Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN"

Transkripsi

1 Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN 1.0 Takrif 2.0 Penerimaan Kad 3.0 Kemudahan Kad 4.0 Penggunaan Kad 5.0 PIN dan Bayar 6.0 Arahan-arahan Telekomunikasi 7.0 Tanggungjawab dan Liabiliti 8.0 Kad Tambahan 9.0 Akaun Kad 10.0 Kemudahan Kredit 11.0 Kewajipan Membayar 12.0 Tempoh Bebas Faedah untuk Transaksi Runcit 13.0 Caj Kewangan 14.0 Pemindahan Baki 15.0 Affin Bonus 16.0 Yuran dan Caj 17.0 Kesilapan/ Pertikaian dan Pemberitahuan 18.0 Pengecualian Liabiliti 19.0 Hak-hak Terlibat 20.0 Transaksi Luar Negara 21.0 Penamatan 22.0 Lain-lain PERJANJIAN AHLI KAD Ahli Kad dengan tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat, bersetuju terhadap terma-terma dan syarat-syarat berikut sebagai balasan di atas persetujuan Affin Bank Berhad (25046-T) (selepas ini dirujuk sebagai 'pihak Bank') untuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada Ahli Kad (Ahli Kad hendaklah bermaksud pemegang kad AFFINBANK MasterCard Classic, AFFINBANK VISA Classic, AFFINBANK MasterCard Gold, AFFINBANK VISA Gold, AFFINBANK MasterCard Touch n Go Gold, AFFINBANK MasterCard Touch n Go Classic, AFFINBANK MasterCard Basic, AFFINBANK VISA Basicdan AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel' MasterCard Contactless atau apa-apa Kad lain yang dikeluarkan oleh pihak Bank pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa). Adalah penting bagi Ahli Kad untuk membaca dengan teliti dan memahami terma dan syarat di bawah sebelum menggunakan Kad. 1. TAKRIF Perkataan-perkataan dan fasal-fasal yang dirujuk di bawah di dalam Perjanjian Ahli Kad ini (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Perjanjian ini") membawa maksud seperti berikut: 1

2 1.1. "Saudagar Berkuasa" hendaklah bermaksud mana-mana peruncit atau lain-lain orang, firma ataupun perbadanan yang bersetuju untuk menerima atau menyebabkan rangkaiannya untuk menerima Kad tersebut apabila diserahkan secara teratur "ATM" hendaklah bermaksud Mesin Pengeluaran Tunai "BHPetrol" bermaksud Boustead Petroleum Marketing Sdn Bhd sebagai rakan kongsi jenama bersama AFFINBANK "Tempoh Penyata" hendaklah bermaksud tempoh yang mana semua pembelian barangbarang dan/atau perkhidmatan, Pendahuluan Tunai, yuran-yuran dan caj-caj yang digunakan oleh Ahli Kad direkodkan oleh pihak Bank di dalam Penyata bulanan "Hari Perniagaan" hendaklah bermaksud mana-mana hari yang mana pihak Bank dibuka untuk perniagaan "Kad" hendaklah bermaksud Kad Kredit Generik (AFFINBANK MasterCard Classic, AFFINBANK VISA Classic, AFFINBANK MasterCard Gold, AFFINBANK VISA Gold, AFFINBANK MasterCard Touch n Go Gold, AFFINBANK MasterCard Touch n Go Classic, AFFINBANK MasterCard Basic, AFFINBANK VISA Basic) dan AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel' MasterCard Contactless yang dikeluarkan oleh pihak Bank "Contactless" bermaksud alat pembayaran tanpa sentuh dengan hanya melambaikan Kad kepada pembaca Contactless kepada terminal EDC "Akaun Kad" hendaklah bermaksud akaun Ahli Kad yang dibuka dengan pihak Bank untuk tujuan Perjanjian ini "Pendahuluan Tunai" merujuk kepada pengeluaran tunai daripada Akaun Kad di Cawangan pihak Bank yang telah ditetapkan, cawangan-cawangan kepada bank-bank ahli MasterCard dan/atau VISA yang mengambil bahagian ataupun di ATM pihak Bank yang telah ditetapkan dan ATM bank-bank ahli MasterCard dan/atau VISA "Deraf-deraf Pendahuluan Tunai" hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran, borangborang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank kepada Saudagar Berkuasa untuk tujuan merekod, mengesah dan sebagai keterangan terhadap Pendahuluan Tunai oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad "Baki Semasa" hendaklah bermaksud baki yang terdahulu dan jumlah pembelian barangbarang dan/atau perkhidmatan, Pendahuluan Tunai yang digunakan oleh Ahli Kad yang mana pihak Bank telah membeli Resit-resit Transaksi dan Deraf-deraf Pendahuluan Tunai dan mana-mana yuran dan caj yang dikenakan oleh pihak Bank ditolak bayaran yang dibuat oleh Ahli Kad dan dikreditkan ke Akaun Kad semasa tempoh Penyata. 2

3 1.12. "Kemudahan Kredit" hendaklah bermaksud had yang dikenakan oleh pihak Bank terhadap Ahli Kad di atas penggunaan Kad Transaksi Tanpa Kad merujuk kepada bayaran transaksi Kad dimana fisikal Kad tiada di tempat jualan "Tarikh Kena Dibayar" hendaklah bermaksud 20 hari dari Tarikh Penyata Kad seperti yang tertera di dalam Penyata "e-perbankan" hendaklah bermaksud pemberian produk dan perkhidmatan perbankan melalui saluran elektronik, termasuk dalam talian, peranti mudah alih, telefon, ATM dan mana-mana saluran elektronik lain "Caj Kewangan" bermaksud Caj Kewangan yang dirujuk dalam Fasal "Tempoh Bebas Faedah" merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam Akaun Kad Ahli "Bayaran Minimum Kena Dibayar" merujuk kepada jumlah minimum yang perlu dibayar oleh Ahli Kad menjelang Tarikh Bayaran Kena Dibayar "MasterCard International" hendaklah bermaksud MasterCard International Incorporated, perbadanan keahlian yang dianjurkan di bawah undang-undang Negeri Delaware, Amerika Syarikat dan berpejabat serta mempunyai tempat perniagaan utama di 888 Seventh Avenue, New York 10106, Amerika Syarikat "PIN" hendaklah bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diserahkan kepada Ahli Kad untuk membolehkan akses ke transaksi-transaksi Kad melalui ATM ataupun di Terminal Tempat Jualan Elektronik "Penyata" hendaklah bermaksud Penyata MasterCard/Kad VISA berkala yang dikeluarkan oleh pihak Bank kepada Ahli Kad dan/atau Ahli Kad Tambahan yang menunjukkan, antara lain, amaun yang dicaj, Tarikh Kena Dibayar dan proses pengiraan Caj Kewangan "Tarikh Penyata" hendaklah bermaksud hari yang mana Penyata tersebut dikeluarkan "Resit-Resit Transaksi" hendaklah bermaksud slip-slip pembayaran, borang-borang atau kertas-kertas yang relevan yang dibekalkan oleh pihak Bank untuk tujuan merekod, mengesah dan sebagai keterangan terhadap pembelian-pembelian ataupun perkhidmatanperkhidmatan digunakan oleh Ahli Kad melalui penggunaan Kad yang akan dicaj ke Akaun Kad "VISA International" hendaklah bermaksud Pertubuhan Perkhidmatan VISA International, sebuah pertubuhan yang diperbadankan di Negeri Delaware, Amerika Syarikat dengan 3

4 pejabat berdaftarnya di bandar Wilmington, Amerika Syarikat yang mana pihak Bank merupakan institusi ahli Perkataan-perkataan yang memberitahukan nombor tunggal meliputi nombor majmuk dan sebaliknya Perkataan-perkataan yang memberitahukan golongan maskulin meliputi feminin. 2. PENERIMAAN KAD 2.1. Penggunaan Kad dibataskan kepada sesiapa yang mana Kad dikeluarkan kepadanya ("Ahli Kad") dan Ahli Kad hendaklah menandatangani Kad dengan serta-merta sebaik sahaja menerima Kad tersebut Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank untuk mengaktifkan Kad bagi tujuan menguatkuasakan transaksi Kad Pihak Bank hendaklah mengeluarkan PIN untuk Kad tersebut kepada Ahli Kad bagi tujuan menguatkuasakan transaksi ATM dan di Terminal Tempat Jualan Elektronik Dengan penerimaan Kad, Ahli Kad adalah bertanggungjawab untuk: a. patuh kepada terma dan syarat penggunaan Kad; b. mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk memastikan Kad dan PIN selamat setiap masa, termasuk di tempat kediaman Ahli Kad. Ini termasuk tidak: i. mendedahkan butiran Kad atau PIN kepada pihak lain; ii. menyimpan PIN di atas Kad, atau di atas apa-apa yang disimpan berdekatan dengan Kad; iii. menggunakan PIN yang dipilih dari tarikh lahir Ahli Kad, kad pengenalan, lesen memandu atau nombor perhubungan; iv. membenarkan pihak lain menggunakan Kad atau PIN; dan v. Melakukan penipuan c. memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah selepas mendapati Kad telah hilang, dicuri, transaksi tidak sah telah berlaku atau PIN telah terjejas; d. memaklumkan kepada pihak Bank dengan segera apabila menerima Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) amaran transaksi bagi transaksi tidak sah; e. memaklumkan dengan segera kepada pihak Bank mengenai apa-apa pertukaran nombor perhubungan Ahli Kad; f. menggunakan Kad dengan bertanggungjawab, termasuk tidak menggunakan Kad untuk aktiviti yang tidak dibenarkan; dan g. menyemak Penyata Akaun Kad dan laporkan sebarang pencanggahan tanpa berlengah. 4

5 2.5. Sekiranya Ahli Kad tidak mahu terikat kepada terma dan syarat ini, Ahli Kad hendaklah memotong Kad kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip untuk memastikan ianya telah dirosakkan sepenuhnya dan serta-merta menghantar kembali kepada pihak Bank, dengan satu notis bertulis bahawa Kad telah dikembalikan bagi pembatalan dilakukan. Meskipun dengan pembatalan Kad, Ahli Kad masih bertangungjawab ke atas segala obligasi yang mungkin timbul berikutan daripada pembatalan dan juga segala dan kesemua pelanggaran perjanjian kebelakangan.yuran tahunan dan cukai perkhidmatan atau sebahagian daripadanya tidak akan dikembalikan kepada Ahli Kad. 3. KEMUDAHAN KAD 3.1. Kad tersebut dikeluarkan bagi tujuan penggunaan yang berkaitan dengan kemudahankemudahan yang disediakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa mengikut budibicara mutlak pihak Bank yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada yang berikut: a. Pembayaran untuk mana-mana pembelian barang-barang dan/atau perkhidmatan dari Saudagar Berkuasa, yang mana pembayaran tersebut boleh dicajkan kepada akaun Ahli Kad. b. Pendahuluan Tunai daripada mana-mana saluran tunai dibenarkan dan/atau ATM. c. Mana-mana transaksi ATM yang dikuatkuasakan melalui lain-lain akaun Ahli Kad. d. Kemudahan-kemudahan yang lain, tertakluk kepada pra-perjanjian dengan pihak Bank, jika terpakai Ahli Kad boleh memperolehi Pendahuluan Tunai dalam jumlah yang boleh diterimapakai oleh pihak Bank dari semasa ke semasa, tertakluk kepada budi bicara mutlak pihak Bank melalui cara-cara berikut: a. Penyerahan Kad di mana-mana Cawangan pihak Bank ataupun institusi ahli MasterCard International atau VISA International bersama dengan bukti identiti Ahli Kad dan menandatangani rekod transaksi yang perlu/atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik; atau b. menggunakan Kad di mana-mana ATM pihak Bank atau mana-mana bank atau institusi yang lain yang mempunyai perjanjian dengan pihak Bank bagi tujuan penggunaan ATM bank atau institusi tersebut; atau c. Mana-mana Saudagar yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk melaksanakan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut. 4. PENGGUNAAN KAD 4.1. a. Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan di atas Resit Transaksi yang disediakan oleh Saudagar Berkuasa atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu pembelian kredit melalui penggunaan Kad. b. Ahli Kad hendaklah memberikan maklumat berkaitan Kad beliau seperti yang diminta untuk melengkapkan urus niaga dalam talian melalui laman sesawang yang selamat. Apabila diperlukan, kod pengesahan atau One-Time-Password (OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit Ahli Kad yang berdaftar dengan pihak Bank bagi melengkapkan transaksi dalam talian. Dengan memberikan maklumat tersebut bagi 5

6 tujuan untuk melaksanakan transaksi dalam talian, ia akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang ditanggung. c. Ahli Kad dikehendaki menurunkan tandatangan ke atas Deraf Pendahuluan Tunai/atau memasukkan PIN 6 digit di Terminal Tempat Jualan Elektronik untuk menguatkuasakan sesuatu Pendahuluan Tunai. Deraf Pendahuluan Tunai tersebut akan disifatkan oleh pihak Bank sebagai betul dan dianggap sebagai Transaksi Kad yang telah dibenarkan. d. Ahli Kad dikehendaki menggunakan PIN untuk mendapat akses kepada Akaun Kadnya bagi menguatkuasakan Pendahuluan Tunai melalui ATM. Dokumentasi yang dirakamkan ekoran daripada penggunaan PIN oleh Ahli Kad bagi tujuan memperolehi Pendahuluan Tunai daripada ATM akan dianggap oleh pihak Bank sebagai satu Transaksi Kad yang digunakan secara berpatutan Amaun bagi setiap pendahuluan hendaklah dibataskan kepada Akaun Kad/Had Tunai yang sedia ada Ahli Kad dikehendaki menyentuh Kad ke atas mesin pembaca Contactless yang dihubungkan ke terminal EDC apabila jumlah pembelian dibuat di bawah RM Ahli Kad hendaklah mematuhi segala keperluan, arahan, suruhan dan garis panduan tentang penggunaan Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa yang berkait dengan segala kemudahan dan perkhidmatan kredit dan perbankan yang diberikan kepada Ahli Kad a. Pihak Bank adalah berhak untuk menganggap rekod transaksinya melalui penggunaan Kad, termasuk tetapi tidak terhad kepada transaksi yang dilakukan melalui pesanan mel atau telefon sebagai bukti hutang, yang ditanggung secara sah oleh Ahli Kad untuk Akaun Ahli Kad; dan b. Ahli Kad bersetuju bahawa rekod bagi mana-mana transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad untuk segala tujuan sehingga laporan mengenai kehilangan atau kecurian atau pengunaan yang Kad yang tidak dibenarkan telah diterima oleh pihak Bank Walau apa pun yang terkandung dalam Fasal 4.1 di atas, pembelian juga boleh dilakukan dengan memberikan Saudagar Berkuasa Nombor Kad bersama butir-butir lain seperti yang tercatat pada Kad dan tanpa keperluan tandatangan Ahli Kad/atau PIN seperti dalam kes pembelian yang dibuat melalui Dagangan Elektronik, Pesanan Mel, Pesanan Telefon. 5. CIP DAN PIN ( PIN & BAYAR ) - PIN DAN PENGGUNAAN KAD YANG MANA BERKENAAN 5.1. Pihak Bank akan memperuntukkan PIN Sementara kepada Ahli Kad melalui Mel PIN. Mel PIN akan di hantar ke alamat berdaftar Ahli Kad melalui Mel biasa Ahli Kad setelah menerima PIN Sementara hendaklah menukar PIN Sementara di ATM pihak Bank sendiri dan/atau di saluran lain yang dijamin yang dibenarkan oleh pihak Bank. 6

7 5.3. Sekiranya Ahli Kad terlupa PIN beliau, pihak Bank akan mengeluarkan PIN Sementara baru kepada Ahli Kad atas permintaan Ahli Kad Sekiranya Kad hilang atau dicuri, atau nombor PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak yang lain, Ahli Kad hendaklah dengan segera menghantar borang pertikaian yang lengkap kepada pihak Bank sekiranya Kad telah digunakan untuk transaksi yang tidak sah. Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui. Kad baharu dan PIN akan dikeluarkan apabila diminta oleh Ahli Kad. Ahli Kad tidak boleh menggunakan PIN yang sedia ada untuk Kad gantian Ahli Kad perlu merahsiakan PIN dan tidak boleh mendedahkan PIN kepada mana-mana pihak di bawah mana-mana keadaan. Sekiranya PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak, Ahli Kad hendaklah melaporkan kepada pihak Bank dengan segera Dalam memilih PIN, Ahli Kad TIDAK BOLEH memilih PIN yang jelas atau mudah diramal, termasuk: a. mewakili tarikh lahir beliau; b. selaku PIN abjad, sebahagian di mana namanya dikenali; c. terdiri daripada nombor urutan (contohnya , dan sebagainya; d. terdiri daripada semua nombor yang sama (contohnya ); atau e. terdiri daripada nombor yang berulang (contohnya , ) Ahli Kad hendaklah memastikan bahawa amaun transaksi adalah betul sebelum menandatangani sebarang Resit Transaksi atau rekod transaksi dan sebelum memasukkan PIN Ahli Kad pada mana-mana Terminal Tempat Jualan Elektronik yang memerlukan kemasukan PIN Ahli Kad. Dengan menandatangani Resit Transaksi atau rekod transaksi atau memasukkan PIN Ahli Kad atau sebaliknya menggunakan Kad Ahli Kad pada manamana Terminal Tempat Jualan Elektronik, Ahli Kad dianggap telah bersetuju dengan transaksi dan mengesahkan amaun adalah betul Ahli Kad memberi kebenaran dan bersetuju bahawa PIN adalah sebagai satu cara untuk mengesahkan transaksi Ahli Kad di bawah terma-terma dan syarat-syarat di Terminal Tempat Jualan Elektronik. 6. ARAHAN TELEKOMUNIKASI 6.1. Pihak Bank, mengikut budibicaranya boleh menerima arahan daripada Ahli Kad melalui telefon untuk menguatkuasakan mana-mana transaksi berkaitan dengan Kad yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perpindahan yang melibatkan pengeluaran atau deposit wang Pihak Bank akan menentusahkan identiti Ahli Kad dan kata laluan melalui proses sekuriti yang dilaksanakan oleh pihak Bank (yang boleh ditukar dari semasa ke semasa). 7

8 6.3. Ahli Kad dikehendaki menyimpan PIN dan kata laluan yang mana kedua-duanya tidak boleh didedahkan kepada sesiapa jua pun Pihak Bank mempunyai kuasa untuk menurut atau tidak arahan-arahan Ahli Kad tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh Ahli Kad Ahli Kad hendaklah mengakui bahawasanya: a. Pihak Bank boleh merekod semua perbualan telefon di antara Ahli Kad dan wakil pihak Bank bagi tujuan pengawasan dan penilaian untuk mengelakkan timbulnya sebarang kekeliruan; dan b. Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya pihak ketiga yang tidak dibenarkan mendengar perbualan telefon tersebut Pemberian kuasa untuk Arahan Telefon, Telefon Bimbit, Teleks dan Faksimili. a. Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk bergantung kepada dan bertindak bersesuaian dengan apa-apa notis, arahan tuntutan atau komunikasi lain yang mungkin diberi melalui transaksi telefon, telex atau faksimili oleh Ahli Kad atau bagi pihaknya (selepas ini dirujuk sebagai "Arahan") dan Bank berhak untuk menganggap Arahan tersebut sebagai pemberian kuasa penuh oleh Ahli Kad dan Bank hendaklah mengambil apa-apa langkah bergantung kepada Arahan tersebut seperti yang Bank fikirkan sesuai. b. Perkhidmatan Pertanyaan Baki melalui Telefon Bimbit i. Ahli Kad memberi kuasa kepada Bank untuk menghantar kepada telefon bimbit beliau, sebagaimana yang didaftarkan Ahli Kad dalam permohonan Kad Kredit, melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS), maklumat berikut berkaitan dengan Akaun Kad beliau dengan Bank: Baki tertunggak; Baki yang masih ada dalam had kredit beliau; Tarikh akhir bayaran; Jumlah bayaran minimum. 7. TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI 7.1. Kad adalah kekal sebagai harta pihak Bank pada setiap masa dan Ahli Kad tidak boleh memindahmilikkan atau sebaliknya melepaskan kawalan atau pegangan Kad bagi sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh pihak Bank Sekiranya Kad tersebut hilang dan/atau dicuri ataupun PIN telah terdedah kepada sesiapa yang tidak mempunyai kuasa, Ahli Kad hendaklah dengan serta-merta, memberitahu pihak Bank melalui telefon, telegram, teleks, faksimili ataupun melalui pemberitahuan secara bertulis. Satu salinan laporan polis hendaklah dihantar kepada pihak Bank dalam tempoh 7 hari dari tarikh transaksi tidak sah diketahui Ahli Kad tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak Bank terhadap: a. Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan PIN diperlukan, kecuali Ahli Kad terbukti telah: i. melakukan penipuan; 8

9 ii. kelewatan yang munasabah memaklumkan kepada pihak Bank selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah; iii. mendedahkan PIN dengan sengaja kepada pihak lain; atau iv. menyimpan PIN di atas Kad, atau di atas apa-apa yang disimpan berdekatan dengan Kad dan kemungkinan hilang atau dicuri bersama Kad. b. Transaksi Kad tidak sah dimana pengesahan tandatangan diperlukan atau penggunaan Kad tanpa sentuh, kecuali Ahli Kad Ahli Kad terbukti telah: i. melakukan penipuan; ii. kelewatan yang munasabah untuk memaklumkan kepada pihak Bank selepas mengetahui kehilangan atau penggunaan Kad tidak sah; iii. meninggalkan Kad atau barang mengandungi Kad tanpa dijaga, di tempat yang boleh dilihat dan diakses oleh pihak lain, kecuali di tempat kediaman Ahli Kad. Walaubagaimanapun, Ahli Kad diharapkan mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi Kad walaupun di tempat kediaman Ahli Kad; atau iv. secara sengaja membenarkan pihak lain menggunakan Kad. c. Transaksi e-perbankan, kecuali Ahli Kad terbukti telah: i. melakukan penipuan; ii. sengaja mendedahkan kata laluan (ID) dan kod laluan kepada mana-mana pihak, melalui yang tidak dikenali atau di laman sesawang selain dari laman sesawang rasmi pihak Bank; iii. tidak mengambil langkah yang musabah untuk melindungi peranti keselamatan selamat setiap masa; atau iv. gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah, apabila Ahli Kad menyedari tentang pelanggaran keselamatan kod laluan atau kehilangan peranti keselamatan. d. Transaksi Tanpa Kad, kecuali Ahli Kad terbukti telah: i. melakukan penipuan; ii. gagal melaksanakan kewajipan untuk melaporkan sebarang transaksi tidak sah kepada pihak Bank dengan segera yang munasabah, apabila Ahli Kad menyedari tentang transaksi tidak sah tersebut Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank dalam masa 14 hari dari tarikh Penyata sekiranya Ahli Kad menyedari tentang kewujudan transaksi-transaksi yang tidak sah Sekiranya Kad hilang atau dicuri, PIN telah terdedah kepada mana-mana pihak lain dan/atau berlaku pengunaan Kad tidak sah, Ahli Kad hendaklah menghubungi pihak Bank dengan segera di (semasa waktu pejabat) atau (selepas waktu pejabat) Pihak Bank di atas permintaan Ahli Kad boleh tetapi tanpa mempunyai obligasi di bawah undang-undang, menggantikan Kad yang hilang atau dicuri sebaik sahaja pembayaran penalti sebanyak RM50 dilakukan untuk mana-mana kehilangan atau kecurian Kad yang dilaporkan. 9

10 7.6. Ahli Kad hendaklah memulangkan Kad yang dipotong kepada dua dengan melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank dengan serta-merta sebaik sahaja tamat tempoh, atau sekiranya berlaku pembatalan, pemansuhan atau penggantungan (yakni dituntut oleh pihak Bank) ataupun sebaik sahaja Kad ditemui selepas pemberitahuan mengenai kehilangannya dibuat dan Ahli Kad dengan ini hendaklah tidak mempunyai hak lanjutan untuk menggunakan Kad tersebut Rekod Bank tentang mana-mana transaksi yang dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab ke atas semua transaksi yang dicajkan ke atas Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan menggunakan Kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti pertaruhan di dalam talian. Pihak Bank berhak, mengikut budi bicaranya, pada bila-bila masa, dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi, memutuskan untuk tidak memperbaharui, membatalkan atau memansuhkan Kad, atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad dan/atau Kad Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi undang-undang. 8. KAD TAMBAHAN 8.1. Pihak Bank hendaklah mengeluarkan Kad Ahli Tambahan kepada ahli keluarga terdekat Ahli Kad sahaja, yakni ibubapa, isteri atau suami, anak-anak dan adik-beradik Ahli Kad Ahli Kad Tambahan hendaklah bertanggungiawab untuk semua caj yang dikenakan kepada Ahli Kad Tambahan sahaja di bawah Akaun Kad Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab memastikan bahawa Ahli Kad Tambahannya mematuhi semua terma-terma, syarat-syarat dan obligasi-obligasi yang dikenakan Kad Tambahan yang dikeluarkan boleh dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad dan dipulangkan (dengan dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip) kepada pihak Bank dengan syarat pembatalan tersebut hendaklah tidak menjejaskan hak-hak, tanggungjawabtanggungjawab dan kewajipan-kewajipan pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian ini sebelum pembatalan tersebut Sebaik sahaja penggunaan Kad tersebut dibatalkan di atas permintaan Ahli Kad ataupun di bawah apa jua hal keadaan, penggunaan semua Kad Tambahan hendaklah juga dibatalkan Aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang - Ahli Kad tidak dibenarkan menggunakan Kad beliau untuk apa-apa aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti pertaruhan di dalam talian. Pihak Bank berhak, mengikut budi bicaranya, pada bila-bila masa, dengan 10

11 notis terlebih dahulu yang mencukupi, memutuskan untuk tidak memperbaharui, membatalkan atau memansuhkan Kad, atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad dan/atau Kad Tambahan sekiranya Ahli Kad didapati telah menggunakan Kad untuk perbuatan yang menyalahi undang-undang. 9. AKAUN KAD 9.1. Semua pembayaran untuk pembelian barang-barang atau perkhidmatan yang dikuatkuasakan melalui penggunaan Kad, yuran tahunan, Caj Kewangan, penalti pembayaran terlewat ataupun caj-caj tambahan hendaklah didebitkan ke Akaun Kad di dalam Penyata bulanan Pendahuluan Tunai, yuran dan caj yang dikenakan oleh Ahli Kad termasuk sebarang bayaran atau kredit yang dilakukan akan direkodkan oleh pihak Bank di dalam Penyata bulanan Rekod-rekod dan kemasukan-kemasukan ke dalam Akaun Kad yang tertera di dalam Penyata bulanan hendaklah dianggap benar dan mengikat Ahli Kad kecuali pemberitahuan melalui telefon, telegram, teleks, faksimili ataupun melalui pemberitahuan secara bertulis yang disertai dengan laporan polis diterima oleh pihak Bank dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata Atas penerimaan pemberitahuan tersebut yang diberikan oleh Ahli Kad dalam tempoh yang ditetapkan, pihak Bank akan meneliti Akaun Kad Ahli Kad untuk membuat penyelarasan dan pembetulan yang perlu, jika ada. Operasi fasal ini, tidak boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kewajipan Ahli Kad di Fasal 11. Dengan syarat bahawa sebarang wang yang perlu dibayar kepada atau diterima daripada Ahli Kad hendaklah dikreditkan atau didebitkan ke dalam Akaun Kad Ahli Kad. 10. KEMUDAHAN KREDIT Pihak Bank hendaklah di atas budi bicara tunggalnya menentukan Had Kredit Ahli Kad dengan pihak Bank Sekiranya Ahli Kad memiliki dua atau lebih Akaun Kad dengan pihak Bank, satu Had Kredit bergabung akan diperuntukkan kepada Ahli Kad, yang mewakili Had Kredit keseluruhan yang diberikan untuk meliputi penggunaan semua Kad yang dipegang oleh Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahannya, jika ada Ahli Kad tidak dibenarkan melebihi Had Kredit tersebut tanpa kebenaran bertulis pihak Bank diperolehi terlebih dahulu dan dengan serta-merta membayar balik pihak Bank sebaik sahaja Penyata bulanan diterima dan/atau notis lain yang diberikan oleh pihak Bank menunjukkan lebihan tersebut, mengikut Fasal 11.1 (b) (ii). 11

12 11. KEWAJIPAN MEMBAYAR Ahli Kad dikehendaki membuat pembayaran seperti berikut: a. Membayar keseluruhan jumlah Baki Semasa pada atau sebelum Tarikh Kena Dibayar. b. Sebagai alternatif, membuat Bayaran Minimum seperti berikut: i. Di mana Baki Semasa berada di dalam lingkungan had kredit, tidak kurang daripada 5% daripada Baki Semasa tertakluk kepada bayaran minimum RM50 sahaja. ii. Di mana Baki Semasa melebihi Had Kredit, keseluruhan jumlah lebihan bersamasama dengan 5% daripada Had Kredit, dengan syarat bayaran minimum hendaklah meliputi jumlah kena dibayar yang terdahulu (seperti yang tertera di dalam Penyata bulanan). 12. TEMPOH BEBAS FAEDAH UNTUK TRANSAKSI RUNCIT "Tarikh Kiriman" hendaklah bermaksud hari di mana transaksi-transaksi yang dilaksanakan di tempat-tempat saudagar dipindahkan oleh saudagar kepada pihak Bank "Tempoh Bebas Faedah" merujuk kepada tempoh 20 hari dari Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam Akaun Kad Ahli. 13. CAJ KEWANGAN Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa transaksi Pendahuluan Tunai bermula dari tarikh transaksi sehinggalah bayaran penuh dibuat Caj Kewangan akan dikenakan ke atas baki semasa pendahuluan bukan tunai yang tidak dibayar pada tarikh kena dibayar menurut Tarikh Penyata bila mana transaksi telah dikirimkan, dan dikira dari tarikh transaksi tersebut sehinggalah bayaran penuh dibuat Caj Kewangan tidak akan dikenakan ke atas transaksi pendahuluan bukan tunai yang dilakukan sebelum Tarikh Penyata dengan syarat tiada jumlah yang belum berbayar di dalam Kad Ahli pada Tarikh Kena Dibayar Caj Kewangan tidak akan dikenakan sekiranya baki transaksi pendahuluan bukan tunai dari Penyata bulan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya pada Tarikh Kena Dibayar Caj Kewangan atau Faedah boleh dikenakan dengan menggunakan formula berikut: f= (B) x (P/D) x (R) F= Jumlah (f) F Jumlah (f) f adalah jumlah Caj Kewangan yang dikenakan untuk bulan berkenaan. adalah jumlah kesemua Caj Kewangan yang dikirakan berdasarkan baki-baki berlainan yang boleh dikenakan dengan Caj Kewangan ke atas tempoh-tempoh berfaedah yang terpakai dalam bulan tersebut. adalah Caj Kewangan untuk baki B tertentu yang dikira ke atas tempoh P hari. 12

13 B P D R ialah baki yang dikenakan dengan Caj Kewangan. ialah sesuatu tempoh berfaedah dalam kiraan hari yang mana baki B dikenakan dengan Caj Kewangan. adalah bilangan hari yang digunakan sebagai asas untuk kadar tahunan. adalah kadar tahunan Caj Kewangan nominal yang dinyatakan Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar harian Sekiranya Ahli Kad membayar kepada pihak Bank kurang daripada Baki Semasa pada Tarikh Kena Dibayar atau pembayaran yang dibuat bukan merupakan bayaran penuh atau selepas Tarikh Kena Dibayar ataupun disebabkan oleh Pendahuluan Tunai, Caj Kewangan akan dikenakan pada kadar 1.46% sebulan untuk Kad Kredit Generik dan 1.25% untuk kad AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel' MasterCard Contactless dikira pada kadar harian: a. Ke atas baki semasa pada Tarikh Penyata sehinggalah semua pembayaran balik telah dikreditkan ke Akaun Kad dan kemudiannya, ke atas baki yang telah dikurangkan. b. Transaksi runcit yang baru sebelum tarikh Penyata tidak akan dikenakan Caj Kewangan. c. Ahli Kad yang membuat sekurang-kurangnya pembayaran minima sebelum tarikh tamat tempoh akan menerima rebat Caj Kewangan sebanyak 7.51% setahun atau 0.63% sebulan untuk Kad Kredit Generik dan 5.01% setahun atau 0.42% sebulan untuk Kad AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel' MasterCard Contactless bagi bulan (bulan) yang terlibat. d. Ahli Kad yang membuat pembayaran kurang daripada jumlah yang belum berbayar sebelum tarikh tamat tempoh, Caj Kewangan ke atas pembelian baru akan dikenakan dari tarikh transaksi dibuat melalui akaun kad Sekiranya Ahli Kad gagal membuat bayaran minimum yang telah dinyatakan pada Tarikh Kena Dibayar, caj lanjutan sebanyak RM5 minimum atau 1% daripada jumlah yang belum berbayar sehingga RM50 maksimum akan dikenakan dan boleh diubah di atas budi bicara mutlak pihak Bank Bayaran oleh Ahli Kad tidak akan dianggap sebagai telah dibuat sehinggalah pihak Bank menerima nilai dana yang relevan Segala bayaran oleh Ahli Kad kepada pihak Bank tidak boleh tertakluk kepada apa-apa potongan, sama ada untuk tuntutan balas dan/atau tolak-selesai dengan Saudagar Berkuasa, saluran tunai dibenarkan dan/atau pihak Bank, walau apa sekalipun Ahli Kad mengaku janji bahawa dia akan membuat persediaan yang sewajarnya untuk melakukan pembayaran ke Akaun Kadnya mengikut terma dan syarat sekiranya dia berada di luar negara. 13

14 Semua pembayaran melalui cek mestilah merangkumi komisyen pertukaran dalam negeri, di mana sesuai. Pihak Bank berhak untuk mendebitkan Akaun Kad Ahli Kad atau mempergunakan hak set-offnya apabila dirasakan sesuai oleh pihak Bank bergantung kepada budibicara mutlaknya sekiranya komisyen pertukaran tersebut gagal disertakan. Nota: Pendahuluan Bukan Tunai melibatkan pembelian runcit faedah, yuran-yuran dan cajcaj lain. 14. PEMINDAHAN BAKI Ahli Kad bersetuju untuk memindahkan baki semasa dari akaun kredit kad bank-bank lain ke Akaun Kad pihak Bank Amaun maksimum akan ditetapkan mengikut budi bicara pihak Bank, dimana ianya tidak boleh melebihi Had Kredit Akaun Kad Ahli yang masih ada. Bagi tujuan terma dan syarat ini, baki kredit yang masih ada adalah merujuk kepada baki kredit Akaun Kad Ahli dengan pihak Bank yang masih ada atau baki Had Kredit yang digabungkan sekiranya beliau mempunyai lebih dari satu Kad yang dikeluarkan oleh pihak Bank. 15. AFFIN BONUS Kelayakan Ahli Kad untuk mendapatkan AFFIN Bonus di atas perbelanjaan bulanan adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang mana terdapat di laman sesawang Korporat AFFINBANK. AFFIN Bonus tidak diguna pakai bagi AFFINBANK MasterCard/VISA Basic Ahli Kad dinasihatkan untuk menghubungi AFFINBANK bagi mendapatkan salinan terma dan syarat sekiranya laman sesawang tidak dapat diakses atas sebarang sebab. 16. YURAN DAN CAJ Ahli Kad tidak boleh dibatalkan dan tanpa syarat, bersetuju untuk membayar dan memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendebit Akaun Kadnya dengan yuran dan caj seperti berikut: Pendahuluan Tunai a. Yuran sebanyak 5.3% ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum RM21.20, yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai domestik, atau yuran sebanyak 5% ke atas jumlah Pendahuluan Tunai yang dikeluarkan tertakluk kepada bayaran minimum RM20.00, yang mana lebih tinggi bagi Pendahuluan Tunai luar negara. b. Caj Kewangan sebanyak 1.46% sebulan untuk Kad Kredit Generik dan 1.25% sebulan untuk Kad AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel' MasterCard Contactless dan dikira pada kadar harian dari tarikh pengeluaran atau transaksi sehingga bayaran penuh diterima dan dikreditkan ke Akaun Kad Ahli Kad Yuran tahunan yang ditetapkan oleh pihak Bank untuk Kad Utama dan setiap Kad Tambahan apabila dikeluarkan atau diperbaharui. Yuran tahunan tidak akan dikembalikan. 14

15 16.3. Yuran tahunan akan dikenakan ke atas Ahli Kad sekiranya bayaran penuh tidak dijelaskan sebaik sahaja Kad dibatalkan Walau apa pun peruntukan di atas, yuran tahunan tidak akan dikenakan ke atas Kad Kredit Basic Caj Kewangan yang dinyatakan di dalam Fasal Pembayaran lewat seperti yang dinyatakan dalam Fasal Yuran kurier Kad sebanyak RM5.30 dalam lingkungan Malaysia dan kos sebenar untuk destinasi luar negara akan dikenakan Yuran perkhidmatan sebanyak RM5.30 sesalinan ke atas sebarang permintaan untuk salinan pendua Penyata. Caj ini tidak akan dikenakan sekiranya didapati kemudian daripada itu kesilapan dalam pemprosesan berpunca dari pihak Bank. Walau bagaimanapun, yuran perkhidmatan ini tidak diguna pakai bagi MasterCard/VISA Basic Yuran perkhidmatan sebanyak RM10.60 akan dikenakan terhadap sebarang permintaan untuk mendapatkan salinan pendua Deraf Jualan. Walau bagaimanapun, caj tersebut tidak akan dikenakan sekiranya kemudian daripada itu didapati bahawasanya kesilapan pemprosesan berpunca daripada pihak Bank. Walau bagaimanapun, yuran perkhidmatan ini tidak diguna pakai bagi MasterCard/VISA Basic Penalti penggantian Kad RM20 untuk Kad Kredit Basic dan RM50 untuk lain-lain Kad Kredit Generik dan AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless bagi setiap Kad gantian dikeluarkan Caj Perkhidmatan pada kadar yang ditetapkan oleh pihak Bank mengikut budibicara mutlaknya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dan kos-kos serta perbelanjaan yang ditanggung dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu sebelum tarikh pindaan caj dan kadar berkuatkuasa Yuran guaman (atas dasar Peguam dan pelanggan) dan mana-mana perbelanjaan lain yang digunakan oleh pihak Bank bagi tujuan menguatkuasakan hak-hak pihak Bank serta tuntutan ke atas wang yang terhutang oleh Ahli Kad kepada pihak Bank di bawah Akaun Kadnya Mana-mana yuran dan caj munasabah yang dikenakan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa untuk perkhidmatan dan kemudahan yang diberi kepada Ahli Kad dengan memberi notis 21 hari kepada Ahli Kad terlebih dahulu sebelum pelaksanaan berkuatkuasa. 15

16 Meskipun begitu, pihak Bank berhak mengikut budibicara mutlaknya mengubah kadar atau cara pengiraan yuran tahunan, caj-caj pengendalian, caj-caj tambahan, Caj Kewangan, bayaran minimum yang diperincikan dan/atau penalti pembayaran lewat dari semasa ke semasa dengan memberi notis 21 hari terlebih dahulu kepada Ahli Kad. 17. KESILAPAN/PERTIKAIAN DAN PEMBERITAHUAN Ahli Kad dikehendaki memeriksa rekod Akaun Kad dengan cermat pada kadar segera Penyata Ahli Kad tidak akan dihantar sekiranya akaun tersebut tidak mempunyai baki atau tiada transaksi dari Tarikh Penyata sebelumnya Pihak Bank akan mengeluarkan pengesahan secara bertulis atau secara cetakan komputer untuk semua pemindahan wang yang dilaksanakan melalui penggunaan Kad Ahli Kad Ahli Kad hendaklah memberitahu pihak Bank mengenai mana-mana kesilapan di dalam Penyata Akaun Ahli Kad atau transaksi yang mungkin tidak sah berkenaan dengan Kad tersebut dalam masa 14 hari dari Tarikh Penyata Ahli Kad hendaklah membuat pemberitahuan dengan segera sebaik sahaja menerima surat atau Penyata Kad daripada pihak Bank secara terus kepada: AFFIN BANK BERHAD Jabatan Perniagaan Kad 301 Blok C, Tingkat 3 Menara Glomac Kelana Business Centre 97 Jalan SS7/ Kelana Jaya, Selangor No. Telefon: Faksimili : (semasa waktu pejabat) (selepas waktu pejabat) E-mel: Atau membuat laporan dengan melengkapkan borang aduan pelanggan di mana-mana Cawangan Bank yang berdekatan atau e-mel ke atau hubungi AFFINBANK Careline di nombor Jika masalah atau aduan anda masih juga tidak selesai dalam jangka masa yang dijanjikan, anda boleh bertindak menyampaikan kepada pihak-pihak ini: Hubungi BNMTELELINK di , (9.00 pagi-5.00 petang, Isnin-Jumaat). Datang atau menulis kepada Pusat Perkhidmatan Pelanggan BNMLINK, Tingkat Bawah, Blok D, Jalan Dato' Onn Kuala Lumpur. E-mel kepada BNMTELELINK di Hubungi Financial Ombudsman Scheme (FOS) di

17 Hubungi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) di bagi perkhidmatan pengurusan wang, kaunseling kredit dan pengurusan semula hutang secara percuma bagi individu. 18. PENGECUALIAN LIABILITI Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian yang berlaku akibat kecuaian Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami oleh Ahli Kad yang berpunca daripada perbuatan atau ketinggalan mana-mana Saudagar Berkuasa atau MasterCard International atau VISA International Ahli Kad boleh mengendalikan mana-mana tuntutan atau pertikaian secara terus dengan Saudagar atau MasterCard International atau VISA International tetapi, tidak boleh menahan sebarang pembayaran kepada Bank di atas akaun. 19. HAK-HAK PIHAK YANG TERLIBAT 19.1 Pihak Bank mempunyai hak: a. Untuk menyekat atau menghad atau menolak kredit Ahli Kad dan menahan kredit (mengikut budi bicara mutlak pihak Bank dan tanpa notis atau sebab). b. Pihak Bank berhak untuk melakukan semakan kredit ke atas Ahli Kad dengan pihakpihak luaran termasuk tetapi tidak terhad kepada CCRIS dan mana-mana agensiagensi kredit lain pada bila-bila masa dan apabila ia dianggap sesuai dengan notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melainkan Ahli Kad membantah dengan menulis kepada pihak Bank. 20. TRANSAKSI LUAR NEGARA Ahli Kad boleh menggunakan Kad di luar Malaysia di mana wujudnya Saudagar Berkuasa dan/atau MasterCard International/VISA International Ahli Kad boleh menggunakan Kad untuk Pendahuluan Tunai melalui ATM yang telah ditetapkan dan hendaklah memastikan yang semua transaksi antara negara yang dibuat oleh Ahli Kad melalui ATM tidak melanggar undang-undang semasa negara di mana transaksi tersebut dilakukan Sekiranya Ahli Kad menggunakan Kad di luar Malaysia, transaksi yang dibuat akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia dimana kadar pertukaran akan ditentukan oleh VISA/MasterCard International pada tarikh transaksi berkenaan diproses berserta margin pertukaran mata wang asing sebanyak 1% (sebelum ini dikenali sebagai kos pentadbiran) Di mana terpakai, Ahli Kad hendaklah patuh dengan Peraturan Pentadbiran Pertukaran Asing 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkaitan dengan transaksi luar negara. 17

18 20.5. Ahli Kad hendaklah bertanggungjawab di atas pencabulan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut dan sebarang pindaan terhadapnya. 21. PENAMATAN Walau apa pun peruntukan yang bertentangan yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini, pihak Bank boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, dengan notis terlebih dahulu yang mencukupi memutuskan untuk tidak memperbaharui, membatalkan atau memansuhkan Kad, atau menggantung atau mengehadkan penggunaan Kad oleh Ahli Kad dan manamana Kad Tambahan di bawah Akaun Kadnya, di mana segala wang yang terhutang kepada pihak Bank di bawah akaun Kadnya akan menjadi matang dan mesti dibayar sepenuhnya sekiranya terjadi kejadian yang berikut atau mana-mana satu daripadanya: a. Kegagalan Ahli Kad untuk melaksanakan dan/atau mematuhi mana Terma-terma dan Syarat-syarat yang mengawal penggunaan Kad di sini; atau b. Hak Ahli Kad untuk menggunakan Kad digantung, ditamatkan atau ditarik balik apabila berlakunya mana-mana daripada yang berikut: i. Ahli Kad meninggal dunia atau tidak solven, melakukan kegiatan yang menjurus kepada kemuflisan, atau di dalam kes-kes di mana Ahli Kad merupakan sebuah syarikat, sebuah petisyen untuk penggulungannya telah diserahkan atau pun sebuah resolusi untuk penggulungan sengajanya telah diluluskan; atau ii. Ahli Kad gagal membayar mana-mana keterhutangan yang terhutang kepada pihak Bank bila kena dibayar; atau iii. Sekiranya pada pandangan pihak Bank, kemudahan kredit Ahli Kad dengan pihak Bank (termasuklah mana-mana akaun Ahli Kad yang boleh wujud dengan pihak Bank atau mana-mana institusi lain) adalah atau telah tidak dioperasi secara puas hati dan/atau sekiranya Ahli Kad melakukan atau mengugut untuk melakukan pengingkaran terhadap mana-mana fasal, terma mana-mana perjanjian, atau dokumen-dokumen sekuriti atau kedua-duanya (mengikut mana yang berkenaan), berkaitan dengan akaun-akaun yang lain atau kemudahan pinjaman yang diberi oleh pihak Bank atau mana-mana institusi lain kepada Ahli Kad atau mana-mana pihak lain yang mana Ahli Kad merupakan penjamin, penggadai atau penyerah hak; atau iv. Sebarang arahan untuk pelaksanaan, writ penahanan, garnishmen atau manamana prosiding undang-undang yang dikeluarkan terhadap Ahli Kad; atau v. Sesuatu peristiwa telah berlaku atau sesuatu situasi wujud yang mana mengikut budi bicara tunggal dan mutlak pihak Bank: Memudaratkan keupayaan Ahli Kad untuk melaksanakan tanggungjawabnya di sini; atau Memudaratkan pembayaran balik kemudahan kredit atau Pembayaran Balik Minimum Yang Kena Dibayar. c. atau Ahli Kad membatalkan Kad Sebaik selepas pembatalan Kad atau selepas pemansuhan, penggantungan atau penyekatan hak Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan untuk menggunakan Kad tersebut, Ahli Kad, hendaklah, atas permintaan pihak Bank, menjelaskan Akaun Kadnya sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh pihak Bank. Ahli Kad tetap bertanggungjawab terhadap apa- 18

19 apa transaksi yang dilakukan menerusi penggunaan Kad (sama ada sebelum atau selepas Kad ditamatkan), termasuk transaksi yang telah dilakukan tetapi belum direkodkan dalam Akaun Kad. 22. LAIN-LAIN UNDANG-UNDANG Perjanjian ini hendaklah tertakluk dan ditafsirkan menurut undang-undang semasa Malaysia. Ahli Kad bersetuju dan patuh terhadap bidang kuasa Mahkamah undang-undang di Malaysia. Ahli Kad dengan ini bersetuju bahawa penyampaian proses boleh dikuatkuasakan dengan mengeposnya ke Ahli Kad dengan cara yang disebutkan di dalam Fasal PENEPIAN Masa hendaklah menjadi intipati Perjanjian ini tetapi kegagalan untuk melaksanakan dan penangguhan untuk melaksanakan mana-mana hak, kuasa, keistimewaan atau remedi tidak akan dianggap sebagai penepian bagi pihak Bank dan mana-mana sesuatu pelaksanaan hak, kuasa, keistimewaan atau remedi tidak akan menghalang pelaksanaan selanjutnya atau pelaksanaan hak, kuasa, keistimewaan atau remedi yang lain. Hak dan remedi yang tertera di sini adalah kumulatif dan bukan mengecualikan mana-mana hak atau remedi yang diberikan oleh undang-undang PEMELIHARAAN HAK Walau apapun yang terkandung di dalam Perjanjian ini, hak pihak Bank di bawah Perjanjian ini hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek dan melewati sebarang pembatalan dan penggantungan Kad oleh pihak Bank PENGUBAHAN PERJANJIAN Ahli Kad bersetuju bahawa pihak Bank berhak mengubah, menambah atau meminda terma dan syarat yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini dengan memberi notis 21 hari sebelum terma dan syarat baru dikuatkuasakan. Sekiranya Ahli Kad tidak bersetuju dengan perubahan, penambahan dan/atau pindaan tersebut, Ahli Kad hendaklah menyerahkan kembali Kad yang dipotong dua melintasi jalur magnetik dan cip kepada pihak Bank, jika tidak Ahli Kad dianggap telah menerima perubahan, penambahan dan/atau pindaan tersebut PENDEDAHAN Ahli Kad dengan ini memberi kuasa kepada pihak Bank untuk mendedahkan apa jua maklumat-maklumat berkaitan dengan Akaun Kad Ahli, Ahli Kad dan kemudahankemudahan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau sebagaimana yang pihak Bank rasakan sesuai bagi pelaksanaan kontrak itu: a. Kepada mana-mana Saudagar, bank atau institusi kewangan, MasterCard International atau VISA International dan mana-mana ahli institusi MasterCard International atau VISA International atau mana-mana pihak yang berminat untuk memanfaatkan penggunaan Kad tersebut. 19

20 b. Kepada mana-mana pihak berkuasa atau badan yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa ke atas pihak Bank, mana-mana pihak penjamin/sekuriti dan/atau peguam yang mewakili mereka atau ejen pemungut hutang atau penyelia perkhidmatan. c. Untuk atau berkaitan dengan mana-mana tindakan atau prosiding yang diambil untuk mendapat kembali wang yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank. d. Bagi maksud melaksanakan kontrak atau transaksi atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang NOTIS DAN KOMUNIKASI KEPADA PIHAK BANK a. Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk memberitahu pihak Bank dalam bentuk bertulis dengan segera tentang mana-mana butir-butir peribadi, pertukaran alamat kediaman, nombor telefon dan/atau penggajian atau perniagaan Ahli Kad atau Ahli Kad Tambahan dan memberitahu pihak Bank tentang niatnya untuk berada di luar negara Malaysia untuk jangka masa melebihi 30 hari. b. Sebarang Penyata akaun, surat-menyurat atau notis kepada Ahli Kad boleh dihantar melalui tangan atau dihantar melalui kiriman prabayar ke alamat Ahli Kad yang tertera di dalam borang permohonan Kad Bank atau ke mana-mana alamat lain yang diberitahu oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dari semasa ke semasa dan hendaklah dianggap telah diterima oleh Ahli Kad dalam masa 7 hari bekerja selepas kiriman dilakukan. Sebarang kegagalan oleh pihak Ahli Kad untuk memberitahu pihak Bank tentang pertukaran alamatnya yang mengakibatkan penangguhan atau pemulangan semula mana-mana Penyata bulanan, surat-menyurat dan notis tidak akan menjejaskan hak pihak Bank di bawah Perjanjian ini. c. Alamat dan nombor telefon terakhir Ahli Kad adalah alamat dan nombor telefon Ahli Kad yang betul sekiranya tiada apa-apa pengakuan penerimaan perubahan alamat dan nombor telefon oleh pihak Bank. Bebanan adalah ke atas Ahli Kad untuk membuktikan bahawa pihak Bank telah menerima dan melaksanakan perubahan sekiranya ada DOKUMEN LANJUTAN Ahli Kad dengan ini berakujanji untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan yang diminta oleh pihak Bank dari semasa ke semasa dan Ahli Kad dengan ini berjanji dan bersetuju bahawasanya dokumen-dokumen lanjutan tersebut pada pilihan pihak Bank boleh dianggap berkuat kuasa secara retrospektif PENYAMPAIAN NOTIS DAN/ATAU SAMAN DAN PENYATA TUNTUTAN Pihak-pihak kepada Perjanjian ini dengan ini bersetuju bahawa penyampaian apa-apa notis dan/atau saman dan Penyata Tuntutan yang berpunca daripada atau berkaitan dengan saman tersebut melalui pos ke alamat Ahli Kad yang terakhir yang dinyatakan dalam borang permohonan Bank atau alamat lain yang dimaklumkan kepada Bank oleh Ahli Kad dari semasa ke semasa akan dianggap telah disampaikan pada masa kiriman notis dan/atau saman dan Penyata Tuntutan dibuat. 20

21 22.9. AGEN PEMUNGUT PIHAK KETIGA a. Pihak Bank berhak melantik seorang agen (selepas ini disebut sebagai "Agen") untuk memungut semua jumlah yang kena dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank di bawah Perjanjian ini. b. Pihak Bank mempunyai hak untuk mendedahkan nombor akaun Ahli Kad dan manamana maklumat berkaitan pada bila-bila masa untuk perkara-perkara berkaitan Akaun Kad untuk memungut semua atau mana-mana jumlah yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank dengan memberi notis 7 hari kalendar terlebih dahulu kepada Ahli Kad SIJIL KETERHUTANGAN Sesuatu Sijil Keterhutangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank hendaklah muktamad dan dijadikan keterangan muktamad di dalam Mahkamah Undang-Undang yakni ke atas jumlah semasa yang kena dibayar dan dibayar oleh Ahli Kad kepada pihak Bank PENGASINGAN Ketidaksahan atau ketidakbolehan penguatkuasaan fasal-fasal di sini tidak akan memansuhkan objek dan tujuan Perjanjian ini dan fasal-fasal yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah diasingkan dan ketidaksahan dan ketidakbolehan penguatkuasaan mana-mana terma-terma atau syarat-syarat. Perjanjian ini tidak akan menjejaskan kesahan terma-terma atau fasal-fasal yang lain dan hendaklah kekal berkuatkuasa dan mempunyai efek PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN-2001 Pihak Bank diwajibkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dan/atau lain-lain undang-undang dan peraturan-peraturan untuk melaporkan transaksi tertentu kepada Bank Negara Malaysia dan/atau pihak lain yang berkaitan dan Ahli Kad dengan ini membenarkan dan bersetuju bahawa pihak Bank, pegawai dan pekerjanya tidak menanggung sebarang liabiliti untuk membuat laporan tersebut FASAL PRIVASI KUMPULAN a. Ahli Kad dengan ini mengesahkan bahawa Ahli Kad telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Notis Privasi Kumpulan Bank dan fasal ini, sebagaimana yang berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadinya. Bagi mengelakkan keraguan, Ahli Kad bersetuju bahawa Notis Privasi Kumpulan tersebut hendaklah dianggap sebahagian daripada Perjanjian ini. b. Ahli Kad dan Ahli Kad Tambahan mengesahkan dan bersetuju dengan terma-terma Notis Privasi Kumpulan di dalam laman sesawang pihak Bank. 21

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK

Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN 1. Takrif 2. Penerimaan Kad 3. Kemudahan Kad 4. Penggunaan Kad 5. PIN dan Bayar 6. Arahan-arahan Telekomunikasi 7. Tanggungjawab dan Liabiliti 8. Kad Tambahan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda 8 September 2014 Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Kredit MasterCard Klasik, VISA Klasik, MasterCard Emas, VISA Emas, MasterCard

Lebih terperinci

ARAHAN TELEKOMUNIKASI

ARAHAN TELEKOMUNIKASI 15 Mei 2017 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad Kredit Generik Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat Kad Kredit Generik anda

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN. 1.0 Takrif. 2.0 Penerimaan Kad. 3.0 Kemudahan Kad. 4.0 Penggunaan Kad. 5.

Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN. 1.0 Takrif. 2.0 Penerimaan Kad. 3.0 Kemudahan Kad. 4.0 Penggunaan Kad. 5. Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN 1.0 Takrif 2.0 Penerimaan Kad 3.0 Kemudahan Kad 4.0 Penggunaan Kad 5.0 PIN dan Bayar 6.0 Arahan-arahan Telekomunikasi 7.0 Tanggungjawab 8.0 Kad Tambahan

Lebih terperinci

Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard ISI KANDUNGAN. 1.0 Takrif. 2.0 Penerimaan Kad. 3.0 Kemudahan Kad. 4.0 Penggunaan Kad. 5.

Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard ISI KANDUNGAN. 1.0 Takrif. 2.0 Penerimaan Kad. 3.0 Kemudahan Kad. 4.0 Penggunaan Kad. 5. Terma & Syarat AFFINBANK World MasterCard ISI KANDUNGAN 1.0 Takrif 2.0 Penerimaan Kad 3.0 Kemudahan Kad 4.0 Penggunaan Kad 5.0 PIN dan Bayar 6.0 Arahan-arahan Telekomunikasi 7.0 Tanggungjawab 8.0 Kad Tambahan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN. 1.0 Takrif. 2.0 Penerimaan Kad. 3.0 Kemudahan Kad. 4.0 Penggunaan Kad

Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN. 1.0 Takrif. 2.0 Penerimaan Kad. 3.0 Kemudahan Kad. 4.0 Penggunaan Kad Terma & Syarat Kad Kredit AFFINBANK ISI KANDUNGAN 1.0 Takrif 2.0 Penerimaan Kad 3.0 Kemudahan Kad 4.0 Penggunaan Kad 5.0 Arahan-arahan Telekomunikasi 6.0 Tanggungjawab 7.0 Kad Tambahan 8.0 Akaun Kad 9.0

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN. 1. Takrif. 2. Penerimaan Kad. 3. Kemudahan Kad. 4. PIN dan Bayar. 5.

Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN. 1. Takrif. 2. Penerimaan Kad. 3. Kemudahan Kad. 4. PIN dan Bayar. 5. Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN 1. Takrif 2. Penerimaan Kad 3. Kemudahan Kad 4. PIN dan Bayar 5. Penggunaan Kad 6. Arahan-arahan Telekomunikasi 7. Tanggungjawab 8. Akaun Kad

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN

Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN Terma & Syarat Kad AFFINBANK Debit MasterCard ISI KANDUNGAN 1. Takrif 2. Penerimaan Kad 3. Kemudahan Kad 4. PIN dan Bayar 5. Penggunaan Kad 6. Arahan-arahan Telekomunikasi 7. Tanggungjawab dan Liabiliti

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

1. Apakah produk ini?

1. Apakah produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat sebelum memohon Kad Kredit AFFINBANK Mastercard/VISA. Pastikan anda juga telah membaca terma dan syarat am produk ini. 1. Apakah produk ini? Affin Bank

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

Transaksi Runcit Bayaran minimum diterima sebelum atau pada tarikh tamat tempoh bayaran Bayaran minimum diterima selepas tarikh tamat tempoh bayaran

Transaksi Runcit Bayaran minimum diterima sebelum atau pada tarikh tamat tempoh bayaran Bayaran minimum diterima selepas tarikh tamat tempoh bayaran LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat sebelum memohon AFFINBANK World Mastercard. Pastikan anda juga telah membaca terma dan syarat am produk ini. Affin Bank Berhad (25046-T) AFFINBANK World

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

Perjanjian Maybankard Platinum

Perjanjian Maybankard Platinum Perjanjian Maybankard Platinum Pengeluaran Maybankard Platinum (seterusnya dirujuk sebagai Kad Kredit ) oleh Malayan Banking Berhad (seterusnya dirujuk sebagai Maybank ) kepada Pemegang Kad dan penggunaan

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN Visa/MasterCard Klasik/Emas/Platinum. Pastikan anda juga membaca terma dan

Lebih terperinci

INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN AFFINBANK WORLD MASTERCARD

INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN AFFINBANK WORLD MASTERCARD INSURANS KEMALANGAN DIRI PENERBANGAN & PERJALANAN AFFINBANK WORLD MASTERCARD 1. Ahli Kad Utama AFFINBANK World MasterCard (selepas in dirujuk sebagai Ahli Kad ) adalah dilindungi oleh Insurans Kemalangan

Lebih terperinci

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau

Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau Kad Debit-i Visa Bank Islam Team Harimau TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT-i VISA BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. Gambaran Keseluruhan Terma dan Syarat di dalam ini hendaklah terpakai ke atas semua Kad Debit-i Visa

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad

Pemegang Kad hendaklah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Debit-i Visa BSN sebelum menggunakan Kad PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Kad Debit-i Visa BSN. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat

Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat Cara-cara permohonan Kad Debit i-kopenas/bank Rakyat 1. Muat turun borang permohonan kad debit diatas. 2. Lengkapkan maklumat yang diperlukan. 3. Masukkan no akaun simpanan Bank Rakyat yang telah dibuka

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017)

SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) SOALAN LAZIM BAGI KAD PIN & BAYAR (Pindaan 17 Ogos 2017) 1. Apakah PIN? PIN, atau Nombor Pengenalan Peribadi, adalah kod rahsia yang diberikan kepada ahli kad atau dipilih oleh mereka bagi membuktikan

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

SYNERGY CARDS SDN BHD

SYNERGY CARDS SDN BHD SYNERGY CARDS SDN BHD LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Synergy Cards Sdn Bhd Kad Kredit Synergy Tarikh: Jun 2014 (Baca Lembaran Maklumat Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Kad Kredit Synergy Visa/Mastercard

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Debit PB Visa/MasterCard Lifestyle. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

Transaksi ATM bermaksud segala urus niaga yang dilakukan melalui ATM. Cawangan bermaksud cawangan-cawangan AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC.

Transaksi ATM bermaksud segala urus niaga yang dilakukan melalui ATM. Cawangan bermaksud cawangan-cawangan AFFINBANK dan AFFIN ISLAMIC. Terma & Syarat Kad Debit VISA AFFINBANK PERJANJIAN PEMEGANG KAD Atas pertimbangan Affin Bank Berhad (25046-T) (seterusnya dirujuk sebagai Bank ) menyediakan kemudahankemudahan yang ditawarkan oleh pihak

Lebih terperinci

AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA

AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA AmBank (M) Berhad Perjanjian MasterCard/VISA Pengeluaran Kad MasterCard/VISA AmBank (M) Berhad ( Kad ) oleh AmBank (M) Berhad ( Bank ) kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad adalah tertakluk

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil atau memohon Kad Debit-i Bank Rakyat. Tarikh : BANK RAKYAT KAD DEBIT-i BANK RAKYAT 1 Apakah

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit BSN-1Teachers MasterCard Emas. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat am.

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK PENTING: SILA BACA LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK INI SEBELUM ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGAMBIL KAD DEBIT-i BANK ISLAM (BIDC-i). SILA PASTIKAN ANDA JUGA MEMBACA TERMA DAN SYARAT

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat OCBC SME Access

Terma dan Syarat OCBC SME Access OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) OCBC Al-Amin Bank Berhad (818444-T) Terma dan Syarat OCBC SME Access Dengan mendaftar SME Access OCBC ( SME Access ), Pelanggan Layak (seperti dinyatakan di bawah)

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat syarat seperti pada 22 Dec 2016 Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB Bank Berhad (No. Syarikat

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T)

Kempen esaver Affin. Hak Cipta 2014 Affin Bank Berhad (25046-T) Kempen esaver Affin 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan Kempen esaver Affin yang akan berlangsung dari 7 Disember 2015 hingga 30 April 2016, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ( Tempoh Kempen ) atau tempoh

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015

Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTH/03/2015 7 KELEBIHAN KAD DEBIT-i BANK ISLAM TEAM HARIMAU 1. PENERIMAAN YANG LUAS di lebih 30 juta rangkaian perniagaan dan pembekal servis Visa di seluruh dunia

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut:

1. TAFSIRAN 1.1 Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam dokumen ini mempunyai maksud berikut: PERJANJIAN KAD KELAB NOTA PENTING 1. Sila baca terma dan syarat dalam dokumen ini sebelum mengakui menerima dan/atau mengguna Kad Kelab ClubPlus (PLC). 2. Setelah anda mengakui penerimaan atau menggunakan

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING

CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING CIMB BANK BERHAD TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KAWAL SELIA PRIME BANKING 1. DEFINISI a. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. Mata Bonus bermaksud mata bonus yang diberikan kepada Pelanggan berhubung dengan

Lebih terperinci

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:-

Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Definisi Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai makna seperti berikut:- Istilah Pelanggan Bank yang Terlibat Huraian Seorang Pelanggan di mana CASA atau Akaun Kad beliau

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING

TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Dikemaskini pada 1 Mei 2015 TERMA DAN SYARAT KAD DEBIT HONG LEONG TOUCH N GO (TNG) ZING Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secarakeseluruhan dengan Terma dan Syarat Am Akaun, Terma dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

Kad Kredit-i Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam

Kad Kredit-i Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016. Terma Dan Syarat. Kad Kredit-i Bank Islam Bank Islam Malaysia Berhad (98127-X) BICTC/MAR01/2016 Kad Kredit-i Bank Islam Terma Dan Syarat Kad Kredit-i Bank Islam 2 Terma Dan Syarat Pembiayaan Kad Kredit-i Bank Islam ( Pembiayaan KKBI ) 1. Tinjauan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

Syarat-syarat Penggunaan Kad Prabayar AmBank MasterCard / Visa ( Kad ) Sesiapa yang diberikan Kad ( Ahli Kad ) oleh AmBank (M) Berhad [No. Syarikat. 8515-D] ( Bank atau AmBank ) dan mendaftarkan Kad dengan

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil atau memohon Kad Kredit-i Bank Rakyat. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat yang berkaitan. 1 Apakah itu produk

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan?

Kadar Faedah Rata* Sehingga 8.99% setahun 12, 24, 36, 48 bulan Kadar Faedah Efektif Sehingga 16.23% 1. Apa produk ini berkenaan? CashLite Bank CIMB Lembaran Penerangan Produk seperti pada Januari 2015 Sila baca Lembaran Penerangan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil CashLite. Sila pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard

Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Terma dan Syarat Kad AmBank Debit MasterCard Pengeluaran Kad AmBank Debit MasterCard ("Kad") oleh AmBank (M) Berhad ("Bank") kepada Ahli Kad dan penggunaan Kad oleh Ahli Kad akan tertakluk kepada terma

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat

Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Perlindungan Keahlian Kad Premier Terma dan Syarat Notis Penting Terma dan Syarat Keahlian Perlindungan Kad Premier ( Terma dan Syarat ) adalah sebuah dokumen yang penting. Sila baca keseluruhan Terma

Lebih terperinci