GARIS PANDUAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI DAN PERJALANAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "GARIS PANDUAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI DAN PERJALANAN"

Transkripsi

1 UPSI/BEN/B/597 4 APRIL RABIULAWAL 1429 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Pendidikan Sultan Idris Tuan/Puan PEKELILING BENDAHARI BIL 1/2008 GARIS PANDUAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI DAN PERJALANAN 1. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan memaklumkan kepada semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTj) mengenai garis panduan mengenai pengurusan pendahuluan pelbagai dan pendahuluan perjalanan bagi melancarkan proses permohonan dan pelarasan pendahuluan yang telah diambil. 2. LATAR BELAKANG 2.1 Beberapa teguran telah dibuat oleh pihak audit UPSI ke atas pemberian dan pelarasan pendahuluan diri bagi perbelanjaan pelbagai dan perjalanan kakitangan UPSI. 2.2 Lanjutan daripada teguran pihak audit tersebut, Jabatan Bendahari perlu mengeluarkan pekeliling ini sebagai garis panduan lengkap untuk semua PTj bagi penambahbaikan pengurusan pendahuluan diri. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 1

2 3. PROSEDUR/TATACARA PELAKSANAAN 3.1 Prosedur Permohonan Pendahuluan Pelbagai Sila rujuk Lampiran A untuk Pendahuluan Pelbagai bagi maklumat-maklumat berikut:- syarat-syarat am kadar kelayakan permohonan syarat-syarat permohonan had minima permohonan pendahuluan pelarasan pendahuluan Sila rujuk Lampiran B untuk Pendahuluan Perjalanan bagi maklumat berikut:- syarat-syarat am kadar kelayakan permohonan syarat-syarat permohonan had minima permohonan pendahuluan pelarasan pendahuluan 4. PEMATUHAN PEKELILING DAN PERATURAN 4.1 Permohonan pendahuluan pelbagai atau perjalanan yang dikemukakan perlulah mematuhi:- a ) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2005 Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra-Perkhidmatan b ) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Termasuk Anggota Tentera Dan Anggota Polis) c ) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2002 Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Perjalanan Tugas Rasmi Ke Luar Negara. d ) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1994 Pindaan kepada perenggan 6.1 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1993 e ) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1993 Perwakilan Kuasa Meluluskan Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Elaun Sewa Hotel Dan Elaun Makan Serta Penetapan Had Minima [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 2

3 f ) Garis Panduan Cuti Khas Persidangan / Seminar / Konferen dan Bantuan Kewangan Daripada Peruntukan Persidangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa). 5. TARIKH BERKUATKUASA 5.1 Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta bagi semua Kumpulan Wang. Diharap mendapat kerjasama semua ketua PTj untuk memaklumkan penguatkuasaan pekeliling ini kepada semua staf di bawah tanggungjawab masing-masing. 5.2 Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, sila hubungi jabatan ini melalui sambungan 6936 (Pn. Noriah) atau 6301 (En. Mohd Hamdan). Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Pendidikan Gemilang Menuju Wawasan Yang menjalankan tugas (KHADIJAH BINTI HAMDAN) Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris s.k Naib Canselor Timbalan Naib Canselor (Akademik & Pengantarabangsaan) Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Pendaftar Lampiran 1 Borang Permohonan Pendahuluan Lampiran 2 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Lampiran 3 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Lampiran 4 Borang Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negara (Nota : Hiperangkai borang menggunakan format.pdf atau lawati laman web Jabatan Bendahari di klik menu Borang, klik Borang Unit Pembayaran dan klik borang-borang berkenaan. ) [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 3

4 1.. Ketua Pustakawan 2. Pengarah Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda 3. Dekan Fakulti Bahasa 4. Dekan Fakulti Sains dan Teknologi 5. Dekan Fakulti Seni dan Muzik 6. Dekan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi 7. Dekan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 8. Dekan Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi 9. Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 10. Dekan Fakulti Sains Sukan 10. Dekan Institut Pengajian Siswazah 12. Pengarah Pusat Pengurusan dan Penyelidikan 13. Pengarah Pusat Penjaminan Kualiti 14. Pengarah Pusat Teknologi dan Komunikasi (ICT) 15. Pengarah Penerbit 16. Pengarah Pusat Teknologi Pendidikan dan Multimedia (TEKNOPEN) 17. Pengarah Pusat Perhubungan Antarabangsa 18. Pengarah Institut Peradaban Melayu 19. Pengarah Pusat Bahasa Moden 21. Pengarah Pusat Ko-Kurikulum 22. Pengarah Muzium Pendidikan Nasional 23. Pengarah Pusat Penyelidikan dan Perkembangan Kanak-Kanak (NCDRC) 24. Pengarah Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki 25. Pengarah Pusat Asas Pendidikan 26. Penyelaras Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) 27. Penyelaras UPSI Holdings Sdn. Bhd. 28. Ketua Unit Audit Dalam 29. Ketua Unit Perhubungan Awam 30. Ketua Unit Keselamatan 31. Ketua Pusat Sukan 32. Ketua Pusat Islam 33. Pegawai Perubatan, Pusat Kesihatan 34. Penolong Pendaftar Pejabat Naib Canselor 35 Penolong Pendaftar Pejabat TNC (Akademik & Antarabangsa) 36. Penolong Pendaftar Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 37. Penolong Pendaftar Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi) [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 4

5 Lampiran A PROSEDUR PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI 1. SYARAT-SYARAT AM 1.1 Pendahuluan pelbagai boleh diberikan kepada staf UPSI yang berjawatan tetap dan staf berjawatan kontrak/sementara/. Walau bagaimanapun, bagi staf berjawatan kontrak/sementara/, mereka perlu mempunyai baki tempoh lantikan perkhidmatan tidak kurang daripada tiga (3) bulan. 1.2 Pendahuluan pelbagai tidak boleh dikeluarkan atas nama pelajar atau syarikat/agensi luar atau individu dari syarikat/agensi luar. 1.3 Permohonan pendahuluan pelbagai hendaklah dikemukakan sekurang-kurang tujuh (7) hari sebelum tarikh cek diperlukan atau tarikh program/aktiviti diadakan. 1.4 Pendahuluan pelbagai tidak akan dikeluarkan sekiranya program/ aktiviti telah dilaksanakan dan sekiranya program/aktiviti dibatalkan atau ditunda melebihi satu (1) bulan, wang pendahuluan yang diambil hendaklah dikembalikan dengan serta-merta. 2. KADAR-KADAR KELAYAKAN PERMOHONAN 2.1 Kadar pendahuluan pelbagai boleh dipohon berdasarkan kepada anggaran perbelanjaan mengikut kertas kerja program/aktiviti yang telah diluluskan. Walau bagaimanapun pihak Bendahari berhak membundarkan jumlah permohonan ke nombor puluh atau ratus yang terdekat. 3. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI 3.1 Pendahuluan pelbagai yang diberikan adalah untuk digunakan bagi pembelian barang/perkhidmatan yang belum dibeli dan bukan sebagai pembayaran balik perbelanjaan yang telah didahulukan oleh staf. 3.2 Pendahuluan pelbagai yang diberikan adalah untuk pembelian barang/perkhidmatan yang tidak boleh dibeli melalui Pesanan Belian Rasmi atau pembekal tidak mempunyai kemudahan invois. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 5

6 3.3 Pendahuluan pelbagai yang boleh dibayar adalah sebanyak 100% daripada jumlah keseluruhan permohonan pendahuluan dengan berdasarkan anggaran mengikut perbelanjaan pada kertas kerja program/aktiviti yang telah diluluskan, tertakluk kepada perkara 3.2. Walau bagaimanapun pihak Bendahari berhak membundarkan jumlah permohonan ke nombor puluh yang terdekat. 3.4 Pendahuluan pelbagai BOLEH dibelanjakan untuk perbelanjaanperbelanjaan berikut : a) Pembelian barang atau peralatan yang tidak dikategorikan sebagai inventori atau aset yang diperlukan bagi sesuatu program/aktiviti, dan tidak sesuai/tidak praktikal untuk dibeli melalui Pesanan Belian Rasmi. b) Pembelian bahan/alatulis yang diperlukan segera dalam kuantiti yang kecil seperti pen, pensil dan seumpamanya. c) Pembayaran elaun gantian makan kepada pelajar yang menyertai program/aktiviti seperti yang telah diluluskan dalam kertas kerja yang dilampirkan. d) Pembayaran untuk pembelian minyak kenderaan Universiti dan bayaran tol yang digunakan bagi tujuan program/aktiviti berkenaan. e) Pembayaran honorarium kepada penceramah jemputan dari luar bagi program/aktiviti yang dilaksanakan atau bayaran saguhati kepada individu-individu luar seperti penduduk kampung yang terlibat dalam sesuatu program/aktiviti yang dilaksanakan. f) Pembayaran upahan untuk penunjuk arah bukan dari kalangan kakitangan UPSI bagi sesuatu program/aktiviti yang jalankan di kawasan luar pedalaman/hutan/bukit/gunung atau yang seumpamanya. g) Pembayaran yuran penyertaan kursus/seminar yang disertai oleh staf atau pelajar, sekiranya penganjur mensyaratkan bayaran yuran perlu dibuat secara tunai semasa permohonan. h) Pendahuluan pelbagai bagi perkara-perkara selain daripada yang dinyatakan di atas, hendaklah mendapat kelulusan Bendahari. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 6

7 3.5 Pendahuluan pelbagai TIDAK BOLEH dibelanjakan untuk perbelanjaan-perbelanjaan berikut : a) Tuntutan elaun perbatuan kenderaan atau pembelian minyak kenderaan (jika menggunakan kenderaan sendiri), bayaran tol, bayaran parkir, bayaran tambang, pembelian kad prabayar dan seumpamanya. b) Pembelian/perolehan barang atau perkhidmatan yang boleh dan praktikal diuruskan dengan menggunakan Pesanan Belian Rasmi seperti pembelian beg seminar, peralatan seminar, kertas dan sebagainya untuk kemudahan program/aktiviti. (Invois bagi perbelanjaan pakej penginapan di hotel dan perkhidmatan penyediaan makanan hendaklah dihantar terus ke Jabatan Bendahari untuk proses pembayaran tanpa dimasukkan dalam senarai permohonan pendahuluan pelbagai). c) Pembelian peralatan yang dikategorikan sebagai inventori dan aset. Inventori ialah barang atau peralatan mudah alih yang tidak luak yang melebihi RM tetapi kurang RM3, setiap satu dan mempunyai jangka hayat melebihi setahun. Aset ialah barang atau peralatan mudah alih yang tidak luak yang melebihi RM3, setiap satu dan mempunyai jangka hayat melebihi setahun. (Pembelian inventori/aset hendaklah dibuat melalui pesanan belian) d) Pembayaran elaun syarahan/tutorial/jurutunjuk sambilan, elaun lebih masa, elaun keraian dan seumpamanya kepada kakitangan universiti atau orang luar. e) Pembayaran elaun jurutunjuk sambilan, elaun skim khidmat pelajar dan seumpamanya kepada pelajar. f) Pembelian minuman keras, rokok dan seumpamanya yang mana tidak dibenarkan di dalam perbelanjaan Kerajaan, walau dengan apa cara sekalipun. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 7

8 3.6 Pendahuluan pelbagai yang baru TIDAK BOLEH diberikan sekiranya masih terdapat pendahuluan pelbagai terdahulu yang belum diselaraskan, kecuali dengan kelulusan Bendahari. 3.7 Setiap permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Bendahari dengan mengemukakan dokumen yang lengkap seperti berikut:- a) Borang Permohonan Pendahuluan (Lampiran 1) b) Salinan surat kelulusan bagi melaksanakan program/aktiviti c) Kertas kerja mengandungi maklumat lokasi program/aktiviti bakal dilaksanakan, tarikh mula dan tamat program/aktiviti, anggaran perbelanjaan dan pendapatan yang telah diluluskan serta peruntukan bagi membiayai program/aktiviti berkenaan d) Salinan surat penangguhan program/aktiviti (jika berkaitan) 4. HAD MINIMA PERMOHONAN PENDAHULUAN 4.1 Had minima permohonan pendahuluan pelbagai hendaklah mengikut had minima di bawah: a) Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 ke atas) = RM b) Kumpulan Sokongan (Gred 17 30) = RM c) Kumpulan Sokongan Bawahan ( Gred 1 16) = Tiada Had 4.2 Permohonan bagi jumlah yang kurang daripada had minima di atas tidak akan diluluskan. 5. PELARASAN PENDAHULUAN 5.1 Pelarasan Pendahuluan Pelbagai hendaklah dibuat menggunakan borang seperti berikut:- Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai (Lampiran 2) 5.2 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 30 hari selepas tarikh cek diterima/diambil. 5.3 Sekiranya sesuatu program/aktiviti memerlukan masa lebih daripada sebulan untuk diselesaikan, permohonan hendaklah dibuat secara berperingkat iaitu berdasarkan perbelanjaan yang perlu dan mampu dibuat di dalam tempoh sebulan dari tarikh cek. Pegawai boleh mengemukakan permohonan pendahuluan lain bagi jumlah yang akan digunakan untuk baki tempoh program/aktiviti yang seterusnya sehingga selesai. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 8

9 5.4 Sekiranya jumlah perbelanjaan kurang daripada jumlah pendahuluan yang diambil, baki pendahuluan hendaklah diserahkan secara tunai di kaunter Pejabat Am Bendahari dan resit perlu dikepilkan bersama dengan Borang Tuntutan Pelbagai. 5.5 Sekiranya jumlah perbelanjaan melebihi daripada jumlah pendahuluan yang diambil bagi pendahuluan pelbagai, sila potong mana yang berkenaan pada ruangan Pengakuan/Pengesahan, perkara (c) perlu atau tidak perlu dibayar dalam Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai. Sekiranya ruangan yang disediakan tidak diisi atau dibiarkan kosong, dianggap lebihan perbelanjaan ditanggung sendiri oleh staf berkenaan. 5.6 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai yang dikemukakan ke Jabatan Bendahari hendaklah dilengkapkan dengan dokumen berikut:- a) Salinan surat kelulusan bagi melaksanakan program/aktiviti b) Kertas kerja mengandungi maklumat lokasi program/aktiviti bakal dilaksanakan, tarikh mula dan tamat program/aktiviti, anggaran perbelanjaan dan pendapatan yang telah diluluskan serta peruntukan bagi membiayai program/aktiviti berkenaan c) Salinan surat penangguhan program/aktiviti (jika berkaitan) d) Surat Arahan (jika berkaitan) e) Resit-resit bayaran asal bagi perkara-perkara yang disenaraikan semasa permohonan pendahuluan dan disahkan oleh Ketua PTj/Pegawai Penyelaras program/aktiviti. (Resit-resit bayaran mestilah bertarikh kemudian daripada tarikh cek pendahuluan). f) Tandatangan penerima dalam Surat Perakuan Penerimaan Tunai oleh pelajar atau orang luar adalah tandatangan asal dan sah. g) Sekiranya gagal mengemukakan bukti bayaran yang asal atau sah, surat perakuan melalui Ketua PTj diperlukan. 5.7 Pemotongan gaji secara otomatis dengan jumlah penuh (lump sum) bagi pendahuluan pelbagai akan dibuat dalam kes-kes berikut : a) Sekiranya Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai tidak dikemukakan ke Jabatan Bendahari selepas 30 hari dari tarikh cek diterima berlalu ; [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 9

10 [Contoh : - Tarikh program/aktiviti ialah dari 08/05/2008 hingga 11/05/ Pendahuluan Pelbagai dibuat pada 20/04/2008 dan cek diterima/diambil pada 01/05/ Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai hendaklah dikemukakan ke Jabatan Bendahari pada atau sebelum 01/06/ Sekiranya sehingga 30/06/2008, Jabatan Bendahari tidak menerima Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai atau sebarang maklum balas, potongan gaji bulan Julai 2008 akan dibuat;] ATAU b) Sekiranya baki pendahuluan tidak diserahkan semasa mengemukakan Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai ke Jabatan Bendahari setelah dimaklumkan oleh pihak Bendahari; c) sekiranya program/aktiviti dibatalkan, atau staf tidak bertugas/menghadiri program/aktiviti; 5.8 resit-resit perbelanjaan bagi pembelian inventori/aset atau perkaraperkara yang tidak dibenarkan atau resit-resit bertarikh sebelum daripada tarikh cek pendahuluan, TIDAK BOLEH DIAMBILKIRA untuk menyelaraskan pendahuluan yang diambil. Jumlah wang bagi resit-resit yang tidak dibenarkan untuk pelarasan pendahuluan ini perlu dikembalikan serta-merta ke Jabatan Bendahari secara tunai sekaligus atau pemotongan gaji akan dibuat. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 10

11 Lampiran B PROSEDUR PERMOHONAN PENDAHULUAN PERJALANAN 1. SYARAT-SYARAT AM 1.1 Pendahuluan perjalanan boleh diberikan kepada staf UPSI yang berjawatan tetap dan staf berjawatan kontrak/sementara. Walau bagaimanapun, bagi staf yang berjawatan kontrak/sementara, mereka perlu mempunyai baki tempoh lantikan perkhidmatan tidak kurang daripada tiga (3) bulan Pendahuluan perjalanan tidak boleh dikeluarkan atas nama pelajar atau syarikat/agensi luar atau individu dari syarikat/agensi luar. 1.3 Permohonan pendahuluan perjalanan hendaklah dikemukakan sekurang-kurang tujuh (7) hari sebelum tarikh cek diperlukan atau tarikh perjalanan akan dibuat. 1.4 Pendahuluan perjalanan tidak akan dikeluarkan sekiranya perjalanan telah dibuat dan sekiranya perjalanan dibatalkan atau ditunda melebihi satu (1) bulan, wang pendahuluan yang diambil hendaklah dikembalikan dengan serta-merta. 2. KADAR-KADAR KELAYAKAN PERMOHONAN 2.1 Pendahuluan perjalanan yang diberikan adalah berdasarkan kelayakan elaun makan dan penginapan (bayaran sewa hotel/lojing) bagi tempoh menjalankan tugas rasmi atau berkursus di luar stesen sahaja mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh Pekeliling-pekeliling Perbendaharaan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa. 2.2 Sekiranya bertugas/berkursus di dalam negeri, pendahuluan perjalanan yang boleh dibayar adalah sebanyak 90% daripada jumlah keseluruhan permohonan pendahuluan dan sekiranya bertugas/berkursus di luar negara, pendahuluan perjalanan yang boleh dibayar adalah sebanyak 100% daripada jumlah keseluruhan permohonan pendahuluan. Walau bagaimanapun pihak Bendahari berhak membundarkan jumlah permohonan ke nombor puluh atau ratus yang terdekat. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 11

12 3. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PENDAHULUAN PERJALANAN 3.1 Pendahuluan perjalanan TIDAK BOLEH diberikan untuk perbelanjaan elaun perjalanan atau pembelian minyak kenderaan (jika menggunakan kenderaan sendiri), bayaran tol, bayaran parkir, bayaran tambang dan seumpamanya. 3.2 Pendahuluan perjalanan TIDAK BOLEH diberikan sekiranya masih terdapat pendahuluan perjalanan terdahulu yang belum diselaraskan. 3.3 Setiap permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Bendahari dengan mengemukakan dokumen yang lengkap seperti berikut:- a) Borang Permohonan Pendahuluan (Lampiran 1) b) Surat panggilan mesyuarat atau kursus/seminar/persidangan atau seumpamanya c) Borang Permohonan Menghadiri Persidangan/Seminar/Bengkel Di Dalam Dan Luar Negara Kelulusan TNC(A&A) (jika berkaitan) d) Surat Kebenaran Khas Perjalanan Keluar Negara (jika berkaitan) e) Surat Arahan Kerja (jika berkaitan) 3.4 Sekiranya bertugas rasmi/berkursus di luar negara, pemberian pendahuluan perjalanan TIDAK BOLEH dianggap sebagai satu kelulusan bagi membuat perjalanan ke luar negara. 4. HAD MINIMA PERMOHONAN PENDAHULUAN 4.1 Had minima permohonan pendahuluan perjalanan hendaklah mengikut had minima di bawah: a) Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Gred 41 ke atas) = RM b) Kumpulan Sokongan (Gred 17 30) = RM c) Kumpulan Sokongan Bawahan ( Gred 1 16) = Tiada Had 4.2 Permohonan bagi jumlah yang kurang daripada had minima di atas tidak akan diluluskan. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 12

13 5. PELARASAN PENDAHULUAN 5.1 Pelarasan Pendahuluan Perjalanan hendaklah dibuat menggunakan borang seperti berikut:- Borang Pelarasan Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri (Lampiran 3); atau Borang Tuntutan Perjalanan Ke Luar Negara (Lampiran 4), mana yang berkaitan mengikut pendahuluan perjalanan 5.2 Borang Tuntutan Perjalanan hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 10 haribulan pada bulan berikutnya selepas perjalanan selesai dibuat. 5.3 Sekiranya perjalanan belum selesai pada 10 haribulan di dalam sesuatu bulan, pelarasan hendaklah dibuat pada atau sebelum 10 haribulan pada bulan berikutnya. 5.4 Sekiranya jumlah perbelanjaan kurang daripada jumlah pendahuluan yang diambil, baki pendahuluan hendaklah diserahkan secara tunai di kaunter Pejabat Am Bendahari dan resit perlu dikepilkan bersama dengan Borang Tuntutan Perjalanan. 5.5 Sekiranya jumlah perjalanan melebihi daripada jumlah pendahuluan yang diambil bagi pendahuluan perjalanan, staf perlu mengisi lebihan perbelanjaan pada ruangan yang disediakan pada Borang Tuntutan Perjalanan. 5.6 Borang Tuntutan Perjalanan bagi maksud melaraskan pendahuluan perjalanan yang diambil hendaklah dilengkapkan dengan dokumen berikut ke Jabatan ini: a ) Surat panggilan mesyuarat atau kursus/seminar/persidangan atau seumpamanya b ) Borang Permohonan Menghadiri Persidangan/Seminar/Bengkel Di Dalam Dan Luar Negara Kelulusan TNC(A&A) (jika berkaitan) c ) Surat Kebenaran Khas Perjalanan Keluar Negara (jika berkaitan) d ) Surat Arahan Kerja (jika berkaitan) e ) Resit-resit bayaran seperti resit hotel, resit parkir, resit penggunaan telefon/faksmili untuk kegunaan rasmi, resit tol yang asal dan sah Sekiranya gagal mengemukakan bukti bayaran yang asal atau sah, surat perakuan melalui Ketua PTj diperlukan f ) Tarikh resit adalah dalam tempoh bertugas/berkursus [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 13

14 5.7 Pemotongan gaji secara otomatis akan dibuat bagi mengutip jumlah penuh (lump sum) pendahuluan perjalanan dalam kes-kes berikut : a) Sekiranya Borang Tuntutan Perjalanan tidak dikemukakan ke Jabatan Bendahari selepas 10 haribulan pada bulan berikutnya perjalanan selesai dibuat; [Contoh : - Tarikh bertugas rasmi/berkursus di luar stesen ialah dari 08/05/2008 hingga 11/05/ Pendahuluan Perjalanan dibuat pada 01/05/ Borang Tuntutan Perjalanan hendaklah dikemukakan ke Jabatan Bendahari pada atau sebelum 10/06/ Sekiranya sehingga 31/06/2008, Jabatan Bendahari tidak menerima Borang Tuntutan Perjalanan atau sebarang maklum balas, potongan gaji bulan Julai 2008 akan dibuat]. b) sekiranya baki pendahuluan tidak diserahkan semasa mengemukakan Borang Tuntutan Perjalanan ke Jabatan Bendahari atau setelah dimaklumkan oleh pihak Bendahari; atau c) sekiranya arahan bertugas rasmi/berkursus dibatalkan, staf tidak bertugas/menghadiri kursus atau perjalanan ke luar negara tidak diluluskan. 5.8 Sekiranya peraturan di atas tidak dipatuhi, Jabatan ini berhak untuk menuntut balik wang pendahuluan yang telah diberikan kepada pegawai melalui potongan gaji sekaligus dalam tahun kewangan yang sama. [PB 1/2008 : 4 APRIL 2008] 14

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI 1.0 PENDAHULUAN Staf yang ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu projek atau aktiviti yang diluluskan oleh UiTM, boleh memohon pendahuluan pelbagai untuk membeli barang/perkhidmatan bagi menjayakan atau

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua Bahagian / Unit

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mac 2007 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UPSI/BEN/B/597 6 MEI 2008 29 JAMADILAKHIR 1429 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Pendidikan Sultan Idris Tuan/Puan PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2008 KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GARIS PANDUAN TEMPAHAN TIKET PENERBANGAN

GARIS PANDUAN GARIS PANDUAN TEMPAHAN TIKET PENERBANGAN GARIS PANDUAN JABATAN BENDAHARI GARIS PANDUAN TEMPAHAN TIKET PENERBANGAN UPSI (ISO)/BEN/P05/GP01 DISEDIAKAN OLEH : DILULUSKAN OLEH : NAMA : ROHAYU BINTI WAN GHAZALI NAMA : KHADIJAH BINTI HAMDAN JAWATAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 GARIS PANDUAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR

UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 GARIS PANDUAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR BEN-PKL(14/2008)D UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR Rujukan Kami : UniMAP/PEND/101/2-6 (7 ) Tarikh : 2 APRIL 2012 PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 4 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI TENAGA PENGAJAR SAMBILAN STAF BUKAN AKADEMIK UNIMAP DAN PIHAK LUAR (PENJAWAT

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI DOKUMEN/SEMAKAN YANG PERLU DIBUAT

JABATAN BENDAHARI DOKUMEN/SEMAKAN YANG PERLU DIBUAT JABATAN BENDAHARI SENARAI SEMAK BORANG BAYARAN SAGUHATI KEPADA PEMERIKSA LUAR / PROFESOR PELAWAT / PENASIHAT LUAR / PAKAR RUJUK BAGI PROGRAM AKADEMIK / MENGHADIRI MESYUARAT DI UPSI BIL DOKUMEN/SEMAKAN

Lebih terperinci

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN 9.1 Pendahuluan 9.1.1 Perbelanjaan yang hendak dibayar perlu dipatuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi melaksanakan pembayaran

Lebih terperinci

Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses.

Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses. JABATAN BENDAHARI SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 Tahun 2014 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 Tahun 2014 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(04) Tarikh : 23 April 2014 Bersamaan : 23 Jamadilakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses.

Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses. JABATAN BENDAHARI SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Sila pastikan perkara di bawah dipatuhi sebelum permohonan tuntutan perjalanan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari untuk diproses.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/( 16 ) 05 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Assalamualaikum wrt. wbt. YH Prof. Dato/YBhg. Prof/Prof Madya/Tuan/Puan, KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkara-perkara berkaitan dengan pembiayaan Latihan Luar Kampus. 2. Takrifan i. Jenis

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkaraperkara berkaitan dengan pembiayaan Latihan Luar Kampus. 2. Takrifan i. Jenis

Lebih terperinci

R2001 PENGURUSAN ORGANISASI

R2001 PENGURUSAN ORGANISASI R2001 PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN KEWANGAN Kewangan merupakan faktor utama dan pemangkin yang dapat menggerakkan persatuan dengan lebih aktif dan lancar. Persatuan yang ditubuhkan seharusnya mengendali

Lebih terperinci

KUiTTHO.PB/10.12/04 Jld II (13 ) Tarikh: 29 September 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 06 / 2006

KUiTTHO.PB/10.12/04 Jld II (13 ) Tarikh: 29 September 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 06 / 2006 PEJABAT BENDAHARI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO.PB/10.12/04 Jld II (13 ) Tarikh: 29 September 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 06 / 2006 Semua Pengurus Bahagian Kolej Universiti Teknologi

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 UMP.BEND.10.12/3/07 (5) 27 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1 GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR KOD PROGRAM KUMPULAN KOD KURSUS NAMA AKTIVITI

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (Diisi sebanyak 2 salinan) UPSI/BEN/APK/B-01 BAHAGIAN I : ( Diisi oleh pemohon) 1. Nama Penuh (Huruf Besar)...

Lebih terperinci

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN 10.1 Pendahuluan 10.1.1 Pejabat Bendahari bertanggungjawab memastikan sistem pembayaran gaji adalah teratur, sempurna dan dibayar mengikut segala peraturan yang sedia ada dan tepat

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI/ HONORORIUM KEPADA PENCERAMAH/ FASILITATOR

Lebih terperinci

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) No. Rujukan : UTeM.03.04.01/100-3/3/1 Jld.7 (1) PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) Pejabat Bendahari 10 Mac 2017 Disalinkan kepada: Naib

Lebih terperinci

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. 2.0 TERMINOLOGI DAN GLOSARI KP : Ketua Projek/Penyelidik

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci

UTHM/PB/100-6/4Jld 3 ( 9 ) Tarikh: 26 September 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2017 PENGISIAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI SECARA ATAS TALIAN

UTHM/PB/100-6/4Jld 3 ( 9 ) Tarikh: 26 September 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2017 PENGISIAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI SECARA ATAS TALIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM/PB/100-6/4Jld 3 ( 9 ) Tarikh: 26 September 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2017 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.Prof/Tuan/Puan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN PAKAIAN KESELAMATAN STAF UNIVERSITI

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN PAKAIAN KESELAMATAN STAF UNIVERSITI Rujukan Kami : UPM/PEND. 5.1 Tarikh : 26 Oktober 2009 PEKELILING AM PENDAFTAR BILANGAN 3 TAHUN 2009 GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN PAKAIAN KESELAMATAN STAF UNIVERSITI Tujuan 1. Pekeliling

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014 DASAR BAHARU BERKAITAN STAF CUTI BELAJAR YANG MASIH BELUM MENYELESAIKAN PENGAJIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN. (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau

GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN. (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau GARIS PANDUAN PELANTIKAN FELO KOLEJ KEDIAMAN 1. Syarat kelayakan pemohon: (1) Kakitangan Pengurusan dan Profesional Universiti Malaya yang berjawatan tetap atau kontrak; atau (2) Kakitangan Akademik Universiti

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA

PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA PANDUAN PERMOHONAN PEMBENTANGAN KERTAS PENYELIDIKAN DI LUAR NEGARA BAGI SEMINAR PERINGKAT ANTARABANGSA 1.0 PENGENALAN Panduan ini menjelaskan syarat, kriteria dan prosedur permohonan menghadiri persidangan

Lebih terperinci

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016

Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj)

Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) Garis Panduan Permohonan Mengelola Latihan Akademik oleh Pusat Tanggungjawab (PTj) 1. Tujuan Garis panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai skop dan perkaraperkara berkaitan dengan pengelolaan

Lebih terperinci

PELAKSANAAN CUKAI BARANGAN PERKHIDMATAN (CBP/GST) DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PELAKSANAAN CUKAI BARANGAN PERKHIDMATAN (CBP/GST) DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Jabatan Bendahari PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2015 Bursar s Office Ruj : UKM BEN/224/8 Jld IX Tarikh : 25 Mac 2015 Dekan/Pengarah/Ketua Fakulti/ Pusat/ Bahagian/ Jabatan/ Unit Universiti Kebangsaan Malaysia,

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAYARAN DISEDIAKAN OLEH NOR HANIZAN KHALID TIMBALAN BENDAHARI KANAN BAHAGIAN GAJI DAN KEWANGAN STAF **************************************

PENGURUSAN BAYARAN DISEDIAKAN OLEH NOR HANIZAN KHALID TIMBALAN BENDAHARI KANAN BAHAGIAN GAJI DAN KEWANGAN STAF ************************************** PENGURUSAN BAYARAN DISEDIAKAN OLEH NOR HANIZAN KHALID TIMBALAN BENDAHARI KANAN BAHAGIAN GAJI DAN KEWANGAN STAF ************************************** PENGURUSAN BAYARAN TUJUAN Bayaran dibuat dengan teratur

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 BEN-PKL(1/2009)D UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM

1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM 1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM Akaun Amanah Dana Kecemerlangan Akademik UiTM ditubuhkan pada 3 Disember 2007 dengan tujuan murni untuk merealisasikan impian universiti

Lebih terperinci

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 JB.SPB.G.2/2015 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2015 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 TUJUAN

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI 1 JULAI 2010 Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia 81310

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR BEND 001 SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Bil Dokumen/ semakan yang perlu dibuat Tandakan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/01/2015 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 (11 ) Tarikh: 6 April 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 (11 ) Tarikh: 6 April 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 (11 ) Tarikh: 6 April 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN

GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN 1 GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN Universiti boleh melantik pegawai baru serta menaikkan pangkat pegawai-pegawainya mengikut skim perkhidmatan dan tangga gaji yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa.

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/ attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf akademik

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG

Universiti Malaysia PAHANG Jabatan Pendaftar Registry Lebuhraya Tun Razak, 26300 Gambang, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Tel: (+609) 549 2512 Faks/Fax: (+609) 549 9181 Web: www.ump.edu.my Universiti Malaysia PAHANG RUJ. KAMI (OUR

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

POLISI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

POLISI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA POLISI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1.0 TUJUAN 1.1 Polisi ini merupakan garis panduan pelaksanaan kemudahan alat komunikasi mudah alih di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Lebih terperinci

PINDAAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN TENAGA PELAWAT AKADEMIK KE UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKIM TENAGA PELAWAT AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PINDAAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN TENAGA PELAWAT AKADEMIK KE UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKIM TENAGA PELAWAT AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PINDAAN GARIS PANDUAN PELANTIKAN TENAGA PELAWAT AKADEMIK KE UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKIM TENAGA PELAWAT AKADEMIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1. TUJUAN Skim ini dinamakan Skim Tenaga Akademik Pelawat

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh: (Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam Disediakan Oleh: Jawatankuasa Penaja Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Universiti Selangor Kampus

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4

KANDUNGAN. 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi Definisi Latihan Industri Objektif Khusus. 4 KANDUNGAN 1.0 Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi 4 2.0 Definisi Latihan Industri 4 3.0 Objektif Khusus. 4 4.0 Peranan Dan Tanggungjawab Pelajar Semasa Menjalani Latihan Industri.. 5 5.0

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (Dis. 2016) Bahagian Hal Ehwal Akademik RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN KOD PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/ attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf bukan

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 (1) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 (1) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 (1) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari

BAB 11 PINJAMAN Berikut adalah pihak berkuasa melulus mengikut kategori: 2) Pinjaman Komputer Bendahari BAB 11 PINJAMAN 11.1 Pendahuluan 11.1.1 Universiti menawarkan dua jenis pinjaman kepada semua pegawai yang berkelayakan bagi tujuan memberi kemudahan kepada pegawai. Terdapat dua jenis pinjaman yang ditawarkan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Ruj. Kami Ruj. Tuan Tarikh : Diisi oleh Pemegang Akaun/Ketua Projek : Kosongkan : kosongkan Bendahari Universiti Malaysia Sabah. Melalui: (Nama Dekan Dan Nama SPIU) (Tandatangan

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK Bagaimanakah cara untuk memohon jawatan akademik di UPSI? J : Secara online, www.upsi.edu.my. Apakah kelayakan

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2017 1 GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2015

JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2015 JABATAN BENDAHARI UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2015 GARIS PANDUAN TABUNG PENJANAAN PENDAPATAN (ENTERPRISE) PTJ (PUSAT TANGGUNGJAWAB) UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 BEN-SPKL( 09 /2007)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein

Lebih terperinci

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014 Jabatan Pendaftar Department Of Registrar Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014 Bendahari Ketua Pustakawan Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah PPUKM Dekan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 BEN-SPKL(1/2015)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci