TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Tesco Riang Raya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Tesco Riang Raya"

Transkripsi

1 1. Kempen Riang Raya ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("Bank" atau "CIMB"). 2. Tesco" bermaksud TESCO STORES (MALAYSIA) SDN BHD (Syarikat No K), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 yang mempunyai alamat berdaftar di Aras 8, Symphony House, Block D13, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 3. "Kedai Tesco" bermaksud apa-apa kedai runcit yang dikendalikan dan diuruskan oleh Tesco yang ditetapkan sebagai kedai Tesco di Malaysia. Tempoh Kempen TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Riang Raya 4. Kempen ini akan berlangsung dari 25 Mei 2018 hingga 24 Ogos 2018, termasuk kedua-dua tarikh ("Tempoh Kempen"). 5. CIMB menyimpan hak untuk menukar tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen dengan memberi notis terlebih dahulu empat belas (14) hari kalendar. Kelayakan 6. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini, Kempen ini terbuka kepada pemegang Akaun Savers, semua pemegang kad utama dan kad tambahan Kad Kredit Platinum ("Kad Kredit ") dan Debit Mastercard ("Kad Debit "), yang kemudian dirujuk sebagai Kad ". 7. Orang-orang/entiti-entiti berikut TIDAK layak menyertai Kempen ini: (i) Kakitangan-kakitangan atau pekerja-pekerja tetap, sementara dan/atau kontrak *Kumpulan Syarikat CIMB termasuk anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat berkaitannya) dan ahli keluarga terdekatnya (iaitu suami isteri, anak, ibu bapa, adikberadik); dan/ atau (ii) Wakil-wakil dan/atau ejen-ejen (termasuk ejen pengiklanan dan promosi) Kumpulan Syarikat CIMB, Mastercard Worldwide Pte. Limited, sebuah syarikat yang dianjurkan di State of Delaware, yang mempunyai pejabat dan tempat utama perniagaannya di 2000 Purchase Street, Purchase, New York, NY , United States of America ("Mastercard") (termasuk subsidiari masing-masing dan syarikat yang berkaitan); dan /atau (iii) Pemilikan tunggal, Perkongsian, Organisasi/Persatuan Amal/Bukan Untung, Pelanggan Korporat dan Perdagangan (iv) Individu di bawah umur dua puluh satu (21) tahun untuk Kad Kredit. (v) Individu di bawah umur lapan belas (18) tahun untuk Kad Debit. (selepas ini dirujuk sebagai "Peserta Yang Layak") *Kumpulan Syarikat CIMB bermaksud kumpulan syarikat-syarikat/entiti-entiti sah di mana CIMB Group Holdings Berhad, sebagai syarikat induk utama CIMB mempunyai kepentingan mengawal, secara langsung atau tidak langsung, sama ada dengan sendirinya atau melalui anak-anak syarikatnya.

2 Kriteria Kelayakan 8. Tiada pendaftaran diperlukan untuk menyertai Kempen ini. 9. Untuk mengambil bahagian dalam Kempen ini, Peserta Yang Layak hendaklah memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) Kriteria Kempen semasa Tempoh Kempen yang ditunjukkan dalam Jadual 2 di bawah dan/atau memenuhi Kriteria Kempen semasa Tempoh Kempen yang ditunjukkan dalam Jadual 1 di bawah ("Kriteria Kempen"). Jadual 1: Kad Kad Kredit Kad Debit Kriteria Kempen Memohon Kad Kredit Utama baru dan membelanja RM300 dalam masa 30 hari dari tarikh kelulusan Kad Kredit Membuka Akaun Tesco Savers baru dan membelanja RM300 menggunakan Kad Debit Tesco dalam masa 30 hari daripada tarikh pengeluaran Kad Debit Tesco. 10. Semua permohonan Kad Kredit mestilah berjaya diluluskan oleh CIMB sebelum 15 September Jadual 2: Kad Kriteria Kempen Nombor Penyertaan Bagi setiap Kad Kredit utama baru yang 5 Penyertaan Kad Kredit Kad Debit diluluskan semasa Tempoh Kempen Bagi setiap perbelanjaan RM50 yang terkumpul di Kedai Tesco dengan Kad Kredit semasa Tempoh Kempen Bagi setiap perbelanjaan runcit RM50 yang terkumpul di luar Kedai Tesco dengan Kad Kredit semasa Tempoh Kempen Bagi setiap pengeluaran baru Kad Debit kepada Peserta Yang Layak dengan deposit permulaan minimum sebanyak RM250 Bagi setiap perbelanjaan RM50 yang terkumpul di Kedai Tesco dengan Kad Debit semasa Tempoh Kempen Bagi setiap perbelanjaan runcit RM50 yang terkumpul di luar Kedai Tesco dengan Kad Debit semasa Tempoh Kempen 3 Penyertaan 1 Penyertaan 5 Penyertaan 3 Penyertaan 1 Penyertaan 11. Jika Peserta Yang Layak memegang lebih daripada satu (1) Kad Kredit, semua transaksi yang dibuat menggunakan setiap Kad Kredit akan digabungkan untuk memenuhi Kriteria Kempen. Transaksi yang dibuat oleh pemegang kad tambahan akan digabungkan dengan transaksi yang dibuat oleh pemegang kad utama. 12. Jika Peserta Yang Layak memegang lebih daripada satu (1) Kad Debit Tesco CIMB, semua transaksi yang dibuat menggunakan setiap Kad Debit akan digabungkan untuk memenuhi Kriteria Kempen. Transaksi yang dibuat oleh pemegang akaun bersama akan

