KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN"

Transkripsi

1 KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN 1. TAJUK 1.1 Aturan ini dinamakan Aturan Bagi Menjalankan Aktiviti Pembiayaan Koperasi Kakitangan FELCRA (M) Berhad. 1.2 Aturan ini diwujudkan dibawah undang-undang kecil 9 (4) (a) Koperasi ini dan dikuatkuasakan selepas diluluskan oleh Mesyuarat Agung Perwakilan. 2. TAFSIRAN Di dalam Aturan ini, melainkan jika konteksnya mengkehendaki makna yang lain; Akta ertinya Akta Koperasi 1993 dan pindaan-pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa ke semasa; Anggota seseorang yang telah diterima menjadi anggota Koperasi ini dan yang telah memenuhi kehendak undang-undang kecil 16; Aturan ertinya sesuatu peruntukan dalam Aturan ini; Aturan-Aturan ertinya Aturan-Aturan Bagi Menjalankan Aktiviti Pembiayaan Koperasi Kakitangan FELCRA (M) Berhad dan pindaan-pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa ke semasa; Gantirugi Ta wid ertinya keuntungan denda di bawah Prinsip Syariah Pengerusi Eksekutif ertinya Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebagaimana ditakrifkan menurut seksyen 2 Akta Koperasi 1993; Keuntungan ertinya perbezaan diantara harga jualan dengan harga belian dalam urus niaga jualbeli pembiayaan kepada anggota secara prinsip syariah Koperasi atau Koperasi ini ertinya Koperasi Kakitangan FELCRA (M) Berhad; Lembaga ertinya badan pengelola Koperasi ini yang padanya pengurusan hal-ehwal Koperasi ini diamanahkan sebagaimana yang ditakrifkan dibawah seksyen 2 Akta, dan dibentuk menurut undang-undang kecil 35; 1

2 Mesyuarat Agung Perwakilan ertinya Mesyuarat Agung Perwakilan tahunan atau Mesyuarat Agung Perwakilan khas Koperasi ini seperti diperuntukkan dalam undang-undang kecil 27; Pegawai ertinya pengerusi, setiausaha, bendahari atau mana-mana anggota lain Lembaga dan termasuklah mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh Peraturan atau undang-undang kecil untuk memberi arahan-arahan berkenaan dengan urusan Koperasi ini, sebagaimana yang ditakrifkan dibawah sekysen 2 Akta; Penjamin ertinya seorang anggota Koperasi ini yang bersedia menjamin sebarang pembiayaan Koperasi ini dan menandatangani perjanjian penjamin dan pengganti penjamin hendaklah diberi makna yang sama; Peraturan ertinya Peraturan-Peraturan Koperasi 1995 yang dibuat dibawah Akta dan pindaanpindaan yang dibuat kepadanya dari masa ke semasa; Undang-undang Kecil ertinya undang-undang kecil Koperasi ini dan termasuklah sebarang sesuatu pindaan berdaftar kepadanya. Yuran Terkumpul ertinya jumlah yuran dibawah undang-undang kecil 56 yang telah disumbangkan oleh anggota pada sesuatu tarikh tertentu. Perkataan-perkataan yang bererti tunggal atau jamak, masing-masing hendaklah meliputi tunggal atau jamak, dan perkataan yang bererti jenis lelaki hendaklah meliputi jenis perempuan. 3. Tujuan Tujuan Aturan ini diwujudkan ialah untuk merancang segala aktiviti yang berkaitan dengan pembiayaan, menjalankan aktiviti pembiayaan dengan sempurna, dan mengawal perjalanan aktiviti ini. 4. Sumber Wang Untuk Aktiviti Pembiayaan 4.1 Tertakluk kepada undang-undang kecil 54(2), sumber wang bagi melaksanakan pembiayaan ini boleh diperolehi dari Kumpulan Wang Koperasi seperti dalam undangundang kecil 54(1). 4.2 Perlaksanaan aktiviti pembiayaan Koperasi ini adalah tertakluk kepada keupayaan Kumpulan wang Koperasi ini dan Lembaga berkewajipan untuk memastikan pada satu-satu ketika bahawa peruntukkan bagi pembiayaan adalah dalam kadar yang berpatutan dengan Kumpulan Wang Koperasi pada masa itu; 2

3 4.3 Lembaga diberi kuasa dengan khusus untuk membuat peruntukan atau menambah atau mengurangkan peruntukan bagi mana-mana suatu atau semua jenis pembiayaan di bawah Aturan ini; 4.4 Lembaga adalah dengan ini diberi kuasa dengan khususnya, apabila permintaan pembiayaan melebihi peruntukkan, menambah sumber operasi aktiviti ini; Melalui pembiayaan / overdraft dari bank atau institusi kewangan yang lain (tertakluk kepada kuasa had setinggi-tinggi hutang yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung Perwakilan dibawah Undang-undang kecil 63); Menyediakan bagi anggota, pembiayaan peribadi dari pihak ketiga (termasuk bank dan institusi kewangan yang lain) dengan atau tanpa cagaran dari, atau bersama dengan pihak ketiga itu dan, jika perlu, menjaminkan pembiayaan sedemikian dan kutipannya bagi koperasi berdaftar atau gabungan atau kumpulan Koperasi berkenaan Menyediakan bagi anggota, pembiayaan peribadi dengan atau tanpa cagaran dari atau bersama dengan, mana-mana Koperasi berdaftar atau gabungan serta kumpulan koperasi berdaftar dan, jika perlu, menjaminkan pembiayaan sedemikian dan kutipannya bagi koperasi berdaftar atau gabungan atau kumpulan koperasi berkenaan. 4.5 Lembaga boleh menambah peruntukan pembiayaan dengan serah hak pembiayaan yang telah dikeluarkan kepada mana-mana pihak tanpa sebarang rujukan kepada peminjam atau penjaminnya. 5. Jenis Pembiayaan 5.1 Jenis pembiayaan dibahagikan kepada dua: pembiayaan yang dibiayai dari Kumpulan Wang Koperasi ini dan pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi dari, dan dibiayai, oleh pihak ketiga. 5.2 Jenis pembiayaan yang dibiayai oleh Kumpulan wang Koperasi ini adalah diwujud di bawah Aturan tertentu yang juga memerihalkannya seperti berikut: Pembiayaan Peribadi yang diwujud di bawah Aturan Pembiayaan 80% daripada jumlah Yuran Terkumpul yang diwujud di bawah Aturan Aturan Pembiayaan Membeli Barang yang diwujud di bawah Aturan Bagi setiap jenis pembiayaan yang dibiayai dari Kumpulan Wang Koperasi peruntukan Aturan-Aturan ini hendaklah dipakai tertakluk kepada sebarang peruntukan sebaliknya yang terkandung dalam Aturan yang mewujud dan perihalkannya. 6. Kelayakan Untuk Memohon Pembiayaan Selaras dengan peruntukkan undang-undang kecil 16, hanya anggota yang telah menjelaskan 6.1 Yuran masuk yang ditetapkan dibawah undang-undang kecil 13 (1); 6.2 Yuran bulanan sekurang-kurangnya enam (6) bulan; 3

4 6.3 Bayaran penuh sekurang-kurangnya dua ribu syer dalam tempoh enam (6) bulan adalah layak untuk memohon pembiayaan- pembiayaan Koperasi ini. Disyaratkan bahawa mana-mana anggota boleh, pada bila-bila masa, menjelaskan sekali gus, yuran bulanan enam (6) bulan atau bayaran penuh dua ribu ringgit syer atau kedua-duanya bagi tujuan melayakkan diri untuk memohon mana-mana pembiayaan Koperasi ini. Disyaratkan lagi, anggota baru boleh, dengan persetujuan Lembaga, menjelaskan bayaran yuran bulanan enam (6) bulan dan/atau bayaran dua ribu syer dengan membenarkan Koperasi memotong dari jumlah pembiayaan yang diluluskan bagi tujuan pembiayaan Peribadi. 7. Had Maksima Potongan Bayaran Balik Pembiayaan Dan Sebagainya Dari Gaji Bulanan Anggota 7.1 Jumlah keseluruhan potongan dari gaji bulanan pemohon pembiayaan termasuk yuran, bayaran balik segala pembiayaan (termasuk pembiayaan yang dipohon) kepada Koperasi ini serta kepada majikan dan pihak-pihak lain hendaklah tidak melebihi lima puluh peratus (50%) gaji tetap (termasuk elaun tetap) tertakluk kepada tambahan jumlah potongan sebanyak 25% lagi di mana ianya untuk membayar balik pembiayaan perumahan. 7.2 Peminjam tidak boleh memohon, tanpa persetujuan bertulis dari Koperasi ini, sebarang pendahuluan gaji atau pembiayaan dari majikannya (pembiayaan hari perayaan agama dan sebagainya) atau sebarang pembiayaan lain yang bayaran baliknya diuruskan melalui potongan gaji sehingga pembiayaan yang dipohon ini (termasuk keuntungan) telah dijelaskan dengan sepenuhnya. Pembiayaan atau baki pembiayaan boleh ditarik balik dengan serta merta jika peminjam melanggar peruntukan ini. 7.5 Pemohon hendaklah mengemukakan pengesahan gaji bulanan dan elaun tetap khususnya jika gaji pemohon yang dinyata dalam permohonan berbeza dengan gajinya dalam rekod Koperasi. 8. Jaminan 8.1 Sehingga Koperasi dapat menyediakan skim perlindungan insuran pembiayaan/skim perlindungan insuran pembiayaan, pemohon hendaklah mengemukakan sebilangan anggota yang mencukupi untuk menjamin bayaran balik pembiayaan dengan keuntungannya yang dapat diterima oleh Lembaga. 8.2 Seorang anggota boleh bertindak sebagai penjamin iaitu menjamin sesuatu pembiayaan selagi tanggungannya kepada Koperasi sebagai peminjam atau penjamin tidak melebihi sepuluh kali gaji bulanan dicampur dengan yuran terkumpulnya. 4

5 8.3 Pada menentukan tanggungan anggota sebagai penjamin setiap penjamin hendaklah dianggap sebagai peminjam kepada pembiayaan yang dijaminkannya walaupun ada lebih daripada satu penjamin bagi pembiayaan berkenaan. 9. Pembiayaan Tanpa Penjamin 9.1 Jika Koperasi tidak dapat menyediakan skim perlindungan insurans pembiayaan, tanpa menghiraukan mana-mana peruntukan Aturan-Aturan ini, Lembaga diberi kuasa untuk meluluskan pembiayaan tanpa jamin kepada pemohon pembiayaan yang menghadapi masalah mendapatkan penjamin tertakluk kepada syarat-syarat berikut; Semasa pembiayaan tanpa penjamin berjalan, tiada sebarang penangguhan ansuran bayaran baliknya dibenarkan Pada menjalankan kuasa dibawah Aturan ini, Lembaga hendaklah sentiasa mengutamakan kepentingan Koperasi. 10. Permohonan Pembiayaan Sesuatu permohonan pembiayaan hendaklah dibuat dalam borang permohonan rasmi yang ditentukan bagi pembiayaan berkenaan. Borang permohonan boleh didapati dengan percuma dan hendaklah dikemukakan ke pejabat Koperasi. 1. Bayaran Proses Permohonan Pemohon untuk mana-mana pembiayaan hendaklah membayar wang proses permohonan mengikut kadar dua peratus (2.00%) daripada jumlah pembiayaan dan seperti yang ditetapkan oleh Lembaga dari semasa ke semasa. Bayaran proses ini boleh dipotong dari jumlah pembiayaan yang diluluskan. 12. Kuasa Menguruskan Permohonan Pembiayaan Lembaga adalah khususnya diberi kuasa untuk menguruskan mana-mana permohonan pembiayaan. Pada menjalan kuasa ini Lembaga boleh, mengikut budibicaranya, melantik satu atau lebih anggotanya untuk menimbang, melulus, menghadkan jumlah pembiayaan atau menolak permohonan pembiayaan berdasarkan Aturan-Aturan ini dan/atau lunas-lunas yang ditetapkan oleh Lembaga. 5

6 13. Bayaran Balik Pembiayaan Secara Ansuran Bulanan Pembiayaan iaitu pokok pembiayaan serta keuntungannya hendaklah dibayar balik secara ansuran bulanan yang sama banyak dalam tempoh pembiayaan berkenaan. 14. Cara Bayaran Balik Pembiayaan 14.1 Kesemua ansuran bayaran balik pembiayaan bulanan termasuk keuntungan ( ansuran bulanan ) hendaklah dibuat oleh majikan peminjam berkenaan Pemohon pembiayaan hendaklah memberi kuasa kepada Koperasi ini untuk menguruskan bayaran ansuran tersebut menerusi potongan gaji sebelum gaji tersebut dibayar kepadanya Pemohon pembiayaan hendaklah memberi kuasa kepada majikannya melakukan potongan dari gaji bulanannya terhadap ansuran bulanan ( potongan tersebut ) sehingga pembiayaan serta keuntungannya dijelaskan dengan sepenuhnya ( kuasa menjalankan potongan tersebut ), dan majikan hendaklah bersetuju membayar potongan tersebut kepada Koperasi di atas nama Koperasi Kakitangan FELCRA (M) Berhad Peminjam bersetuju bahawa dalam melakukan potongan tersebut dan memajukannya kepada Koperasi, majikan berkenaan adalah bertindak sebagai ejen peminjam Peminjam tidak boleh tarik balik kuasa menjalankan potongan tersebut melainkan dengan kebenaran secara bertulis daripada Koperasi ini Jika peminjam, tanpa terlebih dahulu memperolehi persetujuan bertulis dari Koperasi ini, menarik balik kuasa menjalankan potongan tersebut sebelum pokok pembiayaan serta keuntungannya dijelaskan dengan sepenuhnya. Koperasi ini boleh mendapatkan perintah mahkamah supaya memerintah peminjam mengeluarkan kepada majikannya satu lagi kuasa untuk menjalankan potongan tersebut sehingga pokok pembiayaan serta keuntungannya dijelaskan dengan sepenuhnya ( perintah mahkamah tersebut ). Dan Koperasi ini boleh, dalam perintah mahkamah tersebut, mendapatkan dari peminjam segala perbelanjaan sebenar (kos perkhidmatan peguam, surat menyurat, pengangkutan, dan sebagainya) yang ditanggung oleh Koperasi ini dalam mendapatkan perintah mahkamah tersebut, Peruntukan ini adalah tambahan dan bukan sebagai ganti sebarang peruntukkan yang termaktub dalam Aturan Koperasi boleh menyediakan borang tertentu untuk peminjam memberi kuasa kepada majikannya kuasa menjalankan potongan tersebut dan untuk majikan menerima kuasa tersebut serta mengesahkan bahawa majikan akan melakukan dan memajukan potongan tersebut kepada Koperasi Aturan 17 tidak akan dikenakan ke atas peminjam yang majikannya enggan meneruskan potongan tersebut jika dia mencadangkan cara membayar balik ansuran bulanan yang diterima oleh Lembaga 6

7 15. Kadar Keuntungan ke atas Pembiayaan 15.1 Melainkan diperuntukkan sebaliknya berkaitan dengan sesuatu jenis pembiayaan tertentu, kadar keuntungan ke atas pokok pembiayaan yang dikeluarkan hendaklah dikira secara berterusan ( flat rate ) Kadar keuntungan ke atas pembiayaan kepada anggota boleh ditentukan oleh Lembaga dari masa ke semasa, tertakluk kepada syarat bahawa pindaan kadar keuntungan ini tidak boleh melebihi dua kali dalam tahun kewangan Koperasi ini dan perubahan kadar keuntungan tidak dilanjutkan kepada pembiayaan yang telah dikeluarkan pada tarikh perubahan kadar keuntungan itu dikuatkuasakan Kadar serta cara mengira kadar keuntungan ke atas pembiayaan kepada anggota boleh ditentukan oleh Lembaga dari masa ke semasa dengan mengambil kira kadar keuntungan serta cara mengiranya yang diamalkan oleh institusi-institusi kewangan mengikut syariat Islam Lembaga boleh, mengikut budibicaranya, tentukan kadar keuntungan yang minimum atas pembiayaan kecemasan Dalam menghitung kadar keuntungan atas pembiayaan, pecahan dalam sebulan hendaklah dihitung sebagai genap sebulan Dalam semua jenis pembiayaan, kadar keuntungan tidak dikenakan keatas baki keuntungan yang belum dituntut jika sekiranya pembiayaan dijelaskan sebelum genap tempohnya. 16. Menangguhkan bayaran balik pembiayaan Dalam keadaan-keadaan tertentu, Lembaga boleh, tertakluk kepada persetujuan Penjamin menimbangkan permohonan untuk menangguhkan bayaran balik pembiayaan. Jika penangguhan tersebut diluluskan, keuntungan keatas pembiayaan akan dikira termasuk tempoh tambahan. Bersama dengan permohonannya, Peminjam hendaklah mengemukakan persetujuan bertulis dari penjamin. 17. Notis Bayaran Balik Tertunggak Sekiranya terdapat kecuaian pembayaran mana-mana ansuran, Koperasi hendaklah memberi notis atau tuntutan bertulis melalui mel biasa kepada alamat terakhir peminjam dan penjaminpenjamin, jika ada, seperti dalam rekod Koperasi untuk menjelaskan tunggakan dalam jangkamasa tujuh (7) hari. Sebarang notis atau tuntutan bagi pembayaran wang yang pada masa itu kena dibayar oleh peminjam yang ditandatangani bagi pihak Koperasi oleh mana-mana kakitangan atau anggota Lembaga atau ejennya adalah sah. Sebarang tuntutan atau notis 7

8 sedemikian hendaklah disifat telah diterima pada masa surat ini boleh disampaikan mengikut perjalanan biasa pos. 18. Menarik Balik Pembiayaan 18.1 Lembaga hendaklah menarik balik segala pembiayaan (termasuk keu ntungannya) yang masih berbaki jika: Peminjam hilang keupayaan sebagai anggota di bawah undang-undang kecil 20 atau menarik diri sebagai anggota Koperasi ini mengikut undang-undang kecil 22 atau dibuang mengikut undang-undang kecil 23; Kedudukan pekerjaan peminjam difikirkan keraguan; Peminjam tidak menjelaskan yuran bulanan lebih dari tiga bulan berturut; Peminjam tidak menjelaskan bayaran balik pembiayaan (termasuk keuntungan) lebih dari tiga bulan berturut Peminjam memohon untuk atau dapatkan pendahuluan gaji atau pembiayaan dari majikannya yang bayaran baliknya diurus melalui potongan gaji dari transaksi tersebut menjejaskan bayaran balik pembiayaan Koperasi melalui potongan gaji Majikan peminjam gagal atau enggan meneruskan potongan tersebut atas apa jua sebab Pembiayaan serta keuntungannya hendaklah ditarik balik dengan memberi notis bertulis melalui mel biasa kepada alamat terakhir peminjam dan penjamin atau penjaminpenjaminnya, jika ada, seperti dalam rekod Koperasi dalam jangkamasa tujuh hari (7) hari. Sebarang notis atau tuntutan bagi pembayaran wang yang pada masa itu kena dibayar oleh peminjam yang ditandatangani bagi pihak Koperasi oleh mana-mana kakitangan atau Lembaga atau ejennya (termasuk firma peguam yang bertindak untuk Koperasi) adalah sah. Sebarang tuntutan atau notis sedemikian hendaklah disifat telah diterima pada masa surat itu boleh disampaikan mengikut perjalanan biasa pos Sekiranya perkara menarik balik pembiayaan dirujukkan kepada peguam Koperasi disebabkan peminjam tidak menghiraukan notis atau tuntutan di bawah Aturan 187, peminjam akan bertanggungjawab menjelaskan di atas segala perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Koperasi termasuk pembiayaan peguam yang dikenakan kepada Koperasi ini semasa menuntut, melakukan tindakan undang-undang dan mengutip pembiayaan yang ditarik balik itu dan peminjam serta penjamin bertanggunggjawab di atas pelbagai tanggungan yang berkaitan dengannya. 19. Konsesi yang diberi oleh Koperasi ini kepada peminjam dan/atau penjamin tidak menjejaskan sebarang hak, kuasa, keistimewaan atau remedi Koperasi ini Koperasi adalah berhak mempergunakan sebarang hak, kuasa, keistimewaan atau remedi yang ada padanya terhadap peminjam dan/atau penjamin pada serentak masa atau 8

9 pada bila-bila masa sebagaimana yang ditentukan oleh Koperasi mengikut budibicara yang tidak terbatas Mana-mana konsesi yang diberi kepada peminjam dan/atau penjamin dan/atau manamana kegagalan atau kelewatan atau peringatan oleh Koperasi dalam mempergunakan mana-mana hak, kuasa, keistimewaan atau remedi yang ada padanya terhadap peminjam dan/atau penjamin tidak akan menjejas mana-mana hak, kuasa, keistimewaan atau remedi berkenaan atau dianggap sebagai pelepasan hak, kuasa, keistimewaan atau remedi berkenaan atau dianggap permaafan terhadap sebarang pengingkaran manamana peruntukkan Aturan ini dan sebarang tindakan oleh Koperasi terhadap atau merujuk kepada mana-mana pengingkaran yang tersebut di atas tidak akan mempengaruhi atau menjejas mana-mana hak, kuasa, keistimewaan atau remedi Koperasi terhadap manamana pengingkaran yang lain atau yang berikutan atau yang berlanjutan. 20. Kuasa Pendedahan Tertakluk kepada peruntukan undang-undang Malaysia, Koperasi ini tidak boleh mendedahkan sebarang perkara dan maklumat yang mempunyai sebarang kaitan dengan satu atau lebih pembiayaan yang dipohon atau dikeluarkan di bawah Aturan ini termasuk butir-butir akaun peminjam dengan Koperasi ini kepada mana-mana pihak ketiga melainkan dengan kuasa bertulis yang diperolehi terlebih dahulu dari peminjam atau penjamin ikut mana yang berkenaan. Walau bagaimanapun Koperasi ini boleh membuat pendedahan kepada mana-mana pihak ketiga, sebarang maklumat peribadi mengenai peminjam atau penjamin (termasuk butir -butir akaun masing-masing dengan Koperasi ini) untuk tujuan mempergunakan mana-mana hak, kuasa, keistimewaan atau remedi yang ada padanya terhadap dan / atau penjamin yang ingkar sebarang terma pembiayaan atau penjaminan. 21. Kewajipan Dan Tanggungan Penjamin Beban yang dipikul oleh penjamin adalah begitu berat dan termasuk kewajipan dan tanggungan yang diturunkan dalam Aturan ini. 21.1Penjamin bersetuju BERSESAMA dan BERASINGAN sekiranya peminjam gagal untuk menjelaskan jumlah pembiayaan atau ansuran bersama dengan kadar keuntungan yang ditentukan dalam dokumen pembiayaan maka di atas tuntutan, BERSESAMA dan BERASINGAN akan menjelaskan jumlah pembiayaan atau ansuran bulanan termasuk apa jua keuntungan di atas pembiayaan yang bersangkutan kepada Koperasi ini atau pemegang serah hak Dengan menandatangani dokumen pembiayaan sebagai penjamin, setiap penjamin bersetuju Koperasi ini boleh menguatkuasakan dokumen pembiayaan berkenaan terhadap setiap penjamin seolah-olah penjamin adalah peminjam dan Koperasi ini tidak semestinya 9

10 menguatkuasakan sebarang remedinya yang lain terhadap peminjam sebelum bertindak di bawah peruntukan ini. Peruntukan ini adalah tertakluk kepada Aturan 22 (4) di bawah 21.3 Penjamin bersetuju BERSESAMA dan BERASINGAN seandainya pindaan Peminjam gagal untuk menjelaskan jumlah pembiayaan atau ansuran bulanan bersama dengan kadar keuntungan yang ditentukan tersebut dan apa jua perbelanjaan yang timbul akibat kegagalan tersebut, Koperasi ini boleh mendapatkan jumlah tersebut yang tertunggak di antara lain melalui potongan gaji penjamin atau yuran terkumpul penjamin. Penjamin faham dan bersetuju bahawa sebelum perkara ini dikuatkuasakan, penjamin akan diberi notis oleh Koperasi ini melalui mel biasa kepada alamat penjamin yang terakhir seperti yang tercatat dalam rekod Koperasi ini dalam jangkamasa empat belas (14) hari Penjamin bagi pembiayaan yang belum genap tempohnya pindaan yang menerima notis dari Koperasi bahawa pembiayaan itu telah tertunggak berhak, dalam tempoh masa empat belas (14) hari untuk: Menjelaskan secara tunai pembiayaan ansuran bersama dengan keuntungan denda ( penalty interest ) dan apa juga perbelanjaan yang timbul akibat kegagalan peminjam sehingga genap tempoh empat belas (14) hari yang tersebut di atas; dan, Mengakui secara bertulis bahawa beliau bersetuju menerima baki pembiayaan yang dijaminnya seolah-olah sebagai pembiayaan beliau sendiri dengan bersetuju juga mengambil alih bayaran balik ansuran pembiayaan (dengan keuntungan ansuran) itu bagi baki tempoh pembiayaan berkenaan. Disyaratkan bahawa jika penjamin gagal menjelaskan satu ansuran pun pada tarikhnya, Koperasi berhak, tanpa sebarang notis, bertindak atas dokumen pembiayaan asalnya sebagai penjamin dalam dokumen pembiayaan Sekiranya sebarang tuntutan terhadap penjamin terpaksa dirujuk kepada peguam, penjamin akan bertanggungjawab di atas segala perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Koperasi ini, termasuk pembiayaan peguam yang dibiayai oleh Koperasi ini semasa melakukan tindakan undang-undang atau semasa menuntut kembali bayaran balik pembiayaan serta bertanggungjawab di atas pelbagai tanggungan yang berkaitan dengannya Penjamin adalah menjamin pembiayaan berkenaan tanpa mengambil kira jumlah yuran terkumpul peminjam dengan Koperasi ini. Koperasi ini juga tidak perlu mendapatkan kebenaran penjamin sekiranya peminjam menambah tanggungannya kepada Koperasi ini samada melalui pembiayaan lain atau dengan sebarang cara Tertakluk kepada Aturan 22 (4) di atas, sekiranya terdapat kecuaian pindaan pembayaran ansuran oleh peminjam, Koperasi ini berkuatkuasa (yang mana kuasa ini boleh dijalankan atas pilihan Koperasi semata-mata) mendapatkan bayaran kesemua jumlah pembiayaan yang masih terpinjam dengan segala bayaran tertentu yang tersebut di atas dengan sertamerta dari penjamin. Penjamin juga faham dan bersetuju bahawa sebelum perkara ini dikuatkuasakan peminjam akan diberi notis oleh Koperasi ini melalui mel biasa kepada 10

11 alamat terakhir seperti yang tercatat dalam rekod Koperasi ini dalam jangkamasa tujuh (7) hari. Sebarang notis atau tuntutan bagi pembayaran wang yang masa itu kena dibayar oleh peminjam yang ditandatangani bagi pihak Koperasi oleh mana-mana kakitangan atau anggota Lembaga atau ejennya (termasuk firma peguam yang bertindak untuk Koperasi) adalah sah. Sebarang tuntutan atau notis sedemikian hendaklah disifat telah diterima pada masa surat itu boleh disampaikan mengikut perjalanan biasa pos Koperasi boleh mengenakan bayaran kepada kos pentadbiran sebanyak Satu Ratus Ringgit (RM100.00) dan mendapatkannya dengan serta-merta daripada yuran terkumpul penjamin atau penjamin-penjamin jika berlakunya sebarang kecuaian mengenai pembayaran ansuran pokok dan keuntungan pembiayaan tanpa sebarang rujukan. Peruntukan ini adalah tambahan dan bukan pengganti kepada apa-apa peruntukkan lain di dalam Aturan ini Sekiranya peminjam berhenti kerja diatas apa sebab juga, dan tidak menjelaskan baki pembiayaan dan keuntungan, Koperasi ini berhak mendapatkan baki pembiayaan dan keuntungan itu berserta dengan kos pentadbiran dari peminjam di antara lain melalui potongan daripada gaji dan/atau yuran terkumpul penjamin Adalah menjadi tanggungjawab setiap penjamin untuk memastikan bahawa peminjam menjelaskan setiap ansuran bayaran balik pembiayaan pada tarikh yang ditentukan. Adalah ditegaskan bahawa bukanlah tanggungjawab Koperasi ini untuk mendesak peminjam bagi menjelaskan ansuran pembiayaanya dan sekiranya peminjam gagal satu ansuran bayar balik pun, Koperasi ini berhak mendapat balik ansuran/pembiayaan (termasuk keuntungan) dari satu atau lebih atau kesemua penjamin dengan mendebitkan yuran terkumpul penjamin atau dengan apa cara lain juga. Peruntukan ini adalah tertakluk kepada Aturan 22 (4) di atas Sekiranya pembiayaan dijamin oleh dua atau lebih penjamin dan Koperasi ini melepaskan satu atau lebih penjamin dari tanggungannya sebagai penjamin (samada dengan pengganti atau tidak), Koperasi ini berhak terus menguatkuasakan penjaminan berkenaan terhadap penjamin atau penjamin-penjamin yang lain serta penjamin pengganti Penjamin boleh melepaskan diri sebagai penjamin hanya dengan mengemukakan penjamin pengganti yang dapat diterima oleh Lembaga. Bakal penjamin pengganti hendaklah menandatangani perjanjian untuk mengganti penjamin berkenaan. 22. Pertukaran Alamat Setiap Peminjam dan penjamin hendaklah memberitahu Setiausaha secara bertulis akan segala pertukaran alamat rumah dan pejabatnya dan semua surat kepada peminjam yang dihantar dengan pos atau dikirimkan kepada alamatnya yang terakhir seperti dalam rekod Koperasi hendaklah dianggap sebagai telah disampaikan. 11

12 23. Penyelarasan Pembiayaan Dengan Yuran Terkumpul Peminjam 23.1 Selaras dengan peruntukan undang-undang kecil 55 (1) dan 56, tiada sebarang penyelarasan pembiayaan atau baki pembiayaan dengan modal yuran terkumpulnya dibenarkan Selaras dengan peruntukkan undang-undang kecil 46 Lembaga hendaklah bertanggungjawab secara bersesama dan berasingan bagi apa-apa kerugian yang ditanggung oleh Koperasi ini oleh sebab pelanggaran Aturan ini. 24. Pembiayaan Bertindih 24.1 Permohonan bagi pembiayaan bertindih hanya akan dipertimbangkan setelah pemohon menjelaskan sekurang-kurangya tiga puluh peratus (30%) pembiayaan terdahulu. (termasuk keuntungan pembiayaan terdahulu) Tiada sebarang ansuran bayaran balik bagi pembiayaan lama yang diterima oleh Koperasi ini pada atau selepas tarikh pengeluaran pembiayaan baru akan dikembali secara tunai kepada peminjam. Sebaliknya ansuran bayaran balik sedemikian akan digunakan untuk memendekkan tempoh pembiayaan dan/atau mengurangkan ansuran bayaran pada hujung pembiayaan bertindih Pembiayaan bertindih adalah tertakluk kepada bayaran yuran proses seperti diperuntukan dibawah Aturan Pembiayaan Kedua Dan Seterusnya Permohonan bagi pembiayaan bertindih hanya akan dipertimbangkan setelah pemohon menjelaskan sekurang-kurangya tiga puloh peratus (30%) pembiayaan (termasuk keuntungan pembiayaan terdahulu). Peruntukan aturan ini tidak dikenakan kepada Pembiayaan 80% Yuran Anggota. 26. Pembiayaan Kepada Anggota Yang Berhenti Kerja Atau Bersara Selaras dengan undang-undang kecil 56 permohonan pembiayaan anggota yang berhenti kerja atau bersara boleh dipertimbangkan dengan syarat dia membuktikan dengan jelas keupayaannya membayar balik pembiayaan berkenaan serta kesemua tuntutan lain yang dibuat oleh Koperasi ini kepadanya dan membuat arahan kepada banknya dalam bentuk standing order supaya membuat pembayaran semua ansuran bayaran bulanan terus kepada Koperasi ini. Arahan kepada bank ini tidak boleh dibatalkan selagi pembiayaan serta keuntungannya belum dijelaskan dengan sepenuhnya. Walau bagaimana pun jumlah pembiayaan yang dibenarkan tidak melebihi 80% daripada saham terkumpul peminjam tersebut. 12

13 27. Peminjam Dan Penjamin Tidak Boleh Berhenti Menjadi Anggota Koperasi Peminjam dan penjaminnya tidak boleh berhenti menjadi anggota Koperasi melainkan peminjam menjelaskan semua baki pembiayaan terlebih dahulu. 28. Peminjam Yang Bersara Atau Berhenti Kerja Dan Tanggungan Penjaminnya Peminjam yang bersara atau berhenti kerja hendaklah menjelaskan bayaran balik pembiayaan serta keuntungannya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya peminjam sedemikian gagal menjelaskan pembiayaan berkenaan (termasuk keuntungannya), Koperasi berhak mendapatkan tunggakan berkenaan serta kos-kos lain bersabit tuntutan itu dari penjaminpenjaminnya. 29. Peminjam Dan Penjamin Hendaklah Mematuhi Aturan Ini Peminjam dan penjamin hendaklah mematuhi Aturan ini. Jika peminjam atau penjamin gagal mematuhi mana-mana Aturan-Aturan ini setelah pembiayaan diluluskan tetapi belum dikeluarkan, Koperasi berhak membatalkan pembiayaan tersebut. Jika peminjam atau penjamin gagal mematuhi mana-mana Aturan-Aturan ini setelah pembiayaan yang masih terhutang dengan sepenuhnya termasuk keuntungan-keuntungan yang dikenakan pada sebarang tarikh dengan memberi notis secara bertulis melalui mel biasa kepada alamat terakhir peminjam atau/dan penjamin seperti dalam rekod Koperasi dalam jangkamasa tujuh (7) hari. 30. Pengeluaran Dokumen Pembiayaan Dokumen pembiayaan boleh disempurnakan pada masa pemohon mengemukakan permohonan pembiayaanya dengan syarat bahawa dokumen tersebut hendaklah dibatalkan jika Lembaga kemudian menolak permohonan itu, atau mengurangkan/menaikkan jumlah pembiayaan atau berlakunya sebarang perkembangan lain yang memerlukan pindaan kepada butir-butir dalam dokumen itu. 31. Tindakan Lembaga Semasa Mesyuarat Agung Perwakilan Tidak Bersidang Tertakluk kepada undang-undang kecil 27, Lembaga boleh bila mesyuarat agung tidak bersidang, memutuskan apa-apa hal yang tidak diperuntukan dalam Aturan ini. Sebarang keputusan sedemikian hendaklah dilaporkan kepada Mesyuarat Agung Perwakilan yang terawal diadakan selepas keputusan itu. 13

14 32. Pindaan Kepada Aturan Aturan ini boleh dipinda oleh Mesyuarat Agung Perwakilan dimana cadangan pindaan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Mesyuarat Agung Perwakilan tersebut. Sebarang pindaan hendaklah berkuatkuasa dari tarikh ianya diluluskan oleh Mesyuarat Agung Perwakilan. 33. Peruntukkan Yang Menyalahi Undang-Undang Jika sekiranya pada bila-bila masa mana-mana peruntukkan Aturan-Aturan ini adalah atau menyalahi undang-undang, menjadi tak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di dalam manamana hal/bahagian, peruntukkan-peruntukkan selainnya tidak akan dengan apa cara sekalipun akan terjejas atau merosakkan oleh itu. 34. Pembiayaan Kepada Kakitangan Koperasi Lembaga boleh meluluskan pembiayaan kepada kakitangan koperasi ini mengikut syarat-syarat yang dikenakan kepada anggota koperasi. Pembiayaan kepada kakitangan adalah tertakluk kepada peraturan 65 dalam Peraturan. 35. Aturan Pembiayaan Peribadi 35.1 Pembiayaan Peribadi adalah pembiayaan untuk tujuan peribadi peminjam Jumlah Pembiayaan Peribadi dihadkan kepada 5 kali jumlah saham terkumpul tertakluk kepada maksimum RM30, Tempoh maksimum bayaran balik pembiayaan ini ialah 84 bulan tertakluk kepada had tempoh baki perkhidmatan peminjam diambilkira daripada tarikh pembiayaan dikeluarkan. 36. Aturan Pembiayaan Tanpa Penjamin Pembiayaan Tanpa Penjamin adalah pembiayaan tidak melebihi 80% daripada jumlah saham terkumpul peminjam dengan syarat peminjam hendaklah mengekalkan baki yuran terkumpul yang tidak kurang dari caruman satu tahun Tempoh maksimum bayaran balik pembiayaan ini ialah 84 bulan dan had maksimum pembiayaan adalah RM30, pada satu-satu masa Adalah dijelaskan bahawa pembiayaan ini tidak memerlukan penjamin iaitu ianya dikecualikan dari kehendak Aturan 8. 14

15 37. Aturan Pembiayaan Barangan 37.1 Pembiayaan Barangan adalah untuk membeli barangan bagi melengkapkan rumahtangga peminjam sendiri sahaja dan bagi maksud Aturan ini, peralatan dihadkan kepada barang-barang durable seperti perabot, komputer, motorsikal, peralatan elektrik serta semua barangan edaran Koperasi sahaja Pembelian melalui pembiayaan hendaklah melalui Koperasi ini atau dari anak syarikat Koperasi yang menjalankan perniagaan dalam bidang ini atau pembekal-pembekal yang dilantik oleh Koperasi ini Pembiayaan ini adalah dihadkan kepada RM 10, ikut mana yang kurang dan had minima pembiayaan hendaklah tidak kurang dari RM Pembiayaan yang telah diluluskan hendaklah dibayar terus kepada pihak pembekal Tempoh bayaran balik pembiayaan ini adalah sehingga 36 bulan 37.7 Semua kos guaman, duti setem, perjanjian dan lain-lain kos yang berkenaan, jika ada, hendaklah ditanggung oleh peminjam. 38. Aturan Pembiayaan KKF Easy Travel Pembiayaan ini adalah untuk ziarah dan umrah ke atas tiket penerbangan dan pakej percutian bagi semua anggota koperasi dan keluarga Pakej-pakej ziarah dan umrah hendaklah melalui FELCRA Travels & Tours Sdn Bhd ( P), anak syarikat milik penuh Koperasi Pembiayaan ini adalah dihadkan kepada RM20, atau harga keseluruhan pakej tertakluk mana satu yang kurang dan had minima pembiayaan hendaklah tidak kurang dari RM1, Jumlah pembiayaan yang telah diluluskan hendaklah dibayar terus kepada FELCRA Travels & Tours Sdn Bhd ( P) 38.5 Melalui konsep Al-Bai Bhitaman Ajil, kadar keuntungan yang dikenakan adalah 5.00% setahun dengan tempoh bayaran balik selama tiga puloh enam (36) kali bayaran Semua kos guaman, wang proses, duti setem, perjanjian dan lain-lain kos yang berkaitan hendaklah ditanggung oleh peminjam. 39. Kuasa Mutlak Lembaga. Lembaga mempunyai kuasa mutlak seperti berikut; 39.1 Lembaga adalah berkuasa sepenuhnya untuk meluluskan, menghadkan jumlah atau menolak sesuatu permohonan pembiayaan tanpa memberikan apa-apa sebab Anggota tidak boleh menuntut bahawa sesuatu pembiayaan itu adalah sebagai satu haknya. 15

16 39.3 Lembaga adalah berhak dan berkuasa untuk membuat peruntukan atau mengurangkan peruntukan yang hendak dikeluarkan di bawah Aturan ini Pelaksanaan aktiviti pinjam meminjam ini adalah tertakluk kepada keupayaan kewangan koperasi dan Lembaga hendaklah mempastikan supaya jumlah yang dikeluarkan pada satu-satu ketika adalah dalam kadar nisbah yang berpatutan dengan kedudukan kewangan koperasi Keputusan yang dibuat oleh Lembaga bagi mana-mana pembiayaan adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. PERAKUAN PINDAAN ATURAN PEMBIAYAAN KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD Adalah dengan ini diperakukan bahawa Aturan Bagi Menjalankan Aktiviti Pembiayaan ini telah dipinda melalui persetujuan mesyuarat agung perwakilan tahunan pada 30 Jun (DATO MD. GHAZALI BIN ABD KARIM) Pengerusi (HJ ISMAIL BIN HUSAIN) Setiausaha 16

KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BERHAD ATURAN-ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PINJAMAN/PEMBIAYAAN

KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BERHAD ATURAN-ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PINJAMAN/PEMBIAYAAN KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BERHAD ATURAN-ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PINJAMAN/PEMBIAYAAN 1. Tajuk 1.1 Aturan-Aturan ini dinamakan Aturan-aturan Bagi Menjalankan Aktiviti Pinjaman/Pembiayaan

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA BERHAD D/A MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA, 103, JALAN TEMPLER, PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

KOPERASI KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA BERHAD D/A MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA, 103, JALAN TEMPLER, PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. KOPERASI KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA BERHAD D/A MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA, 103, JALAN TEMPLER, 46700 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. ATURAN SKIM AL-BAI BITHAMAN AJIL A. TAJUK 1. Aturan ini

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD

KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD ATURAN-ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN SECARA ISLAM KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BERHAD 1. Tajuk dan mula berkuatkuasa 1.1 Aturan-aturan ini dinamakan Aturan-aturan

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi.

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan

Lebih terperinci

KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN

KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN 1. Tajuk 2. Tafsiran 3. Tujuan 4. Modal Operasi Dan Sumber Kewangan 5. Jenis-jenis Pinjaman

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN MODAL SYER. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi.

ATURAN-ATURAN MODAL SYER. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi. ATURAN-ATURAN MODAL SYER Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Modal Syer Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan yang berlainan maksudnya di dalam aturan-aturan

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

KOPERASI GURU-GURU LEPASAN MAKTAB/ PUSAT LATIHAN HARIAN PAHANG (KOGURU) BERHAD. Peraturan-peraturan AKTIVITI KREDIT

KOPERASI GURU-GURU LEPASAN MAKTAB/ PUSAT LATIHAN HARIAN PAHANG (KOGURU) BERHAD. Peraturan-peraturan AKTIVITI KREDIT KOPERASI GURU-GURU LEPASAN MAKTAB/ PUSAT LATIHAN HARIAN PAHANG (KOGURU) BERHAD Peraturan-peraturan AKTIVITI KREDIT 1. a.` Peraturan-peraturan ini adalah dinamakan Peraturanperaturan Aktiviti Kredit Koperasi

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI - i

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI - i BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERIBADI - i Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Peribadi-i Panduan 1. Jumlah Pembiayaan (RM2,000 RM200,000) 2. Tempoh bayaran balik (1 Tahun 10 Tahun) 3. Jumlah pembiayaan

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Peribadi

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Peribadi KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD Aturan-Aturan Pinjaman Peribadi 1. Tujuan pinjaman-pinjaman ini ialah untuk membantu dan menolong anggota koperasi bagi menangani masalah kewangan

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH)

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH) KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN PERIBADI (AL-BAI AINAH) 1. NAMA: 1.1 Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Al-Bai Ainah Koperasi Pegawai-pegawai

Lebih terperinci

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :.

1.1 Nama penuh : No. anggota : No. K/P :. 1.4 Alamat rumah : No. tel rumah : 1.6 No. H/P :. BANK-IN KOPERASI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN MELAYU PAHANG TIMUR BHD No. Pendaftaran : 0910/25.05.1949 No. B-2, Jalan Darat Makbar, Peti Surat 291, 25730 Kuantan, Pahang Darul Makmur. No. tel : 09-5156200/5156206

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 JULAI/2015 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur.

Lebih terperinci

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit

No.Pendaftaran 1/ Skim Pembiayaan Al-Quard 3. Pembiayaan. 2. Skim Pembiayaan Al-Murabah dan Al-Bithaman Ajil 4. Pembiayaan Persendirian/Kredit JAN/2017 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KMB 2.1/2017 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur. Alamat

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN IV KEANGGOTAAN Anggota 10. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan mendaftarkan Koperasi ini dan yang telah menandatangani minit mesyuarat agung permulaan Koperasi

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha.

Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. Rekod 10. Rekod permohonan, siasatan, tindakan dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. Penyata akaun 11. Lembaga hendaklah menyerahkan pada tiap-tiap

Lebih terperinci

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922

KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 JULAI/2015 KOPERASI TELEKOM MALAYSIA BERHAD KBM 2.1/2007 (KOTA MAS) No.Pendaftaran 1/1922 Alamat Pejabat : Wisma Kota Mas, No. 94, Tingkat 3, Jalan Dato Haji Eusoff, Kompleks Damai, 50400 Kuala Lumpur.

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile

ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN. mercantile ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1 KOPERASI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN MERCANTILE BHD ATURAN-ATURAN TETAP MESYUARAT AGUNG KAWASAN 1. TAJUK 1.1 Aturan-Aturan ini boleh disebut sebagai Aturan-Aturan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Yuran

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Yuran KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD Aturan-Aturan Yuran 1. Tujuan - ini ialah untuk membantu dan menolong anggota koperasi bagi menangani masalah kewangan yang dihadapi bagi mendapatkan

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 1. KELAYAKAN ANGGOTA Mesti jadi anggota koperasi dan telah meyempurnakan bayaran yuran 6 bulan ATAU memiliki sekurangkurangnya modal yuran sebanyak RM180.00 2. POTONGAN GAJI

Lebih terperinci

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga.

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga. (c) aktiviti-aktiviti yang dijalankan. (2) Catatan dalam rekod perakaunan dan rekod-rekod lain menurut fasal (1), hendaklah dibuat dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada tiga puluh hari dari

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD

KOPERASI KAKITANGAN BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PEMBIAYAAN A. BUTIR-BUTIR PEMBIAYAAN PEMOHON Jumlah Dipohon RM Tempoh Pembiayaan Tahun Jenis Pembiayaan BAI AL INAH AL BAI BITHAMAN AJIL Tujuan PERIHAL BARANGAN/PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BERHAD ATURAN-ATURAN MENJALANKAN AKTIVITI JIMAT CERMAT DAN PEMBIAYAAN WANG

KOPERASI KAKITANGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BERHAD ATURAN-ATURAN MENJALANKAN AKTIVITI JIMAT CERMAT DAN PEMBIAYAAN WANG KOPERASI KAKITANGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BERHAD ATURANATURAN MENJALANKAN AKTIVITI JIMAT CERMAT DAN PEMBIAYAAN WANG 1.0 TAJUK (1) Aturanaturan ini adalah dinamakan Aturanaturan bagi menjalankan aktiviti

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN KOPERASI TNB 96, JALAN BANGSAR, 59200 KUALA LUMPUR SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :...

BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH. Tarikh Hantar :... Tarikh Terima :... KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI MELAYU JABATAN PERTANIAN MALAYSIA BERHAD P.O.BOX 212 PEJABAT POS UPM SERDANG 43400 UPM SERDANG SELANGOR TEL : 03-8940 8200 FAKS : 03-8945 0600 BORANG PERMOHONAN BAI AL- INAH Tarikh

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PINJAMAN INSENTIF MENGEKALKAN KEANGGOTAAN 1. POTONGAN GAJI BIRO PERKHIDMATAN ANGKASA ( BPA ) a) Anggota mesti mempunyai kemudahan potongan gaji melalui BPA b) Jumlah potongan

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Khas

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Khas KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD Aturan-Aturan Pinjaman Khas 1. Tujuan pinjaman ini ialah untuk membeli hartanah. Tujuan pinjaman 2. (1) Tertakluk kepada undang-undang kecil 11, seseorang

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA

TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA TABUNG KEBAJIKAN KESATUAN KEBANGSAAN WARTAWAN SEMENANJUNG MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN TAMBAHAN TABUNG KEBAJIKAN, KESATUAN......... NATIONAL UNION OF JOURNALISTS PENINSULAR...... MALAYSIA...... KESATUAN

Lebih terperinci

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN

KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN KOPERASI WARGA USM KELANTAN BERHAD PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG ELETRIK ATAU PERABUT MENGGUNAKAN KAEDAH AL-BITHAMAN AJIL Kadar KEUNTUNGAN serendah 12 % setahun Pembiayaan sehingga RM 2,000.00 Tanpa Penjamin

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN VI HARTA DAN WANG KOPERASI Wang dan kumpulan wang Koperasi 53. (1) Wang dan kumpulan wang Koperasi boleh mengandungi (a) fi masuk, syer dan yuran anggota; (b) simpanan khas daripada anggota; (c)

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Pelancongan

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD. Aturan-Aturan Pinjaman Pelancongan KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN BALING KEDAH BERHAD Aturan-Aturan Pelancongan 1. ini adalah bagi tujuan-tujuan berikut :- (a) menunaikan fardhu haji/umrah,atau (b) melancong dalam dan luar negara. Tujuan

Lebih terperinci

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG

KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 1. KELAYAKAN ANGGOTA PEMBIAYAAN INSENTIF ANGGOTA BAHARU / PENCADANG Mesti jadi anggota koperasi dan telah meyempurnakan bayaran yuran 6 bulan ATAU memiliki sekurangkurangnya

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 202 AKTA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PERUNTUKAN KHAS) 1978 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN MENJALANKAN AKTIVITI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN WANG

ATURAN-ATURAN MENJALANKAN AKTIVITI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN WANG ATURAN-ATURAN MENJALANKAN AKTIVITI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN WANG KOPERASI KAKITANGAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BERHAD ATURAN-ATURAN MENJALANKAN AKTIVITI JIMAT CERMAT DAN PINJAMAN WANG 1.0 TAJUK (1) Aturan-aturan

Lebih terperinci

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 D.R. 32/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran.

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 dalam bentuk rayuan, dan dia hendaklah dengan itu berhenti menggunakan apa-apa hak atau melaksanakan apa-apa fungsi atau tugas berkenaan dengan jawatan itu dan dia tidak

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN 1 / 15 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAHAGIAN A: PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk menjelaskan asas-asas yang digunakan bagi

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM KOPERASI KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA BERHAD KOOP INSTITUSI NO : 37 103 Jalan Templer 46700 Petaling Jaya Selangor DE. Telefon : 03-79571481 Emel : koopmkm@yahoo.com *Borang ini hendaklah diisi

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN/KEMUDAHAN BARANGAN PENGGUNA (AL BAI ' U BITHAMAN AAJIL)

KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN/KEMUDAHAN BARANGAN PENGGUNA (AL BAI ' U BITHAMAN AAJIL) KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR BERHAD ATURAN-ATURAN PINJAMAN/KEMUDAHAN BARANGAN PENGGUNA (AL BAI ' U BITHAMAN AAJIL) 1. NAMA: 1.1 Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN

BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN BORANG PERMOHONAN SKIM PEMBIAYAAN Syarat Asas Permohonan Pemohon 1. Had umur permohonan 60 tahun 2. Permohonan hendaklah dibuat melalui borang yang disediakan oleh koperasi 3. Pemohon perlu berkemampuan

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PEMBUKAAN OFF JALAN IPOH PERSEKOLAHAN Tarikh : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (74/1925) No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8999 Faks : 603-2273 0327 / 603-9212 8443 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP kpd/cp/asbi-kop/2018

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 23. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan

Lebih terperinci

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :..

Nama Anggota:. ( nama penuh ) No.Anggota : No.K/P Baru : No.K/P Lama : Tarikh Lahir : Umur : Gaji Pokok : Alamat Sekolah :...No.Tel(Sek) :.. BORANG PERMOHONAN LAN MURAI 2, PINJAMAN BATU KOMPLEKS PERSENDIRIAN OFF JALAN IPOH BERPENJAMIN : Kepada, Setiausaha, KOPERASI PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN BERHAD. BUTIR-BUTIR PEMINJAM ( PEMOHON ) Anggota:.

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL 1. Nama Penuh Web: www.kopsgms.com BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN BAI BITHAMAN AJIL BUTIRAN PEMOHON/ANGGOTA Email: kopsgms2010@yahoo.com 2. No. K/P (Baru): (Lama): 3. No. Anggota 4. Tarikh Lahir 5. Jantina

Lebih terperinci

ATURAN PAJAKGADAI (AR-RAHN) KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD

ATURAN PAJAKGADAI (AR-RAHN) KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD ATURAN PAJAKGADAI (AR-RAHN) KOPERASI KAKITANGAN UiTM BERHAD BAHAWA mengikut kehendak peruntukan Undang-Undang Kecil 9 (i), Undang- Undang Kecil Koperasi Kakitangan UiTM Berhad, maka dengan ini diperbuat

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b.

Lebih terperinci

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh:

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh: Penjamin PINJAMAN ANDA Penjamin Program pendidikan pengguna oleh: kandungan 1 Pengenalan 2 Apakah jaminan? Siapakah yang boleh jadi penjamin? 3 Hak-hak seorang penjamin 4 Liabiliti seorang penjamin 5 Nasihat

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd/cp/2017 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK. Sewa Beli - NonBPA PENYATA PENDEDAHAN PRODUK Sewa Beli - NonBPA Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil Pinjaman

Lebih terperinci

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL PERKARA SEMAKAN ANGGOTA COP TERIMA DISINI SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN 1. Borang Permohonan

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93)

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93) MEMORANDUM

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja.

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kenderaan baru buatan tempatan terpilih bagi kegunaan teksi / kereta sewa sahaja. PENYATA PENDEDAHAN PRODUK SPTB / TEKS1M Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk mengambil BSN MyAuto. Sila

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN

DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI PEMBIAYAAN BAI AL INAH BERJAMIN SENARAI SEMAKAN DOKUMEN PEMBIAYAAN NAMA : NO PEKERJA : NO. TELEFON/HP : BIL 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. 4. 5. 6. COP TERIMA DISINI PERKARA SEMAKAN ANGGOTA SEMAKAN KOPTNB DOKUMEN DIPERLUKAN BAGI

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR PERLEMBAGAAN BAGI PERTUBUHAN INDUK PERSATUAN PESARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR (PPM-017-10-22092010) mulai 22/9/2010 (2291-10-SEL) - lama FASAL 1 NAMA (1) Pertubuhan ini dikenali dengan

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada:

BSN memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang membeli kederaan baru dan import terpakai terpilih sahaja. Kemudahan ini terbuka kepada: PENYATA PENDEDAHAN PRODUK BSN MyAuto Tarikh : (Untuk diisi oleh Staf Jualan / Cawangan) 1. Apakah itu Sewa-Beli? Sila baca dan fahami Penyata Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH

BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH BORANG PERMOHONAN HIBAH AMANAH ASNB PH1A V.04/2014 TERMA DAN SYARAT HIBAH AMANAH 1. Pemberi Hibah mestilah seorang yang berumur 18 tahun dan ke atas, beragama Islam, warganegara dan pemegang unit tabung

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI

UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI UNDANG-UNDANG TUBUH BADAN KHAIRAT KEMATIAN MASJID AL-FAIZIN DESA JAYA-TAMAN EHSAN BAGI TAMAN DESA JAYA TAMAN EHSAN TAMAN USAHA JAYA TAMAN BUKIT DESA DAN TAMAN DAYA Diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan

Lebih terperinci

Rekod permohonan, siasatan, tindakan, dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha.

Rekod permohonan, siasatan, tindakan, dan keputusan Lembaga berhubung dengan kumpulan wang hendaklah disenggara oleh setiausaha. persaraan yang mana terdahulu. Kontrak 11. Pekerja yang mendapat kemudahan hendaklah menandatangani perjanjian dengan Koperasi untuk berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun bagi setiap satu (1) tahun

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN KONSUMER kpd-cp(konsumer)/2018 No. Daftar

Lebih terperinci

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1,

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1, HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pinjaman Berjangka dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian

Lebih terperinci

CONTOH BORANG PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!!

CONTOH BORANG PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!! PERJANJIAN PINJAMAN SILA GUNAKAN PEN BERDAKWAT HITAM SAHAJA!!!!! PTPK/Pind. 1/2012 PERJANJIAN PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan tahun ANTARA RUMBIKO PETER No.K.P (950318-12-6367)

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama)

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] ii. [nama Anggota] Anggota Pengadu yang layak (kemudian daripada ini dirujuk

Lebih terperinci

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks :

Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur Tel : / 8888 / 8878 Faks : Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8888 / 8878 Faks : 603-2273 0327 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN kpd-cp/2018 No. Daftar : No. Pembiayaan

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Tempoh pinjaman Dua puluh (20) tahun atau sehingga umur enam puluh (60) tahun (yang mana lebih awal).

Tempoh pinjaman Dua puluh (20) tahun atau sehingga umur enam puluh (60) tahun (yang mana lebih awal). TERMA DAN SYARAT PINJAMAN ASB FLEKSI Tujuan ASB Fleksi merupakan pinjaman berjangkamasa untuk membeli unit ASB dengan pilihan untuk membiayai semula pinjaman (melalui skim Flexi Cash). Produk ini hanya

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP14 : GARIS PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI TUJUAN Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) sebagai panduan kepada

Lebih terperinci