3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2"

Transkripsi

1 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Perakaunan 3756/2 mengandungi 6 soalan dan dibahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 4 soalan yang wajib dijawab sementara bahagian B, terdapat 2 soalan pilihan dan calon boleh memilih mana-mana satu soalan yang dikehendaki. Soalan-soalan yang dikemukakan dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2010 adalah: BAHAGIAN A Soalan 1 - Dokumen perniagaan Soalan 2 - Penyata Kewangan Rekod Tak Lengkap Soalan 3 - Pelarasan Hutang Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih dan Peruntukan Hutang Ragu Soalan 4 - Buku Tunai Runcit BAHAGIAN B Soalan 5 - Syarikat Berhad Soalan 6 - Analisis Nisbah dan Tafsiran Penyata Kewangan Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 2 jam 30 minit. PRESTASI KESELURUHAN Prestasi keseluruhan calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2010 adalah di peringkat sederhana. Mereka dapat menguasai prinsip-prinsip asas dalam perakaunan dan berkemampuan menyediakan format penyata kewangan mengikut Prinsip Perakaunan Diterima Umum. Seterusnya mereka berkemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip asas ini dalam kitaran perakaunan. Namun begitu calon masih tidak menguasai catatan pelarasan dan tidak berupaya membuat analisis maklumat perakaunan dengan baik. Prinsip perakaunan 2 1 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

2 PRESTASI MENGIKUT KUMPULAN CALON Kumpulan Tinggi Calon berkemampuan mengenalpasti urus niaga berdasarkan dokumen perniagaan, menyediakan rekod-rekod perakaunan daripada catatan di Buku Catatan Pertama, pengeposan ke akaun lejar dan penyediaan Imbangan Duga. Seterusnya calon kumpulan ini dapat menyediakan penyata kewangan dengan baik dan tepat. Mereka juga dapat membuat analisis maklumat kewangan bagi penyediaan pelarasan yang diperlukan. Calon juga berupaya menghitung analisis nisbah dan membuat tafsiran tentang prestasi kewangan. Kumpulan Sederhana Calon kumpulan ini menguasai kemahiran dalam merekod semua urus niaga mengikut kitaran perakaunan. Mereka juga berkemahiran sederhana dalam menyelesaikan pelarasan bagi entiti perniagaan yang tidak menyimpan rekod yang lengkap, namun berupaya mempersembahkan format penyata kewangan. Calon kumpulan ini berkemampuan dalam mengira analisis nisbah dan mentafsir prestasi kewangan serta pengiraan saham diterbitkan dan dividen syarikat berhad. Walau bagaimanapun mereka tidak dapat menjurnalkan transaksi penerbitan saham dengan baik. Sebahagian besar calon berupaya menyediakan Buku Tunai Runcit dengan baik tetapi lemah dalam pengeposan ke akaun lejar. Kumpulan Rendah Calon hanya dapat menguasai sebahagian kecil kemahiran dalam kitaran perakaunan. Mereka tidak dapat menyediakan pelarasan-pelarasan perakaunan. Format penyata kewangan tidak dapat dipersembahkan dengan lengkap. Kumpulan ini tidak mampu membuat sebarang analisis terhadap maklumat kewangan. Calon juga tidak dapat mengira nisbah dan mentafsir nisbah. Prinsip Perakaunan 2 2 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

3 PRESTASI TERPERINCI MENGIKUT SOALAN Soalan 1 (a) Calon cemerlang dapat mengenalpasti urus niaga berdasarkan kesemua dokumen yang dikemukakan di dalam soalan. Calon kumpulan ini berjaya menyediakan format Buku Catatan Pertama yang terdiri daripada Jurnal Am, Jurnal Khas (Jurnal Jualan, Jurnal Belian dan Jurnal Pulangan Belian) dan Buku Tunai dalam format yang betul dengan tepat. Calon juga berjaya merekod kesemua urus niaga ke dalam Buku Catatan Pertama yang berkaitan dengan tepat dan lengkap. Contoh catatan Jurnal Am yang tepat Contoh catatan Jurnal Khas yang tepat Prinsip Perakaunan 2 3 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

4 Contoh catatan Buku Tunai (bahagian kredit sahaja) Calon kumpulan ini berjaya menentukan Buku Catatan Pertama yang terlibat berdasarkan dokumen-dokumen perniagaan yang dikemukakan dalam soalan. Kebanyakan calon dapat menyediakan Jurnal Khas dalam format yang tepat. Bagaimanapun terdapat sebahagian calon yang tertinggal menulis tarikh urus niaga, jumlah besar bagi Jurnal Khas serta catatan diskaun di Buku Tunai. Terdapat juga calon yang tidak mengimbang Buku Tunai dengan sempurna. Kesilapan tarikh dalam Buku Tunai Prinsip Perakaunan 2 4 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

5 Butiran salah dalam Jurnal Am Calon kumpulan ini hanya merekodkan sebahagian kecil urus niaga. Terdapat juga jawapan yang tidak lengkap di Jurnal Khas dan di Buku Tunai, contohnya calon tertinggal tarikh dan menulis butir dalam bentuk ayat. Angka jumlah yang dipindahkan daripada dokumen perniagaan ke dalam Jurnal Khas juga tidak tepat Kesilapan mengenalpasti urus niaga dalam dokumen sumber : Jurnal Pulangan Belian direkod dalam Jurnal Pulangan Jualan Catatan terbalik dalam Jurnal Am Prinsip Perakaunan 2 5 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

6 Soalan 1 (b) Calon telah membuat catatan pengeposan daripada Buku Catatan Pertama (termasuk Buku Tunai) ke akaun-akaun yang berkaitan dalam lejar dengan betul. Pengeposan menepati peraturan Sistem Catatan Bergu. Setiap akaun-akaun lejar direkod dengan tepat dan lengkap iaitu mengandungi tarikh, butir dan amaun yang betul. Kesemua akaun telah diimbangkan mengikut aturan pengimbangan yang betul (terdapat baki h/b dan baki b/b ) Contoh pengeposan diskaun ke Lejar Contoh pengeposan jumlah dari Jurnal Khas ke Lejar Prinsip Perakaunan 2 6 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

7 Contoh pengimbangan akaun lejar Calon membuat pengeposan sebahagian akaun sahaja. Terdapat jawapan yang pengeposannya tidak mematuhi prinsip catatan bergu. Kesilapan lain meliputi kesilapan butiran atau amaun. Kesalahan merekod modal tambahan Akaun Perabot tidak didebitkan dengan modal tambahan Prinsip Perakaunan 2 7 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

8 Butiran dalam Akaun Modal tersilap (butiran yang betul ialah Perabot bukan Lengkapan) Calon hanya membuat pengeposan sebahagian kecil urus niaga ke dalam lejar. Terdapat juga akaun-akaun lejar yang disediakan dengan catatan bergu yang tidak tepat. Butir dan tajuk akaun salah Prinsip Perakaunan 2 8 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

9 Soalan 1 (c) Penyediaan Imbangan Duga Imbangan Duga disediakan dengan format yang betul, kemas dan teratur dengan nama perniagaan dan tajuk. Kesemua baki akaun lejar telah dipindahkan ke Imbangan Duga dengan betul. Jumlah debit dan kredit Imbangan Duga juga seimbang. Contoh Imbangan Duga tepat (petikan) Calon menyediakan Imbangan Duga dengan format yang tepat dan kemas. Namun begitu, terdapat sebahagian baki akaun yang tidak disenaraikan dengan tepat. Kesilapan butir dan angka tetapi jumlah Imbangan Duga seimbang (petikan) Contohnya perabot yang dibawa masuk sebagai modal tambahan telah direkodkan ke dalam Akaun Belian dan baki Akaun Belian ini telah dipindahkan ke dalam Imbangan Duga Prinsip Perakaunan 2 9 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

10 Calon tidak menguasai pengetahuan dan kemahiran penyediaan Imbangan Duga. Sebahagian kecil sahaja baki akaun yang disenaraikan dalam Imbangan Duga. Terdapat juga angka-angka di Imbangan Duga yang tersalah debit dan kredit. Format Imbangan Duga yang disediakan tidak tepat. Butir dan angka salah Prinsip Perakaunan 2 10 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

11 Soalan 2 (a) Calon dapat menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang lengkap dan tepat. Butiran hasil dan belanja telah dibuat pengkelasan yang betul. Calon berjaya menghitung jumlah belian dan jumlah jualan berdasarkan maklumat dalam soalan sama ada dengan menyediakan Akaun Kawalan atau secara pengiraan matematik. Pelarasan akruan dan terdahulu ditulis dengan tepat beserta dengan jalan kerja yang diperlukan untuk menyokong angka jawapan. Jalan kerja menggunakan Akaun Kawalan Prinsip Perakaunan 2 11 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

12 Calon telah menyediakan Penyata Pendapatan dengan sebahagian sahaja item yang betul. Sebahagian calon tidak dapat membuat pelarasan untuk jualan dan belian dengan betul. Sebahagian calon yang lain telah menyediakan Akaun Kawalan dengan betul dan tepat tetapi angka jualan dan angka belian di Penyata Pendapatan telah ditambah dengan angka jualan dan belian aset bukan semasa iaitu peralatan. Calon telah menghitung susutnilai peralatan dengan tepat tetapi penggunaan istilah yang salah iaitu menggunakan rugi peralatan menggantikan rugi pelupusan. Jalan kerja juga tidak ditunjukkan bagi angka-angka pelarasan. Angka belian dan jualan tidak merujuk angka di Akaun Kawalan Prinsip Perakaunan 2 12 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

13 Calon tidak mempunyai dan menguasai kemahiran menganalisis jualan dan belian. Sebagai contoh untuk menghitung jualan dan belian, calon tidak menguasai pengkelasan item antara barang niaga dan aset bukan semasa. Calon kumpulan ini juga tidak mempunyai kemahiran untuk membuat pelarasan ke atas belanja yang diperlukan untuk menjawab soalan. Calon cuma berupaya menulis sebahagian item sahaja dalam Penyata Pendapatan Angka belian dan jualan menggunakan angka belum terlaras Prinsip Perakaunan 2 13 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

14 Soalan 2 (b) Calon menyediakan Kunci Kira-kira dalam format dan pengkelasan yang lengkap dan tepat. Calon berkemahiran menghitung modal awal dan mempersembahkan item-item dalam Ekuiti Pemilik mengikut susunan, lengkap dan tepat. Calon juga berjaya menyenaraikan item-item dalam komponen yang betul bagi aset bukan semasa, aset semasa dan liabiliti semasa. Kesemua item telah ditulis dengan istilah perakaunan yang tepat. Bahagian Ekuiti Pemilik lengkap dan tepat Jawapan yang disediakan oleh calon adalah mengikut format yang betul tetapi sebahagian kecil jawapan menggunakan istilah yang tidak tepat. Sebagai contoh istilah susutnilai menggantikan istilah peruntukan susutnilai. Calon telah menunjukkan item-item di dalam komponen Ekuiti Pemilik mengikut susunan yang lengkap dan tepat tetapi angka modal awal tidak dihitung dengan tepat. Angka modal kerja yang ditunjukkan tiada butirannya. Bahagian Ekuiti Pemilik kurang tepat Prinsip Perakaunan 2 14 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

15 Item-item di dalam Kunci Kira-kira tidak ditulis di dalam komponen yang betul malahan terdapat jawapan yang tidak disusun di dalam komponen Aset Bukan Semasa, Aset Semasa dan Liabiliti Semasa. Calon telah mencatatkan pinjaman berkadar 10% sebagai Liabiliti Bukan Semasa walaupun telah dinyatakan di dalam soalan bahawa pinjaman tersebut berjangka pendek. Ramai calon hanya menyediakan sebahagian Kunci Kira-kira sahaja. Calon tidak cuba menghitung modal awal. Ekuiti Pemilik disediakan dengan tidak tepat Prinsip Perakaunan 2 15 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

16 Soalan 3 (a) Calon menguasai kemahiran menghitung Peruntukan Hutang Ragu dengan mengambil kira Hutang Lapuk. Calon dapat menunjukkan jalan kerja yang tepat untuk menghitung Peruntukan Hutang Ragu bagi menyokong angka jawapan. Pengiraan tepat dan jalan kerja Calon dapat menghitung dengan tepat tetapi tidak menunjukkan jalan kerja Prinsip Perakaunan 2 16 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

17 Calon tidak dapat menghitung dengan tepat dan tidak menunjukkan jalan kerja. Tidak menguasai kemahiran dalam perkara yang berkaitan dengan Peruntukan Hutang Ragu Soalan 3 (b) Kesemua akaun-akaun yang dikehendaki telah disediakan dengan tepat dan betul dengan mematuhi format serta peraturan catatan dalam lejar. Akaunakaun lejar direkodkan dengan tarikh, butiran dan angka yang tepat. Akaun Peruntukan Hutang Ragu disediakan dengan lengkap dan tepat Prinsip Perakaunan 2 17 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

18 Akaun Hutang Lapuk dan Akaun Hutang Lapuk Terpulih disediakan dengan catatan sama ada di bahagian debit atau kredit sahaja kerana tidak dibuat catatan penutupan (pindahan ke Akaun Untung Rugi). Peruntukan Hutang Ragu telah disediakan tetapi tidak mengikut tatacara penyediaan yang lazim. Kedudukan Baki h/b dalam Akaun Peruntukan Hutang Ragu tidak tepat Calon tidak menguasai kemahiran asas dalam penyediaan Akaun Hutang Lapuk, Akaun Hutang Lapuk Terpulih dan Akaun Peruntukan Hutang Ragu yang tepat. Kesilapan prinsip dalam penyediaan Akaun Hutang Lapuk, Akaun Hutang Lapuk Terpulih dan Akaun Peruntukan Hutang Ragu Prinsip Perakaunan 2 18 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

19 Soalan 3 (c) Calon menguasai kemahiran yang tinggi dalam penyediaan Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Persembahan petikan Akaun Untung Rugi dan Kunci Kirakira tepat dan tersusun dengan angka-angka yang betul. Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira yang lengkap dan tepat Prinsip Perakaunan 2 19 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

20 Persembahan Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira yang teratur, tersusun tetapi terdapat angka yang tidak dicatatkan dengan tepat. Walaubagaimanapun, angka yang dicatatkan adalah merujuk kepada angka jawapan dalam akaun lejar yang disediakan dalam soalan 3 (b) Prinsip Perakaunan 2 20 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

21 Catatan angka tidak tepat dalam Akaun Untung Rugi Calon tidak dapat menyediakan petikan Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira yang betul. Calon mencatatkan butiran dan angka yang salah. Prinsip Perakaunan 2 21 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

22 Soalan 4 (a) Buku Tunai Runcit disediakan dengan format yang lengkap dan tepat iaitu dicatatkan tarikh, butir dan angka yang betul. Lajur analisis telah dinamakan dengan kemas dan tersusun dan jawapan yang disediakan mengikut perekodan sistem panjar. Penggunaan butiran yang sesuai dan Buku Tunai Runcit telah diimbangkan dengan sempurna pada akhir bulan. Calon menyediakan Buku Tunai Runcit dengan format yang betul bagaimanapun sebahagian kecil calon menggunakan butiran yang tidak tepat. Terdapat kesalahan pengkelasan pada lajur analisis. Terdapat juga kesalahan menamakan lajur analisis. Contohnya, Belanja Pejabat hanya dituliskan sebagai Pejabat sahaja. Kesalahan lain ialah Buku Tunai Runcit tidak diimbangkan dengan sempurna pada akhir bulan. Prinsip Perakaunan 2 22 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

23 Buku Tunai Runcit disediakan dalam format yang tidak lengkap. Jawapan telah ditulis tarikh yang betul tetapi butiran yang digunakan serta pengkelasan lajur analisis yang salah. Terdapat jawapan yang tidak disediakan lajur analisis dan tidak diimbangkan pada akhir bulan. Calon tidak menguasai format Buku Tunai Runcit dan penggunaan Sistem Panjar. Soalan 4 (b) Jawapan disediakan mengikut kehendak soalan iaitu dengan mengeposkan catatan ke lejar dengan betul dan tepat. Prinsip Perakaunan 2 23 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

24 Calon membuka akaun-akaun lejar yang betul tetapi butiran yang digunakan adalah salah. Calon tidak menguasai kemahiran memindahkan catatan ke akaun-akaun lejar. Tajuk-tajuk akaun, butir dan amaun direkodkan dengan salah dana jawapan yang dipersembahkan tidak menepati kehendak soalan. Soalan 4 (c) Jawapan disediakan dengan memberikan maksud sistem panjar yang tepat. Calon memberikan jawapan yang menepati sebahagian maksud sistem panjar. Prinsip Perakaunan 2 24 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

25 Calon tidak memberikan maksud sistem panjar yang tepat. Soalan 5 (a) Calon menjawab dengan menulis rumus yang lengkap, pengiraan dan jawapan akhir yang tepat Rumus dan pengiraan yang ditulis oleh calon adalah betul dan tepat tetapi jawapan akhir yang tidak tepat Prinsip Perakaunan 2 25 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

26 Terdapat kesilapan pada jawapan akhir dan pengiraan. Hanya sebahagian kecil calon menulis rumus yang betul. Soalan 5 (b) Penyediaan catatan Jurnal Am untuk merekod terbitan modal saham telah dibuat dengan format yang betul dan tepat. Format jurnal am telah disediakan dengan betul tetapi sebahagian butiran dan angka direkodkan adalah salah Prinsip Perakaunan 2 26 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

27 Calon tidak menyediakan jawapan menggunakan format jurnal am yang betul. Tarikh, butiran atau angka yang diberikan salah. Prinsip Perakaunan 2 27 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

28 Soalan 5 (c) Jawapan yang diberikan dapat menjelaskan maksud dividen interim dan dividen akhir yang betul Calon tidak dapat menjelaskan maksud dividen interim dan dividen akhir dengan tepat. Calon tidak dapat menjelaskan maksud dividen interim dan dividen akhir seperti yang dikehendaki soalan. Prinsip Perakaunan 2 28 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

29 Soalan 6 (a) Jawapan telah ditulis dengan menunjukkan jawapan akhir, pengiraan dan rumus yang tepat. Jawapan akhir tidak tepat tetapi telah menuliskan pengiraan dan rumus dituliskan betul. Jawapan akhir salah. Sebahagian calon telah dapat memberi rumus yang betul. Prinsip Perakaunan 2 29 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

30 soalan 6 (b) Jawapan telah ditulis dengan mengemukakan nama perniagaan yang tepat dan memberikan alasan yang betul serta mengikut kehendak soalan. Jawapan telah ditulis dengan mengemukakan nama perniagaan yang tepat dan tetapi hanya memberikan sebahagian alasan yang sesuai. Jawapan telah ditulis dengan mengemukakan nama perniagaan yang tepat tetapi tidak ada alasan atau menulis alasan yang salah. Terdapat juga yang memberikan nama perniagaan yang tidak tepat dan tiada alasan diberikan. Prinsip Perakaunan 2 30 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

31 SARANAN KEPADA CALON 1. Membaca soalan dengan teliti. 1.1 Calon perlu mengenalpasti dengan jelas perkara yang dikehendaki dalam soalan contohnya akaun yang perlu dibuka, pengiraan yang perlu ditunjukkan. 1.2 Calon perlu mengenalpasti arahan-arahan khusus dalam soalan seperti bilangan titik perpuluhan yang dikehendaki, menunjukkan bayaran balik Buku Tunai Runcit. 2. Menguasai format 2.1 Mengenalpasti format jurnal, Buku Tunai, Lejar, Imbangan Duga, Penyata Pendapatan, Kunci Kira-Kira dan sebagainya dengan betul. 2.2 Menulis butiran seperti tajuk, tarikh, butir dan angka dengan betul dan tepat tanpa ada butiran yang tidak berkaitan. 2.3 Menggunakan lajur mengikut format yang betul. 3. Menguasai rumus 3.1 Menulis rumus dalam perkataan dengan lengkap beserta simbol-simbol yang diperlukan dalam rumus angka. 3.2 Menunjukkan jalan kerja pengiraan angka dengan sistematik dan kemas. 4. Menguasai Sistem Catatan Bergu dan Peraturan Penyediaan Akaun 4.1 Menuliskan nama akaun yang betul, tarikh, butiran dan amaun dengan tepat. 4.2 Menulis di sebelah debit dan kredit dengan betul. 4.3 Mengimbangkan akaun dengan betul dan tepat, seterusnya menunjukkan baki b/b. 5. Menunjukkan kesemua jalan kerja bagi angka yang melibatkan pelarasan dan angka yang memerlukan analisis 6. Menguasai Pelarasan 6.1 Mempunyai kemahiran membuat pelarasan dan merekod ke dalam jurnal dan lejar berkaitan. 6.2 Berkeupayaan mempersembahkan pelarasan di Penyata Kewangan dengan betul. 7. Mengetahui tujuan penyediaan akaun-akaun dan penyata-penyata dalam perakaunan serta mampu mentafsir analisis-analisis kewangan. 8. Menulis jawapan secara sistematik dan menyusun jawapan mengikut urutan soalan. Prinsip Perakaunan 2 31 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

32 SARANAN KEPADA GURU 1. Memulakan Pengajaran & Pembelajaran dengan menekankan tujuan dan aplikasi setiap topik. 2. Memperbanyakkan latihan untuk tajuk pengelasan akaun,dan sistem catatan bergu untuk membina asas perakaunan yang kukuh dalam diri murid. 3. Memperbanyakkan latih tubi daripada pelbagai topik supaya murid dapat menguasai format-format jurnal, Buku Tunai, Lejar, Imbangan Duga dan pelbagai penyata dengan betul serta dapat menguasai soalan yang menggunakan rumus dan pengiraan. 4. Melatih pelajar membaca soalan dengan teliti untuk mengenalpasti perkara yang dikehendaki, peka terhadap arahan-arahan khusus serta mencari kata kunci dalam soalan. Melatih murid menjawab soalan dalam masa yang peruntukan. 5. Melatih murid menjawab soalan menggunakan teknik menjawab soalan yang betul. 6. Mengajar semua tajuk tanpa menyenarai pendekkan tajuk-tajuk yang dianggap penting bagi sesuatu tahun. 7. Memberi pendedahan kepada murid soalan-soalan yang biasa dikemukan oleh badan profesional yang setaraf. 8. Menggalakkan perkongsian ilmu di kalangan rakan-rakan guru. Prinsip Perakaunan 2 32 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010

3756/1 PRINSIP AKAUN

3756/1 PRINSIP AKAUN 3756/1 PRINSIP AKAUN BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Akaun 3756/1 mengandungi 6 soalan dan tidak ada soalan pilihan. Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 3 jam dengan jumlah markah 100.

Lebih terperinci

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM 2. Ishva menjalankan Kedai Runcit Ishva secara kecil-kecilan. Rekod perakaunannya tidak lengkap dan berikut adalah maklumat perniagaannya pada 31 Ogos 2013. Aset dan Liabiliti 1 September 2012 31 Ogos

Lebih terperinci

NOTA ULANGKAJI PERCUBAAN SPM 2015 (SOALAN PERCUBAAN SPM TERENGGANU 2013)

NOTA ULANGKAJI PERCUBAAN SPM 2015 (SOALAN PERCUBAAN SPM TERENGGANU 2013) NOTA ULANGKAJI PERCUBAAN SPM 2015 (SOALAN PERCUBAAN SPM TERENGGANU 2013) Amsyar, Harith dan Airel adalah pekongsi dalam Perniagaan Perabot AHA yang beroperasi di bandar Chukai, Kemaman. Mereka berkongsi

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang

PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang 4. a) Syarikat Alam Maju menyediakan maklumat yang berikut: Imbangan Duga pada 31 Disember 2013 (petikan) Debit RM 6 500 Kredit RM Susut Nilai

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor).

Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor). Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor). 3. Butirbutir berikut adalah berhubung dengan Kelab Rekreasi

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SULIT 1 3756/1 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 September 2007 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Ogos 2017 1 jam 15 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK Peraturan Pemarkahan PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak. Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

Analisis Mata Pelajaran

Analisis Mata Pelajaran 61 SPM 2008 [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan Analisis Mata Pelajaran No Tajuk Analysis Prinsip Akaun (20052007) 2004 2005 2006 2007 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 1 Pengenalan 4 3 1 2 2 3 Aset,

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN 2. Encik Ahmad pemilik Kedai Runcit Ahmad di Taman Indah Seremban tidak menyimpan rekodrekod perniagaannya mengikut sistem catatan

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan) Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah

Modul Pembelajaran Kendiri Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan) Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah Modul Pembelajaran Kendiri Rekod Tak Lengkap (Kaedah Perbandingan) Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 5. (b) Encik Seng Lee pemilik Kedai Runcit Lee di Taman Makmur, Jitra, Kedah.

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 3756/2 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN 1 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas

Lebih terperinci

MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1. 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit

MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1. 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA 2.1 ASET Definisi: Merupakan sumber ekonomi (barangan bernilai) yang dimiliki oleh perniagaan yang memberi faedah

Lebih terperinci

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan.

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Hakcipta http://mhdazlan.wordpress.com Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei ) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Merujuk pada muka surat 2 soalan tugasan, item no 1, pelarasan

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016 TERHAD / LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 / PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN Kertas Mei 0. Kertas ini mengandungi satu tugasan.. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

Persamaan Perakaunan ASET + BELANJA = LIABILITI + EKUITI PEMILIK + HASIL

Persamaan Perakaunan ASET + BELANJA = LIABILITI + EKUITI PEMILIK + HASIL Skema Jawapan Soalan 1 Kertas 2 Prinsip Perakaunan, Percubaan Bersama Negeri Perak Cara menggunakan skema ini: Skema ini menunjukkan proses perekodan ke Buku Catatan Pertama dan diikuti dengan pindahan

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2014

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2014 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERISAAN EMENTERIAN PENDIDIAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAAUNAN PROJE TINGATAN 5 ertas 3 April Mei 1. ertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib

Lebih terperinci

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No.

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No. Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1(a) Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti pemilik? Urus niaga Kesan Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Membawa masuk perabot rumah

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Peraturan Pemarkahan Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

Lebih terperinci

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya.

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya. 1. Berikut adalah ciri-ciri satu perniagaan. Liabiliti pemilik tidak terhad Didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Keuntungan diagihkan di antara ahli-ahlinya. Perniagaan manakah yang menepati ciri-ciri

Lebih terperinci

Koleksi Trial 2010 Cg Narzuki Online

Koleksi Trial 2010 Cg Narzuki Online SULIT 1 3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008

PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008 SULIT JPN Pahang 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008 No. Soalan Jawapan No. Soalan Jawapan 1 C 21 D 2 A 22 B 3 B 23 C 4 C 24 A 5 B 25 A 6 D 26 A 7 B 27

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

SULIT 2 3756/1 1. Manakah antara nama-nama perniagaan di bawah ini merupakan perniagaan milikan tunggal? A. Butik Pakaian Moden B. Saba Transport Sdn Bhd C. Jiang Ming Ulung Berhad D. Klinik Ramasamy dan

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 2 jam 30 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

KOLEKSI TRIAL 2008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA

KOLEKSI TRIAL 2008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA Prinsip Perakau nan Kertas 1 Ogos 2008 VA Jam PEPERIKSAAN PERUAAN ERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN ERSAMA PERSIDANGAN KEANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA AWANGAN PERLIS DAN

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM 2014 - MRSM 2. Encik Samsuri ialah pemilik menjalankan perniagaan pinggan mangkuk yang beroperasi di Kuah, Langkawi. Berikut ialah Imbangan Duga perniagaannya

Lebih terperinci

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMK BAGAN SERAI 34300 BAGAN SERAI, PERAK 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos/September 2 ½ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007 2 3756/1 1. Simpankira merupakan proses A. merekod urusniaga dalam dua akaun yang berbeza B. memindahkan catatan di dalam buku catatan pertama ke lejar C. mengelas, merekod, mentafsir,melapor dan menganalisis

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 DAN 5

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 DAN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4 DAN 5 Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk T4 T5 Jumlah Waktu 1 Pengenalan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 5 2009 PERATURAN PEMARKAHAN 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 . Jurnal Am Tarikh Butiran Debit Kredit Jul Tunai Bank Stok Perabot 850 22 550 3 500 9 500 Pemiutang: Segar

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2011 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Lebih terperinci

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat

Lebih terperinci

ULANGKAJI SPM 2015 PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL PERCUBAAN SBP 2015

ULANGKAJI SPM 2015 PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL PERCUBAAN SBP 2015 Free e-book NAMA:... KELAS:... Suatu perkongsian... Mengandungi soalan Percubaan SPM 2015 SBP, Terengganu, MRSM, Kelantan, BPTV dan Pulau Pinang. Hak cipta soalan dan jawapan adalah hak milik Jabatan,

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

Pada 31 Mei 2012, mereka ingin membubarkan perkongsian mereka disebabkan Encik Badrol menghidap penyakit jantung.

Pada 31 Mei 2012, mereka ingin membubarkan perkongsian mereka disebabkan Encik Badrol menghidap penyakit jantung. Modul Pembelajaran Kendiri Pembubaran Perkongsian Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Melaka 3. Encik Badrol dan Encik Fendi ialah pemilik Perkongsian Pintar, menjalankan perniagaan di

Lebih terperinci

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun.

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun. 1. Manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? a. Insurans terdahulu b. Sewa diterima terakru c. Kadar bayaran terakru d. Diskaun diberi terdahulu 2. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN Ogos 2017 3756 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan.

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan. 1. Pada peringkat awal, rekod perakaunan dicatatkan pada a. kulit b. tanah liat c. papyrus d. kain Liabiliti pemilik tidak terhad Bilangan ahli maksimum 20 orang Ditubuhkan dengan atau tanpa perjanjian

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Skema Jawapan Percubaan SPM 3756/1 2010 1 B 11 C 21 A 31 A 2 D 12 C 22 C 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 B 15 A 25 C 35 D 6 C 16 B 26 C 36 D 7 A 17 C 27 A 37 A 8 D 18 B 28 D 38 C 9 B 19 D

Lebih terperinci

Setelah Penyata Bank dan Buku Tunai dibandingkan, didapati perbezaan itu disebabkan oleh perkara-perkara berikut:

Setelah Penyata Bank dan Buku Tunai dibandingkan, didapati perbezaan itu disebabkan oleh perkara-perkara berikut: Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Penyesuaian Bank Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Perak 4. Salimah adalah pemilik Perniagaan Sally, mendapati baki akhir bagi bulan Jun 2012 adalah

Lebih terperinci

PENGENALAN PERNIAGAAN. Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari

PENGENALAN PERNIAGAAN. Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari PENGENALAN PERNIAGAAN Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari 2009 dengan modal sebanyak RM60 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September SULIT 3756/1 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan 1.0 Memahami Penyata Pendapatan Pertama sekali, perlu difahami tujuan penyediaan Penyata Pendapatan ialah untuk mengira keuntungan atau kerugian daripada operasi perniagaan yang dijalankan. Secara umumnya

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya,

Lebih terperinci

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya.

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya. 1. Antara berikut yang manakah tujuan penubuhan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) a. Menentukan kod etika profesion perakaunan. b. Mengeluarkan pernyataan prinsip bagi laporan kewangan. c. Mengendalikan

Lebih terperinci

SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2

SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2 SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2 PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN LIMA Masa : 1 jam 15 minit Markah Total : 40 markah Skema jawapan untuk soalan ujian ini boleh

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 2 776 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 68.26%, menurun 0.74% berbanding dengan

Lebih terperinci

Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa

Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa Bab 7 Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa Adakah ini yang dimaksudkan dengan pelupusan? Di dalam konteks perakaunan, pelupusan bermaksud penjualan

Lebih terperinci

3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN 1 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2014 2 ½ jam SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 Jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y?

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y? Soalan 1 BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan a) Jurnal Am di bawah disediakan oleh Perniagaan Ali. Jurnal Am Tarikh Butir Debit Kredit 2017 Ogos 5 X 1 200 Y (Ambilan bunga untuk tujuan promosi)

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 SULIT PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT. Kegunaannya khusus untuk

Lebih terperinci

MODUL ULANGKAJI SPM 2012 KERTAS 2

MODUL ULANGKAJI SPM 2012 KERTAS 2 MODUL ULANGKAJI SPM 2012 KERTAS 2 Disediakan oleh: MHD HAMDEE AZLAN BIN MHD HAMBALI SMK TANJONG PUTERI, Kuala Ketil, Kedah 1 BACALAH Wahai pelajarku Pelajar mesti hafal format penyata kewangan dan rumus

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN 1 D 11 B 21 C 31 D 2 C 12 D 22 C 32 B 3 D 13 A 23 A 33 D 4 A 14 A 24 D 34 A 5 A 15 C 25 B 35 A 6 B 16 C 26 B 36 D 7 B 17 B 27 D 37 B 8 D 18 D 28

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM KONSEP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BADLEH Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk

Lebih terperinci

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SULIT 948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1 ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan

JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan Angka Giliran: UNIVERSITI SAWS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Lebih terperinci

Prinsip Perakaunan o

Prinsip Perakaunan o 146 SOALAN ULANGKAJI SPM 2011 [3756/1] [3756/2] Analysis Prinsip Perakaunan N 2006 2007 2008 2009 2010 o Topik K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 1 Pengenalan 1-2 - 2-2 - 1-2 Aset, liabiliti, ekuiti pemilik,

Lebih terperinci

TAJUK 1 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

TAJUK 1 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN TAJUK 1 : PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN MINGGU / TARIKH BIL. BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI DAN STRATEGI WAKTU P&P 1 (5/1 10/1/15) Cuti khas kerana banjir 2(12/1 16/1/15) 2 Orientasi Ting.

Lebih terperinci

TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA

TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA 4.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama - Merupakan rekod pertama untuk mencatat urusniaga harian perniagaan. - Catatan dibuat

Lebih terperinci

Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja. > Sistem Catatan Bergu. Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja. > Sistem Catatan Bergu. Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik Bab 2 Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja > Sistem Catatan Bergu Anda telah mempelajari pengembangan persamaan perakaunan seperti di bawah: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik Apabila diambil

Lebih terperinci

SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1

SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 1 A 21 B 2 C 22 B 3 B 23 A 4 D 24 B 5 D 25 C 6 D 26 A 7 C 27 B 8 D 28 A 9 D 29 D 10 D 30 B 11 A 31 A 12 C 32 D 13 C 33 B

Lebih terperinci

JTW 111 _ PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN

JTW 111 _ PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN I-INIVERSITI SAINS MALAYSIA peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2003 /2004 Februari/I\dac 2004 JTW 111 _ PRINSIP PERAKAUNAN KEWANGAN Masa: 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 SULIT 3756/1 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 PERATURAN

Lebih terperinci

ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI

ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI Kandungan 1 Perkongsian (3 pekongsi) 2 Kelab dan Persatuan 3 Rekod tak lengkap 4 Perkongsian

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 1 A 11 A 21 D 31 C 2 A 12 A 22 B 32 D 3 B 13 C 23 A 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 C 15 C 25 C 35 B 6 B 16 D 26 A

Lebih terperinci

MENJAWAB SOALAN PENYATA PENDAPATAN MILIKAN TUNGGAL DAN PERKONGSIAN MENGGUNAKAN TEKNIK

MENJAWAB SOALAN PENYATA PENDAPATAN MILIKAN TUNGGAL DAN PERKONGSIAN MENGGUNAKAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PENYATA PENDAPATAN MILIKAN TUNGGAL DAN PERKONGSIAN MENGGUNAKAN TEKNIK Disediakan oleh: Cikgu Mohd Firdaus Bin Muhamad Hanafi SMK PAdang Saujana 27000 Jerantut Pahang 1 GADGETS + + + _ +

Lebih terperinci

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok 2. Encik Mawardi ialah pemilik Mawar Merah Enterprise yang beroperasi di Taman Mawar, Sungai Petani Kedah. Baki-baki akaun berikut diperoleh daripada buku perniagaannya pada 31 Disember 2016. Debit Kredit

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP SULIT SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SELARAS SBP TAHUN 2011 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 OGOS 1 ¼ jam Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Bahan Cg Fadzlina - Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI )

Bahan Cg Fadzlina - Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI ) BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI ) Susut Nilai Kejatuhan nilai aset tetap dalam tempoh penggunaan. Tujuan Pengiraan Susut Nilai Susut nilai belanja perniagaan yang perlu dicaj terhadap hasil

Lebih terperinci

TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN

TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN PENYATA KEWANGAN Terdiri daripada; a. Penyata Pendapatan :- i. Akaun Perdagangan untuk mencari untung / rugi kasar ii. Akaun Untung Rugi untuk mencari untung / rugi

Lebih terperinci

JTW Perakaunan Kewangan Pertengahan

JTW Perakaunan Kewangan Pertengahan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JTW 311 - Perakaunan Kewangan Pertengahan Masa: 3 jam Sila pastk bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

Koleksi soalan percubaan SPM 2011 KOLEKSI: SOALAN Selangor 2011

Koleksi soalan percubaan SPM 2011 KOLEKSI: SOALAN Selangor 2011 KOLEKSI: SOALAN 1 1. Selangor 2011 (a) Modal daftar Syarikat Mesra Berhad terdiri daripada 1 00O 000.unit 8 % saham keutamaan bernilai RM2.00 sesaham. Syarikat hanya menerbitkan 600 000 unit daripada saham

Lebih terperinci

1

1 Ulangkaji Prinsip Akaun T4 (Pengiraan) Liabiliti Hasil Aset perniagaan Perlu dijelaskan dalam 1 tahun/ 1 tempoh wang Liabiliti perniagaan dengan perakaunan Berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan pihak

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010.

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010. SULIT 3756/1 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 OGOS 2010 1 ¼ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PRINSIP PERAKAUNAN

Lebih terperinci

PENAFIAN: Cg Narzuki Online Sumbangan: Cikgu Azlan

PENAFIAN: Cg Narzuki Online  Sumbangan: Cikgu Azlan PENAFIAN: Hakcipta soalan di dalam e-book ini adalah milik Lembaga Peperiksaan Malaysia 2004 2013 Soalan disusun semula ke bentuk topikal untuk manfaat bersama semua guru dan pelajar Prinsip Perakaunan

Lebih terperinci

SUMBANGAN SIFU2B. UNTUK PELAJAR-PELAJAR SPM KERTAS PRINSIP PERAKAUNAN 3756 PRE-EXAM SERIES

SUMBANGAN SIFU2B.  UNTUK PELAJAR-PELAJAR SPM KERTAS PRINSIP PERAKAUNAN 3756 PRE-EXAM SERIES SUMBANGAN SIFU2B http://sifu2b.wordpress.com UNTUK PELAJAR-PELAJAR SPM KERTAS PRINSIP PERAKAUNAN 3756 PRE-EXAM SERIES -[Modul 1 12 Mei, 2007, Sabtu]- SIRI MODUL SOALAN ULANGKAJI, CADANGAN JAWAPAN DAN SKEMA

Lebih terperinci

SOALAN SPM 2007 NO. 2

SOALAN SPM 2007 NO. 2 MESY. PENATARAN PEATA KERIAN 2008 SOALAN SPM 2007 NO. 2 2. Puan Aliza dan Puan Chee Min ialah pekongsi dalam Perkongsian Purnama yang menjalankan perniagaan di Kangar, Perlis. Baki-baki berikut diperolehi

Lebih terperinci