Pengarah. 4. Kuasa

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi.

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Antiberita Tidak Benar 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 803 AKTA ANTIBERITA TIDAK BENAR 2018 2 Undang-Undang Malaysia Akta 803 Tarikh Perkenan Diraja...... 9 April 2018 Tarikh penyiaran dalam Warta... 11

Lebih terperinci

UJRAH SENARAI SEMAKAN DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN MENGIKUT TURUTAN

UJRAH SENARAI SEMAKAN DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN MENGIKUT TURUTAN UJRAH SENARAI SEMAKAN DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN MENGIKUT TURUTAN Nama Penerima Biaya : CHOO CHIN SHIAN Nombor Kad Pengenalan : 850928136011 Institusi : UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (KAMPUS ANTARABANGSA

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMER kpd-cp(konsumer)/2018 No. Daftar

Lebih terperinci

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 menunjukkan penjalanan urusan atau urus niaga sedemikian, berhubung dengan urusan atau urus niaga atau apa-apa bahagian urusan atau urus niaga yang dijalankan oleh orang

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd/cp/2017 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A V.04/2014 TERMA DAN SYARAT HIBAH AMANAH 1. Pemberi Hibah mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, beragama Islam, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

Overdraf. November 2017

Overdraf. November 2017 HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Overdraf dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian ini hanya

Lebih terperinci

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN TAMBAHAN TABUNG KEBAJIKAN, KESATUAN......... NATIONAL UNION OF JOURNALISTS PENINSULAR...... MALAYSIA...... KESATUAN

Lebih terperinci

16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 tahun kewangan ertinya tempoh kewangan perniagaan bagi setiap koperasi sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang kecilnya; undang-undang kecil ertinya undang-undang

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 308

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 308 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 308 3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 308 AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 SUSUNAN SEKSYEN d BAHAGIAN I PERMULAAN Seksycn 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian. 2.

Lebih terperinci

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga.

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga. (c) aktiviti-aktiviti yang dijalankan. (2) Catatan dalam rekod perakaunan dan rekod-rekod lain menurut fasal (1), hendaklah dibuat dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada tiga puluh hari dari

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd-cp/2018 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 592 Akta levi keuntungan luar biasa 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 LAMPIRAN A YARAT-SYARAT AM SYARAT-SYARAT AM Penyebut Harga dikehendaki mematuhi sepenuhnya Syarat-syarat Am Sebut Harga apabila menyertai Sebut Harga ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah ini

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 1 RANG UNDANG-UNDANG PERKONGSIAN TERHAD DAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD LABUAN 2009 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI TAMAN DESA JAYA TAMAN EHSAN TAMAN USAHA JAYA TAMAN BUKIT DESA DAN TAMAN DAYA Diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B V.04/2014 TERMA DAN SYARAT PENGISYTIHARAN AMANAH 1. Pemilik Harta mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

Perjanjian Penyewaan Untuk (MASUKKAN ALAMAT DI SINI),

Perjanjian Penyewaan Untuk (MASUKKAN ALAMAT DI SINI), Perjanjian Penyewaan Untuk (MASUKKAN ALAMAT DI SINI), XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX TARIKH: di antara (Nama tuan rumah) dan (Nama penyewa) PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh:

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh: Penjamin PINJAMAN ANDA Penjamin Program pendidikan pengguna oleh: kandungan 1 Pengenalan 2 Apakah jaminan? Siapakah yang boleh jadi penjamin? 3 Hak-hak seorang penjamin 4 Liabiliti seorang penjamin 5 Nasihat

Lebih terperinci

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 D.R. 32/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran.

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH PERJANJIAN ini dibuat pada..hb. 20.. antara Pihak Sekolah, yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh. (kemudian dari ini disebut "Pihak Sekolah"),

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) ("Bank") dan. ("Pelanggan")

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) (Bank) dan. (Pelanggan) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat 671380-H) ("Bank") dan ("Pelanggan") PERJANJIAN PENYELENGGARAAN Sehubungan dengan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah diberikan oleh CIMB ISLAMIC

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :...

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :... KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI MELAYU JABATAN PERTANIAN MALAYSIA BERHAD P.O.BOX 212 PEJABAT POS UPM SERDANG 43400 UPM SERDANG SELANGOR TEL : 03-8940 8200 FAKS : 03-8945 0600 BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH Tarikh

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perlindungan Pemberi Maklumat 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 711 AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 711 Tarikh Perkenan Diraja...... 2 Jun 2010 Tarikh penyiaran dalam

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN VI HARTA DAN WANG KOPERASI Wang dan kumpulan wang Koperasi 53. (1) Wang dan kumpulan wang Koperasi boleh mengandungi (a) fi masuk, syer dan yuran anggota; (b) simpanan khas daripada anggota; (c)

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas

PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas PERLEMBAGAAN Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas... FASAL 1 NAMA Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Penduduk Taman Anggerik Emas Selepas ini disebut Pertubuhan. FASAL 2 ALAMAT (1) Alamat

Lebih terperinci

BORANG PINJAMAN PELAJARAN. 1.1 Nama :. (seperti dalam kad pengenalan) 1.2 No. K/P Baru :. 1.3 Tarikh Lahir :. 1.4 Umur :.

BORANG PINJAMAN PELAJARAN. 1.1 Nama :. (seperti dalam kad pengenalan) 1.2 No. K/P Baru :. 1.3 Tarikh Lahir :. 1.4 Umur :. BPPBil 2013 KOPERASI SERBAGUNA ANAK-ANAK SELANGOR BERHAD Lot A-03, Plaza Kelana Jaya, Jalan SS7/13B, 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-7873 0181, 03-7873 1181 Fax : 03-7874 2181 Email :

Lebih terperinci

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR

PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit JAN/2017 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB 2.1/2017 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur. Alamat

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT

PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT PERJANJIAN AL-BAI BITHAMAN AJIL UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN KAKITANGAN MAJLIS DAERAH TUMPAT PERJANJIAN INI DIPERBUAT pada haribulan.. 200.. di antara MAJLIS DAERAH TUMPAT (kemudian daripada ini disebut

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Ketiga) 17.10.2013 SURAT KUASA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 597 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA 1999 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA

Lebih terperinci

BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI

BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI 11. Alamat koperasi Tiap-tiap koperasi hendaklah mempunyai alamat, yang didaftarkan mengikut Akta ini, yang ke situ segala

Lebih terperinci

Dalam perkara berkaitan Kemudahan Pembiayaan Harta. Ijarah-I yang diberikan oleh CIMB ISLAMIC BANK. BERHAD (Company No H) ( Bank ) kepada

Dalam perkara berkaitan Kemudahan Pembiayaan Harta. Ijarah-I yang diberikan oleh CIMB ISLAMIC BANK. BERHAD (Company No H) ( Bank ) kepada Bertarikh Oleh Pelanggan (Pelanggan-pelanggan) AKUJANJI PEMBELIAN Dalam perkara berkaitan Kemudahan Pembiayaan Harta Ijarah-I yang diberikan oleh CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (Company No. 671380-H) ( Bank

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama)

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] ii. [nama Anggota] Anggota Pengadu yang layak (kemudian daripada ini dirujuk

Lebih terperinci

PERJANJIAN INI 2007 LEMBAGA PEMEGANG AMANAH YAYASAN PAHANG

PERJANJIAN INI 2007 LEMBAGA PEMEGANG AMANAH YAYASAN PAHANG PERJANJIAN INI diperbuat pada haribulan 2007 diantara LEMBAGA PEMEGANG AMANAH YAYASAN PAHANG yang diberikan kuasa di bawah Enakmen YAYASAN PAHANG No. 6 Tahun 1982 yang beralamat di KOMPLEKS YAYASAN PAHANG,

Lebih terperinci

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1,

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1, HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pinjaman Berjangka dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian

Lebih terperinci

SKIM PINJAMAN PELAJARAN TINGGI FELDA

SKIM PINJAMAN PELAJARAN TINGGI FELDA SKIM PINJAMAN PELAJARAN TINGGI FELDA LATAR BELAKANG 1. Tabung ini adalah untuk membantu anak peneroka mendapat sumber kewangan bagi meneruskan pengajian mereka di institusi pengajian tinggi. Kemudahan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL 1. Nama Penuh Web: www.kopsgms.com BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL BUTIRAN PEMOHON/ANGGOTA Email: kopsgms2010@yahoo.com 2. No. K/P (Baru): (Lama): 3. No. Anggota 4. Tarikh Lahir 5. Jantina

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci