Pelanggan AmSignature Priority Banking bermakna pemegang akaun utama yang mendaftar sebagai Pelanggan AmSignature Priority Banking.

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pelanggan AmSignature Priority Banking bermakna pemegang akaun utama yang mendaftar sebagai Pelanggan AmSignature Priority Banking."

Transkripsi

1 Terma & Syarat Kempen AmBank Deposit For Gold 1. Takrifan 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermakna AmBank (M) Berhad (No. Syarikat 8515-D) dan AmIslamic Bank Berhad (No. Syarikat: U), syarikat yang telah diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat berdaftarnya di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, No.55, Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Kumpulan AmBank bermakna semua Syarikat dan Syarikat Bersekutu bagi Bank sama ada diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia, wujud pada masa ini atau pada masa akan datang dan rujukan kepada Kumpulan AmBank dalam Terma dan Syarat dalam dokumen ini akan merangkumi semua atau apa-apa entiti dalam Kumpulan AmBank. Pelanggan AmSignature Priority Banking bermakna pemegang akaun utama yang mendaftar sebagai Pelanggan AmSignature Priority Banking. Hari bermakna Isnin hingga Jumaat yang pejabat berdaftar bagi Bank dibuka, kecuali dinyatakan sebaliknya. Notis Terlebih Dahulu bermakna notis daripada Bank tentang fakta tertentu atau keadaan tertentu yang sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari kalendar. Produk Layak untuk Peraduan bermakna semua akaun Deposit dan MasterCard Debit yang ditawarkan dan dikeluarkan oleh Bank. Produk Layak untuk Hadiah Percuma Tahun Baharu Cina bermakna semua akaun Deposit dan MasterCard Debit yang ditawarkan dan dikeluarkan oleh Bank kecuali akaun berasaskan Wadiah iaitu Basic Savings Account-i, Basic Current Account-i, Savers G.A.N.G. Account-i. Pelanggan Sedia Ada bermakna individu atau bukan individu yang memiliki mana-mana satu Produk sebelum Tempoh Kempen bermula. Pelanggan Baharu bermakna individu atau bukan individu yang tidak memiliki manamana Produk Layak dengan Bank sebelum Tempoh Kempen bermula. Peserta Layak bermakna Pelanggan Baharu atau Sedia Ada yang merupakan pemegang akaun utama/prinsipal yang membuka atau mengekalkan Produk Layak semasa Tempoh Kempen. Peserta Disenarai Pendek bermakna Peserta Layak yang disenarai pendek menurut fasal 5. Pemenang Berpotensi bermakna Peserta Disenarai Pendek yang dipilih berdasarkan fasal 8.1. Pelanggan Layak bermakna pelanggan yang layak diberikan hadiah Tahun Baharu Cina berdasarkan fasal Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

2 Dana Segar bermakna wang atau dana yang tidak dipindahkan dari mana-mana Akaun Deposit AmBank dan/atau AmIslamic Bank yang sedia ada. Untuk tujuan Kempen ini, dana yang dipindahkan dari bank lain ke dalam akaun AmBank dan/atau AmIslamic Bank pemegang akaun mestilah telah dipindahkan dalam masa tujuh (7) hari kalendar sebelum peletakan. Kempen bermakna Peraduan Deposit For Gold ( Peraduan ) dan Hadiah Percuma Tahun Baharu Cina yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini. 1.2 Perkataan yang menandakan seseorang akan merangkumi orang yang masih hidup, dan jika berkenaan, badan atau orang yang diperbadankan atau tidak diperbadankan. Perkataan yang menyatakan bilangan mufrad (singular) juga akan merangkumi bilangan jamak (plural) dan sebaliknya. Perkataan yang menyatakan jantina lelaki akan merangkumi jantina perempuan dan jantina yang bersifat neutral. 1.3 Istilah Syarikat Bersekutu akan membawa makna yang diperuntukkan padanya di bawah Seksyen 2(1) dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, mengikut mana-mana yang berkenaan. Istilah Syarikat Berkaitan akan membawa makna yang sama yang diperuntukkan padanya di bawah Seksyen 6 dalam Akta Syarikat Tempoh Kempen 2.1 Kempen akan berjalan dari 2 Februari 2015 hingga 30 April 2015 (termasuk kedua-dua tarikh) ( Tempoh Kempen ) 2.2 Bank berhak mengubah atau meminda jangka masa Tempoh Kempen atas budi bicara mutlaknya, dengan Notis Terlebih Dahulu. 3. Kelayakan 3.1 Mana-mana Peserta Layak boleh menyertai Kempen ini kecuali:- a) para pekerja tetap dan/atau kontrak Kumpulan AmBank (termasuklah subsidiari dan syarikatnya yang berkaitan) dan ahli keluarga mereka yang terdekat (pasangan, anak-anak dan ibu bapa); b) wakil, vendor dan/atau ejen (termasuklah ejen pengiklanan dan promosi) bagi Kumpulan AmBank (termasuklah pekerja, subsidiari dan syarikatnya yang berkaitan) dan ahli keluarga mereka yang terdekat (pasangan, anak-anak dan ibu bapa); dan/atau c) individu di bawah umur lapan belas (18) tahun 3.2 Peserta Layak Bukan Individu akan terdiri daripada yang berikut sahaja: a) Pemilikan tunggal/perkongsian; dan/atau b) SME (Small Medium Enterprise/Perusahaan Kecil dan Sederhana dengan pusing ganti tahunan kurang daripada RM10 juta); dan/atau c) Organisasi bukan keuntungan/badan kebajikan/pertubuhan 2 Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

