D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998"

Transkripsi

1 D.R. 38/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Ketua Pengarah. 4. Kuasa pegawai kastam yang hak. 5. Kad kuasa hendaklah ditunjukkan. 6. Pengenaan levi. 7. Perintah hendaklah dibentangkan. 8. Pendaftaran. 9. Penalti kerana pembayaran lambat. 10. Levi boleh dituntut sebagai hutang sivil. 11. Pengemukaan penyata. 12. Pentaksiran levi. 13. Pembayaran balik levi. 14. Pembayaran balik levi yang terlebih bayar atau tersilap bayar. 15. Pembayaran levi atau penalti yang terkurang bayar atau tersilap dibayar balik. 16. Kewajipan menyimpan rekod. 17. Orang-orang terikat untuk memberikan maklumat. 18. Akses ke tempat atau premis. 19. Penalti kerana membuat penyata yang tidak betul dan kerana memalsukan dokumen. 20. Penalti kerana enggan menjawab soalan atau kerana memberikan maklumat palsu. 21. Tidak mematuhi kehendak Akta ini.

2 2 Rang Undang-Undang Fasa) 22. Kesalahan dan penalti am. 23. Kuasa untuk mengkompaun. 24. Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan. 25. Pemulaan pendakwaan. 26. Menyubahati kesalahan. 27. Kuasa Menteri untuk memakai Akta Kastam Peraturan.

3 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan bagi pengenaan levi atas keuntungan luar biasa yang diperoleh daripada pengeluaran barang-barang dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Levi Keuntungan Luar Biasa (2) Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa pada 1 Januari Tafsiran 2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain "barang-barang" ertinya segala jenis harta alih dan harta tak alih; "barang-barang ditetapkan" ertinya barang-barang yang ditetapkan melalui perintah yang dibuat di bawah seksyen 6; "ditetapkan", melainkan jika dinyatakan selainnya, ertinya ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 28;

4 4 Rang Undang-Undang "Jabatan" ertinya Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Malaysia; "Ketua Pengarah" ertinya Ketua Pengarah Kastam dan Eksais yang dilantik di bawah subseksyen 3(1) Akta Kastam l961[akta 235]; "Kumpulan Wang" ertinya Kumpulan Wang Persekutuan; Disatukan "levi" ertinya levi yang dikenakan di bawah seksyen 6; "Menteri" ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi kewangan; "pegawai kastam yang hak" hendaklah mempunyai erti yang sama seperti yang diberikan kepada ungkapan itu dalam seksyen 2 Akta Kastam Kuasa Ketua Pengarah 3. Tertakluk kepada arahan dan kawalan Menteri, Ketua Pengarah hendaklah mempunyai pengawasan ke atas semua perkara yang berhubungan dengan levi di bawah Akta ini. Kuasa pegawai kastam yang hak 4. Mana-mana pegawai kastam yang hak hendaklah, sebagai tambahan kepada kewajipan dan kuasa yang diberikan di bawah Akta Kastam 1967, mempunyai segala kewajipan dan kuasa untuk menguatkuasakan dan memastikan pematuhan wajar peruntukan Akta ini. Kad kuasa hendaklah ditunjukkan 5. (1) Tiap-tiap pegawai kastam yang hak apabila bertindak terhadap mana-mana orang di bawah Akta ini hendaklah, jika tidak berpakaian seragam, apabila diminta menyatakan jawatannya dan mengemukakan kepada orang yang terhadapnya dia bertindak itu dokumen yang membuktikan identitinya sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pengarah supaya dibawa bersama oleh pegawai itu.

5 Levi Keuntungan Luar Biasa (2) Tidaklah menjadi suatu kesalahan jika inana-mana orang enggan mematuhi apa-apa tuntutan yang dibuat oleh mana-mana pegawai yang bertindak atau berupa sebagai bertindak di bawah Akta ini jika pegawai itu tidak berpakaian seragam dan enggan menyatakan jawatannya dan mengemukakan dokumen pengenalannya apabila diminta berbuat demikian oleh orang itu. Pengenaan levi 6. (1) Maka hendaklah dikenakan dan dilevikan suatu levi yang dinamai levi keuntungan luar biasa atas apa-apa amaun yang ditetapkan oleh Menteri melalui perintah yang disiarkan dalam Warta yang melebihi apa-apa amaun untung yang ditetapkan oleh Menteri dalam perintah itu dan diperoleh daripada pengeluaran barang-barang ditetapkan. (2) Perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh menetapkan amaun dan kadar yang berlainan bagi jenis barang yang berlainan. (3) Levi hendaklah dibayar oleh pengeluar barang-barang ditetapkan dan hendaklah dibayar ke dalam Kumpulan Wang. (4) Mana-mana orang yang tidak membayar apa-apa levi yang dikenakan di bawah seksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh kali amaun levi yang kena dibayar atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. (5) Pendakwaan mana-mana orang di bawah seksyen ini tidaklah melepaskan orang itu daripada liabiliti untuk membayar apa-apa levi yang baginya dia bertanggungan atau mungkin bertanggungan atau daripada liabiliti untuk membuat apa-apa penyata yang dia dikehendaki supaya membuatnya oleh Akta ini. Perintah hendaklah dibentangkan 7. (1) Perintah yang menentukan amaun levi yang hendaklah dilevikan di bawah Akta ini hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat Dewan Rakyat yang berikutnya.

6 Rang Undang-Undang (2) Sesuatu perintah yang dibentangkan dalam mesyuarat Dewan Rakyat hendaklah terhenti berkuat kuasa apabila habis tempoh 120 hari dari tarikh pembentangannya atau apa-apa tempoh lanjutan sebagaimana yang diarahkan oleh Dewan Rakyat melalui ketetapan jika perintah itu tidak disahkan oleh suatu ketetapan yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam tempoh atau tempoh lanjutan itu. Pendaftaran 8. Tiap-tiap orang yang mengeluarkan barang-barang ditetapkan hendaklah mendaftar dengan Jabatan. Penalti kerana pembayaran lambat 9. (1) Jika apa-apa amaun levi masih belum dibayar selepas hari terakhir levi itu kena dibayar, maka suatu penalti yang bersamaan dengan sepuluh peratus daripada amaun yang belum dibayar itu hendaklah dengan itu kena dibayar. (2) Jika levi yang genap masa dan kena dibayar itu masih belum dibayar selama lebih daripada tiga puluh hari selepas hari terakhir levi itu kena dibayar maka kadar penalti di bawah subseksyen (1) atas levi yang belum dibayar itu hendaklah ditambah sebanyak sepuluh peratus bagi tempoh tiga puluh hari yang kedua selepas hari terakhir itu dan bagi tiap-tiap tempoh tiga puluh hari yang berikutnya atau apa-apa bahagian daripadanya selama masa amaun itu masih belum dibayar hingga kepada maksimum sebanyak lima puluh peratus. Levi boleh dituntut sebagai hutang sivil 10. Tanpa menjejaskan apa-apa remedi lain, apa-apa levi yang genap masa dan kena dibayar dan apa-apa penalti yang terakru di bawah Akta ini boleh dituntut sebagai suatu hutang sivil yang terhutang kepada Kerajaan. Pengemukaan penyata 11. (1) Tiap-tiap orang yang mengeluarkan barang-barang ditetapkan hendaklah dalam masa yang ditetapkan menyerahkan kepada pegawai kastam yang hak suatu penyata dalam bentuk

7 Levi Keuntungan Luar Biasa 1 yang ditetapkan yang menyatakan amaun levi yang kena dibayar, kuantiti atau jumlah barang-barang ditetapkan yang dikeluarkan dan apa-apa butir lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketua Pengarah. (2) Tiap-tiap penyata yang dikemukakan mengikut subseksyen (1) hendaklah disertakan dengan bayaran amaun yang kena dibayar sebagai levi. Pentaksiran levi 12. (1) Apa-apa penyata yang dikemukakan di bawah seksyen 11 boleh disetuju terima oleh pegawai kastam yang hak sebagai bukti yang cukup mengenai perkara-perkara yang terkandung dalamnya, dan levi bolehlah ditaksirkan dengan sewajarnya. (2) Jika pegawai kastam yang hak itu ada sebab untuk mempercayai bahawa amaun levi yang ditunjukkan dalam suatu penyata yang dibuat oleh mana-mana orang di bawah seksyen 11 adalah kurang daripada amaun yang kena dibayar di bawah Akta ini, maka dia boleh mentaksirkan levi mengikut apa-apa arnaun yang lebih besar sebagaimana yang difikirkannya patut. Pembayaran batik levi 13. Menteri boleh, jika dia berpuas hati bahawa adalah adil dan patut untuk berbuat demikian berkenaan dengan levi yang telah dibayar di bawah Akta ini, mengarahkan supaya dibayar balik keseluruhan atau apa-apa bahagian levi itu dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukannya dalam arahan itu, dan dalam mengarahkan pembayaran balik sedemikian boleh mengenakan apaapa syarat sebagaimana yang difikirkannya patut. Pembayaran balik levi yang terlebih bayar atau tersilap bayar 14. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa apa-apa wang telah terlebih bayar atau tersilap bayar sebagai levi di bawah Akta ini, dia boleh memerintahkan pembayaran balik wang yang terlebih bayar atau tersilap bayar itu.

8 Rang Undang-Undang (2) Ketua Pengarah tidak boleh mengarahkan pembayaran balik sedemikian melainkan jika suatu tuntutan berkenaan dengannya dibuat dalam masa satu tahun selepas pembayaran lebih atau pembayaran silap itu dibuat. Pembayaran levi atau penalti yang terkurang bayar atau tersilap dibayar balik 15. Jika keseluruhan atau mana-mana bahagian apa-apa levi atau penalti di bawah seksyen 9 belum lagi dibayar, atau setelah dibayar telah tersilap dibayar balik, maka, dengan syarat suatu tuntutan dibuat dalam tempoh tiga tahun dari tarikh levi atau penalti itu dibayar, atau bayaran balik dibuat, mengikut mana-mana yang berkenaan, orang yang bertanggungan membayar levi atau penalti itu, atau orang yang kepadanya bayaran balik itu telah tersilap dibuat, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah membayar kekurangan atau membayar balik amaun yang terlebih dibayar kepadanya itu. Kewajipan menyimpan rekod 16. (1) Tiap-tiap pengeluar barang-barang ditetapkan hendaklah menyimpan buku akaun atau rekod lain sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Pengarah yang menunjukkan rekod yang penuh dan benar yang dikemaskinikan mengenai semua transaksi yang menyentuh atau mungkin menyentuh liabilitinya untuk membayar levi di bawah Akta ini dan hendaklah menyimpan buku akaun atau rekod lain itu dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris. (2) Buku akaun dan rekod lain yang dikehendaki supaya disimpan mengikut seksyen ini hendaklah dikekalkan selama tempoh enam tahun dari tarikh yang terakhir berkenaan dengan pengeluaran barang-barang ditetapkan yang berkaitan dengan rekod itu. Orang-orang terikat untuk memberikan maklumat 17. (1) Tiap-tiap orang yang mempunyai maklumat tentang apa-apa perkara yang menjadi kewajipan pegawai kastam yang hak menyiasatnya hendaklah, apabila dikehendaki olehnya supaya berbuat demikian, memberikan maklumat itu.

9 Levi Keuntungan Luar Biasa 9 (2) Tiap-tiap orang yang dikehendaki oleh pegawai kastam yang hak supaya mengemukakan dokumen atau benda lain yang orang itu berkuasa mengemukakannya, dan dokumen itu ialah dokumen atau benda yang dikehendaki di bawah Akta ini atau suatu dokumen atau benda yang digunakan dalam apa-apa transaksi atau perkara lain yang berhubungan dengan levi atau suatu dokumen atau benda yang menjadi kewajipan pegawai kastam yang hak itu menyiasatnya di bawah Akta ini hendaklah mengemukakan dokumen atau benda itu. Akses ke tempat atau premis 18. (1) Bagi maksud Akta ini, mana-mana pegawai kanan kastam hendaklah setiap masa mempunyai akses ke mana-mana tempat atau premis di mana seseorang pengeluar barang-barang ditetapkan menjalankan perniagaannya. (2) Jika mana-mana pegawai kanan kastam memasuki manamana tempat atau premis mengikut seksyen ini, dia boleh melakukan semua atau mana-mana yang berikut: (a) menghendaki pengeluar itu mengemukakan apa-apa buku, dokumen, atau benda yang dikehendaki supaya disimpan oleh pengeluar itu di bawah peruntukan Akta ini, atau yang ada kaitan dengan mana-mana barang ditetapkan; (b) memeriksa apa-apa buku, dokumen atau benda dan mengambil salinan apa-apa buku atau dokumen; (c) menyita dan menahan apa-apa buku, dokumen atau benda, jika pada pendapatnya buku, dokumen atau benda itu dapat memberi keterangan mengenai pelakuan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini; (d) menghendaki mana-mana pengeluar atau mana-mana orang yang digaji oleh pengeluar itu supaya menjawab soalansoalan berhubung dengan mana-mana buku, dokumen atau benda, atau berhubung dengan apa-apa catatan dalam mana-mana buku atau dokumen; (e) mengambil dan menyimpan tanpa bayaran apa-apa contoh barang atau bahan yang difikirkannya perlu bagi melaksanakan kewajipannya.

10 Rang Undang-Undang (3) Jika pegawai kanan kastam yang bertindak di bawah seksyen ini tidak dapat memperoleh akses bebas ke mana-mana premis tempat seseorang pengeluar menjalankan perniagaannya dia boleh pada bila-bila masa memasuki premis itu dengan cara yang difikirkannya perlu, jika perlu dengan kekerasan. (4) Jika (a) mana-mana barang ditetapkan dijumpai di mana-mana premis yang dimasuki di bawah seksyen ini; (b) barang ditetapkan itu dikeluarkan oleh pengeluar yang bertanggungan membayar levi; dan (c) levi itu belum dibayar, barang itu boleh disita dan boleh dilucuthakkan. Penalti kerana membuat penyata yang tidak betul dan kerana memalsukan dokumen 19. (1) Mana-mana orang yang (a) membuat, secara lisan atau bertulis, atau menandatangani apa-apa penyata atau dokumen lain yang dikehendaki oleh Akta ini yang tidak benar atau tidak betul tentang apa-apa butir matan; (b) membuat, secara lisan atau bertulis, atau menandatangani apa-apa penyata atau dokumen yang dibuat bagi pertimbangan mana-mana pegawai kastam yang hak tentang apa-apa permohonan yang dikemukakan kepadanya yang tidak benar atau tidak betul tentang apa-apa butir matan; (c) melancungkan atau memalsukan, atau menggunakan apabila dilancungkan atau dipalsukan, apa-apa dokumen yang dikehendaki atau mungkin dikehendaki di bawah Akta ini atau apa-apa dokumen yang digunakan dalam perjalanan apa-apa urusan atau perkara yang berhubungan dengan levi; (d) secara fraudan mengubah apa-apa dokumen, atau melancungkan meterai, tandatangan atau tandatangan

11 Levi Keuntungan Luar Biasa 11 ringkas atau tanda lain kepunyaan, atau yang digunakan oleh, mana-mana pegawai kastam yang hak bagi penentusahan apa-apa dokumen sedemikian atau bagi keselamatan apa-apa barang atau apa-apa maksud lain dalam perjalanan apa-apa perniagaan atau perkara yang berhubungan dengan levi; (e) dikehendaki oleh Akta ini supaya membuat suatu penyata, tidak membuat penyata itu sebagaimana yang dikehendaki; atau (f) tidak atau enggan mengemukakan kepada seorang pegawai kastam yang hak apa-apa dokumen yang dikehendaki supaya dikemukakan di bawah Akta ini, adalah melakukan suatu kesalahan. (2) Mana-mana orang yang disabitkan atas suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh kali amaun levi yang kena dibayar dan tidak lebih daripada dua puluh kali amaun levi yang kena dibayar itu. (3) Apabila apa-apa penyata sedemikian, sama ada lisan atau bertulis, atau apa-apa dokumen sebagaimana yang disebut dalam perenggan (l)(a), (b) dan (c) telah dibuktikan tidak benar atau tidak betul atau dilancungkan atau dipalsukan pada keseluruhan atau sebahagiannya, tidaklah menjadi suatu pembelaan untuk mengatakan bahawa penyata atau dokumen itu dibuat atau digunakan dengan tidak sengaja atau tanpa niat jenayah atau fraudan, atau bahawa orang yang menandatangani penyata atau dokumen itu tidak mengetahui atau tidak memahami kandungan dokumen itu, atau jika apa-apa penyata dibuat atau direkodkan dalam bahasa kebangsaan atau dalam bahasa Inggeris melalui terjemahan daripada mana-mana bahasa lain, bahawa penyata itu telah disalahterjemahkan atau tidak diterjemahkan dengan sepenuhnya oleh penterjemah yang disediakan oleh orang yang membuat penyata atau dokumen itu. (4) Bagi maksud seksyen ini, "dipalsukan" berhubung dengan sesuatu dokumen hendaklah disifatkan sebagai termasuk sesuatu dokumen yang tidak benar atau tidak betul dalam apa-apa butir matan, dan "memalsukan" hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

12 Rang Undang-Undang Penalti kerana enggan menjawab soalan atau kerana memberikan maklumat palsu 20. (1) Mana-mana orang, yang dikehendaki oleh Akta ini supaya memberikan apa-apa maklumat yang secara yang munasabah dikehendaki oleh seorang pegawai kastam yang hak dan yang dia berkuasa untuk memberikannya, enggan untuk memberikan maklumat itu atau memberikan sebagai benar maklumat yang diketahuinya atau dia mempunyai sebab untuk percaya adalah palsu, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua belas bulan atau kedua-duanya. (2) Jika apa-apa maklumat sedemikian dibuktikan tidak benar atau tidak betul pada keseluruhan atau sebahagiannya maka tidaklah menjadi suatu pembelaan untuk mengatakan bahawa maklumat itu atau mana-mana bahagian daripadanya diberikan dengan tidak sengaja atau tanpa niat jenayah atau fraudan, atau telah disalahterjemahkan atau telah tidak diterjemahkan dengan sepenuhnya oleh penterjemah yang disediakan oleh pemberi maklumat itu. Tidak mematuhi kehendak Akta ini 21. Tanpa menjejaskan apa-apa liabiliti lain yang ditanggung di bawah Akta ini, mana-mana orang yang (a) tidak mematuhi atau enggan mematuhi kehendak-kehendak seksyen 8, 11, 12, 15 atau 16; (b) tidak mengemukakan atau enggan mengemukakan manamana buku atau dokumen untuk diperiksa atau disimpan oleh pegawai kastam yang hak mengikut kehendakkehendak Akta ini; (c) tidak memberikan atau enggan memberikan maklumat yang betul atau enggan memberikan apa-apa maklumat yang dia dikehendaki supaya memberinya berhubung dengan levi; atau (d) membayar levi yang amaunnya kurang daripada yang dikehendaki di bawah Akta ini,

13 Levi Keuntungan Luar Biasa adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya. Kesalahan dan penalti am 22. (1) Mana-mana orang yang tidak atau abai untuk mematuhi, atau melakukan atau cuba untuk melakukan apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan. (2) Seseorang yang telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya. Kuasa untuk mengkompaun 23. (1) Pegawai kastam yang hak boleh, dengan keizinan secara bertulis Pendakwa Raya, mengkompaunkan apa-apa kesalahan dilakukan oleh mana-mana orang di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya dan ditetapkan sebagai kesalahan boleh kompaun dengan membuat tawaran secara bertulis kepada orang yang disyaki telah melakukan kesalahan itu untuk mengkompaunkan kesalahan itu apabila dibayar kepada pegawai kastam yang hak itu suatu amaun wang yang tidak melebihi lima puluh peratus amaun de'nda maksimum bagi kesalahan itu dalam masa yang dinyatakan dalam tawaran itu. (2) Sesuatu tawaran di bawah subseksyen (1) boleh dibuat pada bila-bila masa selepas kesalahan itu dilakukan, tetapi sebelum apa-apa pendakwaan baginya dimulakan, dan jika amaun yang dinyatakan dalam tawaran itu tidak dibayar dalam tempoh masa yang dinyatakan dalam tawaran itu atau dalam apa-apa tempoh lanjutan yang dibenarkan oleh pegawai kastam yang hak itu, pendakwaan bagi kesalahan itu boleh dimulakan pada bila-bila masa selepas itu terhadap orang yang kepadanya tawaran itu dibuat. (3) Jika suatu kesalahan dikompaunkan di bawah subseksyen (1), tiada pendakwaan boleh dimulakan berkenaan dengan kesalahan itu terhadap orang yang kepadanya tawaran itu dibuat dan apa-

14 Rang Undang-Undang apa benda yang disita berkaitan dengan kesalahan itu boleh dilepaskan atau dilucuthakkan oleh pegawai kastam yang hak, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkannya patut. (4) Semua wang yang diterima oleh pegawai kastam yang hak di bawah seksyen ini hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang. Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan 24. (1) Jika suatu pertubuhan perbadanan melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya, seseorang yang pada masa pelakuan kesalahan itu merupakan seorang pengarah, ketua pegawai eksekutif, pengurus, setiausaha atau pegawai seumpama itu yang lain bagi pertubuhan perbadanan itu atau berupa seperti bertindak atas apa-apa sifat sedemikian atau telah dengan apa-apa cara atau sehingga apa-apa takat bertanggungjawab bagi pengurusan mana-mana hal ehwal pertubuhan perbadanan itu atau telah membantu dalam pengurusan sedemikian (a) boleh didakwa secara berasingan atau bersesama dalam prosiding yang sama dengan pertubuhan perbadanan itu; dan (b) jika pertubuhan perbadanan itu didapati bersalah atas kesalahan itu, hendaklah disifatkan bersalah atas kesalahan itu melainkan jika, setelah mengambil kira jenis fungsinya atas sifat itu dan semua hal keadaan, dia membuktikan bahawa (i) kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, kebenaran atau pembiarannya; dan (ii) dia telah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang munasabah dan telah menjalankan usaha yang wajar untuk mengelakkan pelakuan kesalahan itu. (2) Jika mana-mana orang akan boleh dikenakan di bawah Akta ini apa-apa hukuman atau penalti bagi apa-apa perbuatan, peninggalan, pengabaian atau kegagalannya, dia boleh dikenakan hukuman atau penalti yang sama bagi tiap-tiap perbuatan, peninggalan, pengabaian atau kegagalan mana-mana pekerja atau

15 Levi Keuntungan Luar Biasa ejennya, atau pekerja ejen itu, jika tindakan, peninggalan, pengabaian atau kegagalan itu telah dilakukan (a) oleh pekerja orang itu dalam perjalanan pekerjaannya; (b) oleh ejen itu apabila bertindak bagi pihak orang itu; atau (c) oleh pekerja ejen itu semasa dia digajikan oleh ejen itu atau selainnya bagi pihak ejen itu yang bertindak bagi pihak orang itu. Pemulaan pendakwaan 25. Tiada pendakwaan bagi atau yang berhubungan dengan apaapa kesalahan di bawah Akta ini boleh dimulakan tanpa keizinan secara bertulis Pendakwa Raya. Menyubahati kesalahan 26. Jika mana-mana orang dengan sengaja membuat bagi pihak seorang lain, atau membantu, menyubahati, menolong, mengapikan atau mendorong mana-mana orang lain membuat suatu penyata, akaun atau pernyataan yang tidak betul yang mengakibatkan levi kurang dibayar oleh orang yang bertanggungjawab membayar levi itu maka orang yang mula-mula disebut itu adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya. Kuasa Menteri untuk memakai Akta Kastam (1) Menteri boleh menetapkan mana-mana peruntukan dalam Akta Kastam 1967 menjadi suatu peruntukan yang hendaklah terpakai bagi maksud melaksanakan peruntukan Akta ini. (2) Dalam menetapkan peruntukan Akta Kastam 1967 di bawah subseksyen (1), Menteri boleh membuat apa-apa ubahsuaian yang perlu dan suaimanfaat bagi maksud memastikan perjalanan wajar dan cekap Akta ini. Peraturan 28. (1) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi maksud melaksanakan atau memberikan kuat kuasa kepada peruntukan Akta ini.

16 16 Rang Undang-Undang (2) Khususnya dan tanpa menjejaskan keluasan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (1), peraturan-peraturan itu boleh mengadakan peruntukan bagi (a) tatacara bagi pembayaran dan pemungutan levi; (b) borang yang diperlukan untuk bagi pemungutan levi; dan (c) tempat dan masa berhubung dengan pemungutan levi. HURAIAN Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pengenaan levi atas keuntungan luar biasa yang diperoleh daripada pengeluaran barang-barang. 2. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan tarikh permulaan kuat kuasa Akta yang dicadangkan. 3. Fasal 2 mengandungi takrif beberapa ungkapan yang digunakan dalam Rang Undang-Undang ini. 4. Di bawah fasal 3 Ketua Pengarah akan mempunyai pengawasan atas semua perkara yang berhubungan dengan levi tertakluk kepada arahan dan kawalan Menteri. 5. Fasal 4 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kewajipan dan kuasa pegawai kastam yang hak di bawah Akta yang dicadangkan. 6. Fasal 5 bertujuan untuk menghendaki pegawai kastam yang hak yang tidak berpakaian seragam supaya menyatakan jawatannya dan mengemukakan dokumen pengenalannya apabila diminta oleh mana-mana orang yang terhadapnya dia bertindak. 7. Fasal 6 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi levi yang akan dikenakan atas keuntungan luar biasa yang diperoleh daripada pengeluaran barang-barang yang ditetapkan dan memberi Menteri kuasa untuk menetapkan amaun dan kadar levi. 8. Fasal 7 bertujuan untuk menghendaki supaya perintah yang mengenakan levi dibentangkan di Dewan Rakyat.

17 Levi Keuntungan Luar Biasa 9. Fasal 8 bertujuan untuk mengenakan kewajipan atas pengeluar barangbarang yang ditetapkan supaya mendaftar dengan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. 10. Fasal 9 bertujuan untuk mengadakan penalti bagi apa-apa bayaran lambat berkenaan dengan apa-apa levi yang masih belum dibayar selepas hari terakhir bagi pembayarannya. 11. Fasal 10 bertujuan untuk memperuntukkan bahawa apa-apa levi yang genap masa dan penalti yang terakru boleh didapatkan sebagai hutang sivil. 12. Fasal 11 bertujuan untuk mengenakan kewajipan atas pengeluar barangbarang ditetapkan supaya mengemukakan penyata kepada pegawai kastam yang hak. 13. Fasal 12 mengandungi peruntukan berhubung dengan pentaksiran levi. 14. Fasal 13 bertujuan untuk memberi Menteri kuasa untuk membayar balik levi yang telah dibayar di bawah Akta yang dicadangkan. 15. Fasal 14 bertujuan untuk memberi Ketua Pengarah kuasa untuk mengarahkan pembayaran balik wang yang terlebih bayar atau tersilap bayar sebagai levi di bawah Akta yang dicadangkan. 16. Fasal 15 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pembayaran apaapa levi atau penalti yang terkurang dibayar atau tersilap dibayar balik. 17. Fasal 16 bertujuan untuk mengenakan kewajipan atas pengeluar barangbarang yang ditetapkan supaya menyimpan dan mengekalkan buku akaun atau rekod lain selama tempoh enam tahun. 18. Fasal 17 bertujuan untuk mengenakan kewajipan atas tiap-tiap orang yang mempunyai maklumat atau dokumen yang dikehendaki oleh pegawai kastam yang hak supaya mengemukakan maklumat atau dokumen itu. 19. Fasal 18 bertujuan untuk membenarkan pegawai kanan kastam mendapat akses kepada mana-mana tempat atau premis bagi maksud menentukan sama ada levi kena dibayar di bawah Akta yang dicadangkan. 20. Fasal 19 bertujuan untuk menjadikan pembuatan penyata yang tidak betul dan pemalsuan dokumen kesalahan di bawah Akta yang dicadangkan. 21. Fasal 20 bertujuan untuk menjadikan suatu kesalahan jika mana-mana orang enggan memberikan maklumat. 22. Fasal 21 mengandungi peruntukan yang berhubungan dengan apa-apa kegagalan untuk mematuhi kehendak Akta yang dicadangkan.

18 Rang Undang-Undang 23. Fasal 22 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan dan penalti am. 24. Fasal 23 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pengkompaunan kesalahan di bawah Akta yang dicadangkan. 25. Fasal 24 memperkatakan kesalahan yang dilakukan oleh pertubuhan perbadanan. 26. Fasal 25 memperkatakan pemulaan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta yang dicadangkan. 27. Fasal 26 memperkatakan pensubahatan kesalahan di bawah Akta yang dicadangkan. 28. Fasal 27 bertujuan untuk memberi Menteri kuasa untuk menetapkan manamana peruntukan dalam Akta Kastam 1967 menjadi peruntukan yang terpakai bagi maksud Akta yang dicadangkan. 29. Fasal 28 memperkatakan kuasa Menteri untuk membuat peraturan bagi maksud memberikan kuat kuasa kepada peruntukan Akta yang dicadangkan. IMPLIKASI KEWANGAN Rang Undang-Undang ini tidak akan melibatkan Kerajaan dalam apa-apa perbelanjaan wang tambahan. [PN(U 2 )2110]

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 592 Akta levi keuntungan luar biasa 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah

Lebih terperinci

Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012

Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Ketidakpakaian 3. Tafsiran

Lebih terperinci

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 D.R. 32/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran.

Lebih terperinci

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: 1 D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful 1984. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini

Lebih terperinci

D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN

D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran BAHAGIAN II BANK DATA DNA FORENSIK

Lebih terperinci

Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010.

Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010. Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 594 AKTA PELESENAN KENDERAAN PELANCONGAN 1999 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

D.R. 19/90 RANG UNDANG-UNDANG. b ernama. Suatu Akta untuk meminda Akta Eksais [ ]

D.R. 19/90 RANG UNDANG-UNDANG. b ernama. Suatu Akta untuk meminda Akta Eksais [ ] D.R. 19/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG b ernama Suatu Akta untuk meminda Akta Eksais 1976. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Antiberita Tidak Benar 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 803 AKTA ANTIBERITA TIDAK BENAR 2018 2 Undang-Undang Malaysia Akta 803 Tarikh Perkenan Diraja...... 9 April 2018 Tarikh penyiaran dalam Warta... 11

Lebih terperinci

D.R. 11/97 RANG UNDANG-UNDANG TELEPERUBATAN 1997

D.R. 11/97 RANG UNDANG-UNDANG TELEPERUBATAN 1997 D.R. 11/97 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG TELEPERUBATAN 1997 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. 3. Orang-orang yang boleh mengamalkan teleperubatan.

Lebih terperinci

AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971

AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971 028b.fm Page 1 Monday, March 27, 2006 5:26 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 28 AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA

Lebih terperinci

D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007

D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007 1 D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran BAHAGIAN II KAWALAN KE ATAS MAKMAL PATOLOGI 3. Kelulusan

Lebih terperinci

Industri Pelancongan (Pindaan) 1 D.R. 44/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Industri Pelancongan 1992.

Industri Pelancongan (Pindaan) 1 D.R. 44/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Industri Pelancongan 1992. Industri Pelancongan (Pindaan) 1 D.R. 44/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Industri Pelancongan 1992. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perlindungan Pemberi Maklumat 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 711 AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 711 Tarikh Perkenan Diraja...... 2 Jun 2010 Tarikh penyiaran dalam

Lebih terperinci

D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n am a. Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n am a. Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG b e r n am a Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan 1993. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan

Lebih terperinci

D.R. 8/94 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987.

D.R. 8/94 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. D.R. 8/94 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

Lebih terperinci

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 1 RANG UNDANG-UNDANG PERKONGSIAN TERHAD DAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD LABUAN 2009 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal

Lebih terperinci

D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009

D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009 Perlindungan Data Peribadi 1 D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Ketidakpakaian

Lebih terperinci

Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017

Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017 Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Tafsiran Bahagian

Lebih terperinci

Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015

Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015 Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

D.R. 29/90 RANG UNDANG-UNDANG SYARIKAT AMANAH LABUAN 1990

D.R. 29/90 RANG UNDANG-UNDANG SYARIKAT AMANAH LABUAN 1990 D.R. 29/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG SYARIKAT AMANAH LABUAN 1990 SUSUNAN FASAL Fasal BAHAGIAN I PERMULAAN 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. 3. Pendaftaran dikehendaki

Lebih terperinci

D.R. 9/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Keretapi DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 9/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Keretapi DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Keretapi (Pindaan) 1 D.R. 9/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Keretapi 1991. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 633 Akta Agensi penguatkuasaan maritim malaysia 2004 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 590 AKTA FRANCAIS 1998 Sebagaimana pada 1 Januari 2013 2 AKTA FRANCAIS 1998 Tarikh Perkenan Diraja 24 Disember 1998 Tarikh

Lebih terperinci

Kawalan Harga dan Antipencatutan 1 D.R. 29/2010 RANG UNDANG-UNDANG KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2010

Kawalan Harga dan Antipencatutan 1 D.R. 29/2010 RANG UNDANG-UNDANG KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2010 Kawalan Harga dan Antipencatutan 1 D.R. 29/2010 RANG UNDANG-UNDANG KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2010 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran

Lebih terperinci

AKTA PILIHAN RAYA 1958

AKTA PILIHAN RAYA 1958 019b (A1205)(latest).fm Page 1 Monday, March 27, 2006 4:58 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 19 AKTA PILIHAN RAYA 1958 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA

Lebih terperinci

D.R. 2/2008 RANG UNDANG-UNDANG AHLI GEOLOGI 2008

D.R. 2/2008 RANG UNDANG-UNDANG AHLI GEOLOGI 2008 D.R. 2/2008 RANG UNDANG-UNDANG AHLI GEOLOGI 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran BAHAGIAN II LEMBAGA AHLI GEOLOGI 3. Penubuhan Lembaga 4.

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 563 AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997 Tarikh Perkenan Diraja 18

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1478 AKTA suruhanjaya syarikat malaysia (Pindaan) 2015 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1478 Tarikh Perkenan Diraja...... 30 Disember

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 202 AKTA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PERUNTUKAN KHAS) 1978 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 666

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 666 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 666 AKTA INDUSTRI BIOBAHAN API MALAYSIA 2007 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 666 Tarikh Persetujuan Diraja...... 18 Julai 2007 Tarikh diterbitkan dalam Warta... 26 Julai 2007

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 603 AKTA PENGUATKUASAAN KONVENSYEN PERIUK API PEMBINASA ANGGOTA 2000 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 1 D.R. 43/2010

Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 1 D.R. 43/2010 Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 1 D.R. 43/2010 RANG UNDANG-UNDANG PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN TENAGA LESTARI 2010 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Lebih terperinci

Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara D.R. 6/2015

Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara D.R. 6/2015 D.R. 6/2015 1 RANG UNDANG-UNDANG langkah-langkah khas menentang keganasan di luar negara 2015 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pemakaian luar wilayah 4. Perbuatan

Lebih terperinci

D.R. 11/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

D.R. 11/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 1 D.R. 11/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen

Lebih terperinci

Majlis Keselamatan Negara 1 D.R. 38/2015 RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS KESELAMATAN NEGARA 2015

Majlis Keselamatan Negara 1 D.R. 38/2015 RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS KESELAMATAN NEGARA 2015 Majlis Keselamatan Negara 1 D.R. 38/2015 RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS KESELAMATAN NEGARA 2015 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bahagian II MAJLIS

Lebih terperinci

Peranti Perubatan 1 D.R. 9/2011. RANG UNDANG-UNDANG peranti perubatan 2011

Peranti Perubatan 1 D.R. 9/2011. RANG UNDANG-UNDANG peranti perubatan 2011 Peranti Perubatan 1 D.R. 9/2011 RANG UNDANG-UNDANG peranti perubatan 2011 susunan fasal Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah a g i a n II PENDAFTARAN

Lebih terperinci

D.R. 21/98 RANG UNDANG-UNDANG FRANCAIS 1998

D.R. 21/98 RANG UNDANG-UNDANG FRANCAIS 1998 D.R. 21/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG FRANCAIS 1998 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas. 2. Mula berkuat kuasa, 3. Pemakaian. 4. Tafsiran. BAHAGJAN II PELANTIKAN

Lebih terperinci

Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017

Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017 Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bahagian II MAJLIS PERGIGIAN MALAYSIA 3. Penubuhan

Lebih terperinci

RANG UNDANG-UNDANG. bernama. .Suatu Akta untuk meminda Akta Institut Teknologi MARA 1976.

RANG UNDANG-UNDANG. bernama. .Suatu Akta untuk meminda Akta Institut Teknologi MARA 1976. D.R. 2/2000 RANG UNDANG-UNDANG bernama.suatu Akta untuk meminda Akta Institut Teknologi MARA 1976. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta

Lebih terperinci

D.R. 44/96 RANG UNDANG-UNDANG LAPORAN KEWANGAN 1996

D.R. 44/96 RANG UNDANG-UNDANG LAPORAN KEWANGAN 1996 D.R. 44/96 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG LAPORAN KEWANGAN 1996 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. BAHAGIAN II YAYASAN LAPORAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT

BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT 58. Penyenggaraan akaun (1) Tiap-tiap koperasi hendaklah menyebabkan disenggara rekod-rekod perakaunan dan rekodrekod lain yang akan dengan secukupnya menerangkan transaksi-transaksi

Lebih terperinci

Yayasan Labuan 1 D.R. 26/2009 RANG UNDANG-UNDANG YAYASAN LABUAN 2009

Yayasan Labuan 1 D.R. 26/2009 RANG UNDANG-UNDANG YAYASAN LABUAN 2009 Yayasan Labuan 1 D.R. 26/2009 RANG UNDANG-UNDANG YAYASAN LABUAN 2009 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pentadbiran Akta Bah a g i a

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 308

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 308 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 308 3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 308 AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 SUSUNAN SEKSYEN d BAHAGIAN I PERMULAAN Seksycn 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian. 2.

Lebih terperinci

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008. Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008. Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008 Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008 susunan fasal Bah a g i a n I Permulaan Fasal 1. Tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan pemakaian

Lebih terperinci

Kumpulan Wang Persaraan (Pindaan) 1 D.R. 15/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Kumpulan Wang Persaraan (Pindaan) 1 D.R. 15/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Kumpulan Wang Persaraan (Pindaan) 1 D.R. 15/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas

Lebih terperinci

RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a D.R. 18/2015 1 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan

Lebih terperinci

Mahkamah Rendah (Pindaan) 1 D.R. 21/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Mahkamah Rendah 1948.

Mahkamah Rendah (Pindaan) 1 D.R. 21/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Mahkamah Rendah 1948. Mahkamah Rendah (Pindaan) 1 D.R. 21/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Mahkamah Rendah 1948. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan

Lebih terperinci

DR. 42/91 RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991

DR. 42/91 RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991 DR. 42/91 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991 SUSUNAN PASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan pemakaian. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Kerajaan

Lebih terperinci

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 dalam bentuk rayuan, dan dia hendaklah dengan itu berhenti menggunakan apa-apa hak atau melaksanakan apa-apa fungsi atau tugas berkenaan dengan jawatan itu dan dia tidak

Lebih terperinci

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 9/2014 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 9/2014 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 9/2014 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia

Lebih terperinci

Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Lembaga Lebuh Raya Malaysia (Perbadanan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 231 AKTA Lembaga Lebuh Raya Malaysia (Perbadanan) 1980 Sebagaimana pada 1 Mei 2014 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 316 Akta dadah berbahaya (langkah-langkah pencegahan khas) 1985 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang,

Lebih terperinci

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 menunjukkan penjalanan urusan atau urus niaga sedemikian, berhubung dengan urusan atau urus niaga atau apa-apa bahagian urusan atau urus niaga yang dijalankan oleh orang

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 799 AKTA AGENSI KAWALAN SEMPADAN MALAYSIA 2017 2 Undang-Undang Malaysia Akta 799 Tarikh Perkenan Diraja...... 10 November 2017 Tarikh penyiaran

Lebih terperinci

D.R. 7/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

D.R. 7/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 1 D.R. 7/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah- Langkah Khas) 2012. [ ] DIPERBUAT oleh

Lebih terperinci

BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI

BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI 11. Alamat koperasi Tiap-tiap koperasi hendaklah mempunyai alamat, yang didaftarkan mengikut Akta ini, yang ke situ segala

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 482 AKTA industri pelancongan 1992 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 620 AKTA PENAPISAN FILEM 2002 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA

Lebih terperinci

16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 tahun kewangan ertinya tempoh kewangan perniagaan bagi setiap koperasi sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang kecilnya; undang-undang kecil ertinya undang-undang

Lebih terperinci

Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.

Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Tabung Haji 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 535 AKTA TABUNG HAJI 1995 Sebagaimana pada 1 Mei 2014 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN

Lebih terperinci

Kesalahan Pilihan Raya (Pindaan) 1 D.R. 4/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Kesalahan Pilihan Raya (Pindaan) 1 D.R. 4/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Kesalahan Pilihan Raya (Pindaan) 1 D.R. 4/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

D.R. 20/95 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

D.R. 20/95 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a D.R. 20/95 Nashkah Sahih Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959, dan untuk memperluaskan Akta tersebut, sebagaimana yang dipinda, ke

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 521 Akta keganasan rumah tangga 1994 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah Kuasa

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga.

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga. (c) aktiviti-aktiviti yang dijalankan. (2) Catatan dalam rekod perakaunan dan rekod-rekod lain menurut fasal (1), hendaklah dibuat dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada tiga puluh hari dari

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA 014b.fm Page 1 Monday, March 27, 2006 1:00 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 14 AKTA JURURAWAT 1950 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

D.R. 35/96 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penyiaran 1988.

D.R. 35/96 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penyiaran 1988. D.R. 35/96 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Penyiaran 1988. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 341 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 341 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 341 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 Tarikh Persetujuan Diraja: 11 Mei 1988 Tarikh diterbitkan dalam Warta: 09 Jun 1988 Tarikh mula berkuatkuasa ditetapkan: 01 September 1989 SUSUNAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA. Akta 15 AKTA HASUTAN Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA. Akta 15 AKTA HASUTAN Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 015b.fm Page 1 Monday, March 27, 2006 1:10 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 15 AKTA HASUTAN 1948 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Teks ini HANYA TERJEMAHAN oleh Jabatan Peguam

Lebih terperinci

Teknologis dan Juruteknik 1 D.R. 30/2014 RANG UNDANG-UNDANG TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK 2014

Teknologis dan Juruteknik 1 D.R. 30/2014 RANG UNDANG-UNDANG TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK 2014 Teknologis dan Juruteknik 1 D.R. 30/2014 RANG UNDANG-UNDANG TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK 2014 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Ketidakpakaian

Lebih terperinci

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 37/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a [ ]

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 37/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a [ ] Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 37/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 159 AKTA MAKLUMAT PEKERJAAN 1953 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Teks ini HANYA TERJEMAHAN oleh Jabatan Peguam Negara bagi Employment Information

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Penggunaan tidak mandatori

Lebih terperinci

b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 39/98 Naskhah Sahih-Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan 1993. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas

Lebih terperinci

D.R. 17/99 RANG UNDANG-UNDANG BADAN BERKANUN (KUASA MEMINJAM) 1999

D.R. 17/99 RANG UNDANG-UNDANG BADAN BERKANUN (KUASA MEMINJAM) 1999 D.R. 17/99 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG BADAN BERKANUN (KUASA MEMINJAM) 1999 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas 2. Tafsiran 3. Pemakaian 4. Percanggahan atau ketidakselarasan 5.

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1538 AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA (PINDAAN) 2017 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1538 Tarikh Perkenan Diraja...... 15 September 2017 Tarikh

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 9 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut

Lebih terperinci

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 1 D.R. 2/2015 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 2015

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 1 D.R. 2/2015 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 2015 Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 1 D.R. 2/2015 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 2015 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 167 AKTA KUARANTIN TUMBUHAN 1976 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

Bekalan Elektrik (Pindaan) 1 D.R. 11/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bekalan Elektrik 1990.

Bekalan Elektrik (Pindaan) 1 D.R. 11/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bekalan Elektrik 1990. Bekalan Elektrik (Pindaan) 1 D.R. 11/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Bekalan Elektrik 1990. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas,

Lebih terperinci

Perdagangan Strategik 1 D.R. 4/2010

Perdagangan Strategik 1 D.R. 4/2010 Perdagangan Strategik 1 D.R. 4/2010 RANG UNDANG-UNDANG perdagangan strategik 2010 SUSUSAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Undang-undang yang

Lebih terperinci

D.R. 24/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996.

D.R. 24/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996. D.R. 24/2009 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996. [ 1 DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 1 D.R. 9/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 1 D.R. 9/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 1 D.R. 9/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti

Lebih terperinci

Ahli Kimia (Pindaan) 1 D.R. 1/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Ahli Kimia 1975.

Ahli Kimia (Pindaan) 1 D.R. 1/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Ahli Kimia 1975. Ahli Kimia (Pindaan) 1 D.R. 1/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Ahli Kimia 1975. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1.

Lebih terperinci

Bantuan Guaman (Pindaan) 1 D.R. 25/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971.

Bantuan Guaman (Pindaan) 1 D.R. 25/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971. Bantuan Guaman (Pindaan) 1 D.R. 25/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan

Lebih terperinci

D.R. 8/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n am a. Suatu Akta untuk meminda Akta Paten DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 8/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n am a. Suatu Akta untuk meminda Akta Paten DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 8/2006 RANG UNDANG-UNDANG b e r n am a Suatu Akta untuk meminda Akta Paten 1983. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 334 Akta lembaga pelesenan kenderaan perdagangan 1987 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 589 Akta Suruhanjaya komunikasi dan multimedia malaysia 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang,

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Majlis Peperiksaan Malaysia 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 225 AKTA Majlis peperiksaan Malaysia 1980 Sebagaimana pada 1 April 2014 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 448 AKTA BEKALAN ELEKTRIK (SYARIKAT PENGGANTI) 1990 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA BEKALAN ELEKTRIK (SYARIKAT

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 673 AKTA PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 2007 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 673 Tarikh Perkenan Diraja......

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN

BAHAGIAN I PERMULAAN BAHAGIAN I PERMULAAN 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Koperasi 1993. (2) Akta ini mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan

Lebih terperinci

D.R. 18/99 RANG UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PENGGUNA 1999

D.R. 18/99 RANG UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PENGGUNA 1999 D.R. 18/99 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PENGGUNA 1999 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Tafsiran 4. Penyingkiran

Lebih terperinci