3 digabungkan dengan transaksi yang dibuat oleh pemegang akaun pertama yang dinamakan iaitu pemegang akaun utama. 13. Sekiranya Peserta Yang Layak memegang kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit, transaksi yang dibuat menggunakan setiap kad tidak akan digabungkan untuk memenuhi Kriteria Kempen. Hadiah 14. Pulangan Tunai RM30 ("Pulangan Tunai") akan diberikan kepada Peserta Yang Layak yang memenuhi Kriteria Kempen seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. Kad Hadiah Kad Kredit Pulangan Tunai RM 30 Kad Debit Pulangan Tunai RM Peserta Yang Layak adalah terhad untuk menerima satu (1) Pulangan Tunai daripada Kad Kredit dan satu (1) Pulangan Tunai daripada kategori Kad Debit. 16. Baucar Tecso ("Baucar Tesco") akan tersedia untuk pemenang yang dipilih Kempen ini yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) Kriteria Kempen semasa Tempoh Kempen yang ditunjukkan dalam Jadual 2: Kad Hadiah Hadiah Tambahan Pemenang Kempen Jumlah Hadiah Kad Kredit RM200 RM RM 45,000 Kad Debit Baucar Tesco RM200 Baucar Tesco Baucar Tesco RM RM 45,000 Baucar Tesco Jumlah 300 RM 90,000 Pemenang-pemenang yang dinyatakan di atas adalah selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "Pemenang Kempen". Hadiah-hadiah yang dinyatakan di atas adalah selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "Hadiah. Transaksi Yang Layak 17. Transaksi Perbelanjaan Runcit" bermaksud transaksi pembelian barangan dan perkhidmatan yang dilakukan untuk kegunaan peribadi menggunakan Kad Kredit CIMB Tesco dan Kad Debit dan TIDAK termasuk transaksi-transaksi berikut: (i) Transaksi Quasi Tunai - (contoh: transaksi pertaruhan dan/atau perjudian); (ii) Ansuran bulanan di bawah sebarang kemudahan pembayaran ansuran yang disediakan oleh CIMB; (iii) Arahan tetap / perkhidmatan pembayaran automatik; (iv) Pembayaran fi tahunan atau caj perkhidmatan, caj penghantaran, bayaran tunai, fi penggantian kad, cukai perkhidmatan kerajaan, caj pertikaian, caj penipuan atau sebarang fi, caj atau penalti sama ada yang dikenakan oleh CIMB atau sebaliknya; (v) Transaksi bagi pembayaran yang dibuat ke atas premium insurans dan/atau sumbangan takaful dalam apa jua bentuk; dan (vi) Transaksi pendahuluan tunai/pengeluaran/deposit;

