Kempen Spot 8 & Menang Sebuah Toyota Vellfire. Terma dan Syarat

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kempen Spot 8 & Menang Sebuah Toyota Vellfire. Terma dan Syarat"

Transkripsi

1 Kempen Spot 8 & Menang Sebuah Toyota Vellfire Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian Ahli Kad ( Perjanjian Ahli Kad ) AmBank (M) Berhad (8515-D) ( AmBank ) / AmBank Islamic Berhad ( U) ( AmBank Islamic ) (secara kolektif dirujuk sebagai Pihak Bank ) yang mentadbir ke atas penggunaan kad kredit yang dikeluarkan oleh AmBank / AmBank Islamic ( Kad ). Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakseragaman di antara Terma dan Syarat ini dan Perjanjian Ahli Kad, Terma dan Syarat ini akan berkuatkuasa setakat berkaitannya dengan Kempen ini. Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan di dalam Perjanjian Ahli Kad, apabila digunakan atau dirujuk di dalam Terma dan Syarat ini, hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Perjanjian Ahli Kad. "Ahli Kad Yang Layak" bermaksud Pelanggan Bank yang telah memohon dan telah dikeluarkan dengan Kad Utama dan/atau Kad Tambahan dalam Tempoh Kempen seperti yang diterangkan di sini, dan berhak untuk menyertai berdasarkan penyertaan berasingan kecuali: a. Ahli Kad Debit, Kad Prabayar, Kad Korporat, Kad Komersil dan Kad Insuran keluaran Pihak Bank; b. Ahli Kad yang mempunyai akaun Kad yang pernah digantung, dibatalkan atau ditamatkan di atas apa-apa sebab semasa Tempoh Kempen atau semasa pemberian Pulangan Wang Tunai dan Hadiah. Kakitangan atau pekerja Pihak Bank tetap, kontrak dan/atau sementara (termasuk anak syarikat dan syarikat-syarikat berkaitan) dan ahli keluarga terdekat mereka (iaitu suami atau isteri, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik) dan / atau wakil dan/atau agen-agen (termasuk agen-agen pengiklanan dan promosi) Pihak Bank (termasuk anak syarikat masing-masing dan syarikat-syarikat berkaitan) yang menyertai Kempen ini tidak berhak untuk memenangi Hadiah Utama dan Hadiah Bulanan. Kad Bank merujuk kepada Kad Kredit yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad ( AmBank ) / AmBank Islamic Berhad ( AmBank Islamic ) "Kad Baharu Yang Diluluskan" bermakna pelanggan yang tidak mempunyai Kad Kredit AmBank / AmBank Islamic ( Kad Utama sahaja); atau pelanggan yang membatalkan Kad Kredit AmBank / AmBank Islamic mereka selama lebih daripada dua belas ( 12 ) bulan dari tarikh permohonan. Kad baharu yang diluluskan ini termasuk semua jenis Kad Kredit kecuali kad-kad AmBank M-Kad, Insuran, Komersil, Korporat, Visa Infinite dan Kad Klasik. "Kempen" bermaksud "Spot 8 dan Menang Sebuah Toyota Vellfire yang dianjurkan oleh Pihak Bank menurut terma dan syarat yang ditetapkan di sini. Kata-kata yang melambangkan orang termasuklah orang yang hidup dan jika dan di mana berkenaan, badan atau orang yang diperbadankan atau tidak diperbadankan. Perkataan yang bererti tunggal juga hendaklah termasuk jamak dan sebaliknya. Perkataan yang bermaksud jantina lelaki hendaklah termasuk jantina perempuan dan neuter. Kempen 1. Kempen ini akan bermula dari 1 Jun 2016 sehingga 30 September 2016 ( Tempoh Kempen ), termasuk kedua-dua tarikh tersebut atau mana-mana tarikh lain yang akan ditentukan mengikut budi bicara mutlak Pihak Bank dengan pemberian notis sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari kalendar terlebih dahulu. Muka surat 1 daripada 8

2 Kriteria Pendaftaran 2. Untuk mengambil bahagian dalam Kempen ini, Ahli Kad Yang Layak perlu mendaftar melalui SMS sekali sahaja semasa Tempoh Kempen seperti berikut: S8<jarak>Y1 atau Y2 atau Y3 atau Y4 atau Y5 atau Y6 atau Y7 atau Y8 atau Y9<jarak>Nombor Kad Pengenalan 12-angka ke Contoh: S8 Y (SMS yang dihantar tidak sensitif sama ada huruf besar atau kecil) Nota: Y1/Y2/Y3/Y4/Y5/Y6/Y7/Y8/Y9 adalah untuk pengesanan dalaman Pihak Bank. Ahli Kad Yang Layak hanya perlu mendaftar dengan 1 kod sahaja, kesemua kod adalah di anggap sah 3. Penyedia perkhidmatan telekomunikasi yang layak untuk pendaftaran SMS: Maxis, Celcom, DiGi, dan UMobile sahaja. Caj telekomunikasi biasa oleh penyedia perkhidmatan telekomunikasi masing-masing dikenakan ke atas setiap SMS yang dihantar. Pendaftaran dalam format yang lain akan terbatal secara automatik dan apa-apa pertikaian berkaitan pembatalan tersebut tidak akan dilayan oleh Pihak Bank. 4. Ahli Kad Yang Layak bertanggungjawab untuk memastikan ketepatan butiran pendaftaran dan maklumat perhubungan yang dikekalkan dalam sistem Pihak Bank adalah dikemaskini dan lengkap. 5. Setelah pendaftaran berjaya, SMS pengesahan penerimaan penyertaan akan dihantar ke nombor telefon bimbit yang digunakan untuk mendaftar bagi mengesahkan SMS diterima oleh Pihak Bank. Bukti SMS yang dihantar oleh Ahli Kad bukan menandakan bukti SMS yang telah diterima oleh Pihak Bank. 6. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tiada sebarang kecuaian atau pelanggaran kewajipan di Pihak Bank ke atas Kempen ini, Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab dan berhak menggunakan budi bicara mutlak untuk membatalkan sebarang pendaftaran SMS di atas sebab-sebab termasuk tetapi tidak terhad kepada butiran pendaftaran SMS yang tidak lengkap atau tepat yang disimpan dalam sistem Pihak Bank, penyertaan lewat, kesalahan mesej, pendaftaran yang gagal disebabkan kegagalan rangkaian dan/atau gangguan yang dialami penyedia perkhidmatan telekomunikasi atau apa jua sebab yang Pihak Bank dengan menggunakan budi bicara mutlak dianggap sesuai. 7. Sekiranya Ahli Kad tidak menerima pengesahan SMS kerana dianggap tidak sah, kegagalan sistem nombor telefon bimbit yang digunakan untuk mendaftar termasuk tetapi tidak terhad kepada sistem Pihak Bank atau sistem pihak ketiga, kegagalan elektronik, kegagalan atau kerosakan sistem mekanikal, virus komputer atau pihak ketiga berlaku akibat gangguan atau masalah berkaitan, kepincangan sistem operasi, rangkaian telekomunikasi atau kegagalan internet, kegagalan tenaga kuasa atau kegagalan penghantaran lain, Ahli Kad perlu menghubungi Pusat Panggilan Pihak Bank yang dinyatakan dalam klausa 47 untuk mendapatkan bantuan. 8. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tiada sebarang kecuaian atau pelanggaran kewajipan di Pihak Bank ke atas Kempen ini, Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab dan juga tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas apa jua trafik SMS, kegagalan rangkaian dan / atau gangguan di pihak penyedia perkhidmatan telekomunikasi masing-masing atau vendor SMS Pihak Bank atau apa-apa sebab lain sekalipun semasa proses pendaftaran SMS yang dihantar ke atau pengesahan pendaftaran SMS dihantar dari kepada Ahli Kad Yang Layak yang boleh menyebabkan kelewatan semasa pendaftaran SMS dalam Jangka Waktu Kempen. Muka surat 2 daripada 8

3 Penyertaan Kempen dan Kelayakan 9. Tempoh Kempen didefinisikan seperti berikut: Bulan Kempen Tempoh Kempen 1 1 Jun Jun Julai Julai Ogos Ogos September September Selepas pendaftaran SMS berjaya dilakukan untuk mengambil bahagian dalam Kempen ini, Ahli Kad Yang Layak dikehendaki menggunakan Kad mereka untuk belanja sekurang-kurangnya RM80 dalam satu resit atas urus niaga runcit seperti yang dinyatakan dalam klausa 15 di bawah ( Transaksi Yang Layak ). 11. Setelah Ahli Kad Yang Layak menepati kriteria penyertaan di klausa 10 dalam mana-mana Bulan Kempen seperti yang dinyatakan dalam klausa 9, Ahli Kad Yang Layak perlu mengesan nombor 8 dalam Kod Kelulusan 6-digit di dalam Slip Jualan Kad Kredit untuk mempunyai peluang untuk menerima Pulangan Wang Tunai berikut tertakluk kepada ketersediaan Pulangan Wang Tunai Harian berdasarkan yang terdahulu di dahulukan seperti yang dinyatakan dalam klausa 21. Selain itu, Ahli Kad Yang Layak boleh mendapat penyertaan yang layak dan berpeluang untuk memenangi Hadiah-hadiah seperti yang dinyatakan dalam klausa 26. Bilangan nombor 8 Amoun Pulangan Wang Tunai Jumlah Penyertaan Yang Layak Dengan satu 8 8% 8 Contoh: , Dengan dua 8 18% 18 Contoh: , Dengan tiga atau lebih 8 Contoh: , , , % 28 Permohonan Baharu Kad Kredit 0 28 AmBank/AmBank Islamic yang diluluskan semasa Tempoh Kempen Pendaftaran Pindahan Baki baharu ( PB ) dengan nilai minimum RM1,000 dalam 0 28 setiap permohonan semasa Tempoh Kempen * Pelan Pembayaran Mudah 0% baharu ( 0% EPP ) dengan nilai minimum RM1,000 dalam satu resit selama Tempoh Kempen * 0 28 *Pendaftaran PB dan 0% EPP baharu hanya layak untuk mendapatkan Penyertaan Yang Layak untuk berpeluang memenangi Hadiah Bulanan dan tidak layak untuk mendapat Pulangan Wang Tunai Harian. 12. Semua Ahli Kad Yang Layak dengan Permohonan Baharu Kad Kredit AmBank/AmBank Islamic yang diluluskan, PB dan 0% EPP akan didaftarkan secara automatik untuk mengambil bahagian dalam Kempen ini. 13. Nombor 8 boleh berada di mana-mana posisi di Kod Kelulusan. Contoh: Nombor 8 boleh berada di angka pertama atau kedua atau ketiga atau keempat atau kelima atau keenam di Kod Kelulusan. Muka surat 3 daripada 8

4 14. Pengesanan perbelanjaan Ahli Kad Yang Layak akan bermula dari bulan pendaftaran SMS yang diakui oleh Pihak Bank sehingga akhir Tempoh Kempen. Contoh Tarikh pendaftaran SMS Berjaya Tempoh Kempen Yang Layak Ahli Kad 1 1 Jun Jun September 2016 Ahli Kad 2 15 Jun Jun September 2016 Ahli Kad 3 14 Julai Julai September 2016 Ahli Kad 4 29 Ogos Ogos September 2016 Ahli Kad 5 30 September September September Transaksi Yang Layak termasuk transaksi runcit yang dilakukan di dalam dan luar negara. Transaksi runcit bermaksud transaksi pembelian barangan untuk penggunaan peribadi dan bukan untuk tujuan perniagaan dan tidak termasuk urusniaga pertaruhan atau perjudian. 16. Transaksi yang dikecualikan ialah transaksi dalam talian atau internet, semua yuran, Pembayaran Bil Korporat, transaksi GIRO korporat, urus niaga Auto Bil, semua Pesanan Pos Pesanan Telefon, bayaran ansuran baru AmFlexi-Pay dan bayaran ansuran sedia ada (Pindahan Baki, AmFlexi-Pay, 0% EPP) Quickcash, pembayaran arahan tetap, insurans/takaful, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi runcit layak yang kemudiannya dibatalkan atau dibayar balik, berasingan atau tidak sah, dipertikaikan, urus niaga tanpa kebenaran atau penipuan, transaksi di bawah selenggaraan khas yang boleh digunakan untuk menebus rebat. 17. Penyertaan daripada Transaksi Berasingan, yang dirujuk sebagai: - i. Ahli Kad Yang Layak yang mempunyai beberapa transaksi melebihi dua (2) pada hari yang sama dengan menggunakan mana-mana kad kredit Pihak Bank di saudagar yang sama, akan dikira sebagai tidak layak. ii. Transaksi tidak sah yang melebihi satu (1) kali di terminal penerimaan yang sama, dan pada hari yang sama akan dikira sebagai tidak layak. 18. Kesemua pelan 0% EPP baharu layak untuk menyertai Kempen KECUALI insuran/takaful, jualan langsung, yuran keahlian, hartanah dan utiliti. 19. Semua Transaksi Yang Layak mesti dilakukan dengan jayanya & dibil ke akaun Ahli Kad Yang Layak berdasarkan tarikh dan sistem Pihak Bank untuk layak menerima Pulangan Wang Tunai dan Hadiah. Pihak Bank membenarkan lima (5) hari kalendar untuk Transaksi Yang Layak dibil ke akaun Ahli Kad Yang Layak. Semua permohonan Baharu Kad Kredit, PB dan 0% EPP mesti dihantar kepada Pihak Bank tidak lewat daripada 5 Oktober 2016 dan diluluskan oleh sistem Pihak Bank sebelum 15 Oktober 2016 untuk layak. Pihak Bank tidak bertanggungjawab dalam apa saja cara ke atas kelewatan bil yang dicaj ke akaun Ahli Kad Yang Layak oleh peniaga dan/atau pihak ketiga; dan/atau permohonan baharu Kad Kredit/Pendaftaran Pindahan Baki yang boleh menyebabkan Ahli-ahli Kad dikecualikan daripada Kempen ini. 20. Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kegagalan dan/atau kelewatan dalam penghantaran transaksi jualan oleh VISA, MasterCard, pertubuhan pedagang atau mana-mana pihak lain. Pulangan Wang Tunai Harian 21. Sejumlah RM244,000 Pulangan Wang Tunai diperuntukkan sepanjang Tempoh Kempen. Pemilihan pemenang Pulangan Wang Tunai Harian akan dianugerahkan berdasarkan yang terdahulu di dahulukan daripada Pulangan Wang Tunai Harian sebanyak RM2,000 setiap hari ( Wang Tunai Harian ) selama Tempoh Kempen. Peruntukan Pulangan Tunai Harian adalah berdasarkan jadual di bawah: Muka surat 4 daripada 8

5 Slot masa berdasarkan tarikh dan masa sistem Bank 10:00:00am hingga 1:00:00pm 1:00:01pm hingga 4:00:00pm 4:00:01pm hingga 7:00:00pm 7:00:01pm hingga 10:00:00pm Jumlah Sehari Pulangan Wang Tunai Harian RM500 RM500 RM500 RM500 RM2, Baki dari Pulangan Wang Tunai yang diperuntukkan untuk setiap sesi/hari yang tidak habis digunakan (jika ada) akan dibawa ke sesi/hari seterusnya. 23. Ahli Kad Yang Layak hanya layak untuk menerima Pulangan Wang Tunai maksimum sebanyak RM38 sehari. Pulangan Wang Tunai maksimum untuk setiap Ahil Kad Yang Layak adalah RM88 setiap bulan. 24. Pemerolehan Perbelanjaan Yang Layak adalah berdasarkan tarikh dan masa urus niaga. Sekiranya berlaku keadaan seri bagi Pulangan Wang Tunai terakhir pada jam yang sama dalam hari tersebut, Pulangan Wang Tunai akan dianugerahkan kepada Ahli Kad Yang Layak dengan perbelanjaan terkumpul yang paling tinggi pada jam tersebut. Contoh: Contoh Tarikh Transaksi Amoun Transaksi Kod Kelulusan Kelayakan Pulangan Wang Tunai Layak untuk Pulangan Wang Tunai Jumlah Pembayaran Pulangan Wang Tunai Ahli Kad A 5 Jun 2016 RM % Ya RM14.40 Ahli Kad B 11 Julai 2016 RM % Ya RM38 Ahli Kad B 12 Julai 2016 RM1, % Ya RM38 Ahli Kad B 13 Julai 2016 RM1, % Ya RM12* Ahli Kad C 15 Ogos 2016 RM Tidak 0** *Ahli Kad B hanya menerima RM12 untuk transaksi yang dilakukan pada 13 Julai 2016 kerana Pulangan Wang Tunai maksimum setiap bulan ialah RM88: RM38 + RM38 + RM12 = RM88 **Ahli Kad C tidak menerima sebarang Pulangan Wang Tunai kerana tiada 8 di dalam Kod Kelulusan 6-digit Makluman Kepada Pemenang Pulangan Wang Tunai Harian 25. Pulangan Wang Tunai akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad Yang Layak dalam tempoh sepuluh (10) minggu selepas setiap Kempen Bulan. Ahli Kad Yang Layak akan menerima notifikasi tentang Pulangan Wang Tunai, jika ada, melalui penyata bulanan Kad Kredit yang berikut selepas tarikh Pulangan Wang Tunai dikreditkan. Hadiah Utama & Bulanan 26. Terdapat dua (2) kategori hadiah-hadiah untuk Kempen ini seperti yang dinyatakan di bawah: Tempoh Kempen Kategori Hadiah Hadiah Jumlah Pemenang 1 Jun September 2016 Hadiah Utama Toyota Vellfire 2.5L 1 1 Jun Jun 2016 Hadiah Bulanan RM10, Julai Julai 2016 Hadiah Bulanan RM10, Ogos Ogos 2016 Hadiah Bulanan RM10, September September 2016 Hadiah Bulanan RM10, Toyota Vellfire 2.5 tidak termasuk yuran pendaftaran kereta, cukai jalan dan perlindungan insurans/takaful. Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab untuk menghantar kenderaan kepada Pemenang Hadiah Utama, segala kos tambahan, duti, cukai dan/atau perbelanjaan sampingan lain, yang mungkin perlu ditanggung akibat daripada dan/atau berkaitan dengan penerimaan mereka terhadap hadiah Toyota Vellfire 2.5. Muka surat 5 daripada 8

6 28. Visual-visual Hadiah Utama yang dipaparkan pada mana-mana iklan, promosi, publisiti dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan Kempen ini adalah sematamata untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak seharusnya menggambarkan warna Hadiah dan tidak termasuk sebarang aksesori pilihan. 29. Hadiah Utama diberikan secara dalam sedia ada, yang tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau barangan lain, sama ada sebahagian atau sepenuhnya. 30. Sekiranya saudagar-saudagar Pihak Bank/pembekal-pembekal tidak dapat membekalkan model yang sama seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini kepada Pihak Bank kerana sebab-sebab yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada tarik balik dari pengeluar atau kerosakan/hilang/dicuri semasa penyimpanan dan penghantaran, Pihak Bank mempunyai hak untuk menggantikan Hadiah Utama dengan model lain yang sama nilai atau serupa mengikut budi bicara mutlaknya, dengan pemberian notis dua puluh satu (21) hari kalendar terlebih dahulu dengan cara memaparkannya di laman web Pihak Bank iaitu di ambank.com.my, atau mana-mana kaedah lain yang difikirkannya patut. 31. Untuk sebarang pertikaian berhubung dengan kualiti atau jaminan Hadiah Utama atau manamana terma dan syarat berkenaan, Pemenang hendaklah terus berususan dengan peniaga/pembekal tanpa sebarang hubungan dengan Pihak Bank. Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang pelanggaran kualiti atau jaminan Hadiah Utama atau manamana terma dan syarat lain yang berkaitan dengannya Makluman Kepada Pemenang Hadiah Utama & Bulanan 32. Berdasarkan Transaksi Yang Layak yang diperuntukkan, Ahli Kad Yang Layak akan dipilih untuk Hadiah-hadiah seperti yang dinyatakan di bawah: Pemilihan Pemenang Kelayakan Hadiah Utama Pemenang dengan nombor 8 berturutan yang terbanyak di dalam kod kelulusan 1 (cth: ) Hadiah Bulanan Bilangan penyertaan yang tertinggi untuk bulan tersebut 2 1 Sekiranya berlaku seri untuk Hadiah Utama, Ahli Kad Yang Layak dengan jumlah transaksi terkumpul tertinggi yang dicapai dahulu akan diisytiharkan sebagai pemenang. 2 Sekiranya berlaku seri untuk Hadiah Bulanan, Ahli Kad Yang Layak dengan jumlah transaksi terkumpul tertinggi yang dicapai dahulu akan diisytiharkan sebagai pemenang. 33. Ahli Kad Yang Layak yang memenangi Pulangan Wang Tunai Harian berpeluang memenangi Hadiah Utama atau Hadiah Bulanan. Walaubagaimanapun setiap Ahli Kad Yang Layak hanya layak untuk memenangi satu (1) Hadiah Bulanan atau Hadiah Utama sepanjang Tempoh Kempen. 34. Hadiah Bulanan akan dikreditkan ke akaun Ahli Kad Yang Layak dalam tempoh sepuluh (10) minggu selepas tamat Tempoh Kempen. 35. Pihak Bank akan menghubungi para pemenang Hadiah Bulanan melalui SMS/telefon/mel elektronik/mel menerusi maklumat perhubungan mereka yang dikekalkan dalam sistem pihak Bank. Dengan tidak mengira perkara yang termaktub di atas, Pihak Bank berhak dengan sepenuhnya dan tertakluk kepada budi bicaranya yang mutlak untuk menggunakan apa jua kaedah atau medium yang difikirkan sesuai untuk mengumumkan para pemenang. Muka surat 6 daripada 8

7 36. (a) Pemenang Hadiah Utama akan menerima notifikasi dalam tempoh sepuluh (10) minggu selepas tamat Tempoh Kempen dan mungkin dikehendaki untuk menghadiri Majlis Penyampaian Hadiah dan/atau program publisiti lain sebagaimana dan apabila dikehendaki pada kos dan perbelanjaan mereka sendiri. Pemenang akan dimaklumkan oleh Pihak Bank melalui panggilan telefon atau apa-apa bentuk komunikasi yang dianggap sesuai oleh Pihak Bank berkaitan dengan tarikh, masa dan tempat di mana Majlis Penyampaian Hadiah dan/ atau mana-mana program publisiti yang akan dianjurkan oleh Pihak Bank. Jika percubaan pertama untuk menghubungi pemenang gagal, percubaan kedua akan dibuat. Sekiranya percubaan kedua itu juga gagal, tiada lagi percubaan akan dibuat oleh Pihak Bank untuk memberitahu pemenang; atau sekiranya pemenang gagal untuk menghadiri majlis dan/atau program publisiti tanpa alasan yang sah, Pihak Bank berhak untuk melucuthakkan hadiah pemenang dan memilih pemenang lain. (b) Untuk menuntut Hadiah Utama, Pemenang dikehendaki atas kehendak dan perbelanjaan mereka sendiri untuk mendaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan sebelum Majlis Penyampaian Hadiah, di mana tarikh dan tempat akan ditentukan oleh Pihak Bank mengikut budi bicara mutlaknya. (c) Toyota Vellfire 2.5 datang dengan jaminan 5 tahun dengan jarak tempoh tanpa had dari UMW Toyota Motor. (d) Pelaksanaan dan penghantaran Hadiah Utama akan dibuat oleh UMW Toyota Motor. 37. Dalam keadaan di mana Ahli Kad Yang Layak layak untuk penyertaan kempen Deposit Pihak Bank " Own A Vellfire, Ahli Kad Yang Layak hanya boleh memenangi satu (1) Hadiah Utama (Toyota Vellfire 2.5 ) dari salah satu kempen. 38. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tiada sebarang kecuaian atau perlanggaran kewajipan di Pihak Bank ke atas Kempen ini, Pihak Bank berhak dengan budi bicara mutlak untuk melakukan variasi / meminda / menyemak pemilihan mekanisma / proses pemilihan dengan pemberian notis sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari kalendar terlebih dahulu. Penyingkiran 39. Pihak Bank berhak dengan sepenuhnya untuk menyingkir penyertaan Ahli Kad Yang Layak untuk tujuan Kempen ini tanpa mengeluarkan sebarang notis atau memaklumkan Ahli Kad berdasarkan factor-faktor berikut: a) Semua penyertaan yang diterima sebelum dan selepas Tempoh Kempen yang ditetapkan. b) Butiran pendaftaran yang tidak tepat atau tidak lengkap. c) Akaun Ahli Kad Yang Layak yang mengalami sebarang kegagalan untuk kemudahan yang disediakan sepanjang Tempoh Kempen, yang mana tertakluk kepada budi bicara Pihak Bank d) Akaun Kad Kredit Ahli Kad Yang Layak yang telah ditutup sebelum pengumuman pemenang. Liabiliti 40. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tiada sebarang kecuaian atau pelanggaran kewajipan di Pihak Bank ke atas Kempen ini, kelayakan Ahli Kad untuk Pulangan Wang Tunai dan Hadiah-hadiah adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat mempertikaikan keputusan Pihak Bank tidak akan dilayan. 41. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tiada sebarang kecuaian atau pelanggaran kewajipan di Pihak Bank ke atas Kempen ini, Pihak Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan atau tuntutan yang dialami oleh Ahli Kad disebabkan oleh Ahli Kad melanggar mana-mana terma dan syarat Kempen ini termasuk penguatkuasaan apa-apa terma dan syarat terhadap Ahli Kad. Muka surat 7 daripada 8

8 42. Dengan menyertai Kempen ini dan hanya dengan tujuan Kempen ini, pemenang-pemenang memberi kebenaran kepada Pihak Bank untuk mendedahkan maklumat peribadi mereka (termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat) kepada pengedar/agen yang kemudiannya akan menghubungi pemenang mengenai penghantaran atau penebusan Hadiah. Pemenang adalah bertanggungjawab untuk membuat pengaturan yang perlu dengan Pihak Bank dan/atau pengedar/agen untuk mengumpul atau menebus hadiah mereka. Pihak Bank tidak akan menanggung apa-apa penginapan dan/atau pengangkutan dan/atau kos lain yang pemenang boleh menanggung atau terpaksa menanggung dalam perjalanan menebus atau menggunakan Hadiah. Bahasa 43. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau kesamaran di dalam tafsiran Terma dan Syarat ini, kedua-dua Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia akan di tafsirkan sebagai setara dan setiap Terma dan Syarat yang ditetapkan akan membawa maksud yang sama. Kepatuhan kepada Terma dan Syarat Program 44. Ahli Kad dikehendaki mematuhi segala Terma dan Syarat yang telah ditetapkan oleh Pihak Bank bagi Kempen ini. Pihak Bank berhak menarik balik Pulangan Wang Tunai dan Hadiah-hadiah jika mendapati Ahli Kad gagal mematuhi Terma dan Syarat yang terkandung. 45. Segala Terma dan Syarat yang terkandung di sini adalah dilindungi dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan apa jua pertikaian mengenainya akan dibicarakan di mahkamah di Kuala Lumpur. 46. Ahli Kad dianggap telah membaca dan memahami segala Terma dan Syarat yang dinyatakan. Pihak Bank berhak untuk menukar, mengubah dan/atau meminda mana-mana Terma dan Syarat yang terkandung di sini dari masa ke semasa dan sebarang perubahan akan diumumkan sekurang-kurangnya dalam masa dua puluh satu (21) hari kalendar menerusi laman web di ambank.com.my 47. Untuk sebarang bantuan, maklum balas dan / atau aduan berkaitan dengan Kempen ini, Ahli Kad boleh menghubungi Pusat Panggilan Bank 24 Jam di talian atau e-mel kami di sebelum 31 Januari Muka surat 8 daripada 8

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

Program 20% Festive Cash Back. Terma dan Syarat

Program 20% Festive Cash Back. Terma dan Syarat Program 20% Festive Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit ( Perjanjian Kad )

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen #100 Hari Ceria ( Kempen ) Hong Leong Bank ( HLB ) bermula pada 11 November 2016 pukul 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir pada 18

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ), Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") dan PETRONAS Dagangan Berhad

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini.

Kempen bermaksud Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win yang dianjurkan oleh Bank menurut Terma dan Syarat yang ditetapkan dalam dokumen ini. Terma & Syarat Kempen Kad Debit AmBank Swipe to Win 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) dianjurkan oleh AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (709506-V). Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB-Pay with Points & Win Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB-Pay with Points & Win ( kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank atau Bank ) dan

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERM DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs )

TERM DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs ) TEMPOH KEMPEN Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) Kempen Penebusan Produk Hero ( Kempen ) akan bermula pada 24 November 2017 pada pukul jam 00:00:00 (12:00 pagi) dan tamat pada 10 Mac 2018 pada pukul jam 23:59:59

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong TEMPOH KEMPEN Kempen 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 01 Julai 2017 pada 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG Last updated on 15 June 2017 KEMPEN Perayaan SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Perayaan SIFAR 12 Bulan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) akan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK YURAN GUAMAN PINJAMAN PERUMAHAN Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Yuran Guaman Pinjaman Perumahan ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad [No. Syarikat (13491-P)] ( CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen

KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen KEMPEN #BankRakyatCares AKAUN DEPOSIT BERJANGKA-i Terma dan Syarat A. Syarat-syarat Kelayakan dan Kempen 1. Terbuka kepada semua pendeposit individu Bank Rakyat yang baru dan sedia ada. 2. Terbuka kepada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank 1. Kempen CashLite CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh Kempen 2. Kempen akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD

HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD TRANSAKSI PIN DENGAN 30% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT/DEBIT HONG LEONG Dikemaskini pada 7 Disember 2016 Transaksi PIN Dengan 30% Pulangan Tunai hingga

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Terma-Terma & Syarat- Syarat Kad Kredit Cash Rebate Platinum

Terma-Terma & Syarat- Syarat Kad Kredit Cash Rebate Platinum TermaTerma & Syarat Syarat Kad Kredit Cash e Platinum 1 November 2017 TERMATERMA & SYARATSYARAT BERKENAAN DENGAN REBAT DAN MANFAAT SEDIA ADA DI BAWAH KAD KREDIT CIMB CASH REBATE PLATINUM 1. tunai ( Tunai

Lebih terperinci

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") Kad Uob Visa Infinite Complimentary Airport Car Ride

Lebih terperinci

Jumlah minimum transaksi (RM) (i) Melakukan log masuk kali pertama ke Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now*

Jumlah minimum transaksi (RM) (i) Melakukan log masuk kali pertama ke Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now* TERMA DAN SYARAT Kempen Transact & Win with RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Transact

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S )

Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S ) Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S ) TEMPOH KEMPEN 1. Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) bermula pada 19 Mei 2015 pada

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini:

2. Individu-individu yang tersenarai di bawah adalah tidak layak menyertai Peraduan ini: TERMA DAN SYARAT Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Dekat lagi Murah, MyDebit dan Menang! [ Peraduan ] ini dianjurkan bersama oleh 99SPEEDMART Sdn Bhd 519537-X dan Payments Network Malaysia Sdn Bhd 836743-D

Lebih terperinci

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions 1. "Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu" ("Kempen")

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline

Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline 1. Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline (Kempen) AFFIN BANK Berhad dan AFFIN ISLAMIC BANK Berhad (Bank) akan dijalankan

Lebih terperinci

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN "Kempen Auto-billing" ("Kempen") Hong Leong Bank Berhad ("HLB") akan bermula pada 1 April 2018 jam 23:59:59 (11:59 malam waktu Malaysia) dan berakhir pada 30 Jun 2018

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016

TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016 TERMA DAN SYARAT Kempen Penggunaan Besar-besaran Kad RHB Pertengahan Tahun 2016 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) / RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE

SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE SYARAT DAN PERATURAN PERADUAN MIGHTY BITE Penganjur dan Kelayakan 1. PERADUAN MIGHTY BITE ( Peraduan ) dianjurkan oleh Mighty Bakery Sdn Bhd [Co. No. 358975-H]. 2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR

TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR TERMA DAN SYARAT O.M.G KEMBALI! GANJARAN LEBIH BESAR 1. Kempen O.M.G KEMBAL! Affin Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari 1 Disember 2016 hingga 30 Jun 2017. Semua permohonan mestilah dibuat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap TEMPOH KEMPEN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam (M) Berhad (Syarikat No.98127-X)

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam Malaysia Berhad (Syarikat

Lebih terperinci

RHB Investment Bank Berhad Terma dan Syarat Peraduan Dagang & Menang

RHB Investment Bank Berhad Terma dan Syarat Peraduan Dagang & Menang RHB Investment Bank Berhad Terma dan Syarat Peraduan Dagang & Menang Tempoh Peraduan 1. Peraduan Dagang & Menang ( Peraduan ) ini dianjurkan oleh RHB Investment Bank Berhad (RHBIB) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan

PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan PETRONAS DAGANGAN BERHAD PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN TERMA & SYARAT Peraduan 1.0 Penganjur: PETRONAS Dagangan Berhad ( PDB ) merupakan penganjur PROMOSI KOMBO RM5 UNTUK CUTI IDAMAN (Peraduan) 2.0

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI

TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI TERMA & SYARAT PELAN ANSURAN MUDAH (EiPLAN) AFFINBANK UNTUK INSURANS GAP SEWA BELI Pelan Ansuran Mudah (EiPlan) untuk Insurans GAP Sewa Beli ( Program ) AFFINBANK membenarkan Ahli Kad untuk menukar pembelian

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PERADUAN

TERMA & SYARAT PERADUAN TERMA & SYARAT PERADUAN Penganjur & Tempoh Peraduan 1. PERADUAN 100PLUS AKTIFKAN JUARAMU ( Peraduan ) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 16/04/2018 kecuali kakitangan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Cash Back ( Kempen ) akan berlangsung dari

Lebih terperinci

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG TERMA & SYARAT ( Terma & Syarat ) Dikemaskini pada 15 Mac 2016 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Gandakan Kadar Faedah Hong Leong ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN KEMPEN JomPAY Nationwide

TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN KEMPEN JomPAY Nationwide TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN KEMPEN JomPAY Nationwide NOTA PENTING: Terma dan Syarat Tambahan ini harus dibaca bersama dengan Terma dah Syarat Promosi yang boleh didapati di www.jompay.com.my Terma dan Syarat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan

Lebih terperinci