Akaun 360-i OCBC Al-Amin Terma dan Syarat Dijamin oleh PIDM

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Akaun 360-i OCBC Al-Amin Terma dan Syarat Dijamin oleh PIDM"

Transkripsi

1 Akaun 360-i OCBC Al-Amin Terma dan Syarat Dijamin oleh PIDM 1. Akaun 360-i 1.1. OCBC Al-Amin Bank Berhad ("OCBC Al-Amin") menawarkan "Akaun 360-i OCBC Al-Amin", akaun simpanan yang memberi ganjaran kepada Pelanggan yang Layak (ditakrifkan di bawah) apabila mereka memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di bawah, tertakluk kepada terma dan syarat di dalam ini Akaun ini menggunakan prinsip Syariah Tawarruq dan akan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat untuk Akaun Simpanan Tawarruq seperti yang dinyatakan dalam terma dan syarat utama OCBC Al-Amin. 2. Kelayakan 2.1. Akaun 360-i OCBC Al-Amin terbuka kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas, dengan syarat: (a) jika pemohon bukan pemastautin Malaysia, beliau hanya layak jika negara asalnya diterima oleh OCBC Al- Amin; dan Pelanggan yang akaunnya dengan OCBC Al-Amin telah digantung atau ditamatkan atau yang telah melanggar mana-mana perjanjian dengan OCBC Al-Amin, tidak layak untuk membuka Akaun 360-i. Untuk penjelasan, entiti selain daripada orang asli (sama ada diperbadankan atau tidak diperbadankan) tidak layak membuka Akaun 360-i OCBC Al-Amin. Individu yang layak dirujuk sebagai "Pelanggan Berkelayakan". 3. Kaedah dan Syarat Program 3.1. Deposit permulaan minimum bagi Akaun 360-i OCBC Al-Amin adalah RM500. Tiada baki minimum perlu diperuntukkan di dalam akaun. Walaubagaimanapun, akaun yang berbaki sifar selama tempoh 90 hari akan ditutup. OCBC Al-Amin akan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pelanggan Berkelayakan berkenaan penutupan akaun melalui SMS ataupun melalui cara lain yang dianggap wajar oleh OCBC Al-Amin. Pengaktifan semula akaun yang telah ditutup di dalam tempoh 3 bulan bermula daripada tarikh penutupan akaun adalah mengikut budi bicara mutlak OCBC Al-Amin Pelanggan yang Layak akan mendapat keuntungan berdasarkan keseluruhan baki akaun pada kadar keuntungan semasa ( "Kadar Lazim") yang dikira secara harian dan dikreditkan ke dalam Akaun 360-i OCBC Al-Amin pada akhir bulan ( "Keuntungan Asas") Dalam tempoh satu bulan kalendar, Pelanggan Berkelayakan yang memenuhi syarat-syarat untuk: (a) kategori "Deposit" dalam Jadual 1 di bawah yang memuaskan OCBC Al-Amin akan mendapatkan keuntungan bonus bagi kategori "Deposit" pada kadar yang sama; dan / atau kategori "Pembayaran Bil" dalam Jadual 1 di bawah untuk kepuasan OCBC Al-Amin akan memperoleh keuntungan bonus bagi kategori "Pembayaran Bil" pada kadar semasa; dan / atau (c) kategori "Kad Debit-i" dalam Jadual 1 di bawah yang memuaskan OCBC Al-Amin akan memperoleh keuntungan bonus bagi kategori "Kad Debit-i" pada kadar semasa ke atas baki purata harian akaun sehingga RM100,000 ("Baki Purata Maksimum") untuk bulan kalendar ("Keuntungan Bonus"). Keuntungan Bonus dikira pada akhir bulan kalendar dalam mana syarat-syarat dipenuhi, dan dikreditkan ke dalam Akaun 360-i OCBC Al-Amin dalam tempoh 14 hari bekerja (mana-mana hari di mana OCBC Al- Amin dibuka untuk perniagaan, tidak termasuk Sabtu, Ahad dan cuti umum) bulan kalendar yang berikutnya. Jumlah keseluruhan keuntungan bonus yang dinyatakan di dalam fasal 3.3(a) hingga (c) akan dirujuk sebagai Kadar Keuntungan Bonus Maksimum. JADUAL 1 KATEGORI KEUNTUNGAN SYARAT-SYARAT BONUS Deposit 1.20% setahun Pelanggan Berkelayan mendeposit sekurang-kurangnya RM500 ke dalam Akaun 360-i OCBC Al-Amin Pembayaran Bil 1.20% setahun Pelanggan Berkelayan membuat sekurang-kurangnya 3 Pembayaran Bil (dedifinisikan di bawah), rujuk Fasal 3.4 di bawah Kad Debit-i 1.20% setahun Transaksi runcit beragregat sekurang-kurangnya RM500 yang dicajkan ke dalam kad debit-i Pelanggan Berkelayakan OCBC Al- Amin, rujuk Fasal 3.5 di bawah Kadar Keuntungan 3.60% setahun Bonus Maksimum

2 3.4. Berkenaan syarat-syarat kategori Pembayaran Bil (a) Pembayaran Bil bermaksud permbayaran daripada Akaun 360-i OCBC Al-Amin yang dibuat: (i) Melalui saluran pembayaran Perbankan Online OCBC atau Perbankan Internet OCBC kepada: 1) Kemudahan pembiayaan perumahan OCBC Al-Amin Pelanggan Berkelayakan; atau 2) Sebarang akaun di mana-mana institusi perbankan/kewangan yang lain (kecuali OCBC Bank (Malaysia) Berhad); atau 3) Sebarang organisasi pembilan yang mengambil bahagian Termasuk pembayaran melalui Interbank Giro yang dibuat menggunakan Perbankan Online OCBC/Perbankan Internet OCBC tetapi tidak termasuk sebarang pembayaran oleh platform Bursa Pemprosesan Kewangan (FPX); atau Menurut arahan tetap kepada kemudahan pembiayaan perumahan OCBC Al-Amin Pelanggan. Yang tertera seperti di bawah akan dianggap sebagai Pembayaran Bil: (i) Pembayaran berulang kepada akaun pembiayaan perumahan yang sama; atau Pembayaran berulang, di mana setiap pembayaran tidak dapat dikenalpasti secara unik, kepada: 1) Organisasi pembilan yang mengambil bahagian; atau 2) Akaun yang sama di bank/institusi kewangan yang lain (iii) Untuk penjelasan, sebarang jenis pembayaran, contohnya pembayaran melalui kaunter atau pembayaran melalui ATM atau cek tidak termasuk di dalam definisi Pembayaran Bil di bawah terma dan syarat ini Berkenaan syarat-syarat kategori Kad Debit-i (a) Semua amaun transaksi runcit yang dicaj dan diposkan ke kad debit-i OCBC Al-Amin milik Pelanggan Berkelayan utama dan (jika berkenaan) suplementari di dalam bulan kalendar akan diagregat untuk mengira jumlah amaun dicaj. Jika Akaun 360-i OCBC Al-Amin dibuka atas dua nama bersama atau lebih Pelanggan Berkelayakan, maka hanya amaun transaksi runcit yang dibuat oleh Pelanggan Berkelayakan yang menjadi penama pertama di borang permohanan pembukaan akaun akan diagregat untuk pengiraan. Semua amaun yang dicaj dan diposkan oleh pemegang akaun bersama yang lain-lain tidak akan diambil kira. Semua transaksi runcit yang bertarikh pos di dalam bulan kalendar yang sama akan diagregat untuk pengiraan. Sebarang amaun transaksi runcit yang tidak dipos tidak akan diambil kira. OCBC Al-Amin tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan atau kelewatan di dalam transmisi atau pengeposan sebarang transaksi runcit. Rekod OCBC Al-Amin pada tarikh pengeposan untuk sebarang transaksi runcit adalah muktamad, konklusif dan mengikat. (c) Amaun berikut yang terhasil melalui penggunaan kad debit-i OCBC Al-Amin dikecualikan daripada pengiraan amaun transaksi runcit: (d) (i) Fi dan caj kad debit-i Amaun transaksi runcit yang kemudiannya dibatalkan atau dimansuhkan di dalam bulan kalendar yang sama (iii) Lain-lain amaun yang dimaklumkan oleh OCBC Al-Amin dari semasa ke semasa Sekiranya kad debit-i OCBC Al-Amin Pelanggan Berkelayakan dibatalkan untuk sebarang sebab, oleh Pelanggan Berkelayakan atau oleh OCBC Al-Amin, maka kesemua amaun yang dicaj dan dipos di dalam bulan kalendar di mana kad debit-i dibatalkan (jika ada) tidak akan dikira untuk amaun transaksi runcit. Contohnya, jika Pelanggan Berkelayakan membatalkan kad debit-i OCBC Al-Amin beliau pada 20 Januari 2016, maka kesemua amaun yang dicaj dan dipos dari 1 Januari 2016 hingga 31 Januari 2016 (jika ada) akan dikecualikan dan tidak akan diambil kira Jadual 2 di bawah mengilustrasikan bagaimana Keuntungan Bonus boleh diperoleh: JADUAL 2 TARIKH BUTIRAN KEUNTUNGAN BONUS Senario A Pelanggan A mempunyai baki RM50,000 di dalam Akaun 360-i OCBC Al-Amin beliau pada 1 October Okt 2016 Pelanggan A mendeposit RM200 di dalam Akaun 360-i OCBC Al-Amin beliau 16 Okt Okt 2016 Pelanggan A mendeposit RM300 di dalam Akaun 360-i OCBC Al-Amin beliau Pelanggan A mendeposit RM300,000 di dalam Akaun 360-i OCBC Al- Amin beliau Baki purata harian akaun bagi Oktober 2016 (a) = [4(RM50,000)+11(RM50,200)+9(RM50,500)+7(RM350,500)] 31 = RM118, Keuntungan bonus bagi Oktober 2016 = RM100,000 x 1.20%p.a. x = RM Senario B Pelanggan B mempunyai baki RM1,000 di dalam Akaun 360-i OCBC Al-Amin beliau pada 1 November 2016

3 2 Nov 2016 Pelanggan B membelanjakan sejumlah RM600 untuk pembelian di kompleks membeli-belah menggunakan kad debit-i OCBC Al-Amin 7 Nov 2016 Pelanggan B mendeposit RM100,000 ke dalam Akaun 360-i OCBC Al- Amin beliau 12 Nov Pelanggan B membayar 2016 RM2,500 menggunakan arahan tetap untuk bayaran balik pembiayaan perumahan OCBC Al-Amin beliau melalui Akaun 360-i OCBC Al-Amin beliau Baki purata harian akaun bagi November 2016 (a) = [1(RM1,000)+5(RM400)+5(RM100,400)+19(RM97,900)] 30 = RM78, Keuntungan bonus bagi November 2016 (c) = RM78, x 2.40%p.a. x = RM Penjelasan untuk Jadual 2 (a) Baki purata harian akaun = jumlah baki harian bagi bulan kalendar kemudian dibahagikan dengan jumlah hari pada bulan kalendar tersebut. Dalam Senario A, oleh kerana Pelanggan A memenuhi syarat bagi kategori Deposit di dalam bulan Oktober 2016, beliau memperoleh Bonus Keuntungan 1.20% setahun ke atas baki purata harian sehingga RM100,000 sahaja (walaupun baki purata harian beliau adalah RM118,070.97) bagi bulan Oktober 2016 iaitu RM Jika Pelanggan A tidak membuat sebarang transaksi pada bulan kalendar hadapan iaitu November 2016, maka beliau hanya akan memperoleh Keuntungan Asas pada Kadar Lazim untuk keseluruhan baki akaun iaitu RM350,500, dan beliau tidak akan memperoleh Keuntungan Bonus pada November (c) Dalam Senario B, Pelanggan B memenuhi syarat bagi kategori Kad Debit dan Deposit di dalam bulan November 2016 (beliau tidak memenuhi syarat kategori Pembayaran Bil kerana beliau hanya membuat 1 pembayaran bil berbanding sekurang-kurangnya 3 sepertimana yang disyaratkan). Oleh itu beliau memperoleh Keuntungan Bonus 2.40% setahun sebanyak RM155.51untuk bulan November 2016 bagi baki purata harian RM78, Jika Pelanggan B tidak membuat sebarang transaksi pada bulan kalendar hadapan iaitu Disember 2016, kecuali arahan tetap untuk bayaran bayaran balik pembiayaan perumahan OCBC Al-Amin beliau (beliau tidak memenuhi syarat bagi kategori Pembayaran Bil dengan hanya membuat satu pembayaran saja), maka beliau tidak akan memperoleh Keuntungan Bonus di dalam bulan Disember Bagi mana-mana transaksi atau pembayaran yang kemudiannya dibatalkan atau dimansuhkan dalam bulan kalendar yang sama, pelarasan yang bersesuaian akan dilakukan. Sekiranya pelarasan tidak dilakukan, OCBC Al-Amin berhak untuk mendebit semula (claw back) jumlan Keuntungan Bonus yang telah dikreditkan sebelum ini Kadar Lazim dan Keuntungan Bonus boleh berubah dari semasa ke semasa dan Pelanggan Berkelayakan boleh melayari laman web OCBC Al-Amin di untuk mendapatkan kadar terkini Sekiranya berlaku penutupan Akaun 360-i OCBC Al-Amin, Kadar Lazim akan digunakan untuk pengiraan keuntungan harian terakru ke atas baki sehingga hari sebelum akaun ditutup untuk bulan kalendar tersebut dan tiada sebarang Keuntungan Bonus akan dibayar Setiap Pelanggan Berkelayakan boleh membuka SATU Akaun 360-i OCBC Al-Amin, sama ada atas nama sendiri atau nama bersama. Sekiranya untuk sebarang sebab seorang Pelanggan Berkelayakan membuka lebih daripada satu Akaun 360-i OCBC Al-Amin, maka Kadar Lazim dan Bonus Keuntungan hanya akan dibayar bagi akaun pertama yang dibuka dahulu. Akaun 360-i OCBC Al-Amin yang dibuka kemudian akan ditukarkan kepada Akaun Simpanan Aqil-i atau mana-mana akaun lain yang dianggap bersesuaian mengikut budi bicara mutlak OCBC Al- Amin. Dalam apa jua keadaan, mana-mana Akaun OCBC Al-Amin yang dibuka kemudian tidak akan memperoleh Keuntungan Asas dan Keuntungan Bonus, tetapi hanya boleh memperoleh keuntungan bagi akaun simpanan asas pada kadar yang ditentukan oleh OCBC Al-Amin dari semasa ke semasa. 4. Lain-lain Syarat-syarat Am 4.1. Akaun ini ditawarkan di bawah prinsip Shariah yakni Tawarruq. Urusniaga Tawarruq akan dijalankan ke atas semua deposit ke Akaun pada masa yang ditetapkan pada hari ( Hari Urusniaga ) OCBC Al-Amin dibuka untuk perniagaan perbankan di Kuala Lumpur dan platform perdagangan komoditi (seperti ditetapkan OCBC Al-Amin) dibuka untuk perdagangan komoditi seperti biasa. Hari penutupan akaun ( Tarikh Penutupan Akaun ) tidak akan termasuk dalam Hari Urusniaga. Di bawah prinsip Tawarruq, pelanggan melantik OCBC Al-Amin sebagai ejen ( Wakil ) pembelian komoditi patuh-shariah daripada platform dagangan komoditi pada setiap Hari Urusniaga yang ditentukan oleh OCBC Al-Amin. Komoditi terpilih adalah Minyak Sawit Mentah ( MSM ) atau lain-lain komodi bukan-ribawi dan patuh-shariah yang akan dibeli semasa Hari Urusniaga pada kuantiti dan waktu yang dianggap sesuai oleh Bank, selagi mana harga keseluruhan ( Harga Pembelian Pelanggan ) pada Hari Urusniaga adalah sama dengan jumlah deposit yang terkumpul di dalam Akaun: Deposit terkumpul di dalam Akaun daripada tetapan masa untuk Hari Urusniagasemalam sehingga tetapan masa bagi Hari Urusniaga semasa, sekiranya Hari Urusniaga semalam tidak jatuh pada hari terakhir di dalam bulan kalendar; atau Dana terkumpul di dalam Akaun pada Hari Urusniaga semasa sehingga tetapan masa pada Hari Urusniaga yang sama, sekiranya Hari Urusniaga semalam adalah hari terakhir di dalam bulan kalendar.

4 Urusniaga Tawarruq tidak akan dijalankan pada Tarikh Penutupan Akaun, dan pembelian komoditi tidak akan dijalankan oleh OCBC Al-Amin walaupun Tarikh Penutupan Akaun adalah Hari Urusniaga, meskipun terdapat peruntukan pada Fasal 4.1 ini Komoditi ini boleh bercampur dengan lain-lain komoditi patuh-shariah yang dibeli bagi pihak Bank atau bagi pihak lain. Pelanggan bersetuju menerima komoditi tersebut pada keadaan sedia ada seperti yang dibeli dan diagihkan oleh Bank dan bersetuju untuk memberi pengecualian ke atas opsyen kerosakan (Khiyar al- Ayb) bagi sebarang kerosakan pada komoditi Pelanggan boleh memohon penyerahan komoditi secara fizikal dengan memaklumkan kepada Bank dahulu sebelum Bank membuat pembelian komoditi, di mana pelanggan akan membayar sepenuhnya harga komoditi dan peletakan deposit akan dibatalkan. Pelanggan akan menanggung kesemua kos dan perbelanjaan yang berkaitan dengan penghantaran komoditi termasuk yuran pembrokeran, kos penyimpanan, Takaful/insurans serta lain-lain kos yang berkaitan Jika pelanggan tidak memohan penyerahan komoditi secara fizikal, maka pelanggan mempunyai milikan konstruktif (Qabd al-hukmi) ke atas komoditi yang dibeli oleh Bank selaku ejen (Wakil) pelanggan Pelanggan memberi kuasa dan melantik Bank sebagai ejen (Wakil) untuk menjual komoditi kepada mana-mana pihak termasuk Bank sendiri apabila pelanggan mempunyai milikan konstruktif (Qabd al-hukmi) pada jumlah ( Harga Belian Bank ) yang terdiri daripada dua komponen, yakni (i) jumlah yang setara dengan Harga Belian Pelanggan; dan jumlah tambahan ( Jumlah Keuntungan ). Jumlah Keuntungan akan dikira seperti berikut: (a) Kadar Lazim dibahagi 365 kemudian didarab dengan Harga Belian Pelanggan untuk Hari Urusniaga yang bukan Hari Urusniaga terakhir dalam bulan kalendar. Jumlah Keuntungan untuk Hari Urusniaga tersebut dipanggil Jumlah Keuntungan Hari Urusniaga Bukan Terakhir. Pada Hari Urusniaga terakhir dalam bulan kalendar, di mana Jumlah Keuntungan untuk Hari Urusniaga tersebut dipanggil Jumlah Keuntungan Hari Urusniaga Terakhir : Jumlah Keuntungan Hari Urusniaga Terakhir = M + N M = Kadar Lazim dibahagi 365 didarab dengan Harga Belian Pelanggan untuk Hari Urusniaga terakhir bagi bulan kalendar N = Baki Purata Maksimum x Kadar Keuntungan Bonus Maksimum x Jumlah hari pada bulan kalendar/365 N akan dirujuk sebagai Jumlah Keuntungan Bonus Maksimum 4.6 OCBC Al-Amin akan membayar Harga Belian Bank seperti berikut: (a) Sebahagian daripada Harga Belian Bank akan ditolak daripada Harga Belian Pelanggan di dalam transaksi Tawarruq yang sama; dan Baki Harga Belian Bank akan diagregat ke dalam baki-baki lain Harga Belian Bank yang dikontrakkan sepanjang bulan kalendar (Harga Belian Bank teragregat, Bahagian HBB Tertangguh ), akan dibayar seperti berikut: (i) Bahagian HBB Tertangguh ditolak dengan Jumlah Keuntungan Bonus Maksimum ( Keuntungan Asas Tentatif ) akan ditunda dan dibayar pada hari terakhir atau hari pertama bulan kalendar atau (jika bukan hari terakhir pada bulan kalendar) hari Akaun 360-i ditutup; dan Jumlah Keuntungan Bonus Maksimum akan dibayar selewat-lewatnya 14 hari bekerja (daripada Hari Urusniaga terakhir pada bulan kalendar) jika Akaun 360-i tidak ditutup pada waktu Jumlah Keuntungan Bonus Profit dibayar. 4.7 Pada hari terakhir pada bulan kalendar, sekiranya tiada Tarikh Penutupan Akaun pada bulan kalendar tersebut: (a) Bank, atas budi bicaranya berhak memberikan pelanggan Hadiyyah berdasarkan kiraan berikut: C = A B A = Untung dikira berdasarkan Kadar Lazim yang digunapakai ke atas baki harian Akaun 360-i bagi bulan kalendar (iaitu Keuntungan Bulanan) B = Bahagian HBB Tertangguh agregat bagi bulan kalendar Jika C > sifar, maka Hadiyyah adalah jumlah bersamaan dengan C Jika C = atau < sifar, maka Hadiyyah = 0 Pelanggan dengan ini mengaku janji (Wa d) untuk memberikan rebat (Ibra ) pada Bahagian HBB Tertangguh pada bulan kalendar di mana nilai C yang diperoleh daripada formula yang tertera di Fasal 4.7(a) menghasilkan nilai negatif; rebat (Ibra ) yang akan diberikan hendaklah diperoleh daripada berikut: Rebate (Ibra ) = C X (-1) 4.8 Pada hari pembayaran Jumlah Keuntungan Bonus Maksimum ( Hari Bonus Keuntungan )

5 (a) Jika pelanggan telah menutup Akaun 360-i sebelum Hari Bonus Keuntungan, pelanggan dengan ini mengaku janji (Wa d) untuk memberikan rebat (Ibra ) kepada Bank untuk keseluruhan Jumlah Keuntungan Bonus Maksimum, di mana jumlah ini tidak perlu dibayar oleh Bank kepada pelanggan. Melainkan Fasal 4.8(a) digunapakai, pelanggan dengan ini mengaku janji (Wa d) untuk memberikan rebat (Ibra ) kepada Bank ke atas Jumlah Keuntungan Bonus Maksimum seperti berikut: Rebat (Ibra ) = Jumlah Keuntungan Bonus Maksimum Jumlah Keuntungan Bonus Sebenar Jumlah Keuntungan Bonus Sebenar adalah Keuntungan Bonus yang diperolehi menurut Fasal 3.3 di atas. Dengan pemberian rebat (Ibra ), Bank akan membayar Jumlah Keuntungan Bonus Maksimum ditolak rebat (Ibra ) pada Hari Bonus Keuntungan. 4.9 Pada Tarikh Penutupan Akaun: Bank dengan budi bicaranya boleh memberi pelanggan Hadiyyah berdasarkan kiraan berikut: Z = X Y X = Keuntungan yang dikira berdasarkan Kadar Lazim yang digunapakai ke atas baki harian di dalam Akaun dari hari pertama bulan kalendar dengan Tarikh Penutupan Akaun sehingga hari sebelum Tarikh Penutupan Akaun (iaitu Keuntungan pada Bulan Penutupan Akaun) Y = Bahagian HBB Tertangguh yang terkumpul untuk bulan kalendar dari hari pertama bulan kalendar bagi Tarikh Penutupan Akaun sehingga hari sebelum Tarikh Penutupan Akaun Jika Z > sifar, maka Hadiyyah adalah jumlah bersamaan dengan Z Jika Z = atau < sifar, maka Hadiyyah = 0 : Pelanggan dengan ini mengaku janji (Wa d) untuk memberikan rebat (Ibra ) pada Bahagian HBB Tertangguh pada bulan kalendar di mana nilai Z yang diperoleh daripada formula yang tertera di Fasal menghasilkan nilai negatif; rebat (Ibra ) yang akan diberkan hendaklah diperoleh daripada berikut: Rebat (Ibra ) = Z X (-1) Bank akan memberikan pengecualian ke atas semua yuran agensi (Wakalah) yang perlu dibayar pelanggan kepada Bank yang bertindak selaku ejen (Wakil) kepada pelanggan untuk urusniaga Tawarruq Dalam mempertimbangkan Bank bertindak sebagai ejen, pelanggan hendaklah melindungi OCBC Al-Amin daripada sebarang tindakan, tuntutan, permintaan, kerugian, kehilangan, kerosakan, kos dan perbelanjaan yang mungkin ditanggung atau berlaku kepada OCBC Al-Amin sebagai hasil bertindak selaku ejen (Wakil) pelanggan Pelanggan mengakui bahawa OCBC Al-Amin boleh bertindak sebagai ejen (Wakil) untuk pembelian dan penjualan komoditi, di mana setiap peranan, pemilikan komoditi dan kesimpulan transaksi Tawarruq akan didokumentasikan secara bertulis dan dibuktikan melalui dokumen yang mencukupi sebagaimana yang dipastikan terbaik oleh OCBC Al-Amin tetapi menuruti keperluan Syariah. Semua dokumen yang hendaklah disenggarakan oleh Bank dalam tempoh yang sesuai. Pelanggan boleh memohon kepada OCBC Al-Amin berkenaan butiran urusniaga yang diselesaikan dengan memaklumkan kepada Bank secara bertulis Semua terma dan syarat sedia ada yang digunapakai untuk produk dan perkhidmatan OCBC Al-Amin yang dirujuk di dalam terma dan syarat ini, termasuk dan tidak terhad kepada terma dan syarat yang digunapakai untuk akaun deposit OCBC Al-Amin, kad debit-i OCBC Al-Amin, Perbankan Online dan Perbankan Internet OCBC Al-Amin, dsb. akan terus digunapakai. Sekiranya terdapat percanggahan, terma dan syarat ini akan digunakan hanya sejauh mana mereka mentadbir hak dan obligasi Pelanggan Berkelayakan di bawah Akaun 360-i OCBC Al-Amin OCBC Al-Amin dengan budi bicara mutlaknya, akan memberi notis 21 hari untuk mengubah atau menambah Terma dan Syarat ini; atau meminda, menggantung atau menamat tawaran Akaun ini dengan notis. Pindaan atau tambahan kepada Terma dan Syarat ini atau pindaan, penggantungan atau penamatan tawaran Akaun ini boleh dibuat dengan meletakkan notis umum dalam salah satu surat khabar harian tempatan atau meletakkan notis umum di mana-mana cawangan OCBC Bank/OCBC Al-Amin atau laman web atau dengan menyertakan notis ke dalam penyata OCBC Bank/OCBC Al-Amin yang dihantar kepada pelanggan secara berjadual dan notis tersebut akan berkuatkuasa tidak kurang dari 21 hari tarikh notis Rekod dan keputusan OCBC Al-Amin berkenaan sebarang perkara berkenaan Akaun 360-i OCBC Al-Amin adalah mutlak, konklusif dan mengikat kesemua pihak termasuk Pelanggan Berkelayakan OCBC Al-Amin tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan disebabkan oleh kuasa Tuhan, perang, rusuhan, mogok, keganasan, wabak, darurat, tindakan industri, kebakaran, banjir, kemarau, ribut atau sebarang kejadian yang di luar kawalan OCBC Al-Amin.

Pengurusan Kekayaan OCBC Lembaran Maklumat Produk Deposit

Pengurusan Kekayaan OCBC Lembaran Maklumat Produk Deposit Nama Produk: OCBC Al-Amin Apakah OCBC Al-Amin? Akaun simpanan yang memberi ganjaran untuk aktiviti perbankan harian anda General Information Kontrak Syariah Definisi dan Ciriciri Penting Tawarruq Tawarruq

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Pengurusan Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Al-Amin Akaun Simpanan Tetap -i Nama Produk: OCBC Al-Amin Apakah OCBC Al-Amin? Akaun simpanan tetap Islamik yang menawarkan kadar keuntungan tetap untuk membantu pelanggan merancang kekayaan mereka dengan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Akaun Deposit

Lebih terperinci

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Nama Produk: OCBC Al-Amin Apakah OCBC Al-Amin? Akaun simpanan Islamik yang menawarkan kadar keuntungan selaras dengan Kadar Ditawarkan Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) General Information Kontrak Shariah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Dikemaskini pada 9 Jun 2016 Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit

Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Produk Kekayaan OCBC Al-Amin Lembaran Maklumat Produk Deposit Nama Produk: OCBC Al-Amin Apa itu OCBC Al-Amin? Pelan simpanan dengan kadar keuntungan menarik untuk menggalakkan tabiat menabung yang berdisiplin

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq)

Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) PEMBIAYAAN PKS AL-ANSAR Lembaran Maklumat Produk Al-Ansar Pembiayaan Perniagaan-i (Tawarruq) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat OCBC SME Access

Terma dan Syarat OCBC SME Access OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) OCBC Al-Amin Bank Berhad (818444-T) Terma dan Syarat OCBC SME Access Dengan mendaftar SME Access OCBC ( SME Access ), Pelanggan Layak (seperti dinyatakan di bawah)

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ

ALIRAN TUNAI PERIBADI-i TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Aliran Tunai Peribadi-i

Lebih terperinci

2. Pemegang kad tambahan dan Kad Kredit-i Korporat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai Kempen Pindahan Baki 2016/17 ini.

2. Pemegang kad tambahan dan Kad Kredit-i Korporat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai Kempen Pindahan Baki 2016/17 ini. KEMPEN PINDAHAN BAKI KAD KREDIT-i BANK RAKYAT 2017/18 Terma & Syarat A. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN & MEKANISMA KEMPEN 1. Kempen Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Rakyat 2017/18 ini terbuka kepada semua Pemegang

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ

PEMBIAYAAN PERIBADI-I TAWARRUQ Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Peribadi-i. Pembiayaan Peribadi-i Sila pastikan

Lebih terperinci

Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat

Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat Dikemaskini pada Julai 2017 Hong Leong Akaun Semasa-i PowerSME Terma & Syarat Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Deposit dan Deposit Perbankan

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ).

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ). Tarikh terbitan: 6 April 2017 Kempen PowerSME Amazing Deals 2 1. Tempoh Kempen Kempen PowerSME Amazing Deals 2 ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 1 April 2017 dan berakhir

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Kurang RM1, % RM1,000 dan lebih 0.50% PENGIRAAN KEUNTUNGAN ASAS. Jumlah Baki Hujung Hari x Keuntungan Asas Bilangan Hari Sebenar Tahun Tersebut

Kurang RM1, % RM1,000 dan lebih 0.50% PENGIRAAN KEUNTUNGAN ASAS. Jumlah Baki Hujung Hari x Keuntungan Asas Bilangan Hari Sebenar Tahun Tersebut TERMA DAN SYARAT RHB SMART ACCOUNT-i ( T&S ) Terma dan Syarat RHB Smart Account-i hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhannya dengan Terma dan Syarat Akaun RHB Islamic Bank Berhad. Sekiranya terdapat

Lebih terperinci

Kurang RM1, % RM1,000 dan lebih 0.50% PENGIRAAN FAEDAH ASAS. Baki Hujung Hari x Faedah Asas Bilangan Hari Sebenar Tahun Tersebut

Kurang RM1, % RM1,000 dan lebih 0.50% PENGIRAAN FAEDAH ASAS. Baki Hujung Hari x Faedah Asas Bilangan Hari Sebenar Tahun Tersebut Layak mendapat perlindungan PIDM TERMA DAN SYARAT RHB SMART ACCOUNT ( T&S ) Terma dan Syarat RHB Smart Account hendaklah dibaca bersama-sama secara keseluruhannya dengan Terma dan Syarat Akaun RHB Bank

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018

TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 TERMA DAN SYARAT Kempen Ganjaran RM150 RHB Smart Account/-i 2018 Layak mendapat perlindungan PIDM 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (680329-V) secara bersama akan dirujuk

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyHome-i Tarikh : (Untuk diisi oleh Kakitangan Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

PENYALURAN DANA BANTUAN PELAJAR PENDIDIKAN TINGGI (BPPT) MELALUI KAD DEBIT-i DISKAUN SISWA 1 MALAYSIA (KADS1M DEBIT-i)

PENYALURAN DANA BANTUAN PELAJAR PENDIDIKAN TINGGI (BPPT) MELALUI KAD DEBIT-i DISKAUN SISWA 1 MALAYSIA (KADS1M DEBIT-i) PENYALURAN DANA BANTUAN PELAJAR PENDIDIKAN TINGGI (BPPT) MELALUI KAD DEBIT-i DISKAUN SISWA 1 MALAYSIA (KADS1M DEBIT-i) Soalan soalan Lazim (FAQ): 1. Adakah Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi (BPPT) akan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

1. Apakah yang ditawarkan di bawah produk ini? 2. Apakah konsep Syariah yang digunapakai? Page 1 of 6 LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk memohon Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Perumahan Baiti. Pastikan juga pelanggan telah

Lebih terperinci

Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat

Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat Kempen Double Rewards UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) akan dijalankan dari 1 Mac 2018

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Lembaran Maklumat Produk- Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menerima Pembiayaan Aliran Tunai Peribadi-i. Sila

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB.

TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win. 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TERMA DAN SYARAT KEMPEN Save, Invest and Win 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Save, Invest and Win ( Kempen ) akan berlangsung daripada 1 Julai

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEMPEN PB GOLDEN FORTUNE Kempen PB Golden Fortune ( Kempen ini ) dilancarkan oleh Public Bank Berhad [6463-H] ( PBB ). Terma dan Syarat yang berikut mengawal Kempen ini yang

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

Terma-Terma & Syarat- Syarat Kad Kredit Cash Rebate Platinum

Terma-Terma & Syarat- Syarat Kad Kredit Cash Rebate Platinum TermaTerma & Syarat Syarat Kad Kredit Cash e Platinum 1 November 2017 TERMATERMA & SYARATSYARAT BERKENAAN DENGAN REBAT DAN MANFAAT SEDIA ADA DI BAWAH KAD KREDIT CIMB CASH REBATE PLATINUM 1. tunai ( Tunai

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong TEMPOH KEMPEN Kempen 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 01 Julai 2017 pada 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U)

Bank Pertanian Malaysia Berhad ( U) (811810-U) LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Debit PB Visa/MasterCard Lifestyle. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat amnya.

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong ("Terma dan Syarat")

Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong (Terma dan Syarat) Hong Leong - MRCA Gold & Platinum Credit Card Terma dan Syarat Kad Kredit MRCA Hong Leong ("Terma dan Syarat") Penyertaan dalam Program Cash Points adalah bergantung kepada Terma dan Syarat berikut serta

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. 2015 ( Kempen ini ) akan berlangsung dari 1 September 2015 hingga 29 Februari 201, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB TERMA & SYARAT Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i () RHB 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini.

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini. Terma & Syarat Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1 Definisi Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Tarikh : (Untuk diisi oleh Cawangan) [Sila baca dan fahami Lembaran Maklumat Produk bersama-sama dengan terma dan syarat sebelum anda membuat keputusan untuk memohon atau menerima

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN "Kempen Auto-billing" ("Kempen") Hong Leong Bank Berhad ("HLB") akan bermula pada 1 April 2018 jam 23:59:59 (11:59 malam waktu Malaysia) dan berakhir pada 30 Jun 2018

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda memutuskan untuk memohon Pembiayaan Perniagaan Berjangka-i (Tawarruq). Pastikan anda juga membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK

HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan produk Pembiayaan Kenderaan-i Pastikan anda juga membaca terma dan syarat bagi produk ini

Lebih terperinci

Terhad untuk pelajar IPT Malaysia/Tempatan sahaja yang layak memohon KADS1M DEBIT-i.

Terhad untuk pelajar IPT Malaysia/Tempatan sahaja yang layak memohon KADS1M DEBIT-i. KAD DEBIT DISKAUN-i SISWA 1 MALAYSIA (KADS1M DEBIT-i) Soalan-soalan Lazim (FAQ): 1. Apakah tujuan KADS1M DEBIT-i diwujudkan? KADS1M DEBIT-i diwujudkan bertujuan untuk membantu mengurangkan kos sara hidup

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG TERMA & SYARAT ( Terma & Syarat ) Dikemaskini pada 15 Mac 2016 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Gandakan Kadar Faedah Hong Leong ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. BSN MyHome-i PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyHome-i Tarikh : (Untuk diisi oleh Kakitangan Jualan / Cawangan) 1. Apakah produk ini? (Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma dan syarat-syarat am. Dapatkan

Lebih terperinci

2. Mekanisma kempen adalah seperti berikut:

2. Mekanisma kempen adalah seperti berikut: Daftar, Lakukan Transaksi dan Menang dengan i-rakyat TERMA & SYARAT Kempen Daftar, Lakukan Transaksi dan Menang dengan i-rakyat ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat seperti berikut: 1. TEMPOH 1.1.Tempoh

Lebih terperinci