Takwa dan Menjaga Lisan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Takwa dan Menjaga Lisan"

Transkripsi

1 Takwa dan Menjaga Lisan Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????: (?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) [???????:102]?????????????????????????????: (??????????????????????????????????????????????????????????????????*??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) [???????:70-71]? (??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) [?????:18]? Ibadallah, Sungguh Allah memerintahkan semua manusia, dari yang pertama hingga yang terakhir agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah Ta ala berfirman, (?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. (QS:An-Nisaa Ayat: 131). Dan Allah? berfirman, (????????????????????????????????????????????????????????????????????????) Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. (QS:An-Nisaa Ayat: 1). Dan Allah memerintahkan orang-orang mukmin secara khusus. Sebagaimana dalam ayat yang 1 / 11

2 sering Anda dengar. Allah juga memerintahkan Nabi? dengan perintah yang sama. (???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS:Al-Ahzab Ayat: 1). Allah memerintahkan agar bertakwa kepada manusia, secara keseluruhan maupun individu. Semua orang wajib bertakwa kepada Allah Ta ala. Dia menyatakan bahwa takwa adalah sebaikbaik bekal akhirat. Allah Ta ala berfirman, (????????????????????????????????????????????) Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. (QS:Al-Baqarah Ayat: 197). Takwa adalah suatu kata yang mencakup seluruh kebaikan. Baik yang berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan dan niat. Mencakup semua amalan seorang hamba, baik yang zahir maupun yang batin. Wajib bagi hambar tersebut untuk bertakwa kepada Allah dengan menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan. Bertakwa kepada-nya. Beribadah kepada-nya seolah-olah Anda melihatn-nya. Jika Anda tidak mampu melakukan hal itu, yakinlah Allah melihat semua gerakgerik Anda. Pergabuslah amalan dan bertakwalah kepada Allah dalam setiap keadaan. Nabi? bersabda,??????????????????????????? Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwa kepada Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Baik saat senang maupun susah. Para ulama salaf memiliki definisi yang berbeda tatkala mengartikan takwa. Tapi intinya sama, yaitu melaksanakan perintah-nya dengan berharap pahala dari-nya. Dan meninggalkan yang diharamkan karena takut akan siksa-nya. Allah Ta ala berfirman, (????????????????????????????????????????????????????????) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-nya. (QS:Ali Imran Ayat: 102). Ulama salaf mengatakan, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-nya maksudnya adalah menaati-nya dan tidak memaksiati-nyya. Mengingat-Nya dan tidak melupakan- 2 / 11

3 Nya. Mensyukuri-Nya bukan mengkufuri-nya. Inilah makna sebenar-benar takwa. Tidak diragukan lagi, manusia ini berpeluang besar untuk salah dan menyelisihi perintah Allah. Oleh karena itu, tatkala turun firman Allah: (????????????????????????????????????????????????????????) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-nya. (QS:Ali Imran Ayat: 102). Para sahabat merasa berat. Mereka berkata, Siapa di antara kita yang bisa demikian? Siapa di antara kita yang bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Yang tidak berbuat salah dan menyelisihi perintah. Dan yang tidak melakukan kelalaian. Kemudian Allah turunkan firman-nya, (?????????????????????????????????) Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (QS:At-Taghaabun Ayat: 16). Untuk menafsirkan firman-nya: (??????????????) sebenar-benar takwa. Siapa yang bertakwa sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. (????????????????????????????????????????) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS:Al-Baqarah Ayat: 286). (?????????????????????????????????????????????????) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. (QS:Al- Baqarah Ayat: 286). Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan usaha kemampuannya, maka dia telah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini adalah kemudahan dari Allah untuk hamba-hamba-nya. 3 / 11

4 Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu mengatakan, Takwa adalah takut kepada Allah al-jalil. Beramal dengan wahyu at-tanzil. Dan beramal untuk persiapan ar-rahil (akhirat). Siapa yang berbuata demikian, dia telah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah Ta ala berfirman, (????????????????????????????????????????????) Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. (QS:Al-Baqarah Ayat: 197). Orang yang berbahagia bukanlah mereka yang mengumpulkan harta yang banyak. Tapi orang yang berbahagia adalah mereka yang bertakwa. Mereka telah berbekal dengan sebaik-baik bekal. Hendaknya yang menjadi syiar seorang mukmin selalu dan selau adalah bertakwa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian. Senantiasa bertakwa kepada Allah. Meninggalkan yang Dia larang dan mengerjakan apa yang diperintahkan-nya. Memperbanyak taubat dan istighfar dari kesalahan dan kekurangan yang ia lakukan. Inilah takwa kepada Allah Ta ala. Hendaknya seorang muslim merasakan yang demikian dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dan apabila dikatakan keapdanya, bertakwalah kepada Allah, maka ia segera merasa takut kepada Allah. Inilah yang namanya ketakwaan. Adapun orang yang celaka, ia akan menentang. Sebagaimana firman Allah Ta ala, (??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. (QS:Al- Baqarah Ayat: 206). Wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah. Menjaga perintah Allah dalam hak-hak- Nya. Dan menjaga perintah Allah dalam menunaikan hak-hak untuk dirinya sendiri. Nabi? bersabda,??????????????????????????????? Katakanlah yang benar, walaupun atas dirimu sendiri. Dan bertakwa kepada Allah dalam menunaikan hak-hak orang lain. seperti firman Allah?, (????????????????????????????????????????????????????????????????????????) Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah 4 / 11

5 kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. (QS:Al-An'am Ayat: 152). Bertakwalah kepada Allah. janganlah Anda berucap kecuali dengan ucapan yang benar dan baik. Jauhilah ucapan dusta. Jauhilah ghibah. Jauhilah namimah. Jauhilah mencela. Perbanyaklah dzikir kepada Allah?. Perbanyaklah bertaubat dalam setiap keadaan. Bertakwalah Anda apabila Anda memegang jabatan yang mengurusi banyak kepentingan orang. (?????????????????????????????????????????????????????????????????) Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. (QS:Al-Maidah Ayat: 49). Berhukumlah dengan hokum yang Allah turunkan. Baik orang-orang ridha ataupun tidak. Jika orang-orang tidak suka, maka Allah meridhai apa yang Anda lakukan. Memerintahlah dengan bimbingan Alquran dan Sunnah Rasulullah?. Apabila terjadi perpecahan, perselisihan, dan ketegangan, janganlah berbicara kecuali yang baikbaik saja. Arahkan orang-orang pada sesuatu yang memperbaiki keadaan mereka. Jangan Anda malah menjadi pengobar fitnah dengan ucapan dan provokasi seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Sebagian orang, khususnya di kalangan munafik yang terdapat penyakit di hati mereka, apabila terjadi fitnah, mereka malah memprovokasi dan mengobarkan fitnah tersebut. Mereka membangkitkan fitnah yang awalnya dalam keadaan tertidur. Wajib bagi kaum muslimin secara umum, ulama dan penuntut ilmu secara khusus, ambil peranan apabila keadaan ini terjadi. Mereka harus berkata yang adil. Mengatakan kebenaran agar masyarakat tenang dan kembali pada kebaikan. Mereka harus mengingatkan masyarakat dari keburukan. Dan menahan masyarakat untuk mengobarkan fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan antara pemimpin dan rakyatnya. Wajib bagi kaum muslimin dalam keadaan demikian agar teguh dan bertakwa. Memegang nilainilai kebaikan. Menyeru masyarakat untuk tenang dan bersikap lunak. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, rusaknya kehormatan, dan hilangnya harta. Wajib bagi kaum muslimin untuk memadamkan api fitnah dengan kemampuan yang ia miliki. Inilah peranan kaum muslimin dalam masyarakat mereka. mereka juga harus memperbaiki hubungan orang-orang yang berselisih secara individu maupun kolektif. (?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang 5 / 11

6 yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS:An-Nisaa Ayat: 114). Pada zaman fitnah seperti sekarang ini, wajib bagi kita semua untuk bersikap tenang dan menangkan orang-orang di sekitar kita. Apa yang terjadi pada negara-negara tetangga (Arab Spring) adalah buah dari buruknya ucapan, provokasi yang tidak bertanggung jawab. Khususnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Mereka malah memprovokasi sehingga terjadilah kekacauan dan kerusakan. Kepentingan-kepentingan rusak. Ini adalah perbuatan buruk dan setan sangat suka berada di belakangnya. (????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) Tidakkah kamu lihat, bahwasanya Kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? (QS:Maryam Ayat: 83). Wajib bagi seorang muslim, apabila terjadi pada masayarakat muslim atau pada individu di antara mereka kesalah-pahaman, seorang muslim harus berusaha meng-islahkannya. Sampai-sampai pada level cekcok suami istri. Jika seorang muslim mampu memperbaiki hubungan suami-istri yang renggang karena terjadi cekcok dan pertikaian rumah tangga, maka ia lakukan hal itu. agar rumah tangga kembali tenang dan bahagia. Demikian juga apabila terjadi kesalah-pahaman dalam rumah tangga, perbaikilah keaadaan mereka. Seorang muslim wajib bertakwa kepada Allah dengan kadar maksimal kemampuan dia.???????????????????????? (????????????????????????????????????????????????????????????????*???????????????????????????????????*???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) [????:62-64] Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. (QS:Yunus Ayat: 62-64).??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. 6 / 11

7 Khutbah Kedua:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????? Syarat kedua setelah takwa adalah firman Allah Ta ala, Bagi setiap muslim wajib takut kalau lisannya melenceng. Muadz bin Jabal radhiallahu anhu berkata kepada Rasulullah?,?????????????????????????????????????????????????????? : «???????????????????????????!???????????????????????????????????????????????????????????? :????????????????????????????????????????????????» Wahai Nabiyullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita katakan? Beliau? bersabda, Mudah-mudahan Allah menyayangi ibumu, wahai Mu adz! Bukanlah manusia terjungkir di neraka di atas wajah mereka -atau beliau bersabda: di atas hidung mereka- melainkan dengan sebab lisan mereka. Oleh karena itu, Allah? berfirman, Seseorang pasti mengeluarkan ucapan, tapi seorang muslim adalah orang yang benar ucapannya. Perkataan yang benar adalah ucapan yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain. dan yang 7 / 11

8 terbaik bagi seseorang adalah ucapan yang mengingatkan kepada Allah. disebutkan dalam tafsir ayat: Adalah ucapan laa ilaaha illallaah. Hendaknya seorang muslim memperbanyak mengucapkan kalimat ini. Dan memperbanyak pujian kepada Allah Ta ala. Termasuk perintah mengucapkan ucapan yang benar adalah tidak mengucapkan perkataan yang dilarang. Dan ucapan yang dilarang ini juga banyak. Bahaya yang ditimbulkan dari ucapan yang tidak benar ini banyak sekali. Kadang bisa memicu peperangan, pertumpahan darah, rusaknya keamanan. Semua itu terjadi karena ucapan yang tidak benar. Kalimat-kalimat yang provokatif. Kalimat-kalimat buruk yang merusak hubungan pemerintah dengan rakyat. Dan antara individu masyarakat. Bukankah pertumpahan darah, tercabik-cabiknya kehormatan, dan disia-siakannya harta itu disebabkan oleh ucapan yang buruk, yang tidak benar? Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah dalam menjaga diri kita sendiri. Kemudian Allah Ta ala menjelaskan buah dari kedua sifat ini. (???????????????????????????????????????) Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (QS:Al-Ahzab Ayat: 70). Allah jelaskan buahnya dalam ayat berikutnya, (??????????????????????????????????????????????????????) Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. (QS:Al-Ahzab Ayat: 71). Karena MANusia sering bahkan banyak terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Apabila ia mengucapkan kalimat yang benar berupa dzikir kepada Allah, istighfar, tasbih, tahlil, taubat, dan ucapan-ucapan yang baik kepada sesama manusia, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. 8 / 11

9 (???????????????????????????) Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. (QS:Al-Ahzab Ayat: 71). Adapun orang-orang yang tidak benar ucapannya, Allah tidak memperbaiki amalan mereka. sebagaimana firman Allah Ta ala, (??????????????????????????????????????????) Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. (QS:Yunus Ayat: 81). Ucapan yang tidak benar, akan merusak dan membinasakan seseorang dan masyarakat. Karena itu, wajib bagi setiap individu menjaga lisannya. Berkata dengan perkataan yang baik. Jika ia tidak perlu mengucapkan sesuatu, maka lebih baik dia diam. Rasulullah? bersabda,????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendakalah dia berkata yang baik atau diam. Jika seseorang diam, dia akan selamat. Namun jika ia berbicara, maka ia ditawan oleh ucapannya. Kecuali jika dia bertaubat kepada Allah. jika ucapannya merugikan seseorang, wajib baginya meminta maaf atas apa yang ia ucapkan. Jika tidak, ia akan mendapatkan balasannya di hari kiamat kelak. Wajib bagi kita bertakwa kepada Allah. (???????????????????????????) Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. (QS:Al-Ahzab Ayat: 71). Jika Anda memperbagus ucapan Anda kepada manusia dengan ucapan yang benar, sesungguhnya Allah akan memperbaiki amalan Anda. Ini balasan pertama. Balasan kedua adalah: (???????????????????????????) mengampuni bagimu dosa-dosamu. (QS:Al-Ahzab Ayat: 71). Ini adalah keutamaan yang besar. Allah mengampuni dosa-dosa Anda apabila Anda bertakwa dan mengucapkan ucapan yang benar. Allah ampuni kesalahan yang telah Anda lakukan. Ini adalah janji dari Allah. Dan Allah tidak menyelisihi janji-nya. Ayyuhal muslimun, 9 / 11

10 Hendaknya Anda menjadikan ayat-ayat seperti ini dan ayat-ayat serupa menjadi jalan yang Anda titi. Menjadi parameter untuk memerankan hubungan Anda dengan Allah dan kepada sesama manusia. Wajib bagi setiap muslim bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Sampai-sampai apabila ia hendak wafat dan memberi wasiat, seorang muslim harus adil dalam wasiatnya. (????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS:An-Nisaa Ayat: 9). Dalam wasiat, seseorang harus adil. Tidak boleh bersikap zhalim dalam wasiat. Terdapat sebuah atsar, ada seseorang yang baik amalannya. Saat kematian telah dekat, ia berbuat zhalim dengan wasiatnya, maka ia dimasukkan ke neraka. Seorang muslim harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Selalu berkata dengan perkataan yang benar. Dan berhati-hati dari tergelincirnya lisan. Seorang itu binasa dengan ketergelinciran lisannya. Dan seseorang tidak binasa gara-gara orang lain yang tergelincir. Lisannya tergelincir, namun kepalanyalah yang bisa hilang. Oleh karena itu, jagalah lisan Anda. Karena lisan ini adalah ular yang berbisa. Senantiasa dan selalu ingatlah firman Allah Ta ala, Selalu dan selalu..?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) [???????:56].???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 / 11

11 Powered by TCPDF ( Khotbah Jumat????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????? (????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????*??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) [?????:90-91]??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Diterjemahkan dari khotbah Jumat Syaikh Shalih al-fauzan Judul Asli : Ma'na Taqwallah Subhanahu wa Ta'ala wa Tsamaratuha Penerjemah: Tim KHotbahJumat.com Artikel 11 / 11

Macam-Macam Dosa dan Maksiat

Macam-Macam Dosa dan Maksiat Macam-Macam Dosa dan Maksiat Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:????????????????

Lebih terperinci

Gunakan Lisan Untuk Kebaikan

Gunakan Lisan Untuk Kebaikan Gunakan Lisan Untuk Kebaikan Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Perintah Pertama di Dalam Alquran

Perintah Pertama di Dalam Alquran Perintah Pertama di Dalam Alquran Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Muhasabah dan Muraqabah, Jalan Menuju Takwa

Muhasabah dan Muraqabah, Jalan Menuju Takwa Muhasabah dan Muraqabah, Jalan Menuju Takwa Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????..???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Berpegang Teguh dengan Alquran dan Sunnah

Berpegang Teguh dengan Alquran dan Sunnah Berpegang Teguh dengan Alquran dan Sunnah Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????

Lebih terperinci

??????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Hakikat Ibadah Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Kewajiban Menunaikan Amanah

Kewajiban Menunaikan Amanah Kewajiban Menunaikan Amanah Khutbah Jumat ini menerangkan tentang wajibnya menunaikan amanah yang telah dibebankan kepada kita serta ancaman bagi orang-orang menyia-nyiakan amanah, sebagaimana yang telah

Lebih terperinci

??????????????????????????????????????????????? :????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

??????????????????????????????????????????????? :????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Pentingnya Kesabaran Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Berhati-Hati Dalam Menjawab Permasalahan Agama

Berhati-Hati Dalam Menjawab Permasalahan Agama Berhati-Hati Dalam Menjawab Permasalahan Agama Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????: (????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Motivasi Untuk Bertaubat

Motivasi Untuk Bertaubat Motivasi Untuk Bertaubat Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya

Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya Beribadah Kepada Allah Dengan Mentauhidkannya Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Takwa dan Keutamaannya

Takwa dan Keutamaannya Takwa dan Keutamaannya Khutbah Jumat berikut ini menjelaskan tentang hakikat dan keutamaan takwa. Sebab, takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta ala dan Rasul-Nya yang harus dipahami maksudnya dan

Lebih terperinci

Melanggengkan Ketaatan Pasca Ramadhan

Melanggengkan Ketaatan Pasca Ramadhan Melanggengkan Ketaatan Pasca Ramadhan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Memohon Agar Tidak Sesat dan Menyesatkan

Memohon Agar Tidak Sesat dan Menyesatkan Memohon Agar Tidak Sesat dan Menyesatkan Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????

Lebih terperinci

Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan

Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Isilah 10 Hari Awal Dzul Hijjah dengan Ketaatan Khutbah Pertama???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Persiapan Menuju Hari Akhir

Persiapan Menuju Hari Akhir Persiapan Menuju Hari Akhir Khutbah Jumat berikut ini berisi nasihat kepada kaum muslimin untuk senantiasa mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Surga sebagai balasan bagi

Lebih terperinci

Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh

Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh Al-Wadud Yang Maha Mencintai Hamba-Hamba-Nya Yang Shaleh Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:???????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Kejahatan Mengolok-olok Allah, Syariat-Nya, dan Rasul-Nya

Kejahatan Mengolok-olok Allah, Syariat-Nya, dan Rasul-Nya Kejahatan Mengolok-olok Allah, Syariat-Nya, dan Rasul-Nya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Istiqomah. Khutbah Pertama:

Istiqomah. Khutbah Pertama: Istiqomah Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????..???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Keutamaan Bulan Ramadhan

Keutamaan Bulan Ramadhan Keutamaan Bulan Ramadhan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Motivasi Agar Istiqomah

Motivasi Agar Istiqomah Motivasi Agar Istiqomah Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Kedudukan Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim

Kedudukan Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim Kedudukan Tauhid Dalam Kehidupan Seorang Muslim Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Jadilah Pembuka Pintu Kebaikan

Jadilah Pembuka Pintu Kebaikan Jadilah Pembuka Pintu Kebaikan Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????,???????????????????????????????????,???????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

3 Wasiat Agung Rasulullah

3 Wasiat Agung Rasulullah 3 Wasiat Agung Rasulullah Dalam keseharian kita, tidak disangsikan lagi, kita adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa menzalimi diri kita sendiri, melanggar perintah Allah atau meninggalkan kewajiban

Lebih terperinci

Allah Itu Maha Indah dan Mencintai Keindahan

Allah Itu Maha Indah dan Mencintai Keindahan Allah Itu Maha Indah dan Mencintai Keindahan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Merasakan Manisnya Keimanan

Merasakan Manisnya Keimanan Merasakan Manisnya Keimanan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mengusir Asap? Allah Yang Meniupkan Angin dan Menurunkan Hujan

Mengusir Asap? Allah Yang Meniupkan Angin dan Menurunkan Hujan Mengusir Asap? Allah Yang Meniupkan Angin dan Menurunkan Hujan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:????????????????????????

Lebih terperinci

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Jangan Remehkan Dosa Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Khutbah Jumat Masjid al-haram: Mengagungkan Sunnah Nabi?

Khutbah Jumat Masjid al-haram: Mengagungkan Sunnah Nabi? Khutbah Jumat Masjid al-haram: Mengagungkan Sunnah Nabi? Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:

Lebih terperinci

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Bahaya Menggunjing Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Memperhatikan dan Menasihati Pemuda Untuk Shalat

Memperhatikan dan Menasihati Pemuda Untuk Shalat Memperhatikan dan Menasihati Pemuda Untuk Shalat Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Keutamaan Bulan Dzul Hijjah

Keutamaan Bulan Dzul Hijjah Keutamaan Bulan Dzul Hijjah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Pentingnya Menyambung Silaturahmi

Pentingnya Menyambung Silaturahmi Pentingnya Menyambung Silaturahmi Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????:???????????????????????

Lebih terperinci

Hikmah dan Pelajaran dari Ibadah Haji

Hikmah dan Pelajaran dari Ibadah Haji Hikmah dan Pelajaran dari Ibadah Haji Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????

Lebih terperinci

Sucikan Diri Benahi Hati

Sucikan Diri Benahi Hati Sucikan Diri Benahi Hati Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Penyakit Lupa dan Lalai

Penyakit Lupa dan Lalai Penyakit Lupa dan Lalai Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Sikap Seorang Muslim Terhadap Ahli Maksiat

Sikap Seorang Muslim Terhadap Ahli Maksiat Sikap Seorang Muslim Terhadap Ahli Maksiat Bukanlah termasuk seorang mukmin yang baik, apabila ia melihat saudaranya terkena rayuan setan dan berbuat maksiat, diliputi amarah keburukan yang membawanya

Lebih terperinci

Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama

Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama Cahaya di Wajah Orang-Orang Yang Memahami Ilmu Agama Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Luasnya Rahmat (kasih sayang) Allah Subhanahu wa Ta ala

Luasnya Rahmat (kasih sayang) Allah Subhanahu wa Ta ala Luasnya Rahmat (kasih sayang) Allah Subhanahu wa Ta ala Zalim kepada diri sendiri, yaitu dengan mengerjakan maksiat besar maupun kecil, karena saat ia berbuat maksiat, sama saja hendak menganiaya dirinya

Lebih terperinci

Adab dan Keutamaan Hari Jumat

Adab dan Keutamaan Hari Jumat Adab dan Keutamaan Hari Jumat Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Perdamaian Itu Lebih Baik

Perdamaian Itu Lebih Baik Perdamaian Itu Lebih Baik Khutbah Pertama?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Tiga Yang Diridhai Allah dan Tiga Yang Dia Benci

Tiga Yang Diridhai Allah dan Tiga Yang Dia Benci Tiga Yang Diridhai Allah dan Tiga Yang Dia Benci Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Nasehat Bagi Orang Yang Melalaikan Shalat

Nasehat Bagi Orang Yang Melalaikan Shalat Nasehat Bagi Orang Yang Melalaikan Shalat Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Takabur, Sikap Sombong Kepada Allah

Takabur, Sikap Sombong Kepada Allah Takabur, Sikap Sombong Kepada Allah Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Kehidupan Seorang Pembelajar

Kehidupan Seorang Pembelajar Kehidupan Seorang Pembelajar Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Tafsir Surat Al-Kautsar

Tafsir Surat Al-Kautsar Tafsir Surat Al-Kautsar Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Pendukung dan Penghalang dari Taubat

Pendukung dan Penghalang dari Taubat Pendukung dan Penghalang dari Taubat Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????:??????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Bukti Cinta Kepada Nabi

Bukti Cinta Kepada Nabi Bukti Cinta Kepada Nabi Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Jika Beragama Mengikuti Kebanyakan Orang

Jika Beragama Mengikuti Kebanyakan Orang Jika Beragama Mengikuti Kebanyakan Orang Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Bersama Orang Tua Menuju Surga

Bersama Orang Tua Menuju Surga Bersama Orang Tua Menuju Surga Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Dunia Yang Membuat Lupa Mati

Dunia Yang Membuat Lupa Mati Dunia Yang Membuat Lupa Mati Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????:{???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}

Lebih terperinci

Menerima dan Mengamalkan Kebenaran

Menerima dan Mengamalkan Kebenaran Menerima dan Mengamalkan Kebenaran Khutbah Jumat ini memberikan nasihat bagi kita untuk senantiasa menerima kebenaran yang sampai kepada kita, serta berusaha mengamalkannya. Dan di antara jalan untuk memperoleh

Lebih terperinci

Tauhid Yang Pertama dan Utama

Tauhid Yang Pertama dan Utama Tauhid Yang Pertama dan Utama Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????:

Lebih terperinci

Al-Matiin, Yang Maha Kokoh

Al-Matiin, Yang Maha Kokoh Al-Matiin, Yang Maha Kokoh Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mendidik Anak dengan Tauhid

Mendidik Anak dengan Tauhid Mendidik Anak dengan Tauhid Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????

Lebih terperinci

Allah Telah Memudahkan Alquran Untuk Dipelajari

Allah Telah Memudahkan Alquran Untuk Dipelajari Allah Telah Memudahkan Alquran Untuk Dipelajari Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Khutbah Jumat: Istiqamah yang Benar

Khutbah Jumat: Istiqamah yang Benar Khutbah Jumat: Istiqamah yang Benar "Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan, "Rabb kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada (pula)

Lebih terperinci

Hakikat Hidup Sukses: Tafsir QS. Ali Imran 185

Hakikat Hidup Sukses: Tafsir QS. Ali Imran 185 Hakikat Hidup Sukses: Tafsir QS. Ali Imran 185 Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar

Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar Meraih Kebahagiaan Hakiki dengan Syukur, Sabar, dan Istighfar Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Renungan Pergantian Tahun

Renungan Pergantian Tahun Renungan Pergantian Tahun Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:102].?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[??????:1].??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:70-71].??????:

Lebih terperinci

Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim

Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim Kedudukan Tauhid Bagi Seorang Muslim Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Khutbah Jumat Masjid Nabawi: Bagaimana Setelah Ramadhan?

Khutbah Jumat Masjid Nabawi: Bagaimana Setelah Ramadhan? Khutbah Jumat Masjid Nabawi: Bagaimana Setelah Ramadhan? Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mempraktikkan Akhlak Terpuji Dalam Kehidupan

Mempraktikkan Akhlak Terpuji Dalam Kehidupan Mempraktikkan Akhlak Terpuji Dalam Kehidupan Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Ikutilah Sunnah dan Jauhilah Bid'ah

Ikutilah Sunnah dan Jauhilah Bid'ah Ikutilah Sunnah dan Jauhilah Bid'ah Khutbah Jumat ini menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan berasaha untuk menjauhi berbagai amalan yang tidak

Lebih terperinci

Betapa Ngerinya Neraka

Betapa Ngerinya Neraka Betapa Ngerinya Neraka Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah

Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Mengenal Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong)

Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong) Allah Al-Ghalib (Maha Menang) dan An-Nashir (Maha Penolong) Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:???????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Jihad Palsu, Amalan Yang Menipu

Jihad Palsu, Amalan Yang Menipu Jihad Palsu, Amalan Yang Menipu Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Kaidah Memahami Tauhid

Kaidah Memahami Tauhid Kaidah Memahami Tauhid Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Mengimani Kehendak Allah

Mengimani Kehendak Allah Mengimani Kehendak Allah Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

???????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

???????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Dampak Buruk Marah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Tegakkan Shalat Dengan Berjamaah

Tegakkan Shalat Dengan Berjamaah Tegakkan Shalat Dengan Berjamaah Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Hidayah Adalah Karunia Ilahi

Hidayah Adalah Karunia Ilahi Hidayah Adalah Karunia Ilahi Khutbah Pertama:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????

Lebih terperinci

Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar

Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar Sifat-Sifat Ibadah Yang Benar Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Menjadi Hakim Zhalim ????????????:

Menjadi Hakim Zhalim ????????????: Menjadi Hakim Zhalim Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? *** Fitnah Akhir Zaman

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? *** Fitnah Akhir Zaman Fitnah Akhir Zaman Berhati-hatilah, wahai kaum muslimin terhadap berbagai fitnah akhir zaman. Berhati-hatilah dari fitnahfitnah dan jauhilah. Sesungguhnya, apabila fitnah telah muncul dan bertebaran, ia

Lebih terperinci

Memacu Diri Agar Istiqomah Beribadah

Memacu Diri Agar Istiqomah Beribadah Memacu Diri Agar Istiqomah Beribadah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????

Lebih terperinci

Keutamaan Bulan Dzulhijjah

Keutamaan Bulan Dzulhijjah Keutamaan Bulan Dzulhijjah Di dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita akan menjumpai hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta ala berikan keutamaan di dalamnya. Yaitu dengan dilipatgandakannya balasan amalan

Lebih terperinci

Kekeliruan-Kekeliruan Umat Islam di Hari Jumat

Kekeliruan-Kekeliruan Umat Islam di Hari Jumat Kekeliruan-Kekeliruan Umat Islam di Hari Jumat Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:

Lebih terperinci

Ujian Dunia dan Ujian Akhirat

Ujian Dunia dan Ujian Akhirat Ujian Dunia dan Ujian Akhirat Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Begitu Singkatnya Umur Manusia

Begitu Singkatnya Umur Manusia Begitu Singkatnya Umur Manusia Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:102].?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[??????:1].??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[???????:70-71].??????:

Lebih terperinci

Tipu Daya Setan Terhadap Manusia

Tipu Daya Setan Terhadap Manusia Tipu Daya Setan Terhadap Manusia Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

*** Tunaikanlah Amanah

*** Tunaikanlah Amanah Tunaikanlah Amanah Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan

Lebih terperinci

Kenikmatan Surga dan Cara Memperolehnya

Kenikmatan Surga dan Cara Memperolehnya Kenikmatan Surga dan Cara Memperolehnya Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Perayaan Tahun Baru Islam

Perayaan Tahun Baru Islam Perayaan Tahun Baru Islam Bulan demi bulan telah berlalu dan tanpa terasa kita telah berada di pengujung tahun hijriyah dan tidak lama lagi tahun yang lama akan berlalu dan akan datang tahun baru. Hal

Lebih terperinci

Menjaga Hak-Hak Orang Yang Sudah Tua

Menjaga Hak-Hak Orang Yang Sudah Tua Menjaga Hak-Hak Orang Yang Sudah Tua Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Kedudukan Sahabat Nabi dan Hukum Mencela Mereka

Kedudukan Sahabat Nabi dan Hukum Mencela Mereka Kedudukan Sahabat Nabi dan Hukum Mencela Mereka Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????? {?????????????????????????????}???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Syariat Adalah Amanah

Syariat Adalah Amanah Syariat Adalah Amanah Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Kultum Ramadhan: Menjalin Cinta Abadi Dalam Rumah Tangga

Kultum Ramadhan: Menjalin Cinta Abadi Dalam Rumah Tangga Kultum Ramadhan: Menjalin Cinta Abadi Dalam Rumah Tangga Ceramah Singkat Kultum Ramadhan: Menjalin Cinta Abadi Dalam Rumah Tangga Oleh: Ustadz Abdullah bin Taslim al-buthoni, MA Alhamdulillahi Rabbil alamin

Lebih terperinci

Dan jangan biarkan kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan. (HR. Ahmad dan selainnya).

Dan jangan biarkan kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan. (HR. Ahmad dan selainnya). Saat di Pemakaman Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:?????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

Malu Kepada Allah. Khutbah Pertama:

Malu Kepada Allah. Khutbah Pertama: Malu Kepada Allah Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????

Lebih terperinci

Surat Untuk Kaum Muslimin

Surat Untuk Kaum Muslimin Surat Untuk Kaum Muslimin Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Aku telah meminta hujan dengan Majaadiihus Samaa yang dengannya hujan diturunkan.

Aku telah meminta hujan dengan Majaadiihus Samaa yang dengannya hujan diturunkan. Keutamaan Istighfar Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya

Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya Kasih Sayang Nabi Muhammad? Kepada Umatnya Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????

Lebih terperinci

Bahaya Zina dan Sebab Pengantarnya

Bahaya Zina dan Sebab Pengantarnya Bahaya Zina dan Sebab Pengantarnya Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Lebih terperinci

MATAN. Karya Syaikh Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab

MATAN. Karya Syaikh Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab MATAN Karya Syaikh Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab C MATAN AS-SITTATUL USHUL Z. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Termasuk perkara yang sangat menakjubkan dan tanda yang

Lebih terperinci

???????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

???????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Tawakal Kepada Allah Khutbah Pertama:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Hari Kiamat, Hari Pembalasan

Hari Kiamat, Hari Pembalasan Hari Kiamat, Hari Pembalasan Khutbah Pertama:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????..???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci

Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam

Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam Tanda-Tanda Cinta Nabi Shallallaahu 'Alaihi wa Sallam Kewajiban cinta kepada Rasul shallallahu alaihi wa salam, kenapa harus cinta Rasul shallallahu alaihi wa salam?, apa tanda-tanda cinta Rasul shallallahu

Lebih terperinci

Janganlah Berlaku Zalim

Janganlah Berlaku Zalim Janganlah Berlaku Zalim Khutbah Pertama:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????:??????????????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

Lebih terperinci