TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS"

Transkripsi

1 TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun Perdagangan atau Akaun- Akaun ( Akaun ) di bawah nama Saya/Kami dan pada bila-bila masa seterusnya membuka akaun-akaun lain atas arahan Saya/Kami. Saya/Kami memahami bahawa BIBDS mengikut budi bicaranya boleh dan tanpa memberi sebarang sebab untuk menolak permohonan Saya/Kami. Atas pertimbangan BIBDS membuka Akaun, Saya/Kami dengan ini bersetuju untuk terikat dan tertakluk kepada terma dan syarat-syarat berikut (selepas ini dirujuk sebagai Terma ini ) sebagaimana boleh dipinda dan ditambah dari semasa ke semasa oleh BIBDS:- 1. Tujuan Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa BIBDS berkongsi sama dalam perniagaan emas fizikal dengan Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad ( rakan niaga BIBDS ). Dalam hal ini, BIBDS menawarkan perkhidmatan pembelian dan penjualan emas fizikal kepada pelanggan-pelanggannya yang sedia ada atau pelanggan-pelanggan yang berpotensi bagi tujuan pelaburan. Emas fizikal ini dibeli daripada atau dijual kepada rakan niaga BIBDS. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, Saya/ Kami dari semasa ke semasa memberi arahan atau arahan-arahan kepada BIBDS untuk membeli atau menjual komoditi emas tulen dalam apa juga bentuk ( Emas ) di bawah Akaun. Di bawah Terma ini, dua (2) jenis Emas dan denominasinya adalah:- Kepingan Emas: 50g dan 100g Jongkong Emas: 500g dan 1kg 2. Aplikasi Kontrak Shariah Saya/Kami mengesahkan bahawa Akaun akan kendalikan berdasarkan kontrak-kontrak Islam Wakalah dan Bai dengan cara-cara berikut:- (a) melalui Wakalah atau agensi, Saya/Kami dengan ini melantik BIBDS sebagai ejen Saya/Kami untuk membeli dan menjual Emas bagi pihak saya/kami, memberi arahan kepada rakan niaga BIBDS untuk menyimpan Emas di premis rakan niaga BIBDS jika Saya/Kami memilih untuk menggunakan perkhidmatan tersebut dan melakukan halhal lain yang berkaitan dengan Emas dan; 1 P a g e

2 (b) di bawah Bai, di mana pembelian atau penjualan emas akan dibuat oleh BIBDS dan rakan niaga BIBDS sebagai wakil Saya/Kami secara lani (spot basis). 3. Syarat-Syarat Membuka Akaun 3.1 Saya/ Kami mengakui bahawa pembukaan Akaun adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh BIBDS mengikut budi bicara mutlaknya dan seterusnya juga adalah tertakluk kepada Saya/Kami menyediakan dokumen-dokumen sokongan yang dikehendaki oleh BIBDS. BIBDS boleh mengubah syarat-syarat tersebut pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya dengan memberikan notis minima sekurangkurangnya satu (1) minggu kepada saya/kami. 3.2 Saya/Kami mengakui bahawa bagi Pelanggan selain pemegang akaun Persendirian, pelanggan-pelanggan hendaklah memberikan mandat atau resolusi lembaga yang membenarkan pegawai mereka yang diberi kuasa untuk berurusan secara langsung dengan BIBDS bagi semua perkara yang berkaitan dengan Emas. 3.3 Autoriti BIBDS untuk bertindak adalah berdasarkan mandat atau resolusi lembaga (tertakluk kepada perubahan) sebagaimana yang diperuntukkan dalam Klausa 3.2 di atas dan akan berterusan dan terus berkuatkuasa sepenuhnya sehingga mandat atau resolusi lembaga bertulis menamatkan kuasa autoriti berkenaan telah diterima oleh BIBDS. 3.4 Setelah membuka Akaun, Saya/Kami akan dikehendaki untuk mengekalkan Akaun dengan BIBDS bagi memudahkan pembayaran untuk perdagangan Emas sama ada secara debit langsung atau mengkreditkan hasil jualan Emas, dan bagi apa-apa yuran dan/atau caj yang mungkin dikenakan ke atas Saya/Kami yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan operasi Akaun. 3.5 Saya/Kami dengan ini membenarkan BIBDS untuk mendebit Akaun Saya/Kami bagi pembelian dan penjualan Emas atau apa-apa yuran dan/atau caj lain yang mungkin ditanggung oleh BIBDS berkaitan dengan operasi Akaun. 4. Pengakuan 4.1 Dengan membuka Akaun, Saya/Kami menyatakan dan menjamin bahawa Saya/Kami mempunyai kapasiti yang sepenuhnya di sisi undang-undang, hak, kuasa dan autoriti sepenuhya untuk memasuki kontrak bagi pembelian dan penjualan Emas. 4.2 Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa Saya/Kami telah dinasihati untuk membaca dan memahami isi kandungan Terma ini dan keputusan untuk membuka Akaun adalah berdasarkan pertimbangan Saya/kami sepenuhnya dan/atau atas nasihat bebas yang diperolehi tanpa bergantung pada apa-apa nasihat yang diberikan oleh BIBDS atau wakilnya. 2 P a g e

3 4.3 Saya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa untuk menyertai transaksi Emas, Saya/Kami juga hendaklah mengekalkan akaun dengan Bank Islam Brunei Darussalam Berhad ( BIBD ). 4.4 Saya/Kami memahami dan dengan ini bersetuju untuk menanggung sebarang kerugian yang timbul daripada turun naik di dalam harga emas dan bersetuju bahawa BIBDS tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan dalam apa cara sekalipun kepada Saya/Kami untuk sebarang kekurangan atau pengurangan ke atas nilai Emas yang dibeli di bawah Akaun dan bagi apa-apa kerugian, kerosakan, kos dan perbelanjaan lain yang ditanggung dan dialami oleh Saya/Kami. 4.5 Apabila dikehendaki, Saya/Kami hendaklah menyerahkan kepada BIBDS mana-mana maklumat/penyata kewangan yang diperlukan untuk tujuan obligasi laporan pengawalseliaan atau untuk sebarang sebab yang difikirkan munasabah atau perlu oleh BIBDS. 5. Pembelian Emas dan Penghantaran 5.1 BIBDS boleh atas arahan Saya/Kami membeli Emas daripada rakan niaga BIBDS mengikut Borang Pesanan Pembelian Emas dan selaras dengan peruntukan-peruntukan Terma ini. Setiap pesanan belian adalah dilakukan oleh Saya/Kami pada Hari Perniagaan. Untuk tujuan Terma ini Hari Perniagaan adalah bermaksud waktu perniagaan biasa pada hari kalendar BIBDS dibuka untuk perdagangan. 5.2 Saya/Kami mengakui bahawa terdapat Yuran Pemprosesan yang ditetapkan bagi setiap pesanan pembelian Emas saya/kami dan saya/kami bersetuju untuk membuat pembayaran berkenaan dengan yuran tersebut. Saya/Kami seterusnya mengakui bahawa mana-mana pengeluaran semula nota kontrak akan dikenakan bayaran kepada saya/kami mengikut yuran seperti dalam Jadual A yang dilampirkan bersama Perjanjian ini. 5.3 Saya/Kami dengan ini mengakui bahawa pembelian permulaan minima Emas adalah tidak boleh kurang daripada LIMA PULUH (50) gram Emas atau kuantiti lain sebagaimana yang ditetapkan oleh BIBDS dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya. 5.4 Saya/Kami bersetuju bahawa bagi setiap dan pesanan belian seterusnya, adalah seperti berikut: LIMA PULUH (50), SERATUS (100), LIMA RATUS (500) gram dan SATU (1) kilogram Emas. 5.5 Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa BIBDS boleh, enggan melaksanakan pesanan belian Emas Saya/Kami dan/atau menawarkan Saya/Kami dengan kuantiti alternatif jika sekiranya kuantiti Emas tertentu seperti yang diminta oleh Saya/Kami tidak ada. 3 P a g e

4 5.6 Saya/Kami dengan ini mengakui bahawa setelah pesanan pembelian tersebut selesai, Saya/Kami boleh memilih untuk: (a) (b) menerima penyerahan fizikal Jongkong Emas dan/atau Kepingan Emas tertakluk kepada yuran penghantaran, perbelanjaan dan apa-apa yuran lain yang dilampirkan di dalam Jadual A di sini; atau menyimpan dengan selamat Kepingan Emas dan/atau Jongkong Emas dengan rakan niaga BIBDS. 5.7 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa untuk penghantaran fizikal hendaklah pada kuantiti minimum DUA (2) kilogram bagi setiap penghantaran atau kuantiti minimum lain sebagaimana yang ditetapkan oleh BIBDS dari semasa ke semasa dengan memberikan notis yang mencukupi. 5.8 BIBDS, boleh mengikut budi bicara mutlaknya, menawarkan Saya/Kami perkhidmatan penghantaran berkumpulan bagi penghantaran Jongkong Emas dan/atau Kepingan Emas di mana Saya/Kami mengakui bahawa kos penghantaran akan dikongsi bersama dengan pelanggan-pelanggan yang telah memohon perkhidmatan tersebut mengikut kadar berat emas yang dihantar dan faktor-faktor lain yang akan ditetapkan secara mutlak oleh BIBDS. 6. PENGUTIPAN EMAS 6.1 Saya/Kami bersetuju bahawa apabila Jongkong Emas dan/atau Kepingan Emas telah tiba di Negara Brunei Darussalam, BIBDS akan memaklumkan Saya/Kami tarikh yang dipersetujui bagi pengutipan Emas. Pengutipan Emas hendaklah dibuat dalam masa tiga (3) hari dari tarikh pemberitahuan. 6.2 Saya/Kami bertanggungjawab untuk memeriksa Emas bagi memastikan Emas tersebut mempunyai berat yang betul dan dalam keadaan yang baik sebelum mengesahkan penerimaannya dan sebelum meninggalkan ibu pejabat BIBD. Di samping itu, Saya/Kami mengesahkan dan bersetuju bahawa setelah diambil, Emas tersebut tidak boleh dikembalikan dan/atau ditukar. 6.3 Jika Saya/Kami gagal untuk mengutip Emas dalam masa yang ditetapkan, Saya/Kami bertanggungjawab untuk membayar kos penyimpanan harian pada kadar Ringgit Brunei Dua Puluh (BND20.00) sahaja sehari termasuk mana-mana / semua caj / kos yang ditanggung oleh BIBDS yang berkaitan dengan penyimpanan Emas berkenaan. 6.4 Saya/Kami mengakui bahawa tidak akan ada perlindungan Takaful berikutan dengan Klausa 6.3 di atas dan Saya/Kami seterusnya bersetuju bahawa BIBDS berhak untuk mendebit Akaun Saya/Kami bagi semua atau sebarang caj yang dikenakan. Emas tersebut hanya boleh diserahkan kepada Saya/Kami setelah caj-caj yang dikenakan telah dibayar. 4 P a g e

5 6.5 Walau apa pun yang tersebut di atas, jika Saya/Kami gagal mengutip Emas dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh kutipan yang dipersetujui, Saya/Kami bersetuju dan membenarkan BIBDS untuk menjual Emas berkenaan kepada mana-mana pembeli yang berminat atau pihak ketiga disebabkan oleh kegagalan Saya/Kami untuk mengutip Emas tersebut. Baki bersih daripada penjualan Emas ditolak dengan apa-apa caj yang perlu dibayar kepada BIBDS akan dikreditkan ke Akaun Saya/Kami. 6.6 Saya/Kami akan melindungi BIBDS daripada sebarang kerugian dan terus melepaskan BIBDS daripada menanggung kerugian daripada apa-apa kerosakan, kos atau kerugian termasuk akan tetapi tidak terhad kepada keseluruhan tempoh penyimpanan Emas dan penjualan Emas yang tidak dikutip oleh BIBDS. 7. Harga Belian 7.1 Harga belian yang lazim semasa bagi mana setiap pembelian yang dilakukan oleh Saya/Kami hendaklah disebut harga dalam Dollar Singapura (SGD) atau matawang asing lain sebagaimana yang ditentukan oleh BIBDS dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya bagi setiap gram dan pembayaran untuk harga belian yang akan dilakukan oleh Saya/Kami adalah di dalam Ringgit Brunei (BND) dan adalah tidak termasuk mana-mana perkhidmatan yang berkaitan dan cukai tempatan, jika ada. 7.2 Saya/Kami hendaklah memastikan bahawa terdapat dana yang mencukupi di dalam Akaun pada setiap masa bagi membolehkan BIBDS untuk membuat bayaran berkenaan dengan mana-mana pembelian Emas dan dengan ini membenarkan BIBDS untuk mendebit Akaun Saya/Kami untuk bayaran tersebut. Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa BIBDS tidak mempunyai kewajipan untuk melaksanakan sebarang pembelian jika tidak ada dana yang mencukupi di dalam Akaun Saya/Kami. 7.3 Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa jika BIBDS membeli Emas di bawah harga yang dinyatakan dalam Pesanan Belian yang dikeluarkan oleh BIBDS, perbezaan harga itu akan dikira sebagai komisyen BIBDS kerana bertindak selaku ejen Saya/Kami. 8. Penyimpanan Emas dengan rakan niaga BIBDS 8.1 Jika Saya/Kami memilih untuk menyimpan Emas dengan rakan niaga BIBDS, Saya/Kami akan melengkapkan ruangan pilihan simpanan di dalam Borang Pesanan Belian Emas dan bertanggungjawab untuk membayar caj-caj yang ditetapkan tertakluk kepada klausa 8.2 di bawah. 8.2 Perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan niaga BIBDS untuk menyimpan Emas sebagai wakil Saya/Kami diperuntukkan dalam Jadual A disini. 5 P a g e

6 8.3 Perkhidmatan adalah tertakluk kepada ketersediaan tempat penyimpanan dan apa-apa syarat-syarat lain sebagaimana yang ditentukan oleh rakan niaga BIBDS dari semasa ke semasa. 9. Pemeriksaan atau Pengutipan Emas di premis rakan niaga BIBDS 9.1 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa jika Saya/Kami membuat keputusan untuk memeriksa atau mengutip Emas tersebut, Saya/Kami boleh atas perbelanjaan sendiri pergi ke Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi, Kuala Lumpur, Malaysia untuk tujuan tersebut tertakluk kepada Saya/Kami memenuhi semua syarat-syarat di dalam klausa Saya/Kami mengakui bahawa tidak ada caj dikenakan bagi tiga puluh (30) hari pertama daripada tarikh pembelian Emas. Selepas tamat tempoh tiga puluh (30) hari, rakan niaga BIBDS akan mengenakan Yuran Perkhidmatan sebanyak Ringgit Brunei Sembilan Puluh (BND90.00) sahaja. 9.3 Saya/Kami mengakui bahawa syarat-syarat berikut digunapakai jika Saya/Kami berhajat untuk memeriksa atau mengutip Emas Saya/Kami: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Untuk memaklumkan BIBDS sekurang-kurangnya lima (5) Hari Perniagaan sebelum pemeriksaan atau pengutipan Emas; Untuk mengambil Surat Kuasa ( Surat ) daripada BIBDS sebelum lawatan; Surat berkenaan hanya boleh dibuka oleh kakitangan Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi. Jika Surat berkenaan telah diusik atau kelihatan telah dibuka sebelum lawatan tersebut, pelanggan tidak akan dibenarkan untuk memeriksa atau mengutip Emas mereka; Pelanggan hendaklah menyerahkan Surat bersama dengan pasport yang sah atau bentuk pengenalan yang lain kepada kakitangan Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi; Caj dikenakan yang digunapakai untuk pemeriksaan emas di Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi adalah sebagaimana yang terkandung di dalam Jadual A di sini. Wakil pelanggan tidak dibenarkan untuk memeriksa atau mengutip Emas tersebut. Jika wakil adalah Pentadbir bagi harta pusaka/waris, Emas tersebut boleh dihantar ke Negara Brunei Darussalam menurut klausa 6 dan 13 di sini. 9.4 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa BIBDS tidak boleh pada bila-bila masa di bawah apa-apa kewajiban atau obligasi untuk melayan sebarang permohonan ganti rugi atau tuntutan yang timbul dari kecuaian dan kelalaian Saya/Kami semasa memeriksa atau mengutip Emas di Pusat Perkhidmatan Emas Al Rajhi. 6 P a g e

7 10. Penjualan Emas 10.1 Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa saya akan memberi arahan kepada BIBDS untuk menjual Emas yang disimpan dengan selamat oleh rakan niaga BIBDS pada Hari Perniagaan dan hendaklah disertakan dengan berikut: (a) (b) (c) Resit asal atau nota kontrak bukti Pembelian dari BIBDS; Borang Pesanan Penjualan Emas yang lengkap dan/atau; Dokumen-dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh BIBDS Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa bagi penjualan Emas, BIBDS hanya menerima transaksi mengikut denominasi yang ditetapkan Saya/Kami bersetuju bahawa yuran pemprosesan Ringgit Brunei Dua Puluh Lima (BND25.00) sahaja dikenakan kepada Saya/Kami bagi setiap transaksi Penjualan Emas Bagi mengelakkan keraguan, Saya/Kami mengakui dan memahami bahawa BIBDS tidak akan pada bila-bila masa di bawah apa-apa kewajiban atau obligasi untuk membeli atau membeli semula Emas dalam keadaan-keadaan berikut:- (a) (b) (c) mana-mana Emas yang dikeluarkan dari rakan niaga BIBDS; mana-mana Emas yang dihantar ke Negara Brunei Darussalam atas permintaan Saya/Kami dan atas kos dan perbelanjaan Saya/Kami sendiri; menurut perkara (a) dan (b) di atas, BIBDS tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pampasan yang timbul dari apa-apa jua tuntutan yang berkaitan dengan Emas Tertakluk kepada klausa 10.1 di atas, BIBDS akan mengeluarkan nota kontrak yang memperincikan kuantiti Emas yang dijual, nombor siri dan nilai Emas pada masa arahan jualan tertakluk kepada keadaan Hasil jualan hendaklah dikreditkan ke Akaun Saya/Kami selepas transaksi jualan atau tempoh lain yang mungkin ditetapkan oleh BIBDS dan dipersetujui oleh Saya/Kami dari semasa ke semasa Saya/Kami mengakui dan bersetuju bahawa sebarang arahan kepada BIBDS untuk menjual Emas tidak boleh ditarik balik setelah BIBDS menerima arahan tersebut dan kuantiti Emas hendaklah tidak boleh kurang daripada LIMA RATUS (500) gram bagi Jongkong Emas dan LIMA PULUH (50) gram bagi Kepingan Emas (atau kuantiti minimum lain sebagaimana yang ditentukan oleh BIBDS dari semasa ke semasa). 7 P a g e

8 11. Harga Jualan 11.1 Harga Jualan semasa akan disebut harga oleh BIBDS dalam Dollar Singapura (SGD) atau mana-mana matawang asing lain yang mungkin ditentukan oleh BIBDS dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya bagi setiap gram pada masa transaksi dan harga Emas yang ada akan dikreditkan ke Akaun Saya/Kami adalah dalam Ringgit Brunei (BND) dan adalah tidak termasuk apa-apa perkhidmatan berkaitan dan cukai tempatan (jika ada) Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa jika BIBDS mampu menjual Emas lebih daripada harga yang dinyatakan di dalam Borang Pesanan Jualan Emas yang dikeluarkan oleh BIBDS, perbezaan harga akan dikira sebagai komisyen BIBDS yang bertindak selaku ejen Saya/Kami Sekiranya berlaku sebarang perbezaan di dalam harga Emas, BIBDS berhak untuk membatalkan mana-mana transaksi jualan Emas yang disebut harga dengan harga yang salah dan wang akan dikembalikan kepada Saya/Kami dan Emas akan kekal berada di dalam simpanan rakan niaga. 12. Pemindahan Hak Milik Emas 12.1 Saya/Kami dengan ini mengakui bahawa Saya/Kami adalah bebas untuk memindah Emas kepada sesiapa saja ( Pemilik Baru ) sebagai hadiah, jualan atau sebaliknya. Semua terma dan syarat-syarat di sini akan dikenakan kepada Pemilik Baru Saya/Kami mengakui bahawa Pemilik Baru hendaklah mempunyai kapasiti disisi undangundang untuk membuka dan mengekalkan Akaun sebelum pemindahan hak milik Jika Saya/Kami berhajat untuk memindah Emas kepada Pemilik Baru sementara Emas masih disimpan oleh rakan niaga BIBDS, Saya/Kami hendaklah terlebih dahulu mengeluarkan Emas dari simpanan rakan niaga BIBDS. Saya/Kami bersetuju untuk membayar kos pemindahan Emas dan apa-apa kos lain yang berkaitan dengan pemindahan tersebut sebagaimana yang dinyatakan di dalam Jadual A di sini Jika Pemilik Baru memerlukan BIBDS atau rakan niaganya untuk menyimpan Emas bagi pihaknya, Pemilik Baru hendaklah mempunyai Akaun dengan BIBDS, mengeluarkan surat notis pemindahan hak milik Emas dan melengkapkan dan menghadapkan borang-borang berkenaan sebagaimana yang ditetapkan oleh BIBDS. BIBDS akan mengeluarkan resit baru dan Pemilik Baru hendaklah menerima dan menandatangani Terma baru. 8 P a g e

9 13. Kematian atau Ketidakupayaan/Kecacatan 13.1 Sekiranya berlaku ketidakupayaan/kecacatan ke atas Saya/Kami, BIBDS berhak untuk bertindak mengikut arahan yang diberikan oleh Saya/Kami atau sesiapa sahaja tertakluk kepada pematuhan kepada syarat-syarat atau prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh BIBDS mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa Jika berlaku kematian, apa-apa tuntutan berkenaan dengan Emas hendaklah dibuat oleh Pentadbir harta si mati dan disertakan dengan salinan asal Surat Pentadbiran (Letter of Administration). 14. Penamatan Perkhidmatan Simpanan 14.1 Jika Saya/Kami berhajat untuk mengeluarkan Emas Saya/Kami dari simpanan rakan niaga BIBDS, Saya/Kami adalah berhak untuk berbuat demikian dengan memberikan notis secara bertulis kepada BIBDS mengenai dengan niat Saya/Kami Sebaik sahaja notis bertulis diberikan kepada BIBDS, Saya/Kami mengarahkan BIBDS untuk menguruskan penghantaran Emas ke Negara Brunei Darussalam mengikut proses penghantaran seperti yang dinyatakan di dalam Klausa 5 di sini dan dengan bayaran yang telah ditetapkan sebagaimana terkandung di dalam Jadual A Perjanjian ini. Selain itu, Saya/Kami boleh memilih untuk mengutip Emas secara peribadi di premis rakan niaga BIBDS atas kos dan perbelanjaan Saya/Kami sendiri menurut Klausa 9 di sini Tertakluk kepada Klausa 14.2 di atas dan setelah mendapat pengesahan dari rakan niaga BIBDS, BIBDS akan mengkredit ke dalam Akaun Saya/Kami mana-mana baki dari caj simpanan yang telah dibayar bagi tahun tertentu. 15. Penutupan Akaun 15.1 Saya/Kami bersetuju untuk mematuhi prosedur yang telah ditetapkan bagi menutup Akaun sebagaimana yang ditentukan secara mutlak oleh BIBDS Akaun tersebut akan dianggap ditutup setelah pengeluaran semua Emas yang ada dalam Akaun Saya/Kami atau apabila baki tidak ada langsung atau kosong melalui - penguatkuasakan undang-undang Walau apa pun dalam Klausa 15.1 di atas, Saya/Kami mengakui bahawa BIBDS adalah bebas untuk menutup Akaun pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberikan sebarang alasan. 9 P a g e

10 16. Notis Saya/Kami mengakui bahawa BIBDS boleh menyampaikan mana-mana / semua Notis kepada Saya/Kami melalui apa-apa bentuk komunikasi yang dianggap sesuai oleh BIBDS. 17. Lain-lain Hal 17.1 BIBDS tidak bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan penipuan oleh mana-mana pihak ketiga Jika sekiranya berlaku di mana BIBDS tersalah kredit akaun Saya/Kami, BIBDS berhak pada bila-bila masa untuk menarik balik kemasukan tersebut dan/atau menuntut jumlah berkenaan daripada Saya/Kami tanpa memberi notis atau sebarang pampasan kepada Saya/Kami BIBDS tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian secara tidak langsung, sampingan atau berbangkit atau kerosakan kepada Saya/Kami Pindaan kepada Terma ini (material atau sebaliknya) dianggap dilaksanakan apabila notis telah diberikan kepada Saya/Kami. Semua komunikasi yang dibuat oleh BIBDS dalam Klausa 16 hendaklah disifatkan telah diterima atau disampaikan kepada Saya/Kami Terma ini dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Saya/Kami bersetuju tanpa boleh menarik diri untuk menyerahkan semua percanggahan kepada bidang kuasa ekslusif Mahkamah-Mahkamah Negara Brunei Darussalam Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa pengiraan dan pembayaran Zakat (jika ada) adalah tanggungjawab Saya/Kami sepenuhnya Saya/Kami bertanggungjawab ke atas pembayaran mana-mana cukai yang dikenakan oleh pihak berkuasa (jika ada) yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan Emas Jika sekiranya terdapat ketidakseragaman dalam versi Bahasa Melayu dan versi Bahasa Inggeris pada Terma ini, versi Bahasa Inggeris adalah digunapakai. 10 P a g e

11 Jadual A JADUAL BAYARAN PERKARA KETERANGAN 1. Yuran Penyimpanan di Al Rajhi Bank Malaysia: A) Bagi Setiap transaksi pembelian emas: (i) Yuran penyimpanan = Berat X 0.5% x Harga jualan Bank bagi setiap gram x (Jumlah bulan / 12 bulan) Harga bagi setiap gram = jumlah belian / berat emas (ii) 6% GST Jumlah yuran penyimpanan = yuran penyimpanan + 6% GST B) Bagi tahun-tahun seterusnya: Yuran penyimpanan = Berat x 0.5% x Harga jualan Bank bagi setiap gram Harga bagi setiap gram = jumlah belian / berat emas (ii) 6% GST Jumlah yuran penyimpanan = yuran penyimpanan + 6% GST Contoh Pengiraan: Bagi Setiap transaksi pembelian emas: A) Seandainya Pelanggan A melabur SGD 2,766.40, untuk 50 gram Emas pada bulan Ogos Pelanggan A akan dikenakan caj SGD 4.89 bagi tahun gm x 0.5% x x 4/12 = $ 4.61 Jumlah yuran penyimpanan = = $4.89 Bagi Setiap Tahun / Tahun Berikutnya B) Seandainya nilai Emas ialah SGD 2, bagi 50 gm Emas pada 1 Jan 2015, Pelanggan A akan dikenakan caj sebanyak SGD bagi tahun gm x 0.5% x = $ Jumlah yuran penyimpanan = = $ P a g e

12 2. Yuran Takaful: A) Bagi Setiap transaksi pembelian: (i) Yuran Takaful = Berat x 0.30 x baki tempoh (jumlah bulan / 12 bulan) (ii) 6% GST Jumlah Yuran Takaful = Yuran Takaful + 6% GST B) Bagi Setiap Tahun atau Tahun-Tahun Berikut (i) Yuran Takaful = Berat (gram) x 0.3 (ii) 6% GST Jumlah Yuran Takaful = Yuran Takaful + 6% GST Contoh Pengiraan: Bagi Setiap transaksi pembelian: A) Seandainya Pelanggan A melabur SGD 2,766.40, bagi 50 gram Emas pada bulan Ogos Pelanggan A akan dikenakan caj sebanyak SGD 5.30 bagi tahun g x 0.30 x (4/12 bulan) = SGD5.00 Jumlah Yuran Takaful = = $5.30 Bagi Setiap Tahun atau Tahun-Tahun Berikut B) Seandainya nilai Emas ialah SGD 2, bagi 50 gm Emas pada 1 Jan 2015, Pelanggan A akan dikenakan caj SGD bagi tahun g x 0.30 = SGD 15 Jumlah Yuran Takaful = = $ P a g e

13 3. Penghantaran daripada AlRajhi kepada BIBDS BND2, bagi setiap 2kg atau kurang bagi kepingan Emas/ Jongkong Emas 4. Penerbitan Semula Nota Kontrak BND2.00 atau apa-apa jumlah yang akan ditetapkan oleh BIBDS dari semasa ke semasa. 5. Pemindahan Emas kepada Pemilik Baru BND10.00 bagi setiap Nota Kontrak 6. Yuran Pemprosesan BIBDS BND25.00 bagi setiap Perdagangan 7. Pemeriksaan Emas di Premis Rakan Niaga BIBDS 30 hari pertama dari tarikh pembelian - Percuma Selepas 30 hari dari tarikh pembelian Caj B$90.00 akan dikenakan dan akan didebit dari akaun pelanggan * Sila ambil perhatian bahawa BIBDS berhak untuk mengkaji semula yuran penyimpanan dan yuran takaful dari semasa ke semasa. BIBDS akan memberikan notis yang munasabah kepada pelanggan mengenai sebarang pindaan melalui apa-apa cara yang BIBDS anggap sesuai dan penyemakan itu akan secara konklusif mengikat pelanggan. 13 P a g e

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut:

Tarikh: Jenis instrumen yang boleh disediakan kepada anda di bawah SBLC diringkaskan seperti berikut: HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Surat Kredit Tunggu Sedia. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ), Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") dan PETRONAS Dagangan Berhad

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan juga membaca terma dan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Page 1 of 9. Kepada: CIMB Bank Berhad. ... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK. Tuan,

Page 1 of 9. Kepada: CIMB Bank Berhad. ... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK. Tuan, Kepada: CIMB Bank Berhad... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini memohon dan membenarkan CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) ("Bank") dan. ("Pelanggan")

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) (Bank) dan. (Pelanggan) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat 671380-H) ("Bank") dan ("Pelanggan") PERJANJIAN PENYELENGGARAAN Sehubungan dengan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah diberikan oleh CIMB ISLAMIC

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ) KEMPEN ICM-UT KFH MALAYSIA ( KEMPEN ) Promosi ini akan dilanjutkan dari 7 Mac 2017 kepada 31 Disember 2017 dan Fasal 1 telah dipinda untuk

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan...

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Akaun Deposit

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ).

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ). Tarikh terbitan: 6 April 2017 Kempen PowerSME Amazing Deals 2 1. Tempoh Kempen Kempen PowerSME Amazing Deals 2 ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 1 April 2017 dan berakhir

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco 1hb Januari 2018 28hb Februari 2018) 1) Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco ( Kempen ini ) dianjurkan bersama CIMB Bank

Lebih terperinci

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK

HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK HELAIAN PENZAHIRAN PRODUK (Baca Helaian Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Bil Penerimaan-i (BP-i). Pastikan juga membaca terma dan syarat am. Minta penjelasan dari kami

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun.

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun. HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Capital Investment-linked Takaful Plus. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Sebagai balasan kepada CIMB Bank Berhad ("Bank") yang membuka Akaun Pelaburan Emas CIMB Bank melalui CIMB Clicks (selepas ini dirujuk sebagai

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Had Kemudahan: Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit-i BSN Al- Aiman Platinum/Emas/Klasik Visa/MasterCard. Pastikan anda juga membaca

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK

LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk melanggan Resit Amanah-i / Resit Amanah dalam Matawang Asing-i (RA-i). Pastikan anda juga membaca terma-terma

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN

POLISI PEMBELIAN. Pembelian Produk Samak. Produk Pesanan SAMAK SERTU SERVICES SDN BHD POLISI PEMBELIAN Sila baca dokumen ini dengan teliti kerana ia mengandungi terma & syarat yang telah anda persetujui untuk dipatuhi jika anda terus menggunakan esamak. Di bawah merupakan Terma & Syarat ("Syarat") yang

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

Kepada: CIMB Bank Berhad

Kepada: CIMB Bank Berhad Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. 2015 ( Kempen ini ) akan berlangsung dari 1 September 2015 hingga 29 Februari 201, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap TEMPOH KEMPEN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci