Kad PRVI Miles UOBM 2018 Terma dan Syarat

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kad PRVI Miles UOBM 2018 Terma dan Syarat"

Transkripsi

1 Kad PRVI Miles UOBM 2018 Terma dan Syarat Berkuatkuasa 1 Januari 2018 Am Terma dan syarat ("Terma dan Syarat") ini akan digunapakai bagi Kad PRVI Miles ("Kad") United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( K) ("UOBM") yang dikeluarkan oleh UOBM untuk Pemegang Kad UOBM PRVI Miles ("Ahli Kad "). Terma dan Syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Ahli Kad UOBM VISA/ MASTERCARD ( "Perjanjian Ahli Kad"). Bagi mengelakkan keraguan, "Ahli Kad" bermaksud kedua-dua Ahli Kad utama dan tambahan. Melainkan ditakrif secara berbeza dalam Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang digunakan di dalam Terma dan Syarat ini akan mempunyai makna yang sama seperti di dalam Perjanjian Ahli Kad. UOBM berhak mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya untuk membuat keputusan mengenai semua perkara yang berkaitan dengan pemberian dan/atau penggunaan mana-mana atau kesemua faedah dan keistimewaan yang dinyatakan di sini dan keputusan UOBM adalah muktamad dan mengikat Ahli Kad. Manfaat dan keistimewaan yang dinyatakan di bawah boleh dipinda, ditambah atau dibatalkan oleh UOBM pada bila-bila masa mengikut budi bicara tunggal dan mutlak UOBM. Program Ganjaran PRVI Miles UOBM 1. Berikut adalah ganjaran yang diberikan di bawah Kad PRVI Miles UOBM ("Program Ganjaran"): (a) Pulangan Tunai Luar Negara 1% Kad PRVI Miles UOBM ( Ganjaran Pulangan Tunai ) I. Ahli Kad utama dan tambahan akan layak untuk 1% pulangan tunai ("Ganjaran Pulangan Tunai") untuk perbelanjaan di luar negara berjumlah sekurang-kurangnya bersamaan Ringgit Malaysia Satu Ribu (MYR1,000) dengan perbelanjaan layak yang dicaj dan didebitkan ke Kad mereka dari 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018 (termasuk kedua-dua tarikh) atau tarikh lain sebagaimana yang ditentukan oleh UOBM dari semasa ke semasa ( "Tempoh Program"). II. Perbelanjaan yang layak untuk Ganjaran Pulangan Tunai bermaksud sebarang perbelanjaan yang dibuat menggunakan Kad dalam mata wang asing ("Perbelanjaan Layak") kecuali yang berikut: a. Pembayaran yang dibuat dalam "Dynamic Currency Conversion ("DCC"), iaitu pembelian di luar negera yang dibayar dalam Ringgit Malaysia; b. Transaksi runcit yang dibayar balik, dipertikaikan, tidak sah atau palsu; c. Pengeluaran wang tunai; 1

2 d. Bayaran kepada mahkamah, kerajaan, pihak berkuasa negeri atau pihak berkuasa tempatan seperti nafkah kanak-kanak, denda, bayaran jaminan atau bayaran bon dan bayaran cukai; e. Bayaran kepada badan/organisasi amal; f. Bayaran yuran tahunan keahlian kad, pembayaran faedah, fi pembayaran lewat, caj untuk pengeluaran tunai, Cukai Barang dan Perkhidmatan dan apa-apa bentuk perkhidmatan/pelbagai yuran menggunakan Kad; dan g. apa-apa perbelanjaan lain sebagaimana yang ditentukan oleh UOBM. III. Perbelanjaan Layak dikira dari jam 00:00 pada 1 Januari 2018 sehingga jam 23:59 pada 31 Disember 2018, waktu Malaysia (GMT +8). IV. Perbelanjaan Layak yang dibuat oleh Ahli Kad utama dan tambahan Layak terhad kepada Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (MYR10,000) bagi setiap Minggu Penyertaan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual B. Setiap perbelanjaan berikutnya yang melebihi daripada amaun yang dihadkan tidak akan diberikan dengan Pulangan Tunai. Contoh pengiraan Pulangan Tunai seperti yang ditunjukkan dalam Jadual A berikut: Jadual A Jumlah Perbelanjaan Layak maksimum yang layak untuk Pulangan Tunai bagi setiap Minggu Penyertaan RM10,000 Perbelanjaan Layak dari Ahli Kad Layak utama dan tambahan Jumlah Perbelanjaan Layak Mingguan (RM) RM15,000 Pulangan Tunai Diberikan (RM) RM10,000 x 1% = RM100 V. Pembayaran Pulangan Tunai mingguan dihadkan pada RM3,000 seperti yang ditunjukkan dalam Jadual B bagi sepanjang Tempoh Program yang akan diberikan berdasarkan yang dahulu, didahulukan, berdasarkan rekod transaksi UOBM. UOBM tidak mempunyai sebarang tanggungjawab untuk memaklumkan mana-mana Ahli Kad Layak sekiranya pembayaran Pulangan Tunai Mingguan mencapai had pembayaran maksimum. Jadual B (Contoh Minggu Penyertaan) 2

3 Minggu Penyertaan Tarikh Had Pembayaran Pulangan Tunai Mingguan Minggu Januari 2018 RM3,000 Minggu Januari 2018 RM3,000 Minggu Januari 2018 RM3,000 Minggu Januari 2018 RM3,000 Minggu 5 29 Januari 4 Februari 2018 RM3,000 Minggu Februari 2018 RM3,000 Minggu Februari 2018 RM3,000 Minggu Februari 2018 RM3,000 Minggu 9 26 Februari 4 Mac 2018 RM3,000 Minggu Mac 2018 RM3,000 Minggu Mac 2018 RM3,000 Minggu Mac 2018 RM3,000 Minggu Mac 1 April 2018 RM3,000 Minggu April 2018 RM3,000 Minggu April 2018 RM3,000 Minggu April 2018 RM3,000 Minggu April 2018 RM3,000 Minggu April 6 Mei 2018 RM3,000 VI. Perbelanjaan Layak yang dibuat dalam Tempoh Program mesti diperoleh oleh sistem kad kredit yang disenggara oleh UOBM untuk layak mengambil bahagian dalam Ganjaran Pulangan Tunai. VII. Transaksi yang dibuat oleh Ahli Kad tambahan akan dijumlahkan dengan perbelanjaan Ahli Kad utama dan Pulangan Tunai hanya akan dikreditkan kepada akaun kad utama sahaja. Contoh Pulangan Tunai seperti yang ditunjukkan dalam Jadual B. VIII. Penentuan bagi Pulangan Tunai maksimum yang diberikan untuk Perbelanjaan Layak yang ditetapkan pada setiap minggu adalah berdasarkan tarikh caj diproses oleh UOBM dan didebitkan ke dalam akaun Ahli Kad dan bukan tarikh transaksi Perbelanjaan Layak yang dibuat oleh Ahli Kad. IX. Pulangan Tunai akan dikreditkan ke dalam akaun Ahli Kad dalam tempoh lapan (8) minggu selepas setiap Bulan Penyertaan berakhir. Pulangan Tunai akan ditunjukkan dalam Penyata Akaun bulan yang berikutnya selepas tarikh pengkreditan Pulangan Tunai. Jadual C Bulan Penyertaan Bulan Pulangan Tunai dikreditkan 3

