"Hari" bermaksud hari Isnin hingga Jumaat, dan di mana pejabat berdaftar Bank ini membuka, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download ""Hari" bermaksud hari Isnin hingga Jumaat, dan di mana pejabat berdaftar Bank ini membuka, kecuali jika dinyatakan sebaliknya."

Transkripsi

1 Terma & Syarat Peraduan Deposit #givealittle 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, kata-kata dan ungkapan-ungkapan berikut akan membawa maksud yang telah ditentukan baginya kecuali apabila konteks yang sebaliknya diperlukan:- Bank bermaksud AmBank (M) Berhad (Syarikat No.8515-D) dan AmIslamic Bank Berhad (Syarikat No U), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat berdaftar di Aras 22, Bangunan AmBank Group, No. 55 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur. Kumpulan AmBank membawa maksud kesemua perbadanan yang berkaitan dan perbadanan-perbadanan bersekutu dengan Bank sama ada diperbadankan di dalam atau di luar Malaysia, yang kini wujud atau yang bakal wujud pada masa hadapan dan rujukan kepada Kumpulan AmBank di dalam Terma dan Syarat di sini, akan merangkumi kesemua atau mana-mana entiti di dalam Kumpulan AmBank. Pelanggan Perbankan Prioriti AmSignature bermaksud pemegang akaun utama yang telah mendaftar sebagai pelanggan Pelanggan AmSignature Priority Banking dengan Bank. "Hari" bermaksud hari Isnin hingga Jumaat, dan di mana pejabat berdaftar Bank ini membuka, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. "Notis Terdahulu" ertinya notis oleh pihak Bank fakta-fakta tertentu atau keadaan tertentu hal-ehwal sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari kalendar. "Akaun Deposit" bermaksud mana-mana Akaun Simpanan, Akaun Semasa atau Deposit bertempoh dibuka dan dikekalkan dengan Bank. "Kad Debit" bermaksud Kad Debit Master yang ditawarkan oleh AmBank (M) Bhd. "Produk" bermaksud mana-mana jenis Akaun Deposit dan Kad Debit Master yang ditawarkan oleh pihak Bank. "Peserta Yang Layak" bermakna Pelanggan Individu/Bukan Individu baru/sedia Ada sebagai pemegang akaun utama yang membuka atau mengekalkan Produk dalamtempoh Kempen. "Pelanggan Sedia Ada" bermaksud individu atau bukan individu yang mempunyai salah satu daripada Produk sebelum bermulanya Tempoh Kempen. Pelanggan Baru bermaksud individu atau bukan individu yang tidak mempunyai manamana Produk sebelum bermulanya Tempoh Kempen. Peserta Yang Disenarai Pendek bermaksud Peserta Yang Layak yang telah disenarai pendek berdasarkan Klausa 5 "Bakal Pemenang" bermakna peserta-peserta yang disenarai pendek dipilih berdasarkan Klausa 8.1 Dana Baru" bermaksud wang atau dana yang tidak dipindahkan daripada mana-mana Akaun Deposit AmBank dan/atau AmIslamic Bank sedia ada. Untuk tujuan Promosi ini, dana yang dipindahkan daripada bank lain ke akaun AmBank dan/atau AmIslamic Bank,hendaklah dipindahkan tidak lebih dari tempoh tujuh (7) hari kalendar sebelum penempatan ke dalam Produk Yang Layak. 1

2 Kempen bermaksud Peraduan Deposit #givealittle yang dianjurkan oleh pihak Bank selaras dengan Terma dan Syarat seperti yang terkandung di sini. 1.2 Kata-kata yang merujuk kepada orang adalah termasuk mereka yang masih hidup dan, jika perlu dan di mana yang bersesuaian, pertubuhan atau ahli-ahli yang menjadi anggota atau bukan anggota pertubuhan. Kata-kata yang membawa maksud tunggal juga merangkumi maksud jamak dan sebaliknya. Kata-kata yang merujuk kepada jantina maskulin juga merangkumi jantina feminin serta neuter. 1.3 Terma perbadanan bersekutu akan membawa maksud seperti di dalam Seksyen 2(1) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, mengikut mana yang berkenaan. Terma perbadanan berkaitan membawa maksud yang sama seperti yang telah ditentukan di dalam Seksyen 6 Akta Syarikat Tempoh Kempen 2.1. Kempen akan bermula daripada tarikh 17 November 2014 hingga 31 Januari 2015 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) ( Tempoh Kempen ), atau mana-mana tempoh (tempoh-tempoh) lain seperti mana yang akan ditentukan mengikut satu-satunya pertimbangan muktamad oleh pihak Bank dengan memberi Notis Terdahulu. 3. Kelayakan 3.1. Mana-mana Peserta Yang Layak boleh mengambil bahagian di dalam Kempen ini kecuali : a) Kakitangan tetap dan/atau kontrak Kumpulan AmBank (termasuk anak-anak syarikatnya dan syarikat-syarikat yang berkaitan) dan anggota keluarga terdekat mereka (suami/isteri, anak-anak serta ibu bapa); dan atau b) Wakil, penjual dan/atau agen-agen (semua termasuk agen pengiklanan dan promosi) Kumpulan AmBank (termasuk anak-anak syarikatnya dan syarikat-syarikat yang berkaitan) dan anggota keluarga terdekat mereka (suami/isteri, anak-anak serta ibu bapa); dan atau c) Individu-individu di bawah peringkat umur lapan belas (18) tahun 3.2. Peserta Yang Layak Bukan Individu hanya terdiri daripada: a) Pemilik Tunggal Syarikat/Rakan Kongsi; dan/atau b) Perusahaan Kecil dengan perolehan kurang daripada RM10 juta); dan/atau c) Organisasi Tanpa Faedah /Badan Kebajikan/Pertubuhan 3.3. Kedua-dua Peserta Individu dan Bukan Individu Yang Layak akan menerima penyertaan secara automatik tertakluk pada memenuhi kriteria seperti yang dinyatakan di dalam jadual di bawah fasal Berkaitan dengan Produk Yang Layak yang dipegang di bawah akaun bersama, hanya nama pemegang pertama akaun bersama, iaitu pemegang akaun utama sahaja yang layak untuk mengambil bahagian dalam Kempen ini Pelanggan Bukan Individu seperti yang dinyatakan dalam Klausa 3.2 di atas juga layak untuk menyertai Kempen ini tetapi seorang sahaja daripada penandatangan yang diberi kuasa akan dianggap sebagai Peserta Yang Layak. 2

3 3.6. Bagi Produk Yang Layak yang dipegang sebagai pemegang amanah akaun, Peserta Yang Layak adalah ibu bapa/penjaga yang sah bagi waris (mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas). 4. Hadiah Kempen 4.1 Terdapat 3 kategori hadiah yang akan diberikan di bawah Kempen ini dan ia adalah seperti berikut: a) Hadiah Mingguan: RM100 Wang Tunai untuk setiap pemenang 250 pemenang setiap minggu, 2750 pemenang sepanjang Tempoh Kempen b) Hadiah Bulanan: RM500 Wang Tunai untuk setiap pemenang 20 pemenang setiap bulan, 60 pemenang sepanjang Tempoh Kempen c) Hadiah Utama: RM30,000 Wang Tunai untuk setiap pemenang 3 pemenang sepanjang Tempoh Kempen 4.2 Bilangan maksimum hadiah yang boleh dimenangi oleh Peserta yang Layak di bawah Kempen ini sepanjang Tempoh Kempen adalah: Satu (1) RM100 Wang Tunai Hadiah Mingguan; Satu (1) RM500 Wang Tunai Hadiah Bulanan; Satu (1) RM30,000 Wang Tunai Hadiah Utama. 5. Kelayakan Kemasukan Untuk Kempen 5.1 Jadual berikut menggariskan kriteria yang perlu dipenuhi oleh Peserta Yang Layak untuk menjadi Peserta Yang Disenarai Pendek untuk Kempen ini. 5.2 Pelanggan Sedia Ada berhak untuk mendapatkan dua kali ganda (2X) bilangan penyertaan yang diperolehi oleh Pelanggan-Pelanggan Baru dengan kriteria yang sama seperti mana yang tertera dalam jadual di bawah. Pelanggan AmSignature Priority Banking berhak untuk mendapat sejumlah tiga kali ganda (3X) bilangan penyertaan yang didapati oleh Pelangganpelanggan Baru. Kriteria kelayakan untuk Peserta Yang Layak Akaun Deposit (a) Setiap tambahan deposit Dana Baru sebanyak RM1, (Ringgit Malaysia Seribu) ke dalam Akaun Semasa/Simpanan (b) Setiap penempatan deposit Dana Baru RM10,000 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) ke dalam Akaun Deposit Bertempoh Bilangan penyertaan automatik untuk Pelanggan Baru Bilangan penyertaan automatik untuk Pelanggan Sedia Ada Bilangan penyertaan automatik untuk Pelanggan AmSignature Priority Banking Kad Debit (c ) Setiap pemohonan yang lulus 5 3

4 5.3 Penyertaan bagi setiap kategori hadiah akan dikira berdasarkan tempoh penjejakan yang berikut: i. Hadiah Utama: 17 November 2014 hingga 31 Januari 2015 ii. Hadiah Bulanan: Bulan Kempen Tempoh Penjejakan Bulan 1 17 Nov 2014 hingga 14 Dis 2014 Bulan 2 15 Dis 2014 hingga 11 Jan 2015 Bulan 3 12 Jan 2015 hingga 31 Jan 2015 iii. Hadiah Mingguan: iv. D Minggu Kempen Tempoh Penjejakan Minggu 1 17 Nov 2014 hingga 23 Nov 2014 Minggu 2 24 Nov 2014 hingga 30 Nov 2014 Minggu 3 1 Dis 2014 hingga 7 Dis 2014 Minggu 4 8 Dis 2014 hingga 14 Dis 2014 Minggu 5 15 Dis 2014 hingga 21 Dis 2014 Minggu 6 22 Dis 2014 hingga 28 Dis 2014 Minggu 7 29 Dis 2014 hingga 4 Jan 2015 Minggu 8 5 Jan 2015 hingga 11 Jan 2015 Minggu 9 12 Jan 2015 hingga 18 Jan 2015 Minggu Jan 2015 hingga 25 Jan 2015 Minggu Jan 2015 hingga 31 Jan Pengiraan Deposit Tambahan 6.1 Deposit Tambahan didefinisikan sebagai wang deposit tambahan di dalam Akaun Deposit Peserta Yang Layak yang dikira berdasarkan :- i. Bagi kategori Hadiah Utama, deposit tambahan akan dikira adalah berdasarkan baki pada tarikh penutupan pada 31 Disember 2015 tolak baki pada tarikh awal Tempoh Kempen iaitu 17 November ii. Bagi kategori Hadiah Bulanan, tambahan deposit akan dikira adalah berdasarkan baki penutup tolak baki awal bagi bulan Kempen yang dinyatakan dalam 5.3 (ii). iii. Bagi kategori hadiah mingguan, tambahan deposit akan dikira adalah berdasarkan baki penutup tolak baki awal bagi minggu Kempen yang dinyatakan dalam 5.3 (iii). 4

5 6.2 Bagi akaun-akaun Deposit baru yang dibuka semasa Tempoh Kempen, kadar yang diguna untuk mengira Deposit Tambahan adalah Sifar (RM0). 7. Penyelenggaraan Akaun Deposit 7.1 Sekiranya berlaku pengeluaran pada wang deposit tambahan atau menutup akaun semasa Tempoh Kempen oleh Peserta Yang Layak, untuk apa jua sebab, Peserta Yang Layak akan dibatalkan secara automatik. 7.2 Setiap penempatan deposit mesti dibuat dengan Dana Baru. 7.3 Tertakluk kepada Klausa 7.2 di atas, pertambahan wang deposit yang dibuat melalui cek adalah tertakluk kepada penjelasan cek tersebut dan akan hanya diambil kira sebagai penempatan deposit oleh Peserta-Peserta Berkelayakan setelah cek-cek itu dibayar atau dijelaskan dan akan hanya diambilkira sah jika cek itu tidak dipulangkan kerana tidak laku. 7.4 Untuk layak menyertai Kempen ini, akaun itu perlulah aktif dan bukan di dalam status tidak digunakan (dormant) seperti mana yang ditentukan oleh pihak Bank mengikut budi bicara mutlak pihak Bank selepas memberi notis sewajarnya kepada pelanggan. Status aktif membawa maksud perlu ada sekurang-kurangnya satu (1) transaksi terbitan pelanggan dalam masa dua belas (12) bulan dari tarikh akhir transaksi pelanggan (contohnya, transaksi Melalui-Kaunter, Arahan Tetap (SI) dan transaksi melalui mesin layan-diri) yang dilakukan oleh pemegang akaun. Jika gagal, Peserta Yang Layak itu akan diisytiharkan sebagai tidak layak. 7.5 Debit Kad Peserta Yang Layak yang tidak diaktifkan, digantung, dibatalkan, dan/atau ditamatkan atas sebarang sebab semasa Tempoh Kempen atau semasa hari penyampaian hadiah Kempen, tidak akan layak untuk menerima penyertaan dalam kempen ini. 7.6 Bagi mengelakkan keraguan, Bank mungkin akan menamatkan tawaran bagi sebarang Akaun Deposit dan/atau menukarkan Akaun Deposit sedia ada yang terbabit untuk apa-apa sebab sekalipun, termasuk tetapi tidak terhad bagi memastikan pematuhan terhadap sebarang undang-undang dan peraturan yang berkenaan. 8. Mekanisme Pemilihan Pemenang 8.1. Pihak Bank akan menggunakan kaedah pemilihan secara rawak untuk memilih para Bakal Pemenang daripada kalangan para Peserta yang Disenarai Pendek berdasarkan dari entri yang diperolehi dan, pihak Bank mempunyai hak dan pertimbangan yang muktamad untuk mengubah / menyemak semula / meminda kriteria pemilihan/mekanisme/ proses yang difikirkan sesuai dan perlu pada bila-bila masa dengan memberi Notis Terdahulu bagi tujuantujuan tersebut Pemilihan Bakal Pemenang akan dikendalikan dalam tempoh enam puluh (60) hari daripada tarikh akhir Tempoh Kempen atau pada bila-bila masa yang dianggap sesuai oleh pihak Bank Jumlah bilangan Bakal Pemenang yang dipilih untuk setiap kategori hadiah adalah seperti di bawah: i. Hadiah Utama: 30 ii. Hadiah Bulanan:100 setiap bulan;300 keseluruhan sepanjang Tempoh Kempen iii. Hadiah Mingguan:750 setiap minggu;8,250 keseluruhan sepanjang Tempoh Kempen 5

6 8.4. Bakal Pemenang akan dihubungi oleh pihak Bank melalui pesanan ringkas sistem (SMS) di nombor telefon mudah alih yang dikekalkan dalam rekod Bank dan dikehendaki menjawab satu (1) soalan dengan betul dan respon melalui SMS mengikut format, jangka masa dan nombor telefon yang ditetapkan oleh Bank Pengumuman pemenang-pemenang adalah berdasarkan berikut: i. Hadiah Utama: 3 Bakal Pemenang pertama yang respon dengan betul dalam masa terpantas. ii. Hadiah Bulanan: 20 Bakal Pemenang pertama setiap bulan yang respon dengan betul dalam masa terpantas; 60 pemenang untuk sepanjang Tempoh Kempen. iii. Hadiah Mingguan: 250 Bakal Pemenang pertama setiap minggu yang respon dengan betul dalam masa terpantas; 2750 pemenang untuk sepanjang Tempoh Kempen Sekiranya berlaku seri, Bakal Pemenang yang mempunyai baki tambahan yang tertinggi akan diisytiharkan sebagai pemenang Bank mempunyai hak untuk membatalkan Bakal Pemenang yang tidak memenuhi Klausa 8.4 dan 8.5 termasuk dan tidak terhad kepada: a. Balasan SMS yang tidak dimulakan oleh Bakal Pemenang b. Duplikasi dan/atau beberapa balasan SMS c. Balasan SMS tidak lengkap dan/atau tidak tepat d. Balasan SMS selepas tempoh masa yang ditetapkan e. Balasan SMS tidak dihantar kepada nombor telefon yang ditetapkan f. Balasan SMS tidak mengikut format yang ditetapkan g. Balasan SMS tidak berjaya kerana kegagalan rangkaian dan/atau gangguan oleh Pengendali Telco atau untuk apa-apa sebab sekalipun Bank tidak bertanggungjawab untuk setiap caj Telco, khidmat perantauan atau telefon caj, sama ada di Malaysia atau di luar yang terhasil daripada peryertaan dalam Kempen ini Semua Peserta Yang Layak adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa nombor telefon mudah alih yang diberikan adalah nombor Malaysia yang terkini, sah dan dikemas kini dengan Bank Pengumuman pemenang akan di buat di laman web Bank di dalam masa tempoh (90) sembilan puluh hari dari tarikh akhir Tempoh Kempen Pihak Bank berhak untuk merakam perbualan-perbualan SMS ini dan menggunanya bagi apa juga aktiviti promosi Bank dengan memberi Notis Terdahulu kepada Peserta Yang Layak itu Bank tidak akan bertanggungjawab sekiranya Bakal Pemenang tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab Pada waktu pemilihan sehinggalah hari penyampaian hadiah, tertakluk kepada kepuasan pihak Bank, Produk Yang Layak berkaitan dengan Peserta Yang Layak itu HARUS kekal terbuka, aktif dan sah, kegagalan memenuhi syarat ini akan menyebabkan pihak Bank membatalkan penyertaan peserta tersebut berdasarkan budi bicara mutlak pihak Bank. 9. Penebusan Hadiah 9.1 Pihak Bank akan mengeluarkan Surat Pengesahan kepada pemenang berdasarkan alamat pemenang yang dikekalkan dalam rekod Bank dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh pengumuman pemenang di atau pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai dan wajar oleh pihak Bank. 6

