PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN"

Transkripsi

1 Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan 239 BAB A12 PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan isu-isu mengenai pentadbiran sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan yang meliputi tajuk-tajuk berikut: Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan Pentadbiran Sijil Takaful Borang Cadangan Dokumen Sijil Endorsemen Notis Pembaharuan Dokumen untuk Pelepasan Cukai bagi Bayaran Sumbangan Takaful Perubatan dan Kesihatan A12.1 PENTADBIRAN SIJIL TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Pentadbiran sijil melibatkan pertukaran dan pengeluaran dokumen sebagai bukti kewujudan kontrak Takaful yang sah. Dokumen berkenaan termasuk perkara-perkara berikut: 1. Borang Cadangan 2. Sijil 3. Endorsemen 4. Notis Pembaharuan 5. Bukti bayaran sumbangan Takaful Perubatan dan Kesihatan bagi tujuan pelepasan cukai Seksyen 27 Akta Takaful 1984 menyatakan tentang kawalan dan penghantaran borang cadangan, sijil dan risalah pengendali Takaful

2 240 Amalan Asas Takaful kepada pihak Bank Negara Malaysia. Sebagai tambahan, Seksyen 27 Akta juga menyatakan bahawa Bank Negara Malaysia akan menjelaskan tentang kod amalan terbaik mengenai diskripsi borang cadangan, sijil dan risalah. A12.2 BORANG CADANGAN Borang cadangan pelan Takaful perubatan dan kesihatan merupakan sebahagian dari kontrak Takaful. Pencadang menandatangani borang cadangan sebagai mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan sepanjang pengetahuannya adalah benar dan betul, dan pengendali Takaful mengeluarkan sijil berdasarkan dari maklumat diatas. Borang cadangan merupakan dokumen yang sangat penting kerana biasanya ia dikepilkan bersama sijil dan menjadi sebahagian dari kontrak Takaful. Oleh yang demikian, pengendali hendaklah mengambil perhatian sepenuhnya terhadap ketepatan isi kandungannya demi menjaga kepentingan kedua-dua belah pihak iaitu pengendali Takaful dan peserta Tujuan Borang Cadangan Tujuan diadakan borang cadangan ialah untuk membantu pengendali Takaful mengumpulkan maklumat yang diperlukan bagi tujuan pengunderaitan. Maklumat yang diperolehi dapat membantu pengunderait menilai dengan cepat dan tepat. Dari segi amalan, borang cadangan kerap digunakan untuk menilai perkara yang berkaitan dengan risiko yang mudah, dimana maklumat boleh disediakan dalam format yang tersusun Struktur Borang Cadangan Borang cadangan biasanya dibahagikan kepada beberapa bahagian dimana setiap bahagian direka untuk mendapatkan maklumat tertentu. Walaupun bentuk borang cadangan mungkin berbeza antara satu pengendali Takaful dengan pengendali Takaful yang lain,

3 Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan 241 kebanyakannya berkisar kepada keperluan memberitahu dan mengemukakan maklumat-maklumat berikut: 1. Bahagian 1 (Maklumat Am), 2. Bahagian 2 (Maklumat Perubatan), Kenyataan atau Laporan Ejen, dan tandatangan semua pihak yang terlibat dalam kontrak berkenaan. Soalan-soalan yang terdapat dalam borang cadangan bukanlah menyeluruh dan pencadang bertanggungjawab untuk mendedahkan semua fakta material walaupun ia mungkin tidak ditanya dalam borang berkenaan. Dibawah Seksyen 11 Garis Panduan Perniagaan Takaful Perubatan dan Kesihatan, pengendali Takaful bertanggung jawab mengambil langkah-langkah yang sewajarnya membantu pencadang melaksanakan tanggungjawab mendedahkan atau memberitahu maklumat-maklumat penting bagi tujuan penilaian pengunderaitan Kandungan Borang Cadangan Berhubung dengan Seksyen 11 Garis Panduan Perniagaan Takaful Perubatan dan Kesihatan, sub-seksyen 11(a) dan 11(b) menyatakan bahawa pengendali Takaful hendaklah memastikan semua borang cadangan:- 11 (a) memasukkan soalan-soalan khusus yang direka untuk mendapatkan maklumat yang relevan kepada keputusan pengendali Takaful sama ada untuk menerima atau menolak risiko, kadar sumbangan dan syarat-syarat yang dikenakan. 11 (b) secara jelas meminta pencadang mendedahkan apa-apa keadaan lain yang difikirkan penting, tanpa mengira yang pengendali Takaful dengan sebaik mungkin telah merangka soalan yang khusus di bawah perenggan 11 (a) di atas.

4 242 Amalan Asas Takaful Biasanya borang cadangan mengandungi perkara-perkara berikut: 1. Kenyataan pemberitahuan seperti yang disyaratkan dibawah Akta Takaful 1984 Seksyen 28 Akta Takaful 1984 menghendaki pencadang mendedahkan atau memberitahu secukupnya fakta-fakta yang ia ketahui. Kenyataan tersebut berbunyi Anda dikehendaki menyatakan dalam borang cadangan, keterangan yang lengkap dan jujur mengenai segala fakta yang anda ketahui atau anda sepatutnya mengetahui; sekiranya tidak, sijil yang dikeluarkan akan menjadi tidak sah. 2. Soalan-soalan am mengenai pencadang Borang cadangan Takaful perubatan dan kesihatan mengandungi soalan-soalan asas mengenai butir-butir peribadi pencadang seperti berikut: a. Nama pencadang bagi tujuan pengenalan diri. Walau bagaimanapun, nama juga dapat memberi petunjuk mengenai aspek risiko yang dicadangkan. Sebagai contoh, nama syarikat biasanya dapat menunjukkan jenis perniagaan yang dijalankan. b. Alamat surat menyurat pencadang c. Alamat tentang risiko. Alamat dapat menyediakan petunjuk tempat kerja pencadang. Maklumat ini penting kerana lokasi yang berisiko tinggi bukan sahaja meningkatkan kemungkinan berlaku kerugian, tetapi juga tahap keterukan kerugian yang akan ditanggung. d. Pekerjaan pencadang. Pekerjaan yang berbeza mempunyai tahap risiko yang berbeza juga. Contohnya, dari perspektif Takaful perubatan dan kesihatan, pekerja di tapak pembinaan dianggap melibatkan pekerjaan yang berisiko tinggi berbanding dengan pekerja pejabat.

5 Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan Maklumat mengenai insurans / Takaful yang dimiliki sekarang & terdahulu. 4. Soalan-soalan khusus mengenai sejarah perubatan dan kesihatan. Soalan mungkin meliputi perkara-perkara berikut: a. Sejarah keluarga & perubatan b. Tabiat merokok c. Hobi yang merbahaya d. Soalan berkaitan AIDS 5. Dibawah Seksyen 13 garis panduan yang sama, borang cadangan yang digunakan hendaklah mengandungi kenyataan pengisytiharan, yang memasukkan maklumat minimum berikut:- a. Aqad (kontrak) yang mengikat peserta Takaful; b. Aqad (kontrak) yang mengikat peserta dan pengendali Takaful; c. Peruntukan keuntungan dan surplus pelaburan kepada peserta; dan d. Peruntukan keuntungan, surplus dan yuran kepada pengendali Takaful. 6. Dibawah fasal pengisytiharan, terdapat peruntukan yang memerlukan tandatangan pencadang berserta tarikh tandatangan. Pencadang perlu menandatangani borang cadangan berkenaan kerana ia menandakan tawaran kontrak tersebut. A12.3 DOKUMEN SIJIL Pengendali Takaful menyediakan dokumen sijil yang menandakan ia adalah bukti bertulis kontrak Takaful. Dalam usaha untuk diterima sebagai keterangan dalam mahkamah undang-undang, sijil Takaful perlu disetemkan selaras dengan peruntukan Akta Setem. Dokumen yang kerap disediakan oleh pengendali Takaful adalah merupakan

6 244 Amalan Asas Takaful jenis jadual yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang berbeza dengan butir-butir risiko tertentu yang dilindungi dimasukkan ke dalam satu bahagian dokumen sijil yang dikeluarkan oleh pengendali Takaful Struktur Dokumen Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan Jadual didalam dokumen sijil dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu: 1. Tajuk Di bawah seksyen ini, nama penuh dan alamat berdaftar Pengendali Takaful dicetak dibahagian atas muka surat hadapan. 2. Pendahuluan atau Klausa Kuatkuasa Klausa ini memperkenalkan atau menyebut tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak pengendali Takaful dan peserta. Klausa pendahuluan ini menjadi rujukan sekiranya pelan Takaful keluarga yang dimaksudkan adalah berdasarkan dari borang cadangan berserta perisytiharan. Klausa ini juga menyatakan bahawa peserta telah membayar sumbangan atau telah bersetuju untuk membayar sumbangan sebagai balasan. 3. Klausa Operasi Klausa ini menerangkan tentang kandungan penting kontrak dengan menyatakan peril yang dilindungi dibawah sijil ini dan keadaan-keadaan yang menjadikan pengendali Takaful bertanggungjawab untuk membuat bayaran atau seumpamanya kepada peserta.

7 Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan Pengecualian Pengecualian adalah had atau batasan skop perlindungan Takaful. Ia telah menjadi amalan untuk menyatakan semua bentuk pengecualian dibawah satu bahagian yang berasingan di dalam dokumen sijil. Pengecualian disertakan dalam sijil kerana terdapat peril atau kerugian tertentu yang tidak boleh dilindungi di bawah sijil Takaful. Sebelum dokumen sijil berjadual diperkenalkan, pengecualian biasanya dinyatakan dibahagian fasal kuatkuasa dan syarat-syarat. 5. Jadual manfaat Seksyen ini mengandungi semua maklumat bercetak yang berkaitan dengan kontrak berkenaan. Manfaat yang disediakan dibawah sijil ini hendaklah dinyatakan dengan terang dan nyata supaya peserta dapat memahami isi kandungannya serta boleh dijadikan rujukan. Ini biasanya dilakukan dengan menyediakan jadual faedah secara berasingan atau mukasurat khas dalam sijil. Contohnya, dalam sijil Takaful perubatan dan kesihatan, jadual manfaat menyatakan maklumat berikut: nama dan alamat peserta sumbangan nombor sijil tarikh dikeluarkan agensi tarikh lahir peserta tempoh perlindungan Takaful pekerjaan peserta fasal pengecualian tertentu pelbagai jenis dan amaun manfaat

8 246 Amalan Asas Takaful 6. Klausa Penyaksian (attestation) atau Tandatangan Klausa ini dinamakan sedemikian kerana ia memperuntukkan kepada pengendali Takaful untuk menyatakan tanggungjawabnya. Sijil Takaful ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa oleh pengendali Takaful. 7. Syarat-syarat Dalam kontrak Takaful, syarat-syarat perlindungan berbentuk nyata / tersurat atau tidak nyata / tersirat. Syarat tersirat biasanya berkaitan dengan perkara-perkara berikut: Tanggungjawab Penuh Percaya Mutlak (Utmost Good Faith) Kewujudan kepentingan boleh lindung (insurable interest) Kewujudan perkara pokok produk Takaful, dan Mengenal pasti perkara pokok produk Takaful. Pengendali Takaful akan mencetak syarat-syarat nyata dalam sijil dan memantau perlaksanaan kontrak Takaful. Apabila syaratsyarat nyata tidak dinyatakan, kontrak Takaful akan tertakluk hanya kepada syarat-syarat yang tersirat. Berikut adalah tiga kategori syarat-syarat kontrak yang melibatkan masa sebagai elemen penting:- Syarat-syarat Sebelum Kontrak Untuk memastikan kontrak Takaful sah, terdapat syaratsyarat yang perlu dipenuhi sebelum sesuatu kontrak itu mejadi sah. Ia termasuk syarat tersirat seperti Penuh Percaya Mutlak dan kepentingan boleh insurans. Syarat-syarat Semasa Kontrak Untuk memastikan kontrak kekal sah selepas dikeluarkan, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Syarat-syarat

9 Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan 247 yang menghendaki peserta memberitahu pengendali Takaful tentang sebarang perubahan atau pindaan terhadap risiko yang dilindungi adalah contoh syarat-syarat semasa kontrak. Ia meliputi syarat-syarat nyata yang disenaraikan dalam sijil seperti perantaraan, sumbangan, subrogasi dan sebagainya. Syarat-syarat Sebelum Liabiliti Syarat-syarat ini perlu dipenuhi sebelum pengendali Takaful bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan. Syarat pemberitahuan dalam Takaful kebakaran adalah contoh syarat sebelum liabiliti. 8. Daftar Sijil: Setiap pengendali Takaful yang berdaftar di bawah Akta Takaful 1984 hendaklah mewujudkan dan menyelenggara daftar sijil Takaful dalam bentuk tertentu seperti yang diperuntukkan, dan selain dari perkara yang dikecualikan, daftar sijil hendaklah disimpan di pejabat pengendali Takaful yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Adalah menjadi keperluan undang-undang di bawah Seksyen 15 Akta Takaful 1984, bahawa pengendali Takaful dikehendaki mengendali dan mengemaskinikan daftar semua sijil yang telah dikeluarkan, dan tiada satu pun sijil berkenaan dikeluarkan dari daftar selagi pengendali Takaful masih menanggung liabiliti keatas sijil berkenaan. Daftar sijil digunakan sebagai rekod rasmi sijil yang dikeluarkan oleh pengendali Takaful. Daftar polisi boleh disimpan dalam bentuk kad atau lembaran lejer atau cetakan komputer kerana Akta Takaful 1984 tidak menetapkan bentuk catatan rekod yang khusus bagi tujuan berkenaan. A12.4 ENDORSEMEN Pengendali Takaful akan mengeluarkan sijil dalam bentuk standard meliputi peril tertentu dan mengecualikan yang lainnya. Walau

10 248 Amalan Asas Takaful bagaimanapun, sekiranya timbul keperluan untuk meminda terma dan syarat sijil, pengendali Takaful akan mengepilkan satu atau lebih memorandum atau endorsemen pada sijil. Endorsemen membentuk sebahagian dari sijil dan merupakan bukti kontrak. Pindaan yang dibuat mungkin berkaitan dengan mana-mana yang berikut: o o o o o o perubahan amaun manfaat perubahan kepada mana-mana tempoh manfaat maksimum perluasan perlidungan Takaful untuk melindungi tambahan ahli keluarga perubahan risiko pekerjaan pembatalan Takaful pertukaran nama dan alamat peserta A12.5 NOTIS PEMBAHARUAN Untuk produk Takaful Perubatan dan Kesihatan pembaharuan tahunan (biasanya pelan asas), pengendali Takaful biasanya mengeluarkan notis pembaharuan satu atau dua bulan lebih awal dari tarikh tamat tempoh, mengingatkan peserta tentang sijil yang akan tamat tempoh pada tarikh tertentu. Walaupun tiada obligasi dari segi undang-undang bagi pengendali Takaful untuk memberitahu peserta, ia telah menjadi amalan biasa dan dianggap sebagai sebahagian dari urus khidmat pelanggan pengendali Takaful. Notis pembaharuan mengandungi semua butiran penting sijil termasuk: nama peserta nombor sijil tarikh tamat sijil amaun sumbangan tahunan pindaan syarat-syarat sijil (sekiranya berkenaan).

11 Pentadbiran Sijil Takaful Perubatan dan Kesihatan 249 Pengendali Takaful juga memasukkan nota meminta peserta mendedahkan sebarang perubahan material terhadap risiko sejak tarikh kuatkuasa sijil (atau tarikh terakhir pembaharuan sijil). Untuk kontrak jangka panjang Takaful Perubatan dan Kesihatan, sumbangan biasanya dibayar berdasarkan kekerapan bayaran yang telah dipersetujui terlebih dahulu, umpamanya bulanan, suku tahunan, setengah tahun atau tahunan. Dalam hal ini, pengendali Takaful akan menghantar notis pemberitahuan sumbangan tiga atau empat minggu sebelum tarikh jatuh bayaran. Sekiranya terdapat bayaran sumbangan yang tertunggak, iaitu tidak dibayar dua atau tiga minggu selepas tarikh jatuh bayaran, pengendali Takaful akan menghantar Notis Peringatan Sumbangan kepada peserta. A12.6 DOKUMEN UNTUK PELEPASAN CUKAI BAGI BAYARAN SUMBANGAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Peraturan percukaian masa kini membenarkan seseorang individu pembayar cukai pemastautin Malaysia menikmati tambahan potongan cukai seperti berikut: Potongan dari pendapatan boleh dicukai sehingga ke had maksimum RM 3,000 atas bayaran sumbangan Takaful pendidikan dan Takaful perubatan. Potongan dari pendapatan boleh dicukai sehingga ke had maksimum RM 6,000 atas bayaran sumbangan sijil Takaful dan sumbangan kepada skim persaraan yang diluluskan. Tempoh perlindungan Pelan Takaful Perubatan dan Kesihatan hendaklah dalam jangka masa 12 bulan atau lebih. Perbelanjaan yang ditanggung hendaklah yang berkaitan dengan rawatan perubatan disebabkan penyakit, kemalangan atau hilang upaya. Pelan ini mungkin dalam bentuk sijil asas atau sebagai pelan tambahan (rider) kepada sijil Takaful Keluarga. Sekiranya perlindungan dalam bentuk

12 250 Amalan Asas Takaful pelan tambahan, hanya sumbangan pelan tambahan yang layak mendapat potongan cukai. Lembaga Hasil Dalam Negeri memerlukan bukti bayaran sumbangan bagi melayakkannya mendapat kemudahan potongan cukai. Oleh itu, peserta dinasihatkan untuk menyimpan segala resit bayaran bagi tujuan pengauditan cukai dan pengesahan bayaran.

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Tuntutan Takaful Perubatan dan Kesihatan 251 BAB A13 TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab A13 akan membincangkan isu-isu berkaitan tuntutan Takaful perubatan dan kesihatan, yang meliputi

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan Insurans Perubatan & Kesihatan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk memberikan anda kefahaman asas tentang insurans perubatan dan kesihatan (IPK). Ia memberikan anda maklumat asas

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Value Term Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1) Produk

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Jaminan Fideliti

Borang Cadangan Insurans Jaminan Fideliti LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel : 03 2619 9000 Fax : 03 2693 0111 www.libertyinsurance.com.my Borang Cadangan Insurans

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Basic Term Takaful Plan. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1)

Lebih terperinci

Tenangkan fikiran dan fokus kepada pemulihan anak anda apabila anda menerima pembayaran sekaligus setelah didiagnosis dengan mana-mana 43 Penyakit

Tenangkan fikiran dan fokus kepada pemulihan anak anda apabila anda menerima pembayaran sekaligus setelah didiagnosis dengan mana-mana 43 Penyakit Tenangkan fikiran dan fokus kepada pemulihan anak anda apabila anda menerima pembayaran sekaligus setelah didiagnosis dengan mana-mana 43 Penyakit Kritikal yang dilindungi: i: Crisis Protector ii: Crisis

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Kargo Marin. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kargo Marin.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Kargo Marin. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kargo Marin. HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kargo Marin. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Kargo Marin

Lebih terperinci

Borang Cadangan Allianz Shield

Borang Cadangan Allianz Shield Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (735426-V) Borang Cadangan Allianz Shield Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad ( Syarikat ) adalah berlesen di bawah Akta Perkhidmatan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai AGRO Mabrur-i. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk apakah ini?

Lebih terperinci

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun.

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun. HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Capital Investment-linked Takaful Plus. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

: Milvik Malaysia Sdn Bhd (Co. No W) (dikenali sebagai BIMA )

: Milvik Malaysia Sdn Bhd (Co. No W) (dikenali sebagai BIMA ) POLISI BIMA LIFE Penanggung Insurans Polisi Pemegang Polisi Induk Orang yang Diinsuranskan : Allianz Life Insurance Malaysia Berhad : BIMA Life : Milvik Malaysia Sdn Bhd (Co. No. 1287372-W) (dikenali sebagai

Lebih terperinci

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER Memberikan anda sokongan di saat-saat yang diperlukan. www.takaful-ikhlas.com.my 15 KEHIDUPAN PENUH DENGAN KETIDAKTENTUAN. KAMI MELINDUNGI ANDA. Ramai tidak

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak Pengenalan Buku kecil ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami Pelan Takaful Pendidikan Anak (PTPA). Maklumat yang diberikan di sini hanyalah secara umum sahaja kerana setiap

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Foreign Worker Compensation Scheme Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci

Qard Ia bermakna pinjaman tanpa faedah yang Pengendali Takaful sediakan jika berlakunya defisit dalam APRP.

Qard Ia bermakna pinjaman tanpa faedah yang Pengendali Takaful sediakan jika berlakunya defisit dalam APRP. Lembaran Pendedahan Produk Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk menyertai Takaful 3asyCare. Sila pastikan anda telah membaca terma umum dan syarat. Takaful 3asyCare Tarikh:

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di

Lebih terperinci

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER Perlindungan kewangan yang menyeluruh untuk anda dan keluarga anda. www.takaful-ikhlas.com.my 41 RINGANKAN BEBANAN KEWANGAN KELUARGA ANDA Seandainya musibah menimpa

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Kebakaran Tarikh: 2

Lebih terperinci

Borang Cadangan Star Rider

Borang Cadangan Star Rider LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693 0111 www.libertyinsurance.com.my Borang Cadangan Star

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA

SOALAN LAZIM PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA SOALAN LAZIM PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA A. PENGENALAN / TUJUAN PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Program Khas Pengakuan Sukarela ini merupakan Program Khas Pengakuan

Lebih terperinci

TAKAFULINK DANA SIMPANAN

TAKAFULINK DANA SIMPANAN TAKAFULINK DANA SIMPANAN PROFIL DANA 2018 TAKAFUL & KAMI Takaful secara harfiah bermaksud tanggungjawab, jaminan, jaminan kolektif dan usaha bersama. Secara umum, takaful diasaskan pada pengaturan koperasi

Lebih terperinci

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti?

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? PruBSN Warisan Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? A PruBSN Warisan Salah satu daripada matlamat dalam hidup adalah untuk memastikan mereka yang tersayang dijaga walaupun setelah ketiadaan

Lebih terperinci

FWD Payor Lite Rider. fwd.com.my

FWD Payor Lite Rider. fwd.com.my FWD Payor Lite Rider fwd.com.my 1 300 13 7988 FWD Payor Lite Rider Melindungi insan yang tersayang merupakan sesuatu yang murni, tetapi menyempurnakan janji anda untuk melindungi mereka adalah lebih luhur.

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

KREDIT DUA BELAH PIHAK DAN KREDIT SEBELAH PIHAK

KREDIT DUA BELAH PIHAK DAN KREDIT SEBELAH PIHAK LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA KREDIT DUA BELAH PIHAK DAN KETETAPAN UMUM NO. 11/2011 TARIKH KELUARAN: 20 DISEMBER 2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA Tarikh Keluaran: 20 Disember 2011 KANDUNGAN

Lebih terperinci

Borang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR)

Borang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR) orang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR) Skim Insurans Pembantu Rumah Pengenalan Skim ini telah direka untuk memberi anda dan pembantu anda perlindungan komprehensif 24 jam sehari. Anda/Pembantu

Lebih terperinci

Giro Takaful Pelindung

Giro Takaful Pelindung Giro Takaful Pelindung Pelan perlindungan kemalangan KOMPREHENSIF yang MEMENUHI KEPERLUAN anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pastikan Anda DILINDUNGI SETIAP MASA Kita seringkali mengambil mudah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN GRAND REFINANCING DEAL UNTUK PELANGGAN 2019

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN GRAND REFINANCING DEAL UNTUK PELANGGAN 2019 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

SOALAN LAZIM PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA

SOALAN LAZIM PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA SOALAN LAZIM PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA A. PENGENALAN / TUJUAN PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Program Khas Pengakuan Sukarela ini merupakan Program Khas Pengakuan

Lebih terperinci

JENIS-JENIS TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

JENIS-JENIS TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Jenis-Jenis Takaful Perubatan dan Kesihatan 205 BAB A10 JENIS-JENIS TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab ini akan membincangkan perkara-perkara berikut: Jenis-jenis pelan Takaful Perubatan dan

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA The Pacific Insurance Berhad (91603-K) Pejabat/Agen NOTIS PENTING BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA Nota: (i) Ketika mengisi borang ini sila pastikan semua soalan telah dijawab sepenuhnya. (ii)

Lebih terperinci

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Tentang borang ini Borang Mandat Bank Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Borang ini: merupakan bahagian penting proses kami berhubung dengan produk-produk dan

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02)

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN PROGRAM ASAS TREK HUFFAZ UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER APRIL 2019 (SESI 1/19/02) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH

Lebih terperinci

Francais (Pindaan) 1 D.R. 28/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Francais 1998.

Francais (Pindaan) 1 D.R. 28/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Francais 1998. Francais (Pindaan) 1 D.R. 28/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Francais 1998. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Kecurian

Borang Cadangan Insurans Kecurian LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel : 03 2619 9000 Fax : 03 2693 0111 www.libertyinsurance.com.my Borang Cadangan Insurans

Lebih terperinci

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara.

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. PRUretirement growth PERSARAAN Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. Pelan yang penting untuk tahun-tahun keemasan anda Sepintas lalu: PRUretirement growth membolehkan

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BENDAHARI UPNM 2017 275 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN 276 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN TATACARA TERIMAAN WANG 1.0 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal hendaklah memberi kuasa secara bertulis kepada Bendahari

Lebih terperinci

i-secure Soalan Lazim:

i-secure Soalan Lazim: i-secure Soalan Lazim: 1. Apakah i-secure? Apakah perlindungan yang ia tawarkan? i-secure ialah pelan takaful bertempoh. Pelan ini akan membayar jumlah yang dilindungi apabila berlakunya kematian atau

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

FWD Accidental Death Benefit Rider. fwd.com.my

FWD Accidental Death Benefit Rider. fwd.com.my FWD Accidental Death Benefit Rider fwd.com.my 1 300 13 7988 FWD Accidental Death Benefit Rider Kemalangan yang menimpa barangkali kecil atau mungkin mengancam nyawa. Anda perlu merancang kewangan anda

Lebih terperinci

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu.

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Mulakan langkah pertama untuk melindungi diri anda daripada perkara-perkara tidak terduga ketika anda menempuhi pengembaraan tanpa kerisauan dengan PruBSN

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh)

SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) Pindaan 1/2017 SURAT IKATAN AMANAH ini dibuat pada... (tarikh) ANTARA Penama yang dinyatakan di Bahagian I pada Jadual (kemudian daripada ini dirujuk sebagai Pengasas sebagai satu pihak) DAN Penama-penama

Lebih terperinci

PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA.... (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan... yang beralamat di...

PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA.... (Huruf Besar) No. Kad Pengenalan... yang beralamat di... UTHM/ORICC/R&D/034/2017 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) PERJANJIAN GERAN PENYELIDIKAN (SKIM PEMBANTU PENYELIDIK) PERJANJIAN ini adalah diperbuat pada... haribulan tahun... DI ANTARA... (Huruf

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Group Credit Term Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.)

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000.

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000. HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Personal Accident Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.)

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai mysme BizPartner. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. mysme BizPartner

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

1. Risalah ini tidak mengikat sebarang kontrak di antara anda dan Prudential BSN Takaful Berhad (PruBSN). Untuk maklumat lanjut mengenai pelan ini dan rider pilihan, sila rujuk kepada Ilustrasi Pelan,

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

PruBSN Gadai Janji. Lindungi rumah anda

PruBSN Gadai Janji. Lindungi rumah anda LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM PruBSN Gadai Janji Lindungi rumah anda PruBSN Gadai Janji Anda merupakan tunggak keluarga anda. Oleh itu, anda akan sentiasa berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan

Lebih terperinci

Liabiliti Majikan Terma & Syarat

Liabiliti Majikan Terma & Syarat Liabiliti Majikan Terma & Syarat POLISI LIABILITI MAJIKAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang menjalankan Perniagaan seperti perihalan dalam Jadual dan tidak menjalankan perniagaan lain bagi tujuan insurans

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1. Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpul dan Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Tersebut

NOTIS PRIVASI. 1. Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpul dan Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Tersebut NOTIS PRIVASI Berjaya Sompo Insurance Berhad ( BSIB ) mengumpul Data Peribadi anda apabila anda memohon untuk produk kami, melanggan khidmat kami atau berkomunikasi dengan kami. Kami akan mengguna dan

Lebih terperinci

Borang Pindaan - Senarai Individu Melulus

Borang Pindaan - Senarai Individu Melulus Tentang borang ini Borang Pindaan - Senarai Individu Melulus Borang ini: BUKAN mandat anda - mandat berasingan atau bukti lain yang boleh diterima oleh Bank berkaitan kuasa anda untuk meminda Senarai Individu

Lebih terperinci

Simpanan. Dapatkan Pemangkin untuk. Manfaat. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami.

Simpanan. Dapatkan Pemangkin untuk. Manfaat. Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Simpanan Dapatkan Pemangkin untuk Manfaat Sentiasa Mendengar. Sentiasa Memahami. Pengenalan 01 Jadikan impian anda satu kenyataan dengan Cash Booster! Kami ingin melancong setiap tahun sambil menyimpan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

TAKAFUL IKHLAS BERHAD HELAIAN KETERANGAN PRODUK

TAKAFUL IKHLAS BERHAD HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum membuat keputusan untuk mengambil Skim Takaful Kemasukan Hospital dan Pembedahan Pekerja Asing (SKHPPA). Sila pastikan juga bahawa

Lebih terperinci

PruBSN Gadai Janji. Lindungi rumah anda

PruBSN Gadai Janji. Lindungi rumah anda LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM PruBSN Gadai Janji Lindungi rumah anda PruBSN Gadai Janji Anda merupakan tunggak keluarga anda. Oleh itu, anda akan sentiasa berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan

Lebih terperinci

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia Giro Takaful Asas Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Satu-Satunya Pelan Yang Memberi PENINGKATAN Perlindungan Sejajar Dengan Perubahan Kehidupan

Lebih terperinci

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya

SURAT KUASA WAKIL. Bahawasanya PA SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil yang diberikan pada hari dan tahun yang dinyatakan di dalam Bahagian 1 Jadual oleh Pihak yang namanya, kenyataan dan / atau alamatnya dinyatakan dalam Bahagian 2

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials

Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials Sila baca Lampiran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membeli Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials.

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Takaful keluarga. Apakah takaful keluarga?

Takaful keluarga. Apakah takaful keluarga? Takaful keluarga Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami takaful keluarga. Ia memberikan maklumat asas supaya anda bleh mengajukan salan yang betul dan memahami

Lebih terperinci

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA KOPERASI KETETAPAN UMUM NO. 9/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA KOPERASI KETETAPAN UMUM NO. 9/2011 KETETAPAN UMUM NO. 9/2011 TARIKH KELUARAN: 16 NOVEMBER 2011 KANDUNGAN Muka surat Tarikh Keluaran: 16 November 11 1. Pendahuluan 1 2 Peruntukan berkaitan 1 3. Interpretasi 1 4. Koperasi 2 5. Layanan cukai

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Semua Risiko Peralatan Mesin

Borang Cadangan Insurans Semua Risiko Peralatan Mesin LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Menghulurkan bantuan bagi ketenangan anda. www.takaful-ikhlas.com.my 29 MENYOKONG ANDA SEMENTARA ANDA KEMBALI PULIH IKHLAS Hospital Benefit Secure Takaful Rider

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Sentiasalah bersedia tatkala kemalangan menimpa. www.takaful-ikhlas.com.my 7 KEMALANGAN BOLEH MENGUBAH HIDUP ANDA, JADI SENTIASALAH BERINGAT

Lebih terperinci

Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga.

Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga. Takaful Mega PA Takaful Prime Shield Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga. Ahli Kumpulan Takaful Satu pelan manfaat kemalangan yang memenuhi keperluan untuk seisi keluarga. Apabila sesuatu

Lebih terperinci

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: 1 D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful 1984. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

PERMOHONAN GERAN LATIHAN SKIM LATIHAN BAKAL PEKERJA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD ACT, 2001 (ACT 612)

PERMOHONAN GERAN LATIHAN SKIM LATIHAN BAKAL PEKERJA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD ACT, 2001 (ACT 612) Lampiran A PSMB/FWT/1/14 MyCoID PERMOHONAN GERAN LATIHAN SKIM LATIHAN BAKAL PEKERJA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD ACT, 2001 (ACT 612) Sila kemukakan borang permohonan beserta dokumen-dokumen sokongan

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle )

Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan kecuali

Lebih terperinci

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI

PELUPUSAN SYER DALA M SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 J ANUARI BORANG CKHT 1B PELUPUSAN SYER DALAM SYARIKAT HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1B : 60 hari selepas tarikh pelupusan syer dalam syarikat harta tanah. Penalti akan dikenakan

Lebih terperinci

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

PERBENDAHARAAN MALAYSIA WP 6.1/2013 KERAJAAN MALAYSIA Caruman Wang Simpanan Pekerja Untuk Pegawai-Pegawai Kerajaan Persekutuan Dan Negeri/Badan-Badan Berkanun Persekutuan Dan Negeri/Kuasa-Kuasa Tempatan PERBENDAHARAAN MALAYSIA

Lebih terperinci

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12

UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 UOB TERMA DAN SYARAT PROGRAM BAKI PENGURANGAN PEMINDAHAN BAKI - Pelan 11 & 12 Terma dan syarat ini akan diguna pakai untuk Program Baki Pengurangan Pemindahan Baki United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K)

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019

Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March Jun 2019 Terma dan Syarat Kempen Pengaktifan Kad Kredit-i Bank Islam Kempen Aktif, Belanja dan Dapatkan Pulangan Tunai Anda 1 March 2019 30 Jun 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan

Lebih terperinci

PANDUAN: PERKHIDMATAN BERCUKAI DIIMPORT

PANDUAN: PERKHIDMATAN BERCUKAI DIIMPORT CUKAI PERKHIDMATAN PANDUAN: PERKHIDMATAN BERCUKAI DIIMPORT Diterbitkan oleh : Jabatan Kastam Diraja Malaysia Bahagian Cukai Dalam Negeri Putrajaya 9 Januari 2019 Penerbitan Tarikh: 9 Januari 2019. Notis

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN RIDER PENGEMBARAAN PREMIER

BORANG CADANGAN RIDER PENGEMBARAAN PREMIER BORANG CADANGAN RIDER PENGEMBARAAN PREMIER The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala

Lebih terperinci

Kempen Bancassurance Regular Premium FD Hong Leong Tahun Baru Cina 2019

Kempen Bancassurance Regular Premium FD Hong Leong Tahun Baru Cina 2019 Kempen Bancassurance Regular Premium FD Hong Leong Tahun Baru Cina 2019 TEMPOH PROMOSI Kempen Bancassurance Regular Premium FD Hong Leong Tahun Baru Cina 2019 ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB )

Lebih terperinci

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang.

Nota: Hanya Ahli Kad yang mempunyai 5 unit kemasukan terkumpul berpeluang untuk menjadi pemenang. Terma dan Syarat Kempen Perbelanjaan Kad Kredit-i Bank Islam The More You Spend, The More You Earn 25 Februari 2019-31 Mei 2019 Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) menganjurkan Kempen

Lebih terperinci

Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Mulakan hari ini dengan pelan perubatan kami.

Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Mulakan hari ini dengan pelan perubatan kami. Rider Ultra Medic (Rider Tambahan Pilihan) Mulakan hari ini dengan pelan perubatan kami. Merancang untuk perlindungan kesihatan anda. Seiring dengan dunia yang pesat dengan kemajuan, kita juga sibuk berusaha

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Penggunaan tidak mandatori

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci