KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK"

Transkripsi

1 TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. Perbincangan juga menyentuh tentang ciri-ciri budaya serumpuan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri. Hasil Pembelajaran: 1. Mentakrifkan konsep budaya. 2. Menjelaskan konsep budaya kebendaan. 3. Mengenalpasti budaya bukan kebendaan. 4. Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. 5. Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik. 1

2 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Konsep Budaya Budaya Kebendaan Budaya Bukan Kebendaan Ciri-ciri Budaya Asimilasi Segregasi Konsep Perpaduan dan Integerasi Akulturasi Amalgamasi Akomodasi Sub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan Integrasi Salam sejahtera. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. 2

3 Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat; Konsep Budaya; dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. Konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini. Anda harus faham bahawa konsep masyarakat, budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan. Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya. Mari kita rehat sebentar... cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang, Kepentingan Hubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat. Tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab 2 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada: 2.3 Konsep Budaya (hlm. 13) 2.4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm. 15) 2.5 Pengalaman Malaysia (hlm. 18) Aktiviti Berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20, anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. 3

4 Peringatan Semasa membuat latihan ini dan seterusnya, perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian; (i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio. (ii) Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio. (iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari. SELAMAT MAJU JAYA. 4

5 TAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU Sinopsis Secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab, Cina, dan India. Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. Berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi, sosial, dan politik. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik, ekonomi, dan pendidikan. Untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini, aktiviti pengukuhan disediakan. Hasil Pembelajaran: 1. Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. 2. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik. 3. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat. 4. Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi, politik, dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan. 5

6 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Zaman Pluraliti - Kesultanan Melayu Melaka - Penjajahan Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu (ii) Zaman Pluraliti Tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan Masyarakat Pluraliti; Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu; dan Zaman Pluraliti. Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini. Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini. Interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum. Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya. 6

7 Cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini, anda dikehendaki merujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman 21 hingga 26. Mari kita rehat sebentar... Setelah mengetahui konsep asas ini, anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm ) 3.4 Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah. (hlm ) Aktiviti Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda, huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. SELAMAT MAJU JAYA. 7

8 TAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada Perancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. Perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara, membasmi kemiskinan, penyusunan semula masyarakat, Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Negara, dan Dasar Wawasan Negara dalam konteks hubungan etnik. Pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar. Hasil Pembelajaran: 1. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di Malaysia. 2. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 3. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum. 8

9 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Draf Pembangunan Rancangan Malaya Rancangan Malaya Pertama Rancangan Malaya Kedua Rancangan Malaysia Pertama Rancangan Pembangunan Lima Tahun *Rancangan Malaysia Kedua *Rancangan Malaysia Ketiga *Rancangan Malaysia Keempat *Rancangan Malaysia Kelima Rancangan Malaysia Keenam Rancangan Malaysia Ketujuh Rancangan Malaysia Kelapan Rancangan Malaysia Kesembilan * Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun

10 Membasmi Kemiskinan Agihan Kekayaan negara Isu-isu Utama Ekonomi Menyusun Semula Masyarakat Dasar Wawasan Negara Dasar Pembangunan Negara Dasar Ekonomi Baru Sub-tajuk: (i) Pembangunan Lima Tahun (ii) Isu-isu Utama Ekonomi Salam sejahtera. Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi, Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia; Acuan Ekonomi Malaysia; Pembangunan Lima Tahun; Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi, Politik dan Ekonomi; dan Isu-isu Utama Ekonomi. Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi; Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia; Acuan Ekonomi Malaysia; Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi, Politik dan Ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Dua subtajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini. 10

11 Anda harus faham bahawa konsep modenisasi, hubungan etnik dalam konteks modenisasi, acuan ekonomi Malaysia dan ciri-ciri etnik dalam demografi, politik dan ekonomi perlu dilihat secara menyeluruh. Modenisasi, ekonomi negara dan hubungan etnik merupakan tiga aspek yang hubungan timbal balik dan menjadi penentu kepada pembangunan sesebuah negara. Dalam konteks tersebut, pembangunan lima tahun dan isu-isu utama ekonomi perlu difahami oleh pelajar. Bahagian ini akan membantu pelajar melihat bagaimana isu-isu pembangunan ekonomi berkait rapat dengan isu sosial di Malaysia. Mari kita rehat sebentar...cuba anda imbas kembali dan fikirkan apa yang telah anda belajar sebelum ini. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk-tajuk dalam modul ini, anda perlu merujuk kepada Bab 4 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman Antara tajuknya: Pembangunan Lima Tahun (hlm ) Isu-isu Utama Ekonomi (hlm ) Aktiviti Berdasarkan kepada pembacaan dan rujukan anda, jelaskan lima (5) isu-isu berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia akibat modenisasi dalam bidang ekonomi. 11

12 Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. SELAMAT MAJU JAYA. 12

13 TAJUK 4 PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Topik ini mengulas mengenai kerjasama politik dan kaitannya dengan hubungan etnik di Malaysia. Kerjasama politik diwujudkan dalam kalangan rakyat pada asasnya untuk melicinkan proses kemerdekaan yang menjadi prasyarat utama perlu dilaksanakan. Kerjasama ini diimplimentasikan melalui penggabungan parti politik yang dianggotai oleh pelbagai kaum. Bermula dengan penggabungan Parti MCA dengan UMNO, kemudian penggabungan antara parti MCA, UMNO dan MIC di bawah satu pakatan iaitu Parti Perikatan. Konsep kerjasama ini diperluaskan kepada parti yang mewakili kaum-kaum di Sabah dan Sarawak. Perbincangan juga menyentuh tentang pemupukan hubungan etnik secara formal dan bentuk hubungan selepas penubuhan Malaysia. Pada akhir topik disediakan aktiviti perbincangan untuk memantapkan lagi kefahaman pelajar mengenai isi kandungan yang dipaparkan dalam topik ini. Hasil Pembelajaran: 1. Menjelaskan kepentingan kerjasama politik dalam konteks hubungan kaum di Malaysia. 2. Menyenaraikan faktor-faktor yang menjurus ke arah pemupukan hubungan etnik secara formal. 13

14 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk dalam Modul Ini Kerjasama Politik Parti Perikatan Parti UMNO Parti MCA Parti MIC Sub-tajuk: (i) Kerjasama Politik dan Hubungan Etnik Salam sejahtera. Untuk pembelajaran Tajuk 4 melalui mod modul ini, adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Tajuk 4 ini mengandungi dua sub-tajuk iaitu Kemajmukan Etnik dalam Proses Politik di Malaysia dan Kerjasama Politik dan Hubungan Etnik. Sub-tajuk mengenai kerjasama politik dan hubungan etnik diberi tumpuan dalam bahagian ini. Namun begitu, anda harus faham mengenai kemajmukan etnik dalam proses politik di Malaysia sebelum membaca meneruskan pembacaan mengenai kerjasama politik dan hubungan etnik. Aspek demografi yang mencorakkan kemajmukan masyarakat Malaysia perlu difahami oleh pelajar kerana 14

15 demografi turut menunjukkan komposisi etnik di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Pengetahuan tentang kemajmukan masyarakat Malaysia adalah penting untuk memahami kerjasama politik dan hubungan etnik di Malaysia. Mari kita rehat sebentar... cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda belajar dan fahami dari pembacaan sebelum ini. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang sub-tajuk Kerjasama Politik dan Hubungan Etnik, anda perlu merujuk kepada Bab 5 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman Kerjasama Politik dan Hubungan Etnik (hlm ) Aktiviti Berdasarkan kepada pembacaan anda, bincangkan soalan no. 4 dari Soalansoalan Perbincangan di ms 89. Anda perlu huraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia khususnya di sekolah anda. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. SELAMAT MAJU JAYA. 15

16 TAJUK 5 PERLEMBAGAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Topik ini mengulas tentang sejarah pengubalan perlembagaan yang merujuk kepada perlembagaan Malayan Union, perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948, Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum, Perlembagaan Kemerdekaan 1957, dan Perlembagaan Malaysia Latihan kendiri disediakan pada akhir pembelajaran untuk menguji kefahaman anda mengenai isu-isu yang telah dibincangkan. Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan sejarah penggubalan perlembagaan Malaysia 2 Menjelaskan ciri-ciri asas proses penggubalan perlembagaan 3 Membanding bezakan antara ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Menganalisis kandungan perlembagaan Persekutuan yang menyentuh mengenai hubungan antara kaum. 16

17 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Sejarah Pengubalan Perlembagaan Perlembagaan Malayan Union (1946) Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1948) Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1957) Perlembagaan Persekutuan Malaysia (1963) Sub-tajuk: (i) Sejarah Penggubalan Perlembagaan Salam sejahtera. Kita bertemu lagi melalui mod modul ini. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Tajuk 5 modul ini dengan lebih mendalam. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Tajuk 5 ini mengandungi empat sub-tajuk iaitu Konsep Perlembagaan; Unsur-unsur dalam Perlembagaan; Sejarah Penggubalan Perlembagaan dan Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan yang menjadi Asas kepada Hubungan Etnik di Malaysia. Sub-tajuk ketiga iaitu Sejarah Penggubalan Perlembagaan diberi tumpuan dalam bahagian ini. Anda harus faham konsep perlembagaan dan unsur-unsur dalam perlembagaan sebelum membaca sejarah penggubalan perlembagaan. Ini kerana perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi yang menjadi penjamin kepada pembangunan sesebuah negara. Kepentingan 17

18 perlembagaan lebih ketara terutamanya kepada negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan etnik. Aspek konsep perlembagaan dan unsurunsur perlembagaan perlu dibincangkan oleh pelajar dengan pensyarah kursus semasa interaksi bersemuka sebelum memberi tumpuan kepada sejarah penggubalan perlembagaan di Malaysia. Mari kita rehat sebentar... cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda belajar sebelum tajuk ini. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Sejarah Penggubalan Perlembagaan, anda perlu merujuk kepada Bab 6 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman Sejarah Penggubalan Perlembagaan Malaysia (hlm ) Aktiviti Berdasarkan kepada pembacaan anda, jelaskan sejarah penggubalan perlembagaan negara Malaysia dalam bentuk peta minda. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. SELAMAT MAJU JAYA. 18

19 TAJUK 6 AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Topik ini membincangkan tentang agama dan ajaran utama yang dianuti di Malaysia, iaitu Islam, Kristian, Buddha, dan Hindu. Perbincangan menyentuh latar belakang dan ajaran-ajaran penting dalam setiap agama. Walaupun terdapat perbezaan bagi setiap agama / ajaran tetapi ada juga nilai-nilai sejagat yang boleh dikongsi bersama. Maka setiap warganegara sewajarnya menghormati agama / ajaran penganut lain selain dengan Prinsip Rukun Negara yang pertama iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan dan Perkara 3 Ceraian (1) dalam Perlembagaan Malaysia yang menegaskan Islam sebagai agama Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan. Pada akhir topik ini disertakan soalan latihan kendiri dengan tujuan untuk menguji kefahaman pelajar konsep-konsep dan isu-isu yang telah dibincangkan. Hasil Pembelajaran 1. Menerangkan agama / ajaran utama di Malaysia. 2. Menjelaskan nilai-nilai sejagat agama / ajaran utama di Malaysia. 3. Menghuraikan asas-asas hubungan etnik dalam konteks agama / ajaran utama di Malaysia. 4. Menghubungkait hubungan etnik dalam kehidupan masyarakat Malaysia. 19

20 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Agama-agama di Malaysia Islam Buddha Hindu Kristian Sub-tajuk: (i) Agama Islam dan Agama-agama Lain di Malaysia Salam sejahtera. Untuk pembelajaran ini melalui mod modul, adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Tajuk 6 ini mengandungi empat (4) sub-tajuk iaitu Agama Islam dan Agamaagama Lain di Malaysia; Asas-asas Hubungan Etnik dalam Konteks Agama; Pendekatan Islam Hadhari dan Membincangkan Prinsip-prinsip Islam Hadhari dalam Pembentukan Masyarakat. Sub-tajuk pertama dalam tajuk ini diberi tumpuan dalam bahagian ini. Anda harus faham peranan agama dalam mengeratkan hubungan etnik di negara kita. Walaupun agama Islam menjadi agama rasmi tetapi agamaagama lain boleh diamalkan tanpa sebarang halangan. Agama juga menjadi penanda jati diri masyarakat Malaysia. 20

21 Mari kita rehat sebentar... cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda faham dan tahu mengenai Agama Islam dan agama / ajaran lain di Malaysia dan asas-asas hubungan etnik dalam konteks agama / ajaran yang terdapat di Malaysia. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini, anda perlu merujuk kepada Bab 8 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman Agama Islam dan agama-agama lain di Malaysia (hlm ) Aktiviti Berdasarkan kepada pembacaan anda, bincangkan lima (5) nilai sejagat yang dikongsi bersama oleh agama / ajaran anda anuti dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di negara ini dalam bentuk grafik. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. SELAMAT MAJU JAYA. 21

22 TAJUK 7 CABARAN DAN PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Topik ini menjelaskan tentang elemen pemupukan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia. Pemupukan hubungan etnik ini dapat dicapai sekiranya wujud persefahaman, semangat bekerjasama, persaudaraan, kemesraan, budaya ziarah menziarahi dan hormat menghormati antara kaum di negara ini. Kesemua elemen yang dijelaskan di atas perlu dihayati dan amalkan oleh rakyat Malaysia dalam proses untuk mencapai perpaduan antara kaum. Pada akhir topik ini disertakan dengan soalan-soalan untuk latihan kendiri bertujuan untuk menguji sejauh mana kefahaman pelajar terhadap konsep dan faktafakta yang telah dibincangkan. Hasil Pembelajaran 1. Mengenalpasti elemen-elemen yang boleh melahirkan hubungan yang erat antara kaum. 2. Menjelaskan bagaimana elemen-elemen pemupukan hubungan etnik dapat diimplimentasikan dalam masyarakat Malaysia. 22

23 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Kerjasama Persefahaman Persaudaraan Elemen Pemupukan Hubungan Etnik Budaya Ziarah Menziarahi Kemesraan Hormat Menghormati Sub-tajuk: (i) Pemupukan Hubungan Etnik dalam Masyarakat Malaysia Salam sejahtera. Untuk pembelajaran melalui mod modul ini, adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. 23

24 Tajuk 7 ini mengandungi tiga (3) sub-tajuk, iaitu cabaran dan implikasi; pemupukan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia; dan bagaimanakah cabaran globalisasi mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia?. Sub-tajuk kedua mengenai pemupukan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia diberi tumpuan dalam bahagian ini. Anda harus fahami cabaran dan implikasi sebelum meneruskan pembacaan mengenai pemupukan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia. Ini kerana cabaran dari segi sosial, ekonomi, politik serta cabaran globalisasi turut memberi kesan kepada hubungan etnik di negara ini. Dalam konteks ini, pemupukan hubungan etnik adalah penting dan menjadi asas kepada hubungan sosial yang harmoni. Mari kita rehat sebentar... cuba anda renung dan fikirkan apakah usaha yang telah anda lakukan sebagai guru untuk membawa generasi masa hadapan sebagai generasi yang bersatu padu. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang sub-tajuk ini mengenai pemupukan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia, anda perlu merujuk kepada Bab 8 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman Aplikasi Hubungan Etnik Dalam Kehidupan Masyarakat Malaysia (hlm. 161) Aktiviti Berdasarkan kepada pembacaan anda, sediakan satu pelan tindakan tentang usaha anda untuk mengeratkan perhubungan antara etnik murid kelas di sekolah anda. 24

25 Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. SELAMAT MAJU JAYA. 25

26 TAJUK 8 HUBUNGAN ETNIK: PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT Sinopsis Topik ini membincangkan tentang peranan masyarakat dalam proses pembentukan hubungan etnik di Malaysia. Penekanan diberi kepada peranan masyarakat dalam proses integrasi nasional, penubuhan Jabatan Perpaduan Negara, pelaksanaan Program Latihan Khidmat Negara dan pendekatanpendekatan lain dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Persoalannya sejauhmana peranan masyarakat melalui faktor-faktor yang telah dibincangkan di atas memberi kesan kepada proses pembentukan hubungan etnik di Malaysia. Pada akhir topik ini disedia aktiviti latihan kendiri dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana kefahaman pelajar terhadap perkara yang telah dibincangkan. Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan peranan masyarakat dalam proses pembentukan hubungan etnik di Malaysia. 2. Menilai keberkesanan peranan masyarakat dalam proses pembentukan hubungan etnik melalui pendekatan-pendekatan yang telah diperkenalkan. 26

27 Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Peranan Masyarakat Budaya Zairah- Menziarahi Rumah Terbuka Penerimaan Budaya Rukun Tetangga Peranan NGO Sub-tajuk: (i) Peranan Masyarakat Salam sejahtera. Untuk pembelajaran tajuk terakhir melalui mod modul ini adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul Tajuk 8 ini dengan lebih mendalam. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini, anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Tajuk 8 ini mengandungi dua (2) sub-tajuk, iaitu Peranan Kerajaan dan Peranan Masyarakat. Peranan masyarakat diberi tumpuan dalam bahagian ini. Namun begitu, anda harus fahami peranan kerajaan yang perlu dibincangkan oleh pelajar dengan pensyarah kursus semasa interaksi bersemuka sebelum meneruskan pembacaan mengenai peranan masyarakat dalam pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Dalam konteks tersebut, pelajar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik di negara ini. Walaupun kerajaan telah merancang dan melaksanakan dasar dan langkah-langkah 27

28 secara teratur tetapi rakyat sebagai kumpulan sasaran perlu memainkan peranan dalam memastikan keharmonian etnik sentiasa terjaga dan terpelihara. Mari kita rehat sebentar... cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda belajar mengenai peranan yang telah dimainkan oleh kerajaan bagi memastikan keharmonian etnik di Malaysia khususnya dalam sistem pendidikan kita agar keharmonian antara etnik sentiasa terpelihara. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peranan yang dimainkan oleh masyarakat dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, anda perlu merujuk kepada Bab 9 Modul Hubungan Etnik (2007), halaman Peranan masyarakat dalam konteks hubungan etnik (hlm ) Aktiviti Berdasarkan kepada pembacaan dan pemerhatian anda, hasilkan satu laporan ringkas yang mengandungi maklumat tentang peranan sekolah anda dalam mengeratkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. SELAMAT MAJU JAYA. 28

Kepelbagaian Budaya Menurut kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi

Kepelbagaian Budaya Menurut kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi Kepelbagaian Budaya Menurut kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau konkrit yang boleh

Lebih terperinci

BAB 5. Permuafakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia

BAB 5. Permuafakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia BAB 5 Permuafakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia Selepas mempelajari bab ini, pelajar dapat: 1. Mengetahui perkembangan parti politik di Malaysia. 2. Menghuraikan usaha yang diambil

Lebih terperinci

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran. ACIS, UiTM CTU553/555 MARUWIAH AHMAT

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran. ACIS, UiTM CTU553/555 MARUWIAH AHMAT PENGENALAN KANDUNGAN BAB 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Hasil Pembelajaran Mengenalpasti asas hubungan antara etnik-etnik di Malaysia Mengenal pasti cabaran-cabaran hubungan etnik di Malaysia Menghuraikan isu-isu penting

Lebih terperinci

BAB 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

BAB 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA PENGENALAN 2 BAB 7 HUBUNGAN ETNIK DI Hasil Pembelajaran Mengenalpasti asas hubungan antara etnik-etnik di Malaysia Mengenalpasti cabarancabaran hubungan etnik di Malaysia Menghuraikan isu-isu penting dalam

Lebih terperinci

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan. 1.Tamadun Hwang Ho telah memberikan sumbangan yang penting kepada peradaban dunia.

Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan. 1.Tamadun Hwang Ho telah memberikan sumbangan yang penting kepada peradaban dunia. Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan 1.Tamadun Hwang Ho telah memberikan sumbangan yang penting kepada peradaban dunia. (a) (b) Berikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang

Lebih terperinci

EDU3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pengenalan

EDU3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pengenalan Pengenalan Kursus Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran bertujuan menyediakan guru dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan dengan memberi penekanan kepada aspek teoritikal, kemahiran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Draf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 3 PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

SULIT NAMA:... Tingkatan :... SULIT Sejarah Kertas 2 Ogos 2009 2 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

SULIT 1249/2 NAMA PELAJAR LOGO SEKOLAH NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 TINGKATAN 5. SEJARAH KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit

SULIT 1249/2 NAMA PELAJAR LOGO SEKOLAH NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 TINGKATAN 5. SEJARAH KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit SULIT 1249/2 NAMA PELAJAR. NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN LOGO SEKOLAH NAMA SEKOLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 TINGKATAN 5 SEJARAH KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

TAMADUN MELAYU : TERAS TAMADUN MALAYSIA

TAMADUN MELAYU : TERAS TAMADUN MALAYSIA TAMADUN MELAYU : TERAS TAMADUN MALAYSIA TOPIK PERBINCANGAN. 3.1 Pengenalan 3.2 Konsep Melayu 3.3 Sejarah Pembentukan Tamadun Melayu 3.6 Pencapaian Dalam Pelbagai Bidang 3.5 Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

HASIL PEMBELAJARAN. Menerangkan hubung kait antara pembangunan ekonomi dengan hubungan etnik di Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN. Menerangkan hubung kait antara pembangunan ekonomi dengan hubungan etnik di Malaysia. HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan hubung kait antara pembangunan ekonomi dengan hubungan etnik di Malaysia. Menghuraikan dasar-dasar pembangunan ekonomi yg berkaitan dgn persoalan pertumbuhan ekonomi dan

Lebih terperinci

BAB IV TAHAP LITERASI POLITIK DAN KERENGGANGAN TERHADAP PARTI: TINJAUAN TERHADAP DATA-DATA SURVEI SEBELUM PRU 12

BAB IV TAHAP LITERASI POLITIK DAN KERENGGANGAN TERHADAP PARTI: TINJAUAN TERHADAP DATA-DATA SURVEI SEBELUM PRU 12 BAB IV TAHAP LITERASI POLITIK DAN KERENGGANGAN TERHADAP PARTI: TINJAUAN TERHADAP DATA-DATA SURVEI SEBELUM PRU 12 4.1 Pengenalan Bab ini memeriksa kondisi yang menyebabkan berlaku perubahan ketara dalam

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

SULIT 1249/2 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

SULIT 1249/2 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit NAMA MURID : TINGKATAN : JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 1249/2 SEJARAH Kertas 2 Ogos/September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SEJARAH TINGKATAN 4 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.)

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.) Diterbitkan oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Laman Web : www.penerangan.gov.my Portal : pmr.penerangan.gov.my E-mel :

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai

Lebih terperinci

AMALAN BAHASA MELAYU

AMALAN BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH KELAS PERALIHAN AMALAN BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KANDUNGAN Rukun Negara vii Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN)

DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN) DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN) KENYATAAN DASAR Dasar Pengguna Negara bertujuan menggalakkan keseimbangan hak dan tanggungjawab di kalangan dan di antara pengguna, pembekal/pengilang dan Kerajaan dalam melaksanakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

- Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak - Perdana Menteri Malaysia

- Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak - Perdana Menteri Malaysia 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. - Dato

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI TEMA 1 - menjelaskan kepentingan cara mendisplikan diri. (P) aktiviti m/s UNIT 1: - menguruskan

Lebih terperinci

KENALI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

KENALI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA KENALI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang bertulis yang tertinggi dan terutama yang menjadi rujukan bagi pentadbiran negara. Perlembagaan ini mengagihkan

Lebih terperinci

SEJARAH SPM 1249/2 (Set C)

SEJARAH SPM 1249/2 (Set C) Nama : Tingkatan : Tarikh : PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH BANGSAR & PUDU dengan kerjasama GURU CEMERLANG & GURU SUMBER SEJARAH KUALA LUMPUR MODUL PECUTAN HARLUS SEJARAH 1249/2 SEJARAH SPM 1249/2 (Set C) Kertas

Lebih terperinci

PERJUANGAN DAN PENCAPAIAN UMNO telah ditubuhkan di dalam tahun 1946. Pada 1 lhb. Mei lalu UMNO telah mencapai usia 35 tahun. UMNO tel?h ditubuhkan bagi menggembeling tenaga Melayu untuk menumpas gagasan

Lebih terperinci

RANCANGAN KURSUS. Mukasurat :

RANCANGAN KURSUS. Mukasurat : Nama Jabatan dan Fakulti Jabatan Nama dan Kod Kursus Dinamika Malaysia Jumlah Jam Pertemuan 28 jam Mukasurat Semester 1 Sesi 2011/2012 Nama Pensyarah No. Bilik No. Telefon Bilik E-mel Sinopsis Kursus ini

Lebih terperinci

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran. ACIS, UiTM CTU553/555

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran. ACIS, UiTM CTU553/555 MARUWIAH AHMAT PENGENALAN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 KANDUNGAN BAB 2 Hasil Pembelajaran Menjelaskan pembentukan pluraliti Alam Melayu Menyatakan kesan penjajahan dan pembentukan masyarakat pluralistik Menghuraikan

Lebih terperinci

KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA KESEDARAN KEPELBAGAIAN BUDAYA Pengenalan Pelbagai kaum-wujud corak sosio budaya yang berbeza. Tidak menjadi tembok penghalang untuk wujudkan pelbagai jurang dalam sistem demokrasi. Murid harus didedahkan

Lebih terperinci

PAKATAN MURNI. Maksud Pakatan Murni

PAKATAN MURNI. Maksud Pakatan Murni PAKATAN MURNI Maksud Pakatan Murni Usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan Jalan untuk menyelesaikan tuntutan dan masalah yang tersendiri untuk

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 Nama: Kelas: SULIT 1249/2 Sejarah Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1249/2 1 2 4 9 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

P E L A N H A L A T U J U 5 T A H U N PERPADUAN H T T P S : / / W W W. S U R V E Y M O N K E Y. C O M / R / E D U R O A D M A P

P E L A N H A L A T U J U 5 T A H U N PERPADUAN H T T P S : / / W W W. S U R V E Y M O N K E Y. C O M / R / E D U R O A D M A P P E L A N H A L A T U J U 5 T A H U N PERPADUAN DALAM PENDIDIKAN H T T P S : / / W W W. S U R V E Y M O N K E Y. C O M / R / E D U R O A D M A P P E L A N P E M B A N G U N A N P E N D I D I K A N M A

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini memaparkan ringkasan kajian secara menyeluruh yang merangkumi tujuan, kerangka teoretikal kajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, instrument

Lebih terperinci

Tamadun Islam & tamadun asia. Sinopsis:

Tamadun Islam & tamadun asia. Sinopsis: Tamadun Islam & tamadun asia Sinopsis: Buku ini merupakan himpunan hasil penulisan bersama para pensyarah Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia yang terlibat secara langsung dalam proses

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%65 KANDUNGAN

Lebih terperinci

BAB 7 Hubungan Etnik Dari Segregasi Ke Integresi

BAB 7 Hubungan Etnik Dari Segregasi Ke Integresi BAB 7 Hubungan Etnik Dari Segregasi Ke Integresi Objektif Memahami konsep segrigasi dan integrasi dalam hubungan etnik di Malaysia Menilai peranan kerajaan dalam mengeratkan hubungan etnik Menghargai peranan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Proses perbandaran yang semakin pesat dalam pelbagai sektor utama seperti ekonomi, politik, teknologi dan sosial mengubah kepada corak kehidupan manusia seharian. Selain

Lebih terperinci

1249/2 No. Kad Pengenalan Sejarah Kertas 2 September Angka Giliran 2009 2 ½ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009. SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

Sekolah semai benih.perpaduan. Pelajar perlu disatukan bagi menzahir semangat toleransi antara kaum

Sekolah semai benih.perpaduan. Pelajar perlu disatukan bagi menzahir semangat toleransi antara kaum Sekolah semai benih.perpaduan Pelajar perlu disatukan bagi menzahir semangat toleransi antara kaum Minggu Keharmonian Antara Penganut Agama K ETlKA Sedunia Peringkat melancarkan Sekolah di Sekolah Menengah

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menurut Ramlah dan Mahani (2002), konstruktivisme bukanlah suatu konsep baru. Ia berasal daripada falsafah dan telah diaplikasikan dalam bidang sosiologi, antropologi

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

SULIT 1249/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI PERLIS SEJARAH.

SULIT 1249/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI PERLIS SEJARAH. SULIT Sejarah Kertas 2 Sept 2012 2 ½ Jam NO KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI PERLIS SEJARAH Kertas

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [ 40 Markah ] Jawab semua soalan. 1 Gambar 1 menunjukkan perkembangan bentuk roda Tamadun Mesopotamia. Perkembangan bentuk roda.

BAHAGIAN A [ 40 Markah ] Jawab semua soalan. 1 Gambar 1 menunjukkan perkembangan bentuk roda Tamadun Mesopotamia. Perkembangan bentuk roda. 1 BAHAGIAN A [ 40 Markah ] Jawab semua soalan 1 Gambar 1 menunjukkan perkembangan bentuk roda Tamadun Mesopotamia. Perkembangan bentuk roda Gambar 1 Nyatakan dua kepentingan roda dalam kehidupan seharian

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) NAMA :. TINGKATAN :... MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 MODUL 1 1249/2 SEJARAH Kertas 2 2017 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

Seterusnya, semua agama didapati mempunyai peranan untuk memenuhi beberapa keperluan psikologi dan sosial yang penting. Antaranya ialah agama

Seterusnya, semua agama didapati mempunyai peranan untuk memenuhi beberapa keperluan psikologi dan sosial yang penting. Antaranya ialah agama Pemupukan negara bangsa, yakni rakyat yang bersatu dan pembinaan negara itu sendiri agar terus maju dalam masyarakat berbilang kaum perlu didorong oleh satu matlamat murni yang menjangkaui kepentingan

Lebih terperinci

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di 1249/2 Sejarah Nama :... Ogos 2012 No.Kad Pengenalan 2 ½ jam Angka Giliran BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1249/2 Sejarah Kertas 2 Ogos 2015 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SEJARAH

Lebih terperinci

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL 5.0 PENDAHULUAN Pengkaji telah menjalankan tinjauan kedua kepada 70 orang pejajar yang telah mempelajari MABAUPUMS melalui soal selidik kedua (Sila rujuk Lampiran

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci

19/10/2016 PENGENALAN

19/10/2016 PENGENALAN PENGENALAN Memberi kefahaman tentang istilah sosiologi yang digunakan. Memudahkan seseorang memahami fenomena hubungan etnik di Malaysia. Sosiologi ilmu pengetahuan dalam bidang sains sosial a) Melihat

Lebih terperinci

LMCK2811 SOSIAL & KEBERTANGGUNGJAWABAN

LMCK2811 SOSIAL & KEBERTANGGUNGJAWABAN LMCK2811 SOSIAL & KEBERTANGGUNGJAWABAN Nama : Chin Zhi Kei Nombor Matrik : A155198 Fakulti : FST/3 Sesi Pengajian : 2017/2018 Nama Aktiviti : Projek Rentas Sosial Jawatan : Exco Logistik Tempat Aktiviti

Lebih terperinci

MATLAMAT KHIDMAT MASYARAKAT

MATLAMAT KHIDMAT MASYARAKAT KHIDMAT MASYARAKAT PENGENALAN Khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan tertentu. Kerja-kerja kemasyarakatan sekiranya

Lebih terperinci

LMCK PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH

LMCK PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH 0 LMCK1421 20162017 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH TAJUK: MASALAH INTERAKSI DALAM KALANGAN PELAJAR PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK (PPSM) MENGIKUT TAHUN PENGAJIAN. PENSYARAH: PUAN NUR JUMAADZAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. Tingkatan 3 Sejarah Bab 4 : Kerjasama antara kaum ke Arah Kemerdekaan. Soalan Objektif. Pilih jawapan yang paling tepat

EzLearn2U.my. Tingkatan 3 Sejarah Bab 4 : Kerjasama antara kaum ke Arah Kemerdekaan. Soalan Objektif. Pilih jawapan yang paling tepat Tingkatan 3 Sejarah Bab 4 : Kerjasama antara kaum ke Arah Kemerdekaan Soalan Objektif Pilih jawapan yang paling tepat 1. Sekiranya Tanah Melayu ingin merdeka, syarat ini mesti dipenuhi. 2. Apakah syarat

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sering dikaitkan dengan era penggunaan digital dalam aktiviti manusia untuk memudahkan komunikasi ataupun menjalankan tugas masing-masing.

Lebih terperinci

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENGAJIAN AM 900. Sukatan Pelajaran

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENGAJIAN AM 900. Sukatan Pelajaran MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENGAJIAN AM 900 Sukatan Pelajaran Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga

Lebih terperinci

ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK SAS/CTU 553 BAB 8 - ISLAM HADHARI 1

ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK SAS/CTU 553 BAB 8 - ISLAM HADHARI 1 ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK SAS/CTU 553 BAB 8 - ISLAM HADHARI 1 ISLAM DAN AGAMA-AGAMA LAIN DI MALAYSIA 1. ISLAM Menerima dgn positif pluralisme manusia : al-hujurat :13 2. KRISTIAN Jesus : Love thy neighbor

Lebih terperinci

BAB 6 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi

BAB 6 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi BAB 6 Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi Negara Malaysia adalah sebuah negara demokrasi. Rakyat diberi kebebasan untuk berucap, bergerak, berpersatuan dan menyuarakan pendapat, namun mestilah mengikut batasan

Lebih terperinci

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat Soalan berkumpulan. Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar.manakala

Lebih terperinci

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com NAMA:... Tingkatan :... Sejarah Kertas 2 Ogos 2011 2 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

Unit 5 Pendekatan Tematik

Unit 5 Pendekatan Tematik Unit 5 Pendekatan Tematik Pengajaran dan Pembelajaran KBSR Yang Bersepadu dan Tematik Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I 67 PERANCANGAN SESI PENDEKATAN TEMATIK Unit

Lebih terperinci

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS) Bab 1: 1

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS) Bab 1: 1 Bab 1: 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN Bab 1: 2 Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat: Menjelaskan konsep dan ciri-ciri sebuah tamadun. Menerangkan hubungan tamadun dengan agama,

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi

Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi HJ AHMAD NASIR MOHD YUSOFF (PhD) Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan FakulD Ekologi Manusia UniversiD Putra Malaysia (UPM) Serdang Selangor

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab

Bab 2. Bab. Bab. Bab 1. Bab 3 Bab 8. 4 Bab 9. Tingkatan 5. Bab. Bab 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA SeJaRaH Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010 Turut dimuatkan

Lebih terperinci

Balakrishnan AIL Parasuraman

Balakrishnan AIL Parasuraman U10san BukulBook Rev;ew$ Jumal Kinabalu III (1997) 202-206 MALA YSIAN EMPLOYMENT LAW AND INDUSTRIAL RELATIONS, oleh MAIMUNAH AMINUDDIN, Percetakan Mcgraw -Hill Book Co.,Singapore, 1996,RM 30.00, ISBN 983-9340-034

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Luar bandar merupakan satu kawasan yang dikenalpasti sebagai satu kawasan yang mundur dan kurang mendapat kemajuan seiring dengan kawasan bandar. Luar bandar juga dikenali

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM

KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM disediakan oleh KAJIDATARESEARCH KAJIDATARESEARCH KAJIAN PERSEPSI RAKYAT DALAM MEMBANTU USAHA KERAJAAN BAGI MERANGKA TRANSFORMASI NASIONAL 2050 Malaysia 8 Mac - 17 Mac 2017 1

Lebih terperinci

HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK SET3 SEMESTER TAJUK: LAPORAN AKHIR

HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK SET3 SEMESTER TAJUK: LAPORAN AKHIR HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK SET3 SEMESTER 1 20142015 TAJUK: LAPORAN AKHIR KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SAINTIFIK

Lebih terperinci

Dapatkan Skema di

Dapatkan Skema di Sejarah Kertas 2 April/Mei 2011 2 ½ jam Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com NAMA:... Tingkatan :... BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

19/03/ Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M

19/03/ Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M 1 0 Digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 622M 0 Merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia 0 Mengandungi 47 fasal yang terbahagi dua. 0 23 fasal tersebut membicarakan tentang hubungan umat

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 Nama: Kelas: SULIT 1249/2 Sejarah Kertas 2 September 2006 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1249/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 1 2 4 9 2 SEJARAH Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3 Mata pelajaran : Pendidikan Islam Kelas : 3 Inovatif Tarikh / Hari : 6 Jamadil Awal 1436 /25 Februari 2015/Rabu Masa : ( 8.10 9.10 pagi ) 60 minit

Lebih terperinci

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA SeJaRaH PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan

Lebih terperinci

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1. TAMADUN INDUS - CIRI-CIRI TAMADUN INDUS - SUMBANGAN TAMADUN INDUS 2. TAMADUN HWANG HO - CIRI-CIRI TAMADUN HWANG HO - SUMBANGAN TAMADUN HWANG HO BAB 2 PENINGKATAN

Lebih terperinci

KAEDAH KUMPULAN KECIL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH

KAEDAH KUMPULAN KECIL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH KAEDAH KUMPULAN KECIL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH Ariegusrini Agus Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia (IIUM) Pengenalan Tidak ada satu kaedah mutlak yang boleh

Lebih terperinci