3 3.3 Kedua-dua Peserta Layak Individu dan Bukan Individu akan diberikan penyertaan automatik tertakluk pada pemenuhan kriteria seperti yang ditetapkan dalam jadual di bawah fasal Jika Produk Layak dipegang dalam akaun bersama, hanya pemegang akaun bersama yang pertama dinamakan iaitu pemegang akaun utama layak untuk menyertai Kempen. 3.5 Pelanggan bukan individu juga layak menyertai Kempen ini tetapi hanya satu daripada penandatangan yang dibenarkan akan dianggap sebagai Peserta Layak. 3.6 Bagi Produk Layak yang dipegang sebagai akaun pemegang amanah, Peserta Layak ialah ibu bapa/penjaga sah bagi benefisiari (mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas). 4 Hadiah Peraduan Deposit untuk Emas 4.1 Terdapat 4 kategori hadiah yang akan diberi di bawah Kempenini dan ia adalah seperti berikut: a) Hadiah Bulanan: 3 gram Emas untuk setiap pemenang 60 pemenang setiap bulan; 180 pemenang keseluruhannya sepanjang Peraduan b) Hadiah Ketiga pada penghujung Peraduan Hadiah Ketiga: 1 x 300 gram Emas c) Hadiah Kedua pada penghujung Peraduan Hadiah Kedua: 1 x 800 gram Emas d) Hadiah Utama pada penghujung Peraduan Hadiah Utama: 1 x 1.8 kilogram Emas Bilangan hadiah maksimum yang berpeluang dimenangi oleh Peserta Layak di bawah Peraduan ini sepanjang Tempoh Peraduan ialah: Satu (1) Hadiah Bulanan; dan Satu (1) Hadiah Utama atau Hadiah Kedua atau Hadiah Ketiga 5 Penyertaan ke Peraduan 5.1 Peserta Layak tidak akan perlu mendaftar dan akan diberikan penyertaan automatik dengan memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam jadual di bawah. 5.2 Pelanggan Sedia Ada berhak untuk mendapatkan dua kali ganda (2X) bilangan penyertaan yang diperolehi oleh Pelanggan-Pelanggan Baru dengan kriteria yang sama seperti mana yang tertera dalam jadual di bawah. Pelanggan AmSignature Priority Banking berhak untuk mendapat sejumlah tiga kali ganda (3X) bilangan penyertaan yang didapati oleh Pelangganpelanggan Baru. Kriteria kelayakan untuk Peserta Layak Akaun Deposit Bilangan penyertaan automatik bagi Pelanggan Baharu Bilangan penyertaan automatik bagi Pelanggan Sedia Ada Bilangan penyertaan automatik bagi Pelanggan AmSignature Priority Banking 3 Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

4 (a) Setiap tambahan deposit Dana Segar sebanyak RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) ke dalam akaun semasa / akaun simpanan (b) Setiap peletakan Dana Segar sebanyak RM10,000 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) ke dalam akaun deposit berjangka Kad Debit (c ) Setiap permohonan yang diluluskan Penyertaan untuk setiap kategori hadiah akan dikira berdasarkan tempoh pengesanan berikut: i. Hadiah Utama, Hadiah Kedua dan Hadiah Ketiga: 2 Februari 2015 hingga 30 April 2015 ii. Hadiah Bulanan: Bulan Peraduan Tempoh Pengesanan Bulan 1 2 Feb 2015 hingga 28 Feb 2015 Bulan 2 1 Mar 2015 hingga 31 Mar 2015 Bulan 3 1 Apr 2015 hingga 30 Apr Pengiraan Deposit Tambahan 6.1 Deposit Tambahan ditakrif sebagai deposit tambahan dalam Akaun Deposit Peserta Layak yang dikira berdasarkan:- i. Untuk Hadiah Utama, Hadiah Kedua dan Hadiah Ketiga, deposit tambahan akan dikira berdasarkan baki penutupan pada 30 April 2015 ditolak baki pembukaan pada permulaan Tempoh Kempen iaitu 2 Februari ii. Untuk kategori Hadiah Bulanan, deposit tambahan akan dikira berdasarkan baki penutupan ditolak baki pembukaan bagi Bulan Peraduan yang dinyatakan dalam fasal 5.3 (ii). 6.2 Untuk Akaun Deposit baharu yang dibuka semasa Tempoh Peraduan, garis dasar untuk mengira Deposit Tambahan ialah Ringgit Malaysia Sifar (RM0). 7. Penyelenggaraan Akaun Deposit 7.1 Peserta Layak harus memastikan bahawa akaun kekal aktif sepanjang Tempoh Kempen, jika gagal Peserta Layak akan dibatalkan kelayakannya secara automatik. 7.2 Status aktif akan bermakna mesti terdapat sekurang-kurangnya satu (1) transaksi yang berasal daripada pelanggan dalam masa dua belas (12) bulan yang lalu (cthnya. transaksi Melalui 4 Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

5 Kaunter ( OTC ), Arahan Tetap ( SI ) dan transaksi mesin layan diri) yang dijalankan oleh pemegang akaun yang sekiranya gagal berbuat demikian, Peserta Layak akan dibatalkan kelayakannya. 7.3 Peletakan deposit yang dibuat melalui cek tertakluk pada penjelasan cek tersebut dan akan hanya dianggap sebagai peletakan deposit yang dibuat oleh Peserta Layak selepas cek dibayar atau dijelaskan dan hanya akan dianggap baik jika tidak dikembalikan sebagai cek tak laku. 7.4 Peserta Layak yang Kad Debit mereka tidak diaktifkan, digantung, dibatalkan dan/atau ditamatkan atas apa-apa jua sebab sekalipun semasa Tempoh Kempen atau semasa pemenuhan Hadiah Kempen, tidak akan layak menyertai Kempen ini. 7.5 Untuk mengelakkan apa-apa keraguan, Bank boleh berhenti menawarkan mana-mana Produk dan/atau menukar Produk terlibat yang sedia ada atas apa-apa jua sebab sekalipun, termasuk tetapi tidak terhad kepada memastikan pematuhan dengan apa-apa undangundang dan/atau peraturan yang diterima pakai. 8. Mekanisme Pemilihan Pemenang Peraduan 8.1 Pihak Bank akan menggunakan kaedah pemilihan rawak pacuan sistem untuk memilih Pemenang Berpotensi daripada Peserta Disenarai Pendek berdasarkan penyertaan yang diberi. 8.2 Pemilihan Pemenang Berpotensi akan dilakukan dalam masa enam puluh (60) hari dari tarikh akhir Tempoh Kempen atau pada bila-bila masa seperti yang dianggap sesuai dan wajar oleh Bank. 8.3 Pemenang Berpotensi untuk Hadiah Utama, Hadiah Kedua dan Hadiah Ketiga akan dihubungi melalui telefon pada bila-bila masa pada waktu pejabat (9.00 pagi petang) dari hari Isnin hingga Jumaat dan sebaik sahaja mereka berjaya dihubungi, Pemenang Berpotensi itu akan dikehendaki menjawab dua (2) soalan dengan tepat. Panggilan telefon yang dibuat kepada Pemenang Berpotensi adalah berdasarkan kepada nombor telefon terkini yang dikemukakan kepada pihak Bank dan ada tercatat di dalam rekod Bank. Peserta yang Layak bertanggungjawab untuk memastikan bahawa alamat dan nombor telefon yang diberi kepada pihak Bank adalah terkini, dan ia dikemaskinikan dengan pihak Bank Jika percubaan pertama untuk menghubungi Pemenang Berpotensi gagal (iaitu tiada jawapan, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tidak dapat dihubungi, dll.), suatu percubaan lagi akan dibuat. Jika percubaan-percubaan seterusnya masih gagal, maka pihak Bank akan membuat pertimbangannya yang muktamad untuk membatalkan Pemenang Berpotensi itu Sekiranya Pemenang Berpotensi tersebut tidak dapat menjawab soalan dengan betul, Pemenang Berpotensi seterusnya daripada senarai akan dipilih untuk menjawab soalan. Pemenang Berpotensi yang menjawab soalan dengan betul akan dipilih sebagai pemenang Pihak Bank berhak untuk merakam perbualan-perbualan telefon ini dan menggunanya bagi apa juga aktiviti promosi Bank dengan memberi notis terdahulu kepada Peserta yang Layak itu. 8.4 Pemenang Berpotensi untuk Hadiah Bulanan akan dihubungi oleh Bank pada siang hari melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) melalui nombor telefon yang disimpan dalam rekod Bank dan 5 Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

6 dikehendaki menjawab satu (1) soalan dengan betul dan memberi respons melalui SMS menurut format, rangka masa dan nombor telefon yang ditetapkan oleh Bank Pemenang akan diumumkan berdasarkan enam puluh (60) Pemenang Berpotensi yang pertama setiap bulan yang memberi respons yang betul dalam masa paling pantas. 8.5 Bank mempunyai hak dan budi bicara mutlak untuk mengubah / menyemak semula / meminda kriteria / mekanisme / proses pemilihan sebagaimana yang dianggapnya sesuai dan wajar pada bila-bila masa dengan memberikan Notis Terlebih Dahulu. 8.6 Bank berhak membatalkan kelayakan Pemenang Berpotensi yang tidak memenuhi fasal 8.4 termasuk dan tidak terhad kepada: a. Balasan yang tidak dilakukan oleh pemenang berpotensi; b. Balasan SMS pendua dan/atau berbilang; c. Balasan SMS yang tidak lengkap dan/atau tidak tepat; d. Balasan SMS selepas rangka masa yang ditetapkan; e. Balasan SMS yang tidak dihantar ke nombor telefon yang dinyatakan; f. Balasan SMS yang tidak menurut format yang dinyatakan; dan g. Balasan yang tidak berjaya disebabkan kegagalan rangkaian dan/atau gangguan oleh Operator Syarikat Telekomunikasi atas apa-apa jua sebab sekalipun. 8.7 Bank tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa caj Syarikat Telekomunikasi, caj perayauan atau telefon, sama ada di dalam atau di luar Malaysia yang muncul daripada penyertaan dalam Peraduan ini. 8.8 Semua Peserta Layak bertanggungjawab memastikan bahawa nombor mudah alih yang mereka beri merupakan nombor Malaysia yang terkini dan sah serta dikemas kini dengan Bank. 8.9 Pengumuman pemenang akan dibuat di laman web rasmi Bank di dalam masa sembilan puluh (90) hari setelah berakhirnya Tempoh Kempen Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya para Pemenang Berpotensi tidak dapat dihubungi atas apa-apa jua sebab sekalipun Pada masa pemilihan sehingga dan termasuk hari hadiah disampaikan, tertakluk pada kepuasan Bank, Akaun Deposit yang berkaitan milik pemenang MESTI kekal terbuka, aktif dan sah, sekiranya gagal berbuat demikian, Bank dalam melaksanakan budi bicara mutlaknya semata-mata, akan membatalkan kelayakan peserta sedemikian. 9. Penebusan Hadiah Peraduan 9.1 Bank akan mengeluarkan Surat Pengesahan kepada pemenang berdasarkan alamat pemenang yang dikekalkan dalam rekod Bank dalam masa tiga puluh (30) hari dari pengumuman para pemenang di atau pada bila-bila masa yang dianggap sesuai dan wajar oleh Bank 9.2 Pemenang hadiah perlu membawa surat pengesahan dan mengemukakannya kepada cawangan AmBank/AmIslamic Bank atau tempat yang ditetapkan dalam surat pengesahan untuk menebus hadiah. 9.3 Pemenang Peraduan mungkin dikehendaki menghadiri dan menyertai Majlis Penyampaian Hadiah dan/atau apa-apa acara promosi yang dianjurkan oleh Bank pada mana-mana tarikh dan masa yang akan ditentukan oleh Bank. Pemenang akan dimaklumkan oleh Bank melalui panggilan telefon atau apa-apa bentuk komunikasi lain seperti yang dianggap wajar oleh 6 Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

7 Bank berkenaan dengan tarikh, masa dan tempat yang khusus untuk Majlis Penyampaian Hadiah dan/atau apa-apa acara promosi yang akan diadakan oleh Bank. Jika percubaan pertama untuk menghubungi pemenang gagal, percubaan kedua akan dibuat. Sekiranya percubaan kedua itu juga gagal, tiada lagi percubaan akan dibuat oleh Bank untuk memaklumkan kepada pemenang. 9.4 Hadiah akan diberi atau dikeluarkan atas nama pemenang dan ia tidak boleh dipindah milik. 9.5 Pemenang bertanggungjawab untuk membayar semua dan apa-apa cukai, kos sampingan tidak terhad kepada mana-mana cukai yang dikenakan, dan semua perbelanjaan peribadi yang lain dan/atau apa-apa caj lain berkaitan dengan kutipan mana-mana hadiah dan / atau Peraduan. 9.6 Sekiranya pemenang mengeluarkan wang tambahan atau menutup akaun dalam jangka masa Tempoh Peraduan atau semasa pemenuhan Hadiah Peraduan, atas apa-apa jua sebab sekalipun, pemenang akan dibatalkan kelayakan secara automatik. 9.7 Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa cukai, kos sampingan, caj dan/kerosakan yang disebabkan hadiah dan apa-apa yang tidak dipenuhi oleh mana-mana ejen / pengedarnya. 9.8 Bank tidak akan bertanggungjawab dan ia juga tidak akan menerima apa-apa bentuk liabiliti walau apa pun sifatnya dan walau macam mana pun ia timbul atau dialami oleh pemenang (termasuk kecuaian) berkaitan dengan kematian, kecederaan, apa-apa kerugian, kerosakan atau kemalangan yang timbul daripada penggunaan hadiah yang dimenangi oleh pemenang. 9.9 Bank dengan jelas mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi, waranti atau pengendorsan, tersurat atau tersirat, bertulis atau lisan berkaitan dengan kualiti atau kesesuaian hadiah. Bank juga tidak memikul tanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian dengan pengilang atau pembekal hadiah dan pemenang juga perlu berurusan terus dengan pengilang atau pembekal untuk semua maklumat waranti Bank berhak membatalkan kelayakan atau menarik balik hadiah yang diberi kepada pemenang jika individu sedemikian telah melakukan penipuan atau tindakan salah berhubung dengan akaun mereka. 10. Hadiah Percuma Tahun Baharu Cina 10.1 Terdapat 2 jenis hadiah Tahun Baharu Cina yang akan diberi dalam Tempoh Kempen iaitu Mainan Lembut Kambing dan Payung Perayaan. Jadual berikut menetapkan kriteria untuk dipenuhi oleh Pelanggan Layak agar berhak menerima item premium Secara keseluruhannya, akan terdapat 26,000 Payung Perayaan dan 10,000 Mainan Lembut Kambing untuk diberikan di cawangan-cawangan di seluruh negara. Akaun Deposit Deposit minimum dana segar sebanyak RM 2,000 (Ringgit Malaysia Dua Ribu) ke dalam Akaun Savers Gang Hadiah Percuma Tahun Baharu Cina Mainan Lembut Kambing 7 Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

