Terma & Syarat Promosi Golden Gifts

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terma & Syarat Promosi Golden Gifts"

Transkripsi

1 Terma & Syarat Promosi Golden Gifts 1. Definisi. 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang ditentukan baginya melainkan sekiranya konteks memerlukan sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank (M) Berhad (No. Syarikat: 8515-D), syarikat yang diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, No. 55, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Kumpulan AmBank bermaksud semua Syarikat dan Syarikat Bersekutu yang berkaitan (seperti yang ditakrifkan di sini) dengan Bank sama ada diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia, sudah wujud pada masa ini atau pada masa akan datang dan rujukan kepada Kumpulan AmBank dalam Terma dan Syarat ini akan merangkumi semua atau mana-mana entiti dalam Kumpulan AmBank. Dana Baharu bermaksud wang atau dana yang:- (a) tidak dipindahkan daripada mana-mana akaun deposit Bank sedia ada; atau (b) dana yang dipindahkan daripada bank/institusi kewangan yang lain ke dalam akaun deposit Bank pelanggan tidak lebih daripada tujuh (7) hari kalendar sebelum peletakan. Hari bermaksud Isnin hingga Jumaat dan bila mana pejabat Bank yang berdaftar dibuka, kecuali dinyatakan sebaliknya. Notis Terdahulu bermaksud notis oleh Bank mengenai fakta-fakta tertentu atau keadaan hal ehwal tertentu sekurang-kurangnya tiga (3) hari kalendar. CASA bermaksud Akaun Semasa dan/atau Akaun Simpanan yang ditawarkan dan dikeluarkan oleh Bank. "Negeri" termasuklah Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang secara kolektif dikelaskan bersama-sama untuk tujuan promosi ini. Promosi bermaksud Promosi Golden Gifts yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma & Syarat yang telah ditetapkan di sini. 1.2 Perkataan-perkataan yang merujuk kepada orang hendaklah termasuk orang-orang yang hidup dan, jika dan di mana berkaitan, badan atau orang-orang diperbadankan atau tidak diperbadankan. Perkataan-perkataan yang merujuk kepada kata mufrad hendaklah juga termasuk bentuk jamak dan sebaliknya. Perkataan-perkataan yang merujuk kepada jantina lelaki hendaklah termasuk jantina perempuan dan neuter. 1.3 Istilah 'Syarikat-Syarikat Bersekutu' hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti di bawah Seksyen 2(1) Akta Perkhidmatan Kewangan Istilah 'Syarikat-Syarikat yang Berkaitan' pula hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti di bawah Seksyen 6 Akta Syarikat Tempoh Promosi 2.1 Promosi ini akan bermula dari 20 Januari 2016 hingga 29 Februari 2016 (termasuk kedua-dua tarikh) atau apabila mencapai saiz Deposit Bertempoh RM1.5bilion, mengikut mana-mana yang terdahulu ( Tempoh Promosi ). 2.2 Bank berhak untuk mengubah atau meminda Tempoh Promosi mengikut budi bicara mutlaknya dengan memberikan Notis Terdahulu. Promosi Golden Gifts Page 1

2 3. Kategori Promosi Promosi adalah terdiri daripada tiga (3) kategori seperti berikut: a) Kadar Istimewa Deposit Tetap b) Hadiah Bersalut Emas 24K c) Peraduan Mangkuk Keemasan Deposit Tetap 4. Kelayakan 4.1 Promosi ini adalah untuk peletakan yang hanya dibuat di kaunter di mana-mana cawangan Bank di Malaysia dan adalah terbuka kepada semua Individu ( Pelanggan Individu Yang Layak ) dan Bukan Individu ( Pelanggan Bukan Individu Yang Layak ) Bank, yang baharu dan sedia ada, yang membuka mana-mana Akaun Deposit Tetap ("FD") (Layak mendapat Perlindungan daripada PIDM) dengan Bank semasa Tempoh Promosi:- Tempoh Produk Konvensional 9 bulan Deposit Tetap Konvensional Am50Plus 4.2 Kakitangan Kumpulan AmBank dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka (pasangan, anak-anak dan ibu bapa) juga layak untuk mengambil bahagian dalam Promosi ini. 4.3 Pelanggan bukan individu hendaklah hanya terdiri daripada yang berikut: a) Pemilikan tunggal / perkongsian; b) PKS (Perusahaan Kecil Sederhana) dengan jumlah perolehan tahunan sehingga RM25 juta; c) Organisasi bukan berasaskan keuntungan / badan kebajikan / persatuan. 4.4 Individu-individu / entiti yang berikut TIDAK layak untuk mengambil bahagian dalam Promosi ini:- (a) Badan Kerajaan/Berkanun dan Pelanggan Korporat (syarikat dan korporat dengan jumlah perolehan tahunan melebihi RM25 juta); dan/atau (b) Individu-individu berumur bawah lapan belas (18) tahun. 4.5 Pelanggan Individu Yang Layak adalah layak untuk menyertai dalam kategori promosi 3(a), 3(b) dan 3(c) sedangkan Pelanggan Bukan Individu Yang Layak adalah layak untuk menyertai kategori promosi 3(a) sahaja seperti dinyatakan di dalam Klausa 3 atas. 5. Promosi Kategori 3(a): Kadar Istimewa Deposit Tetap 5.1 Untuk menikmati kadar promosi seperti yang ditetapkan di dalam jadual di bawah, seseorang Pelanggan Individu Yang Layak atau Pelanggan Bukan Individu Yang Layak mesti membuat peletakan Dana Baharu minimum seperti di bawah sepanjang Tempoh Promosi: (a) (b) RM10,000 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) bagi pelanggan Individu; atau RM20,000 (Ringgit Malaysia Dua Puluh Ribu) bagi pelanggan Bukan Individu; Promosi Golden Gifts Page 2

3 Tempoh Kadar Promosi (setiap tahun) 9 bulan 4.25% 5.2 Faedah yang diperolehi akan dikreditkan ke dalam akaun semasa konvensional atau akaun simpanan (CASA) Pelanggan Individu Yang Layak atau Pelanggan Bukan Individu Yang Layak yang disenggarakan dengan Bank. 5.3 Mana-mana peletakan deposit yang dibuat melalui cek adalah tertakluk kepada kelulusannya dan akan hanya diterima sebagai peletakan deposit oleh Pelanggan Individu Yang Layak atau Pelanggan Bukan Individu Yang Layak selepas cek-cek tersebut dijelaskan. 5.4 FD TIDAK boleh digunakan sebagai cagaran bagi tujuan memberi jaminan. 5.5 Sebarang pengeluaran awal bagi peletakan selama tiga (3) bulan dan ke bawah tidak berhak mendapat sebarang faedah. Bagi peletakan selama empat (4) bulan dan ke atas, tiada sebarang faedah apa juapun yang akan dibayar sekiranya Pelanggan Individu Yang Layak atau Pelanggan Bukan Individu Yang Layak membuat pengeluaran awal sebelum genap tempoh tiga (3) bulan dari tarikh peletakan. Jika Pelanggan Individu Yang Layak atau Pelanggan Bukan Individu Yang Layak membuat pengeluaran awal selepas genap tempoh tiga (3) bulan dari tarikh peletakan, faedah yang perlu dibayar adalah setengah (50%) daripada kadar siling Bank berdasarkan bulan-bulan yang telah dilengkapkan. Bagi Akaun FD, Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Terma dan Syarat Umum untuk Akaun dan Perkhidmatan yang boleh didapati di Kadar Promosi yang dinyatakan di atas adalah terpakai untuk satu (1) kitaran sahaja. Apabila Akaun FD matang selepas Tempoh Promosi, kadar papan lazim Bank untuk Akaun FD akan terpakai kepada mana-mana pelanjutan dan/atau pembaharuan. 6. Promosi Kategori 3 (b): Hadiah Bersalut Emas 24K 6.1 Kaedah: a) Promosi kategori 3(b) ini adalah terbuka kepada Pelanggan Individu Yang Layak sahaja. b) Pelanggan Individu Yang Layak hendaklah memenuhi pra- syarat penempatan FD seperti yang dinyatakan dalam Jadual 1 DAN mendeposit jumlah minimum tunggal Dana Baharu yang akan diperuntukkan untuk empat ( 4) bulan dalam mana-mana CASA seperti di Jadual 1, untuk layak untuk Hadiah Bersalut Emas 24K ("Pelanggan Yang Layak untuk Hadiah "). c) Pelanggan Yang Layak untuk Hadiah akan layak mendapat maksima satu (1) Hadiah Bersalut Emas 24K bagi setiap tingkat seperti yang dinyatakan dalam Klausa 6.1(b). Jadual 1 Tingkat Hadiah Pra-Syarat bagi FD (Amaun Deposit Minimum dalam peletakan Tunggal) CASA (Amaun Deposit Minimum dalam peletakan Tunggal dan diperuntukkan untuk 4 bulan) Jenis Hadiah 1 RM88,000 RM10,000 1 unit Ikan Kap Bertuah Bersalut Emas 24K bernilai RM229 2 RM168,000 RM20,000 1 Kapal Dagang Bersalut Emas 24K bernilai RM329 Promosi Golden Gifts Page 3

4 d) Terdapat sebanyak dua ribu (2,000) unit untuk Hadiah Tingkat 1 dan satu ribu (1,000) unit untuk Hadiah Tingkat 2 yang akan diberi berdasarkan "tiba dahulu layan dahulu" kepada Pelanggan Yang Layak untuk Hadiah. Peruntukan hadiah mengikut kawasan masing-masing seperti yang dinyatakan dalam Jadual 2 di bawah : Jadual 2 Daerah Negeri Tingkat Hadiah 1 Tingkat Hadiah 2 Lembah Klang Kuala Lumpur, Selangor Utara Penang, Perak, Kedah, Perlis Selatan Johor, Melaka, Negeri Sembilan Pantai Timur Terengganu, Kelantan, Pahang Sabah Sabah Sarawak Sarawak e) Sekiranya amaun yang telah diperuntukkan dalam CASA dikeluarkan sebelum 4 bulan atas sebarang sebab apa juapun, Bank berhak untuk menolak penalti berikut seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 3 di bawah. Jadual 3 Tingkat Jenis Hadiah Hadiah 1 Ikan Kap Bertuah Bersalut Emas 24K bernilai RM229 Penalti RM89 2 Kapal Dagang Bersalut Emas 24K bernilai RM329 RM Promosi Kategori 3 (c): Peraduan Mangkuk Keemasan Deposit Tetap 7.1 Kaedah: a) Peraduan Mangkuk Keemasan Deposit Tetap ( Peraduan ) ini adalah terbuka kepada Pelanggan Individu Yang Layak sahaja. b) Terdapat satu (1) Hadiah Utama dan dua puluh lapan (28) Hadiah Negeri disenaraikan dalam Jadual 4 yang akan diberikan dalam Peraduan ini: Jadual 4 Kategori Hadiah Jumlah pemenang Hadiah Hadiah Utama 1 unit 1 unit Mangkuk Bersalut Emas 24K bernilai RM Angpau sebanyak RM38,888 (Saiz:Diameter- Mangkuk:18cm) Hadiah Negeri Sebanyak 28 unit (2 unit untuk setiap negeri contoh Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Perak, Kedah, Perlis, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, 1 unit Mangkuk Bersalut Emas 24K bernilai RM1199 (Saiz:Diameter- Mangkuk:10cm) Promosi Golden Gifts Page 4

5 Terengganu, Kelantan, Pahang, Sabah, Sarawak)) c) Pelanggan Individu Yang Layak adalah layak untuk maksimum satu (1) Hadiah Utama atau satu (1) Hadiah Negeri ("Pemenang "). d) Pemilihan Pemenang i. Dua ribu (2000) Pelanggan Individu Yang layak dengan FD Deposit yang tertinggi di dalam Promosi Kategori 3(a) akan disenarai pendek ("Pemenang Berpotensi") untuk setiap kategori hadiah. Bagi kategori Hadiah Utama, dua ribu (2000) pendeposit tertinggi di seluruh negara akan disenarai pendek. Untuk Hadiah Negeri, dua ribu (2000) pendeposit yang tertinggi bagi setiap negeri seperti yang disenaraikan dalam Jadual 4 akan disenarai pendek. ii. Jika berlakunya seri dalam penentuan dua ribu (2000) yang mempunyai Deposit FD yang tertinggi, contohnya nombor 2000 dan nombor 2001 mempunyai jumlah amaun Deposit FD yang sama, Pelanggan Individu Yang Layak yang mempunyai jumlah deposit yang tertinggi (RM) dalam CASA dan FD dengan Bank semasa Tempoh Promosi akan di senarai pendek. iii. Pemenang Berpotensi untuk Hadiah Utama dan Hadiah Negeri akan dihubungi oleh Bank pada siang hari melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) ke nombor telefon mudah alih yang ada dalam rekod Bank dan dikehendaki menjawab satu (1) soalan dengan tepat dan memberi respons melalui SMS menurut format, rangka waktu dan nombor telefon yang telah ditetapkan oleh Bank. iv. Pemenang akan diumumkan berdasarkan berikut di bawah: a) Pemenang Berpotensi yang pertama (1) dibawah kategori Hadiah Utama ; dan / atau b) Dua (2) Pemenang Berpotensi yang pertama setiap Negeri yang memberi respons yang betul dalam masa paling pantas. v. Bank berhak untuk membatalkan Pemenang Berpotensi yang tidak memenuhi klausa 7.1 termasuk tetapi tidak terhad kepada: a) Jawapan yang bukan diberikan oleh Pemenang Berpotensi; b) Jawapan SMS pendua dan/atau berbilang; c) Jawapan SMS tidak lengkap dan/atau tidak tepat; d) jawapan SMS selepas rangka waktu yang ditetapkan; e) Jawapan SMS tidak dihantar ke nombor telefon yang telah ditetapkan; f) Jawapan SMS tidak mengikut format yang telah ditetapkan; dan g) Jawapan yang gagal diterima disebabkan kegagalan rangkaian telekomunikasi dan/atau gangguan oleh Pengendali Telco atau atas sebarang sebab apa juapun. vi. vii. Bank tidak bertanggungjawab ke atas sebarang caj Telco, caj perayauan atau telefon, sama ada di dalam atau di luar Malaysia yang timbul daripada penyertaan dalam Peraduan ini. Semua Peserta Individu Yang Layak adalah bertanggungjawab memastikan nombor telefon hubungan yang diberikan adalah yang terkini dan telah dikemas kini dengan Bank. Promosi Golden Gifts Page 5

6 viii. ix. Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya para Pemenang Berpotensi tidak dapat dihubungi atas apa-apa jua sebab sekalipun. Pemilihan Pemenang Berpotensi akan dijalankan dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh akhir Tempoh Promosi atau mana-mana tarikh yang lain yang Bank anggap sesuai menurut budi bicara mutlaknya. x. Bank berhak menggunakan budi bicara mutlaknya untuk mengubah / menyemak / meminda mekanisma / proses pemilihan pada bila-bila masa dan untuk tujuan tersebut mengikut yang difikirkan wajar dan perlu dengan memberi notis kepada Pelanggan Individu Yang Layak. xi. Pada masa pemilihan sehingga dan termasuk hari hadiah disampaikan, tertakluk pada kepuasan Bank, Akaun Deposit yang berkaitan milik Pemenang MESTI kekal terbuka, aktif dan sah, sekiranya gagal berbuat demikian, Bank dalam melaksanakan budi bicara mutlaknya semata-mata, akan membatalkan kelayakan Pemenang sedemikian. 8. Penebusan Hadiah 8.1 Makluman mengenai Pemenang untuk Hadiah Utama dan Hadiah Negeri akan diumumkan melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) dalam masa enam puluh (60) hari dari tarikh akhir Tempoh Promosi. 8.2 Pengumuman Pemenang akan dibuat di laman web rasmi Bank di dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh akhir Tempoh Promosi. 8.3 Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri itu juga tidak boleh dipindah milik atau ditukar dengan wang tunai atau barangan lain. Untuk pelanggan yang merupakan pemegang akaun bersama, hanya pemegang akaun utama berhak Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama /Hadiah Negeri. 8.4 Hadiah Bersalut Emas 24K akan disediakan untuk penebusan oleh Pelanggan Yang layak untuk Hadiah dalam tempoh dua belas (12 ) minggu selepas akhir Tempoh Promosi jika gagal,pelanggan Yang Layak untuk Hadiah hendaklah disifatkan telah dilucuthakkan Hadiah Bersalut Emas 24K. Pengumpulan Hadiah Bersalut Emas 24K adalah untuk diambil dari cawangan di mana penempatan FD dibuat. 8.5 Hadiah Utama dan/atau Hadiah Negeri akan disediakan untuk ditebus oleh Pemenang dalam tempoh dua belas (12 ) minggu selepas akhir Tempoh Promosi jika gagal, Pemenang hendaklah disifatkan telah dilucuthakkan hadiah. Pengumpulan hadiah adalah diambil dari cawangan di mana penempatan FD itu dibuat. RM38,888 Ang Pow akan dikreditkan ke dalam akaun CASA Pemenang yang dikekalkan dengan Bank, dalam tempoh dua belas (12 ) minggu selepas tamat Tempoh Promosi. 8.6 Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri seperti yang dipaparkan dalam iklan dan lain-lain bahan pemasaran (jika ada) adalah untuk tujuan ilustrasi semata-mata dan reka bentuk sebenar mungkin berbeza. Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri adalah tertakluk kepada ketersediaan dan Bank berhak menukar atau mengganti, pada bila-bila masa dan menurut budi bicara mutlaknya, Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri tersebut dengan mana-mana item yang lain yang sama nilainya dengan memberi Notis Terdahulu. Makluman akan diberi sekiranya Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri telah kehabisan stok dengan cara memaparkan makluman tersebut di laman sesawang Bank di Bank tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang cukai, kos sampingan, caj-caj dan/atau kerosakan yang disebabkan oleh Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri dan kegagalan memenuhi mana-mana syarat atau jaminan oleh pengeluar atau pengedar Hadiah. Promosi Golden Gifts Page 6

7 8.8 Bank dengan jelas dan nyata mengecualikan dan mengenepikan sebarang representasi, waranti atau pengendorsan, nyata atau tersirat, bertulis atau lisan, berkaitan dengan kualiti atau kesesuaian Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri. Bank juga tidak akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang pertikaian dengan pengeluar atau pembekal Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri dan Pelanggan Yang Layak untuk Hadiah dan Pemenang hendaklah berurusan secara terus dengan pengeluar atau pembekal mengenai semua maklumat waranti. 8.9 Bank tidak bertanggungjawab untuk menggantikan mana-mana Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri yang rosak atau dicuri selepas Hadiah Bersalut Emas 24K/Hadiah Utama/Hadiah Negeri diambil oleh Pelanggan Yang Layak untuk Hadiah atau Pemenang Bank tidak akan bertanggungjawab atau menerima sebarang bentuk liabiliti yang bersifat apa-apa juapun dan bagaimana sekalipun timbul atau dialami oleh Pelanggan Yang Layak untuk Hadiah atau Pemenang (termasuk kecuaian) berkaitan dengan kematian, kecederaan, sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang timbul daripada penggunaan hadiah oleh Pelanggan Yang Layak untuk Hadiah atau Pemenang. 9. Umum 9.1 Dengan menyertai Promosi ini, Pelanggan Individu Yang Layak dan/atau Pelanggan Bukan Individu Yang Layak atau mana-mana pihak yang berkaitan telah bersetuju untuk terikat dengan semua Terma dan Syarat ini, yang perlu dibaca bersama-sama dengan: Bagi Akaun DT, Terma dan Syarat Umum bagi Akaun dan Perkhidmatan. 9.2 Kadar Promosi ini tidak sah dengan mana-mana promosi Bank yang lain. Tiada lain-lain kadar khas, tambahan atau keutamaan akan diberikan di bawah Promosi ini. 9.3 Bank, pada bila-bila masa, berhak dan mempunyai budi bicara mutlak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Promosi ini dengan memberi Notis Terdahulu tanpa memberi sebarang sebab. 9.4 Bank berhak dan mempunyai budi bicara mutlak untuk mengubah, meminda, memadam atau menambah kepada mana-mana Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini, sepenuhnya atau sebahagian daripadanya dari semasa ke semasa termasuklah mengubah Tempoh Promosi yang difikirkan wajar, perlu dan sesuai dengan memberi Notis Terdahulu. 9.5 Sebarang notis yang akan diberikan oleh Bank akan dipaparkan di laman sesawang rasmi Bank di atau di cawangan-cawangan Bank dan sebarang notis yang sedemikian akan dianggap sebagai telah diberi apabila terpapar di laman sesawang rasmi Bank atau di cawangan-cawangannya, yang mana dahulu. 9.6 Bank berhak dan mempunyai budi bicara mutlak untuk membatalkan penyertaan atau kelayakan mana-mana Pelanggan Yang Layak daripada mengambil bahagian dalam Promosi ini jika Bank mendapati atau menentukan bahawa:- (a) Pelanggan Individu Yang Layak dan/atau Pelanggan Bukan Individu Yang Layak tersebut telah memberikan maklumat tidak benar atau bertindak menipu atau salah dalam apa-apa cara semasa proses penyertaan atau sepanjang Tempoh Promosi; atau (b) Pelanggan Individu Yang Layak dan/atau Pelanggan Bukan Individu Yang Layak telah melanggar atau berpotensi untuk melanggar Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini. 9.7 Kecuali dinyatakan sebaliknya, Terma dan Syarat ini akan kekal terpakai mengatasi manamana peruntukan dan/atau representasi yang terkandung dalam sebarang notis / bahan promosi/periklanan yang lain bagi Promosi ini. Promosi Golden Gifts Page 7

8 9.8 Keputusan Bank dalam semua perkara berkaitan Promosi ini adalah muktamad dan mengikat ke atas semua Pelanggan Yang Layak yang mengambil bahagian. Sebarang surat-menyurat atau rayuan selanjutnya tidak akan dilayan. 9.9 Dalam apa-apa jua keadaan sekalipun, Bank tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang kerugian atau kerosakan termasuklah tetapi tidak terhad kepada kehilangan punca pendapatan, keuntungan, nama baik, secara langsung atau tidak langsung, secara sampingan, akibat, contoh, punitif atau ganti rugi khas mana-mana pihak termasuklah pihakpihak ketiga, walau bagaimana sekalipun timbul sama ada dalam kontrak, tort, cuai atau sebaliknya, yang ditanggung berhubung dengan penyertaan di dalam Promosi ini, atau Bank dalam melaksanakan hak-haknya di bawah mana-mana Terma dan Syarat ini. Walaupun sekiranya Bank telah dinasihatkan lebih awal tentang kemungkinan berlaku kerosakan yang seumpamanya, semua kerosakan yang seumpamanya adalah dengan jelas dikecualikan Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang keingkaran yang berkaitan dengan Promosi akibat daripada berlakunya mana-mana bencana alam, peperangan, rusuhan, mogok, penyekatan, tindakan industri, kebakaran, banjir, kemarau, ribut taufan, kegagalan teknikal atau sistem atau sebarang peristiwa yang berlaku di luar kawalan munasabah pihak Bank Semua Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini adalah ditadbir dan ditafsirkan menurut undang -undang Malaysia Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan atau konflik dalam tafsiran Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia bagi setiap Terma dan Syarat ini hendaklah dianggap sebagai serupa, dan setiap Terma dan Syarat yang ditetapkan membawa maksud yang sama Pelanggan Yang Layak dikehendaki untuk log masuk ke laman sesawang korporat Bank untuk mengetahui tentang maklumat terkini Promosi di dan untuk Terma & Syarat terkini, jika ada. Promosi Golden Gifts Page 8

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1 Definisi Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD)

Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) 1 Definisi Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini.

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini. Terma & Syarat Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Pelanggan AmSignature Priority Banking bermakna pemegang akaun utama yang mendaftar sebagai Pelanggan AmSignature Priority Banking.

Pelanggan AmSignature Priority Banking bermakna pemegang akaun utama yang mendaftar sebagai Pelanggan AmSignature Priority Banking. Terma & Syarat Kempen AmBank Deposit For Gold 1. Takrifan 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion

AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion Terma dan Syarat 1. Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang dikhususkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 Layak mendapat perlindungan PIDM 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (680329-V) secara bersama akan dirujuk

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

4. Akaun Flexi Mortgage dan semua akaun lain yang tidak dinyatakan di bawah Klausa 3 di atas tidak termasuk dalam Promosi ini.

4. Akaun Flexi Mortgage dan semua akaun lain yang tidak dinyatakan di bawah Klausa 3 di atas tidak termasuk dalam Promosi ini. Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Tahun Baru Cina 2015 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Tahun Baru Cina 2015 ( Promosi ) dari

Lebih terperinci

KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen

KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen 1. Terbuka kepada semua pendeposit individu Bank Rakyat yang baru dan sedia ada. 2. Terbuka kepada

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB TERMA & SYARAT Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i () RHB 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU.

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. 1. Tempoh Promosi 1.1 Kempen ini akan berlangsung dari 31 Mei

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB.

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Save, Invest and Win ( Kempen ) akan berlangsung daripada 1 Julai

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline

Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline 1. Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline (Kempen) AFFIN BANK Berhad dan AFFIN ISLAMIC BANK Berhad (Bank) akan dijalankan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

2. Pemegang kad tambahan dan Kad Kredit-i Korporat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai Kempen Pindahan Baki 2016/17 ini.

2. Pemegang kad tambahan dan Kad Kredit-i Korporat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai Kempen Pindahan Baki 2016/17 ini. KEMPEN PINDAHAN BAKI KAD KREDIT-i BANK RAKYAT 2017/18 Terma & Syarat A. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN & MEKANISMA KEMPEN 1. Kempen Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Rakyat 2017/18 ini terbuka kepada semua Pemegang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam Malaysia Berhad (Syarikat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN KEMPEN JomPAY Nationwide

TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN KEMPEN JomPAY Nationwide TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN KEMPEN JomPAY Nationwide NOTA PENTING: Terma dan Syarat Tambahan ini harus dibaca bersama dengan Terma dah Syarat Promosi yang boleh didapati di www.jompay.com.my Terma dan Syarat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam (M) Berhad (Syarikat No.98127-X)

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016

TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 TERMA DAN SYARAT KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 1. Affin Bank Berhad memperkenalkan KEMPEN BAWA PULANG HADIAH LUMAYAN TAHUN BARU 2016 yang menawarkan hadiah barangan kepada pelanggan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE Kempen PB Golden Fortune ( Kempen ini ) dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan Syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR 1. Kempen O.M.G KEMBAL! Affin Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari 1 Disember 2016 hingga 30 Jun 2017. Semua permohonan mestilah dibuat

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini:

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini: TERMA DAN SYARAT Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Dekat lagi Murah, MyDebit dan Menang! [ Peraduan ] ini dianjurkan bersama oleh 99SPEEDMART Sdn Bhd 519537-X dan Payments Network Malaysia Sdn Bhd 836743-D

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

Jumlah minimum transaksi (RM) (i) Melakukan log masuk kali pertama ke Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now*

Jumlah minimum transaksi (RM) (i) Melakukan log masuk kali pertama ke Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now* TERMA DAN SYARAT Kempen Transact & Win with RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Transact

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan

PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan 1.0 Penganjur: PETRONAS Dagangan Berhad ( PDB ) merupakan penganjur PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN (Peraduan) 2.0

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan.

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan. Terma & Syarat Peraduan Boys & Girls Let s Go dan JustGo Peraduan Boys and Girls Let s Go dan Just Go ini dianjurkan oleh TM. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta adalah dianggap telah membaca, memahami

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016

TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016 TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) / RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong ("Terma dan Syarat")

Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong (Terma dan Syarat) Hong Leong - MRCA Gold & Platinum Credit Card Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong ("Terma dan Syarat") Penyertaan dalam Program Cash Points adalah bergantung kepada Terma dan Syarat berikut serta

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Layak dilindungi oleh PIDM

Layak dilindungi oleh PIDM TERMA & SYARAT KEMPEN SAVE TO WIN RHB BANK 1. RHB Bank Berhad ( RHB ) menganjurkan Kempen Save To Win ( Kempen ) yang akan berlangsung dari 1 Oktober 2015 hingga 1 Januari 2016, termasuk kedua-dua tarikh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

PETRONAS DAGANGAN BERHAD RACE TO WIN TERMA & SYARAT Peraduan

PETRONAS DAGANGAN BERHAD RACE TO WIN TERMA & SYARAT Peraduan PETRONAS DAGANGAN BERHAD RACE TO WIN TERMA & SYARAT Peraduan 1.0 Penganjur: PETRONAS Dagangan Berhad ( PDB ) merupakan penganjur PETRONAS RACE TO WIN (Peraduan) 2.0 Kelayakan: 2.1 Peraduan ini terbuka

Lebih terperinci