4 (vii) Transaksi Perbelanjaan Runcit yang kemudiannya dibatalkan atau dikembalikan, dipertikaikan, tanpa kebenaran atau penipuan. 18. Apa-apa penentuan oleh CIMB tentang apa yang merupakan transaksi perbelanjaan runcit adalah konklusif dan tidak akan dicabar dengan apa jua cara melainkan jika tidak adil yang melampau. 19. Penjejakan Transaksi Perbelanjaan Runcit adalah berdasarkan kepada tarikh transaksi dan/atau masa (Waktu Malaysia) yang direkod oleh rekod transaksi CIMB semasa Tempoh Kempen. 20. CIMB tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kegagalan dan/atau kelewatan dalam penghantaran bukti transaksi jualan oleh VISA, Mastercard, MyDebit, pertubuhan saudagar atau mana-mana pihak lain kecuali disebabkan oleh kecuaian melampau atau keingkaran sengaja CIMB. Pemilihan Pemenang 21. Pada akhir Tempoh Kempen, Peserta Yang Layak memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) Kriteria Kempen yang ditunjukkan dalam Jadual 2 akan disenarai pendek secara rawak oleh sistem pemilihan automatik daripada jumlah Penyertaan yang diperolehi semasa Tempoh Kempen ("Peserta Yang Disenarai Pendek") untuk Hadiah berikut: (i) Hadiah Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini, sistem automatik Bank akan menghasilkan senarai tiga ratus (300) pemenang berpotensi ("Pemenang Hadiah Potensi") di mana seratus lima puluh (150) adalah dari Kad Kredit dan seratus lima puluh (150) yang lain akan daripada Kad Debit. Notifikasi pemberitahuan Perkhidmatan Pendek ("SMS") akan dihantar sekali sahaja kepada setiap Pemenang Hadiah Potensi dalam masa dua belas (12) minggu selepas berakhirnya Tempoh Kempen, dan dia akan diminta menjawab satu (1) soalan dengan menjawab kepada SMS tersebut dengan jawapan yang betul. Tarikh akhir (iaitu tarikh dan masa) untuk menjawab soalan akan dinyatakan dalam SMS. Pemenang Hadiah Potensi yang menjawab dengan jawapan yang betul dalam tempoh tarikh akhir akan diisytiharkan sebagai pemenang Hadiah ("Pemenang Kempen"). Sekiranya Pemenang Hadiah Potensi tidak menjawab dengan betul atau tidak menjawab dalam tempoh tarikh akhir yang diberikan, dia akan hilang kelayakan daripada memenangi Hadiah atau disingkirkan daripada berpeluang untuk memenangi Hadiah, dan Hadiah akan dilucuthakkan. Hadiah yang dilucuthakkan tidak akan diberikan kepada pemenang berpotensi seterusnya. Untuk mengelakkan keraguan, bayaran telekomunikasi biasa untuk respons SMS akan dikenakan dan akan ditanggung oleh Pemenang Hadiah Potensi. (ii) Hadiah Tambahan Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini, Pemenang Kempen akan menerima Hadiah Tambahan jika dia telah mengemaskini nombor Tesco Clubcard dengan CIMB untuk mengaitkan Tesco Clubcard kepada Kad sebelum berakhirnya Tempoh Kempen, sama ada pada masa permohonan Kad Kredit CIMB Tesco atau Kad Debit, atau dengan menghubungi pegawai Perkhidmatan Pelanggan CIMB di nombor telefon Sekiranya Pemenang Kempen mengemaskini nombor Tesco Clubcardnya selepas Tempoh Kempen, dia tidak layak

5 untuk Hadiah Tambahan dan Hadiah Tambahan akan dilucuthakkan. Hadiah yang dilucuthakkan tidak akan diberikan kepada Pemenang Kempen yang lain. 22. CIMB mempunyai budi bicara tunggal untuk menetapkan hari bekerja yang ditetapkan (Isnin-Jumaat) dan masa (9 pagi hingga 6 petang) untuk menghantar SMS kepada Pemenang Hadiah Potensi. CIMB tidak akan bertanggungjawab ke atas SMS yang dihantar kepada Pemenang Hadiah Potensi yang: (i) tidak berjaya dihantar atas apa-apa sebab; (ii) tidak dijawab atau tidak diteruskan disebabkan ketidakhadiran Pemenang Hadiah Potensi pada tarikh dan masa yang ditetapkan dan/atau disebabkan oleh apa-apa sebab yang lain. 23. Peserta Yang Layak bertanggungjawab untuk memastikan bahawa nombor telefon dan/ atau alamat e-mel dan/atau alamat surat menyurat yang disediakan adalah terkini dan dikemas kini dengan CIMB. Notifikasi dan/atau penghantaran Hadiah oleh CIMB akan berdasarkan kepada setiap nombor telefon dan alamat surat menyurat Peserta Yang Layak di Malaysia yang dikekalkan dengan CIMB. Penghantaran Baucar Tesco hanya sah untuk alamat surat menyurat yang berdasarkan di Malaysia, dan tidak akan sah untuk alamat surat menyurat yang berdasarkan di luar Malaysia. Peserta Yang Layak dengan alamat surat menyurat yang berdasarkan di luar Malaysia perlu menyediakan alamat surat menyurat yang berpusat di Malaysia atau mengumpul Baucar Tesco dari cawangan CIMB. Bagi Peserta Yang Layak yang tidak mempunyai alamat surat menyurat di Malaysia, Peserta Yang Layak yang berhak mendapat Baucar Tesco mesti menghubungi pegawai Perkhidmatan Pelanggan CIMB di nombor telefon untuk memaklumkan CIMB sama ada pengambilan Baucar Tesco dari cawangan CIMB atau penghantaran Baucar Tesco ke alamat surat menyurat yang diberikan di Malaysia. CIMB tidak akan bertanggungjawab kepada Peserta Yang Layak untuk sebarang kehilangan (termasuk kehilangan peluang dan kerugian turutan yang mengalir dari situ) yang dialami atau untuk sebarang kegagalan memenuhi penghantaran Baucar Tesco sekiranya nombor telefon dan/atau alamat surat menyurat Peserta Yang Layak dalam rekod CIMB adalah tidak terkini atau betul. 24. Untuk mengelakkan keraguan, semua caj telekomunikasi akan ditanggung oleh Peserta Yang Layak (termasuk caj perayauan yang ditanggung oleh Peserta Yang Layak di luar Malaysia) akibat CIMB menghubungi Peserta Yang Layak dan CIMB tidak akan bertanggungjawab. 25. Peserta Yang Layak layak memenangi satu (1) Hadiah (Baucar Tesco) bersama-sama dengan (1) Hadiah Tambahan (Baucar Tesco) sahaja semasa Tempoh Kempen. 26. Pemenang Kempen juga berhak mendapat Pulangan Tunai jika mereka memenuhi Kriteria Kempen dalam Jadual 1 di atas. 27. CIMB boleh memaklumkan Pemenang Kempen kemenangan mereka melalui paparan komunikasi elektronik di laman web CIMB di atau melalui mel elektronik atau melalui SMS ke nombor mudah alih Pemenang Kempen atau dengan sebarang cara pemberitahuan lain yang dipilih oleh CIMB. 28. Dengan menyertai Kempen ini, Pemenang Kempen bersetuju dan memberi kuasa kepada CIMB untuk mendedahkan butir-butirnya (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor Kad Pengenalan, nombor telefon dan alamat) kepada penjual/ejen untuk menghantar Baucar Tesco. CIMB tidak akan menanggung apa-apa tempat tinggal dan/ atau pengangkutan dan/atau kos lain yang mungkin ditanggung atau perlu ditanggung

6 oleh pemenang dalam perjalanan menebus atau menggunakan Hadiah. Peserta Yang Layak dengan ini bersetuju bahawa CIMB berhak menerbitkan dan/atau memaparkan bahan dan/atau maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama dan gambar Peserta Yang Layak yang memenangi Hadiah dan untuk Kempen ini untuk tujuan pengiklanan dan publisiti dalam apa jua cara yang dianggap sesuai. Ketidakpatuhan boleh menyebabkan pemenang alternatif dipilih. 29. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini, Pulangan Tunai akan dikreditkan ke dalam Kad Kredit atau Akaun Tesco Savers Peserta Yang Layak dalam tempoh 14 minggu selepas berakhirnya Tempoh Kempen. 30. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini, Baucar Tesco akan dihantar ke alamat surat menyurat Pemenang Kempen berdasarkan kepada rekod CIMB melalui pos dalam tempoh dua belas (12) minggu selepas berakhirnya Tempoh Kempen. 31. CIMB tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana Pemenang Kempen untuk menghantar Baucar Tesco/Pulangan Tunai kepada mana-mana alamat atau akaun pihak ketiga. 32. Hadiah tidak boleh dipindahmilik, tidak boleh dirunding, tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau kredit. CIMB tidak akan melayan apa-apa permintaan daripada Pemenang Kempen untuk ditukar dengan wang tunai atau hadiah yang berbeza atau ganjaran nilai yang sama atau mana-mana alternatif lain dalam apa jua keadaan. Terma-Terma dan Syarat-Syarat Am 33. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Yang Layak disifatkan telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma-Terma & Syarat-Syarat ini serta bersetuju dengan pemprosesan CIMB dan mendedahkan data peribadi mereka menurut Notis Privasi Kumpulan CIMB yang boleh didapati di dan bersetuju bahawa semua keputusan yang adil dan munasabah dibuat oleh CIMB berhubung dengan setiap aspek Kempen ini, termasuk Hadiah yang akan diberikan dan penentuan Pemenang Kempen, adalah muktamad, mengikat dan konklusif. 34. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, CIMB dengan secara nyata mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi, waranti atau endorsan, tersirat atau nyata, bertulis atau lisan, semua Hadiah dan tidak akan mengambil apa-apa tanggungjawab bagi Hadiah yang ditawarkan di bawah Kempen ini. CIMB tidak akan melayan apa-apa aduan yang berkaitan dengan Hadiah. 35. Hadiah ditawarkan dan/atau diperuntukkan semata-mata oleh penjual/pembekal yang berkaitan, di bawah terma-terma dan syarat-syarat yang ditentukan oleh penjual/pembekal tersebut dan CIMB tidak menerima liabiliti (termasuk tanpa batasan, kehilangan pendapatan, keuntungan atau muhibah, langsung atau tidak langsung, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau ganti rugi khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) walau bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya berkaitan dengan Hadiah, walaupun CIMB telah dinasihatkan tentang kemungkinan ganti rugi sedemikian terlebih dahulu, dan semua ganti rugi sedemikian dikecualikan secara nyata.

7 36. Dengan persetujuan atau penerimaan Hadiah, Peserta Yang Layak bersetuju untuk memegang CIMB dan ahli sekutunya dan pengarah-pengarah, pegawai-pegawai, pekerjapekerja dan ejen-ejen masing-masing tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang tuntutan, tindakan, prosiding, penghakiman, kerosakan, kerugian, perbelanjaan atau liabiliti yang dialami oleh CIMB dan ahli sekutunya dan pengarah-pengarah, pegawaipegawai, pekerja-pekerja dan ejen-ejen masing-masing yang berkaitan dengan penyertaan Peserta Yang Layak dalam Kempen atau penerimaan, penebusan atau penggunaan Hadiah. Semua risiko, kehilangan atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan Hadiah akan diambil alih oleh Peserta Yang Layak. 37. CIMB tidak akan melayan apa-apa aduan yang berkaitan dengan Hadiah. Hadiah tersebut tidak disahkan oleh CIMB dan tidak akan di bawah apa-apa keadaan bahawa kemasukan mana-mana Hadiah dalam Kempen ini dianggap sebagai pengesahan atau cadangan Hadiah oleh CIMB. Liabiliti CIMB berhubung dengan Hadiah hanya untuk membayar harga yang sama kepada penjual/pembekal. 38. CIMB tidak bertanggungjawab terhadap sebarang implikasi cukai yang mungkin timbul daripada Hadiah atau penggunaannya. Apa-apa obligasi pemfailan cukai atau apa-apa pembayaran cukai yang kena dibayar kepada mana-mana pihak berkuasa sebagai hasil daripada penerimaan Hadiah tetap menjadi tanggungjawab Peserta Yang Layak. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Pemenang Kempen untuk mendapatkan nasihat bebas mengenai kemungkinan implikasi yang mungkin timbul terhadap keadaan kewangannya sendiri. 39. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Yang Layak dengan ini bersetuju bahawa CIMB tidak akan dengan apa-apa cara bertanggungjawab kepada Peserta Yang Layak jika CIMB tidak dapat melaksanakan secara keseluruhan atau sebahagian daripada tanggungjawabnya di sini, boleh dikaitkan secara langsung atau secara tidak langsung kepada kegagalan mana-mana peranti mekanikal atau elektronik, sistem pemprosesan data, talian penghantaran, kegagalan elektrik, pertikaian industri, peperangan, mogok, rusuhan, apa-apa perbuatan Tuhan di luar kawalan CIMB atau disebabkan oleh apa-apa faktor dalam keadaan force majeure yang berada di luar kawalan munasabah CIMB. 40. CIMB tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta Yang Layak atau manamana pihak, untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang dialami (termasuk tetapi tidak terhad kepada, kehilangan pendapatan, keuntungan atau muhibah, langsung atau tidak langsung, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau ganti rugi khas mana-mana pihak) walau bagaimanapun timbul, berhubung dengan penyertaan atau bukan penyertaan dalam Kempen ini termasuk timbul daripada apa-apa tidak penerimaan dan/atau kelewatan penerimaan oleh Peserta Yang Layak dalam SMS melainkan yang sama timbul daripada dan disebabkan secara langsung oleh keingkaran sengaja atau kecuaian melampau CIMB. 41. Akaun Savers Peserta Yang Layak dan akaun Kad Kredit MESTI (i) tidak melanggar Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kad Debit Tesco Co-Brand dan Akaun Tesco Savers atau Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kad Kredit Platinum atau Terma-Terma dan Syarat-Syarat Pemegang Kad CIMB Bank atau Perjanjian Perbankan Internet CIMB Clicks, DAN; (ii) MESTI tidak akan ditamatkan atau ditutup atau dijadikan tertakluk kepada apa-apa lampiran, perintah yang bertentangan ( adverse order ) yang dibuat oleh Mahkamah atau mana-mana pihak berkuasa yang dibenarkan oleh undangundang, delinkuen dan/atau tidak sah atau dibatalkan seperti yang ditentukan oleh CIMB

8 Bank semasa Tempoh Kempen dan/atau sebelum mengkreditkan/penghantaran Hadiah, jika tidak Peserta Yang Layak akan hilang kelayakan daripada menyertai Kempen ini dan/atau Hadiah akan dilucuthakkan. 42. CIMB menyimpan hak untuk menggantikan Hadiah dengan item lain-lain yang sama kos dan/atau untuk memanjangkan, memendekkan, memberhentikan, membatalkan, menamatkan atau menggantung Kempen ini dengan memberikan notis terlebih dahulu 14 hari kalendar kepada Peserta Yang Layak. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang pelanjutan, pemendekan, penamatan, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini oleh CIMB tidak akan memberi hak kepada mana-mana Peserta Yang Layak atau mana-mana orang lain untuk sebarang tuntutan atau pampasan terhadap CIMB untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami atau yang ditanggung oleh Peserta yang Layak sebagai hasil langsung atau tidak langsung daripada tindakan pelanjutan, pemendekan, pemberhentian, pembatalan, penamatan atau penggantungan Kempen ini. 43. CIMB mempunyai hak untuk memberi notis terlebih dahulu dua puluh satu (21) hari kalendar untuk mengubah (sama ada penambahan, pemotongan, pengubahsuaian, pindaan atau lain-lain) ("Pindaan") mana-mana Terma-Terma dan Syarat-Syarat yang terkandung di sini. Notifikasi kepada Peserta Yang Layak yang berkaitan dengan Pindaan akan dilaksanakan mengikut budi bicara mutlak CIMB melalui salah satu cara komunikasi berikut, iaitu, melalui paparan komunikasi elektronik di laman web CIMB dan cawangan CIMB atau kaunter Pertukaran Mata Wang CIMB di mana peruntukan terperinci berkenaan dengan Pindaan boleh diberikan dalam notis itu sendiri atau boleh diberikan kepada Peserta Yang Layak atas permintaan; atau dengan membuat iklan mengenai Pindaan dalam satu akhbar pilihan CIMB atau dengan apa-apa cara lain notifikasi yang boleh dipilih oleh CIMB dan Pindaan itu dianggap sebagai mengikat Peserta Yang Layak dari tarikh pemberitahuan Pindaan atau dari apa-apa yang tarikh lain yang ditetapkan oleh CIMB dalam notifikasi itu. Peserta Yang Layak mengakui dan bersetuju untuk mengakses laman web CIMB pada selang masa yang tetap untuk melihat terma-terma dan syarat-syarat Kempen dan untuk memastikan bahawa mereka sentiasa dikemaskinikan dengan apa-apa perubahan atau variasi terhadap terma-terma dan syarat-syarat ini. 44. Tiada pampasan dalam bentuk tunai atau apa-apa jenis yang akan diberikan kepada Peserta Yang Layak untuk sebarang kehilangan atau kerugian yang ditanggung atau ditanggung oleh Peserta Yang Layak sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari pindaan, variasi, pemadaman, penambahan atau pengubahan Terma-Terma dan Syarat- Syarat di sini. 45. Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa menurut Klausa 43) akan mengatasi sebarang peruntukan atau representasi yang terkandung dalam bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen ini. Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini hendaklah dibaca bersama dengan terma-terma dan syarat-syarat semasa Kad Kredit CIMB Tesco dan Kad Debit dan terma-terma dan syarat-syarat yang mengawal Kad Kredit dan Kad Debit yang akan terpakai sebagai tambahan kepada Terma-Terma dan Syarat -Syarat di sini. 46. Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini tertakluk kepada pemakaian mana-mana undangundang semasa, garis panduan, arahan, notis, peraturan yang digubal dan/atau manamana undang-undang bertulis lain atau yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana badan lain yang mempunyai kuasa pengawasan ke atas Bank berhubung dengan atau yang terpakai bagi Kempen atau apa-apa perkara yang terkandung di sini.

9 47. CIMB mempunyai hak untuk menerbitkan atau memaparkan nama, gambar dan bandar kediaman mana-mana Pemenang Kempen untuk tujuan pengiklanan dan publisiti dalam apa-apa cara yang difikirkannya sesuai. Dengan menyertai Kempen ini, Pemenang Kempen dengan ini bersetuju dan bersetuju bahawa CIMB berhak untuk menerbitkan dan/atau mempamerkan bahan dan/atau maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, gambar dan bandar kediaman Pemenang Kempen tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti. Ketidakpatuhan boleh menyebabkan Pemenang Kempen alternatif dipilih. 48. CIMB mempunyai hak atas budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan manamana Peserta Yang Layak bahawa ia memutuskan untuk mengganggu proses kemasukan, atau bertindak melanggar atau berpotensi melanggar Terma-Terma dan Syarat-Syarat ini. 49. Sekiranya terdapat sebarang ketidaksejajaran, konflik, kesamaran atau kepincangan antara versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris terma-terma dan syarat-syarat ini, versi termaterma dan syarat-syarat Bahasa Inggeris akan diguna pakai. Walau apa pun yang dinyatakan di atas di mana permintaan telah dibuat oleh Peserta Yang Layak dan direkod dan diakui oleh CIMB dalam rekodnya bahawa versi terma-terma dan syarat-syarat Bahasa Malaysia Kad Debit atau Kad Kredit telah dipilih oleh Peserta Yang Layak untuk mengawal operasi penggunaan Kad Debit atau Kad Kredit CIMB Tesco, maka terma-terma dan syarat-syarat versi Bahasa Malaysia ini akan diguna pakai. 50. Bagi maklumbalas dan / atau aduan yang berkaitan dengan Kempen ini, Peserta Yang Layak boleh menghubungi Jabatan Resolusi Pelanggan CIMB yang mengandungi nombor alamat, telefon dan faksimili berikut (atau mengandungi nombor alamat, telefon dan faksimile yang lain yang boleh diubah oleh CIMB oleh pemberitahuan kepada Peserta Yang Layak: Unit Resolusi Pelanggan, Tingkat 19, Menara Bumiputra-Commerce 11 Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur Tel: / Fax:

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK RM25 Welcome Bonus Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "RM25 Welcome Bonus" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank") dan akan

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT 6 BULAN CIMB 1. Kempen Unfixed Deposit 6 bulan CIMB ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank"

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB

Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Terma-terma and Syarat-syarat Permindahan Baki untuk Kempen Kad Kredit Affinity CIMB Tempoh Kempen 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit IV Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau "CIMB Bank") dan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memohon & Mendapatkan Ganjaran Tunai untuk Permohonan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Ganjaran untuk Permohonan atas Talian untuk Kad Kredit" ("Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGIKAT KEMPEN RM188 PULANGAN TUNAI BULANAN CIMB@WORK Tempoh Kempen 1. Kempen RM188 Pulangan Tunai Bulanan CIMB@Work ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB ISLAMIC BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN UNFIXED DEPOSIT CIMB 2018 1. Kempen Unfixed Deposit CIMB 2018 ("Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital

Terma-Terma dan Syarat-Syarat. Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB BANK Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Ganjaran untuk Permohonan Kad Kredit melalui Saluran Digital"

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI CIMB@WORK UNTUK PENDAFTARAN AKAUN GAJI BARU Tempoh Kempen 1. Kempen Ganjaran Tunai CIMB @ Work untuk Pendaftran Akaun Gaji Baru ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment

Terma-terma dan Syarat-syarat. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment 1. Kempen CIMB Clicks 10% Cash Back On Bill Payment ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco 1hb Januari 2018 28hb Februari 2018) 1) Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco ( Kempen ini ) dianjurkan bersama CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen 2 Million Tesco Clubcard Points Giveaway CIMB Tesco

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen 2 Million Tesco Clubcard Points Giveaway CIMB Tesco 1. Kempen 2 Million Tesco Clubcard Points Giveaway CIMB Tesco ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank atau CIMB ). 2. Tesco bermaksud TESCO STORES (MALAYSIA) SDN BHD (No. Syarikat

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i 1. Kempen Pelancaran CIMB PETRONAS Platinum-i ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB ) dengan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank 1. Kempen Duit Raya Tesco CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank atau CIMB ). 2. Tesco bermaksud TESCO STORES

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco.

Produk dan Perkhidmatan Bukan Tesco bermaksud produk dan perkhidmatan melainkan Produk dan Perkhidmatan Tesco. Terma-terma dan Syarat-syarat berkaitan dengan Ciri-ciri dan Ganjaran yang tersedia di bawah CIMB TESCO Debit MasterCard & Akaun CIMB Tesco Savers ( Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Debit Jenama Bersama

Lebih terperinci

Kempen DuitNow Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan

Kempen DuitNow Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Kempen DuitNow ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Promosi DuitNow yang boleh didapati di https://duitnow.my/ 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL via Website ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018)

TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November hb Disember 2018) TERMA_TERMA & SYARAT-SYARAT Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer (5 hb November 2018 31 hb Disember 2018) Kempen 1) Kempen Baucar E-Tunai Dalam Talian CIMB-Jaya Grocer ( Kempen ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement

TERMA DAN SYARAT. Peraduan Debit & ATM Card Replacement TERMA DAN SYARAT Peraduan Debit & ATM Card Replacement Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit & ATM Card Replacement ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB-Pay with Points & Win ( kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen CIMB Bank MasterCard Overseas & Online Spend ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank 1. Kempen CashLite CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh Kempen 2. Kempen akan berlangsung

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get 1. Kempen CIMB Bank Visa INFINITE Spend & Get ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU Tempoh Kempen TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEMPEN GANJARAN TUNAI UNTUK PELANGGAN BARU CIMB@WORK 1. Kempen Ganjaran Tunai untuk Pelanggan Baru CIMB@Work ("Kempen ini") dianjurkan oleh dan CIMB Islamic

Lebih terperinci

3. Individu yang berikut TIDAK layak untuk menyertai Kempen ini: -

3. Individu yang berikut TIDAK layak untuk menyertai Kempen ini: - Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad yang mengawal Kempen Sign up for CIMB Enrich Credit Card and spend to get up to 60,000 Welcome Enrich Miles Terma-terma dan Syarat-syarat Tempoh Kempen 1.

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat ( Terma )

Terma dan Syarat ( Terma ) Terma dan Syarat ( Terma ) 1. Definisi Akaun bermaksud akaun semasa perniagaan (BizCA) atau akaun semasa perniagaan-i (BizCA-i) yang dibuka dan dikekalkan dengan Bank. Bank bermaksud CIMB Bank Berhad /

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN SOMPO TRAVEL PLUS BAGASI SAMSONITE UNTUK PELANGGAN CIMB 1. Takrif 1.1. "Kempen SOMPO Travel Plus Bagasi Samsonite" ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "CIMB Bank" atau "Bank"). 2. Tempoh Kempen 2.1. Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Petronas Voucher Campaign for CPL II ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi melalui atas talian Laman Web CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank Ganjaran untuk Permohonan Pinjaman Peribadi

Lebih terperinci

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t K e m p e n H a d i a h D i j a m i n C I M B B A N K ( K e m p e n ) 1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB Bank ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB Spend and Win Debit Card Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Spend and Win Debit Card ( Kempen") dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Cash Back ( Kempen ) akan berlangsung dari

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). 2. Setiap sebutan PayNet merujuk kepada Payments Network Malaysia Sdn Bhd (836743-D). 3. JomPAY merujuk kepada inisiatif kebangsaan untuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB MALAYSIA AIRPORTS (NIAGA) SDN BHD (ERAMAN) 2015 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen Belanja

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Peraduan Debit to Win It Tempoh Peraduan 1. Peraduan Debit to Win It ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan akan berlangsung dari 1 November

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Ogos 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Ogos 2018 Kempen 1. Kempen Gabungan Pelaburan WM 2018 ( Kempen Gabungan Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Ogos 2018 dan akan berakhir pada

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen CIMB CLICKS Year End Bonanza 2018 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Year End Bonanza 2018 adalah

Lebih terperinci

2. Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujun (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen.

2. Bank berhak memberikan notis terdahulu selama tujun (7) hari untuk mengubah tempoh, tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen. Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2019 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 30hb Jun 2019, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

Individu (Mass) / Korporat / Pelanggan CIMB Prime

Individu (Mass) / Korporat / Pelanggan CIMB Prime Tempoh Kempen 1. Tawaran Pelanggan WM 2018 ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) akan berlangsung dari 1hb Julai 2018 dan akan berakhir pada 31hb Disember 2018, termasuk keduadua

Lebih terperinci

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan

Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Kempen Seluruh Negara JomPAY Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan Terma-Terma dan Syarat-Syarat Tambahan ini hendaklah dibaca bersama dengan Terma- Terma dan Syarat-Syarat Promosi yang boleh didapati

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura)

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank dan setiap rujukan kepada CIMB bererti rujukan kepada CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [No. Syarikat (13491-P)] ( CIMB Bank

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini.

Kempen bermaksud Kempen Perolehan Gaji yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini. Terma dan Syarat Kempen Perolehan Gaji 1. Takrif 1.1. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya, kecuali konteks memerlukan yang

Lebih terperinci

CIMB Bank Berhad (13491-P)

CIMB Bank Berhad (13491-P) Terma-Terma & Syarat-Syarat CIMB Clicks For Trips 1. Setiap sebutan CIMB Bank merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. CIMB Clicks For Trips ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk Kempen CIMB Clicks Top Up & Win ipad Mini 4

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk Kempen CIMB Clicks Top Up & Win ipad Mini 4 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Top Up & Win ipad Mini ( Kempen ) akan berlangsung dari 2 Julai 2018 hingga 30 September 2018, termasuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Julai 2018

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2018 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Julai 2018 Kempen 1. Kempen Gabungan Pelaburan WM 2018 ( Kempen Gabungan Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Julai 2018 dan akan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back

TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back TERMA DAN SYARAT Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back Tempoh Kempen 1. Kempen Debit Card RM5 Dining Cash Back ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic dan/atau Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-Senheng ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (KONVENSIONAL) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Januari 2019 dan akan berakhir pada 31hb Mac 2019,

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN GABUNGAN PELABURAN WM 2019 (ISLAMIC) Terma-terma dan Syarat-syarat pada 1hb Januari 2019 Kempen 1. Kempen Pelaburan WM 2019 ( Kempen Pelaburan ) atau ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( Bank ) dan akan berlangsung dari 1hb Januari dan akan berakhir pada 31hb Mac

Lebih terperinci