8 Deposit minimum dana segar sebanyak RM5,000 (Ringgit Malaysia Lima Ribu) bagi Individu dan dana segar sebanyak RM10,000 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) bagi Bukan Individu ke dalam akaun semasa /simpanan; atau Payung Perayaan Minimum Dana Segar sebanyak RM20,000 (Ringgit Malaysia Dua Puluh Ribu) ke dalam akaun deposit berjangka 10.3 Tertakluk pada Fasal 10.1, setiap Pelanggan Layak akan berhak menerima hadiah apabila mereka mendepositkan dana segar ke dalam akaun deposit mereka Melalui Kaunter (OTC - Over the Counter) semasa Tempoh Kempen Setiap Pelanggan Layak berhak menerima maksimum satu (1) Mainan Lembut Kambing dan satu (1) Payung Perayaan sepanjang Tempoh Kempen Bank tidak akan bertanggungjawab untuk menggantikan mana-mana hadiah yang rosak atau dicuri. Hadiah tidak boleh dipindah milik atau ditukar dengan wang tunai atau barangan lain dan tertakluk pada Terma dan Syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini Bank tidak membuat representasi atau waranti berkaitan dengan hadiah dan terutamanya tidak membuat waranti berkaitan dengan kualiti hadiah atau kesesuaiannya untuk apa-apa tujuan Bank tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kecederaan yang dialami atau kematian apa jua yang timbul akibat hadiah Bank akan berhak menggantikan atau mengubah hadiah pada bila-bila masa atas budi bicaranya sendiri dengan memberikan Notis Terlebih Dahulu. 11. Umum 11.1 Bank berhak menggunakan, menerbitkan atau memaparkan butiran Pemenang yang terpilih dalam apa-apa bentuk seperti yang dianggapnya perlu dan wajar (termasuklah tetapi tidak terhad kepada) nama, gambar dan bandar tempat tinggal pemenang untuk tujuan pengiklanan dan publisiti (jika ada). Dengan menyertai Kempen ini, pemenang yang terpilih dengan ini secara nyata membenarkan dan bersetuju untuk Bank melaksanakan hak-hak yang tersebut sebelumnya. Peserta Layak perlu mempunyai budi bicara untuk mengakses dan mengemaskinikan butiran peribadi mereka dengan memaklumkan kepada Bank secara bertulis sepanjang Tempoh Kempen Keputusan Bank berkenaan semua perkara dan/atau pertikaian yang berkaitan dengan Kempen ini adalah muktamad, mengikat untuk semua Peserta Layak, Peserta Disenarai Pendek, Pemenang Berpotensi, Pemenang dan Pelanggan Layak, tiada surat-menyurat atau rayuan akan dilayan Semua transaksi yang direkodkan oleh Bank adalah terakhir dan muktamad Bank akan mempunyai hak mutlak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Kempen ini pada bila-bila masa tanpa memberikan apa-apa sebab dengan Notis Terlebih Dahulu melalui laman web rasmi Bank atau di cawangannya. 8 Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

9 11.5 Bank akan mempunyai hak dan budi bicara mutlak untuk mengubah, meminda, memadam atau menambah kepada mana-mana Terma dan Syarat yang dinyatakan secara khusus dalam dokumen ini, secara keseluruhan atau dalam mana-mana bahagian dari masa ke masa termasuklah mengubah tempoh Kempen seperti yang dianggap perlu dan wajar dengan Notis Terlebih Dahulu melalui laman web rasmi Bank di atau di cawangan Bank. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Terma dan Syarat ini, apa-apa notis yang diberi oleh Bank akan dianggap telah diberi apabila disiarkan di laman web rasmi atau cawangannya, yang mana lebih awal Bank akan mempunyai hak mutlak untuk mengubah, menggantikan, menambah atau membatalkan mana-mana Hadiah Kempen pada bila-bila masa tanpa memberikan apa-apa sebab dengan Notis Terlebih Dahulu melalui laman web rasmi Bank atau di cawangannya Bank akan mempunyai hak dan budi bicara mutlak untuk membatalkan kelayakan manamana Peserta Layak yang didapatinya atau diputuskannya telah didapati mengubah atau sedang mengubah proses kemasukan dan/atau operasi Kempen, bertindak melanggar atau berpotensi melanggar Terma dan Syarat dalam dokumen ini Terma dan Syarat ini akan mengatasi mana-mana peruntukan dan/atau representasi lain yang terkandung dalam mana-mana bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen ini Dengan menyertai Kempen ini, Peserta dan/atau mana-mana pihak yang berkaitan dalam dokumen ini bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini Dalam apa keadaan sekalipun, Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan, termasuklah tanpa had kepada kerugian pendapatan, keuntungan, nama baik, secara langsung atau tidak langsung, sampingan, turutan, teladan, kerosakan punitif atau khas bagi mana-mana pihak termasuklah pihak ketiga, walau macam mana sekalipun ia timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya, berhubung dengan Kempen ini, atau mana-mana Hadiah Kempen, atau Bank telah melaksanakan hak dan kelayakannya di bawah Terma dan Syarat ini, termasuklah tetapi tidak terhad kepada menurut fasal 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Walaupun jika Bank telah dinasihatkan lebih awal tentang kemungkinan kerugian sedemikian, semua kerugian sedemikian dengan ini secara jelas dikecualikan Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa keingkaran berkaitan dengan Kempen disebabkan mana-mana bencana alam, peperangan, rusuhan, mogok, sekat masuk, tindakan industri, kebakaran, banjir, kemarau, ribut, kegagalan teknikal atau sistem atau apa-apa peristiwa di luar kawalan munasabah Bank Semua Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan atau konflik dalam tafsiran Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia bagi setiap Terma dan Syarat ini akan ditafsirkan sebagai setara dan setiap Terma dan Syarat yang ditetapkan ini akan membawa maksud yang sama Semua pelanggan/peserta diminta melayari laman web korporat Bank tentang maklumat kemas kini promosi di bagi mendapatkan Terma & Syarat terkini, jika ada. 9 Terma & Syarat bagi Kempen Deposit untuk Emas

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini.

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini. Terma dan Syarat Kempen Perolehan Gaji 1. Takrif 1.1. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya, kecuali konteks memerlukan yang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi 57 th Merdeka Day

Terma & Syarat Promosi 57 th Merdeka Day 1 Definisi Terma & Syarat Promosi 57 th Merdeka Day 1.1 Promosi 57 th Merdeka Day ( Promosi ) dianjurkan oleh AmIslamic Bank Berhad. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini.

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini. Terma & Syarat Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018)

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1 Definisi Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen AmBank BonusLink

Terma dan Syarat Kempen AmBank BonusLink 1 Definisi 1.1 Untuk tujuan ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang ditentukan baginya melainkan sekiranya konteks memerlukan sebaliknya: Bank merujuk kepada AmBank (M) Berhad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

"Kempen" bermaksud "Kempen Savers G.A.N.G" yang dianjurkan oleh pihak Bank selaras dengan Terma dan Syarat seperti yang terkandung di sini.

Kempen bermaksud Kempen Savers G.A.N.G yang dianjurkan oleh pihak Bank selaras dengan Terma dan Syarat seperti yang terkandung di sini. Terma & Syarat KEMPEN SAVERS' G.A.N.G / SAVERS' G.A.N.G-i 1. DEFINISI 1.1. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, maksud perkataan-perkataan dan ungkapan adalah seperti yang telah diberikan melainkan jika konteksnya

Lebih terperinci

"Hari" bermaksud hari Isnin hingga Jumaat, dan di mana pejabat berdaftar Bank ini membuka, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Hari bermaksud hari Isnin hingga Jumaat, dan di mana pejabat berdaftar Bank ini membuka, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Terma & Syarat Peraduan Deposit #givealittle 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut akan membawa maksud yang telah ditentukan baginya kecuali apabila

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD)

Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) 1 Definisi Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019)

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019) PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari 2019 30 April 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh MCAT BOX OFFICE SDN BHD (No. Syarikat 482797-K) ( Penganjur ) dengan

Lebih terperinci

Hari bermaksud Isnin hingga Jumaat dan pada bila-bila pejabat Bank yang berdaftar dibuka, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Hari bermaksud Isnin hingga Jumaat dan pada bila-bila pejabat Bank yang berdaftar dibuka, kecuali dinyatakan sebaliknya. 1 Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang ditentukan baginya melainkan sekiranya konteks memerlukan sebaliknya: Kumpulan AmBank merujuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TRULY CHEF WAN BY DE.WAN 2019 Terma & Syarat UOBM Kad Kredit Mastercard/Visa ( Kad )

TRULY CHEF WAN BY DE.WAN 2019 Terma & Syarat UOBM Kad Kredit Mastercard/Visa ( Kad ) TRULY CHEF WAN BY DE.WAN 2019 Terma & Syarat UOBM Kad Kredit Mastercard/Visa ( Kad ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) dan Restaurant De.Wan ( DW ) secara kolektif dirujuk sebagai

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Terma & Syarat PayWinCelebrate (1 November April 2019)

Terma & Syarat PayWinCelebrate (1 November April 2019) 1. Definisi Kumpulan AmBank bermaksud semua syarikat dan syarikat bersekutu yang berkaitan dengan Bank sama ada diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia, sudah wujud pada masa ini atau pada masa akan

Lebih terperinci

AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion

AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion Terma dan Syarat 1. Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang dikhususkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle )

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan kecuali

Lebih terperinci

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Menang ipad ( Kempen ) PINJAMAN PERIBADI MAYBANK/PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Lebih terperinci

Terma dan Syarat. Terma dan Syarat "kempen UOBM Escapade" UOBM

Terma dan Syarat. Terma dan Syarat kempen UOBM Escapade UOBM Terma dan Syarat Terma dan Syarat "kempen UOBM Escapade" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") dan BIG Loyalty Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai Think Big Digital

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi Golden Gifts

Terma & Syarat Promosi Golden Gifts Terma & Syarat Promosi Golden Gifts 1. Definisi. 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang ditentukan baginya melainkan sekiranya

Lebih terperinci

Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD )

Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD ) Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD ) Kelayakan 1. Promosi Jualan Mega Siti Khadijah ( Promosi ) oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) adalah

Lebih terperinci

19 November Disember 2018 Bulan 1 19 Disember Disember 2019 Bulan 2 19 Januari Februari 2019 Bulan 3

19 November Disember 2018 Bulan 1 19 Disember Disember 2019 Bulan 2 19 Januari Februari 2019 Bulan 3 Kempen Register, Transact and Win Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Register, Transact and Win" ("Kempen") dari 19 November 2018 hingga 18

Lebih terperinci

KEMPEN YOU USE WE REWARD

KEMPEN YOU USE WE REWARD KEMPEN YOU USE WE REWARD Dikemas kini: 15 Mei 2018 TEMPOH KEMPEN Kempen You Use We Reward ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 1 Mei 2018 dan berakhir pada 31 Julai 2018, termasuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen RHB Premier Labur dan Terbang

TERMA DAN SYARAT Kempen RHB Premier Labur dan Terbang TERMA DAN SYARAT Kempen RHB Premier Labur dan Terbang 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (680329-V) secara bersama akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen RHB

Lebih terperinci

Hari Bekerja bermaksud hari dimana Bursa Malaysia dibuka untuk dagangan.

Hari Bekerja bermaksud hari dimana Bursa Malaysia dibuka untuk dagangan. Terma dan syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen ( Investment Bundle ) Tempoh Kempen: 1 Julai 2018 hingga 30 September 2018 1. Definisi Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 10% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 10% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 0% VISA UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT VISA UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (27809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 0% Visa ('Kempen')

Lebih terperinci

PERTANDINGAN MYDEBIT WAVE UNTUK MENANG (5hb November hb Februari 2019) TERMA & SYARAT

PERTANDINGAN MYDEBIT WAVE UNTUK MENANG (5hb November hb Februari 2019) TERMA & SYARAT PERTANDINGAN MYDEBIT WAVE UNTUK MENANG (5hb November 2018 28hb Februari 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh SAN FRANCISCO COFFEE SDN BHD (No. Syarikat 434198-U) ( Penganjur

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam 1 Julai Julai 2019

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam 1 Julai Julai 2019 Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam 1 Julai 2019 31 Julai 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

a) kakitangan UOBM dari jabatan PFS-Perbankan Digital dan PFS- Risiko & Pengurusan Keputusan (Risk & Decision Management atau R&DM);

a) kakitangan UOBM dari jabatan PFS-Perbankan Digital dan PFS- Risiko & Pengurusan Keputusan (Risk & Decision Management atau R&DM); Kempen DuitNow Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen DuitNow" ("Kempen") dari 8 Januari 2019 hingga 31 Mac 2019 (termasuk kedua-dua tarikh),

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

b) individu dengan akaun UOBM yang telah ditamatkan atau ditutup dalam Tempoh Kempen;

b) individu dengan akaun UOBM yang telah ditamatkan atau ditutup dalam Tempoh Kempen; Kempen 'Jalankan Transaksi & Menang Telefon Idaman Anda' Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan Kempen Jalankan Transaksi & Menang Telefon Idaman Anda

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN CABUTAN SIJIL SIMPANAN PREMIUM (SSP) BSN SETIAP JAM

TERMA DAN SYARAT KEMPEN CABUTAN SIJIL SIMPANAN PREMIUM (SSP) BSN SETIAP JAM TERMA DAN SYARAT KEMPEN CABUTAN SIJIL SIMPANAN PREMIUM (SSP) BSN SETIAP JAM 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan SSP BSN Setiap Jam ( Kempen ) yang dianjurkan oleh Bank Simpanan Nasional ( BSN ) akan bermula

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pindahan Baki (BT) dan Pelan Ansuran Transaksi Runcit (RSVP) Kad Kredit -i Bank Islam Value 4 You 25 Februari 2019 24 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial;

2.1 Pemilik Tunggal, Perkongsian, pertubuhan amal /organisasi tidak berasaskan keuntungan/ Pertubuhan, Korporat dan Komersial; Terma dan Syarat "Simpan dengan UOB" UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") akan menganjurkan "Simpan dengan UOB" ("Promosi") dari 1 Julai hingga 31 Disember (termasuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari Mei 2019 Tempoh Kempen Terma dan Syarat Kempen Pengeluaran tunai (pendahuluan tunai) Kad Kredit-i Bank Islam! Credit Cashback 25 Februari 2019 31 Mei 2019 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ).

Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam. ( 01 Oktober Disember 2018 ). Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam ( 01 Oktober 2018 31 Disember 2018 ). Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i

Lebih terperinci

Terma dan Syarat. Kempen UOB Grab Quick

Terma dan Syarat. Kempen UOB Grab Quick Terma dan Syarat Kempen UOB Grab Quick Kempen UOB Grab Quick" ("Kempen") ini dijalankan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (Syarikat No. 271809-K) ("UOBM") dan G Pay Network (M) Sdn Bhd ("Grab")(

Lebih terperinci

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang.

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang. Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam The More You Spend, The More You Earn 25 Februari 2019-31 Mei 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam Malaysia Berhad (Syarikat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

PERADUAN MYDEBIT BERBELANJA & MENANG SEMPENA ULANGTAHUN SOGO ke-25 6 September - 1 Disember 2019

PERADUAN MYDEBIT BERBELANJA & MENANG SEMPENA ULANGTAHUN SOGO ke-25 6 September - 1 Disember 2019 PERADUAN MYDEBIT BERBELANJA & MENANG SEMPENA ULANGTAHUN SOGO ke-25 6 September - 1 Disember 2019 TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh SOGO (K.L) DEPARTMENTAL STORE SDN BHD (No Syarikat.:

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

PROMOSI PRIVILEGE ACCOUNT UOBM TERMA DAN SYARAT

PROMOSI PRIVILEGE ACCOUNT UOBM TERMA DAN SYARAT Terma dan Syarat PROMOSI PRIVILEGE ACCOUNT UOBM TERMA DAN SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Privilege Account UOBM ( Promosi ) dari

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya:

Bagi tujuan terma-terma dan syarat-syarat ini, perkataan dan terma di bawah adalah bermaksud makna yang diberikan kepadanya: TERMA & SYARAT KEMPEN PEMBIAYAAN PERIBADI-i 2018 1. "Kempen Pembiayaan Peribadi-i 2018" ("Kempen") bermula pada 19 November 2018 hingga 19 March 2019 (termasuk kedua-dua tarikh) melainkan jika diberitahu

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback

Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback Terma-Terma dan Syarat-Syarat bagi Kempen CIMB Clicks - Bills For Cashback 1. Kempen CIMB Clicks Bills For Cashback ( Kempen ) adalah dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

PERADUAN WAVE DENGAN MYDEBIT & MENANG (15 Mac June 2019) TERMA & SYARAT

PERADUAN WAVE DENGAN MYDEBIT & MENANG (15 Mac June 2019) TERMA & SYARAT PERADUAN WAVE DENGAN MYDEBIT & MENANG (15 Mac 2019 15 June 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Mr D.I.Y. Trading Sdn Bhd (No. Syarikat 879428-V) ( Penganjur ) dengan kerjasama

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM

KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM KEMPEN PERBELANJAAN DENGAN DEBIT MASTERCARD UOBM SENTIASA MEMBERI GANJARAN TERMA & SYARAT DEBIT MASTERCARD UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen Perbelanjaan

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Menang BMW X1 dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad (Pihak

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL PROGRAM CADANGAN PELANGGAN RED CARPET BANKING (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL PROGRAM CADANGAN PELANGGAN RED CARPET BANKING (RCB) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL PROGRAM CADANGAN PELANGGAN RED CARPET BANKING (RCB) Program Cadangan Pelanggan Red Carpet Banking (RCB) ( Program ) ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat

Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat Kad Setem SpeedSend CIMB Islamic Bank Berhad ( Peraduan ) Terma dan Syarat 1. TEMPOH PERADUAN 1.1 Peraduan ini hanya diadakan di cawangan CIMB Islamic dan Pusat Biro Pertukaran Wang CIMB yang mengambil

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK SYARIKAT BARU CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Syarikat Baru CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Tambahan AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Kad Tambahan AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Kad Tambahan AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Kad Tambahan AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad (pihak Bank ). Kempen ini tertakluk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB 1. Takrif 1.1. "Kempen SOMPO Travel Plus Bagasi Samsonite" ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "CIMB Bank" atau "Bank"). 2. Tempoh Kempen 2.1. Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT

KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT KEMPEN PB JUNIOR TERMA DAN SYARAT Kempen PB Junior ( Kempen ) ini dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang ditawarkan kepada Peserta

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU.

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. 1. Tempoh Promosi 1.1 Kempen ini akan berlangsung dari 31 Mei

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

3. Pengarah, pegawai dan pekerja serta ibu bapa, pasangan dan anak-anak Penganjur tidak layak menyertai Peraduan ini.

3. Pengarah, pegawai dan pekerja serta ibu bapa, pasangan dan anak-anak Penganjur tidak layak menyertai Peraduan ini. MYDEBIT 'WAVE & WIN CONTEST' (15hb Ogos 2018 31hb Disember 2018) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh PAYMENTS NETWORK MALAYSIA SDN. BHD. ("PayNet") (Syarikat No.836743-D) bersama

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Peraduan Suku Tahunan Manfaat & Keistimewaan Akaun AirAsia Savers CIMB Bank

Terma-terma & Syarat-syarat Peraduan Suku Tahunan Manfaat & Keistimewaan Akaun AirAsia Savers CIMB Bank Terma-terma & Syarat-syarat Peraduan Suku Tahunan Manfaat & Keistimewaan Akaun AirAsia Savers CIMB Bank Peraduan Suku Tahunan Manfaat & Keistimewaan Akaun AirAsia Savers CIMB Bank ( Peraduan Suku Tahunan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN CUSTOMER RETENTION PROGRAM AR RAHNU BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN CUSTOMER RETENTION PROGRAM AR RAHNU BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA DAN SYARAT KEMPEN CUSTOMER RETENTION PROGRAM AR RAHNU BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. Kelayakan 1.1 Kempen Customer Retention Program Ar Rahnu ( Kempen ) terbuka kepada

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Bonanza Sekolah 2018 UOBM

Terma dan Syarat Bonanza Sekolah 2018 UOBM Terma dan Syarat Bonanza Sekolah 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan "Bonanza Sekolah 2018" ("Kempen") dari 1 Julai 2018 hingga 31 Disember 2018, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen Penjualan Silang Banka dengan DT/ DB-i Tempoh Kempen: 1 Jun November 2019

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen Penjualan Silang Banka dengan DT/ DB-i Tempoh Kempen: 1 Jun November 2019 Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad: Kempen Penjualan Silang Banka dengan DT/ DB-i Tempoh Kempen: 1 Jun 2019-30 November 2019 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan

Lebih terperinci