Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download ""

Transkripsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 02/1 02/1 BAHASA MELAYU/P Kertas 1 Ogos jam TINGKATAN TIGA BAHASA MELAYU Kertas 1 SKEMA PEMARKAHAN

20 02/1 JAWAPAN SOALAN KERTAS 1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR A 11 D 21 D 31 A 2 C 12 C 22 C 32 B 3 B 13 A 23 B 33 A 4 A 14 B 24 D 34 D 5 B 15 C 25 C 35 B 6 C 16 D 26 A 36 C 7 D 17 C 27 C 37 A 8 A 18 B 28 B 38 B 9 C 19 C 29 A 39 A 10 B 20 A 30 D 40 B

21 02/2 02/2 BAHASA MELAYU/P Ogos jam TINGKATAN TIGA BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN & CADANGAN SKEMA

22 2 SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 (02/2) PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2011 Bahagian A (i) 20 markah Bahagian A (ii) 10 markah Bahagian B 20 markah Bahagian C 40 markah Bahagian D 10 markah JUMLAH : 100 markah BAHAGIAN A (i) RINGKASAN (20 Markah) Markah Isi : 10 markah BILANGAN ISI MARKAH

23 3 Markah Bahasa : 10 markah - Kesalahan bahasa ditanda seperti penandaan karangan. - Bahasa dinilai secara impression - Kriteria pemeringkatan markah seperti di bawah : Peringkat Markah Deskripsi Cemerlang Bahasa baik dan lancar - Guna ayat sendiri, pemilihan kata tepat, ayat gramatis dan penanda wacana sesuai - Ejaan dan tanda baca betul Baik Bahasa masih baik dan lancar - Masih berupaya guna ayat sendiri, pemilihan kata agak terhad, ayat masih gramatis dan penanda wacana masih sesuai - Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum Memuaskan Bahasa kurang lancar - Terdapat kesalahan yang ketara dalam ayat, ejaan dan tanda baca atau menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih Penguasaan Minimum Keseluruhan jawapan menggambarkan penguasaan bahasa yang lemah - Menyalin secara terus daripada petikan Cadangan Cara Penandaan Ringkasan 1. Isi minimum 5. Pemeriksa dikehendaki menanda / apabila terjumpa isi yang betul dan tulis 1 untuk isi yang pertama dan tulis 2 untuk isi yang kedua dan seterusnya (hingga isi kelima.) Contoh : / / / / / 2. Jawapan calon diperiksa sehingga 80 patah perkataan, tetapi dibenarkan sehingga habis perkataan dalam ayat terakhir. Buat satu garisan panjang selepas 80 patah perkataan. 3. Kalau calon menulis berperenggan, periksa seperti biasa. 4. Calon menyalin isi secara terpilih tanpa sebarang perubahan ayat asal, markah isi seperti biasa, tetapi markah bahasa maksimum 5 markah. 5. Calon menyalin isi secara terpilih tetapi ada wacana bahasa dan kosa kata yang sesuai sebagai penyambung ayat, diperiksa seperti biasa. 6. Jika calon menyalin isi secara terpilih dan ditulis dalam bentuk poin, markah untuk isi adalah seperti biasa tetapi markah maksimum untuk bahasa ialah 4 markah.

24 4 7. Calon menyalin terus daripada petikan tanpa membuat apa-apa perubahan (menyalin bulat-bulat ) = Markah isi dibahagi dua dan markah bahasa maksimum 2 markah Buat catatan : Calon menyalin petikan. * Menyalin bulat-bulat bermaksud menyalin keseluruhan petikan yang diberikan atau keseluruhan daripada mana-mana perenggan. 8. Isi yang tidak berturutan diperiksa seperti biasa. 9. Jawapan dalam bentuk poin tetapi ayatnya lengkap markah isi diberi seperti biasa tetapi markah bahasa maksimum 8 markah 10. Penandaan jawapan calon seperti penandaan karangan tetapi tiada pemotongan markah untuk kesalahan ejaan. Cara penulisan markah ringkasan 1. I = 5x2 = 10 B = 10 J = I = 5x2 = 9 (mungkin ada isi yang kurang lengkap) B = I = 5x2= 10 (calon menyalin isi secara terpilih) B = 5 (Markah bahasa maksimum 5) 15 * Menyalin isi secara terpilih 4 I = 2x2= 4 (bahagi 2) = 2 (calon menyalin bulat-bulat) B = 2 (markah bahasa maksimum 2) 4 * Menyalin petikan

25 5 BAHAGIAN A (ii) : PEMAHAMAN (10 MARKAH ) 1. Petikan pemahaman umum berdasarkan petikan ringkasan 2. Jawab soalan pemahaman dengan menggunakan ayat sendiri 3. Tidak ada markah setengah (1/2) bagi jawapan bahagian ini. 4. Setiap isi yang diterima ditanda (/) 5. Kesalahan bahasa, contohnya ejaan, frasa ditanda seperti biasa (penandaan karangan) Soalan 1 : Maksud rangkai kata (2 markah) - memberikan maksud rangkai kata berdasarkan konteks petikan - ayat jawapan mesti lengkap subjek & predikat MARKAH DESKRIPSI 2 markah Maksud tepat mengikut konteks dan ayat gramatis 1 markah Maksud tepat mengikut konteks tetapi ayat tidak lengkap 1 markah Maksud kurang tepat mengikut konteks/isi tersurat sahaja 1 markah Hanya memberikan sebahagian daripada maksud rangkai kata / ayat gramatis 0 markah Maksud tidak tepat mengikut konteks Soalan 2 Soalan pemahaman berdasarkan petikan (4 markah) - menjawab berdasarkan isi dalam petikan (4 m) - kemukakan sekurang-kurangnya 2 isi/jawapan - 1 jawapan yang betul 2 markah, 2 jawapan yang betul 4 markah - jawapan mesti betul termasuk dari segi tatabahasa / ejaan MARKAH DESKRIPSI 4 markah Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis 3 markah Isi cukup dan lengkap mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis 2 markah Isi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugas tetapi ayat gramatis 1 markah Isi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan serta ayat kurang gramatis 0 markah Isi tidak mengikut tugasan tetapi ayat gramatis 0 markah Isi tidak mengikut tugasan dan ayat tidak gramatis

26 6 Soalan 3 : Soalan Pemahaman Kemahiran Berfikir (4 markah) - Jawapan berdasarkan pendapat sendiri yang berkaitan dengan petikan - 2 jawapan diperlukan 1 jawapan /isi yang sempurna 2 markah dan tanda ( / ) - jawapan mesti betul termasuk dari segi tatabahasa / ejaan MARKAH DESKRIPSI 4 markah - Isi relevan mengikut tugasan dan ayat yang gramatis 3 markah - Isi relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis 2 markah - Isi kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis 1 markah - Isi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis 0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis - Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis SOALAN BAHAGIAN B (KARANGAN BAHAN RANGSANGAN) Karangan Respons Terhad (20 markah) 1. Jawapan mestilah dalam bentuk karangan berperenggan, Pendahuluan Isi Penutup 2. Periksa secara global/holistik. Nilai dari segi idea dan bukan isi. Idea hendaklah dihuraikan sebaik-baik mungkin. 3. Jumlah perkataan tidak melebihi 120 patah perkataan 4. Karangan lebih yang 120 patah perkataan diperiksa sehingga 120 patah perkataan sahaja 5. Karangan pendek kurang daripada 120 patah perkataan impression turun 6. Pemeriksaan secara impression : 4 perkara iaitu : 1. Menjawab tugasan 2. Bahasa 3. Idea relevan 4. Pengolahan Kemudian tentukan peringkat karangan berdasarkan kriteria penskoran. 9. Penandaan kesalahan bahasa seperti karangan Bahagian C.

27 7 BIL KEMUNGKINAN KETETAPAN 1-1 idea sahaja - Jumlah perkataan antara Bahasa baik Terima seperti biasa 2-1 idea sahaja - kurang 110 perkataan - Bahasa baik Maksimum peringkat Baik ( 15 markah ) Menggunakan 2, 3 atau 4 idea - Tidak lebih 120 perkataan Terima seperti biasa - Jawab dalam satu perenggan sahaja - Tidak melebihi 120 perkataan - Bahasa baik Maksimum 19 markah Melebihi 120 perkataan - Tiada Penutup / kesimpulan - Bahasa baik - Melebihi 120 perkataan - Ada penutup / kesimpulan - Bahasa baik - Idea luaran sepenuhnya - Masih menulis kesan kegiatan pembalakan - Campur aduk idea yang diberikan dengan idea Luaran Maksimum peringkat Baik ( 15 markah ) Maksimum Cemerlang bawah (17 markah ) Terima seperti biasa Terima seperti biasa

28 8 Skema Pemarkahan Karangan Bahan Rangsangan (Respons Terhad) Peringkat Deskripsi Pencapaian Cemerlang m C1 = m C2 = m - Penggunaan kata dan ayat yang gramatis - Penggunaan kosa kata yang luas dan tepat - Ejaan dan tanda baca yang betul - Terdapat kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata. - Idea yang relevan berdasarkan tugasan. - Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai serta berkembang - Pengolahan yang menarik dan berkesan Baik m B1 = m B2 = m Memuaskan m M1 = m M2 = m - Penggunaan kata dan ayat yang masih gramatis - Penggunaan kosa kata tepat / tidak luas - Terdapat kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata, frasa dan ayat. - Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum - Idea masih relevan berdasarkan tugasan - Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan kurang dikembangkan - Pengolahan masih menarik / kurang berkesan - Penggunaan kata dan ayat yang kurang gramatis - Penggunaan kosa kata terhad - Terdapat kesalahan yang ketara dalam penggunaan kata, frasa dan ayat - Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara - Idea kurang relevan berdasarkan tugasan - Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan terhad - Pengolahan tidak menarik - Karangan bercampur aduk dalam peringkat ini. Penguasaan minimum m - Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap - Idea kabur / tidak berkaitan dengan tugasan SOALAN BAHAGIAN C Karangan Respons Terbuka

29 9 (40 markah) 1. Periksa karangan berdasarkan impression. Jumlah perkataan karangan tidak perlu dikira, 2. Isi minimum :- 1 isi 3. Penolakan markah berdasarkan ejaan: ½ markah ditolak bagi setiap ejaan yang salah, tetapi tiada penolakan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang. Contoh : disamping itu, di terima Maksimum markah ejaan ditolak ialah 2 markah. (4 kesalahan ejaan dan ke atas ). Format: Tiada penolakan markah format (karangan berformat) mulai tahun Pemeriksa hendaklah membaca karangan calon terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diberi perhatian untuk memberi pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, idea yang relevan dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan kriteria penskoran. 5. Baca karangan itu dengan teliti sekali lagi untuk pertimbangan yang muktamat. Sambil membaca karangan itu, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, ejaan dan tanda baca dan isi / fakta seperti yang berikut: ( ) Kesalahan isi Kesalahan bahasa, perkataan / Kesalahan ejaan // Kesalahan ejaan yang berulang Kesalahan tanda baca

30 10 KRITERIA MENILAI KEMAHIRAN MENULIS KRITERIA DESKRIPSI 1. BAHASA - Kegramatisan : Kata (Morfologi) dan Ayat (Sintaksis) - Ejaan dan tanda baca betul - Kosa kata luas dan tepat 2. IDEA - Isi-isi yang sesuai (Bilangan isi tidak ditekankan) - Huraian isi yang jelas - Contoh yang sesuai 3. PENGOLAHAN - Pengolahan menarik dan berkesan - Pemerengganan sesuai - Format menepati tugasan - Unsur keindahan bahasa (Contoh peribahasa / pantun/ ungkapan / frasa yang menarik) PERINGKAT KARANGAN BAHAGIAN C PERINGKAT MARKAH Cemerlang Kepujian Baik Memuaskan Penguasaan Minimum 01-08

31 11 PERINGKAT PEMARKAHAN KARANGAN SOALAN BAHAGIAN C Soalan Bahagian C : Karangan Respons Terbuka (40 markah) Peringkat Deskripsi Cemerlang (33-40) C1 (37-40) C2 (33-36) - Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat - Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. - Penggunaan penanda wacana yang betul - Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul. - Penggunaan kosa kata luas dan tepat. - Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta dengan contoh yang sesuai. - Pengolahan menarik dan berkesan, pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. - Terdapat penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik. Kepujian (25-32) K1 (29-32) K2 (25 28) - Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat - Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum - Penggunaan penanda wacana yang sesuai. - Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.. - Penggunaan kosa kata luas dan tepat. - Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta contoh yang sesuai. - Pengolahan menarik dengan pemerengganan sesuai dan format menepati kehendak tugasan. - Terdapat penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa/kata hikmat,pantun, cogan kata dan frasa yang menarik. Baik (17-24) B1 (21-24) B2 (17-20) - Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. - Penggunaan pelbagai ayat majmuk gabungan yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. - Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. - Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. - Penggunaan kosa kata umum tetapi terdapat kesalahan yang minimum. - Idea masih relevan dengan huraian yang masih jelas. - Pengolahan masih menarik dengan pemerengganan dan format yang masih sesuai mengikut tugasan.

32 12 Memuaskan (09-16) M1 (13-16) M2 (09-12) - Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad - Penggunaan ayat yang mudah tetapi terdapat kesalahan yang minimum. - Penggunaan penanda wacana yang kurang tepat. - Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. - Isi masih relevan / idea bercampur aduk dengan huraian yang tidak jelas. - Pengolahan kurang menarik, pemerengganan kurang sesuai dan format kurang tepat / format bercampur aduk. Penguasaan Minimum (01-08) PM1 (05-08) PM2 (01-04) - Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap dan lemah. - Karangan terpesong termasuk dalam peringkat ini. BAHAGIAN D NOVEL ( 10 MARKAH ) PERINGKAT PEMARKAHAN BAGI SOALAN BAHAGIAN D (NOVEL) Pemarkahan: - Markah penuh (maksimum) = 10 markah - Isi = 6 markah - Bahasa = 4 markah - Jawapan hendaklah dibuat dalam bentuk karangan - huraian dan disertakan contoh - Jawapan hendaklah dalam ayat yang gramatis. - Berikan 1 markah bagi setiap pernyataan yang betul. - Berikan 2 markah bagi huraian atau contoh yang berkaitan. - Markah maksimum bagi pernyataan dan huraian atau contoh ialah 6 markah. - Markah maksimum bagi bahasa ialah 4 markah dan diberi berdasarkan impression. - Kalau jawapan berbentuk point-form tanpa huraian dan contoh, tolak markah isi 50% dan markah bahasa ialah 1 markah. - Kalau jawapan berbentuk point-form tetapi ada huraian dan contoh isi - terima seperti biasa tetapi markah bahasa 1 atau 2 markah - Jika calon menjawab bagi ketiga-tiga novel, pilih markah tertinggi sahaja. - Jika jawapan calon bercampur-campur novel, pilih satu novel sahaja. - Jika jawapan calon salah atau calon menyalin soalan, berikan 1 markah bahasa sahaja.

33 13 Kriteria Markah Bahasa Peringkat Markah Deskripsi Cemerlang 04 - Bahasa baik dan lancar - Ayat gramatis - Ejaan dan tanda baca yang betul Baik Bahasa masih baik dan masih lancar - Penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat kesalahan yang menimum - Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum Memuaskan 01 - Bahasa tidak cekap - Ayat tidak gramatis - Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara Markah Isi 1. Maksimum : 3 isi 2. Isi dihuraikan berserta contoh : 2 markah 3. Isi tanpa huraian dan contoh : 1 markah Cara Penandaan Bahagian D : Kajian Novel 1. Tandakan ( /) untuk setiap contoh berserta huraian yang betul 2. Kurungkan jawapan calon dangan tanda ( ) jika calon memberikan contoh berserta huraian yang tidak tepat. Bentuk jawapan calon - Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap dan sempurna, ditulis dalam satu perenggan atau berperenggan (diterima seperti biasa)

34 14 Jawapan dalam bentuk poin : 1. Jika jawapan calon betul, dan lengkap dengan huraian diterima seperti biasa (Maksimum 10 markah) 2. Jika calon menjawab tanpa huraian ayat isi ringkas isi 1 m bagi setiap 1 contoh dan markah bahasa maksimum 2 markah. Jumlah - 3 markah isi dan 2 markah bahasa = 5m Cara menulis Markah (a) I - 06 B /10 Isi dan huraian yang tepat serta bahasa yang gramatis (b) I - 04 B /10 Jawapan calon dalam bentuk poin (c) I - 00 B /10 Jawapan calon tidak menjawab tugasan (d) I = 04 B = 01 05/10 Bahasa lemah

35 15 BAHAGIAN A (i) : RINGKASAN Cadangan isi Usaha-usaha menjadi remaja bertanggungjawab terhadap negara 1. perlu memajukan diri demi menjamin kecemerlangan dalam bidang yang diceburi 2. patut membina kekuatan diri dari segi keperibadian, mental, fizikal dan amalan 3. hendaklah mempersiap diri dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 4. harus meneroka sebanyak mungkin peluang ilmu yang ada 5. menggunakan kemudahan yang disediakan (0m) / di sekolah (2m) 6. dapat memantapkan jati diri sebagai warganegara 7. seharusnya menghayati erti kemerdekaan. 8. patut menyokong usaha kerajaan BAHAGIAN A (ii) : PEMAHAMAN 1. Maksud rangkai kata mendatangkan manfaat mendatangkan memberikan membawa menghasilkan manfaat kelebihan faedah kebaikan maslahat kepentingan Diterima mana-mana jawapan yang dicadangkan sahaja.

36 16 2. Dua sebab remaja dianggap aset bernilai negara -bakal mengambil alih tampuk pentadbiran dan kepimpinan suatu masa kelak -menjadi nadi kepada keutuhan masyarakat dan kestabilan negara dalam pelbagai bidang. -merekalah pewaris masa hadapan -menjana negara menghadapi cabaran era globalisasi 3. Saya perlu memberikan sumbangan kepada negara kerana : - tanggungjawab sebagai warganegara - membalas jasa negara - untuk membangun dan memajukan negara - demi megharumkan nama negara / meningkatkan imej negara [ Terima mana-mana 2 isi yang sesuai ] BAHAGIAN B : KARANGAN BAHAN RANGSANGAN Cadangan isi : Pendahuluan Hutan khazanah alam yang amat berharga- perlu dipelihara. Isi-isi penting a) Habitat flora dan fauna pelbagai spesies mamalia, burung dan tumbuhan. b) Mencegah hakisan dan tanah runtuh fungsi akar tumbuhan untuk mencengkam tanah. c) Sumber kayu balak pelbagai jenis balak bermutu tinggi seperti cengal dan meranti, - hasil balak dieksport dalam bentuk papan lapis dan perabot. d) Rekreasi eko Taman Negara tumpuan pelancong, Hutan bakau di Kuala Selangor terkenal dengan kelip-kelip. Penutup Setiap individu bertanggungjawab menjaga dan memulihara hutan sebagai sumber ekonomi negara. [ Terima mana-mana isi yang sesuai ]

37 17 BAHAGIAN C : KARANGAN RESPON TERBUKA SOALAN 1 Kepentingan menjadi remaja berakhlak mulia. Isi-isi yang dicadangkan : - Bakal menjadi pemimpin negara pada masa akan datang. - Sumber tenaga kerja yang berkualiti untuk pembangunan ekonomi negara. - Pemangkin keharmonian dan perpaduan pelbagai kaum. [ Terima mana-mana isi yang sesuai ] SOALAN 2 Peranan setiap ahli keluarga untuk membentuk keluarga bahagia. Isi-isi yang dicadangkan : Ibu bapa :- Meluangkan masa ketika anak-anak belajar. - Membimbing anak-anak memilih kawan / mengambil tahu rakan pergaulan anak-anak. - Menerapkan nilai-nilai keagamaan yang utuh. Anak-anak :- Menghormati ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. -Meluangkan waktu membantu ibu bapa di rumah. [ Terima mana-mana isi yang sesuai ] SOALAN 3 Kesejahteraan yang diperoleh daripada perpaduan. Isi-isi yang dicadangkan : - Mewujudkan kestabilan negara. - Kehidupan yang harmonis. - Dapat membangun dan memajukan Negara - Dapat menangkis serangan musuh. - Memakmurkan negara. [ Terima mana-mana isi yang sesuai ] SOALAN 4 Karangan berformat : Surat Kiriman Tidak Rasmi Tempat-tempat bersejarah di Malaysia. Isi-isi yang dicadangkan : - Melaka : Banyak kesan tinggalan zaman penjajah. - Pahang : tempat kelahiran tokoh-tokoh pejuang pada zaman penjajah. - Terengganu : tempat penemuan Batu Bersurat. [ Terima mana-mana isi yang sesuai ]

38 18 SOALAN 5 Karangan bentuk cerita atau huraian berdasarkan maksud peribahasa Genggam bara api biar sampai jadi arang iaitu melakukan sesuatu perkara secara bersungguh-sungguh sehingga berjaya. [ Terima mana-mana isi yang sesuai ] BAHAGIAN D : KAJIAN NOVEL Novel Pengajaran dan Contoh Peristiwa Kanang: Cerita Seorang Pahlawan 1. Kita hendaklah tabah menghadapi cabaran hidup. Contoh : Kanang tetap tabah walaupun hidup dalam kemiskinan selepas bersara daripada angkatan tentera. 2. Kita hendaklah saling membantu dalam kehidupan Contoh : Kanang membantu Renjer Sakaria yang terperangkap semasa beroperasi dalam hutan. 3. Kita hendaklah bersungguh-sungguh mempertahankan tanah air. Contoh : Kanang berusaha mempertahankan tanah air ketika bertempur dengan pengganas Komunis di Hutan Korbu, Perak. Panas Salju 1. Kita mestilah sentiasa bantu-membantu dalam kehidupan Contoh : Zulkifli membantu pasangan sikh yang ditimpa kemalangan. 2. Kita perlu sentiasa prihatin terhadap golongan yang benar-benar memerlukan bantuan. Contoh : Tan Sri Shamsuddin sudi membiayai perbelanjaan rawatan Nadhirah dan Zulkifli sekeluarga semasa di London. 3. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Contoh : Dr. Tan Kai Chah sanggup melepaskan gaji yang lumayan jika bertugas di Arab Saudi kerana lebih sayang akan tanah air sendiri.

39 19 Merdeka!Merdeka! 1. Kita hendaklah mempertahankan tanah air daripada dijajah. Contoh : Orang-orang Melayu saling membantu untuk menentang penubuhan Malayan Union. 2. Kita hendaklah bersama-sama menjaga keselamatan Contoh : Kudin dan rakan-rakan menjaga keselamatan kampung mereka daripada ancaman komunis. 3. Kita hendaklah sentiasa tabah menghadapi cabaran hidup. Contoh : Kudin tabah meneruskan perjuangan walaupun ayahnya dibunuh oleh pengganas komunis. Ekspedisi 1. Kita hendaklah menghormati orang yang lebih tua Contoh : Hadi menghormati Pak Musa yang banyak membantu semasa ekspedisi ke Gunung Itik. 2. Kita hendaklah rajin membantu ibu bapa. Contoh : Hadi rajin membantu ibunya mencuci pinggan di rumah. 3. Kita tidak boleh buruk sangka terhadap orang lain. Contoh : Pak Salleh menuduh Cikgu Murad seorang penjenayah akibat salah sangka.

1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 SKEMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1 B 11 A 21 A 31 A 2 B 12 B 22 C 32 A 3 C 13 A 23 C 33 D 4 D 14 B 24 D 34 B 5 D 15 D 25 B 35 C 6 C 16 B 26 A 36 B 7 D

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 BAHASA MELAYU Ogos 2012 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Kertas ini

Lebih terperinci

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 JAWAPAN KERTAS 1 1 D 11 D

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 02/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU SET A Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat halaman sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PRASPM 2013

PEPERIKSAAN PRASPM 2013 NSKP 2013 SULIT 1 PEPERIKSAAN PRASPM 2013 1103/1(PP) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT.Kegunaannya

Lebih terperinci

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2007 2 ¼ jam LOGO DAN NAMA SEKOLAH 1103/1 (PPT) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN SULIT 1103/1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 2 ¼ jam MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 (PP) Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2013 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 (Percubaan) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2014 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 www.lamanbahasa.wordpress.com Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1103/ 1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos/ September JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman

Lebih terperinci

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan markah ini SULIT dan Hak Cipta

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Mei 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Kertas soalan in imengandungi dua bahagian :Bahagian

Lebih terperinci

SULIT 2 02/2 Bahagian A(i)-Ringkasan [20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan tabiat membaca dalam

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 26-30 (28 30) (26 27) - Karangan menepati tema bahan rangsangan - Bahasa gramatis

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam;

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 1. TUJUAN PENGUJIAN Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; 1.1 Membina, mengumpul, memilih dan menyusun atur idea-idea, hujah-hujah dan

Lebih terperinci

2011

2011 ... -. Bahasa Melayu Kertas 1 September 2011 Peraturan Pemarkahan MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAANPERCUBAAN SIJIL PELAJAR

Lebih terperinci

SULIT SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 02/02 EXCEL 2 BAHASA MELAYU KERTAS 2 OGOS 2011 2 JAM DUA JAM JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2. Markah penuh kertas 2: 100 markah

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2. Markah penuh kertas 2: 100 markah PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2 Markah penuh kertas 2: 100 markah Bahagian A(i) Bahagian A(ii) Bahagian B Bahagian C Bahagian D :20 markah : 10 markah :20 markah :40 markah : 10

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 (PPT) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2012 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 UNTUK

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/1 PP PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA BELUD PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1 1 PANDUAN PEMARKAHAN KERTAS BAHASA MELAYU (1103/1) BAHAGIAN A Karangan berdasarkan Bahan Rangsangan [30 markah] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26 30 [28-30] [26-27] Karangan menepati

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 IABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 y4 jam Dua jam lima belas rainit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

Kertas 1 BAHASA MELAYU TAHUN Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahaglan 8. Dua jam lima belas minit

Kertas 1 BAHASA MELAYU TAHUN Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahaglan 8. Dua jam lima belas minit SULIT PROG RAtt,I PEN ING KATAN PRESTAS I AKAD EIt[ IK spm TAHUN 2912 BAHASA MELAYU Kertas 1 Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOA1AN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2016 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH)

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -13- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) Panduan dan Cara Memeriksa Kertas 1. Pemeriksaan

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA \ PEPERIKSAAN PRASPM 2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogs 1103/1(PP) UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini.kegunaannya khusus untuk pemeriksa

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 02/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2012 2 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 110311 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Sept 2013 MAKTAB RENDAH SAINS MARA 110311 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 32 266 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.93%, meningkat sebanyak 0.11% berbanding

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN

PERATURAN PEMARKAHAN Bahasa Melayu Ogos 2011 PP BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 BAHASA MELAYU Kertas

Lebih terperinci

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2013 SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 Bahasa Melayu Kertas 2 ( 2013 ) Skema Pemarkahan Bahagian

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU SULIT 1103/1(PP) JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 OGOS 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 33 123 calon. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 73.01%, menurun sebanyak 0.26% berbanding

Lebih terperinci

1

1 1 GARIS PANDUAN GURU BAHAGIAN A PERINGKAT CIRI-CIRI KARANGAN CEMERLANG 26 30 markah a. Isi relevan dengan tema bahan rangsangan. b. Huraian jelas dan matang. c. Penggunaan bahasa yang gramatis dari segi

Lebih terperinci

Objektif taklimat ini :

Objektif taklimat ini : Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu waris dalam persiapan mereka menjelang PSLE Bahasa Melayu (Asas)

Lebih terperinci

INAMA PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 PMR. Kertas 2. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

INAMA PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 PMR. Kertas 2. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU BAHASA MELAYU Kertas 2 Oktober 2013 2Jam INAMA KELAS PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU PMR Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM Bahasa Melayu Kertas 2 Oktober 2010 2 Jam PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2 BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

Lebih terperinci

SULIT 02/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 BAHASA MELAYU. Kertas 1. Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SULIT 02/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 BAHASA MELAYU. Kertas 1. Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 02/1 SULIT 02/1 BAHASA MELAYU Kertas1 Masa 1 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009 BAHASA MELAYU Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) Bahagian A TEMA : Nilai-nilai murni : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan CADANGAN IDEA: oleh rakyat Malaysia. i. Nilai hormat-menghormati

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 0 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1. Calon mesti menjawab berdasarkan isi: BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A Mengeratkan perpaduan dan tali silaturahim Menjamin keamanan, kemakmuran dan kestabilan negara Menjana pertumbuhan ekonomi 2.

Lebih terperinci

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min SKEMA JAWABAN / GARIS PANDUAN UNTUK GURU BAHAGIAN A Soalan: Gambar di bawah menunjukkan aktiviti kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Lebih terperinci

Masa: 2 jam JUL 4OI _ BAHASA MALAYSIA IV UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. April2008

Masa: 2 jam JUL 4OI _ BAHASA MALAYSIA IV UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. April2008 Angka Giliran: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Akhir Sidang Akademik 2007 12008 April2008 JUL 4OI _ BAHASA MALAYSIA IV Masa: 2 jam Markah yang diperoleh Soalan Bahagian A: Karangan (70 markah) Soalan

Lebih terperinci

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 2 1/4 jam Dua jam lima belas minit 1.Kertas peperiksaan ini mengadungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2.Jawab soalan Bahagian A dan satu

Lebih terperinci

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS Taklimat Peperikasaan PSLE 2017 Jabatan Bahasa Melayu BHPS 15.01.2017 Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PULAU PINANG JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PULAU PINANG JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU "' MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN PMR BAHASA MELAYU Kertas 2 OGOS 2012 2jam 02/2 Duajam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan

PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu SMKN sahaja. Kegunaannya

Lebih terperinci

SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/2 SEKOLAH : BAHASA MELAYU Kertas 2 OGOS 2016 1103/2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. Perbincangan

Lebih terperinci

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN Kognitif TIGA DOMAIN PENGUJIAN - bidang mengenai pengetahuan, faktafakta, teori dan kefahaman - merujuk secara langsung kepada Taksonomi Bloom (pengetahuan,

Lebih terperinci

PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD

PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD 1103/ Bahasa Melayu Kertas Skema Jawapan ½ jam PERCUBAAN SPM 01 SMK NARINANG, KOTA BELUD BAHASA MELAYU Kertas SKEMA JAWAPAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak 02/2 BAHASA MELAYU/PERCUBAAN Kertas 2 Ogos 2012 2JAM BAHASA MELAYU Tingkatan 3 Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian : Sahagian

Lebih terperinci

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di Sejarah Kertas 2 April/Mei 2011 2 ½ jam Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Meningkatkan Keupayaan Menulis Karangan Sepanjang Sekurang-kurangnya 350 Patah Perkataan Dalam Masa Yang Ditetapkan Menggunakan Kaedah Salin dan Jalin. Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Abstrak Kajian Tindakan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) DAERAH PETALING UTAMA SKOR A DISEDIAKAN OLEH :

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) DAERAH PETALING UTAMA SKOR A DISEDIAKAN OLEH : MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) DAERAH PETALING UTAMA SKOR A DISEDIAKAN OLEH : PN. AZIZAH BINTI YUSOFF PENGETUA SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA (3) PERSIARAN BUKIT UTAMA,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 20XX

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 20XX SULIT 6351/1 NO. KAD PENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 20XX BAHASA MELAYU PEMAHAMAN Bahagian B JANGAN BUKA

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SET B BAHASA MELAYU 2 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN

PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN CABARAN KERTAS 2 BAHASA MELAYU KANDUNGAN 1. Kaedah Menjawab Soalan Kefahaman Bahagian B & C 2. Kaedah Menjawab Melengkapkan Teks dan Prosedur Kloz 3. Kaedah Membina Ayat 4.

Lebih terperinci

TAKLIMAT. 3 Mac 2018

TAKLIMAT. 3 Mac 2018 TAKLIMAT 3 Mac 2018 OBJEKTIF TAKLIMAT INI Memperkasa ibu bapa mengenai format peperiksaan Berkongsi strategi dan panduan pembelajaran untuk membantu ibu bapa dalam persiapan anak mereka menjelang peperiksaan

Lebih terperinci

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Pendidikan Moral Sept 0 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Bil. Nilai M Contoh / Huraian M (d) - Kerajinan - Berdikari - Amanah xm Bertanggungjawab Kesanggupan

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Draf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 3 PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, 2017 1 April 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P6 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan & BM) Cikgu Putri (BM ) Cikgu Latifah (BM Asas) Format Kertas PSLE 2017 Komponen

Lebih terperinci

KAEDAH ISSAM SATU INOVASI DALAM PENGAJARAN KARANGAN AMIR BIN JUHARI IPG KAMPUS RAJANG

KAEDAH ISSAM SATU INOVASI DALAM PENGAJARAN KARANGAN AMIR BIN JUHARI IPG KAMPUS RAJANG KAEDAH ISSAM SATU INOVASI DALAM PENGAJARAN KARANGAN NOOR ZILA BINTI MD. YUSUF AMIR BIN JUHARI IPG KAMPUS RAJANG APAKAH KAEDAH DAN TEKNIK YANG BOLEH MENGATASI MASALAH PENULISAN KARANGAN YANG BERKESAN BAGI

Lebih terperinci

MAKLUMAT KURIKULUM DARJAH 5. Cikgu Sharifah Maznah

MAKLUMAT KURIKULUM DARJAH 5. Cikgu Sharifah Maznah MAKLUMAT KURIKULUM DARJAH 5 Cikgu Sharifah Maznah ISI Komponen peperiksaan Ciri-ciri jawapan yang baik Cara pembelajaran dan pengajaran Bantuan yang boleh diberikan KOMPONEN PEPERIKSAAN Komponen Markah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1)

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1) Bahasa Melayu September 008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN NEGERI PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 Nama: Kelas: SULIT 1249/2 Sejarah Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1249/2 1 2 4 9 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci

Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Bahasa Kita, Gunakanlah

Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Bahasa Kita, Gunakanlah Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Bahasa Kita, Gunakanlah Format Peperiksaan Bahasa Melayu Kertas Komponen Markah Peratusan Masa Kertas 1 Karangan Bergambar 15 15% 40min Kertas 2 Penggunaan Bahasa & Kefahaman

Lebih terperinci

SULIT 1249/2 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

SULIT 1249/2 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit NAMA MURID : TINGKATAN : JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 1249/2 SEJARAH Kertas 2 Ogos/September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 02/2 Bahasa Melayu 02/2 Julai 2013 2jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013 PENILAIAN MENENGAH

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat Kemahiran Belajar KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan

Lebih terperinci

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 Agenda Pengenalan Jadual Pengkhususan Objektif Penilaian Strategi Menjawab Soalan DARJAH 4 Guru Bahasa Melayu Cikgu Sharif sharif_samsuri@moe.edu.sg

Lebih terperinci

PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN MARKAH PENUH : 30 MARKAH PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26-30

Lebih terperinci

MOCK TEST /2 SEJARAH Kertas 2 Julai 2 Jam 30 Minit

MOCK TEST /2 SEJARAH Kertas 2 Julai 2 Jam 30 Minit Nama:... No.Kad Pengenalan Angka Giliran MOCK TEST 2 1249/2 SEJARAH Kertas 2 Julai 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda

Lebih terperinci

Kesusasteraan Melayu (922)

Kesusasteraan Melayu (922) Kesusasteraan Melayu (922) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 7522 calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2012. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun

Lebih terperinci