Peranti Perubatan 1 D.R. 9/2011. RANG UNDANG-UNDANG peranti perubatan 2011

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Peranti Perubatan 1 D.R. 9/2011. RANG UNDANG-UNDANG peranti perubatan 2011"

Transkripsi

1 Peranti Perubatan 1 D.R. 9/2011 RANG UNDANG-UNDANG peranti perubatan 2011 susunan fasal Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah a g i a n II PENDAFTARAN PERANTI PERUBATAN DAN BADAn PENILAIAN PEMATUHAN 3. Pengkelasan peranti perubatan 4. Obligasi pembuat Bab 1 Pendaftaran peranti perubatan 5. Kehendak bagi pendaftaran peranti perubatan 6. Permohonan bagi pendaftaran peranti perubatan 7. Pendaftaran dan keengganan untuk mendaftarkan peranti perubatan 8. Kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan dan untuk mengubah atau membatalkan syarat-syarat 9. Kuasa untuk membatalkan pendaftaran peranti perubatan 10. Badan penilaian pematuhan Bab 2 Pendaftaran badan penilaian pematuhan 11. Kehendak bagi pendaftaran badan penilaian pematuhan 12. Pendaftaran dan keengganan untuk mendaftarkan badan penilaian pematuhan

2 2 Rang Undang-Undang Fasal 13. Kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan dan untuk mengubah atau membatalkan syarat-syarat 14. Kuasa untuk membatalkan pendaftaran badan penilaian pematuhan Bah a g i a n III LESEN DAN PERMIT Bab 1 Lesen establismen 15. Kehendak bagi lesen establismen 16. Permohonan bagi lesen establismen 17. Maklumat atau dokumen tambahan 18. Pemberian atau keengganan untuk memberikan lesen establismen 19. Pematuhan syarat-syarat lesen establismen 20. Kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan dan untuk mengubah atau membatalkan syarat-syarat 21. Pindah hakmilik lesen establismen 22. Penggantungan atau pembatalan lesen establismen 23. Penyerahan balik lesen establismen 24. Pembaharuan lesen establismen 25. Kesan menggantung, membatalkan, menyerah balik atau tidak membaharui lesen establismen Bab 2 Permit peranti perubatan yang ditetapkan 26. Peranti perubatan yang ditetapkan 27. Kehendak bagi permit peranti perubatan yang ditetapkan 28. Permohonan bagi permit peranti perubatan yang ditetapkan 29. Maklumat atau dokumen tambahan 30. Pemberian atau keengganan untuk memberikan permit peranti perubatan yang ditetapkan 31. Pematuhan syarat-syarat permit peranti perubatan yang ditetapkan

3 Fasal Peranti Perubatan Kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan dan untuk mengubah atau membatalkan syarat-syarat 33. Penggantungan atau pembatalan permit peranti perubatan yang ditetapkan 34. Penyerahan balik permit peranti perubatan yang ditetapkan 35. Pembaharuan permit peranti perubatan yang ditetapkan 36. Kesan menggantung, membatalkan, menyerah balik atau tidak membaharui permit peranti perubatan yang ditetapkan Bab 3 Kewajipan dan obligasi pemegang lesen atau pemegang permit 37. Rekod pengedaran 38. Pemantauan dan pengawasan pascapasaran 39. Pengendalian aduan 40. Pelaporan masalah mandatori 41. Tindakan pembetulan di lapangan 42. Panggilan balik Bab 4 Kewajipan am 43. Penggunaan, pengendalian, penyenggaraan, dsb., peranti perubatan 44. Pengiklanan Bab 5 Permit eksport 45. Permit eksport 46. Pembatalan permit eksport Bah a g i a n IV RAYUAN 47. Rayuan terhadap keputusan Pihak Berkuasa

4 4 Rang Undang-Undang Bah a g i a n V PENGUATKUASAAN Fasal 48. Pegawai diberi kuasa 49. Kad kuasa 50. Kuasa penyiasatan 51. Penggeledahan dan penyitaan dengan waran 52. Penggeledahan dan penyitaan tanpa waran 53. Capaian kepada data berkomputer 54. Waran boleh diterima walaupun cacat 55. Senarai peranti perubatan, buku, dokumen, dsb., yang disita 56. Pelepasan peranti perubatan, buku, dokumen, dsb., yang disita 57. Tiada kos atau ganti rugi yang berbangkit daripada penyitaan boleh didapatkan 58. Kos bagi memegang peranti perubatan, dsb., yang disita 59. Halangan untuk menggeledah 60. Kuasa untuk menghendaki kehadiran orang yang mempunyai pengetahuan tentang kes 61. Pemeriksaan orang yang mempunyai pengetahuan tentang kes 62. Kebolehterimaan pernyataan sebagai keterangan 63. Pelucuthakan peranti perubatan, dsb., yang disita 64. Kuasa menangkap 65. Kuasa untuk mengambil sampel 66. Pelantikan juruanalisis 67. Daftar 68. Maklumat sulit perniagaan 69. Penzahiran awam Bah a g i a n VI AM 70. Pelan gerak balas kecemasan dan bantuan daripada pelbagai agensi semasa kecemasan

5 Peranti Perubatan 5 Fasal 71. Pengkompaunan kesalahan 72. Pendakwaan 73. Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan 74. Kesalahan oleh pekongsi, ejen atau pekhidmat 75. Penyampaian dokumen 76. Perisytiharan palsu 77. Kuasa untuk mengecualikan 78. Penalti am 79. Peraturan-peraturan 80. Kecualian dan peralihan

6 6 Rang Undang-Undang

7 Peranti Perubatan 7 rang UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk mengawal selia peranti perubatan, industri dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Bah a g i a n I PERMULAAN Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Peranti Perubatan (2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta. Tafsiran 2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain badan penilaian pematuhan ertinya badan penilaian pematuhan yang didaftarkan di bawah sekyen 12;

8 8 Rang Undang-Undang ditetapkan, melainkan jika dinyatakan selainnya, ertinya ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini; establismen ertinya (a) seseorang yang sama ada pembuat, pengimport, atau pengedar yang bertanggungjawab bagi meletakkan apa-apa peranti perubatan dalam pasaran tetapi tidak termasuk peruncit; dan (b) seorang wakil diberi kuasa yang dilantik oleh pembuat yang mempunyai tempat perniagaan utama di luar Malaysia, dan orang dan wakil diberi kuasa itu merupakan (A) seorang yang berdomisil atau bermastautin di Malaysia; atau (B) suatu firma atau syarikat yang ditubuhkan di bawah undang-undang Malaysia, dan menjalankan perniagaan atau amalan utamanya di Malaysia; meletakkan dalam pasaran ertinya menjadikan boleh didapati suatu peranti perubatan dengan mendapat balasan pembayaran atau dengan percuma bagi tujuan untuk mengedarkan, menggunakan, membekalkan atau menjadikan tersedia untuk digunakan, di Malaysia, tanpa mengira sama ada peranti perubatan itu adalah baru atau yang diproses semula, tetapi tidak termasuk untuk menjadikan boleh didapati untuk digunakan bagi kajian klinikal atau bagi penilaian prestasi sesuatu peranti perubatan; Menteri ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi kesihatan; pembuat ertinya (a) seseorang yang bertanggungjawab bagi (i) reka bentuk, pengeluaran, pemasangan siap, pemasangan, pemprosesan, pembungkusan dan pelabelan sesuatu peranti perubatan sama ada atau

9 Peranti Perubatan 9 tidak orang itu sendiri, atau subkontraktor yang bertindak bagi pihak orang itu, yang menjalankan operasi itu; dan (ii) menetapkan bagi peranti perubatan yang sudah siap di bawah namanya sendiri, maksud yang diniatkan baginya dan memastikan produk yang sudah siap itu memenuhi kehendak pengawalseliaan; atau (b) mana-mana orang lain yang (i) memasang, membungkus, memproses, mengelokkan sepenuhnya, memproses semula atau melabel satu atau lebih peranti perubatan yang tersedia dibuat; dan (ii) menetapkan bagi peranti perubatan yang tersedia dibuat di bawah namanya sendiri, maksud yang diniatkan baginya dan memastikan produk yang sudah siap itu memenuhi kehendak pengawalseliaan, tetapi tidak termasuk orang yang berikut: (A) mana-mana orang yang memasang atau menyesuaikan peranti perubatan dalam pasaran yang dicadangkan bagi pesakit perseorangan; dan (B) mana-mana orang yang memasang, membungkus atau menyesuaikan peranti perubatan yang berhubungan dengannya pemasangan, pembungkusan atau penyesuaian itu tidak mengubah maksud yang dicadangkan bagi peranti perubatan itu; peranti perubatan ertinya (a) apa-apa peralatan, radas, perkakas, mesin, alat, implan, reagen atau kalibrator in vitro, perisian, bahan atau barang lain yang seumpamanya atau yang berkaitan yang diniatkan oleh pembuat untuk digunakan, secara bersendirian atau gabungan, bagi manusia bagi maksud (i) diagnosis, pencegahan, pemantauan, rawatan atau pengurangan penyakit; (ii) diagnosis, pemantauan, rawatan, pengurangan atau pampasan bagi sesuatu kecederaan;

10 10 Rang Undang-Undang (iii) penyiasatan, penggantian atau pengubahsuaian, atau sokongan anatomi atau proses fisiologi; (iv) sokongan atau pengekalan hayat; (v) pengawalan kehamilan; (vi) penyahjangkitan peranti perubatan; atau (vii) penyediaan maklumat bagi maksud perubatan atau diagnostik dengan cara pemeriksaan in vitro ke atas spesimen yang diperoleh daripada tubuh manusia, yang tidak mencapai tindakan utama yang diniatkan baginya di dalam atau pada tubuh manusia melalui cara farmakologi, imunologi atau metabolik, tetapi yang boleh dibantu dalam fungsinya yang diniatkan itu melalui cara sedemikian; dan (b) apa-apa peralatan, radas, perkakas, mesin, alat, implan, reagen atau kalibrator in vitro, perisian, bahan atau barang lain yang seumpamanya atau yang berkaitan, untuk digunakan pada tubuh manusia, yang boleh diisytiharkan oleh Menteri, setelah mengambil kira isu keselamatan awam, kesihatan awam atau risiko awam, sebagai suatu peranti perubatan melalui perintah yang disiarkan dalam Warta; peranti perubatan yang ditetapkan ertinya suatu peranti perubatan yang ditentukan oleh Menteri sebagai suatu peranti perubatan yang ditetapkan melalui perintah yang disiarkan dalam Warta; Pihak Berkuasa ertinya Pihak Berkuasa Peranti Perubatan yang ditubuhkan di bawah Akta Pihak Berkuasa Peranti Perubatan 2011 [Akta ]; tarikh yang ditetapkan ertinya tarikh yang ditetapkan oleh Menteri di bawah subseksyen 1(2).

11 Peranti Perubatan 11 Bah a g i a n II PENDAFTARAN PERANTI PERUBATAN DAN BADAN PENILAIAN PEMATUHAN Bab 1 Pendaftaran peranti perubatan Pengkelasan peranti perubatan 3. (1) Sesuatu peranti perubatan hendaklah dikelaskan oleh sesuatu establismen berdasarkan tahap risiko yang ditimbulkan olehnya, penggunaan yang diniatkan baginya dan mudahnya tubuh manusia terdedah pada bahaya mengikut cara yang ditetapkan. (2) Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian antara suatu establismen dengan suatu badan penilaian pematuhan mengenai pengkelasan sesuatu peranti perubatan, perkara itu hendaklah dirujukkan kepada Pihak Berkuasa, mengikut cara dan dalam tempoh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa, bagi keputusannya. Obligasi pembuat 4. Pembuat hendaklah memastikan bahawa sesuatu peranti perubatan (a) mematuhi prinsip-prinsip keselamatan dan prestasi yang perlu yang ditetapkan; (b) dibuat mengikut amalan pembuatan yang baik dan apa-apa arahan bertulis yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa; dan (c) dilabel, dibungkus dan ditandakan mengikut cara yang ditetapkan. Kehendak bagi pendaftaran peranti perubatan 5. (1) Tiada peranti perubatan boleh diimport, dieksport atau diletakkan dalam pasaran melainkan jika peranti perubatan itu didaftarkan di bawah Akta ini.

12 12 Rang Undang-Undang (2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Permohonan bagi pendaftaran peranti perubatan 6. (1) Sesuatu permohonan bagi pendaftaran sesuatu peranti perubatan hendaklah dibuat oleh establismen kepada Pihak Berkuasa mengikut cara yang ditetapkan. (2) Sesuatu permohonan boleh ditarik balik pada bila-bila masa oleh pemohon sebelum permohonan itu diluluskan atau ditolak oleh Pihak Berkuasa. (3) Tiap-tiap permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah disertai dengan fi permohonan yang ditetapkan dan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa. (4) Pihak Berkuasa boleh, secara bertulis, pada bila-bila masa selepas diterimanya sesuatu permohonan di bawah subseksyen (1), meminta pemohon supaya memberi Pihak Berkuasa dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan mengenai permohonan itu atau sampel peranti perubatan itu. (5) Jika apa-apa maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan, atau sampel peranti perubatan yang dikehendaki di bawah subseksyen (4) tidak diberikan oleh pemohon dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu atau apa-apa lanjutan masa yang diberikan oleh Pihak Berkuasa, permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik dan tidak boleh diteruskan lagi, tetapi tanpa menjejaskan hak pemohon untuk membuat permohonan baru. Pendaftaran dan keengganan untuk mendaftarkan peranti perubatan 7. (1) Apabila permohonan yang dibuat di bawah seksyen 6 diterima dan Pihak Berkuasa berpuas hati bahawa (a) peranti perubatan itu telah menjalani tatacara penilaian pematuhan yang dijalankan oleh suatu badan penilaian pematuhan; dan

13 Peranti Perubatan 13 (b) pemohon telah mematuhi apa-apa kehendak Pihak Berkuasa yang dibuat di bawah subseksyen 6(4), Pihak Berkuasa boleh, selepas apa-apa pemeriksaan premis yang di dalamnya peranti perubatan itu dibuat sebagaimana yang difikirkannya patut dan perlu untuk dijalankan dan apabila fi pendaftaran yang ditetapkan dibayar, mendaftarkan peranti perubatan itu bagi suatu tempoh yang ditetapkan tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut oleh Pihak Berkuasa untuk dikenakan, memberikan suatu nombor pendaftaran kepada peranti perubatan itu dan mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran kepada pemohon. (2) Pihak Berkuasa tidak boleh mendaftarkan peranti perubatan itu jika ia tidak berpuas hati dengan apa-apa perkara yang disebut dalam subseksyen (1). Kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan dan untuk mengubah atau membatalkan syarat-syarat 8. Pihak Berkuasa boleh, pada bila-bila masa (a) mengenakan apa-apa syarat tambahan ke atas pendaftaran sesuatu peranti perubatan; atau (b) mengubah atau membatalkan mana-mana syarat yang dikenakan ke atas pendaftaran sesuatu peranti perubatan. Kuasa untuk membatalkan pendaftaran peranti perubatan 9. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Pihak Berkuasa boleh membatalkan pendaftaran sesuatu peranti perubatan jika establismen yang atas permohonannya sesuatu peranti perubatan didaftarkan (a) telah melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini; (b) telah memungkiri mana-mana syarat pendaftaran; atau (c) telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

14 14 Rang Undang-Undang (2) Sebelum pendaftaran sesuatu peranti perubatan dibatalkan di bawah subseksyen (1), Pihak Berkuasa hendaklah, dengan notis secara bertulis, memberikan peluang kepada establismen yang atas permohonannya peranti perubatan itu didaftarkan untuk menunjuk sebab terhadap pembatalan itu, dan sementara menunggu keputusan mengenai pembatalan itu, semua pengimportan atau perbekalan peranti perubatan itu oleh establismen itu hendaklah digantung bermula dari tarikh penerimaan notis itu oleh establismen itu. (3) Sesuatu establismen yang pendaftaran peranti perubatannya dibatalkan tidak berhak kepada apa-apa pampasan bagi apa-apa kerugian yang disebabkan kepadanya oleh pembatalan itu dan tidak berhak kepada apa-apa pembayaran balik fi pendaftaran yang ditetapkan yang telah dibayar di bawah seksyen 7. Badan penilaian pematuhan Bab 2 Pendaftaran badan penilaian pematuhan 10. (1) Sesuatu badan penilaian pematuhan hendaklah suatu badan yang didaftarkan di bawah Akta ini untuk menjalankan penilaian pematuhan sesuatu peranti perubatan yang akan didaftarkan di bawah Akta ini. (2) Orang yang bertanggungjawab bagi dan mempunyai kawalan keseluruhan ke atas sesuatu badan penilaian pematuhan hendaklah seorang warganegara Malaysia. (3) Sesuatu badan penilaian pematuhan hendaklah bebas dan tidak boleh mempunyai, memperoleh atau memegang apa-apa kepentingan, secara langsung atau tidak langsung, berhubungan dengan (a) mana-mana peranti perubatan di bawah penilaiannya; (b) apa-apa syer dalam establismen yang peranti perubatannya dinilai oleh badan penilaian pematuhan itu; atau (c) mana-mana syarikat yang berkaitan establismen yang peranti perubatannya dinilai oleh badan penilaian pematuhan itu.

15 Peranti Perubatan 15 (4) Sesuatu badan penilaian pematuhan tidak boleh menzahirkan apa-apa maklumat yang diterima semasa tatacara penilaian pematuhan dijalankan ke atas mana-mana peranti perubatan. (5) Sesuatu badan penilaian pematuhan hendaklah diaudit oleh Pihak Berkuasa dari semasa ke semasa sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pihak Berkuasa. Kehendak bagi pendaftaran badan penilaian pematuhan 11. (1) Tiada badan penilaian pematuhan boleh menjalankan apa-apa penilaian pematuhan yang berhubungan dengan sesuatu peranti perubatan melainkan jika badan penilaian pematuhan itu didaftarkan di bawah Akta ini. (2) Sesuatu badan penilaian pematuhan boleh memohon bagi pendaftaran dengan mengemukakan permohonan bertulis kepada Pihak Berkuasa mengikut cara yang ditetapkan. (3) Sesuatu permohonan boleh ditarik balik pada bila-bila masa oleh pemohon sebelum permohonan itu diluluskan atau ditolak oleh Pihak Berkuasa. (4) Tiap-tiap permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah disertai dengan fi permohonan yang ditetapkan dan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa. (5) Pihak Berkuasa boleh, secara bertulis, pada bila-bila masa selepas diterima permohonan di bawah subseksyen (2), meminta pemohon memberikan maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan mengenai permohonan itu kepada Pihak Berkuasa dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu. (6) Jika apa-apa maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan yang dikehendaki di bawah subseksyen (5) tidak diberikan oleh pemohon dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu atau apa-apa masa lanjutan yang diberikan oleh Pihak Berkuasa, permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik dan tidak boleh diteruskan lagi, tetapi tanpa menjejaskan hak pemohon untuk membuat permohonan baru.

16 16 Rang Undang-Undang Pendaftaran dan keengganan untuk mendaftarkan badan penilaian pematuhan 12. (1) Apabila sesuatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen 11(2) diterima dan Pihak Berkuasa berpuas hati dengan pematuhan apa-apa kehendak di bawah subseksyen 11(4) dan (5), Pihak Berkuasa boleh, selepas apa-apa pemeriksaan ke atas premis badan penilaian pematuhan itu sebagaimana yang difikirkannya patut dan perlu untuk dijalankan dan apabila fi pendaftaran yang ditetapkan dibayar, mendaftarkan badan penilaian pematuhan itu bagi suatu tempoh yang ditetapkan tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut oleh Pihak Berkuasa untuk dikenakan, memberikan suatu nombor pendaftaran kepada badan penilaian pematuhan itu dan mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran kepada badan penilaian pematuhan itu. (2) Pihak Berkuasa tidak boleh mendaftarkan badan penilaian pematuhan itu jika ia tidak berpuas hati dengan apa-apa perkara yang disebut dalam subseksyen (1). Kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan dan untuk mengubah atau membatalkan syarat-syarat 13. Pihak Berkuasa boleh, pada bila-bila masa (a) mengenakan apa-apa syarat tambahan ke atas pendaftaran sesuatu badan penilaian pematuhan; atau (b) mengubah atau membatalkan mana-mana syarat yang dikenakan ke atas pendaftaran sesuatu badan penilaian pematuhan. Kuasa untuk membatalkan pendaftaran badan penilaian pematuhan 14. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Pihak Berkuasa boleh membatalkan pendaftaran sesuatu badan penilaian pematuhan yang (a) telah melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini; (b) telah memungkiri mana-mana syarat pendaftaran; atau (c) telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

17 Peranti Perubatan 17 (2) Sebelum pendaftaran sesuatu badan penilaian pematuhan dibatalkan di bawah subseksyen (1), Pihak Berkuasa hendaklah, melalui notis secara bertulis, memberikan peluang kepada badan penilaian pematuhan itu untuk menunjuk sebab terhadap pembatalan itu, dan sementara menunggu keputusan mengenai pembatalan itu, semua penilaian apa-apa peranti perubatan oleh badan penilaian pematuhan itu hendaklah digantung bermula dari tarikh penerimaan notis itu oleh badan penilaian pematuhan itu. (3) Sesuatu badan penilaian pematuhan yang pendaftarannya dibatalkan tidak berhak kepada apa-apa pampasan bagi apa-apa kerugian yang disebabkan kepadanya oleh pembatalan itu dan tidak berhak kepada apa-apa pembayaran balik fi pendaftaran yang ditetapkan yang telah dibayar di bawah seksyen 12. Bah a g i a n III LESEN DAN PERMIT Bab 1 Lesen establismen Kehendak bagi lesen establismen 15. (1) Tiada establismen boleh mengimport, mengeksport atau meletakkan dalam pasaran apa-apa peranti perubatan yang didaftarkan melainkan jika establismen itu memegang suatu lesen establismen yang diberikan di bawah Akta ini. (2) Mana-mana establismen yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Permohonan bagi lesen establismen 16. (1) Sesuatu establismen boleh memohon supaya suatu lesen establismen diberikan di bawah Akta ini dengan mengemukakan suatu permohonan bertulis kepada Pihak Berkuasa mengikut cara yang ditetapkan.

18 18 Rang Undang-Undang (2) Tiap-tiap permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah disertai dengan fi permohohan yang ditetapkan dan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa. (3) Sesuatu permohonan boleh ditarik balik pada bila-bila masa oleh pemohon sebelum permohonan itu diberikan atau ditolak oleh Pihak Berkuasa. Maklumat atau dokumen tambahan 17. (1) Pihak Berkuasa boleh, secara bertulis, pada bila-bila masa selepas permohonan di bawah seksyen 16 diterima, meminta pemohon supaya memberikan maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan kepada Pihak Berkuasa dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu. (2) Jika apa-apa maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan yang dikehendaki di bawah subseksyen (1) tidak diberikan oleh pemohon dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu atau apa-apa masa lanjutan yang diberikan oleh Pihak Berkuasa, permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik dan tidak boleh diteruskan lagi, tetapi tanpa menjejaskan hak pemohon untuk membuat suatu permohonan baru. Pemberian atau keengganan untuk memberikan lesen establismen 18. (1) Pihak Berkuasa boleh, selepas menimbangkan permohonan bagi lesen establismen di bawah seksyen 16, dan maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan yang diberikan di bawah seksyen 17, memberikan lesen establismen bagi suatu tempoh yang ditetapkan atau enggan untuk memberikan lesen establismen itu. (2) Sesuatu lesen establismen yang diberikan di bawah subseksyen (1) hendaklah tertakluk kepada pembayaran fi yang ditetapkan dalam tempoh yang ditetapkan dan apa-apa syarat yang difikirkan patut oleh Pihak Berkuasa untuk dikenakan. Pematuhan syarat-syarat lesen establismen 19. (1) Seseorang pemegang lesen hendaklah mematuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa ke atas lesen establismen.

19 Peranti Perubatan 19 (2) Mana-mana pemegang lesen yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya. Kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan dan untuk mengubah atau membatalkan syarat-syarat 20. Pihak Berkuasa boleh, pada bila-bila masa (a) mengenakan apa-apa syarat tambahan ke atas lesen establismen; atau (b) mengubah atau membatalkan mana-mana syarat yang dikenakan ke atas lesen establismen. Pindah hakmilik lesen establismen 21. (1) Pemberian sesuatu lesen establismen di bawah seksyen 18 hendaklah bersifat peribadi bagi pemegang lesen dan lesen establismen itu tidak boleh diserahhakkan, disublesenkan atau dipindahkan hakmilik kepada mana-mana orang lain kecuali dengan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa. (2) Seseorang pemegang lesen yang menyerahhakkan, mensublesenkan atau memindahkan hakmilik lesen establismennya kepada mana-mana orang lain tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Pihak Berkuasa melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak kurang daripada lima puluh ribu ringgit dan tidak lebih daripada lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Penggantungan atau pembatalan lesen establismen 22. (1) Pihak Berkuasa boleh menggantung atau membatalkan sesuatu lesen establismen jika pemegang lesen (a) telah melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;

20 20 Rang Undang-Undang (b) telah memungkiri mana-mana syarat lesen; atau (c) telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini. (2) Jika sesuatu lesen establismen digantung di bawah subseksyen (1), Pihak Berkuasa boleh menghendaki supaya pemegang lesen itu meremedi pelanggaran atau kemungkiran itu dalam tempoh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa. (3) Jika Pihak Berkuasa berpuas hati bahawa pemegang lesen tidak meremedi pelanggaran atau kemungkiran itu sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen (2), atau pelanggaran atau kemungkiran itu masih berterusan selepas lesen establismen itu digantung di bawah subseksyen (1), Pihak Berkuasa hendaklah membatalkan lesen itu. Penyerahan balik lesen establismen 23. (1) Pemegang lesen boleh, dengan notis bertulis, menyerahkan balik lesennya dengan mengemukakan lesen establismen itu kepada Pihak Berkuasa. (2) Penyerahan balik lesen establismen itu hendaklah berkuat kuasa apabila lesen establismen itu dan notis bertulis di bawah subseksyen (1) diterima oleh Pihak Berkuasa. (3) Penyerahan balik sesuatu lesen establismen di bawah subseksyen (1) tidak boleh dibatalkan. Pembaharuan lesen establismen 24. (1) Pemegang lesen boleh memohon bagi pembaharuan lesen establismennya kepada Pihak Berkuasa tidak lewat daripada satu tahun sebelum tarikh habis tempoh lesen establismen itu. (2) Pihak Berkuasa hendaklah, apabila fi yang ditetapkan dibayar, membaharui sesuatu lesen establismen kecuali dalam hal keadaan yang berikut: (a) pemegang lesen telah melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;

21 Peranti Perubatan 21 (b) pemegang lesen telah memungkiri mana-mana syarat lesen establismen; (c) pemegang lesen telah mendapatkan lesen establismen secara tidak patut atau tidak sah; atau (d) pemegang lesen telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini. (3) Pihak Berkuasa boleh meminta pemegang lesen supaya memberikan apa-apa maklumat, butir-butir atau dokumen sebagaimana yang dikehendaki bagi permohonan pembaharuan lesen itu dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu. (4) Walau apa pun subseksyen (2), jika maklumat, butir-butir atau dokumen yang diminta di bawah subseksyen (3) tidak diberikan oleh pemegang lesen dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu atau apa-apa masa lanjutan yang diberikan, Pihak Berkuasa boleh tidak membaharui lesen establismen itu. Kesan menggantung, membatalkan, menyerah balik atau tidak membaharui lesen establismen 25. (1) Jika sesuatu lesen establismen digantung atau dibatalkan di bawah seksyen 22, diserah balik di bawah seksyen 23 atau tidak dibaharui di bawah seksyen 24, pemegang lesen hendaklah dengan serta-merta berhenti mengimport, mengeksport atau meletakkan dalam pasaran mana-mana peranti perubatan yang didaftarkan yang berkenaan dengannya lesen establismen itu diberikan. (2) Walau apa pun subseksyen (1), Pihak Berkuasa boleh, pada bila-bila masa selepas penggantungan, pembatalan, penyerahan balik atau tidak membaharui sesuatu lesen establismen, memberikan apa-apa arahan kepada pemegang lesen yang difikirkannya perlu demi kepentingan kesihatan dan keselamatan awam, dan pemegang lesen itu hendaklah mematuhi semua arahan sedemikian. (3) Pemegang lesen yang lesen establismennya (a) digantung, dibatalkan atau tidak dibaharui tidak berhak kepada apa-apa pampasan bagi apa-apa kerugian yang disebabkan kepadanya oleh penggantungan, pembatalan atau hal tidak membaharui lesen establismen itu; dan

22 22 Rang Undang-Undang (b) dibatalkan tidak berhak kepada apa-apa pembayaran balik fi lesen establismen yang telah dibayar di bawah seksyen 18. (4) Mana-mana pemegang lesen yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Bab 2 Permit peranti perubatan yang ditetapkan Peranti perubatan yang ditetapkan 26. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, selepas mengambil kira tahap risiko sesuatu peranti perubatan, pendedahan peranti perubatan kepada kesihatan awam, keselamatan pesakit dan takat kompleksiti peranti perubatan itu, menentukan sesuatu peranti perubatan sebagai peranti perubatan yang ditetapkan melalui perintah yang disiarkan dalam Warta. Kehendak bagi permit peranti perubatan yang ditetapkan 27. (1) Tiada seorang pun boleh menggunakan atau mengendalikan apa-apa peranti perubatan yang ditetapkan melainkan jika orang itu memegang suatu permit peranti perubatan yang ditetapkan yang diberikan di bawah Akta ini. (2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya. Permohonan bagi permit peranti perubatan yang ditetapkan 28. (1) Seseorang boleh memohon supaya suatu permit peranti perubatan yang ditetapkan diberikan di bawah Akta ini dengan mengemukakan suatu permohonan bertulis kepada Pihak Berkuasa mengikut cara yang ditetapkan.

23 Peranti Perubatan 23 (2) Tiap-tiap permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah disertai dengan fi permohonan yang ditetapkan dan apa-apa dokumen atau maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa. (3) Suatu permohonan di bawah seksyen ini boleh ditarik balik pada bila-bila masa oleh pemohon sebelum permohonan itu diberikan atau ditolak oleh Pihak Berkuasa. Maklumat atau dokumen tambahan 29. (1) Pihak Berkuasa boleh, secara bertulis, pada bila-bila masa selepas permohonan di bawah seksyen 28 diterima, meminta pemohon supaya memberikan maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan kepada Pihak Berkuasa dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu. (2) Jika apa-apa maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan yang dikehendaki di bawah subseksyen (1) tidak diberikan oleh pemohon dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu atau apa-apa masa lanjutan yang diberikan oleh Pihak Berkuasa, permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik dan tidak boleh diteruskan lagi, tetapi tanpa menjejaskan hak pemohon untuk membuat suatu permohonan baru. Pemberian atau keengganan untuk memberikan permit peranti perubatan yang ditetapkan 30. (1) Pihak Berkuasa boleh, selepas menimbangkan permohonan bagi permit peranti perubatan yang ditetapkan di bawah seksyen 28 dan maklumat, butir-butir atau dokumen tambahan yang diberikan di bawah seksyen 29, memberikan permit peranti perubatan yang ditetapkan bagi suatu tempoh yang ditetapkan atau enggan untuk memberikan permit peranti perubatan yang ditetapkan itu. (2) Sesuatu permit peranti perubatan yang ditetapkan yang diberikan di bawah subseksyen (1) hendaklah tertakluk kepada pembayaran fi yang ditetapkan dalam tempoh yang ditetapkan dan apa-apa syarat yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa untuk dikenakan.

24 24 Rang Undang-Undang Pematuhan syarat-syarat permit peranti perubatan yang ditetapkan 31. (1) Seseorang pemegang permit hendaklah mematuhi syaratsyarat yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa ke atas permit peranti perubatan yang ditetapkan itu. (2) Mana-mana pemegang permit yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Kuasa untuk mengenakan syarat-syarat tambahan dan untuk mengubah atau membatalkan syarat-syarat 32. Pihak Berkuasa boleh, pada bila-bila masa (a) mengenakan apa-apa syarat tambahan ke atas permit peranti perubatan yang ditetapkan; atau (b) mengubah atau membatalkan apa-apa syarat yang dikenakan ke atas permit peranti perubatan yang ditetapkan. Penggantungan atau pembatalan permit peranti perubatan yang ditetapkan 33. (1) Pihak Berkuasa boleh menggantung atau membatalkan suatu permit peranti perubatan yang ditetapkan jika pemegang permit itu (a) telah melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini; (b) telah memungkiri mana-mana syarat permit peranti perubatan yang ditetapkan itu; atau (c) telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini. (2) Jika sesuatu permit peranti perubatan yang ditetapkan digantung di bawah subseksyen (1), Pihak Berkuasa boleh menghendaki pemegang permit itu supaya meremedi pelanggaran atau kemungkiran itu dalam tempoh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa.

25 Peranti Perubatan 25 (3) Jika Pihak Berkuasa berpuas hati bahawa pemegang permit tidak meremedi pelanggaran atau kemungkiran itu sebagaimana yang dikehendaki di bawah subseksyen (2), atau pelanggaran atau kemungkiran itu masih berterusan selepas permit peranti perubatan yang ditetapkan itu digantung di bawah subseksyen (1), Pihak Berkuasa hendaklah membatalkan permit peranti perubatan yang ditetapkan itu. Penyerahan balik permit peranti perubatan yang ditetapkan 34. (1) Seseorang pemegang permit boleh, dengan notis bertulis, menyerahkan balik permit peranti perubatan yang ditetapkannya dengan mengemukakan permit peranti perubatan yang ditetapkan itu kepada Pihak Berkuasa. (2) Penyerahan balik permit peranti perubatan yang ditetapkan hendaklah berkuat kuasa apabila permit peranti perubatan yang ditetapkan itu dan notis bertulis di bawah subseksyen (1) diterima oleh Pihak Berkuasa. (3) Penyerahan balik sesuatu permit peranti perubatan yang ditetapkan di bawah subseksyen (1) tidak boleh dibatalkan. Pembaharuan permit peranti perubatan yang ditetapkan 35. (1) Seseorang pemegang permit boleh memohon bagi pembaharuan permit peranti perubatan yang ditetapkannya kepada Pihak Berkuasa tidak lewat daripada satu tahun sebelum tarikh habis tempoh permit itu. (2) Pihak Berkuasa hendaklah, apabila fi yang ditetapkan dibayar, membaharui sesuatu permit peranti perubatan yang ditetapkan kecuali dalam hal keadaan yang berikut: (a) pemegang permit telah melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini; (b) pemegang permit telah memungkiri mana-mana syarat permit peranti perubatan yang ditetapkan; (c) pemegang permit telah mendapatkan permit peranti perubatan yang ditetapkan secara tidak patut atau tidak sah; atau

26 26 Rang Undang-Undang (d) pemegang permit telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini. (3) Pihak Berkuasa boleh meminta pemegang permit supaya memberikan apa-apa maklumat, butir-butir atau dokumen sebagaimana yang dikehendaki bagi permohonan pembaharuan permit itu dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu. (4) Walau apa pun subseksyen (2), jika maklumat, butir-butir atau dokumen yang diminta di bawah subseksyen (3) tidak diberikan oleh pemegang permit dalam tempoh yang ditentukan dalam permintaan itu atau apa-apa masa lanjutan yang diberikan, Pihak Berkuasa boleh tidak membaharui permit peranti perubatan yang ditetapkan itu. Kesan menggantung, membatalkan, menyerah balik atau tidak membaharui permit peranti perubatan yang ditetapkan 36. (1) Jika sesuatu permit peranti perubatan yang ditetapkan digantung atau dibatalkan di bawah seksyen 33, diserah balik di bawah seksyen 34 atau tidak dibaharui di bawah seksyen 35, pemegang permit hendaklah dengan serta-merta berhenti menggunakan atau mengendalikan peranti perubatan yang ditetapkan yang berkenaan dengannya permit peranti perubatan yang ditetapkan itu diberikan. (2) Walau apa pun subseksyen (1), Pihak Berkuasa boleh, pada bila-bila masa selepas penggantungan, pembatalan, penyerahan balik atau tidak membaharui sesuatu permit peranti perubatan yang ditetapkan, memberikan apa-apa arahan kepada pemegang permit yang difikirkannya perlu demi kepentingan kesihatan dan keselamatan awam, dan pemegang permit itu hendaklah mematuhi semua arahan sedemikian. (3) Pemegang permit yang permit peranti perubatan yang ditetapkannya itu (a) digantung, dibatalkan atau tidak dibaharui tidak berhak kepada apa-apa pampasan bagi apa-apa kerugian yang disebabkan kepadanya oleh penggantungan, pembatalan atau hal tidak membaharui permit peranti perubatan yang ditetapkan itu; dan

27 Peranti Perubatan 27 (b) dibatalkan tidak berhak kepada apa-apa pembayaran balik fi permit peranti perubatan yang ditetapkan yang telah dibayar di bawah seksyen 30. (4) Mana-mana pemegang permit yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak kurang daripada satu ratus ribu ringgit dan tidak lebih daripada satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya. Bab 3 Kewajipan dan obligasi pemegang lesen atau pemegang permit Rekod pengedaran 37. (1) Sesuatu establismen hendaklah menyenggara suatu rekod pengedaran berkenaan dengan setiap peranti perubatan yang dibuat, diimport, dieksport dan diletakkan dalam pasaran. (2) Rekod pengedaran itu hendaklah mengandungi maklumat sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Sesuatu establismen hendaklah memberikan rekod pengedaran itu kepada Pihak Berkuasa apabila diminta. Pemantauan dan pengawasan pascapasaran 38. (1) Sesuatu establismen hendaklah memantau keselamatan dan prestasi peranti perubatan yang dibuat, diimport, dieksport dan diletakkan dalam pasaran, dan menyediakan suatu sistem pemantauan pascapasaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Sesuatu establismen hendaklah memastikan bahawa apaapa laporan pengawasan mengenai insiden yang memudaratkan yang melibatkan peranti perubatannya dalam pasaran direkodkan dengan sewajarnya dan dinilai sepenuhnya.

28 28 Rang Undang-Undang Pengendalian aduan 39. Sesuatu establismen hendaklah menyediakan dan melaksanakan tatacara yang didokumentasikan dan menyenggarakan rekod bagi masalah atau aduan yang dilaporkan yang berhubungan dengan keselamatan dan ciri-ciri prestasi peranti perubatannya. Pelaporan masalah mandatori 40. (1) Sesuatu establismen hendaklah melaporkan kepada Pihak Berkuasa apa-apa insiden yang sampai kepada perhatian establismen itu yang berlaku di dalam atau di luar Malaysia yang (a) berhubungan dengan kegagalan peranti perubatan itu atau kemerosotan dalam keberkesanannya, atau apa-apa kekurangan dalam pelabelannya atau pada petunjuk bagi penggunaannya dan laporan sedemikian hendaklah dibuat dalam tempoh tiga puluh hari dari penemuan itu; (b) telah mengakibatkan kematian atau kemerosotan yang serius pada tahap kesihatan seseorang pesakit, pengguna atau orang lain, atau yang boleh menyebabkan sedemikian jika insiden itu berlaku lagi dan laporan sedemikian hendaklah dibuat dalam tempoh sepuluh hari dari penemuan itu; atau (c) mempunyai ancaman serius pada kesihatan awam dan laporan sedemikian hendaklah dibuat dalam masa empat puluh lapan jam dari penemuan itu. (2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. Tindakan pembetulan di lapangan 41. Sesuatu establismen hendaklah menjalankan tindakan pembetulan atau pencegahan berhubungan dengan sesuatu peranti perubatan yang diimport dan diletakkan dalam pasaran yang boleh termasuk (a) pemulangan peranti perubatan itu kepada establismen itu;

29 Peranti Perubatan 29 (b) pengubahsuaian peranti perubatan itu; (c) pertukaran peranti perubatan itu; (d) pemusnahan peranti perubatan itu; atau (e) nasihat khusus tentang penggunaan peranti perubatan itu. Panggilan balik 42. (1) Sesuatu establismen boleh memanggil balik mana-mana peranti perubatan yang cacat pada bila-bila masa. (2) Establismen hendaklah, pada atau sebelum menjalankan sesuatu panggilan balik peranti perubatan, memberikan maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa. (3) Establismen hendaklah, seberapa segera yang mungkin selepas selesainya sesuatu panggilan balik, melaporkan kepada Pihak Berkuasa hasil panggilan balik itu dan apa-apa tindakan yang diambil untuk mencegah masalah itu daripada berulang. (4) Walau apa pun subseksyen (1), Pihak Berkuasa boleh mengarahkan establismen supaya memanggil balik mana-mana peranti perubatan pada bila-bila masa atas sebab keselamatan pesakit dan kesihatan awam. Bab 4 Kewajipan am Penggunaan, pengendalian, penyenggaraan, dsb., peranti perubatan 43. (1) Seseorang yang menggunakan atau mengendalikan sesuatu peranti perubatan ke atas pihak ketiga hendaklah memastikan bahawa peranti perubatan itu (a) selamat dan berkesan; (b) digunakan mengikut maksud yang diniatkan baginya; (c) digunakan mengikut arahan pembuat; dan

30 30 Rang Undang-Undang (d) dipasang, diuji, ditauliahkan dan disenggarakan dengan sewajarnya. (2) Seseorang (a) yang menggunakan atau mengendalikan sesuatu peranti perubatan ke atas pihak ketiga; atau (b) yang memasang, menguji, mentauliahkan, menyenggarakan dan melupuskan sesuatu peranti perubatan, hendaklah mempunyai kelayakan dan kompetensi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Seseorang yang menggunakan atau mengendalikan sesuatu peranti perubatan ke atas pihak ketiga hendaklah memberhentikan peranti perubatan itu daripada beroperasi apabila peranti perubatan itu tidak lagi selamat dan berkesan untuk digunakan. (4) Sesuatu peranti perubatan yang telah diberhentikan daripada beroperasi di bawah subseksyen (3) hendaklah dipindahkan dan dilupuskan mengikut cara yang selamat yang menghapuskan atau mengurangkan apa-apa (a) bahaya kecederaan; (b) bahaya pencemaran dengan bahan biologi atau bahan kontaminasi lain; (c) bahaya kerosakan alam sekitar; dan (d) bahaya untuk peranti perubatan itu digunakan semula. (5) Pihak Berkuasa boleh mengeluarkan arahan, perintah atau garis panduan untuk menentukan langkah-langkah yang hendaklah diambil sekiranya berlaku suatu kecemasan atau insiden semasa penggunaan, pengendalian, pemasangan, pengujian, pentauliahan, penyenggaraan dan pelupusan peranti perubatan. (6) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1), (2), (3) atau (4) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

31 Peranti Perubatan 31 Pengiklanan 44. (1) Tiada seorang pun boleh mengiklankan sesuatu peranti perubatan melainkan jika peranti perubatan itu telah didaftarkan dan mematuhi kehendak Akta ini. (2) Tiada seorang pun boleh membuat apa-apa dakwaan yang mengelirukan atau palsu berkenaan dengan sesuatu peranti perubatan dalam apa-apa iklan. (3) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) atau (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Permit eksport Bab 5 Permit eksport 45. (1) Sesuatu establismen boleh memohon kepada Pihak Berkuasa bagi suatu permit untuk mengeksport sesuatu peranti perubatan yang didaftarkan dalam bentuk yang ditetapkan dan disertai dengan fi yang ditetapkan. (2) Pihak Berkuasa boleh, selepas menimbangkan permohonan di bawah subseksyen (1), mengeluarkan atau enggan untuk mengeluarkan suatu permit untuk mengeksport suatu peranti perubatan yang didaftarkan. (3) Jika Pihak Berkuasa memutuskan untuk mengeluarkan suatu permit eksport, Pihak Berkuasa boleh mengenakan apa-apa syarat yang difikirkannya sesuai. (4) Sesuatu establismen hendaklah mematuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa ke atas permit eksport. (5) Mana-mana establismen yang melanggar subseksyen (4) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

32 32 Rang Undang-Undang Pembatalan permit eksport 46. (1) Pihak Berkuasa boleh, pada bila-bila masa, membatalkan sesuatu permit eksport yang dikeluarkan jika ia berpuas hati bahawa (a) pemegang permit telah melanggar mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini; (b) pemegang permit telah memungkiri mana-mana syarat permit itu; (c) permit eksport itu telah dikeluarkan hasil daripada maklumat yang palsu, mengelirukan atau tidak tepat; (d) pemegang permit telah mendapatkan permit itu dengan cara yang tidak patut atau tidak sah; atau (e) pemegang permit telah disabitkan dengan suatu kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini. (2) Apabila Pihak Berkuasa memberitahu pemegang permit mengenai pembatalan permit eksportnya, pemegang permit itu hendaklah dengan serta-merta menyerahkan balik permit eksport itu. (3) Mana-mana pemegang permit yang melanggar subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. (4) Seseorang pemegang permit yang permit eksportnya dibatalkan tidak berhak kepada apa-apa pampasan bagi apa-apa kerugian yang disebabkan kepadanya oleh pembatalan permit eksport itu. Bah a g i a n IV RAYUAN Rayuan terhadap keputusan Pihak Berkuasa 47. (1) Mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan Pihak Berkuasa di bawah seksyen 7, 9, 12, 14, 18, 22, 24, 30, 33, 35, 45 atau 46 boleh merayu kepada Menteri mengikut cara yang ditetapkan dan dalam tempoh yang ditetapkan.

33 Peranti Perubatan 33 (2) Menteri boleh mengesahkan, mengakas atau mengubah keputusan Pihak Berkuasa. (3) Keputusan Menteri mengenai apa-apa rayuan di bawah subseksyen (1) adalah muktamad dan mengikat. Pegawai diberi kuasa Bah a g i a n V PENGUATKUASAAN 48. (1) Menteri boleh, secara bertulis, memberi kuasa kepada mana-mana pegawai Pihak Berkuasa atau pegawai awam untuk menjalankan kuasa penguatkuasaan di bawah Akta ini. (2) Mana-mana pegawai sedemikian hendaklah disifatkan sebagai seorang pekhidmat awam mengikut pengertian Kanun Keseksaan [Akta 574]. Kad kuasa 49. (1) Pihak Berkuasa hendaklah mengeluarkan kepada setiap pegawai diberi kuasa suatu kad kuasa yang hendaklah ditandatangani oleh Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa. (2) Bilamana pegawai diberi kuasa menjalankan mana-mana kuasa penguatkuasaan di bawah Akta ini, dia hendaklah apabila diminta menunjukkan kepada orang yang terhadapnya kuasa itu sedang dijalankan kad kuasa yang dikeluarkan kepadanya di bawah subseksyen (1). Kuasa penyiasatan 50. (1) Seseorang pegawai diberi kuasa boleh menyiasat pelakuan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini. (2) Bagi mengelakkan keraguan, diisytiharkan bahawa bagi maksud Akta ini, pegawai diberi kuasa hendaklah mempunyai segala atau mana-mana kuasa seorang pegawai polis tidak kira apa jua pangkat berhubung dengan penyiasatan polis dalam kes

34 34 Rang Undang-Undang boleh ditangkap sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593], dan kuasa itu adalah sebagai tambahan kepada kuasa yang diperuntukkan di bawah Akta ini dan bukan pengurangan baginya. Penggeledahan dan penyitaan dengan waran 51. (1) Jika ternyata pada Majistret, atas maklumat bersumpah bertulis daripada pegawai diberi kuasa dan selepas apa-apa siasatan sebagaimana yang didapati perlu oleh Majistret, bahawa terdapat sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa (a) mana-mana premis atau pengangkut telah digunakan bagi; atau (b) ada di dalam mana-mana premis atau pengangkut keterangan yang perlu untuk menjalankan suatu penyiasatan mengenai, pelakuan suatu kesalahan di bawah Akta ini, Majistret boleh mengeluarkan waran yang memberi kuasa pegawai diberi kuasa yang dinamakan dalam waran itu pada bila-bila masa yang munasabah pada waktu siang atau malam dan dengan atau tanpa bantuan, untuk memasuki premis atau pengangkut itu dan jika perlu dengan menggunakan kekerasan. (2) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), waran yang dikeluarkan oleh Majistret boleh memberi kuasa untuk penggeledahan dan penyitaan mana-mana peranti perubatan, buku, dokumen, data berkomputer, radas, kelengkapan, peranti, jentera, kenderaan, perkara atau benda termasuklah dalam bentuk digital yang semunasabahnya dipercayai dapat memberikan keterangan mengenai pelakuan kesalahan itu. (3) Seorang pegawai diberi kuasa yang menjalankan penggeledahan di bawah subseksyen (1) boleh, bagi maksud menyiasat kesalahan itu, memeriksa mana-mana orang yang berada di dalam atau di, premis atau pengangkut itu. (4) Seorang pegawai diberi kuasa yang membuat pemeriksaan terhadap seseorang di bawah subseksyen (3) atau seksyen 52 boleh menyita atau mengambil milik, dan menyimpan dalam jagaan selamat semua benda selain pakaian yang perlu yang dijumpai pada orang itu, dan apa-apa benda yang baginya ada

35 Peranti Perubatan 35 sebab untuk mempercayai bahawa benda itu merupakan peralatan atau keterangan lain bagi kesalahan itu boleh ditahan sehingga orang itu dilepaskan atau dibebaskan. (5) Tiada seorang pun boleh diperiksa kecuali oleh seorang lain yang sama jantina, dan pemeriksaan sedemikian hendaklah dijalankan dengan penuh kesopanan. (6) Jika, oleh sebab sifat, saiz atau amaunnya, pemindahan mana-mana peranti perubatan, buku, dokumen, data berkomputer, radas, kelengkapan, peranti, jentera, kenderaan, perkara atau benda termasuklah dalam bentuk digital yang disita di bawah seksyen ini tidak boleh dilaksanakan, pegawai diberi kuasa hendaklah dengan apa-apa cara mengelak peranti perubatan, buku, dokumen, data berkomputer, radas, kelengkapan, peranti, jentera, kenderaan, perkara atau benda termasuklah dalam bentuk digital itu di dalam premis atau pengangkut yang di dalamnya ia dijumpai. (7) Seseorang yang, tanpa kuasa yang sah, memecahkan, mengganggu atau merosakkan lak yang disebut dalam subseksyen (6) atau memindahkan mana-mana peranti perubatan, buku, dokumen, data berkomputer, radas, kelengkapan, peranti, jentera, kenderaan, perkara atau benda termasuklah dalam bentuk digital yang telah dilak atau cuba untuk berbuat demikian melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Penggeledahan dan penyitaan tanpa waran 52. Jika seseorang pegawai diberi kuasa berpuas hati atas maklumat yang diterima bahawa dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa oleh sebab kelengahan dalam memperoleh suatu waran geledah di bawah seksyen 51 penyiasatan akan terjejas atau keterangan mengenai pelakuan sesuatu kesalahan mungkin diganggu, dipindahkan, dirosakkan atau dimusnahkan, pegawai diberi kuasa itu boleh memasuki premis atau pengangkut itu dan menjalankan di dalam, pada dan berkenaan dengan premis atau pengangkut itu semua kuasa yang disebut dalam seksyen 51 dengan cara yang sepenuhnya dan secukupnya seolah-olah dia telah diberi kuasa untuk berbuat demikian oleh suatu waran yang dikeluarkan di bawah seksyen itu.

D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007

D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007 1 D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran BAHAGIAN II KAWALAN KE ATAS MAKMAL PATOLOGI 3. Kelulusan

Lebih terperinci

AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737)

AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) 26 KANUN (1) [ULASAN Dura PERUNDANGAN] Diyana Kamal 147 AKTA PERANTI PERUBATAN 2012 (AKTA 737) Dura Diyana Kamal durakamal@gmail.com Fakulti Undang-undang, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 594 AKTA PELESENAN KENDERAAN PELANCONGAN 1999 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 590 AKTA FRANCAIS 1998 Sebagaimana pada 1 Januari 2013 2 AKTA FRANCAIS 1998 Tarikh Perkenan Diraja 24 Disember 1998 Tarikh

Lebih terperinci

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: 1 D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful 1984. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini

Lebih terperinci

Majlis Keselamatan Negara 1 D.R. 38/2015 RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS KESELAMATAN NEGARA 2015

Majlis Keselamatan Negara 1 D.R. 38/2015 RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS KESELAMATAN NEGARA 2015 Majlis Keselamatan Negara 1 D.R. 38/2015 RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS KESELAMATAN NEGARA 2015 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bahagian II MAJLIS

Lebih terperinci

D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN

D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran BAHAGIAN II BANK DATA DNA FORENSIK

Lebih terperinci

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 D.R. 38/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Ketua Pengarah. 4. Kuasa

Lebih terperinci

Perdagangan Strategik 1 D.R. 4/2010

Perdagangan Strategik 1 D.R. 4/2010 Perdagangan Strategik 1 D.R. 4/2010 RANG UNDANG-UNDANG perdagangan strategik 2010 SUSUSAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Undang-undang yang

Lebih terperinci

D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009

D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009 Perlindungan Data Peribadi 1 D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Ketidakpakaian

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 603 AKTA PENGUATKUASAAN KONVENSYEN PERIUK API PEMBINASA ANGGOTA 2000 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012

Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Ketidakpakaian 3. Tafsiran

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1478 AKTA suruhanjaya syarikat malaysia (Pindaan) 2015 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1478 Tarikh Perkenan Diraja...... 30 Disember

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 592 Akta levi keuntungan luar biasa 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 728 akta Perkhidmatan Kuarantin dan pemeriksaan Malaysia 2011 2 Undang-Undang Malaysia Akta 728 Tarikh Perkenan Diraja......

Lebih terperinci

D.R. 21/98 RANG UNDANG-UNDANG FRANCAIS 1998

D.R. 21/98 RANG UNDANG-UNDANG FRANCAIS 1998 D.R. 21/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG FRANCAIS 1998 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas. 2. Mula berkuat kuasa, 3. Pemakaian. 4. Tafsiran. BAHAGJAN II PELANTIKAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 482 AKTA industri pelancongan 1992 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 666

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 666 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 666 AKTA INDUSTRI BIOBAHAN API MALAYSIA 2007 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 666 Tarikh Persetujuan Diraja...... 18 Julai 2007 Tarikh diterbitkan dalam Warta... 26 Julai 2007

Lebih terperinci

D.R. 8/94 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987.

D.R. 8/94 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. D.R. 8/94 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 563 AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997 Tarikh Perkenan Diraja 18

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perlindungan Pemberi Maklumat 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 711 AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 711 Tarikh Perkenan Diraja...... 2 Jun 2010 Tarikh penyiaran dalam

Lebih terperinci

D.R. 2/2008 RANG UNDANG-UNDANG AHLI GEOLOGI 2008

D.R. 2/2008 RANG UNDANG-UNDANG AHLI GEOLOGI 2008 D.R. 2/2008 RANG UNDANG-UNDANG AHLI GEOLOGI 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran BAHAGIAN II LEMBAGA AHLI GEOLOGI 3. Penubuhan Lembaga 4.

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 633 Akta Agensi penguatkuasaan maritim malaysia 2004 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia

Lebih terperinci

D.R. 11/97 RANG UNDANG-UNDANG TELEPERUBATAN 1997

D.R. 11/97 RANG UNDANG-UNDANG TELEPERUBATAN 1997 D.R. 11/97 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG TELEPERUBATAN 1997 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. 3. Orang-orang yang boleh mengamalkan teleperubatan.

Lebih terperinci

Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010.

Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010. Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015

Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015 Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 308

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 308 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 308 3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 308 AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 SUSUNAN SEKSYEN d BAHAGIAN I PERMULAAN Seksycn 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian. 2.

Lebih terperinci

Kawalan Harga dan Antipencatutan 1 D.R. 29/2010 RANG UNDANG-UNDANG KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2010

Kawalan Harga dan Antipencatutan 1 D.R. 29/2010 RANG UNDANG-UNDANG KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2010 Kawalan Harga dan Antipencatutan 1 D.R. 29/2010 RANG UNDANG-UNDANG KAWALAN HARGA DAN ANTIPENCATUTAN 2010 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 521 Akta keganasan rumah tangga 1994 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah Kuasa

Lebih terperinci

Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 1 D.R. 19/2012 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 620 AKTA PENAPISAN FILEM 2002 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 341 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Oktober 2009 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 672 AKTA PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 2007 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 672 Tarikh Perkenan Diraja...... 29 Ogos

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 316 Akta dadah berbahaya (langkah-langkah pencegahan khas) 1985 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang,

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Antiberita Tidak Benar 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 803 AKTA ANTIBERITA TIDAK BENAR 2018 2 Undang-Undang Malaysia Akta 803 Tarikh Perkenan Diraja...... 9 April 2018 Tarikh penyiaran dalam Warta... 11

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008. Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008. Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008 Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008 susunan fasal Bah a g i a n I Permulaan Fasal 1. Tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan pemakaian

Lebih terperinci

AKTA PILIHAN RAYA 1958

AKTA PILIHAN RAYA 1958 019b (A1205)(latest).fm Page 1 Monday, March 27, 2006 4:58 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 19 AKTA PILIHAN RAYA 1958 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 341 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 341 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 341 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 Tarikh Persetujuan Diraja: 11 Mei 1988 Tarikh diterbitkan dalam Warta: 09 Jun 1988 Tarikh mula berkuatkuasa ditetapkan: 01 September 1989 SUSUNAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1538 AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA (PINDAAN) 2017 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1538 Tarikh Perkenan Diraja...... 15 September 2017 Tarikh

Lebih terperinci

D.R. 7/98 RANG UNDANG-UNDANG KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA 1998

D.R. 7/98 RANG UNDANG-UNDANG KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA 1998 D.R. 7/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA 1998 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuat kuasa. 2.

Lebih terperinci

Industri Pelancongan (Pindaan) 1 D.R. 44/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Industri Pelancongan 1992.

Industri Pelancongan (Pindaan) 1 D.R. 44/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Industri Pelancongan 1992. Industri Pelancongan (Pindaan) 1 D.R. 44/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Industri Pelancongan 1992. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 menunjukkan penjalanan urusan atau urus niaga sedemikian, berhubung dengan urusan atau urus niaga atau apa-apa bahagian urusan atau urus niaga yang dijalankan oleh orang

Lebih terperinci

D.R. 2/97 RANG UNDANG-UNDANG TANDATANGAN DIGITAL 1997

D.R. 2/97 RANG UNDANG-UNDANG TANDATANGAN DIGITAL 1997 D.R. 2/97 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG TANDATANGAN DIGITAL 1997 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. BAHAGIAN II PENGAWAL

Lebih terperinci

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 D.R. 32/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran.

Lebih terperinci

Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017

Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017 Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bahagian II MAJLIS PERGIGIAN MALAYSIA 3. Penubuhan

Lebih terperinci

D.R. 7/2010 RANG UNDANG-UNDANG PERSAINGAN 2010

D.R. 7/2010 RANG UNDANG-UNDANG PERSAINGAN 2010 Persaingan 1 D.R. 7/2010 RANG UNDANG-UNDANG PERSAINGAN 2010 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pemakaian BAHAGIAN II AMALAN ANTIPERSAINGAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Industri Perkhidmatan Air 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 655 AKTA INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR 2006 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 655 Tarikh Persetujuan Diraja 10 Julai 2006 Tarikh diterbitkan dalam Warta

Lebih terperinci

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 1 RANG UNDANG-UNDANG PERKONGSIAN TERHAD DAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD LABUAN 2009 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal

Lebih terperinci

D.R. 24/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996.

D.R. 24/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996. D.R. 24/2009 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1996. [ 1 DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT

BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT 58. Penyenggaraan akaun (1) Tiap-tiap koperasi hendaklah menyebabkan disenggara rekod-rekod perakaunan dan rekodrekod lain yang akan dengan secukupnya menerangkan transaksi-transaksi

Lebih terperinci

Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017

Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017 Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Tafsiran Bahagian

Lebih terperinci

AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971

AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971 028b.fm Page 1 Monday, March 27, 2006 5:26 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 28 AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA

Lebih terperinci

D.R. 35/96 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penyiaran 1988.

D.R. 35/96 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Penyiaran 1988. D.R. 35/96 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Penyiaran 1988. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 514 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 Sebagaimana pada 1 Disember 2013 2 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 167 AKTA KUARANTIN TUMBUHAN 1976 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1 D.R. 35/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1 D.R. 35/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1 D.R. 35/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan

Lebih terperinci

D.R. 19/90 RANG UNDANG-UNDANG. b ernama. Suatu Akta untuk meminda Akta Eksais [ ]

D.R. 19/90 RANG UNDANG-UNDANG. b ernama. Suatu Akta untuk meminda Akta Eksais [ ] D.R. 19/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG b ernama Suatu Akta untuk meminda Akta Eksais 1976. [ ] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang

Lebih terperinci

BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI

BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI 11. Alamat koperasi Tiap-tiap koperasi hendaklah mempunyai alamat, yang didaftarkan mengikut Akta ini, yang ke situ segala

Lebih terperinci

D.R. 18/99 RANG UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PENGGUNA 1999

D.R. 18/99 RANG UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PENGGUNA 1999 D.R. 18/99 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PENGGUNA 1999 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Tafsiran 4. Penyingkiran

Lebih terperinci

Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.

Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA 1994 (Akta 521) SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN

AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA 1994 (Akta 521) SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN AKTA KEGANASAN RUMAH TANGGA 1994 (Akta 521) SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. 3. Kecualian bagi peruntukan-peruntukan dalam undang-undang

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 597 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA 1999 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA

Lebih terperinci

Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara D.R. 6/2015

Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara D.R. 6/2015 D.R. 6/2015 1 RANG UNDANG-UNDANG langkah-langkah khas menentang keganasan di luar negara 2015 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pemakaian luar wilayah 4. Perbuatan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 602 AKTA PETUNJUK GEOGRAFI 2000 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULAYANG KEMAS KINI Akta 552 AKTA REKA BENTUK PERINDUSTRIAN 1996 Sebagaimana pada 1 Januari 2013 2 AKTA REKA BENTUK PERINDUSTRIAN 1996 Tarikh Perkenan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA 014b.fm Page 1 Monday, March 27, 2006 1:00 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 14 AKTA JURURAWAT 1950 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Penggunaan tidak mandatori

Lebih terperinci

AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang

AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang 1 Untuk memerangi rasuah dan salah laku lain (kelakuan tidak wajar) dengan

Lebih terperinci

Perkhidmatan Pos 1 D.R. 26/2011 RANG UNDANG-UNDANG PERKHIDMATAN POS 2011

Perkhidmatan Pos 1 D.R. 26/2011 RANG UNDANG-UNDANG PERKHIDMATAN POS 2011 Perkhidmatan Pos 1 D.R. 26/2011 RANG UNDANG-UNDANG PERKHIDMATAN POS 2011 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Serahan Bah a g i a n II

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 730 AktA perihal DAGANGAN 2011 2 Undang-Undang Malaysia AktA 730 Tarikh Perkenan Diraja...... 5 Ogos 2011 Tarikh penyiaran dalam Warta... 18 Ogos 2011 hakcipta pencetak h

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 580 AKTA KAUNSELOR 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN

Lebih terperinci

Teknologis dan Juruteknik 1 D.R. 30/2014 RANG UNDANG-UNDANG TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK 2014

Teknologis dan Juruteknik 1 D.R. 30/2014 RANG UNDANG-UNDANG TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK 2014 Teknologis dan Juruteknik 1 D.R. 30/2014 RANG UNDANG-UNDANG TEKNOLOGIS DAN JURUTEKNIK 2014 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Ketidakpakaian

Lebih terperinci

SEMINAR PERBANDINGAN ANTARA AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009 (AKTA 696) DENGAN AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 (AKTA 711)

SEMINAR PERBANDINGAN ANTARA AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009 (AKTA 696) DENGAN AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 (AKTA 711) SEMINAR PERBANDINGAN ANTARA AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009 (AKTA 696) DENGAN AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 (AKTA 711) 1 2 PENGENALAN Secara khususnya kewujudan Akta ini adalah untuk memberi perlindungan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 799 AKTA AGENSI KAWALAN SEMPADAN MALAYSIA 2017 2 Undang-Undang Malaysia Akta 799 Tarikh Perkenan Diraja...... 10 November 2017 Tarikh penyiaran

Lebih terperinci

Bekalan Elektrik (Pindaan) 1 D.R. 11/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bekalan Elektrik 1990.

Bekalan Elektrik (Pindaan) 1 D.R. 11/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bekalan Elektrik 1990. Bekalan Elektrik (Pindaan) 1 D.R. 11/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Bekalan Elektrik 1990. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas,

Lebih terperinci

D.R. 9/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Keretapi DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 9/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Keretapi DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Keretapi (Pindaan) 1 D.R. 9/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Keretapi 1991. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat

Lebih terperinci

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) D.R. 27/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) D.R. 27/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) D.R. 27/2010 1 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) 1973. [ ] DIPERBUAT

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 634 Akta perlindungan varieti baru tumbuhan 2004 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Tabung Haji 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 535 AKTA TABUNG HAJI 1995 Sebagaimana pada 1 Mei 2014 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 538 AKTA PERANCANG BANDAR 1995 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA PERANCANG BANDAR 1995 Tarikh Perkenan Diraja 19

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA. Akta 15 AKTA HASUTAN Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA. Akta 15 AKTA HASUTAN Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 015b.fm Page 1 Monday, March 27, 2006 1:10 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 15 AKTA HASUTAN 1948 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Teks ini HANYA TERJEMAHAN oleh Jabatan Peguam

Lebih terperinci

RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a D.R. 10/2011 1 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Lembaga Lebuh Raya Malaysia (Perbadanan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 231 AKTA Lembaga Lebuh Raya Malaysia (Perbadanan) 1980 Sebagaimana pada 1 Mei 2014 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 613 Akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Oktober 2008 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya

Lebih terperinci

Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 1 D.R. 6/2017 RANG UNDANG-UNDANG KESALAHAN-KESALAHAN SEKSUAL TERHADAP KANAK-KANAK 2017

Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 1 D.R. 6/2017 RANG UNDANG-UNDANG KESALAHAN-KESALAHAN SEKSUAL TERHADAP KANAK-KANAK 2017 Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 1 D.R. 6/2017 RANG UNDANG-UNDANG KESALAHAN-KESALAHAN SEKSUAL TERHADAP KANAK-KANAK 2017 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 118 AKTA PEMAJUAN PERUMAHAN (KAWALAN DAN PELESENAN) 1966 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Teks ini HANYALAH TERJEMAHAN oleh Jabatan Peguam Negara,

Lebih terperinci

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 37/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a [ ]

Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 37/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a [ ] Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Pindaan) 1 D.R. 37/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 202 AKTA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PERUNTUKAN KHAS) 1978 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

Tribunal Tuntutan Pengguna. Written by Administrator Thursday, 13 August :17 -

Tribunal Tuntutan Pengguna. Written by Administrator Thursday, 13 August :17 - 1. Latar Belakang 1.1 Tribunal Tuntutan Pengguna adalah satu badan yang telah ditubuhkan di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang mula berkuatkuasa pada 15 November 1999.

Lebih terperinci

Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 1 D.R. 43/2010

Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 1 D.R. 43/2010 Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 1 D.R. 43/2010 RANG UNDANG-UNDANG PIHAK BERKUASA PEMBANGUNAN TENAGA LESTARI 2010 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Reka Bentuk Perindustrian (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1449 Akta REKA BENTUK PERINDUSTRIAN (PINDAAN) 2013 JW000084 A1449 (BM).indd 1 1/22/13 9:20:48 AM 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1449 Tarikh

Lebih terperinci

D.R. 11/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

D.R. 11/2010 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 1 D.R. 11/2010 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen

Lebih terperinci

D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n am a. Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n am a. Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG b e r n am a Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan 1993. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan

Lebih terperinci

D.R. 39/92 y/ RANG UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN NIAGA HADAPAN 1992

D.R. 39/92 y/ RANG UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN NIAGA HADAPAN 1992 D.R. 39/92 y/ Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN NIAGA HADAPAN 1992 SUSUNAN PASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran. BAHAGIAN II

Lebih terperinci

D.R. 7/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a

D.R. 7/2015 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 1 D.R. 7/2015 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah- Langkah Khas) 2012. [ ] DIPERBUAT oleh

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013

UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013 BAHAGIAN IV KEANGGOTAAN Anggota 10. Anggota Koperasi ini termasuklah seseorang yang turut sama dalam permohonan mendaftarkan Koperasi ini dan yang telah menandatangani minit mesyuarat agung permulaan Koperasi

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci