Bahasa Arab (913) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Bahasa Arab (913) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:"

Transkripsi

1 Bahasa Arab (913) Prestasi Keseluruhan Pada tahun 2010 sebanyak 1270 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini dan 47.64% daripadanya telah mendapat lulus penuh. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred A A B+ B B C+ C C D+ D F Peratusan Respons Calon KERTAS 913/1 (BAHASA) Komen am Secara keseluruhannya, prestasi calon pada tahun ini lebih lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Kelemahan calon dapat dilihat melalui jawapan yang diberikan dalam setiap bahagian soalan. Kebanyakan calon lemah dalam aspek ejaan, perbendaharaan kata, pemilihan perkataan, terjemahan, dan pembinaan ayat. Calon juga tidak dapat membezakan antara kata nama dengan kata kerja dan antara kata nama dengan kata sifat. Komen soalan demi soalan Bahagian I: Karangan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menyatakan sebab kekerapan berlakunya kemalangan jalan raya terutamanya menjelang hari perayaan dengan mencadangkan beberapa kaedah untuk mengatasi masalah tersebut. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan dengan baik. Calon hanya menceritakan kemalangan jalan raya yang pernah disaksikan oleh mereka dan kesesakan lalu lintas yang berlaku akibat kemalangan itu tanpa menyatakan punca kejadian tersebut. Calon sepatutnya menyatakan punca berlakunya kemalangan seperti pemanduan secara berbahaya, penyenggaraan kenderaan yang tidak sempurna, keadaan permukaan jalan yang licin atau berlopak, dan sebagainya. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menyatakan kebaikan perayaan keagamaan seperti perayaan maulidul rasul, peristiwa hijrah, dan sebagainya. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik. Mereka hanya menceritakan perayaan tersebut tanpa menyatakan kebaikan atau pengajaran yang dapat diambil daripadanya. Antara kebaikan yang diperoleh dalam perayaan keagamaan tersebut termasuklah perayaan itu diharapkan dapat membina dan menguatkan ikatan persaudaraan selain dapat memupuk sikap tolong-menolong dalam kalangan masyarakat [STPM Lapo 2010].indd 13 5/13/11 10:55:46 AM

2 Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menyatakan sebab berlakunya rasuah dan kesannya kepada individu, masyarakat, dan negara. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik. Calon hanya menyatakan satu atau dua sebab berlakunya rasuah tanpa menyatakan kesannya kepada individu, masyarakat, dan negara. Terdapat juga calon yang hanya menerangkan konsep rasuah dan hukumnya dalam Islam. Antara sebab berlakunya rasuah termasuklah kekurangan didikan agama atau moral selain sikap tamak dan mementingkan diri sendiri, manakala antara kesannya pula, rasuah boleh menyebabkan keruntuhan sesebuah organisasi dan kesukaran dalam menegakkan keadilan. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menyatakan peranan zakat dalam pembangunan masyarakat dan negara. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya menyatakan jenis zakat secara umum. Terdapat juga calon yang hanya menerangkan konsep dan sejarah permulaan zakat dalam Islam. Calon sepatutnya menyatakan juga isi yang menyentuh hal pembangunan masyarakat dan negara seperti sistem pengagihan wang zakat kepada asnaf, program rawatan kesihatan secara percuma, dan lain-lain lagi. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menyatakan perkara yang akan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi negara sekiranya calon tersebut memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Hanya sebilangan kecil calon yang memilih soalan ini. Ini mungkin disebabkan bentuk soalan seperti ini yang dianggap sukar dan memerlukan perbendaharaan kata yang banyak. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat mengemukakan isi dengan baik. Kelemahan calon dalam bidang tatabahasa dan kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan idea yang ingin disampaikan tidak jelas dan sukar untuk difahami. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon memberikan komen mengenai pendapat yang mengatakan bahawa melancong di dalam negara lebih baik daripada melancong ke luar negara. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat mengemukakan isi penting dengan baik. Kelemahan calon dalam penguasaan tatabahasa Arab menjadi punca kelemahan dalam penyampaian idea. Calon sepatutnya mengemukakan pandangan tentang aktiviti melancong di dalam negara atau ke luar negara berserta hujah yang menyokong pendapat tersebut. Bahagian II: Terjemahan Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menterjemahkan petikan teks bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab. Kebanyakan calon tidak dapat menterjemahkan petikan yang diberikan ke dalam bahasa Arab dengan betul. Mereka hanya menterjemahkan perkataan yang diketahuinya dan meninggalkan beberapa perkataan lain yang tidak diketahui terjemahannya seperti wartawan, syarikat penerbitan, pemberita, dan laporan. Terdapat juga calon yang mencuba menterjemahkan petikan tersebut tetapi tidak menggunakan gaya bahasa Arab. Mereka masih terpengaruh oleh gaya bahasa teks asal, iaitu gaya bahasa Melayu. Hal ini berlaku kerana calon mencuba menterjemahkan teks tersebut dengan cara terjemahan perkataan demi perkataan. Sepatutnya terjemahan itu dilakukan mengikut ayat. Ada juga calon yang mengekalkan beberapa perkataan bahasa Melayu dalam terjemahan [STPM Lapo 2010].indd 14 5/13/11 10:55:46 AM

3 mereka. Hal ini berlaku kerana mereka tidak menguasai perbendaharaan kata dan tidak mampu membina ayat dengan betul. Bahagian III: Kefahaman Soalan 8 Soalan (a), (b), dan (c) menghendaki calon mengemukakan jawapan berdasarkan teks yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan yang betul kerana tidak memahami teks yang diberikan. Terdapat juga calon yang hanya memetik mana-mana ayat atau bahagian petikan sebagai jawapan tanpa mengambil kira kehendak soalan. Soalan (d) pula menghendaki calon membina ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon hanya dapat membina dua daripada empat ayat yang dikehendaki. Soalan (e) pula menghendaki calon membariskan hujung perkataan yang digarisi di bawahnya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini kerana kelemahan dalam bidang nahu. Soalan 9 Soalan (a), (b), dan (c) menghendaki calon mengemukakan jawapan berdasarkan teks yang diberikan. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan daripada petikan tetapi gagal untuk mengolah jawapan mereka dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. Mereka hanya memetik manamana ayat atau bahagian petikan dan mencantumkannya menjadi jawapan tanpa mengambil kira isi dan kehendak soalan. Soalan (d) pula menghendaki calon membina ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini kerana kekurangan perbendaharaan kata selain tidak memahami maksud perkataan tersebut. Soalan (e) pula menguji kemahiran calon dalam bidang i rab bagi perkataan yang bergaris di bawahnya. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang betul. Hal ini berlaku kerana calon tidak memahami makna perkataan tersebut selain kelemahan dalam bidang nahu. Bahagian IV: Meringkaskan Karangan Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon meringkaskan satu petikan yang panjangnya kira-kira 270 patah perkataan kepada rumusan yang panjangnya tidak lebih daripada 90 patah perkataan dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. Kelemahan calon amat ketara dalam bahagian ini, terutamanya dari segi teknik ringkasan karangan. Kebanyakan calon hanya menyalin petikan asal, meninggalkan perkataan tertentu, dan mencantumkannya dengan perkataan yang lain. Hal ini menyebabkan ringkasan karangan tersebut tidak dapat difahami dan tidak memperlihatkan wacana yang utuh. Calon sepatutnya mengenal pasti isi penting terlebih dahulu dan kemudian mengolahnya dengan menggunakan tatabahasa dan penanda wacana yang betul untuk menghasilkan satu ringkasan karangan yang berkualiti. Terdapat juga calon yang menyalin teks asal semula tanpa meringkaskannya. Bahagian V: Qawaid Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon membetulkan beberapa kesalahan nahu yang terdapat dalam petikan yang disediakan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik kerana kelemahan dalam ilmu nahu. Soalan (b) pula menghendaki calon mengisi tempat kosong [STPM Lapo 2010].indd 15 5/13/11 10:55:46 AM

4 dengan menggunakan perkataan yang diberikan dan mengubah perkataan tersebut mengikut kesesuaian ayat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan dalam ilmu saraf. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon mengenal pasti mustasna dan mustasna minhu bagi setiap ayat yang diberikan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik. Hal ini berlaku kerana calon lemah dalam penguasaan tatabahasa. Terdapat juga calon yang menjawabnya secara songsang kerana calon tidak yakin akan jawapan yang diberikan. Soalan (b) pula menghendaki calon membina ayat jawapan bagi setiap ayat tanya yang diberikan dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya dapat menjawab dua daripada lima ayat jawapan yang diminta. Soalan 13 Soalan (a) menghendaki calon menulis suatu perbualan antara guru dengan pengetua sekolah dengan menggunakan unsur bahasa yang diberikan. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab dengan betul. Hal ini disebabkan oleh kelemahan calon dalam ilmu nahu. Soalan (b) pula menghendaki calon mengubah ayat yang diberikan kepada ayat majhul dengan mengubah beberapa perkataan tertentu. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya dapat menjawab satu daripada tiga soalan yang dikemukakan. Hal ini berlaku kerana calon lemah dalam penguasaan ilmu nahu dan saraf. Kertas 913/2 (Kesusasteraan) Komen am Secara keseluruhannya, prestasi calon pada tahun ini lebih lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Jawapan yang diberikan jelas menggambarkan bahawa calon tidak menguasai teknik menjawab soalan yang dikemukakan. Bahagian I: Puisi Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang menjadikan orang Arab mahir berpuisi. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik dan sempurna. Antara faktor yang menjadikan orang Arab mahir berpuisi termasuklah suasana padang pasir yang sunyi dan tenang sehingga membolehkan penyair berfikir dan berkarya dengan lebih baik. Terdapat juga calon yang menjawabnya dengan memberikan fakta tanpa menghuraikannya. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan nama penulis dan sebab puisi ini dinamai muallaqat. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini dapat menjawabnya dengan baik. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan tiga isi penting yang terdapat dalam puisi tersebut. Kebanyakan calon hanya dapat menyatakan dua daripada tiga isi penting yang diminta. Hal ini berlaku kerana calon kurang memahami teks puisi yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti dua unsur balaghah yang terdapat dalam rangkap pertama puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan keadaan penyair pada 100 tahun pertama zaman Abbasiyah dan selepasnya. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya [STPM Lapo 2010].indd 16 5/13/11 10:55:47 AM

5 dengan baik kerana kelemahan dalam bidang sejarah sastera. Jawapan yang sepatutnya ialah penyair pada 100 tahun pertama zaman ini bersaing hebat antara satu dengan yang lain untuk menduduki makam atau tempat yang tinggi dalam bidang puisi kerana kedudukan ini akan menjamin kehidupan yang senang. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan latar belakang penyair dan tajuk puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik disebabkan kelemahan calon dalam mengingati fakta. Nama sebenar penyair tersebut ialah Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman, seorang ahli falsafah Arab yang banyak mempelajari ilmu bahasa dan sastera Arab melalui bapanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 449 hijrah setelah banyak menabur jasa dalam dunia kesusasteraan Arab. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan dua rangkap pertama puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami kandungan puisi yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti unsur balaghah yang terdapat dalam rangkap ketiga dan kelima puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik dengan memberikan contoh. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan tiga perkara yang menyebabkan perkembangan puisi pada zaman moden. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Hal ini berlaku kerana kelemahan calon dalam mengingati fakta sejarah sastera tersebut. Antara perkara yang menyebabkan perkembangan puisi pada zaman moden termasuklah kemunculan Mahmud Sami al Barudi dalam bidang puisi yang telah mengembalikan kegemilangan sejarah puisi. Beliau telah mengkaji puisi-puisi yang unggul pada zaman kegemilangannya dengan penuh kesedaran dan hal ini memberikan kekuatan kepadanya untuk mengolah puisi yang bernas, kemas, dan murni bahasanya. Beliau telah melahirkan semacam satu aliran yang menjadi ikutan kepada penyair lain. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan tajuk puisi tersebut dan latar belakang penulis. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan rangkap ketiga dan kelima puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang menjawab soalan ini dengan cara meneka kerana tidak memahami puisi tersebut. Soalan (d) pula menghendaki calon mengenal pasti dua gaya bahasa tibaq ijabi yang terdapat dalam puisi tersebut. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik manakala sebilangan yang lain menjawabnya dengan cara meneka. Bahagian II: Prosa Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga kesan penurunan al-quran terhadap bahasa Arab. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan calon dalam mengingati fakta yang berkaitan. Antara kesan penurunan al-quran terhadap bahasa Arab termasuklah pengenalan kepada perbendaharaan kata yang baharu dan tidak pernah digunakan sebelum ini seperti perkataan jahiliah dan munafik. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan makna al naba al azim dan keistimewaan surah tersebut. Kebanyakan calon dapat memberikan makna al naba al azim tetapi tidak dapat menyatakan keistimewaan surah tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan tiga tanda kekuasaan Allah SWT dan keagungan-nya dalam surah tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara tanda kekuasaan Allah SWT termasuklah peredaran malam dan siang, kejadian malam untuk manusia berehat, dan kejadian siang untuk manusia bekerja. Soalan (d) pula menghendaki calon menyatakan bentuk perkataan balaghah bagi perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawabnya dengan baik [STPM Lapo 2010].indd 17 5/13/11 10:55:47 AM

6 Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan tiga perkara yang menyebabkan perkembangan prosa pada zaman Abbasiyah. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik dan terdapat juga calon yang langsung tidak menjawabnya kerana tidak mengingati sejarah sastera yang berkaitan dengan khutbah. Antara perkara yang menyebabkan perkembangan prosa pada zaman Abbasiyah termasuklah keagungan tamadun yang dibawa oleh orang Parsi dan bangsa lain dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan latar belakang penulis dan perkara yang ingin dinyatakannya dalam prosa tersebut. Kebanyakan calon dapat menyatakan latar belakang penulis tetapi tidak dapat menyatakan perkara yang ingin dinyatakan oleh penulis prosa dalam tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan dua nasihat yang ingin disampaikan dalam prosanya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami kandungan teks yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti dua unsur amar dan nahi yang terdapat dalam teks yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang menyumbang kepada perkembangan ilmu maqalah pada zaman moden. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik manakala sebilangan yang lain tidak dapat menjawabnya. Antara faktor yang menyumbang kepada perkembangan ilmu maqalah pada zaman moden termasuklah pertembungan ilmu penulisan antara orang Arab dengan orang barat terutamanya dalam bidang sastera. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan latar belakang penulis prosa tersebut. Kebanyakan calon hanya dapat menyatakan nama penulis prosa dan tidak menyatakan latar belakang kehidupan penulis serta sumbangannya dalam bidang sastera. Soalan (c) pula menghendaki calon menyatakan makna perkataan yang dipetik daripada teks tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan dengan baik kerana tidak memahami teks tersebut. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti tiga unsur balaghah yang terdapat dalam teks yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan dalam tajuk yang berkaitan. Bahagian III: Prama Sastera Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon mengenal pasti musyabbah dan musyabbah bih bagi setiap contoh yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) pula menghendaki calon menggunakan perkataan yang diberikan sebagai wajh syabah dalam satu ayat yang sempurna. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan makna majaz mursal dan sebab dinamai demikian. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon mengenal pasti majaz dan menyatakan alaqat bagi setiap ayat yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang mencuba menjawabnya dengan cara meneka. Soalan (c) pula menghendaki calon menerangkan makna bagi setiap perkataan majaz yang diberikan. Kebanyakan calon hanya dapat menjawab dua daripada empat soalan yang dikemukakan [STPM Lapo 2010].indd 18 5/13/11 10:55:47 AM

7 Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan makna kinayah dari segi bahasa dan istilah. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon mengenal pasti kinayah dan menyatakan jenisnya bagi setiap contoh yang diberikan. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti kinayah tetapi tidak dapat menyatakan jenisnya dengan tepat. Soalan (c) pula menghendaki calon membezakan antara majaz aqli dengan majaz mursal bagi contoh yang diberikan. Kebanyakan calon hanya dapat menjawab dua daripada empat soalan yang dikemukakan. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan makna muqabalah. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon membezakan antara muqabalah dengan tibaq bagi contoh yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (c) pula menghendaki calon mengubah ayat qasr yang diberikan dengan menggunakan kaedah takdim dan takhir. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Kertas 913/3 (Ujian Lisan) Bahagian I: Bacaan Qawaid Umumnya, calon lemah dalam aspek nahu dan saraf. Kelemahan ini dapat dilihat ketika calon membaca teks yang diberikan. Terdapat calon yang mencuba mengelak kesilapan dengan meninggalkan sebutan baris bagi huruf yang terakhir dan terdapat juga calon yang membariskan perkataan secara meneka. Kelemahan calon juga ketara apabila tidak membariskan perkataan dengan betul. Ini bermakna calon tidak memahami makna petikan yang dibaca di samping tidak dapat mengenal pasti kedudukan mubtada, khabar, feel, fail, dan huruf jar. Fasahah Umumnya, prestasi calon dalam aspek ini adalah lemah. Kesilapan yang sering dilakukan ialah calon membaca petikan dengan terhenti-henti, teragak-agak, dan mengulang sebutan dengan menukar sebutan baris yang tidak diyakini. Terdapat juga calon yang tidak jelas dalam menyebut huruf seperti,,,,,, dan sebagainya. Ada juga calon yang menokok tambah perkataan lain yang tidak berkaitan atau meninggalkan sebutan perkataan yang sedia ada. Ilqa Oleh sebab calon tidak memahami teks yang dibaca, kebanyakannya membaca secara mendatar dan tersangkut-sangkut. Selain itu, terdapat calon yang membaca teks terlalu pantas dengan mengabaikan tanda baris semata-mata untuk mengelakkan kesalahan daripada dikesan. Ada juga calon yang membaca teks terlalu lambat kerana tidak memahami kaedah membaris dan menyebut perkataan yang diberikan. Terdapat juga calon yang kelihatan gemuruh sehingga tidak dapat membaca dengan tenang dan lancar [STPM Lapo 2010].indd 19 5/13/11 10:55:47 AM

8 Bahagian II: Perbualan Qawaid Umumnya, calon terlalu lemah dalam penguasaan tatabahasa Arab. Kelemahan ini dapat dikesan dalam perbualan mereka. Calon juga lemah dalam pengaplikasian pengetahuan nahu. Selain itu, kesalahan juga sering berlaku terutamanya tentang perkara asas dalam nahu seperti penggunaan kata ganti nama, kata nama, dan kata kerja. Fasahah Kebanyakan calon berada pada tahap lemah. Antara kelemahan calon termasuklah berbual dengan nada yang tersangkut-sangkut dan berulang-ulang. Terdapat calon yang berbual dengan nada suara yang rendah sehingga sukar didengar dan terdapat juga calon yang tidak mampu menyebut perkataan dengan jelas melalui makhraj huruf yang betul. Terdapat juga beberapa orang calon yang tidak dapat meneruskan perbualan sehingga dipandu oleh pemeriksa dengan mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk yang dikemukakan. Ilqa Umumnya, prestasi calon dari segi gaya penyampaian dan nada suara adalah sederhana. Calon perlu membuat latihan secara berterusan berpandukan kaedah penyampaian yang betul supaya dapat menyamai gaya sebutan orang Arab. Isi Umumnya, calon dapat mengemukakan isi yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Hanya calon yang terlalu lemah dalam penguasaan bahasa Arab yang tidak dapat mengemukakan isi seperti yang dikehendaki [STPM Lapo 2010].indd 20 5/13/11 10:55:48 AM

Bahasa Arab (913) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Bahasa Arab (913) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Bahasa Arab (913) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun 2012, sebanyak 1519 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini dan 48.52% daripadanya telah mendapat lulus penuh. Pencapaian calon

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 32 266 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.93%, meningkat sebanyak 0.11% berbanding

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 33 123 calon. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 73.01%, menurun sebanyak 0.26% berbanding

Lebih terperinci

Kesusasteraan Melayu (922)

Kesusasteraan Melayu (922) Kesusasteraan Melayu (922) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 7522 calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2012. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Meningkatkan Keupayaan Menulis Karangan Sepanjang Sekurang-kurangnya 350 Patah Perkataan Dalam Masa Yang Ditetapkan Menggunakan Kaedah Salin dan Jalin. Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Abstrak Kajian Tindakan

Lebih terperinci

Seni Visual (970) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Seni Visual (970) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Seni Visual (970) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun 2010, bilangan calon bagi kertas 1 ialah 6854 orang, bagi kertas 2 ialah 6853 orang, bagi kertas 3 ialah 6395 orang, dan bagi kertas 4 ialah 420 orang.

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 (Percubaan) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2014 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat. Berdasarkan dari dapatan kedua-dua bahagian di atas, jelas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pelajar tidak mampu menterjemah perkataan Arab berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 (PP) Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2013 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam

Lebih terperinci

BAB ENAM RUMUSAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB ENAM RUMUSAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB ENAM RUMUSAN, CADANGAN DAN PENUTUP 6.0 PENGENALAN Bab ini akan merumuskan hasil analisis semua data yang terkumpul untuk menjawab persoalan kajian. Seterusnya bab ini juga akan mengemukakan cadangan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 (PPT) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2012 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN SULIT 1103/1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 2 ¼ jam MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

BAB LIMA DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN. Bab ini menghuraikan dan merumuskan dapatan-dapatan daripada kajian

BAB LIMA DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN. Bab ini menghuraikan dan merumuskan dapatan-dapatan daripada kajian BAB LIMA DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini menghuraikan dan merumuskan dapatan-dapatan daripada kajian tentang penggunaan kohesi nahuan dalam karangan pelajar tingkatan tiga. Seramai

Lebih terperinci

Sejarah (940) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Sejarah (940) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Sejarah (940) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang menduduki peperiksaan mata pelajaran ini ialah 24 249 orang. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini ialah 58.30%

Lebih terperinci

2011

2011 ... -. Bahasa Melayu Kertas 1 September 2011 Peraturan Pemarkahan MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAANPERCUBAAN SIJIL PELAJAR

Lebih terperinci

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Pengenalan BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Kehidupan dikampus adalah menyeronokkan; tetapi ianya juga penuh dengan suasana persaingan. Pendidikan yang kamu diperolehi disitu, dan sikap yang terbentuk,

Lebih terperinci

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 JAWAPAN KERTAS 1 1 D 11 D

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat.

BAB 1 PENGENALAN. terjemahan, seseorang dapat menyebar ilmu terkini untuk manfaat masyarakat. BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bidang penterjemahan merupakan salah satu cabang dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penterjemahan adalah satu kemahiran seni yang membantu mengembangkan pengetahuan

Lebih terperinci

BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini memaparkan ringkasan kajian secara menyeluruh yang merangkumi tujuan, kerangka teoretikal kajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, instrument

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 02/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2012 2 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Usuluddin (931) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Usuluddin (931) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 908 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.58% meningkat sebanyak 5.51% berbanding

Lebih terperinci

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 2 1/4 jam Dua jam lima belas minit 1.Kertas peperiksaan ini mengadungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2.Jawab soalan Bahagian A dan satu

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN Kognitif TIGA DOMAIN PENGUJIAN - bidang mengenai pengetahuan, faktafakta, teori dan kefahaman - merujuk secara langsung kepada Taksonomi Bloom (pengetahuan,

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. ayat tanpa penafian (مثبت) maka yang lainnya ayat penafian.(منفي) Kedua-duanya

BAB 5 PENUTUP. ayat tanpa penafian (مثبت) maka yang lainnya ayat penafian.(منفي) Kedua-duanya BAB 5 PENUTUP 5.1 PENDAHULUAN Sebagai mengakhiri penulisan ini, penulis akan memuatkan dalam bab ini beberapa rumusan dan juga cadangan. Pengetahuan tentang kepelbagaian binaan ayat dan membentuk laras

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat,

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, BAB PERTAMA PENGENALAN 1. 0 PENDAHULUAN Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, jumlat fi liyyat dan syibh al-jumlat. Ada dua unsur penting dalam pembentukan jumlat

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, 2017 1 April 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P6 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan & BM) Cikgu Putri (BM ) Cikgu Latifah (BM Asas) Format Kertas PSLE 2017 Komponen

Lebih terperinci

FU: 4.3 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

FU: 4.3 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun : 3 Cerdas Tarikh : 18 Ogos 2008 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 30 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Kemahiran Hidup Tajuk : Bumi

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, Februari 2017, Sabtu

SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, Februari 2017, Sabtu SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, 2017 11 Februari 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P5 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan) Cikgu Latifah,Cikgu Putri (BM) Cikgu Noordiyana ( BM Asas) Format Kertas PSLE

Lebih terperinci

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENDENGAR & TUTUR Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan: Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi bab sebelum ini mengikut aspek yang ditimbulkan dalam persoalan kajian serta

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SULIT 2 1103/1 SMK SIJANGKANG JAYA 42500 KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1103/1 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 BAHASA MELAYU Ogos 2012 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Kertas ini

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

CHIA CHONG YANG A143398

CHIA CHONG YANG A143398 PERANCANGAN PROJEK Mesyuarat bahagian mingguan diadakan sebanyak 8 kali pada setiap hari Jumaat di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Tujuan perjumpaan diadakan adalah bagi: Memperkenalkan program

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SET B BAHASA MELAYU 2 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

KOLEKSI BAHAN BACAAN BUKU FIKSYEN

KOLEKSI BAHAN BACAAN BUKU FIKSYEN KOLEKSI BAHAN BACAAN Koleksi bahan bacaan adalah semua bahan sumber maklumat bercetak yang diselenggara dan disimpan di Pusat Sumber Sekolah untuk digunakan oleh pelajar dan guru. Koleksi bahan bacaan

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 02/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU SET A Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Kajian ini menggunakan metodologi secara perpustakaan sahaja iaitu kajian yang tidak melibatkan aktiviti di lapangan. Metodologi ini lebih menjimatkan masa dan tidak

Lebih terperinci

SEKOLAH KEBANGSAAN ST. PAUL, TANJONG TUALANG, PERAK MINIT MESYUARAT POST-MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

SEKOLAH KEBANGSAAN ST. PAUL, TANJONG TUALANG, PERAK MINIT MESYUARAT POST-MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 MINIT MESYUARAT POST-MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 TARIKH : 17 Jun 2013 HARI MASA TEMPAT : Isnin : 1:30 tengahari SEKOLAH KEBANGSAAN ST. PAUL, 31800 TANJONG TUALANG, PERAK KOD SEKOLAH : Bilik

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

JENIS-JENIS PERENGGAN DEDUKTIF, INDUKTIF, dan GABUNGAN

JENIS-JENIS PERENGGAN DEDUKTIF, INDUKTIF, dan GABUNGAN JENIS-JENIS PERENGGAN DEDUKTIF, INDUKTIF, dan GABUNGAN PERENGGAN PENDAHULUAN Terdapat dua jenis ayat dalam perenggan pendahuluan iaitu: Ayat Rangsangan - Ayat yang merangsang pembaca dan meninggalkan kesan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN,

BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, - 2013 KURIKULUM BAHASA MELAYU Penggunaan buku teks MEKAR. Pendekatan bertema. Konsep tatabahasa diperkukuh dan dipertingkat mengikut tahap keupayaan

Lebih terperinci

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) KESAN TENIK PENIRUAN TERHADAP PENCAPAIAN MURID DALAM MENULIS KARANGAN BAHASA MELAYU Ahmad Fuad Mohamad Amin, Ma'arof Redzuan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

Syariah (930) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Syariah (930) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Syariah (930) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 1722 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 75.96%, meningkat sebanyak 2.59% berbanding dengan

Lebih terperinci

BAB 7 PENYEDIAAN TEKS: KATA ALU-ALUAN, PRAKATA DAN TEKS UCAPAN

BAB 7 PENYEDIAAN TEKS: KATA ALU-ALUAN, PRAKATA DAN TEKS UCAPAN BAB 7 PENYEDIAAN TEKS: KATA ALU-ALUAN, PRAKATA DAN TEKS UCAPAN TOPIK UTAMA PENGENALAN KATA ALU-ALUAN PRAKATA TEKS UCAPAN KESIMPULAN PENGENALAN Sesebuah teks yang berformat mesti mempunyai pelbagai dokumen

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENGENALAN Bab ini adalah bab terakhir dalam laporan penyelidikan ini dan pengkaji akan merumuskan keseluruhan kajian yang telah dilaksanakan. Pengkaji juga akan membuat

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat halaman sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PRASPM 2013

PEPERIKSAAN PRASPM 2013 NSKP 2013 SULIT 1 PEPERIKSAAN PRASPM 2013 1103/1(PP) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT.Kegunaannya

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

Cikgu Norrehan Jabbar. Cikgu Marhaini Mohamad. - Sekolah Rendah Henry Park - (SH Malay Language) (Guru Bahasa Melayu - P2)

Cikgu Norrehan Jabbar. Cikgu Marhaini Mohamad. - Sekolah Rendah Henry Park - (SH Malay Language) (Guru Bahasa Melayu - P2) Cikgu Norrehan Jabbar (SH Malay Language) Cikgu Marhaini Mohamad (Guru Bahasa Melayu - P2) - Sekolah Rendah Henry Park - Di akhir Primari 2, murid-murid diharapkan : dapat bertutur dengan berbahasa Melayu.

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 UNTUK

Lebih terperinci

BAB KELIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Rumusan di sini membawa pengertian kesimpulan kepada semua fakta-fakta

BAB KELIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Rumusan di sini membawa pengertian kesimpulan kepada semua fakta-fakta BAB KELIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Bab terakhir ini mengandungi dua bahagian utama iaitu rumusan dan cadangan. Rumusan di sini membawa pengertian kesimpulan kepada semua fakta-fakta penting

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.1 Pendahuluan Secara umumnya, penggunaan kaedah transliterasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

Lebih terperinci

MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH)

MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) SOALAN 1 5 MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) Setiap petikan ringkas di bawah ini menggambarkan maksud satu peribahasa. Padankan petikan tersebut dengan peribahasa yang paling sesuai daripada senarai yang

Lebih terperinci

PANDUAN PENILAIAN UJIAN TA BIR SYAFAWI (UTS) DMT14/2

PANDUAN PENILAIAN UJIAN TA BIR SYAFAWI (UTS) DMT14/2 PANDUAN PENILAIAN UJIAN TA BIR SYAFAWI (UTS) DMT14/2 SIJIL MENENGAH AGAMA (SMA) MUTOLAAH DAN TA BIR (Kertas 2) DMT14/1 TAHUN 2018 SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BAHAGIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Bab Kelima PENUTUP. Oleh yang demikian, rumusan ini akan diklasifikasikan kepada tiga bahagian mengikut

Bab Kelima PENUTUP. Oleh yang demikian, rumusan ini akan diklasifikasikan kepada tiga bahagian mengikut Bab Kelima PENUTUP 1. KESIMPULAN Bab ini merupakan rumusan secara menyeluruh ke atas kajian ini. Di samping itu juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh yang

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU. 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU. 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Bahasa Melayu Kertas 2 Ogos 2013 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA I, PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU Kertas 2 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2007 2 ¼ jam LOGO DAN NAMA SEKOLAH 1103/1 (PPT) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan BAB KEENAM PENUTUP 6.1 PENGENALAN Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan antara pendidikan yang dijalankan oleh intitusi formal dan pendidikan yang dianjurkan oleh

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh BAB 6 PENUTUP 6.1 KESIMPULAN Bab ini merupakan rumusan secara menyeluruh ke atas kajian ini. Di samping itu juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh yang demikian,

Lebih terperinci

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan kaedah kajian yang digunakan oleh pengkaji untuk menganalisis penggunaan kohesi dalam karangan bahasa Tamil Tingkatan 3. Aspek-aspek

Lebih terperinci

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan salah satu cabang kejuruteraan yang mengalami perkembangan yang pesat. Walaupun masih wujud jurang yang ketara jika dibandingkan dengan industri

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 www.lamanbahasa.wordpress.com Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL

Lebih terperinci

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 26-30 (28 30) (26 27) - Karangan menepati tema bahan rangsangan - Bahasa gramatis

Lebih terperinci

Bab 2: Memahami Proses Penulisan dan Cara Menilai Karangan

Bab 2: Memahami Proses Penulisan dan Cara Menilai Karangan Bab 2: Memahami Proses Penulisan dan Cara Menilai Karangan OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda harus tahu mengenai: (a) Pelbagai pendekatan dalam pengajaran penulisan (b) Cara memeriksa dan menilai karangan

Lebih terperinci

i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i. Membaca

Lebih terperinci

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang menganalisis wacana lisan bahasa Melayu dalam konteks tanya-jawab di bilik darjah.

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik dan akan menjawab persoalan-persoalan kajian yang

Lebih terperinci

TUNDUK PADI BERISI. Oleh. Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK

TUNDUK PADI BERISI. Oleh. Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK TUNDUK PADI BERISI Oleh Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati Siti, seorang murid Tahun 3 menghadapi masalah menulis perkataan dengan betul. Siti hanya boleh membaca

Lebih terperinci