BUKU PANDUAN PENEMPATAN PRAKTIKUM

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BUKU PANDUAN PENEMPATAN PRAKTIKUM"

Transkripsi

1 BUKU PANDUAN PENEMPATAN PRAKTIKUM Dasar, Pelaksanaan & Peraturan UNIVERSITI UTARA MALAYSIA i

2 KANDUNGAN PENGENALAN KEPADA PROGRAM PRAKTIKUM DALAM DAN LUAR NEGARA PENGENALAN...3 DASAR DAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM...4 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PENYATA DASAR DEFINISI PRAKTIKUM OBJEKTIF PRAKTIKUM HASIL PEMBELAJARAN PRAKTIKUM SKOP PRAKTIKUM PELAJAR UUM BERSTATUS BUKAN WARGANEGARA MALAYSIA KREDIT PRAKTIKUM SESI PRAKTIKUM IMBUHAN INSURAN CUTI PEMBIAYAAN LATIHAN (PRAKTIKUM LUAR NEGARA) URUSAN PASPORT URUSAN VISA DAN IMIGRESEN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB...8 PERATURAN PRAKTIKUM KELAYAKAN DAN TEMPOH PRAKTIKUM PENGESAHAN MENJALANI PRAKTIKUM PENILAIAN PENANGGUHAN PRAKTIKUM PENGURUSAN PROGRAM PRAKTIKUM PENDAFTARAN PRAKTIKUM PENAMBAHAN DAN PENGGUGURAN PRAKTIKUM TARIK DIRI PRAKTIKUM GRED TIDAK LENGKAP (TL)

3 10.0 PENDAFTARAN KURSUS DAN INTERSESI PENYELIAAN PRAKTIKUM TAKLIMAT PRA-PRAKTIKUM DISIPLIN PELAJAR SEMASA PRAKTIKUM PERINGATAN UNTUK PELAJAR

4 PENGENALAN KEPADA PROGRAM PRAKTIKUM DALAM DAN LUAR NEGARA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.1 Pengenalan Negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik di samping kemasukan pelbagai teknologi baru untuk menyokong pertumbuhan industri negara. Justeru, graduan institusi pengajian tinggi perlu mempunyai kompetensi dan kemahiran kerja untuk berdaya saing di pasaran kerja. Selain memiliki segulung ijazah, graduan seharusnya mempunyai pengetahuan yang relevan dan terkini, pengalaman praktikal, kemahiran insaniah serta sikap positif untuk berdepan dengan cabaran dunia kerjaya sebenar. Istilah praktikum bermaksud suatu amalan yang dibimbing berdasarkan sesuatu teori atau ilmu yang dipelajari sebelumnya. Umumnya, program latihan pelajar di organisasi lebih dikenali sebagai latihan industri, latihan amali atau praktikal. Universiti Utara Malaysia (UUM) menterjemahkan praktikum sebagai suatu program yang memberi platform kepada pelajarnya untuk menjalani proses latihan sambil belajar dalam organisasi di luar suasana kelas formal universiti bagi suatu tempoh yang dipersetujui. Melalui praktikum, pelajar berpeluang mempelajari dunia pekerjaan untuk menerima pengalaman praktikal supaya dapat meningkatkan kebolehpasaran (marketability) diri. 3

5 DASAR DAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.1 Penyata Dasar Praktikum merupakan satu syarat wajib bagi pelajar dalam semua program pengajian di UUM bagi memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda bagi program masing-masing. Penempatan praktikum di organisasi adalah penempatan pilihan UUM yang diberikan kepada pelajar bagi mengikuti praktikum di organisasi yang diiktiraf oleh UUM sama ada di dalam ataupun di luar negara. 1.2 Definisi Praktikum Praktikum merujuk kepada penempatan pelajar di sesebuah organisasi untuk menjalankan latihan praktikal yang diselia dalam industri yang dipilih, sama ada di dalam ataupun di luar negara, dalam jangkamasa yang ditetapkan sebelum mereka dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda. 1.3 Objektif Praktikum Objektif praktikum Universiti Utara Malaysia adalah untuk Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai alam pekerjaan sebelum mereka menamatkan pengajian mengikut bidang pengkhususan masingmasing Memberi peluang kepada pelajar untuk menghubungkait kefahaman teori dan amali melalui Program Praktikum di organisasi di mana pelajar akan di tempatkan Menjadi pentas bagi meningkatkan tahap kebolehpasaran pelajar melalui latihan praktikum yang berstruktur Mempertingkat pengetahuan, kemahiran insaniah dan teknikal dan pengalaman pelajar bersama industri Melahirkan pelajar yang kompeten Menyediakan peluang kepada sesebuah organisasi swasta, badan berkanun dan kerajaan untuk memindahkan pengalaman dan kepakaran yang bersesuaian kepada pelajar ke arah pembentukan tenaga professional. 4

6 1.3.7 Mewujudkan dan memantapkan hubungan dua hala di antara UUM dan organisasi / firma yang terlibat untuk manfaat bersama Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai budaya kerja masyarakat luar, sikap dan pemikiran kritis Memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan corak komunikasi dan diplomasi Memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari budaya, seni dan sosiomasyarakat setempat. 1.4 Hasil Pembelajaran Praktikum Selepas tamat tempoh program latihan industri, pelajar dapat: Mempamer kompetensi dan daya saing dalam bidang pengkhususan masing-masing Menghubungkait pengalaman di tempat kerja dengan ilmu yang dipelajari di universiti Mengaplikasi teori dan pengetahuan akademik yang dipelajari di tempat kerja di bawah penyeliaan majikan Mengurus kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan Menimba pengalaman dan pengetahuan yang boleh dimanfaatkan untuk memilih pekerjaan yang sesuai selepas tamat pengajian kelak Mempamer kompetensi dan daya saing pelajar dalam menghadapi cabaran kerjaya di peringkat antarabangsa Memperkaya budaya kerja, pemikiran kritis dan sikap Menambahbaik kemahiran diplomasi dan komunikasi secara berkesan Memahami budaya dan sosio-masyarakat setempat. 1.5 Skop Praktikum Persetujuan antara pihak UUM dengan hos organisasi (organisasi yang menerima pelajar untuk praktikum) adalah perlu untuk menentukan tugas spesifik pelajar yang menjalani praktikum yang berkaitan. Skop tugas harus memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari serta mendapat pendedahan amalan kerja dalam bidang pengkhususan masing-masing. Pihak organisasi digalakkan menyediakan skop latihan sebelum melapor diri. Atau, 5

7 menggunapakai skop latihan yang telah digariskan oleh pihak UUM mengikut bidang tumpuan pelajar. 1.6 Pelajar UUM Berstatus bukan Warganegara Malaysia Program praktikum juga melibatkan pelajar-pelajar antarabangsa yang belajar di UUM. Walau bagaimanapun, pelajar yang memilih untuk menjalani praktikum di negara selain Malaysia atau negara asal perlu bertanggungjawab dalam mengurus hal-hal berkaitan visa serta perlu mendapat persetujuan daripada penaja sekiranya berkaitan. 1.7 Kredit Praktikum Program latihan praktikum adalah syarat wajib bagi tujuan pengijazahan dan diberi jam kredit mengikut piawai Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysia Qualifications Framework) atau Professional Bodies yang berkaitan. 1.8 Sesi Praktikum Program Praktikum UUM dilaksanakan pada setiap semester pengajian. Pelajar akan mula menjalani praktikum setelah tamat menduduki peperiksaan akhir pada semester praktikum atau pada suatu tarikh yang telah ditetapkan oleh Universiti. 1.9 Imbuhan Pihak organisasi digalakkan untuk memberi elaun atau menyediakan kemudahan asas seperti tempat tinggal, pengangkutan atau yang sewajarnya kepada para pelajar yang menjalani praktikum dengan organisasi mereka Insuran Semua pelajar UUM adalah dilindungi insuran kemalangan berkelompok sepanjang menjalani praktikum di dalam negara (Malaysia). Maklumat berkaitan keperluan insuran tambahan oleh organisasi perlu dimaklumkan kepada pelajar oleh CUIC Bagi pelajar yang telah disahkan penempatan praktikum di luar negara, pelajar adalah diwajibkan untuk mengambil perlindungan insuran kemalangan, insuran kesihatan atau lain-lain perlindungan insuran yang 6

8 bersesuaian seperti yang digariskan oleh hos organisasi atau pihak berkuasa sesebuah negara. Kewajiban perlindungan insuran ini juga terpakai kepada pelajar antarabangsa UUM yang pulang ke negara asal untuk tujuan praktikum Cuti Cuti pelajar praktikum hanya boleh dipertimbangkan oleh pihak organisasi bagi kes kecemasan atau sakit. Semua permohonan cuti boleh dipertimbangkan oleh Penyelia Organisasi, dan dimaklumkan kepada UUM Kelayakan cuti semasa praktikum yang dibenarkan adalah tertakluk kepada Jadual 1. Jadual 1. Kelayakan cuti semasa praktikum. Jenis cuti Tempoh praktikum Jumlah hari cuti 4 bulan 2 hari Cuti kecemasan 6 bulan 3 hari Bilangan hari cuti Cuti sakit doktor / pakar tidak - Hospitalization 4 atau 6 bulan lebih 20% dari hari - Non-hospitalization bekerja Cuti kecemasan yang dibenarkan adalah melibatkan hal peribadi dan kecemasan am. Cuti kecemasan peribadi melibatkan urusan kematian keluarga terdekat, urusan perkahwinan keluarga terdekat serta cuti kerana menjaga ibu, bapa atau penjaga yang sakit. Manakala, cuti kecemasan am melibatkan perkara yang menghalang pelajar ke tempat latihan seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi, jambatan runtuh, bencana alam, perintah berkurung dan perintah sekatan am Pelajar yang tidak hadir latihan melebihi kelayakan cuti disifatkan sebagai tidak memenuhi syarat praktikum dan perlu mengulang semula program sepenuhnya Pembiayaan Latihan (Praktikum Luar Negara) 7

9 Pelajar digalakkan untuk mendapatkan penajaan daripada hos organisasi, atau menanggung sendiri pembiayaan di sepanjang tempoh latihan di luar negara Pembiayaan oleh UUM pula adalah tertakluk kepada keupayaan semasa Universiti dan kelulusan Jawatankuasa Mobiliti Pelajar (SMC) Urusan Pasport Pelajar bertanggungjawab untuk mengurus, memiliki dan membiayai pasport masing-masing. Pusat Hal-Ehwal dan Kerjasama Antarabangsa (CIAC) bertanggungjawab memberi panduan kepada pelajar berkaitan proses urusan pasport Urusan Visa dan Imigresen Pelajar juga bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan berkaitan visa dan imigresen sebelum memulakan praktikum. Pusat Hal-Ehwal dan Kerjasama Antarabangsa (CIAC) bertanggungjawab memberi panduan kepada pelajar berkaitan permohonan visa serta urusan lain yang berkaitannya Peranan dan Tanggungjawab Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej Mengurus pendaftaran praktikum kepada pelajar yang berkaitan; Menyediakan program / taklimat / bengkel persediaan latihan praktikum yang bertujuan menyediakan pelajar dengan teknik berkomunikasi formal, berketrampilan dan etika kerja, dan penyediaan laporan-laporan berkaitan; Merancang dan menyediakan urusan-urusan berkaitan pemantauan pelajar di organisasi semasa latihan praktikum; Memantau disiplin pelajar semasa tempoh latihan praktikum; Menguruskan hal-hal berkaitan dengan penilaian pelajar; Menilai dan menganalisis maklumat berkaitan latihan praktikum untuk tujuan penambahbaikan program Pusat Kerjasama Universiti-Industri (CUIC) 8

10 Menyediakan pangkalan data organisasi-organisasi yang pernah menawarkan tempat praktikum; Mengenalpasti organisasi baharu yang berpotensi untuk menawarkan tempat praktikum kepada pelajar; Mengurus penempatan praktikum pelajar di organisasi; Memaklumkan penawaran tempat praktikum kepada pihak yang bertanggungjawab dan pelajar; Memastikan kesesuaian organisasi untuk praktikum Jabatan Hal Ehwal Akademik Bertindak sebagai sekretariat program praktikum UUM; Menyelaras mesyuarat berkaitan praktikum; Mengurus mesyuarat tatatertib yang berkaitan dengan disiplin pelajar praktikum; Menyimpan rekod gred praktikum; Mengurus sistem rekod gred praktikum Penyelia laporan Menyelia prestasi dan tugasan pelajar sepanjang tempoh latihan praktikum; Bertindak sebagai mentor dalam memberi tunjuk ajar, nasihat dan panduan yang diperlukan pelajar; Menilai dan memberi gred kepada hasil kerja pelajar di akhir latihan Pelajar Mendaftar untuk program latihan praktikum; Menghadiri taklimat / bengkel / seminar yang dianjurkan oleh pihak bertanggungjawab; Menjalani program latihan praktikum dengan bersungguh-sungguh, minat dan jujur; Mematuhi segala arahan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh organisasi yang menawarkan program latihan praktikum; Menjaga nama baik UUM dan hos organisasi; 9

11 Memaklumkan kepada pihak UUM sekiranya berlaku sebarang masalah di tempat latihan praktikum; Sentiasa menghubungi penyelia laporan di UUM bagi memaklumkan perkembangan latihan; Menghantar borang latihan praktikum yang berkaitan dan laporan praktikum di akhir latihan kepada penyelia laporan di UUM Organisasi Menyediakan garis panduan pembelajaran kepada pelajar; Melantik penyelia untuk pelajar sesuai dengan latihan yang dirancang dan kelayakan; Menempatkan pelajar di jabatan / unit / seksyen yang bersesuaian; Memastikan skop latihan bersesuaian dengan program pengajian pelajar; Sentiasa memantau kemajuan pelajar dan memberi tunjuk ajar dan maklum balas yang sesuai untuk pembangunan pelajar; Memberi maklum balas kepada penyelia laporan pelajar di UUM; Memaklumkan kepada pihak UUM sekiranya berlaku sebarang kes tatatertib atau salah laku pelajar; Penyelia di organisasi perlu bertanggungjawab dalam mengikuti perkembangan kemahiran pelajar, memberi maklum balas kepada pelajar dan menilai prestasi pelajar di sepanjang program latihan praktikum. 10

12 PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 Kelayakan dan Tempoh Praktikum 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian dan telah melengkapkan semua kursus dengan jayanya sahaja dibenarkan untuk mengikuti program praktikum. Kelayakan ini adalah dikecualikanbagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LLB) dengan Kepujian. 1.2 Pelajar hendaklah menjalani praktikum bagi tempoh yang ditetapkan oleh program masing-masing iaitu antara EMPAT (4) bulan hingga ENAM (6) bulan secara berturutan. Tempoh ini adalah dikecualikan bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LLB) dengan Kepujian. 1.3 Pengecualian daripada had tempoh masa ini dibenarkan kepada pelajar dengan kelulusan Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej masing-masing mengikut merit sesuatu kes. 1.4 Pengecualian praktikum boleh diberikan kepada pelajar yang mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada ENAM(6) tahun dan mendapat kelulusan daripada Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej. Permohonan pengecualian praktikum mesti dipohon sebelum berakhir semester pertama pengajian pelajar di universiti. 1.5 Kelayakan pelajar untuk menjalani praktikum di luar negara adalah tertakluk kepada kelulusan ujian temuduga yang dilaksanakan Jawatankuasa Mobiliti Pelajar (SMC) dan kelulusan ujian keselamatan dalam negara (jika perlu) serta apa-apa keperluan lain yang diperkenal oleh hos organisasi, UUM atau pihak berkuasa yang berkaitan dari masa ke semasa. 1.6 Dalam keadaan tertentu, pelajar boleh melaksanakan latihan praktikum di luar negara untuk tempoh minimum SATU (1) bulan dan menyambung baki latihan di Malaysia. 2.0 Pengesahan Menjalani Praktikum Pelajar adalah dipertanggungjawabkan untuk mengesahkan kehadiran mereka di organisasi seperti yang tercatat pada slip penempatan praktikum dengan menggunakan 11

13 Borang Lapor Diri yang dikeluarkan oleh pejabat Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej. Borang ini hendaklah dikembalikan ke pejabat Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej masing-masing tidak lewat dari SATU (1) MINGGU dari tarikh lapor diri atau tarikh praktikum bermula. Pelajar yang tidak mengembalikan borang tersebut dalam tempoh yang ditetapkan tanpa alasan yang munasabah adalah layak diberikan gred F. 3.0 Penilaian 3.1 Penilaianpraktikum pelajar akanditetapkan oleh Kolej dan diluluskan oleh Senat bagi tujuan pelaksanaan. 3.2 Gred yang diperoleh oleh pelajar bagi praktikum akan diambil kira untuk mengira purata mata gred keseluruhan (PMK) pelajar. 3.3 Asas dan komponen-komponen penilaian adalah ditetapkan oleh Kolej. 3.4 Laporan akhir praktikum perlu dihantar kepada penyelia pensyarah selewat-lewatnya DUA (2) MINGGU selepas tamat tempoh praktikum. 3.5 Pelajar yang gagal praktikum perlu mengulang semula praktikum. Gred yang terbaharu sahaja akan diambil kira dalam PMK pelajar. 4.0 Penangguhan Praktikum 4.1 Pelajar dibenarkan memohon penangguhan praktikum sekiranya: i. Mendapat kemalangan / kecederaan / menghadapi gangguan kesihatan untuk tempoh yang agak lama semasa menjalani praktikum. Perakuan daripada doktor yang diperaku oleh Universiti atau pihak lain yang sah adalah diperlukan semasa mengemukakan permohonan penangguhan. ii. Mengalami masalah tertentu dan dipertimbangkan wajar bagi Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej untuk diberi kebenaran untuk menangguhkan praktikum. 4.2 Permohonan penangguhan hendaklah dikemukakan kepada Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej untuk kelulusan. Permohonan boleh dibuat sebelum berakhir tempoh praktikum. 4.3 Pelajar yang gagal kursus pada peperiksaan semester terakhir iaitu semester praktikum sedang dijalani tidak dibenarkan membuat 12

14 penangguhan praktikum. Pelajar dengan ini perlu menjalani tempoh praktikum sehingga tamat dan mendaftar untuk mengulang kursus yang gagal pada semester berikutnya. 5.0 Pengurusan Program Praktikum 5.1 Pengurusan program praktikum diletakkan di bawah tanggungjawab Jawatankuasa Praktikum yang dipengerusikan oleh Naib Canselor dan dianggotai oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar), Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Penolong-penolong Naib Canselor, Dekandekan Pusat Pengajian, Dekan-dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej, Pengarah CUIC, Pengarah PACE dan Pengarah CEDI. 5.2 Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej bertanggungjawab dalam hal-ehwal berkaitan pendaftaran pelajar dan penyeliaan pelajar semasa tempoh praktikum. 5.3 Pengurusan mencari tempat dan menempatkan pelajar di organisasi swasta, badan berkanun atau kerajaan akan dilaksanakan oleh CUIC. Penempatan akan dilakukan untuk latihan praktikum di dalam negara atau di luar negara. 5.1 Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej bertanggungjawab untuk memilih pensyarah sebagai penyelia lawatan dan penyelia laporan praktikum. Bagi penempatan di luar negara, tiada lawatan pensyarah dipraktikkan. Walau bagaimanapun, pihak Kolej boleh merancang lawatan jika perlu. 6.0 Pendaftaran Praktikum a) Pendaftaran praktikum dilakukan pada setiap semester dan pelajar yang akan menjalani praktikum perlu mendaftar SATU (1) semester sebelum semester praktikum bermula. Tempoh pendaftaran praktikum kebiasaannya dilakukan dalam masa kurang dari SATU (1) minggu di makmal-makmal komputer atas pengendalian Kolej sepenuhnya. b) Pihak Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej akan mengeluarkan notis pendaftaran SATU (1) minggu awal untuk makluman pelajar. 13

15 c) Pihak Kolej akan memberikan taklimat pra-pendaftaran kepada pelajar sebelum pendaftaran praktikum diadakan. d) Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan sistem komputer. Pelajar hanya perlu menyatakan keutamaan DUA (2) bandar di mana pelajar ingin menjalani praktikum. CUIC akan mengeluarkan senarai bandar untuk dipilih oleh pelajar. Pilihan bandar berasaskan senarai bandar yang ditetapkan. e) Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk memastikan supaya DUA (2) bandar yang dipilih tidak akan mendatangkan masalah dari segi penginapan, pengangkutan dan kewangan serta kos peribadi lain yang terlibat semasa menjalani praktikum. Pihak CUICakan berusaha sebolehbolehnya menempatkan pelajar di tempat keutamaannya. Jika CUIC tidak dapat berbuat demikian, pelajar akan ditempatkan di tempat yang ditentukan oleh CUIC. f) Urusan tempat tinggal dan pengangkutan semasa tempoh praktikum adalah di bawah tanggungjawab pelajar sendiri. g) Pelajar TIDAK DIBENARKAN mencari organisasi sendiri untuk menjalani praktikum. Walau bagaimanapun pelajar boleh mencadangkan mana-mana organisasi yang sesuai kepada CUIC. Pihak CUIC mempunyai hak untuk menolak organisasi cadangan pelajar sekiranya wujud keraguan yang munasabah. Pengecualian juga diberi kepada pelajar yang memperoleh biasiswa daripada mana-mana penaja yang memerlukan pelajar menjalani praktikum di organisasi tersebut. h) Pelajar tidak dibenarkan membuat sebarang permohonan atau pertanyaan terus kepada organisasi yang tersenarai dalam pangkalan data yang ada dengan CUIC. i) Pelajar tidak dibenarkan membuat pertukaran tempat praktikum tanpa apa-apa sebab yang munasabah. a) Pertukaran tempat praktikum perlu mendapat kelulusan Pengarah CUIC sekiranya dipohon semasa tempoh penempatan dilakukan oleh CUIC (sebelum bermulanya penempatan di organisasi). b) Pertukaran tempat praktikum perlu mendapat kelulusan Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej masing-masing 14

16 sekiranya dipohon semasa tempoh latihan praktikum berlangsung. Semua permohonan pertukaran akan dicaj pada kadar denda semasa yang diluluskan oleh pihak Universiti. j) Pelajar juga tidak dibenarkan mengemukakan permohonan pertukaran tempat praktikum terus kepada pihak organisasi tanpa kelulusan Pengarah CUIC atau Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej. k) CUIC akan mengeluarkan slip pengesahan penempatan sebagai pengesahan tempat, tarikh dan tempoh praktikum kepada pelajar sebelum menjalani praktikum. Selain itu, pelajar juga boleh menyemak maklumat terkini dari semasa ke semasa melalui sistem portal. l) Semua pelajar diwajibkan mengambil insuran kemalangan berkelompok, insurans kesihatan atau yang bersesuaian sebelum menjalani praktikum di dalam atau di luar negara. 7.0 Penambahan dan Pengguguran Praktikum Penambahan dan pengguguran praktikum yang telah didaftarkan boleh dilaksanakan dalam minggu pertama (minggu gugur/tambah) pada setiap semester. 8.0 Tarik Diri Praktikum Tarik Diri Praktikum yang didaftarkan boleh dibuat tertakluk kepada tempoh Tarik Diri yang bermula dari MINGGU KEDUA (2) hingga MINGGU KELIMA (5) (tanpa bayaran), MINGGU KEENAM (6) hingga MINGGU KELAPAN (8) (berbayar sebanyak RM50.00) tertakluk kepada pelajar belum disahkan penempatan. Sekiranya penempatan praktikum pelajar telahpun disahkan, pelajar tidak akan dibenarkan lagi untuk menarik diri. 9.0 Gred Tidak Lengkap (TL) Gred TL boleh diberikan kepada pelajar yang belum melengkapkan mana-mana keperluan tertentu praktikum tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. Permohonan untuk mendapatkan Gred TL hendaklah dikemukakan kepada Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej setelah mendapat persetujuan penyelia pelajar. 15

17 ii. Permohonan untuk mendapatkan Gred TL hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya DUA (2) MINGGU selepas mengakhiri praktikum. iii. Gred TL hendaklah ditebus dalam tempoh EMPAT (4) MINGGU selepas tarikh akhir penyerahan laporan praktikum. iv. Jika Gred TL ditebus selepas tamat tempoh EMPAT (4) MINGGU seperti dalam (iii) di atas, tetapi tidak melebihi EMPAT (4) MINGGU yang kedua, maka pelajar akan menerima gred yang satu peringkat lebih rendah daripada gred yang layak diterima. v. Jika Gred TL tidak ditebus melebihi EMPAT (4) MINGGU yang kedua seperti dalam (iv) di atas, maka pelajar akan menerima gred F Pendaftaran Kursus dan Intersesi Pelajar yang sedang menjalani praktikum tidak dibenarkan untuk mendaftar dan mengambil kursus sama sekali sama ada pada semester biasa ataupun semester intersesi Penyeliaan Praktikum 11.1 Penyeliaan praktikum diadakan bertujuan memantau prestasi pelajar serta mendapat maklum balas daripada organisasi. Penyeliaan dilakukan oleh staf akademik yang dilantik dari setiap program pengajian Penyeliaan dilakukan disepanjang tempoh praktikum manakala lawatan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh praktikum Penyeliaan adalah digalakkan untuk dilaksanakan dalam mekanisme yang bersesuaian termasuklah komunikasi telekomunikasi, e-mel, diskusi maya atau lain-lain mengikut kreativiti penyelia dan pelajar Penyeliaan lawatan adalah bertujuan untuk melawat pelajar semasa latihan praktikum berlangsung. Pensyarah yang dilantik juga bertangungjawab untuk a) Memberi maklum balas tentang kesesuaian organisasi kepada pihak bertanggungjawab di universiti; b) Membina jaringan usahasama dengan organisasi bagi tujuan memperkemas program praktikum di masa hadapan. 16

18 11.5 Bagi sesetengah negeri, penyelia lawatan dibenarkan membawa kenderaan masing-masing. Kebenaran bertulis perlu diperoleh daripada Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej terlebih dahulu bagi tiap-tiap lawatan Kolej akan memaklumkan nama penyelia laporan mereka kepada pelajar sebelum praktikum bermula Penting untuk diambil ingatan bahawa komitmen pelajar dan penyelia pada peringkat ini akan membawa kejayaan dalam menjalinkan perhubungan yang baik dengan organisasi dan firma swasta di seluruh Malaysia mahupun di peringkat antarabangsa Taklimat Pra-Praktikum Kolej akan menguruskan satu taklimat kepada semua pelajar yang akan menjalani praktikum yang disebut sebagai Taklimat Pra-Praktikum. Kehadiran pelajar adalah wajib atas sebab-sebab berikut:- i. memastikan tugas dan tanggungjawab sewaktu menjalani praktikum ii. iii. iv. difahami oleh pelajar; memastikan pelajar-pelajar akan membawa bahan-bahan yang mencukupi bagi tujuan pentadbiran dan akademik seperti Borang Lapor Diri Pelajar, Borang Laporan Sulit Penyelia Majikan dan lain-lain; memastikan pelajar dapat mengenal pasti kepentingan dan persediaan menghadapi suasana alam pekerjaan dan interaksi secara profesional; memastikan pelajar dapat menjalin hubungan yang baik dengan organisasi dan bakal majikan bagi kesinambungan hubungan pada masa depan Disiplin Pelajar Semasa Praktikum 13.1 Pelajar adalah diwajibkan menjaga nama baik dan imej Universiti Utara Malaysia pada setiap masa dan waktu Semasa menjalani praktikum, pelajar masih terikat kepada Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 2012) dan peraturan-peraturan lain yang sedang berkuat kuasa. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana Akta dan Peraturan Universiti. 17

19 13.3 Pelajar adalah diwajibkan untuk mematuhi segala arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak organisasi dan bersedia untuk mematuhi prosedur dan peraturan organisasi tersebut Pelajar dikehendaki menandatangani surat Pengakuan Pelajar (Borang I) bagi melindungi maklumat sulit majikan serta mengecualikan majikan daripada sebarang tuntutan disebabkan kecuaian pelajar itu sendiri Pelajar yang ditamatkan praktikum disebabkan masalah disiplin atau mempamerkan disiplin yang buruk sepanjang tempoh praktikum dengan pengesahan Penyelia Organisasi adalah layak diberikan gred F Peringatan untuk Pelajar 14.1 Pelajar yang didapati melanggar mana-mana Peraturan Praktikum (Fasal 1.0 hingga Fasal 13.0) boleh dibicarakan oleh Jawatankuasa Disiplin Praktikum Dalam urusan disiplin praktikum: i. Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej bertanggungjawab menjalankan siasatan terperinci ke atas pelajar yang didapati melanggar peraturan dan tatatertib praktikum universiti. ii. Pihak HEA berperanan sebagai sekretariat yang menerima kertas siasatan daripada pihak Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej dan seterusnya mengatur sesi perbicaraan terhadap pelajar JawatankuasaDisiplin Praktikum adalah terdiri daripada:- i. Pengerusi: Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) ii. Ahli Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Pengarah CUIC Penyelaras Praktikum Kolej berkaitan Pengarah HEA iii. Setiausaha Penolong Pendaftar HEA iv. Turut hadir Penyelia Laporan pelajar terlibat 18

20 14.2 Sekiranya Jawatankuasa berpuas hati bahawa pelajar terbukti melanggar peraturan tanpa alasan yang munasabah, pelajar boleh dijatuhi hukuman berikut:- i. Diberikan amaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama; ATAU ii. Dibatalkan praktikum; ATAU iii. Penurunan SATU (1) gred praktikum daripada gred yang selayaknya diperolehi oleh pelajar; ATAU iv. Gagal dengan mendapat gred F praktikum. Perincian Perlanggaran Peraturan Praktikum adalah seperti di Lampiran A. 19

21 Lampiran A 1. fasal 1.0, Menjalani tempoh praktikum kurang daripada tempoh yang sepatutnya yang ditetapkan oleh Kolej bagi sesuatu program tertentu tanpa alasan yang munasabah. 2. fasal 2.0, i) Tidak mengembalikan Borang Lapor Diri dalam tempoh SATU (1) minggu yang ditetapkan tanpa alasan-alasan yang munasabah. ii) Tidak menjalani praktikum tanpa alasan-alasan yang munasabah. iii) Lewat melapor diri praktikum daripada tarikh yang ditetapkan tanpa alasan yang munasabah. 3. fasal 4.0, Menangguh praktikum tanpa mengemukakan apa-apa permohonan/alasan yang boleh diterima atau tanpa mendapat kelulusan daripada Dekan Pembangunan Pelajar danalumni Kolej terlebih dahulu. 4. fasal 6.0, i) Tidak mendaftar praktikum dalam tempoh yang ditetapkan atau mendaftar lewat tanpa sebarang alasan yang kukuh dan munasabah. ii) Mengemukakan surat permohonan pemberhentian praktikum terus kepada pihak organisasi sama ada dengan alasan mendapat tempat praktikum yang lain atau sebagainya. 20

22 5. fasal 9.0, Tidak mengemukakan Laporan Akhir Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebarang permohonan untuk mendapatkan gred TL serta tanpa sebarang alasan munasabah yang boleh dipertimbangkan. 6. fasal 10.0, Mendaftar dan mengambil kursus intersesi semasa menjalani praktikum. 7. fasal 13.0, i) Tidak memberikan kerjasama dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan semasa praktikum. ii) Mempamerkan disiplin yang kurang disenangi oleh majikan sebagaimana selayaknya seorang pelajar praktikum. Ini seperti kehadiran yang kurang memuaskan, rupadiri dan perlakuan yang kurang kemas. Perincian kepada kesalahan-kesalahan ini ialah merangkumi :- 1. Melawan/tidak akur/patuh kepada arahan penyelia organisasi. 2. Datang lewat. 3. Bercuti tanpa kelulusan penyelia organisasi. 4. Tidak menyiapkan tugasan yang dipertanggungjawabkan. 5. Tidak bersedia untuk kerja lebih masa. 6. Menyalahgunakan kemudahan pejabat. 7. Mengulang kursus yang gagal pada peperiksaan akhir semasa sedang menjalani praktikum tanpa kelulusan Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni. 21

23 8. Cuti kahwin, cuti bersalin atau lain-lain cuti yang berpanjangan tanpa kelulusan Dekan Pembangunan Pelajar dan AlumniKolej terlebih dahulu sebelum menjalani praktikum. 9. Bertukar organisasi tanpa kebenaran CUIC / Dekan Pembangunan Pelajar dan Alumni Kolej. 10. Pelajar tidak memaklumkan berkaitan pertukaran organisasi. 11. Membekalkan maklumat palsu kepada majikan berhubung status, taraf pendidikan dan lain-lain. 22

24 Lampiran B Proses Mula Taklimat Pendaftaran Pendaftaran Senarai pelajar mendaftar Proses Tamat Cadangan ke Organisasi Cadangan semula Pemarkahan Penyeliaan Pensyarah Praktikum Pelajar Melapor Diri Maklumbalas Organisasi Sistem SISPR Praktikum Terima Ditolak Taklimat Pra- Praktikum Pengesahan Tempat (PORTAL) Slip penempatan PENGURUSAN KOLEJ PENGURUSAN CUIC Rajah 1: Pengurusan Praktikum Universiti Utara Malaysia. 23

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 1.0 Pengenalan Latihan industri adalah merupakan komponen kurikulum dalam program pengajian yang memberikan pelajar peluang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan

KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan KANDUNGAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Tujuan Garis Panduan 1.2 Penyediaan Garis Panduan 1.3 Penggunaan Garis Panduan 2.0 INTERNATIONAL INVITATION PROGRAM 2.1 Definisi 2.2 Tempoh 2.3 Destinasi 2.4 Pegawai Bertanggungjawab

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah

DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah JUN 2015 DRAF DASAR LATIHAN INDUSTRI Universiti Malaysia Sabah Pusat Hubungan Industri (PHI) 1 KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 2 2.0 Definisi Latihan Industri 2 3.0 Objektif Latihan Industri 3 4.0 Hasil Pembelajaran

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4 KANDUNGAN 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi 4 2.0 Definisi Latihan Industri 4 3.0 Objektif Khusus. 4 4.0 Peranan Dan Tanggungjawab Pelajar Semasa Menjalani Latihan Industri.. 5 5.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

Pindaan 2013 (Bilangan 1)

Pindaan 2013 (Bilangan 1) Pindaan 2013 (Bilangan 1) Diterbitkan oleh : BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor D.E. No. Tel. UiTM : 03-5544 2000 No. Tel. HEA : 03-5544 3159 / 3507 No. Faks

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN: PENGUMUMAN UNTUK CALON (dari perenggan 12 Akta UUM (Peperiksaan) 1988) 1.0 TUGAS CALON SEBELUM PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN: PENGUMUMAN UNTUK CALON (dari perenggan 12 Akta UUM (Peperiksaan) 1988) 1.0 TUGAS CALON SEBELUM PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN: PENGUMUMAN UNTUK CALON (dari perenggan 12 Akta UUM (Peperiksaan) 1988) 1.0 TUGAS CALON SEBELUM PEPERIKSAAN 1.1 Calon mesti mengambil perhatian yang teliti tentang jadual waktu peperiksaan

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI)

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI) MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN HADIAH AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/ 1.0 PENGENALAN SLAB adalah merupakan Skim Latihan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang ditawarkan kepada kakitangan akademik

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia

DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia DASAR LATIHAN INDUSTRI DAN KOMUNITI Universiti Kebangsaan Malaysia (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2010 pada 10 Jun 2010) 1. Pengenalan Latihan industri dan komuniti

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/( 16 ) 05 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI i Cetakan Pertama, 2013, Edisi 2 Pejabat Jaringan Industri & Masyarakat Universiti Teknikal Malaysia Melaka Hakcipta terpelihara. Tiada

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA OKTOBER

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR GARIS PANDUAN PELAKSANAAN TATACARA DAN SYARAT-SYARAT MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR 1. TUJUAN Kertas ini untuk memaklumkan Garis Panduan Pelaksanaan Tatacara Dan Syarat-Syarat Melakukan Pekerjaan Luar Untuk

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PINDAHAN KREDIT & PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PINDAAN PERTAMA BERKUATKUASA: 1 DISEMBER 2013 1 1.0 PENDAHULUAN Pemberian pindahan kredit

Lebih terperinci

PERATURAN PEPERIKSAAN

PERATURAN PEPERIKSAAN PERATURAN PEPERIKSAAN KANDUNGAN BAHAGIAN PERKARA MUKASURAT I Takrifan 3 II Maklumat Am 4 III Jadual Kerja Urusan Peperiksaan 4 IV Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan 5-6 V Tanggungjawab Pelajar 7-10 VI

Lebih terperinci

JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS

JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS TARIKH AKTIVITI 7 Februari 2018 (Rabu) Keputusan peperiksaan Rasmi akan diumumkan. Semakan boleh dibuat mulai jam 11.00 pagi melalui Portal Campus Online 9 Februari 2018

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018

1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018 1. SYARAT-SYARAT, MAKLUMAT AM DAN TATACARA PENDAFTARAN KURSUS SECARA E-DAFTAR SEMESTER 1, SIDANG AKADEMIK 2017/2018 SYARAT-SYARAT DAN MAKLUMAT AM TATACARA SEBELUM DAFTAR i. DIBENARKAN hanya kepada pelajar

Lebih terperinci

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL 1. Nama Skim PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) GARIS PANDUAN FELO PASCA DOKTORAL Skim ini dinamakan Skim Pasca Doktoral Universiti Teknologi Malaysia (SPD). 2. Pengenalan Garis Panduan Skim Pasca Doktoral

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI.

GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI. GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI. 1.0 TATACARA PERMOHONAN i. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Borang Tabung

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

21030 Kuala Terengganu Terengganu, Malaysia

21030 Kuala Terengganu Terengganu, Malaysia Makluman Am Nama Universiti Alamat E-mail Universiti Malaysia Terengganu Pusat Antarabangsa Aras 1, Bangunan Kompleks Siswa Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu Terengganu, Malaysia ic@umt.edu.my

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

Nombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR

Nombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Salinan : Nombor Dokumen USIM / PK / 14 Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Isu : 1 Tarikh Isu : Disediakan oleh Diluluskan oleh Diperakukan oleh Mohd Khairulnizam Deraman Penolong Pendaftar Prof.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

PANDUAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI KOLEJ KOMUNITI

PANDUAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI KOLEJ KOMUNITI PANDUAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI KOLEJ KOMUNITI NUR SABRINA BINTI MOHD TAHAR AHMAD WAFI BIN MOHD SALLEH SENARAI KANDUNGAN ISKANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI 1 2.0 TEMPOH LATIHAN INDUSTRI

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD. (UPM ET)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD. (UPM ET) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD. (UPM ET) PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM MASTER PENDIDIKAN JARAK JAUH BAHAGIAN A PENDAFTARAN KEPERLUAN PENDAFTARAN a. Semua pelajar hendaklah mendaftar

Lebih terperinci

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR

BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BAHAGIAN A DASAR PENGAMBILAN PELAJAR BIL DASAR PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 1. Pengambilan / Kemasukan 2. Penyelarasan Pengambilan Pelajar 1.1 Pengambilan / Kemasukan Pelajar dibuat pada Semester 1 dianggap

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PERATURAN AKADEMIK BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA SEPARUH MASA UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Hakcipta@ UMP Advanced Education. Cetakan Pertama 2016 Tidak dibenarkan mengeluar ulang dalam apa

Lebih terperinci

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM

PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM GARIS PANDUAN PINDAH KREDIT DAN PENGECUALIAN KURSUS PROGRAM PENGAJIAN UPNM Garis Panduan Pindah Kredit dan Pengecualian Kursus / Kelulusan Senat 61 Bil. 10/2016 1 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pemberian pindah kredit

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES

6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES 6. PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA BACHELOR S DEGREE PROJECT GUIDELINES PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PROGRAM DAN DANA MOBILITI PELAJAR (KE LUAR NEGARA)

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PROGRAM DAN DANA MOBILITI PELAJAR (KE LUAR NEGARA) GARIS PANDUAN PERMOHONAN PROGRAM DAN DANA MOBILITI PELAJAR (KE LUAR NEGARA) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan tatacara permohonan dan pengagihan Dana Mobiliti Pelajar UKM ke luar Negara. 2.0 LATAR

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA 1.0 PENGENALAN Panduan ini menjelaskan syarat, kriteria dan prosedur permohonan menghadiri persidangan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR. (pindaan 2013)

SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR. (pindaan 2013) SKIM PERKHIDMATAN KESIHATAN PELAJAR (pindaan 2013) KANDUNGAN PERKARA MUKASURAT 1.0 PENDAHULUAN 1 2.0 DEFINISI 1 3.0 PEMERIKSAAN KESIHATAN UNTUK PELAJAR DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 3 4.0 YURAN SKIM PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan menerangkan pelaksanaan Latihan Profesional bagi staf Universiti Putra Malaysia mengikuti latihan yang

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

PERATURAN AKADEMIK: AMALAN DAN PEMATUHAN

PERATURAN AKADEMIK: AMALAN DAN PEMATUHAN KURSUS PENASIHATAN AKADEMIK 26 27 Julai 2011 PERATURAN AKADEMIK: AMALAN DAN PEMATUHAN PROF DR HUSIN WAGIRAN Timbalan Dekan Akademik Fakulti Sains MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF PERATURAN AKADEMIK PROGRAM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

KAPS-16 Kod Amalan Penyeliaan Jarak Jauh SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS)

KAPS-16 Kod Amalan Penyeliaan Jarak Jauh SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) KAPS-16 Kod Amalan Penyeliaan Jarak Jauh SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SPS) Cetakan Pertama 2016 (KAPS 01 KAPS 19) Sekolah Pengajian Siswazah, 1992 Kod Amalan Pengajian Siswazah (KAPS 01-19) Diluluskan Jawatankuasa

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(O).20 Muka Surat : 1 /11 T/Tangan PENGENDALIAN LATIHAN PELAJAR PK. UiTM..(O).20 Disediakan Disemak Diluluskan Nama Dr. Sharmiza Abu Hassan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. Dzul

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

INDUSTRY/ COMMUNITY IN THE CLASSROOM (INDUSTRI/ KOMUNITI DALAM KULIAH)

INDUSTRY/ COMMUNITY IN THE CLASSROOM (INDUSTRI/ KOMUNITI DALAM KULIAH) INDUSTRY/ COMMUNITY IN THE CLASSROOM (INDUSTRI/ KOMUNITI DALAM KULIAH) 1. TUJUAN Pelaksanaan Industry/ Community in the Classroom (Industri/ Komuniti Dalam Kuliah) untuk menstrukturkan amalan yang seragam

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan

Lebih terperinci

GP1 : GARISPANDUAN JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN

GP1 : GARISPANDUAN JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN UNIT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN GP1 : GARISPANDUAN JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN 1. Tujuan Garispanduan ini dikeluarkan berpandukan kepada sekyen 30, Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN PERATURAN BAHAGIAN I PERMULAAN Peraturan 1. Nama,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015 yang telah

Lebih terperinci

DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05

DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 DASAR PASCA DOKTORAL UKM-SPKP-CRIM-PK04-GP05 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Normah Dolah Ketua Penolong Pendaftar Kanan / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Che Hassan Che Haron Pengarah

Lebih terperinci

PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR

PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR LAMPIRAN B PANDUAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA BAGI PELAJAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Tujuan peraturan ini diwujudkan adalah untuk membolehkan pelajar UTHM diberikan

Lebih terperinci

K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017

K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017 K E N Y A T A A N KEPADA : SEMUA PELAJAR IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA) & DIPLOMA AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2, SIDANG AKADEMIK 2016/2017 1. JADUAL AKTIVITI PENDAFTARAN KURSUS TARIKH 27 Januari

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P4-3.2016) PPS UTHM 1 1.0 1.1 PANEL PEMERIKSA VIVA Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria Panel pemeriksa yang layak

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEWAJIPAN MARUAH INTEGRITI

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEWAJIPAN MARUAH INTEGRITI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEWAJIPAN MARUAH INTEGRITI Rujukan : UPNM(P) 01.03/06 (16) Tarikh : 30 Jun 2011 Semua Staf Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Kem Sg. Besi 57000 Kuala Lumpur

Lebih terperinci