7 9.2 Para pemenang hadiah Kempen dikehendaki untuk menghadiri dan mengambil bahagian dalam Upacara Penyampaian Hadiah dan/atau mana-mana acara promosi kelolaan pihak Bank pada bila-bila tarikh dan masa yang akan ditentukan oleh pihak Bank. Para pemenang akan diberitahu oleh pihak Bank melalui panggilan telefon atau cara perhubungan yang lain yang dianggap sesuai oleh pihak Bank tentang tarikh, waktu dan tempat Upacara Penyampaian Hadiah itu dan/atau mana-mana acara promosi yang akan dibuat oleh pihak Bank. Jika percubaan pertama untuk memanggil pemenang (pemenang-pemenang) itu gagal, maka usaha kedua akan dibuat. Jika percubaan kedua itu juga gagal, tiada percubaan lagi akan dibuat oleh pihak Bank untuk memberitahu pemenang (pemenang-pemenang). Jika pemenang itu gagal menghadiri Upacara Penyampaian Hadiah dan/atau mana-mana acara promosi, maka pihak Bank berhak untuk menarik balik Hadiah (Hadiah-Hadiah) dengan menggunakan satu-satunya pertimbangan mutlaknya dengan memberi Notis Terdahulu kepada pemenang-pemenang. 9.3 Pemenang Kempen dikehendaki membuka Akaun Simpanan atau Akaun Semasa dengan Bank kerana hadiah akan di kreditkan ke dalam Akaun Simpanan atau Akaun Semasa mereka dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh pengeluaran surat pengesahan.kesemua perbelanjaan sampingan (jika ada) berkaitan dengan perkara ini harus ditanggung oleh para pemenang sendiri. 9.4 Hadiah tidak oleh dipindah milik kepada pihak ketiga. 9.5 Pemenang bertanggungjawab untuk menjelaskan sebarang cukai, perbelanjaan sampingan yang tidak terbatas kepada mana-mana cukai berkenaan, bayaran tambahan bagi bahan api, dan semua perbelanjaan peribadi yang lain dan/atau sebarang bayaran lain berkaitan dengan mana-mana hadiah atau kos tambahan. 9.6 Sekiranya pemenang mengeluarkan deposit tambahan atau menutup akaun dalam Tempoh Kempen atau semasa penyampaian hadiah Kempen, atas apa jua sebab, pemenang akan menjadi tidak layak secara automatik. 9.7 Pihak Bank tidak bertanggungjawab bagi sebarang cukai, perbelanjaan sampingan, bayaranbayaran perkhidmatan dan/atau apa-apa kerosakan yang bersabit dengan hadiah dan ketidaksempurnaan tindakan oleh mana-mana agen / pengedar berkenaan. 9.8 Pihak Bank tidak bertanggungjawab ataupun menerima sebarang bentuk tanggung jawab dan bagaimana pun cara atau penderitaan yang dialami oleh para pemenang (termasuk kecuaian) berkaitan dengan kematian, kecederaan, sebarang kehilangan, kerosakan atau kemalangan yang timbul akibat penggunaan hadiah yang dimenangi itu. 9.9 Pihak Bank dengan jelasnya tidak mengambil kira dan tidak akan menerima sebarang perwakilan, jaminan atau penandatanganan, secara jelas atau secara tidak langsung, bertulis atau secara lisan berkaitan dengan kualiti atau kesesuaian hadiah (hadiah-hadiah). Pihak Bank juga tidak akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian dengan pengeluar atau pengedar hadiah dan para pemenang sendiri dikehendaki berurusan secara langsung dengan pengeluar atau pembekal berkenaan bagi mendapatkan semua maklumat jaminan Pihak Bank mempunyai hak untuk membatalkan atau untuk mengambil kembali hadiahhadiah yang diberikan kepada pemenang jika pemenang berkenaan telah melakukan penipuan atau salah laku berkaitan dengan akaun mereka. 10. Umum 10.1 Pihak Bank mempunyai hak untuk mengguna, menyiar atau mempamerkan butiran-butiran pemenang terpilih dalam apa bentuk sekalipun yang dianggap sebagai perlu dan bersesuaian (termasuk tetapi tidak terhad kepada) nama,gambar, dan bandar tempat tinggal pemenang yang terpilih itu untuk tujuan pengiklanan dan publisiti (jika ada). Dengan menyertai Kempen 7

8 ini, pemenang terpilih dengan ini secara nyata telah membenarkan dan bersetuju dengan pihak Bank untuk melaksanakan hak-hak tersebut sebelumnya.para Peserta Yang Layak akan mempunyai budi bicara mereka sendiri untuk mengakses dan mengemaskinikan butiran peribadi mereka dengan cara memberitahu pihak Bank secara bertulis sepanjang Tempoh Kempen Keputusan yang dibuat oleh pihak Bank terhadap semua perkara dan/atau pertikaian berkaitan dengan Kempen ini adalah muktamad, mengikat semua Peserta Yang Layak, Peserta Yang Disenarai Pendek, Bakal Pemenang dan pemenang dan sebarang suratmenyurat atau rayuan selanjutnya tidak akan dilayan Kesemua transaksi yang direkodkan oleh pihak Bank adalah muktamad dan konklusif Pihak Bank mempunyai hak mutlak untuk membatalkan, memberhentikan atau menggantung Kempen ini pada bila-bila masa tanpa sebarang alasan dengan memberi notis melalui laman web rasmi Bank atau notis di cawangan-cawangannya Pihak Bank mempunyai hak dan pertimbangan yang muktamad untuk mengubah, meminda, memansuhkan atau menambahkan mana-mana Terma dan Syarat yang dinyatakan secara khususnya di dalam dokumen ini, secara keseluruhan atau mana-mana bahagian dari semasa ke semasa termasuk untuk mengubah jangka masa Kempen yang dianggap perlu dan wajar dengan memberi Notis Terdahulu melalui laman web rasmi Bank, di atau notis di cawangan-cawangan Bank.Melainkan jika dinyatakan sebaliknya dalam Terma dan Syarat ini, apa-apa notis yang diberikan oleh pihak Bank akan dianggap telah disampaikan apabila dikeluarkan di laman web rasminya atau di cawangan-cawangannya, yang mana yang lebih awal Pihak Bank mempunyai hak untuk menukar, menghapus, mengganti, menambah atau membatalkan Hadiah-Hadiah Kempen pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang alasan dengan memberi Notis Terdahulu melalui laman web rasmi Bank atau notis di cawangancawangan Bank Pihak Bank mempunyai hak dan pertimbangan mutlak untuk membatalkan mana-mana Peserta Yang Layak yang didapati atau diputuskan sebagai mengganggu proses penyertaan dan/atau operasi Kempen, yang melanggar atau berpotensi melanggar Terma dan Syarat yang termaktub di sini Terma dan Syarat ini akan mengatasi mana-mana peruntukan lain dan/atau representasi yang terkandung di dalam mana-mana bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen ini Dengan menyertai Kempen ini, para Peserta Yang Layak dan/atau mana-mana pihak yang berkaitan di sini bersetuju untuk menjadi terikat dengan Terma dan Syarat Tidak dalam mana-mana keadaan sekali pun, pihak Bank akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan atau kerosakan, termasuk tanpa batas kepada kehilangan pendapatan, keuntungan, nama baik perniagaan, secara langsung atau tidak langsung, secara kebetulan, sebagai akibat atau kesan, amaran, sebagai hukuman atau kerosakan-kerosakan luar biasa yang ditanggung oleh pihak-pihak ketiga, walau cara bagaimana pun ia berlaku sama ada secara sentuhan, salah laku persendirian atau sivil, kecuaian atau dengan cara lain, berkaitan dengan penyertaan dalam Kempen ini, atau mana-mana Hadiah Kempen, atau tindakan pihak Bank melaksanakan hak-hak serta tuntutannya di bawah Terma dan Syarat ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehendak mengikut Klausa 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.Sungguhpun pihak Bank telah dinasihati terlebih dahulu tentang kemungkinan berlakunya kerosakan-kerosakan tersebut, kesemua kerosakan itu telah dinyatakan dengan jelas sebagai dikecualikan. 8

9 10.11 Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kegagalan berkaitan dengan Kempen ini disebabkan oleh takdir, peperangan, rusuhan, pemogokan, halangan masuk oleh majikan, tindakan industri, kebakaran, banjir, musim kemarau, ribut, kegagalan teknikal atau sistem atau apa-apa kejadian di luar bidang kuasa kawalan yang sepatutnya oleh pihak Bank Kesemua Terma dan Syarat yang termaktub di sini adalah tertakluk kepada dan akan diperjelaskan selaras dengan perundangan Malaysia Jika berlaku sebarang percanggahan atau konflik dalam interpretasi Terma dan Syarat-Syarat ini, versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia tentang setiap satu Terma dan Syarat ini akan diperjelaskan sebagai sama atau setara dan setiap satu Terma dan Syarat yang ditentukan itu akan membawa makna yang sama Peserta Yang Layak dikehendaki melayari koporat website Bank di dari masa ke semasa untuk Terma dan Syarat Kempen yang terkini. 9

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini.

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini. Terma & Syarat Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

Pelanggan AmSignature Priority Banking bermakna pemegang akaun utama yang mendaftar sebagai Pelanggan AmSignature Priority Banking.

Pelanggan AmSignature Priority Banking bermakna pemegang akaun utama yang mendaftar sebagai Pelanggan AmSignature Priority Banking. Terma & Syarat Kempen AmBank Deposit For Gold 1. Takrifan 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1 Definisi Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

Terma & Syarat. Kempen A New Me

Terma & Syarat. Kempen A New Me Terma & Syarat Kempen A New Me 1. Definisi 1.1 A New Me Campaign ( Kempen ) dianjurkan oleh AmBank (M) Berhad dan AmIslamic Bank Berhad (kedua-duanya akan dirujuk secara kolektif sebagai pihak Bank kemudiannya).

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD)

Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) 1 Definisi Terma & Syarat Kempen Pembaharuan dan Penambahan Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG Last updated on 15 June 2017 KEMPEN Perayaan SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Perayaan SIFAR 12 Bulan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) akan

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen #100 Hari Ceria ( Kempen ) Hong Leong Bank ( HLB ) bermula pada 11 November 2016 pukul 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir pada 18

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion

AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion Terma dan Syarat 1. Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang dikhususkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG TERMA & SYARAT ( Terma & Syarat ) Dikemaskini pada 15 Mac 2016 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Gandakan Kadar Faedah Hong Leong ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam Malaysia Berhad (Syarikat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR 1. Kempen O.M.G KEMBAL! Affin Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari 1 Disember 2016 hingga 30 Jun 2017. Semua permohonan mestilah dibuat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini:

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini: TERMA DAN SYARAT Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Dekat lagi Murah, MyDebit dan Menang! [ Peraduan ] ini dianjurkan bersama oleh 99SPEEDMART Sdn Bhd 519537-X dan Payments Network Malaysia Sdn Bhd 836743-D

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam (M) Berhad (Syarikat No.98127-X)

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Akaun Kwik CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan berlangsung dari 9 September

Lebih terperinci

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong TEMPOH KEMPEN Kempen 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 01 Julai 2017 pada 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB.

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Save, Invest and Win ( Kempen ) akan berlangsung daripada 1 Julai

Lebih terperinci

Jumlah minimum transaksi (RM) (i) Melakukan log masuk kali pertama ke Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now*

Jumlah minimum transaksi (RM) (i) Melakukan log masuk kali pertama ke Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now* TERMA DAN SYARAT Kempen Transact & Win with RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Transact

Lebih terperinci

PROMOSI PENGURANGAN CEK BAGI PEMEGANG AKAUN SEMASA INDIVIDU - STOP THE CHEQUES & GO ONLINE Dikemaskini pada 01 hb April 2017

PROMOSI PENGURANGAN CEK BAGI PEMEGANG AKAUN SEMASA INDIVIDU - STOP THE CHEQUES & GO ONLINE Dikemaskini pada 01 hb April 2017 PROMOSI PENGURANGAN CEK BAGI PEMEGANG AKAUN SEMASA INDIVIDU - STOP THE CHEQUES & GO ONLINE Dikemaskini pada 01 hb April 2017 TEMPOH PROMOSI Stop the Cheques & Go Online ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ).

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ). Tarikh terbitan: 6 April 2017 Kempen PowerSME Amazing Deals 2 1. Tempoh Kempen Kempen PowerSME Amazing Deals 2 ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 1 April 2017 dan berakhir

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ), Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") dan PETRONAS Dagangan Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 Layak mendapat perlindungan PIDM 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (680329-V) secara bersama akan dirujuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016

TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016 TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) / RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH

Lebih terperinci

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN "Kempen Auto-billing" ("Kempen") Hong Leong Bank Berhad ("HLB") akan bermula pada 1 April 2018 jam 23:59:59 (11:59 malam waktu Malaysia) dan berakhir pada 30 Jun 2018

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU.

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma & Syarat ) KEMPEN PROMOSI HARI RAYA ( Kempen ) UNTUK PELANGGAN INDIVIDU DAN PELANGGAN BUKAN INDIVIDU. 1. Tempoh Promosi 1.1 Kempen ini akan berlangsung dari 31 Mei

Lebih terperinci

PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan

PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan 1.0 Penganjur: PETRONAS Dagangan Berhad ( PDB ) merupakan penganjur PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN (Peraduan) 2.0

Lebih terperinci

Terma-terma dan syarat-syarat seperti berikut adalah tertakluk kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad ( BMMB ) (6175-W), Kempen Akaun Simpanan Oh Yeah!

Terma-terma dan syarat-syarat seperti berikut adalah tertakluk kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad ( BMMB ) (6175-W), Kempen Akaun Simpanan Oh Yeah! APPENDIX ii Kempen Akaun Simpanan Oh Yeah! BMMB Terma-terma dan syarat-syarat seperti berikut adalah tertakluk kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad ( BMMB ) (6175-W), Kempen Akaun Simpanan Oh Yeah! 1.

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen

KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen 1. Terbuka kepada semua pendeposit individu Bank Rakyat yang baru dan sedia ada. 2. Terbuka kepada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit to Win It ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 November

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK PROMOSI DEPOSIT DAN MENANG EMAS

HONG LEONG BANK PROMOSI DEPOSIT DAN MENANG EMAS HONG LEONG BANK PROMOSI DEPOSIT DAN MENANG EMAS Terma & Syarat Tarikh Akhir Kemaskini pada 1 Disember 2014 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Deposit dan Menang Emas ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bermula

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) ( U) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SAHABAT AGRO REWARD CAMPAIGN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD ( AGROBANK ) (811810-U) 1. DEFINISI 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut

Lebih terperinci

Program 20% Festive Cash Back. Terma dan Syarat

Program 20% Festive Cash Back. Terma dan Syarat Program 20% Festive Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit ( Perjanjian Kad )

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN RASA & MENANG

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN RASA & MENANG SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN RASA & MENANG Penganjur dan Kelayakan 1. RASA & MENANG ( Peraduan ) dianjurkan oleh Mighty Bakery Sdn Bhd [Co. No. 358975-H]. 2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah.

1.3 Sebarang penyertaan yang diterima selepas 31 Julai 2015 pada pm akan dianggap tidak sah. TERMA & SYARAT-SYARAT: 1. Penganjur & Kelayakan 1.1 Peraduan "Daya Kekuatan Ramadhan" (selepas ini dirujuk sebagai "Peraduan") dianjurkan oleh Allexcel Trading Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Pihak

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco 1hb Januari 2018 28hb Februari 2018) 1) Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco ( Kempen ini ) dianjurkan bersama CIMB Bank

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci