Hadis Sahih. Kamarul Azmi Jasmi

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Hadis Sahih. Kamarul Azmi Jasmi"

Transkripsi

1 Hadis Sahih Kamarul Azmi Jasmi Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia, Suggested Citation: Jasmi, Kamarul Azmi. (2016). Hadis Sahih. In Kamarul Azmi Jasmi (Ed.), Ensiklopedia Pendidikan Islam (Edisi Pertama ed., pp ). Skudai Johor: Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia & Persatuan Cendekiawan Pendidikan Islam [Malaysia] (AIES). ISBN: Hadis Sahih menurut difinisi Amr Ibn Al-Salah ialah hadis yang musnad yang sanadnya berhubung melalui periwayatan orang yang adil dan dabit(ibn Hajar, 1984). Adil bermaksud orang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasiqan dan hal yang menjatuhkan keperwarakannya. Manakala dabit pula bermaksud orang yang benar-benar sedar ketika menerima hadis, faham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya dengan penjagaan tulisannya dari perubahan, penggantian atau penambahan dan terpelihara daripada lupa. Tuntutan daripada orang yang adil lagi dabit pula sampai ke ujungnya, tidak terdapat shaz, iaitu penyimpangan perawi thiqah terhadap orang yang lebih kuat daripadanya, dan tidak terdapat mu allal atau kecacatan. Imam al-nawawi sendiri meringkaskan definisi Ibn Silah (1969) dengan menyatakan bahawa hadis sahih sebagai hadis yang berhubung sanadnya melalui periwayatan orang yang adil lagi dabit tanpa ada shaz dan illat atau kecacatan (Al-Khatib, 1981). Tahhan (1983) dan juga Ibn Jama ah (1985) pula mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang berhubung sanadnya dengan periwayatan yang adil, dabit daripada orang yang juga adil dan dabit sehingga ke akhirnya tanpa ada shaz dan illat. Justeru, hadis sahih mestilah mempunyai lima ciri utama, iaitu (Ibn Al-Hussayn, 1969; Tahhan, 1983): (1)Sanadnya mestilah berhubung. (2)Perawi mestilah adil. (3)Perawi mestilah dabit. (4)Hadis yang diriwayatkan tidak shaz. (5)Hadis yang diriwayatkan terhindar daripada illat. Hadis Sahih Hadis Sahih dipersetujui ulama hadis terbahagi kepada dua jenis, iaitu Sahih li dhatihi ي ح ل ذ ات ه) (ص ح dan Sahih li Ghairihi لغيره).(صحيح Hadis sahih li dhatihi adalah hadis sahih yang memenuhi lima syarat yang atas (Al-Mashat, 1996). Sedangkan, sahih li ghairihi, ialah hadis yang dijadikan sahih kerana sokongan hadis yang lain. Apabila tidak sempurna penerimaan lima syarat hadis sahih ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang kurang dabit dalam satu jalur sanad dan hadis yang sama pula diriwayatkan oleh seorang yang kurang dabit dalam jalur sanad yang lain pula pada peringkat yang sama. Maka, dengan sendirinya hadis tersebut jadi sahih (Al- Qasimi, 1993; Iwadullah, 1998). Selain itu, hadis sahih yang dimudahkan pemahamannya menurut Imam al-nawawi ialah merujuk kepada tujuh kedudukan hadis sahih seperti berikut, pertama hadis yang disepakati oleh al-imam al-bukhari dan Muslim. Kedua, hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh al-imam al-bukhari. Ketiga, hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh Imam Muslim. Keempat, semua hadis yang dikeluarkan mengikut syarat Sahih kedua -dua imam tersebut. Kelima, hadis yang dikeluarkan mengikut syarat Sahih al-imam al-bukhari. Keenam, hadis yang dikeluarkan mengikut syarat Sahih Imam Muslim. Ketujuh, semua hadis yang diakui Sahih oleh ulama hadis selain al-imam al-bukhari dan Muslim (Al-Qasimi, 1993). References Iwadullah, Tariq Al-Irshadat fi Taqwiyat al-ahadith bi al-shawahid wa al-mutabi at. Al-Qahirah: Maktabah Ibn Taymiyyah. Al-Khatib, Muhammad Ajaj Usul al-hadith Ulumuhu wa Mustalahuhu. Al-Mashat, Hasan Muhammad Al-Taqrirat al-sunniyyah al-manzumah al-bayquniyyah fi Mustalih al-hadith. Fawwaf Ahmad Zamrali (Ed.). Beirut: Dar al-kutub al- Arabiyy.

2 Al-Qasimi, Muhammad Qawa id al-tahdith min Funun Mustalah al-hadith. Beirut: Dar al-nafais. Ibn Al-Hussayn, Abdul Al-Rahim Al-Taqyyid wa al-idah Sharh Muqaddimah Ibn Al-Silah. Abd Al-Rahman Muhammad Uthman (Ed.). Al-Madinah al-munawwarah: Al-Maktabab al-salafiyyah. Ibn Hajar, Ahmad Muhammad Al-Nakt ala Kitab Ibn Al-Silah. Rabi bin Hadi Umayr Al-Madkhili (Ed.). Al- Madinah al-munawwarah, al-mamlakah al- Arabiyyah al-sa udiyyah: Imadat al-bahth al- Ilmi bi al-jami ah al- Islamiyyah. Ibn Jama ah, Muhammad Ibrahim Al-Manhil al-rawi fi Mukhtasar Ulum al-hadith al-nabawi. Mahyuddin Abd Al- Rahman Ramadan (Ed.). Ibn Silah, Abd Al-Rahim Taqyid wa al-iddah Sharh Muqaddimah Ibn Silah. Abd Al-Rahman Muhammad Uthman (Ed.). Al-Madinah al-munawwarah: Al-Maktabah al-salafiyyah. Tahhan, Mahmud Taysir Mustalah al-hadith. Kuwait: Maktabah Dar al-turath.

3 Huruf H 39 yang definisi seperti hadis hasan dan Hasan li Ghayrihi لغيره) (حسن (Al- Khatib, 1981). Hadis Hasan li Ghairihi ialah hadis yang dalamnya terdapat orang yang belum thabit keahliannya, tetapi bukanlah perawi yang pelupa atau sering melakukan kesalahan dalam riwayatnya, bukan dikenal sebagai pembohong dalam hadis juga bukan kerana sebab lain yang dapat menyebabkan dia tergolong orang yang fasiq, dengan syarat mendapat pengukuhan dari perawi lain yang muktabar, sama ada berstatus mutabi, iaitu orang yang mengambil hadis daripada orang lain atau shahid, iaitu orang menyaksikan sendiri hadis tersebut atau shahid ( Atar, 1997). RUJUKAN Atar, Nur al-din Manhaj al-naqd fi Ulum al-hadith. Damsyiq, Suriyyah: Dar al-fikr. Al-Khatib, Muhammad Ajaj Usul al-hadith Ulumuhu wa Mustalahuhu. Al-Qasimi, Muhammad Qawa id al-tahdith min Funun Mustalah al- Hadith. Beirut: Dar al-nafais. Hadis Sahih Kamarul Azmi Jasmi 15/09/15 Hadis Sahih menurut difinisi Amr Ibn Al-Salah ialah hadis yang musnad yang sanadnya berhubung melalui periwayatan orang yang adil dan dabit (Ibn Hajar, 1984). Adil bermaksud orang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasiqan dan hal yang menjatuhkan keperwarakannya. Manakala dabit pula bermaksud orang yang benar-benar sedar ketika menerima hadis, faham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya dengan penjagaan tulisannya dari perubahan, penggantian atau penambahan dan terpelihara daripada lupa. Tuntutan daripada orang yang adil lagi dabit pula sampai ke ujungnya, tidak terdapat shaz, iaitu penyimpangan perawi thiqah terhadap orang yang lebih kuat daripadanya, dan tidak terdapat mu allal atau kecacatan. Imam al-nawawi sendiri meringkaskan definisi Ibn Silah (1969) dengan menyatakan bahawa hadis sahih sebagai hadis yang berhubung sanadnya melalui periwayatan orang yang adil lagi dabit tanpa ada shaz dan illat atau kecacatan (Al-Khatib, 1981). Tahhan (1983) dan juga

4 40 Ensiklopedia Pendidikan Islam Ibn Jama ah (1985) pula mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang berhubung sanadnya dengan periwayatan yang adil, dabit daripada orang yang juga adil dan dabit sehingga ke akhirnya tanpa ada shaz dan illat. Justeru, hadis sahih mestilah mempunyai lima ciri utama, iaitu (Ibn Al- Hussayn, 1969; Tahhan, 1983): (1) Sanadnya mestilah berhubung. (2) Perawi mestilah adil. (3) Perawi mestilah dabit. (4) Hadis yang diriwayatkan tidak shaz. (5) Hadis yang diriwayatkan terhindar daripada illat. Hadis Sahih dipersetujui ulama hadis terbahagi kepada dua jenis, iaitu Sahih li dhatihi ل ذ ات ه) (ص ح ي ح dan Sahih li Ghairihi لغيره).(صحيح Hadis sahih li dhatihi adalah hadis sahih yang memenuhi lima syarat yang atas (Al-Mashat, 1996). Sedangkan, sahih li ghairihi, ialah hadis yang dijadikan sahih kerana sokongan hadis yang lain. Apabila tidak sempurna penerimaan lima syarat hadis sahih ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang kurang dabit dalam satu jalur sanad dan hadis yang sama pula diriwayatkan oleh seorang yang kurang dabit dalam jalur sanad yang lain pula pada peringkat yang sama. Maka, dengan sendirinya hadis tersebut jadi sahih (Al-Qasimi, 1993; Iwadullah, 1998). Selain itu, hadis sahih yang dimudahkan pemahamannya menurut Imam al-nawawi ialah merujuk kepada tujuh kedudukan hadis sahih seperti berikut, pertama hadis yang disepakati oleh al-imam al-bukhari dan Muslim. Kedua, hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh al-imam al-bukhari. Ketiga, hadis yang diriwayatkan secara bersendirian oleh Imam Muslim. Keempat, semua hadis yang dikeluarkan mengikut syarat Sahih kedua-dua imam tersebut. Kelima, hadis yang dikeluarkan mengikut syarat Sahih al-imam al-bukhari. Keenam, hadis yang dikeluarkan mengikut syarat Sahih Imam Muslim. Ketujuh, semua hadis yang diakui Sahih oleh ulama hadis selain al-imam al-bukhari dan Muslim (Al-Qasimi, 1993). RUJUKAN Iwadullah, Tariq Al-Irshadat fi Taqwiyat al-ahadith bi al-shawahid wa al-mutabi at. Al-Qahirah: Maktabah Ibn Taymiyyah. Al-Khatib, Muhammad Ajaj Usul al-hadith Ulumuhu wa Mustalahuhu.

5 Huruf H 41 Al-Mashat, Hasan Muhammad Al-Taqrirat al-sunniyyah al-manzumah al-bayquniyyah fi Mustalih al-hadith. Fawwaf Ahmad Zamrali (Ed.). Beirut: Dar al-kutub al- Arabiyy. Al-Qasimi, Muhammad Qawa id al-tahdith min Funun Mustalah al- Hadith. Beirut: Dar al-nafais. Ibn Al-Hussayn, Abdul Al-Rahim Al-Taqyyid wa al-idah Sharh Muqaddimah Ibn Al-Silah. Abd Al-Rahman Muhammad Uthman (Ed.). Al-Madinah al-munawwarah: Al-Maktabab al-salafiyyah. Ibn Hajar, Ahmad Muhammad Al-Nakt ala Kitab Ibn Al-Silah. Rabi bin Hadi Umayr Al-Madkhili (Ed.). Al-Madinah al-munawwarah, al-mamlakah al- Arabiyyah al-sa udiyyah: Imadat al-bahth al- Ilmi bi al-jami ah al-islamiyyah. Ibn Jama ah, Muhammad Ibrahim Al-Manhil al-rawi fi Mukhtasar Ulum al-hadith al-nabawi. Mahyuddin Abd Al-Rahman Ramadan (Ed.). Ibn Silah, Abd Al-Rahim Taqyid wa al-iddah Sharh Muqaddimah Ibn Silah. Abd Al-Rahman Muhammad Uthman (Ed.). Al-Madinah al- Munawwarah: Al-Maktabah al-salafiyyah. Tahhan, Mahmud Taysir Mustalah al-hadith. Kuwait: Maktabah Dar al-turath. Halalan Tayyiba secara literalnya bermaksud halal lagi baik. Istilah ini direkodkan pada empat tempat berbeza dalam al-quran, iaitu surah al-baqarah ayat ke 168, surah al-maidah ayat ke 88, surah al-anfal ayat ke 69 dan surah al-nahl ayat ke 114. Berdasarkan penelitian terhadap keempat-empat ayat ini, didapati istilah Halalan Tayyiba akan disebut bersama-sama dengan perkataan makan. Perkara ini secara jelas menunjukkan bahawa penggunaannya dalam perkara yang berkaitan makan minum adalah lebih meluas berbanding dengan hal-hal lain. Firman Allah S.W.T: ا و ض ر 7 ا ا إ 45 0 / و !, Halalan Tayyiba Mohammad Amir Wan Harun 31/12/15 اس "! # $ & ن * & ات ا)'

BAB IV MUSNAD AL-SHĀFI Ī DALAM KATEGORISASI KITAB HADIS STANDAR. Ulama hadis dalam menentukan kitab-kitab hadis standar tidak membuat

BAB IV MUSNAD AL-SHĀFI Ī DALAM KATEGORISASI KITAB HADIS STANDAR. Ulama hadis dalam menentukan kitab-kitab hadis standar tidak membuat BAB IV MUSNAD AL-SHĀFI Ī DALAM KATEGORISASI KITAB HADIS STANDAR Ulama hadis dalam menentukan kitab-kitab hadis standar tidak membuat kriteria-kriteria yang baku. Mungkin salah satu faktornya, karena ulama

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-qur a>n. Keduanya

BAB I PENDAHULUAN. Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-qur a>n. Keduanya 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-qur a>n. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. 1 Dalam penerapannya, hadis

Lebih terperinci

BAB II. atau tidaknya sebuah hadis dijadikan sebagai hujjah. 1

BAB II. atau tidaknya sebuah hadis dijadikan sebagai hujjah. 1 BAB II HADIS H{ASAN DAN KEHUJJAHANNYA A. Latar Belakang Munculnya Hadis H{asan Adanya penilaian terhadap kualitas suatu hadis muncul bersamaan dengan munculnya ilmu dirayah hadis. Ketika terjadi gejolak

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-qur a>n, hadis memiliki

BAB I PENDAHULUAN. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-qur a>n, hadis memiliki BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-qur a>n, hadis memiliki fungsi yang terkait dengan al-qur a>n itu sendiri, yaitu sebagai penjelas dari al-

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS HADIS SUGUHAN KELUARGA MAYAT. sanad. Adapun kritik sanadnya, antara lain sebagai berikut:

BAB IV ANALISIS HADIS SUGUHAN KELUARGA MAYAT. sanad. Adapun kritik sanadnya, antara lain sebagai berikut: BAB IV ANALISIS HADIS SUGUHAN KELUARGA MAYAT A. Kualitas Sanad Hadis Untuk mengetahui kualitas sanad, maka penulis akan melakukan kritik sanad. Adapun kritik sanadnya, antara lain sebagai berikut: Hadis

Lebih terperinci

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5

Lailatul Qadar. Surah Al Qadr 97 : 1-5 Lailatul Qadar Surah Al Qadr 97 : 1-5 }1{ }2{ إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر و م ا أ د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر ل ي ل ة ال ق د ر خ ي ر م ن أ ل ف ش ه ر }3{ ت ن ز ل ال م ل ئ ك ة و الر وح ف يه ا

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. menghayati kandungan isinya. Buta aksara membaca al-qur an ini

BAB I PENDAHULUAN. menghayati kandungan isinya. Buta aksara membaca al-qur an ini 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur an merupakan kitab suci ummat Islam yang diharapkan menjadi pembimbing dan pedoman dalam kehidupan. Didalamnya terkandung berbagai nilai dan konsep

Lebih terperinci

BAB III BIOGRAFI AL-NASA> I> DAN DATA HADIS TENTANG BINATANG TERNAK BISA MENDENGAR SIKSA KUBUR

BAB III BIOGRAFI AL-NASA> I> DAN DATA HADIS TENTANG BINATANG TERNAK BISA MENDENGAR SIKSA KUBUR BAB III BIOGRAFI AL-NASA> I> DAN DATA HADIS TENTANG BINATANG TERNAK BISA MENDENGAR SIKSA KUBUR A. Biografi al-nasa> i> Nama lengkapnya adalah Abdur Rahman Ibn Syu aib Ibn Ali Ibn Sinan Ibn Bahr al-khurasani

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. topik perbincangan dalam kajian morfologi ( ) perlu diketengahkan. fonologi yang berlaku dalam pembentukan kata bahasa Arab.

BAB SATU PENGENALAN. topik perbincangan dalam kajian morfologi ( ) perlu diketengahkan. fonologi yang berlaku dalam pembentukan kata bahasa Arab. BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pernyataan Masalah Dalam pembentukan kata bahasa Arab, aspek fonologi memainkan peranan yang penting dan mempunyai signifikannya yang tersendiri. Penghasilan sesuatu perkataan dalam

Lebih terperinci

Surah Al- Alaq, ayat 1-5. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Mudatsir, ayat 1-4. Bismillah. Manna Al-Qattan (Mabahith fi Ulum al-quran)

Surah Al- Alaq, ayat 1-5. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Mudatsir, ayat 1-4. Bismillah. Manna Al-Qattan (Mabahith fi Ulum al-quran) Surah Al- Alaq, ayat 1-5 Surah Al-Fatihah Manna Al-Qattan (Mabahith fi Ulum al-quran) Surah Al-Mudatsir, ayat 1-4 Bismillah 1. Ayat 1-5, Surah Al- Alaq (Paling Rajih) i. Berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan

Lebih terperinci

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK

IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-222: DAGING UNTA MEMBATALKAN WUDHUK Soalan: Apakah benar memakan daging unta membatalkan wudhuk? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan

Lebih terperinci

Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal

Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal Keutamaan Puasa Enam Hari dibulan Syawal ( باللغة الا ندونيسية ( Disusun Oleh: Hafiz Firdaus Abdullah Murajaah : Eko Haryanto Abu Ziyad صوم الست من شوال إعداد: حافظ فردوس عبد االله مراجعة: إيكو هارينتو

Lebih terperinci

Hadits Mu`allaq Dalam Shahih Al-Bukhari

Hadits Mu`allaq Dalam Shahih Al-Bukhari Hadits Mu`allaq Dalam Shahih Al-Bukhari Oleh: Dr. Mohd Adli bin Abd Khalim Hadits mu`allaq ( ialah hadits yang telah digugurkan perawi dalam sanadnya, sama (اا ada seorang atau lebih, bahkan sampai ke

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. Berdasarkan paparan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai

BAB V PENUTUP. Berdasarkan paparan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai BAB V PENUTUP A. Kesimpulan berikut: Berdasarkan paparan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai 1. Manhaj Ibn al-jawzi dalam menentukan kepalsuan hadis dalam kitab al- Mawd{u< a

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Rumusan itu merangkumi hal-hal yang berkaitan terjemahan Al-Quran, metodologi

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. Rumusan itu merangkumi hal-hal yang berkaitan terjemahan Al-Quran, metodologi BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5. Pendahuluan Dalam bab ini, rumusan secara keseluruhan bagi kajian ini akan dibentangkan. Rumusan itu merangkumi hal-hal yang berkaitan terjemahan Al-Quran, metodologi kajian,

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. A. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel sanad hadis,

BAB V PENUTUP. A. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel sanad hadis, BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel sanad hadis, sebagaimana yang telah dideskripsikan di dalam Bab III dan Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

Lebih terperinci

NILAI HADIS KITAB AL-TAUHI>D KARYA IBN KHUZAYMAH BAB RU YATULLA>H YAUM AL-QIYA>MAH DALAM PERSPEKTIF KAEDAH KESAHIHAN HADIS

NILAI HADIS KITAB AL-TAUHI>D KARYA IBN KHUZAYMAH BAB RU YATULLA>H YAUM AL-QIYA>MAH DALAM PERSPEKTIF KAEDAH KESAHIHAN HADIS NILAI HADIS KITAB AL-TAUHI>D KARYA IBN KHUZAYMAH BAB RU YATULLA>H YAUM AL-QIYA>MAH DALAM PERSPEKTIF KAEDAH KESAHIHAN HADIS Raadliyatush Shalihah I Hadis merupakan pedoman bagi umat Islam yang di dalamnya

Lebih terperinci

Hak Cipta Terpelihara :

Hak Cipta Terpelihara : Terima kasih kerana anda sudi untuk mendownload e-book ini. E- book ini diberikan secara PERCUMA kepada anda dan anda tidak boleh menjualnya atas apa jua tujuan. Ianya hanya boleh diberikan secara PERCUMA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Sementara al-hadis merupakan dasar kedua setelah al-qur a>n. Keberadaan al-

BAB I PENDAHULUAN. Sementara al-hadis merupakan dasar kedua setelah al-qur a>n. Keberadaan al- 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Al-Qur a>n al-kari>m merupakan dasar utama dalam agama Islam. Sementara al-hadis merupakan dasar kedua setelah al-qur a>n. Keberadaan al- Hadis dalam penggalian

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 ILMU QIRAAT MODUL 2 Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 SUKATAN MANHAJ MODUL 2 1)ISTILAH ISTILAH ILMU QIRAAT 5)MANHAJ IMAM IBNU AMIR 2)MAHJAH IMAM NAFI 4)MANHAJ IMAM ABU AMRU 3)MANHAJ IMAM IBNU

Lebih terperinci

KANDUNGAN. Prakata Transliterasi

KANDUNGAN. Prakata Transliterasi KANDUNGAN Prakata Transliterasi Singkatan ix xi xiii 1. Definisi Khalifah dalam al-quran 1.1 Pendahuluan 1.2 Pentafsiran Makna Khalifah dalam al-quran 1.3 Pentafsiran Makna Kekhalifahan di Bumi 1.4 Kesimpulan

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL QURAN DAN AL SUNNAH 2014 MINGGU KE-4 PERBINCANGAN MINGGU INI Biodata Imam Hafs Faktor-faktor penyebaran bacaannya Keistimewaan bacaannya Pembagian Qiraat BIODATA IMAM

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3

ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3 ILMU QIRAAT 1 DIPLOMA PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH 2014 MINGGU KE-3 SAMBUNGAN MINGGU LEPAS Faktor kemasyhuran Qiraat 7 MINGGU INI Pengenalan ringkas Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Jazari Latihan surah

Lebih terperinci

Al-Hadits Tuntunan Nabi Mengenai Islam. Presented By : Saepul Anwar, M.Ag.

Al-Hadits Tuntunan Nabi Mengenai Islam. Presented By : Saepul Anwar, M.Ag. Al-Hadits Tuntunan Nabi Mengenai Islam Presented By : Saepul Anwar, M.Ag. Pengertian Hadits Sunnah : Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan,taqrir (peretujuan),

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. Abu Dawud, Sulaiman bin al-asy as al-sijistani H. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar Ibn Hazm. Juz III.

DAFTAR PUSTAKA. Abu Dawud, Sulaiman bin al-asy as al-sijistani H. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar Ibn Hazm. Juz III. DAFTAR PUSTAKA Abu Dawud, Sulaiman bin al-asy as al-sijistani. 1998 H. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar Ibn Hazm. Juz III.. Juz IV Al- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. t.t. Tahzib al-tahzib. t.t.p: Dar al-

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa 05-06-2017 10 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Yang Diizinkan Tidak Berpuasa Al-Bukhari 1811, 1812 Tirmidzi 648, 649 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan 06-06-2017 11 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Mengganti Puasa Yang Ditinggalkan Al-Bukhari 1814, 1815 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

KRITERIA MASLAHAT. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT

KRITERIA MASLAHAT. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT 40 KRITERIA MASLAHAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang KRITERIA MASLAHAT Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426

Lebih terperinci

ANALISIS PENDEKATAN ULAMA HADITH TERHADAP HADITH BAY AL- NASI AH DALAM SHARH SAHIH AL-BUKHARI

ANALISIS PENDEKATAN ULAMA HADITH TERHADAP HADITH BAY AL- NASI AH DALAM SHARH SAHIH AL-BUKHARI ANALISIS PENDEKATAN ULAMA HADITH TERHADAP HADITH BAY AL- NASI AH DALAM SHARH SAHIH AL-BUKHARI Pengenalan Nik Mohd Zaim Ab Rahim 1 Prof Madya Dr Ishak Hj Suliaman 2 Abstrak Sahih al-bukhari karya Imam Muhammad

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Kajian ini menggunakan metodologi secara perpustakaan sahaja iaitu kajian yang tidak melibatkan aktiviti di lapangan. Metodologi ini lebih menjimatkan masa dan tidak

Lebih terperinci

BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH. Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada

BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH. Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada BAB TIGA PENGENALAN IMAM WARSH 3.0 Pendahuluan Warsh adalah seorang perawi qira: a:t al-qur a:n yang terkenal pada zamannya sehingga ke hari ini, sama ada di Mesir atau di negara-negara lain. Namun, masyarakat

Lebih terperinci

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh:

Sunnah menurut bahasa berarti: Sunnah menurut istilah: Ahli Hadis: Ahli Fiqh: AL-HADIS KOMPETENSI DASAR: Menganalisis kedudukan dan fungsi al-hadis dalam agama Islam. Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-hadis INDIKATOR: Mendeskripsikan kedudukan dan

Lebih terperinci

PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN)

PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) 36 PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 5 Tahun 2005 Tentang PENEMPELAN PHOTO PADA MUSHAF AL-QUR AN (KEMULIAAN AL-QUR AN) Majelis Ulama Indonesia,

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Hikmat terbesar daripada penurunan al-qur an al-karim dengan tujuh

BAB SATU PENGENALAN. Hikmat terbesar daripada penurunan al-qur an al-karim dengan tujuh BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Hikmat terbesar daripada penurunan al-qur an al-karim dengan tujuh huruf (bacaan) adalah untuk memberi kemudahan kepada umat Islam membaca al-qur an al-karim. Faktor

Lebih terperinci

PENDAHULUAN. Namun, dalam masa yang sama, hadith di atas menunjukkan bahawa Baginda

PENDAHULUAN. Namun, dalam masa yang sama, hadith di atas menunjukkan bahawa Baginda PENDAHULUAN Pengenalan Seiring dengan perkembangan zaman, sejarah mencatatkan bahawa hadith dan kepelbagaian ilmunya telah tersebar ke segenap pelusuk dunia. Rasulullah S.A.W sendiri telah menggalakkan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN UANG DENGAN JUMLAH YANG TIDAK SAMA JIKA DIKAITKAN DENGAN PEMAHAMAN PARA PELAKU

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN UANG DENGAN JUMLAH YANG TIDAK SAMA JIKA DIKAITKAN DENGAN PEMAHAMAN PARA PELAKU BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN UANG DENGAN JUMLAH YANG TIDAK SAMA JIKA DIKAITKAN DENGAN PEMAHAMAN PARA PELAKU A. Analisis Terhadap Praktik Penukaran Uang Dengan Jumlah Yang Tidak

Lebih terperinci

PANDANGAN MENGENAI STATUS IBU BAPA NABI MUHAMMAD S.A.W. MATI DALAM KEADAAN KAFIR ATAU SEBALIKNYA

PANDANGAN MENGENAI STATUS IBU BAPA NABI MUHAMMAD S.A.W. MATI DALAM KEADAAN KAFIR ATAU SEBALIKNYA PANDANGAN MENGENAI STATUS IBU BAPA NABI MUHAMMAD S.A.W. MATI DALAM KEADAAN KAFIR ATAU SEBALIKNYA 1. ISU DAN MASALAH Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah menerima

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. sesuai dengan penciptaan manusia. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad

BAB I PENDAHULUAN. sesuai dengan penciptaan manusia. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama fitrah bagi manusia dan agama yang mencakup semua urusan dan perkara di atas muka bumi ini sesuai

Lebih terperinci

Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam

Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 283 Manhaj Ahl al-hadith: Peranan dan Sumbangannya dalam Ketamadunan Islam MUHAMMAD ARIF YAHYA 1 Abstrak Ancaman terhadap kedudukan Hadith

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. ajaran yang sangat sempurna dan memuat berbagai aspek-aspek kehidupan

BAB I PENDAHULUAN. ajaran yang sangat sempurna dan memuat berbagai aspek-aspek kehidupan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh alam, Islam hadir dengan ajaran yang sangat sempurna dan memuat berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Islam tidak

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan. Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa 07-06-2017 12 Ramadhan Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Orang Yang Meninggal Namun Berhutang Puasa Al-Bukhari 1816, 1817, 563 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian

Lebih terperinci

PENGHARGAAN. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani

PENGHARGAAN. Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani PENGHARGAAN ب س م االله الر محن الر ح ي م Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Segala puji-pujian hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. Berdasarkan penelitian hadits tentang Hadis-Hadis Tentang Aqiqah. Telaah Ma anil Hadits yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya,

BAB V PENUTUP. Berdasarkan penelitian hadits tentang Hadis-Hadis Tentang Aqiqah. Telaah Ma anil Hadits yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian hadits tentang Hadis-Hadis Tentang Aqiqah Telaah Ma anil Hadits yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dengan rumusan masalah yang tercantum dalam

Lebih terperinci

KAIDAH KEMUTTASILAN SANAD HADIS (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail)

KAIDAH KEMUTTASILAN SANAD HADIS (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail) KAIDAH KEMUTTASILAN SANAD HADIS (Studi Kritis Terhadap Pendapat Syuhudi Ismail) Sahiron Syamsuddin Ilmu Al-Qur an dan Tafsir (IAT), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ssyams1@hotmail.com Abstract The

Lebih terperinci

Qawa id Fiqhiyah. Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat. Publication: 1436 H_2014 M

Qawa id Fiqhiyah. Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat. Publication: 1436 H_2014 M Qawa id Fiqhiyah ال ع د ل ف ال ع ب اد ات م ن أ ك ب م ق اص د الش ار ع Pertengahan dalam ibadah termasuk sebesar-besar tujuan syariat Publication: 1436 H_2014 M ال ع د ل ف ال ع ب اد ا ت م ن أ ك ب م ق اص

Lebih terperinci

KEDUDUKAN HADIS AHAD DALAM AKIDAH

KEDUDUKAN HADIS AHAD DALAM AKIDAH KEDUDUKAN HADIS AHAD DALAM AKIDAH Muhammad Rashidi bin Haji Wahab Mohd Faizul bin Azmi ABSTRAK Hadis merupakan salah satu dalil terpenting dalam menetapkan dasar-dasar keyakinan Islam, manakala akidah

Lebih terperinci

Belajar Ilmu Hadis (1) Pendahuluan

Belajar Ilmu Hadis (1) Pendahuluan Belajar Ilmu Hadis (1) Pendahuluan Senin, 05-06-2017 Ibnu Hajar al-asqalani (852 H) mendefinisikan ilmu hadis sebagai, Ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan hadis dan perawinya (al-nukat

Lebih terperinci

Perihal Sujud Syahwi Yang Benar

Perihal Sujud Syahwi Yang Benar Perihal Sujud Syahwi Yang Benar http://fiqh-sunnah.blogspot.com Sujud syahwi adalah nama bagi dua sujud yang dilakukan oleh seseorang yang bersolat, untuk menutup kekurangan yang terjadi ketika solat disebabkan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. keislaman. Hal ini dikarenakan hadis merupakan pedoman hidup yang

BAB I PENDAHULUAN. keislaman. Hal ini dikarenakan hadis merupakan pedoman hidup yang 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hadis memiliki posisi yang sangat penting dan strategis di dalam kajiankajian keislaman. Hal ini dikarenakan hadis merupakan pedoman hidup yang utama setelah

Lebih terperinci

Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE

Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE Metodologi Imam Tirmizi DR MUHAMAD ROZAIMI RAMLE Syarat Imam Tirmizi Hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi mempunyai pelbagai peringkat: 1. Hadis sahih yang mencapai syarat Bukhari dan Muslim. 2. Hadis sahih

Lebih terperinci

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir

Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir Oleh: Shahmuzir bin Nordzahir www.muzir.wordpress.com shahmuzir@yahoo.com Diturunkan pada Lailatul-Qadr إ ن ا أ ن ز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam

Lebih terperinci

BAB I PEDAHULUAN. peluang terjadinya jual-beli dengan sistem kredit atau tidak tunai dalam

BAB I PEDAHULUAN. peluang terjadinya jual-beli dengan sistem kredit atau tidak tunai dalam 1 BAB I PEDAHULUAN A. Latar Belakang Islam telah mengatur mengenai jual-beli dalam Al-Quran dan hadis, dari zaman ke zaman jual-beli mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Baik dari segi teori maupun

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan,

BAB I PENDAHULUAN. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, kesempurnaan bentuk fisik (jasmani) dan (rohani (non fisik), melebihi makhluk lain, bahkan dari

Lebih terperinci

HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA. Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag

HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA. Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag HADITS SUMBER AJARAN ISLAM KEDUA Oleh Drs. H. Aceng Kosasih, M. Ag Pengertian Hadits : Menurut bahasa artinya baru atau kabar. Menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. pada Surah al-baqarah dalam Tafsir al-mishbah dan Abdul Hayei A.S. dalam Tafsir

BAB V PENUTUP. pada Surah al-baqarah dalam Tafsir al-mishbah dan Abdul Hayei A.S. dalam Tafsir BAB V PENUTUP 5.1 Pendahuluan Setelah melakukan peneletian kepada semua objektif kajian yang utamanya ialah menganalisis dan membandingkan metode penulisan Hadith antara M.Q. Shihab pada Surah al-baqarah

Lebih terperinci

PUSAT DOWNLOAD E-BOOK ISLAM. Copyright 1439 H/ 2018 M Untuk Umat Muslim

PUSAT DOWNLOAD E-BOOK ISLAM. Copyright 1439 H/ 2018 M Untuk Umat Muslim PUSAT DOWNLOAD E-BOOK ISLAM www.ibnumajjah.com KA'AB bin 'UJRAH هللا يضر AL-ANSHARI حفظه هللا Ustadz Abu Minhal @ Copyright 1439 H/ 2018 M Untuk Umat Muslim Sumber: Majalah as-sunnah_baituna Ed. 10 Th.

Lebih terperinci

Asas-Asas Sistem Muamalat Islam

Asas-Asas Sistem Muamalat Islam Asas-Asas Sistem Muamalat Islam Muqaddimah. Islam Adalah Sistem Hidup Yang Syumul. Tidak Sempurna Islam Seseorang Sehingga Melaksanakan Islam Secara Menyeluruh. Al-Baqarah [2:208] ا أ ه ا ال ذ ن آم ن وا

Lebih terperinci

Muhammad Rashidi bin Haji Wahab Mohd Faizul bin Azmi ABSTRAK

Muhammad Rashidi bin Haji Wahab Mohd Faizul bin Azmi ABSTRAK KEDUDUKAN HADIS AHAD DALAM AKIDAH Muhammad Rashidi bin Haji Wahab Mohd Faizul bin Azmi ABSTRAK Hadis merupakan salah satu dalil terpenting dalam menetapkan dasar-dasar keyakinan Islam, manakala akidah

Lebih terperinci

Manzhumah Al-Baiquniyyah: Matan dan Terjemah Pustakasyabab.blogspot.com

Manzhumah Al-Baiquniyyah: Matan dan Terjemah Pustakasyabab.blogspot.com 0 Judul Asli: ح ا ث يم ي ح ا ظ Penulis: )أ ع ( ػ ش ت ذ ذ ت فر ح ا ثيم ي ا ذ شمي ا شافؼي ذ )ا ر ف : 1080 ( Penerbit Asli: داس ا غ ي شش ا ر صيغ الطبعة األولى 1420 ه - 1999 م Edisi Terjemah: Manzhumah al-baiquniyyah:

Lebih terperinci

BAB 5 : PENUTUP. Al-Khatib al-shirbini adalah seorang yang faqih dalam mazhab al-shafi i dan

BAB 5 : PENUTUP. Al-Khatib al-shirbini adalah seorang yang faqih dalam mazhab al-shafi i dan BAB 5 : PENUTUP 5.1 Pendahuluan Penulis akan membuat kesimpulan daripada perbincangan-perbincangan pada bab-bab yang lalu. Bab ini lebih memfokuskan dapatan yang penulis perolehi pada setiap kajian bab.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Aktifitas memahami Hadis sebenarnya sudah muncul sejak masa Nabi

BAB I PENDAHULUAN. Aktifitas memahami Hadis sebenarnya sudah muncul sejak masa Nabi 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Aktifitas memahami Hadis sebenarnya sudah muncul sejak masa Nabi Muh}ammad, terutama saat beliau menyampaikan sabda-sabdanya selaku utusan Tuhan kepada para sahabat.

Lebih terperinci

PENDAHULUAN. Nabi Muhammad saw menurut al-qur an adalah Rasul utusan Allah, Nabi

PENDAHULUAN. Nabi Muhammad saw menurut al-qur an adalah Rasul utusan Allah, Nabi PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Nabi Muhammad saw menurut al-qur an adalah Rasul utusan Allah, Nabi yang terakhir, penyampai ajaran agama Islam, perilakunya merupakan teladan yang baik, dan kehadirannya

Lebih terperinci

Keutamaan Membaca dan Merenungkan AYAT AL-KURSI حفظه هللا Ustadz Abdullah Taslim al-buthoni, MA

Keutamaan Membaca dan Merenungkan AYAT AL-KURSI حفظه هللا Ustadz Abdullah Taslim al-buthoni, MA Keutamaan Membaca dan Merenungkan AYAT AL-KURSI حفظه هللا Ustadz Abdullah Taslim al-buthoni, MA Publication : 1436 H_2015 M Keutamaan Membaca dan Merenungkan Ayat Al-Kursi حفظه هللا Ustadz Abdullah Taslim

Lebih terperinci

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan

Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan 26-06-2017 Materi Kajian Kitab Kuning TVRI Edisi Ramadhan Tema: Qodho Puasa Yang Ditinggalkan Bukhari 310, 1814, 1815 Muslim 508 Narasumber: DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA Video kajian materi ini dapat

Lebih terperinci

Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar

Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar Hadits Yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar حفظه هللا Ustadz Abdullah Taslim al-buthoni, MA Publication : 1438 H_2017 M Hadits yang Sangat Lemah Tentang Larangan Berpuasa Ketika Safar

Lebih terperinci

Hadits-hadits Shohih Tentang

Hadits-hadits Shohih Tentang Hadits-hadits Shohih Tentang KEUTAMAAN PERNIAGAAN DAN PENGUSAHA MUSLIM حفظو هللا Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Lc Publication : 1436 H_2015 M Hadits-hadits Shohih Tentang Keutamaan Perniagaan dan

Lebih terperinci

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH

Derajat Hadits Puasa TARWIYAH Derajat Hadits Puasa TARWIYAH حفظو هللا Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat Publication : 1436 H_2015 M Shahih dan Dha'if Hadits Puasa Enam Hari Bulan Syawwal Sumber : www.almanhaj.or.id yang menyalinnya

Lebih terperinci

(الإندونيسية بالغة) Wara' Sifat

(الإندونيسية بالغة) Wara' Sifat (الإندونيسية بالغة) Wara' Sifat ك ن و ر ع ا ت ك ن ا ع ب د الن اس "Jadilah orang yang wara' niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah" Sesungguhnya orang yang mengenal Rabb-nya dan menempatkan-nya

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pernikahan pada dasarnya merupakan perilaku makhluk ciptaan. TuhanYang Maha Esa yang tidak hanya terbatas pada diri seorang manusia

BAB I PENDAHULUAN. Pernikahan pada dasarnya merupakan perilaku makhluk ciptaan. TuhanYang Maha Esa yang tidak hanya terbatas pada diri seorang manusia 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pernikahan pada dasarnya merupakan perilaku makhluk ciptaan TuhanYang Maha Esa yang tidak hanya terbatas pada diri seorang manusia melainkan seluruh makhluk ciptaan-nya

Lebih terperinci

BAB II PEMBAGIAN HADITS

BAB II PEMBAGIAN HADITS Pembagian Hadits dari segi kuantitas dan kualitas Hadits yang dipahami sebagai pernyataan, perbuatan, persetujuan dan hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad saw. Dalam tradisi Islam, hadits diyakini

Lebih terperinci

BAB II MENURUT MAYORITAS AHLI HADIS DAN AL-SUYU>T}I>< (Studi Komparatif) Sepanjang penelusuran penulis, secara definitif, mayoritas ahli hadis

BAB II MENURUT MAYORITAS AHLI HADIS DAN AL-SUYU>T}I>< (Studi Komparatif) Sepanjang penelusuran penulis, secara definitif, mayoritas ahli hadis BAB II KONSEP TALAQQI< AL- ULAMA< BI AL-QABUT}I>< (Studi Komparatif) A. Konsep Talaqqi> al- Ulama> bi al-qabu>l Menurut Mayoritas Ahli Hadis Sepanjang penelusuran

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN ABSTRAK PENGHARGAAN SENARAI RINGKASAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL BAB : PENDAHULUAN. 1 Pendahuluan 1. 2 Latar Belakang Kajian 1

ISI KANDUNGAN ABSTRAK PENGHARGAAN SENARAI RINGKASAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL BAB : PENDAHULUAN. 1 Pendahuluan 1. 2 Latar Belakang Kajian 1 ISI KANDUNGAN HALAMAN ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN SENARAI RINGKASAN ISI KANDUNGAN JADUAL TRANSLITERASI SENARAI JADUAL ii iii iv v vi xii xv BAB : PENDAHULUAN 1 Pendahuluan 1 2 Latar Belakang Kajian 1

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). 1. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan

BAB I PENDAHULUAN. berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). 1. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). 1 Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah

Lebih terperinci

BAB II SUNNAH DAN MACAMNYA

BAB II SUNNAH DAN MACAMNYA BAB II SUNNAH DAN MACAMNYA A. Definisi al-sunnah Secara etimologi al-sunnah berarti jalan dan adat kebiasaan, baik jalan itu baik ataupun buruk 1, Allah swt. berfirman : و م ا م ن ع الن اس أ ن ي ؤ م ن

Lebih terperinci

IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ ASWANZIE ABBYD BIN ZAINAL ABIDIN USTAZ MUHAMMAD ALI BIN JANAS MUAZZIN/BILAL KHATIB /IMAM

IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ ASWANZIE ABBYD BIN ZAINAL ABIDIN USTAZ MUHAMMAD ALI BIN JANAS MUAZZIN/BILAL KHATIB /IMAM IMAM / BILAL BERTUGAS USTAZ ASWANZIE ABBYD BIN ZAINAL ABIDIN KHATIB /IMAM USTAZ MUHAMMAD ALI BIN JANAS MUAZZIN/BILAL ٱ ڦ ٻ و إ ذ ق ال ر ب ك ل ل م ل ئ ك ة إ ني ج اع ل ف ي ا ل ر ض ق ال وا أ ت ج ع ل ف يه

Lebih terperinci

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK1913 Kaunseling Keluarga (Minggu 4)

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK1913 Kaunseling Keluarga (Minggu 4) DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK1913 Kaunseling Keluarga (Minggu 4) Pensyarah Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD- Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) SINOPSIS Modul ini

Lebih terperinci

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati dari awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda memahami

Lebih terperinci

Minggu 4 DPQS TAFSIR AL-QURAN 1

Minggu 4 DPQS TAFSIR AL-QURAN 1 Minggu 4 DPQS TAFSIR AL-QURAN 1 Iman Dalam Al-Quran Pengertian Iman Bertambah dan Berkurang Karakter Iman Dalam Islam Mencari Keimanan Rumusan Pengertian iman Secara dasar, iman bererti membenarkan dengan

Lebih terperinci

BAB IV KE-H}UJJAH-AN DAN PENYELESAIAN H}ADI>TH TENTANG MEMINANG PINANGAN ORANG LAIN

BAB IV KE-H}UJJAH-AN DAN PENYELESAIAN H}ADI>TH TENTANG MEMINANG PINANGAN ORANG LAIN BAB IV KE-H}UJJAH-AN DAN PENYELESAIAN H}ADI>TH TENTANG MEMINANG PINANGAN ORANG LAIN A. Ke-h}ujjah-an H}adi>th Larangan Meminang Pinangan orang Lain No. Indeks 1413. Suatu h}adi>th dapat dijadikan h}ujjah

Lebih terperinci

Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir. Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I.

Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir. Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I. Fatwa Tentang Tata Cara Shalat Witir Pertanyaan: Bagaimana tatacara mengerjakan shalat witir yang paling utama? Jawaban: Segala puji bagi Allah I. Shalat witir merupakan ibadah yang paling agung di sisi

Lebih terperinci

IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI

IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI IRSYAD AL-FATWA SIRI KE-208: HUKUM WANITA MEMBUKA SYARIKAT SENDIRI Soalan: Apakah hukum wanita membuka syarikat sendiri? Jawapan: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan

Lebih terperinci

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 4)

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 4) DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM WD3013 MUSTHOLAH AL-HADITH (Minggu 4) PENSYARAH: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) SINOPSIS Matlamat modul ini ialah mendedahkan

Lebih terperinci

TAMBAHAN SAYYIDINA DALAM SELAWAT

TAMBAHAN SAYYIDINA DALAM SELAWAT TAMBAHAN SAYYIDINA DALAM SELAWAT Bagi masyarakat Islam di Malaysia, amalan kebiasaan yang dilakukan ketika pembacaan selawat dalam tasyahhud atau ketika berdoa akan dilafazkan perkataan sayyidina (tuan

Lebih terperinci

Cara Termudah Menghafal Al-Qur`an Al-Karim

Cara Termudah Menghafal Al-Qur`an Al-Karim Cara Termudah Menghafal Al-Qur`an Al-Karim Segala pujian hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabat seluruhnya. Keistimewaan

Lebih terperinci

KEWAJIBAN PUASA. Publication: 1435 H_2014 M. Tafsir Surat al-baqarah ayat

KEWAJIBAN PUASA. Publication: 1435 H_2014 M. Tafsir Surat al-baqarah ayat KEWAJIBAN PUASA Tafsir Surat al-baqarah/2 ayat 183-184 رحمه هللا Imam Ibnu Katsir asy-syafi i Publication: 1435 H_2014 M KEWAJIBAN PUASA Tafsir Surat al-baqarah ayat 183-184 رحمه هللا Oleh: Imam Ibnu Katsir

Lebih terperinci

PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI

PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI خفظ اهلل Oleh: Ustadz Abu Aniisah Syahrul Fatwa bin Lukman Publication: 1434 H_2013 M PANDUAN ISLAMI DALAM MENAFKAHI ISTRI خفظ اهلل Oleh: Ustadz Abu Aniisah Syahrul

Lebih terperinci

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 B1 Mengetahui asas : Membaca al-quran B1D1 Boleh membaca surah Ali-Imran ayat 1 200 B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan

Lebih terperinci

FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH PILIHAN DOA IFTITAH MENURUT PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH

FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH PILIHAN DOA IFTITAH MENURUT PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH PILIHAN DOA IFTITAH MENURUT PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH Pertanyaan Dari: H. Mufti Muhammadi, muftimuhammadi@yahoo.co.id, SMA Muhammadiyah 11 Rawamangun (Disidangkan pada hari

Lebih terperinci

DISIBUKKAN AL-QUR AN Dr. Wido Supraha

DISIBUKKAN AL-QUR AN Dr. Wido Supraha DISIBUKKAN AL-QUR AN Dr. Wido Supraha Anggota MUI Pusat Komisi Ukhuwah Dosen Pascasarjana Univ. Ibn Khaldun Bogor Peneliti INSISTS.ID Pembina Yayasan Adab Insan Mulia Website: supraha.com )١( ٱلر ح يم

Lebih terperinci

HADIS RUWAYBIḌAH. Dr. Mohd Yusuf Ismail Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia

HADIS RUWAYBIḌAH. Dr. Mohd Yusuf Ismail Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia HADIS RUWAYBIḌAH Oleh: Dr. Mohd Yusuf Ismail Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia ع ن أ ن س ب ن م ال ك ق ال : ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : إ ن أ م ام الد

Lebih terperinci

Pengertian Istilah Hadis dan Fungsi Hadis

Pengertian Istilah Hadis dan Fungsi Hadis Pertemuan ke-2 U L U M U L H A D I S Pengertian Istilah Hadis dan Fungsi Hadis Ainol Yaqin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Outline Pengertian Istilah : Hadis, Sunnah,

Lebih terperinci

Hadits Lemah Tentang Keutamaan Surat Az-Zalzalah

Hadits Lemah Tentang Keutamaan Surat Az-Zalzalah Hadits Lemah Tentang Keutamaan Surat Az-Zalzalah حفظو هللا Ustadz Kholid Syamhudi, Lc Publication : 1439 H_2017 M Hadits Lemah Tentang Keutamaan Surat Az-Zalzalah حفظو هللا Ustadz Kholid Syamhudi Disalin

Lebih terperinci

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN

ZAKAT PENGHASILAN. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN 23 ZAKAT PENGHASILAN Majelis Ulama Indonesia, setelah FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 3 Tahun 2003 Tentang ZAKAT PENGHASILAN MENIMBANG : a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan

Lebih terperinci

http://astro.unl.edu/naap/lps/animations/lps.swf - Bulan bercahaya dan Matahari bersinar -> QS. Nūḥ (71): 16 dan QS. al-furqān (25): 61; - Akan tiba suatu masa di mana Bulan tidak lagi bercahaya dan Matahari

Lebih terperinci

Peringatan Terhadap Sebagian Hadits Tentang Tetangga yang Dinisbatkan Kepada Nabi حفظه هللا Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid al-halabi al-atsari

Peringatan Terhadap Sebagian Hadits Tentang Tetangga yang Dinisbatkan Kepada Nabi حفظه هللا Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid al-halabi al-atsari Peringatan Terhadap Sebagian Hadits Tentang Tetangga yang Dinisbatkan Kepada Nabi حفظه هللا Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid al-halabi al-atsari Publication : 1435 H_2014 M Peringatan Terhadap Sebagaian

Lebih terperinci

KAIDAH FIQH. "Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan" Publication: 1436 H_2015 M

KAIDAH FIQH. Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan Publication: 1436 H_2015 M KAIDAH FIQH إ ع م ال الد ل ي ل ي أ و ل م ن إ ه ال أ ح د ه ا م ا أ م ك ن "Mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan" Publication: 1436 H_2015

Lebih terperinci

Kaidah Fiqh PADA DASARNYA IBADAH ITU TERLARANG, SEDANGKAN ADAT ITU DIBOLEHKAN. Publication: 1434 H_2013 M

Kaidah Fiqh PADA DASARNYA IBADAH ITU TERLARANG, SEDANGKAN ADAT ITU DIBOLEHKAN. Publication: 1434 H_2013 M Kaidah Fiqh ان ح ظ س ان ع ب اد اث ف األ ص م ان إ ب اح ت انع اد اث ف ان أ ص م و PADA DASARNYA IBADAH ITU TERLARANG, SEDANGKAN ADAT ITU DIBOLEHKAN Publication: 1434 H_2013 M KAIDAH FIQH: Pada Dasarnya Ibadah

Lebih terperinci