4 1 Januari Januari 2018 Februari 2018/Mac Februari Februari 2018 Mac 2018/April Mac Mac 2018 April 2018/Mei April April 2018 Mei 2018/Jun Mei Mei 2018 Jun 2018/Julai Jun Jun 2018 Julai 2018/Ogos Julai Julai 2018 Ogos 2018/September Ogos Ogos 2018 September 2018/Oktober September September 2018 Oktober 2018/November Oktober Oktober 2018 November 2018/Disember November November 2018 Disember 2018/Januari Disember Disember2018 Januari 2019/Februari 2019 X. Ahli Kad tidak layak untuk "Mata Ganjaran 5X UNIRM" untuk kategori Perbelanjaan Luar Negara di bawah Program Ganjaran PRVI Miles UOBM XI. Ketika pemberian Pulangan Tunai, akaun Ahli Kad mestilah sah, terkini, wujud dan dalam keadaan kredit yang baik sebagaimana yang ditentukan oleh UOBM mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya dan tidak melanggar mana-mana terma dan syarat ini dan terma dan syarat Perjanjian Ahli Kad. XII. Sebarang prop, aksesori atau peralatan yang dipaparkan bersama-sama dengan Pulangan Tunai dalam semua bahan cetakan, laman web atau cawangan UOBM adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak akan menjadi sebahagian daripada Kempen. XIII. UOBM berhak untuk: i. membatalkan Pulangan Tunai sekiranya terdapat pembalikan entri Perbelanjaan Layak atau penamatan Kad oleh Ahli Kad sebelum Pulangan Tunai dikreditkan ke dalam Akaun Ahli Kad 4

5 atau tidak mematuhi atau melanggar terma dan syarat ini atau Perjanjian Ahli Kad dengan memberi notis terlebih dahulu tanpa memberikan apa-apa sebab; dan ii. menggantikan Pulangan Tunai dengan produk lain yang sama nilai dengan notis terlebih dahulu. XIV. Pulangan Tunai tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, barangan atau kredit lain, sama ada sebahagian atau sepenuhnya. (b) Mata Ganjaran UNIRinggit ( Program Mata UNIRM ) (i) Program Mata UNIRM sah dari 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018 (termasuk kedua-dua tarikh). (ii) 1X Mata UNIRM akan diberikan bagi sebarang perbelanjaan menggunakan Kad PRVI Miles UOBM kecuali untuk item yang dinyatakan dalam Klausa 2 di bawah. (iii) Mata UNIRM yang dikumpul oleh Ahli Kad utama dan tambahan akan dikreditkan ke dalam akaun Kad Ahli utama dan akan ditunjukkan dalam Penyata Akaun bulanan Ahli Kad utama. (iv) Jumlah Mata UNIRM yang diperolehi setiap bulan akan ditunjukkan dalam Penyata Akaun bulanan Ahli Kad utama. Sekiranya sistem sokongan proses automatik ini tidak berfungsi, Mata UNIRM yang diperoleh akan dikira secara manual dan dinyatakan dalam Penyata Akaun Ahli Kad utama pada bulan berikutnya. (v) Sebarang Mata UNIRM terkumpul termasuk Mata UNIRM yang masih belum dikreditkan ke dalam akaun Kad Ahli Kad utama hendaklah dengan serta merta terhenti menjadi sah jika berlaku mana-mana yang berikut: (a) Sebarang pembatalan Kad; (b) Sebarang penukaran dari Kad kepada mana-mana Kad Kredit UOBM lain; atau (c) Akaun kad didapati delinkuen sebagaimana yang ditentukan oleh UOBM. (vi) Mata UNIRM tidak boleh dipindah milik kepada mana-mana pihak lain dan tidak boleh ditukar dengan barangan lain atau wang tunai. (vii) Mata UNIRM yang diperoleh oleh Ahli Kad utama dan tambahan tidak mempunyai nilai wang. (c) (i) 5X Mata Ganjaran UNIRinggit untuk Syarikat Penerbangan, Hotel dan Agensi Pelancongan ("Program Mata Ganjaran 5X UNIRM") Program Mata Ganjaran 5X UNIRM sah dari 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018 (termasuk kedua-dua tarikh) ( Tempoh Program Mata Ganjaran 5X UNIRM"). 5

6 (ii) Tertakluk kepada terma dan syarat ini, Ahli Kad utama dan tambahan akan layak untuk 5X UNIRM bagi setiap RM1.00 yang dibelanjakan untuk syarikat penerbangan, hotel dan agensi pelancongan ("Perbelanjaan Layak") yang dicaj dan didebitkan ke akaun Kad mereka. Perbelanjaan Layak hendaklah terdiri daripada apa-apa perbelanjaan dari mana-mana kategori perbelanjaan yang dinyatakan dalam jadual D di bawah ("Kategori Perbelanjaan Layak "): Jadual D Kategori Perbelanjaan Layak Syarikat Penerbangan Kod Kategori Peniaga ("MCC") / Kod Mata Wang Hotel Keterangan Perbelanjaan Layak Syarikat Penerbangan, Pengangkutan udara Penginapan Hotel, Motel, Resort Penginapan Hotel, Motel, Resort, Perkhidmatan Tempahan Berpusat (Tidak Diklasifikasikan Di mana-mana) 7012 Timesharing Agensi Pelancongan 4722 Agensi Pelancongan dan Operator Pelancongan (iii) 5X UNIRM yang diberikan adalah terhad untuk jumlah gabungan Perbelanjaan Layak RM3,000 oleh Ahli Kad setiap bulan. Setiap perbelanjaan RM1.00 berikutnya yang melebihi jumlah Perbelanjaan Layak tersebut akan diberi 1X Mata UNIRM bawah Mata Ganjaran UNIRinggit seperti yang dinyatakan dalam Klausa 1(b)(i). Contoh pengiraan UNIRM seperti yang ditunjukkan dalam Jadual E di bawah: Jadual E No. Kategori Perbelanjaan Layak Jumlah Maksimum Perbelanjaan Layak untuk 5X UNIRM sebulan Jumlah Perbelanjaan Bulanan (RM) UNIRM akan diberikan 1 Syarikat Penerbangan RM3,000 dalam manamana atau gabungan Kategori Perbelanjaan Layak oleh Ahli Kad utama dan tambahan (setiap perbelanjaan 6 RM2,000 5X UNIRM x RM2,000 = 10,000 UNIRM 2 Hotel RM1,500 (a) 5X UNIRM x RM1,000 = 5,000 UNIRM

7 No. Kategori Perbelanjaan Layak Jumlah Maksimum Perbelanjaan Layak untuk 5X UNIRM sebulan Jumlah Perbelanjaan Bulanan (RM) UNIRM akan diberikan 3 Agensi Pelancongan RM1.00 yang berikutnya melebihi jumlah Perbelanjaan Layak maksimum = 1X UNIRM) (b) 1X UNIRM x RM500 = 500 UNIRM RM1,000 1X UNIRM x RM1,000 = 1,000 UNIRM Jumlah UNIRM akan diberikan = 1 + 2(a) + 2(b) + 3 = 16,500 UNIRM (iv) Perbelanjaan Layak mesti diperoleh oleh sistem kad kredit yang disenggara oleh UOBM untuk layak menerima 5X Mata Ganjaran UNIRM. (v) Bagi mengelakkan keraguan, Perbelanjaan Layak yang dibuat oleh Ahli Kad tambahan akan digabungkan dengan Perbelanjaan Layak oleh Ahli Kad utama, tetapi UNIRM akan dikreditkan ke dalam akaun Kad Ahli utama. (vi) Penentuan sama ada UNIRM maksimum yang diberikan untuk Perbelanjaan Layak telah dipenuhi hendaklah berdasarkan tarikh caj diproses oleh UOBM dan didebitkan ke dalam akaun Kad Ahli utama dan bukan tarikh transaksi Perbelanjaan Layak yang dibuat oleh Ahli Kad utama atau tambahan. (vii) Pemberian UNIRM bulanan dihadkan kepada jumlah yang dinyatakan dalam Jadual F di bawah di sepanjang Tempoh Program 5X UNIRM yang akan diberikan berdasarkan yang dahulu didahulukan. UOBM tidak mempunyai sebarang tanggungjawab untuk memaklumkan manamana Ahli Kad sekiranya pemberian UNIRM bulanan mencapai had pembayaran maksimum: Jadual F Kategori Perbelanjaan Layak Syarikat Penerbangan, Hotel dan/ atau Agensi Pelancongan Pemberian UNIRM bulanan maksimum 20,000,000 UNIRM untuk mana-mana atau gabungan Kategori Perbelanjaan Layak (viii) UNIRM akan dikreditkan ke dalam akaun Kad Ahli dalam tempoh dua (2) bulan dari bulan Perbelanjaan Layak telah dibuat seperti yang ditunjukkan dalam Jadual G di bawah. UNIRM ini akan ditunjukkan dalam Penyata Akaun bulan yang berikutnya selepas tarikh pengkreditan UNIRM. 7

8 Jadual G Bulan Penyertaan Bulan Pengkreditan UNIRM 1 Januari Januari 2018 Februari 2018/Mac Februari Februari 2018 Mac 2018/April Mac Mac 2018 April 2018/Mei April April 2018 Mei 2018/Jun Mei Mei 2018 Jun 2018/Julai Jun June 2018 Julai 2018/Ogos Julai Julai 2018 Ogos2018/September Ogos Ogos 2018 September 2018/Oktober September September 2018 Oktober 2018/November Oktober Oktober 2018 November 2018/Disember November November 2018 Disember 2018/Januari Disember Disember 2018 Januari 2019/Februari 2019 (ix) Ketika pemberian UNIRM, akaun Ahli Kad mestilah sah, terkini, wujud dan dalam keadaan kredit yang baik sebagaimana yang ditentukan oleh UOBM mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya dan tidak melanggar mana-mana terma dan syarat ini dan terma dan syarat Perjanjian Ahli Kad. (x) UOBM berhak untuk: iii. membatalkan UNIRM sekiranya terdapat pembalikan entri Perbelanjaan Layak atau penamatan oleh Ahli Kad sebelum UNIRM dikreditkan ke dalam Akaun Ahli Kad atau tidak mematuhi atau melanggar terma dan syarat ini atau Perjanjian Ahli Kad atau Terma dan Syarat Program Mata Ganjaran UNIRinggit 2018 dengan memberi notis terlebih dahulu tanpa memberikan apa-apa sebab; iv. menggantikan UNIRM dengan produk lain yang sama nilai dengan notis terlebih dahulu; atau v. menarik balik, menggantung, melanjutkan atau menamatkan lebih awal Program Mata Ganjaran 5X UNIRM sebelum tamat Tempoh Program 5X UNIRM secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa dengan notis mengikut budi bicara mutlaknya. (d) Diskaun 50% ke atas Perjalanan GRAB anda ( Diskaun ) 8

9 (i) Pulangan Tunai sah dari 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2018 (termasuk kedua-dua tarikh) ( Tempoh Diskaun"). (ii) Tertakluk kepada terma dan syarat ini, Ahli Kad yang menggunakan Kad mereka sebagai pilihan kad kredit bayaran GrabPay akan layak untuk menerima diskaun 50% ke atas perjalanan Grab pergi dan balik dari lapangan terbang ( "Perjalanan") seperti berikut: Kriteria Kelayakan 1. Daftar Kad anda sebagai pilihan bayaran GrabPay. Kemudian pelanggan akan menerima kod promo untuk menikmati diskaun 50% ke atas perjalanan Grab mereka pergi atau balik dari KLIA I / KLIA II melalui SMS. 2. Kod promo yang sah dihadkan 50 sehari, berdasarkan yang dahulu didahulukan. 3. Setiap kod promo sah untuk 4 penggunaan bagi setiap pelanggan untuk perjalanan pergi atau balik dari KLIA I/ KLIA II. (iii) Setiap Ahli Kad utama adalah layak untuk satu kod promo sepanjang Tempoh Diskaun. (e ) 0% Pelan Bayaran-Easi Luar Negara 3 Bulan UOBM ( EPP Luar Negara ) (i) (ii) (iii) (iv) EPP Luar Negara sah dari 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018 (termasuk kedua-dua tarikh) atau tarikh lain seperti yang ditentukan oleh UOBM dari semasa ke semasa ( "Tempoh EPP Luar Negara"). Sebarang perbelanjaan sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Tiga Ribu (RM3,000) bagi setiap satu resit dan/atau yang terkumpul dibuat dalam Tempoh EPP Luar Negara menggunakan Kad Kredit UOBM dalam mana-mana mata wang asing ("Perbelanjaan Layak") akan layak untuk mengambil bahagian dalam EPP Luar Negara. Perbelanjaan Layak yang dibuat dalam Tempoh EPP Luar Negara mesti diperoleh oleh sistem kad kredit yang diselanggara oleh UOBM untuk layak mengambil bahagian dalam EPP Luar Negara ini. Ahli Kad yang memenuhi kriteria Perbelanjaan Layak dan tidak termasuk urus niaga seperti yang dinyatakan dalam Klausa 2 di bawah layak untuk menukar Perbelanjaan Layak kepada Pelan Pembayaran Easi 3 bulan dengan 0% faedah pendahuluan ( "EPP Luar Negara"). 9

10 (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) Ahli Kad boleh memohon untuk EPP Luar Negara dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh Perbelanjaan Layak atau sebelum 31 Disember 2018, yang mana lebih awal, dengan menghubungi Pusat Panggilan UOBM di ("Pusat Panggilan UOBM"). Perbelanjaan Layak untuk EPP Luar Negara jika transaksi tersebut: a. telah didebitkan ke akaun Kad Kredit UOBM; b. telah direkodkan dalam Penyata Akaun semasa yang menjadi sebahagian daripada baki semasa yang perlu dibayar; dan c. belum melepasi tarikh akhir pembayaran pada masa permohonan. UOBM boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, meluluskan atau menolak sebarang permohonan untuk EPP Luar Negara oleh Ahli Kad tanpa memberi sebarang alasan bagi keputusan, dan/atau menentukan jumlah yang dibenarkan di bawah EPP Luar Negara yang akan tertakluk, antara lain, kepada: d. status akaun Kad Kredit Ahli Kad UOBM; dan e. had kredit tersedia Kad Kredit UOBM tersebut ("Had Kredit"). Setelah kelulusan permohonan bagi EPP Luar Negara, jumlah yang berkaitan dengan Had Kredit Ahli Kad akan diperuntukkan untuk tujuan ini dan baki Had Kredit akan dikurangkan. UOBM tidak akan bertanggungjawab kepada Ahli Kad untuk apa-apa transaksi yang ditolak oleh manamana peniaga akibat daripada ketidakcukupan Had Kredit Ahli Kad. Berhubung dengan EPP Luar Negara yang telah diluluskan, tidak ada jumlah faedah selanjutnya akan dikenakan sekiranya jumlah ansuran bulanan dibayar sepenuhnya sebelum tarikh akhir pembayaran seperti yang dinyatakan di dalam Penyata Akaun. Jika tidak, yuran dan caj berdasarkan Klausa 11 Perjanjian Ahli Kad akan dikenakan ke atas jumlah yang perlu dibayar. Dalam tempoh pembayaran balik, jumlah yang sama akan dibayar balik melalui ansuran ("Bayaran Ansuran"). Bayaran Ansuran akan didebitkan serta-merta kepada akaun Kad Kredit UOBM setelah kelulusan permohonan EPP Luar Negara, dan akan ditunjukkan dalam Penyata Akaun bulan yang seterusnya selepas kelulusan daripada UOBM, dan ia perlu dibayar mengikut Perjanjian Ahli Kad. Apabila setiap Bayaran Ansuran dibayar balik, jumlah yang bersamaan dengan bayaran yang dibuat akan dikembalikan kepada had kredit Ahli Kad. Ansuran Bayaran dikira berdasarkan jumlah amaun yang ditukarkan untuk dibahagikan dengan bilangan bulan dalam tempoh EPP Luar Negara, iaitu tiga (3) bulan. Sekiranya Ansuran Bayaran gagal dijelaskan, jumlah keseluruhan perlu dibayar dengan serta-merta mengikut Perjanjian Ahli Kad. Ansuran Bayaran termasuk dalam pengiraan bayaran minimum Ahli Kad. Jika Bayaran Ansuran itu tidak dibayar sepenuhnya apabila tiba masanya, baki Bayaran Ansuran yang belum dibayar akan mengakibatkan faedah mengikut Perjanjian Ahli Kad. 10

11 (xiii) (xiv) (xv) Ahli Kad boleh membatalkan penyertaannya dalam EPP Luar Negara tertakluk kepada penerimaan notis bertulis oleh UOBM atau memberitahu secara lisan kepada Pusat Panggilan UOBM dan yuran pembatalan sebanyak RM50 (atau kadar lain yang ditentukan oleh UOBM dengan budi bicara mutlaknya). Amaun itu hendaklah didebitkan ke akaun Kad Kredit Ahli Kad UOBM. Ahli Kad boleh memohon lebih daripada sekali EPP Luar Negara tertakluk kepada kelayakan Ahli Kad di bawah terma dan syarat dalam dokumen ini dan mengikut budi bicara mutlak UOBM untuk meluluskannya. Jika mana-mana atau kombinasi berikut berlaku, jumlah tertunggak yang perlu dibayar di bawah EPP Luar Negara akan perlu dibayar serta-merta, akan menanggung keberkenaan kewangan dan/atau caj pembayaran lewat (yang mana berkenaan) mengikut Klausa 11 Perjanjian Ahli Kad, dan perlu dibayar mengikut Perjanjian Ahli Kad: a. terdapat pelanggaran terma dan syarat ini; b. berlaku kemungkiran menurut Perjanjian Ahli Kad; c. terdapat kelewatan atau kegagalan untuk membayar Bayaran Ansuran atau mana-mana jumlah yang perlu dibayar di bawah EPP Luar Negara; d. terdapat kegagalan untuk membayar apa-apa wang yang perlu dibayar kepada UOBM di bawah mana-mana kemudahan perbankan/kredit; e. terdapat kegagalan untuk menunaikan apa-apa tanggungjawab atau liabiliti yang terhutang kepada UOBM dari semasa ke semasa bagi mana-mana kemudahan perbankan/kredit; f. EPP Luar Negara ditamatkan untuk apa-apa sebab sekalipun; g. Kad Kredit UOBM ditamatkan atau akaun Kad Kredit UOBM ditutup atas apa jua sebab sebelum penyelesaian penuh semua amaun terhutang kepada UOBM di bawah Kad Kredit UOBM; atau h. ia menjadi mustahil atau menyalahi undang-undang untuk UOBM untuk meneruskan EPP Luar Negara. i. Bayaran kepada mahkamah, kerajaan, pihak berkuasa negeri atau pihak berkuasa tempatan seperti nafkah kanak-kanak, denda, bayaran jaminan atau bayaran bon dan pembayaran cukai; 2. Transaksi berikut akan dikecualikan daripada Program Mata Ganjaran 5X UNIRM, Program Mata UNIRM, Ganjaran Pulangan Tunai dan EPP Luar Negara : (a) Pembelian barangan atau perkhidmatan di Peniaga UOB SMART$ Merchants (b) Pemindahan Baki; (c) Pelan Bayaran Easi; (d) 0% Pelan Bayaran Ansuran Tanpa Faedah; (e) Pelan Flexi-Kredit; (f) Transaksi runcit yang dibayar balik, dipertikaikan, tidak dibenarkan atau palsu 11

12 (g) Pengeluaran wang tunai; (h) Bayaran kepada kerajaan: (i) Nafkah dan sokongan anak-anak; (ii) Denda oleh Mahkamah, kerajaan, pihak berkuasa Negeri atau pihak berkuasa tempatan; (iii) Pembayaran jaminan atau bon; (iv) Pembayaran cukai kepada kerajaan; atau (v) Pembayaran kepada mana-mana jabatan kerajaan; (i) Transaksi petrol; (ii) Transaksi pengangkutan ; (iii) Transaksi tambah nilai; (iv) Bayaran bil utiliti; (v) Sumbangan kepada badan amal; dan (vi) Pembayaran yuran tahunan keahlian kad, bayaran faedah, yuran pembayaran lewat, caj untuk pengeluaran tunai, cukai barangan dan perkhidmatan dan apa-apa bentuk perkhidmatan atau yuran pelbagai menggunakan Kad PRVI Miles UOBM. 3. UOBM berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Program Ganjaran secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Bagi mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh Program Ganjaran UOBM tidak melayakkan Ahli Kad untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan terhadap UOBM untuk sebarang dan kesemua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Ahli Kad sama ada akibat langsung atau tidak langsung seperti pembatalan, penamatan atau penggantungan. 4. Ahli Kad layak untuk menyertai Program Ganjaran dengan syarat Ahli Kad tidak memungkiri manamana terma dan syarat Perjanjian Ahli Kad. 5. Tanpa prejudis secara umum, sekiranya ganjaran yang diberikan dan diterima oleh orang yang telah melakukan atau disyaki melakukan apa-apa perbuatan penipuan atau kesalahan berkaitan dengan penggunaan Kad Miles PRVI UOBM dan/atau mana-mana transaksi yang dilakukan menggunakan Kad Miles PRVI UOBM, UOBM berhak untuk membatalkan kelayakan individu tersebut daripada memperoleh atau menggunakan Mata UNIRM, Pulangan Tunai, Promosi atau EPP Luar Negara. 6. Grab Rides disediakan oleh Pembekal Perkhidmatan. UOBM tidak bertanggungjawab bagi apa-apa perbuatan, kecuaian, keingkaran atau kecacatan oleh Pembekal Perkhidmatan dalam perkhidmatan yang ditawarkan. UOBM bukan ejen Pembekal Perkhidmatan. Apa-apa pertikaian mengenai kualiti atau standard perkhidmatan haruslah diselesaikan secara terus dengan Pembekal Perkhidmatan. UOBM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan, kehilangan atau kerosakan yang dialami akibat daripada penebusan atau penggunaan perkhidmatan yang disediakan oleh Pembekal Perkhidmatan. UOBM tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kejadian yang tidak diduga 12

13 seperti kelewatan, kesesakan lalu lintas yang tidak dijangka, bencana alam atau apa-apa kejadian yang akan mempengaruhi waktu biasa operasi daripada Pembekal Perkhidmatan. 7. Peristiwa di atas juga akan memberi hak kepada UOBM untuk membatalkan, menggantung atau menyekat penggunaan Kad Kredit UOBM dan untuk menyatukan semua jumlah tertunggak ke dalam akaun Kad Kredit UOBM utama (jika berkenaan). Program Rebat UOBM SMART$ ( Program ) 8. Ahli Kad layak untuk mendapatkan SMART$ ke atas pembelian yang dibuat dengan Kad di manamana rangkaian peniaga SMART$ melalui terminal UOBM pada kadar yang ditentukan antara UOBM dan peniaga SMART$. 9. Kelayakan Ahli Kad untuk menyertai Program ini adalah tertakluk kepada dan hendaklah mengikut dengan Terma dan Syarat Program Rebat SMART$. 10. Bagi mengelakkan keraguan, semua rujukan bagi sebarang nilai transaksi yang diberikan menggunakan Kad UOBM hendaklah disifatkan sebagai sebutan menjadi amaun akhir yang dikenakan kepada Kad. Terma dan Syarat Am 11. Dengan menyertai Program Kad, Ahli Kad bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini termasuk apa-apa pindaan dan/atau perubahan kepadanya dan terma dan syarat dalam Perjanjian Ahli Kad. 12. Rekod transaksi yang dikekalkan oleh UOBM dan keputusan UOBM mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Program Kad ini adalah muktamad, konklusif dan terikat kepada Ahli Kad. UOBM tidak akan bertanggungjawab untuk memberi sebarang sebab atau melayan sebarang suratmenyurat dengan mana-mana individu mengenai apa-apa perkara yang berkaitan dengan Program Kad ini. Tiada rayuan dan/atau surat-menyurat daripada Ahli Kad atau mana-mana pihak ketiga akan dilayan. 13. UOBM tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan atau kelewatan dalam penghantaran bukti transaksi penjualan oleh Visa International Incorporated, MasterCard Worldwide, pertubuhan pedagang, pihak pos atau telekomunikasi atau lain-lain pihak yang mungkin mengakibatkan Ahli Kad tidak layak menerima ganjaran di bawah Program Kad ini. 14. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, UOBM secara jelas mengecualikan dan menafikan sebarang perwakilan, waranti atau pengendorsan, sama ada tersurat atau tersirat, bertulis atau lisan, tanpa terhad kepada apa-apa yang diterbitkan dalam mana-mana media massa, bahan 13

14 pemasaran atau pengiklanan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan Program Kad ini. 15. UOBM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang salah tafsir atau salah nyataan fakta oleh mana-mana pihak ketiga yang tidak dilantik berkenaan dengan tawaran Program Kad dan diterbitkan dalam mana-mana bahan-bahan media, pemasaran atau pengiklanan. 16. UOBM tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan menanggung sebarang liabiliti dalam apa jua bentuk yang dialami oleh Ahli Kad dan/atau pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung daripada Program Kad ini. 17. Jika terdapat sebarang percanggahan antara terma dan syarat ini dengan sebarang bahan pengiklanan, promosi, publisiti dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan Program Kad ini, terma dan syarat ini akan digunakan pakai. 18. UOBM berhak untuk menambah, memadam dan/atau mengubah terma dan syarat Program Ganjaran Kad ini dari semasa ke semasa, secara keseluruhan atau sebahagian, mengikut budi bicara mutlaknya, dengan memberi dua puluh satu (21) hari notis terlebih dahulu kepada Ahli Kad melalui laman web UOBM, memaparkan notis di mana-mana cawangan UOBM, memasukkan penyata ke dalam Penyata Akaun atau apa-apa cara lain yang ditentukan oleh UOBM dari semasa ke semasa. 19. UOBM berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk membatalkan, menarik balik, menggantung, melanjutkan atau menamatkan Program Kad, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Bagi mengelakkan keraguan, pembatalan, penarikan balik, penggantungan, perlanjutan atau penamatan oleh UOBM bagi Program Kad tidak melayakkan Ahli Kad untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan terhadap UOBM untuk sebarang dan kesemua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh Ahli Kad sama ada sebagai akibat langsung atau tidak langsung akibat dari pembatalan, penarikan balik, penggantungan, perlanjutan atau penamatan. 20. Terma dan Syarat ini adalah ditadbir dan ditafsirkan mengikut dengan undang-undang Malaysia dan Ahli Kad bersetuju untuk tertakluk kepada bidang kuasa yang tidak eksklusif mahkamah Malaysia. -TAMAT- 14

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat

2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum 2018 Kad UOB ONE Terma dan Syarat Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan dikenakan kepada Ahli Kad yang memiliki Kad UOB ONE yang dikeluarkan oleh United Overseas

Lebih terperinci

Kad Preferred Platinum UOBM Terma dan Syarat

Kad Preferred Platinum UOBM Terma dan Syarat Kad Preferred Platinum UOBM Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2017 Umum Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan digunakan untuk Kad Preferred Platinum UOBM (United Overseas Bank (Malaysia)

Lebih terperinci

PROGRAM 5X UNIRINGGIT KAD PRVI Miles UOBM TERMA DAN SYARAT. 2. Program ini hanya dibuka kepada Kad PRVI Miles UOBM yang dikeluarkan di Malaysia.

PROGRAM 5X UNIRINGGIT KAD PRVI Miles UOBM TERMA DAN SYARAT. 2. Program ini hanya dibuka kepada Kad PRVI Miles UOBM yang dikeluarkan di Malaysia. KAD PRVI Miles UOBM ( KAD ) PROGRAM 5X UNIRINGGIT KAD PRVI Miles UOBM TERMA DAN SYARAT 1. Program 5X UNIRINGGIT ( Program ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) ini terbuka kepada semua

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Kad Preferred Platinum UOBM. Terma dan Syarat

Kad Preferred Platinum UOBM. Terma dan Syarat Kad Preferred Platinum UOBM Terma dan Syarat United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ("UOBM") sedang menganjurkan "Pulangan Tunai 10% UOBM Preferred Platinum pada Perbelanjaan Utiliti, Makan & Pemeriksaan

Lebih terperinci

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions 1. "Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu" ("Kempen")

Lebih terperinci

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat

Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat Promosi Hujung Minggu UOB Preferred Platinum Terma dan Syarat 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") "Promosi Hujung minggu Preferred Platinum" ("Promosi") adalah terbuka kepada semua

Lebih terperinci

KEMPEN 5X UNIRINGGIT KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT

KEMPEN 5X UNIRINGGIT KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT KEMPEN 5X UNIRINGGIT KAD PRVI MILES DAN PREFERRED PLATINUM UOBM TERMA DAN SYARAT Kad PRVI Miles dan Preferred Platinum UOBM ( Kad ) 1. Kempen 5X UNIRINGGIT ( 5X UNIRM) ( Kempen ) United Overseas Bank (Malaysia)

Lebih terperinci

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") Kad Uob Visa Infinite Complimentary Airport Car Ride

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

UOBM LADY S CARD TERMA DAN SYARAT. Untuk mengelakkan keraguan, "Ahli Kad" bermaksud kedua-dua ahli kad utama dan tambahan.

UOBM LADY S CARD TERMA DAN SYARAT. Untuk mengelakkan keraguan, Ahli Kad bermaksud kedua-dua ahli kad utama dan tambahan. UOBM LADY S CARD TERMA DAN SYARAT Sah 1 Mei 2018 Am Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan digunakan untuk Kad LADY S UOB United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) yang dikeluarkan

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai "Kad".

3. Untuk tujuan Promosi ini, kedua-dua Kad Kredit dan Kad Debit hendaklah secara kolektif merujuk sebagai Kad. PROMOSI BERAYA BERSAMA UOB BANK TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOB & PINJAMAN PERIBADI United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menganjurkan Beraya Bersama UOB Bank ( Promosi

Lebih terperinci

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless

Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless Terma dan Syarat, Kempen AFFINBANK BHPetrol Touch & Fuel MasterCard Contactless 1. Kempen AFFINBANK BHPetrol 'Touch & Fuel MasterCard Contactless ("Kempen") oleh Affin Bank Berhad ("AFFINBANK') akan bermula

Lebih terperinci

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong

Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong Kempen 1% Pulangan Tunai Kad Kredit Hong Leong TEMPOH KEMPEN Kempen 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 01 Julai 2017 pada 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT

PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT PROGRAM GANJARAN UNIRINGGIT 2017 TERMA & SYARAT Penyertaan dalam Program Ganjaran UNIRinggit UOBM adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat di bawah dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB ( Perjanjian

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

Kempen Airport Limousine Ride Tanpa Caj ( Airport Limo Ride )

Kempen Airport Limousine Ride Tanpa Caj ( Airport Limo Ride ) Kad Visa Infinite UOBM Terma dan Syarat Berkuat Kuasa 1 Januari 2018 Umum Terma dan Syarat ini ( Terma dan Syarat ) akan digunakan untuk Kad Visa Infinite dan Privilege Banking Visa Infinite ( Visa Infinite

Lebih terperinci

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB.

Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. TERMA DAN SYARAT PROGRAM REBAT TUNAI SMART$ Penyertaan di dalam Program UOB SMART$ Rebates adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut dan Perjanjian Ahli Kad VISA/MASTERCARD UOB. 1. Program UOB SMART$

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 12% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 12% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB

Lebih terperinci

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK

KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK KEMPEN PEMBELANJAAN LUAR NEGARA DAN DAPAT 1% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT HONG LEONG BANK TEMPOH KEMPEN Kempen Pembelanjaan Luar Negara dan Dapat 1% Pulangan Tunai ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG

KEMPEN Perayaan Faedah SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG Last updated on 15 June 2017 KEMPEN Perayaan SIFAR 12 Bulan PINJAMAN PERIBADI HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Perayaan SIFAR 12 Bulan Pinjaman Peribadi Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) akan

Lebih terperinci

4. Akaun Flexi Mortgage dan semua akaun lain yang tidak dinyatakan di bawah Klausa 3 di atas tidak termasuk dalam Promosi ini.

4. Akaun Flexi Mortgage dan semua akaun lain yang tidak dinyatakan di bawah Klausa 3 di atas tidak termasuk dalam Promosi ini. Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Tahun Baru Cina 2015 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Tahun Baru Cina 2015 ( Promosi ) dari

Lebih terperinci

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah

3. Untuk tujuan Kempen ini, hanya Pemegang Akaun utama Pelanggan yang Layak berhak untuk mendapatkan Hadiah Terma dan Syarat ONE Campaign UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan ONE Campaign ( Kempen ) dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2019, termasuk kedua-dua tarikh atau

Lebih terperinci

Terma-Terma & Syarat- Syarat Kad Kredit Cash Rebate Platinum

Terma-Terma & Syarat- Syarat Kad Kredit Cash Rebate Platinum TermaTerma & Syarat Syarat Kad Kredit Cash e Platinum 1 November 2017 TERMATERMA & SYARATSYARAT BERKENAAN DENGAN REBAT DAN MANFAAT SEDIA ADA DI BAWAH KAD KREDIT CIMB CASH REBATE PLATINUM 1. tunai ( Tunai

Lebih terperinci

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat

Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit. Terma dan Syarat Terma dan Syarat untuk Program Kad Kredit Terma dan Syarat Definisi Kecuali di mana konteks diperlukan, atau dinyatakan di dalam Terma dan Syarat ini, semua perkataan, nama dan ekspresi yang ditakrifkan

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty

TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty TERMA & SYARAT TruRewards Program Loyalty Segala terma dan syarat TruRewards mentadbir kelayakan Ahli Kad Kredit-i Bank Islam untuk menerima TruPoints dengan menggunakan kad-kad tersebut dan menebus apa-apa

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu

Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata BonusLink pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma dan Syarat Peraduan untuk 5X Mata pada hari Jumaat & Hujung Minggu Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian ahli

Lebih terperinci

Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat

Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat Kempen Double Rewards UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) akan dijalankan dari 1 Mac 2018

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS 1. Kempen CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB ) KEMPEN KAD MASTERCARD DWI- JENAMA CIMB PETRONAS ( Kempen tersebut) akan bermula

Lebih terperinci

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat

Kempen Isi, Leret & Menang. Terma dan Syarat Kempen Isi, Leret & Menang Terma dan Syarat Terma-terma dan syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian kad kredit yang berkaitan ( Perjanjian

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ), Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") dan PETRONAS Dagangan Berhad

Lebih terperinci

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat

Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back. Terma dan Syarat Program Kongsi Kemeriahan Raya: Jamu Selera & Barangan Runcit Cash Back Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK

2 November Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK 2 November 2017 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Mudan (EiPlan) AFFINBANK Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) ( T&S ):- KELAYAKAN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap TEMPOH KEMPEN Kempen Bonanza Pinjaman/Pembiayaan Ansuran Tetap ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ).

Bank bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya,

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG

Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG Kempen #100 Hari Ceria KAD KREDIT HONG LEONG TEMPOH KEMPEN 1. Kempen #100 Hari Ceria ( Kempen ) Hong Leong Bank ( HLB ) bermula pada 11 November 2016 pukul 00:00:00 jam (12:00 pagi) dan berakhir pada 18

Lebih terperinci

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ).

1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari sehingga 14 Ogos 2017, termasuk kedua-dua tarikh ( Tempoh Kempen ). TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA AKAUN SEMASA-i DAN AKAUN SIMPANAN-i KFH SURE MENANG SEHINGGA 6 BULAN GAJI (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 14 Februari

Lebih terperinci

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN

Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN Kempen Auto-billing TEMPOH KEMPEN "Kempen Auto-billing" ("Kempen") Hong Leong Bank Berhad ("HLB") akan bermula pada 1 April 2018 jam 23:59:59 (11:59 malam waktu Malaysia) dan berakhir pada 30 Jun 2018

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Mohon, Leret & Menang AFFIN ISLAMIC ( Kempen ) dianjurkan oleh AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (709506-V). Kempen

Lebih terperinci

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG

PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG PROMOSI GANDAKAN KADAR FAEDAH HONG LEONG TERMA & SYARAT ( Terma & Syarat ) Dikemaskini pada 15 Mac 2016 TEMPOH PROMOSI 1. Promosi Gandakan Kadar Faedah Hong Leong ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X)

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD PROMOSI AKAUN SIMPANAN HARVEST

HONG LEONG BANK BERHAD PROMOSI AKAUN SIMPANAN HARVEST HONG LEONG BANK BERHAD PROMOSI AKAUN SIMPANAN HARVEST Dikemaskini pada 01 Mei 2017 TEMPOH PROMOSI Promosi Akaun Simpanan Harvest ( Promosi ) Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bermula pada 01 Mei 2017 dan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI

TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI TERMA DAN SYARAT PROGRAM PINDAHAN BAKI 1. Program Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Islam ini akan berakhir pada 31 Disember 2013. Program ini terbuka kepada semua Ahli Kad Utama Kad Kredit-i Visa Bank Islam

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

Amaun Deposit Tunggal Minimum. Hadiah

Amaun Deposit Tunggal Minimum. Hadiah Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Philips UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Philips ( Promosi ) dari 22 September 30 November

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S )

Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S ) Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Terma dan Syarat ( T&S ) TEMPOH KEMPEN 1. Kempen 30% Pulangan Tunai pada Hujung Minggu Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) ( Kempen ) bermula pada 19 Mei 2015 pada

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN HARVEST

HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN HARVEST HONG LEONG BANK BERHAD AKAUN SIMPANAN HARVEST Dikemaskini pada 1 Julai 2017 TERMA DAN SYARAT Terma dan syarat ini hendaklah dibaca bersama-sama sebagai suatu keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE

TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE TERMA DAN SYARAT KAD KREDIT HONG LEONG BANK INFINITE/ INFINITE Terma dan syarat berikut hendaklah dibaca bersama dengan Terma dan Syarat Perjanjian Pemegang Kad ( Perjanjian ) Hong Leong Bank ( Bank ).

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards

Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards Terma dan Syarat Program AFFIN Rewards KANDUNGAN 1. Definisi 2. Kelayakan Penyertaan 3. Pengumpulan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 4. Penebusan Mata Ganjaran AFFIN Rewards 5. Penghantaran Barangan Tebusan

Lebih terperinci

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat

Bayar dengan UOBM Mighty. Terma & Syarat Bayar dengan UOBM Mighty Terma & Syarat 1. Terma Penggunaan 1.1 Bayar dengan UOBM Mighty disediakan melalui Dompet Mudah Alih UOBM yang ditawarkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd ( UOBM ) kepada

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ).

Kempen ini terbuka kepada pelanggan bukan individu baru dan sedia ada HLB Akaun Semasa PowerSME ( Pelanggan ). Tarikh terbitan: 6 April 2017 Kempen PowerSME Amazing Deals 2 1. Tempoh Kempen Kempen PowerSME Amazing Deals 2 ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) bermula pada 1 April 2017 dan berakhir

Lebih terperinci

2. Pemegang kad tambahan dan Kad Kredit-i Korporat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai Kempen Pindahan Baki 2016/17 ini.

2. Pemegang kad tambahan dan Kad Kredit-i Korporat adalah TIDAK LAYAK untuk menyertai Kempen Pindahan Baki 2016/17 ini. KEMPEN PINDAHAN BAKI KAD KREDIT-i BANK RAKYAT 2017/18 Terma & Syarat A. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN & MEKANISMA KEMPEN 1. Kempen Pindahan Baki Kad Kredit-i Bank Rakyat 2017/18 ini terbuka kepada semua Pemegang

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

TERM DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs )

TERM DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs ) TEMPOH KEMPEN Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) Kempen Penebusan Produk Hero ( Kempen ) akan bermula pada 24 November 2017 pada pukul jam 00:00:00 (12:00 pagi) dan tamat pada 10 Mac 2018 pada pukul jam 23:59:59

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs ):-

TERMA DAN SYARAT Berikut adalah Terma dan Syarat yang ditetapkan untuk Kempen ini ( T&Cs ):- Kempen Jualan Buku Big Bad Wolf Kad Kredit Hong Leong TEMPOH KEMPEN Hong Leong Bank Berhad (97141-X) ( HLB ) Kempen Jualan Buku Big Bad Wolf Kad Kredit Hong Leong ( Kempen ) bermula pada 7 Disember 2017

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM

Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen UM Terma dan Syarat Kad Debit MasterCard TRUE Kempen TRUE@Uni UM 1.0 Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang berikut akan membawa maksud yang ditetapkan

Lebih terperinci

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK

LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit Emas Visa PB-Petron. Pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Public Bank

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN CIRI-CIRI DAN FAEDAH-FAEDAH TAMBAHAN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN CIRI-CIRI DAN FAEDAH-FAEDAH TAMBAHAN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN CIRI-CIRI DAN FAEDAH-FAEDAH TAMBAHAN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS 1. Kempen CIRI-CIRI DAN FAEDAH-FAEDAH TAMBAHAN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now

TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now TERMA DAN SYARAT Kempen Activate Your RHB Now 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad (No. Syarikat 680329-V) akan dirujuk sebagai RHB. TEMPOH KEMPEN 2. Kempen Activate Your

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

Kempen Spot 8 & Menang Sebuah Toyota Vellfire. Terma dan Syarat

Kempen Spot 8 & Menang Sebuah Toyota Vellfire. Terma dan Syarat Kempen Spot 8 & Menang Sebuah Toyota Vellfire Terma dan Syarat Terma-terma dan Syarat-syarat di sini ( Terma dan Syarat ) adalah tambahan kepada dan untuk dibaca bersama dengan perjanjian Ahli Kad ( Perjanjian

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD

HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD HONG LEONG BANK BERHAD DAN HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD TRANSAKSI PIN DENGAN 30% PULANGAN TUNAI KAD KREDIT/DEBIT HONG LEONG Dikemaskini pada 7 Disember 2016 Transaksi PIN Dengan 30% Pulangan Tunai hingga

Lebih terperinci