MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER"

Transkripsi

1 1 D014 MEMORANDUM DEPOSIT SAHAM DAN SYER Kepada: CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat P ) 1. Sebagai balasan kepada CIMB BANK BERHAD (selepas ini dikenali sebagai Bank yang mana ekspresi tersebut merangkumi dan diperluaskan kepada pengganti mereka atau pengganti hakmiliknya) yang telah memberikan, sedang memberikan atau terus memberikan pendahuluan atau sebaliknya memberikan kredit atau kemudahan perbankan selama Bank menganggap layak kepada (selepas ini dikenali sebagai Peminjam ) tertakluk kepada terma dan/atau syarat yang telah ditetapkan di dalam Surat Tawaran/Perjanjian Pembiayaan bertarikh..yang merangkumi Surat Tawaran atau Perjanjian Pembiayaan yang diubah, terpinda atau diubahsuai. Saya/kami.dari akan dari masa ke semasa menyempurnakan, deposit, pindahmilik dan/atau mendaftar walau apa cara sekalipun seperti yang telah diperuntukan oleh Bank, Borang pindahmilik syer, sijil jaminan dan/atau bukti lain yang membuktikan hakmilik saham dan syer, waran, hak mohon beli (syer) yang boleh dipindahmilik, pinjaman saham, bon opsyen, dan/atau sekuriti lain yang boleh diterima oleh Bank, dengan, dan/atau dalam nama Bank, nomini Bank dan/atau ejen dan atau manamana orang perseorangan atau badan yang dinyatakan oleh Bank, termasuk tetapi tidak terhad kepada Malaysian Central Depository Sdn Bhd, sub-delegasi, pendaftar syer atau mana-mana institusi lain yang diberi kuasa oleh bursa saham, dan/atau sebagai gantian untuk atau tambahan kepada yang disebut di atas, saham, syer, waran, hak mohon beli (syer) yang boleh dipindahmilik, pinjaman Saham, bon opsyen, dan/atau Sekuriti lain buat sementara waktu atau pada bila-bila masa disandarkan dibawah Memorandum Deposit (selepas ini dikenali sebagai Sekuriti Gadai Janji ) sebagai Sekuriti untuk pembayaran atau pelepasan apabila dituntut pembayaran kesemua wang dan liabiliti sama ada pasti atau kontingen yang kini atau dari semasa ke semasa menjadi terhutang atau belum berbayar atau ditanggung oleh Peminjam kepada Bank atas mana-mana kemudahan perbankan dan/atau akaun atau dalam apa cara atau di mana sahaja, sama ada secara perseorangan atau bersesama dengan yang lain dan sama ada sebagai prinsipal atau penjamin termasuk (tetapi tanpa prejudis kepada maksud umum yand disebut di atas) jumlah nota, draf atau bil (sama ada ianya boleh niaga atau tidak boleh niaga) terdiskaun atau dibayar dan/atau pinjaman lain, kredit atau pendahuluan yang dibuat kepada Peminjam, sama ada secara perseorangan atau bersesama dengan lain termasuk segala faedah, komisyen, diskaun dan caj Bank (termasuk caj dan komisyen yang ditetapkan oleh peraturan Persatuan Bank di Malaysia dari semasa ke semasa) duti setem, yuran guaman dan/atau caj-caj lain yang timbul daripada atau secara sampingan untuk pengambilan atau penghasilan ini atau Sekuriti lain yang diambil oleh Bank untuk keterhutangan yang sama.

2 2 2. Kadar faedah bagi jumlah terhutang yang disebut di atas atau mana-mana bahagian daripadanya akan dikenakan caj pada kadar tersebut atau kadar-kadar sebagaimana yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh pihak Bank dari semasa ke semasa. 3. Pihak Bank berhak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah kadar faedah yang perlu dibayar buat sementara waktu kepada kadar yang tertentu dengan menyerahkan notis bertulis kepada Peminjam tentang niat tersebut dan kadar faedah terpinda tersebut hendaklah dibayar bermula dari tarikh yang tertera pada notis tersebut. 4. Apabila pembayaran sebarang wang yang dengan ini bercagar atau berniat untuk dicagarkan, hendaklah selanjutnya dicagarkan kepada Bank dengan bil pertukaran, nota janji, resit draf atau instrumen boleh niaga yang lain yang mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi yang perlu dibayar berhubung dengannya berbanding daripada yang telah ditetapkan oleh Bank untuk sementara waktu, kadar faedah yang lebih tinggi tersebut akan dibayar sehubungan dengan wang tersebut and tiada apa yang terkandung di dalam atau tersirat akan menjejaskan hak Bank untuk menguatkuasa dan menuntut balik bayaran untuk kadar faedah yang lebih tinggi itu atau jika perlu perbezaan antara kadar faedah yang lebih tinggi tersebut dan kadar yang perlu dibayar di bawah ini. 5. Tertakluk kepada peruntukan yang tertera selepas ini berkaitan dengan faedah atas wang prinsipal untuk sementara waktu yang akan bercagar termasuk faedah dipermodalkan akan pada atau dalam lingkungan setiap akhir bulan kalendar dipermodalkan dan ditambah untuk semua tujuan kepada wang prinsipal terhutang dan selepas ini dikenakan faedah pada kadar yang disebut di atas dan bercagar dan perlu dibayar sepatutnya dan semua akujanji terma dan syarat yang terkandung di dalam atau tersirat dengan ini dan kesemua kuasa dan remedi yang diberikan oleh undang-undang atau disini atau peraturan undang-undang atau ekuiti berhubung jumlah prinsipal dan faedah hendaklah diaplikasi secara sama rata untuk tunggakan faedah yang dipermodalkan dan faedah untuk tunggakan tersebut. 6. Tiada sebarang kandungan yang tertera disini akan dianggap untuk mengenakan obligasi ke atas Bank baik dari segi undang-undang mahupun ekuiti yang akan memaksa Bank untuk memberikan pendahuluan atau pinjaman kepada Peminjam atas sekuriti yang diwujudkan. 7. Sekuriti gadai janji akan merangkumi saham dan syer, waran, hak mohon beli (syer) yang boleh dipindahmilik, pinjaman,saham bon opsyen dan sekuriti lain yang boleh diterima oleh Bank dimana saya/kami atau salah seorang /sesiapa dari kalangan kami akan mendepositkan/

3 3 mungkin mendepositkan/telah mendepositkan dengan Bank, nomini atau ejennya atau mungkin dalam milikan atau deposit/ deposit dengan atau pindahmilik/ pindahmilik dengan cara elektronik atau sebaliknya kepada akaun Bank, nomini atau ejen, depositori termasuk tetapi tidak terhad kepada Malaysian Central Depository Sdn Bhd, sub-delegasi, pendaftar syer atau institusi lain yang dibenarkan oleh bursa saham yang berkaitan atau boleh didepositkan selepas ini ke dalam akaun deposit mereka atau selepas ini didepositkan oleh saya/kami atau salah seorang /sesiapa sahaja dari kalangan kami sebagai ganti atau penambahan kepada Sekuriti Gadai Janji yang pada masa sekarang telah didepositkan atau untuk apa sahaja tujuan lain. 8. Ia akan dianggap sebagai merangkumi disini dan dibuat tertakluk kepada wang yang dengan ini telah dicagarkan, kesemua dividen atau faedah yang telah dibayar atau perlu dibayar selepas tarikh ini ke atas Sekuriti Gadai Janji dan kesemua saham, syer (dan dividen atau faedah selepas ini) hak, wang atau harta bertambah atau ditawarkan pada bila-bila masa dengan cara penebusan, bonus, pilihan keutamaan atau sebaliknya atau berkaitan sebarang Sekuriti Gadai Janji, tertakluk bahawa Bank tidak akan menanggung sebarang liabiliti berkaitan dengan sebarang panggilan, ansuran atau bayaran lain. 9. Sebarang dividen, faedah atau bayaran lain yang mungkin diterima atau belum diterima oleh Bank berkaitan dengan mana-mana Sekuriti Gadai Janji boleh diaplikasikan oleh Bank seumpama ianya adalah hasil jualan dibawah ini tidak kira sama ada kuasa jualan mungkin tidak timbul. 10. Tanpa memprejudiskan hak dan obligasi yang diwujudkan, sebarang dividen, faedah atau wang lain dengan ini bercagar yang mungkin diterima oleh saya/kami selepas ini akan dipegang sebagai amanah untuk Bank dan dibayar kepada Bank apabila dituntut. 11. Pihak Bank boleh pada bila-bila masa tanpa notis kepada pendeposit, mendaftar Sekuriti Gadai Janji dalam nama Bank dan/atau nomini Bank atau ejen Bank. Pendeposit hendaklah, jika dinyatakan oleh Bank, dan pada kos dan perbelanjaan Pendeposit, menyempurnakan dan/atau melakukan semua perkara untuk memberi kesan kepada, semua pindahmilik, jaminan dan/atau perkara menjamin dan memberi hakmilik penuh kepada Sekuriti Gadai Janji atau salah satu daripada mereka, kepada atau dalam Bank atau nomini Bank atau ejen atau mana-mana pembeli atau pembeli-pembeli dari mereka. 12. Memorandum Deposit ini tidak akan dianggap sebagai dilunaskan/dijelaskan dengan pembayaran perantaraan atau dengan pembayaran penuh atau sebahagian daripada jumlah wang terhutang seperti dinyatakan di atas tetapi ianya hendaklah menjadi Sekuriti berterusan dan dilanjutkan untuk kesemua atau sebarang jumlah atau sejumlah wang yang mana untuk sementara waktu

4 4 menjadi baki hutang yang terakru daripada Peminjam kepada Bank pada sebarang kemudahan perbankan dan/atau akaun atau sebaliknya sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini. 13. Ia adalah sah untuk Bank dan atau ejen atau wakil yang dilantik oleh Bank, pada bila-bila masa selepas ini semasa penerusan Memorandum Deposit, tanpa notis kepada dan/atau keizinan atau persetujuan daripada pendeposit, untuk menjual, melupus, menghasilkan dan/atau berurusan dengan Sekuriti Gadai Janji atau mana-mana mereka dengan cara dan dengan terma dan syarat sebagaimana ia fikirkan patut, dan untuk menggunakan hasil jualan dalam atau untuk melepaskan wang yang telah bercagar. Bank dan atau ejen atau wakil yang dilantik tidak akan bertanggungjawab untuk kerugian dari jualan, pelupusan, realisasi dan/atau dalam urus niaga Sekuriti Gadai Janji, atau untuk kerugian dalam susutan nilai harga untuk mana-mana Sekuriti Gadai Janji daripada dari jualan, pelupusan, realisasi dan/atau dalam urus niaga atau kerugian atau kerosakkan dari sebarang sebab atau punca. 14. Saya/kami dan pengganti hakmilik saya/kami akan semasa Memorandum Deposit ini berkuatkuasa dengan sewajarnya akan membayar segala panggilan ansuran dan bayaran lain yang mungkin dibuat atau menjadi terakru berkaitan dengan Sekuriti Gadai Janji atau mana-mana daripadanya tepat pada waktunya, dan jika saya/kami ingkar untuk berbuat sedemikian Bank boleh membuat pembayaran tersebut dan kesemua jumlah yang dibayar oleh mereka untuk tujuan tersebut berserta dengan faedah di atasnya pada kadar faedah yang dinyatakan dalam Surat Tawaran/Perjanjian Kemudahan hendaklah dibayar balik oleh saya/kami atau pengganti hakmilik saya/kami apabila dituntut dan sehingga bayaran untuk sementara waku menjadi cagaran bagi Sekuriti Gadai Janji. 15. Pada setiap masa saya/kami berakujanji untuk mengekalkan atau menyenggara nilai Sekuriti Gadai Janji dan dari semasa ke semasa bergantung kepada permintaan Bank untuk membayarnya dengan wang atau pada opsyen mereka untuk hantar serah kepada mereka saham,syer dan sekuriti yang diluluskan dengan margin selanjutnya yang diperlukan oleh Bank. 16. Kami mengakui bahawa Bank telah memeterai Memorandum Deposit ini dengan kebergantungan sepenuhnya kepada representasi saya/kami di dalam terma berikut, dan saya/kami sekarang memberikan waranti kepada Bank selagi keterhutangan masih terhutang dan belum berbayar bahawa:- (a) Saya/kami merupakan syarikat yang didaftarkan dan masih wujud di bawah undangundang Malaysia dan dengan kuasa penuh dan autoriti untuk memilik aset tersendiri dan menjalankan perniagaan seperti dijalankan sekarang (sila potong jika bukan sebuah

5 5 syarikat) (b) Bahawa saya/kami merupakan pemilik berdaftar atau benefisial Sekuriti Gadai Janji yang bebas dari sebarang gadaian, sandaran, lien dan bebanan dan berakujanji selanjutnya bahawa selama mana Memorandum Deposit ini masih berterusan, saya/kami tidak akan mewujudkan atau cuba mewujudkan atau membenarkan kewujudan sebarang cagaran yang lain, sandaran, lien dan bebanan ke atas Sekuriti Gadai Janji atau sebahagian darinya. (c) Bahawa saya/kami telah memperolehi atau mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperolehi kesemua lesen yang perlu, keizinan, kelulusan dan kebenaran. Saya/kami dengan ini mengesahkan bahawa tiada sebarang daripada yang tersebut itu ditolak, ditarikbalik, dimodifikasikan, diselesai atau dibatalkan. (d) Tiada sebarang prosedur menandatangani dan penyampaian Memorandum Deposit ini mahupun pelaksanaan sebarang transaksi yang dipertimbangkan disini akan:- (i) bertentangan atau membentuk suatu keingkaran di bawah mana-mana peruntukan yang terkandung dalam sebarang perjanjian, instrumen, undangundang, kehakiman, perintah, lesen, permit atau keizinan yang menjejaskan atau mengikat kami dan/atau Sekuriti Gadai Janji; atau (ii) mengehadkan ke atas kami atau kuasa pengarah kami, sama ada dikenakan oleh atau terkandung dalam sebarang dokumen atau undang-undang, perintah, penghakiman, perjanjian, instrumen atau sebaliknya, melebihi had yang diperuntukkan. (e) tiada litigatasi atau timbangtara atau prosiding pentadbiran atau tuntutan yang boleh dengan sendirinya atau apa-apa prosiding atau tuntutan lain mempunyai kesan material ketara yang dapat menjejaskan perniagaan kami, aset atau keadaan atau secara material atau menjejaskan liabiliti kamiuntuk mematuhi atau melaksanakan obligasi kami di bawah Memorandum Deposit ini, dalam progres masa kini atau menanti atau dalam pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami, mengancam kami atau aset-aset kami; (f) Semua penyata yang diperlukan telah dihantar oleh atau bagi pihak kami kepada pihak berkuasa pencukaian yang relevan dan kami tidak ingkar dalam pembayaran sebarang cukai, dan tiada tuntutan material dinyatakan berkenaan cukai yang tidak dinyatakan dalam pernyataan kewangan. 17. Memorandum Deposit ini akan menjadi tambahan kepada dan tidak akan dengan apa cara

6 6 sekalipun memprejudis atau terjejas sebarang kolateral atau sekuriti lain pada masa sekarang atau selepas ini yang dipegang oleh Bank untuk kesemua atau sebahagian daripada wang yang bercagar tersebut mahupun sebarang kolateral atau sekuriti atau lien yang Bank berhak (termasuk sebarang sekuriti gadaian atau lien sebelum tarikh kewujudan ini pada Sekuriti Gadai Janji) atau liabiliti mana-mana individu atau individu yang bukan pihak disini bagi semua atau sebahagian daripada wang yang bercagar dalam apa cara yang boleh memprejudis atau menjejaskan sekuriti ini. Bank akan mempunyai kuasa penuh dalam budi bicara mereka untuk memberi masa untuk membuat pembayaran kepada mana-mana orang lain tanpa memprejudis liabiliti saya/kami dibawah sini. Semua wang yang diterima oleh Bank dari saya/kami atau orang lain yang bertanggungjawab untuk membayar yang sama boleh diaplikasikan oleh Bank kepada sebarang akaun atau butiran akaun atau transaksi yang mana ianya boleh digunakan. 18. Pihak Bank hendaklah selagi ada wang terhutang dibawah ini memasukkan lien untuk semua wang sekarang dan kemudian ini tersedia kepada kredit saya/kami dengan Bank sama ada akaun semasa atau akaun lain. 19. Sebarang tuntutan pembayaran wang atau apa-apa tuntutan atau notis dibawah ini boleh dibuat oleh Pegawai Bank untuk sementara waktu atau mana-mana orang atau firma untuk sementara waktu yang bertindak sebagai peguamcara atau peguamcara-peguamcara Bank melalui surat yang dialamatkan kepada Peminjam dan dihantar melalui pos atau disampaikan kepada alamat Peminjam seperti dinyatakan di atas dan notis atau tuntutan yang diberi atau dibuat atau diterima pada hari ia dihantar atau hari berikutnya selepas ia dipos mengikut mana yang berkenaan. 20. Wang yang diterima di bawah ini boleh diletakkan dan disimpan dalam kredit akaun tergantung selama mana Bank fikirkan patut tanpa sebarang kewajipan untuk sementara waktu untuk mengaplikasikannya atau sebahagian darinya. Tidak kira sama ada pembayaran tersebut di dalam kejadian apa-apa prosiding atau serupa dengan kebankrapan, pembubaran, penyatuan atau penyusunan, pihak Bank boleh membuktikan untuk dan bersetuju untuk menerima sebarang dividen atau penyatuan berkaitan dengan Keterhutangan Peminjam atau mana-mana bahagian daripadanya dengan cara sama seolah-olah Memorandum Deposit ini tidak dicipta. 21. Jika berlakunya keadaan dimana pihak yang membuat deposit yang tersebut di atas dan memberikan Memorandum Deposit ini (dalam Klausa ini dikenali sebagai pendeposit ) merupakan sebuah firma atau syarikat atau perbadanan atau jawatankuasa atau persatuan atau badan tidak diperbadankan, sebarang peruntukan yang terkandung sebelum ini yang akan terpakai secara primer atau literal bagi kes pendeposit tunggal atau pendeposit individu hanya

7 7 akan ditafsir dan berkuatkuasa dengan memberi Bank disini sekuriti untuk wang terhutang dari firma atau setiap anggota dengannya atau dari syarikat atau perbadanan atau jawatankuasa atau persatuan atau badan tidak diperbadankan yang sama atau serupa dengannya atau kepada yang akan diberi wang terhutang daripada seorang individu jka pendeposit merupakan seorang individu dan bagi firma, sekuriti ini akan dianggap sebagai sekuriti berterusan untuk semua wang terhutang dalam semua situasi seperti yang telah dinyatakan diatas dari orang atau orang-orang yang menjalankan perniagaan dalam nama atau sebagai wakil firma atau dari mana-mana orang yang disebabkan oleh kematian, persaraan, atau penerimaan rakan kongsi atau sebab-sebab lain menyebabkan sebahagian atau keseluruhan perlembagaan firma untuk berubah. Dan bagi syarikat atau perbadanan wang prinsipal terhutang sebelumnya dan bercagar akan dianggap merangkumi wang terhutang berkenaan debentur atau Saham debentur syarikat atau perbadanan tersebut yang dipegang untuk atau bagi pihak Bank. 22. Liabiliti di bawah ini yang terpakai untuk setiap orang yang menandatangani Memorandum Deposit ini hendaklah bersesama dan berasingan dan setiap Perjanjian dan akujanji dari kami akan ditafsirkan sewajarnya. Memorandum Deposit ini mahupun mana-mana pihak disini yang mana secara bersesama atau bersesama dan berasingan dan beberapa penghutang akan dilepaskan atau dilepaskan disebabkan kematian pihak tersebut atau disebabkan pelepasan kematian, pelepasan mana-mana penghutang bersesama yang lain atau bersesama dan berasingan atau melalui penggantian penghutang lain atau sekuriti atau perubahan dalam perlembagaan perkongsian dimana mana-mana pihak di sini merupakan ahli. 23. Sekuriti, liabiliti dan/atau obligasi yang dicipta oleh Memorandum Deposit ini akan terus menjadi sah dan mengikat untuk semua tujuan tidak kira sama ada perubahan dari segi penyatuan, pembentukan semula atau sebaliknya yang mungkin dibuat dalam perlembagaan Bank dan sama juga untuk sekuriti. liabiliti dan/atau obligasi yang diwujudkan oleh Memorandum Deposit ini akan terus sah dan mengikat untuk semua tujuan tidak kira sama ada perubahan dari segi penyatuan, pembentukan semula atau sebaliknya dalam perlembagaan Peminjam, dan ia dinyatakan dengan jelas bahawa tiada apa pun perubahan berkaitan atau mempengaruhi Peminjam akan menjejaskan sekuriti, liabiliti dan/atau obligasi diwujudkan berkaitan apa-apa transaksi samada dahulu, kini dan masa hadapan 24. Bank mempunyai kebebasan pada bila-bila masa dengan atau tanpa persetujuan dan dengan atau tanpa notis kepada saya/kami/peminjam, menyerahhakkan segala hak, kepentingan dan/atau obligasi atau bahagian darinya kepada seseorang atau perbadanan atau memindahmilik Memorandum Deposit ini sebagaimana ia fikirkan patut, dan kos dan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Bank dan penerima serahhak secara sampingan kepada penyerahhakkan

8 8 hendaklah dibayar oleh Peminjam, dan dengan penyerahhakkan tersebut penerima serahhak akan dan berhak kepada hak, kepentingan dan obligasi Bank terkandung dalam Memorandum Deposit ini seolah-olah penerima serahhak merupakan pihak kepada Memorandum Deposit ini menggantikan Bank. 25. Saya/Kami akan dan berakujanji untuk menanggung rugi sepenuhnya Bank dan/atau ejen Bank dan/atau nomini, dari sebarang tuntutan, prosiding, perbelanjaan, kerugian, kos, kerosakan dan/atau liabiliti yang mungkin dialami akibat daripada tindakan yang dilakukan atau mungkin dilakukan oleh Bank dan/atau ejen Bank dan/atau nomini berikutan dengan hak dan/atau kuasa yang diberi oleh Memorandum Deposit ini, dan/atau sebaliknya selaras dengan peruntukan yang dinyatakan di dalam Surat Tawaran/Perjanjian Kemudahan /Memorandum Deposit ini. 26. Jika pada bila-bila masa terdapat peruntukan disini yang menjadi tidak sah, menyalahi undangundang atau tidak dapat dikuatkuasakan di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa, peruntukan tersebut hendaklah mengikut bidang kuasa tersebut, menjadi tidak efektif setakat yang perlu tanpa mempengaruhi atau menjejaskan kesahihan, keesahan, dan kuatkuasa peruntukan yang lain di sini atau peruntukan tersebut dalam mana-mana bidang kuasa lain. Saya/kami bersetuju, apabila dituntut oleh Bank, untuk mengganti sebarang peruntukan yang terdapat dalam Memorandum Deposit ini yang telah menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan melalui peruntukan yang sah yang mempunyai kesan yang sehampir mungkin. 27. Saya/Kami dengan ini bersetuju bahawa Memorandum Deposit ini hendaklah ditadbir oleh Undang-Undang Malaysia dan saya/kami dengan ini bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah di Malaysia. 28. (a) Semua notis dan komunikasi diantara pihak disini hendaklah secara bertulis dan melainkan dinyatakan sebaliknya, boleh dibuat:- (i) (ii) (iii) (iv) (v) penyampaian peribadi; atau melalui pos, pos prabayar; atau melalui kabel; atau melalui faksimili; atau melalui telex. (b) Sebarang notis atau komunikasi lain daripada saya/kami tidak boleh dibatalkan dan ianya tidak akan menjadi efektif sehingga diterima oleh Bank.

9 9 29. Saya/Kami dengan ini mengisytiharkan w ad dan bersetuju bahawa semasa sekuriti ini dan/atau kemudahan perbankan masih berkuatkuasa/berterusan, maka kesemua peruntukan, w ad, stipulasi, syarat, akujanji dan perjanjian yang terkandung dalam Surat Tawaran dan/atau Perjanjian Kemudahan hendaklah dibaca sebagai sebahagian daripada Memorandum Deposit ini dan hendaklah diguna pakai dengan sepenuhnya dan memberi kesan seolah-olah ianya ditetapkan di bawah ini. Jika sekiranya terdapat sebarang percanggahan, Surat Tawaran dan/atau Perjanjian Kemudahan hendaklah terpakai/ mengatasi. 30. Saya/Kami dengan ini mengisytiharkan bahawa kandungan Memorandum Deposit Saham dan Syer telah diterangkan kepada saya/kami dalam.dan saya/kami telah memahami isi kandungan tersebut sebelum menandatanganinya. Bertarikh pada haribulan 20 Ditandatangani oleh yang tersebut } Dihadapan } Yang benar Ditandatangani oleh } Dihadapan }

MEMORANDUM CAGARAN DAN DEPOSIT. CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat P ) Kepada:

MEMORANDUM CAGARAN DAN DEPOSIT. CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat P ) Kepada: 1 MEMORANDUM CAGARAN DAN DEPOSIT Kepada: CIMB BANK BERHAD (No. Syarikat 13491 - P ) 1. Sebagai balasan kepada CIMB BANK BERHAD (selepas ini dikenali sebagai Bank yang mana ekspresi tersebut merangkumi

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Pertama/Ketiga 21.10.2016 SURAT

Lebih terperinci

Pada haribulan 20. Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan. (Nama Pihak) SURAT KUASA WAKIL

Pada haribulan 20. Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan. (Nama Pihak) SURAT KUASA WAKIL Pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan (Nama Pihak) SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL INI dibuat pada haribulan 20 diberi kepada CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H)

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURATIKATAN PENYERAHAN HAK SURATIKATAN PENYERAHAN HAK INI dibuat pada haribulan 20 ANTARA: (1) CIMB ISLAMIC BANK

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Bertarikh pada haribulan 20. Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURATIKATAN PENYERAHAN HAK

Bertarikh pada haribulan 20. Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURATIKATAN PENYERAHAN HAK Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURATIKATAN PENYERAHAN HAK SURATIKATAN PENYERAHAN HAK INI dibuat pada haribulan 20 ANTARA: (1) CIMB ISLAMIC BANK

Lebih terperinci

LAMPIRAN SEBUTAN PERMULAAN 1 DEFINISI DAN PENTAFSIRAN

LAMPIRAN SEBUTAN PERMULAAN 1 DEFINISI DAN PENTAFSIRAN LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang nama dan butir-butirnya adalah seperti yang dibentangkan dalam Perkara 1 di dalam Jadual di sini (selepas ini dipanggil Penggadai ) DENGAN INI SECARA NYATA BERWAAD MENGISYTIHARKAN

Lebih terperinci

LAMPIRAN SEBUTAN PERMULAAN 1 DEFINISI DAN PENTAFSIRAN

LAMPIRAN SEBUTAN PERMULAAN 1 DEFINISI DAN PENTAFSIRAN LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang nama dan butir-butirnya adalah seperti yang dibentangkan dalam Perkara 1 di dalam Jadual di sini (selepas ini dipanggil Penggadai ) DENGAN INI SECARA NYATA BERWAAD MENGISYTIHARKAN

Lebih terperinci

Bertarikh haribulan 20. Di Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN

Bertarikh haribulan 20. Di Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN Bertarikh haribulan 20 Di Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN 1 SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN INI dibuat pada haribulan 20

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

LAHL 1 CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN

LAHL 1 CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN LAHL 1 CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN Tarikh: PIHAK-PIHAK PERJANJIAN PINJAMAN PERUMAHAN / RUMAH KEDAI PINJAMAN BERJANGKA 1. Bank : CIMB Bank Berhad (13491-P) beralamat di 5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB 1. DEFINISI Dalam Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB ini ("Terma-terma dan Syarat-syarat

Lebih terperinci

Tempoh Pinjaman Tempoh pinjaman berkadar berdasar kepada jumlah yang telah dikeluarkan dan sehingga usia enam puluh (60) tahun.

Tempoh Pinjaman Tempoh pinjaman berkadar berdasar kepada jumlah yang telah dikeluarkan dan sehingga usia enam puluh (60) tahun. TERMA DAN SYARAT ASB FLEKSI CASH Tujuan ASB Flexi Cash ialah pinjaman berjangkamasa ASB Fleksi untuk membiayai semula pinjaman dengan menggunakan dokumen-dokumen sekuriti sedia ada yang dicagarkan ke atas

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

TAMBAHAN ARTIKEL I RESITAL

TAMBAHAN ARTIKEL I RESITAL TAMBAHAN Saya/Kami, pihak yang nama dan keterangan seperti yang dinyatakan dalam Butiran 1(a) daripada Jadual yang tersebut (selepas ini dipanggil Penggadai ) DENGAN INI SECARA JELAS WA D ISYTIHAR DAN

Lebih terperinci

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 1 RANG UNDANG-UNDANG PERKONGSIAN TERHAD DAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD LABUAN 2009 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN

BAHAGIAN I PERMULAAN BAHAGIAN I PERMULAAN 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Koperasi 1993. (2) Akta ini mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Tempoh pinjaman Dua puluh (20) tahun atau sehingga umur enam puluh (60) tahun (yang mana lebih awal).

Tempoh pinjaman Dua puluh (20) tahun atau sehingga umur enam puluh (60) tahun (yang mana lebih awal). TERMA DAN SYARAT PINJAMAN ASB FLEKSI Tujuan ASB Fleksi merupakan pinjaman berjangkamasa untuk membeli unit ASB dengan pilihan untuk membiayai semula pinjaman (melalui skim Flexi Cash). Produk ini hanya

Lebih terperinci

SURAT TAWARAN PER: PERMOHONAN UNTUK OVERDRAF BERCAGAR TALIAN KREDIT TERHADAP PELBAGAI KOLATERAL

SURAT TAWARAN PER: PERMOHONAN UNTUK OVERDRAF BERCAGAR TALIAN KREDIT TERHADAP PELBAGAI KOLATERAL SURAT TAWARAN No. Ruj. Bank: Tarikh: Kepada Peminjam: Tuan/Puan, PER: PERMOHONAN UNTUK OVERDRAF BERCAGAR TALIAN KREDIT TERHADAP PELBAGAI KOLATERAL Kami dengan sukacitanya ingin menawarkan kepada anda ("Peminjam")

Lebih terperinci

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI BAGI INDIVIDU ATAU SYARIKAT

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI BAGI INDIVIDU ATAU SYARIKAT GI JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI BAGI INDIVIDU ATAU SYARIKAT JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI INI dibuat pada hari dan tahun yang tertera di Seksyen 1 di dalam Jadual ini di antara Pihak yang namanya, penerangan

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 9 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut

Lebih terperinci

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU

JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] JAMINAN DAN TANGGUNG RUGI OLEH INDIVIDU Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah-i Jaminan dan Tanggung Rugi untuk Individu

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB 1. DEFINISI Dalam Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB ini ("Terma-terma dan Syarat-syarat

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Ketiga) 17.10.2013 SURAT KUASA

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Kepada: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809K) TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL BIL KREDIT YANG DIBELI Permohonan bagi Bil Kredit yang Dibeli untuk... [masukkan amaun] terhadap Surat Kredit (Letter

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL INI yang dibuat pada haribulan, 20 diberikan kepada CIMB ISLAMIC BANK BERHAD

Lebih terperinci

Bertarikh haribulan 20. Di antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN

Bertarikh haribulan 20. Di antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN Bertarikh haribulan 20 Di antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN INI dibuat pada bertarikh 20 DI

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN

CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN LAHL OD (FLEXI) CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN OVERDRAF PERJANJIAN PINJAMAN PERUMAHAN / RUMAH KEDAI (FLEXI) Tarikh: PIHAK-PIHAK 1. Bank : CIMB Bank Berhad (13491-P) beralamat di Tingkat 5, Bangunan CIMB,

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 135 AKTA PERKONGSIAN 1961 Mengandungi segala pindaan sehingga 1 Januari 2006 Teks ini HANYA TERJEMAHAN oleh Jabatan Peguam Negara bagi Partnership Act 1961. Melainkan

Lebih terperinci

1 st Party Charge 1 LAMPIRAN

1 st Party Charge 1 LAMPIRAN 1 st Party Charge 1 CA1 Pihak Pertama (Persendirian/Syarikat) LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang dijelaskan dalam Seksyen 1 dari Jadual di sini (selepas ini dipanggil Peminjam ) pada hari ini telah menggadaikan

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

Pindaan 15 Disember 2015 Page 1

Pindaan 15 Disember 2015 Page 1 Lampiran A BAHAGIAN A Peruntukan-peruntukan Utama Seragam bagi Perjanjian Pinjaman Perumahan/Pembiayaan Perumahan RM500,000.00 dan Kebawah Pindaan 15 Disember 2015 Page 1 Tarikh: PERJANJIAN PINJAMAN PERUMAHAN

Lebih terperinci

Wang sesuatu koperasi berdaftar boleh diperdapatkan melalui mana-mana atau kesemua yang berikut:

Wang sesuatu koperasi berdaftar boleh diperdapatkan melalui mana-mana atau kesemua yang berikut: BAHAGIAN VI HARTA DAN WANG KOPERASI-KOPERASI BERDAFTAR 50. Wang koperasi berdaftar. Wang sesuatu koperasi berdaftar boleh diperdapatkan melalui mana-mana atau kesemua yang berikut: (a) fee masuk, yang

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan

Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan Terma Dan Syarat Yang Mentadbir Perkhidmatan Pelaburan 1. Definisi Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB 1. SYARAT-SYARAT TERDAHULU BAGI KETERSEDIAAN KEMUDAHAN Kemudahan (termasuk sepertimana disemak semula atau ditambah dari semasa

Lebih terperinci

SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN INI dibuat pada tarikh dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 1 bersama-sama Jadual ini.

SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN INI dibuat pada tarikh dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 1 bersama-sama Jadual ini. SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN SURAT IKATAN PENYERAHHAKKAN INI dibuat pada tarikh dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 1 bersama-sama Jadual ini. Di Antara Pihak yang nama, keterangan dan alamatnya

Lebih terperinci

Lampiran A. BAHAGIAN A Peruntukan-peruntukan Utama Seragam bagi Perjanjian Pinjaman Perumahan/Pembiayaan Perumahan RM500,000.

Lampiran A. BAHAGIAN A Peruntukan-peruntukan Utama Seragam bagi Perjanjian Pinjaman Perumahan/Pembiayaan Perumahan RM500,000. Lampiran A BAHAGIAN A Peruntukan-peruntukan Utama Seragam bagi Perjanjian Pinjaman Perumahan/Pembiayaan Perumahan RM500,000.00 dan Kebawah Tarikh: PERJANJIAN PINJAMAN PERUMAHAN / PINJAMAN BERJANGKA PIHAK-PIHAK

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS

TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS TERMA DAN SYARAT AKAUN EMAS BIBDS Dengan menandatangani Borang Permohonan Emas ( Borang Permohonan ), Saya/Kami dengan ini memohon dan membenarkan BIBD Securities Sdn. Bhd. ( BIBDS ) untuk membuka Akaun-Akaun

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Pindahan Baki ( BTiP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat BTiP anda. Ruj

Lebih terperinci

14. NOTIS-NOTIS 14.1 Ahli Kad mesti memaklumkan Jabatan Kad Kredit Bank tersebut secara bertulis mengenai sebarang pertukaran apa-apa butiran berhubung dengan Ahli Kad (termasuk tetapi tidak terhad kepada

Lebih terperinci

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat.

bermakna Kod Hasil Dalam Negeri 1986 yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. TERMA DAN SYARAT YANG MENTADBIR PERKHIDMATAN PELABURAN 1. DEFINISI Perkataan dan ungkapan berikut mempunyai makna yang diberikan kepada mereka melainkan konteksnya memerlukan makna yang lain:- Akaun Pemegang

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

LAMPIRAN PERKARA I RESITAL

LAMPIRAN PERKARA I RESITAL LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang nama dan keterangan seperti yang dinyatakan di dalam Butiran 1(a) daripada Jadual yang tersebut (selepas ini dipanggil Penggadai ) DENGAN INI SECARA JELAS WA D ISYTIHAR DAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK

LEMBARAN PENERANGAN PRODUK LEMBARAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Penyata Maklumat Produk ini sebelum anda memohon Kemudahan Kredit bersandarkan Pelbagai Cagaran. Pastikan juga anda membaca segala terma dan syarat. Sila dapatkan

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC)

Syarat-Syarat dan Terma-Terma Kad Bank (PMPC) Terma dan syarat berikut adalah tertakluk ke atas pengunaan Kad (selepas ini dirujuk sebagai Kad ) yang dikeluarkan oleh AmBank (M) Berhad (8515-D) / (selepas ini keduannya dirujuk sebagai Bank ) dan berkuatkuasa

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP. No. Ahli No. Kad Kuasa (PDRM) No. Kad Pengenalan Awam. Tarikh Lahir No. Gaji Pejabat Pembayar Gaji Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (74/1925) No.1, Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur Tel : 03-2260 8888 / 8999 Faks : 603-2273 0327 / 603-9212 8443 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN ASBi-KOP kpd/cp/asbi-kop/2018

Lebih terperinci

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat CashLite CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Mukasurat 1 Terma-terma dan Syarat syarat CashLite Program CashLite 1. Program CashLite ( Program ) ditawarkan kepada Pemegang Kad prinsipal kad kredit CIMB

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD Nombor Syarikat: H ( Bank )

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD Nombor Syarikat: H ( Bank ) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD Nombor Syarikat: 671380-H ( Bank ) Dan ( Pelanggan ) PERJANJIAN KEMUDAHAN Berkaitan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah yang diberikan oleh CIMB BANK BERHAD ISLAM

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) ("Bank") dan. ("Pelanggan")

PERJANJIAN PENYELENGGARAAN. Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat H) (Bank) dan. (Pelanggan) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No Syarikat 671380-H) ("Bank") dan ("Pelanggan") PERJANJIAN PENYELENGGARAAN Sehubungan dengan Kemudahan Pembiayaan-i Harta Ijarah diberikan oleh CIMB ISLAMIC

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT (sah dari 1 Mei 2017) 1. Undang-undang Terpakai Undang-undang Malaysia

TERMA DAN SYARAT (sah dari 1 Mei 2017) 1. Undang-undang Terpakai Undang-undang Malaysia TERMA DAN SYARAT (sah dari 1 Mei 2017) 1. Undang-undang Terpakai Undang-undang Malaysia 2. Kemudahan Kemudahan ini adalah Pembiayaan Peribadi-i yang ditawarkan kepada Pelanggan yang mana butirannya diperincikan

Lebih terperinci

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 dalam bentuk rayuan, dan dia hendaklah dengan itu berhenti menggunakan apa-apa hak atau melaksanakan apa-apa fungsi atau tugas berkenaan dengan jawatan itu dan dia tidak

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK

TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH ( EPP ) AFFINBANK Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah EPP. Anda dianggap telah menerima Terma dan Syarat di sini

Lebih terperinci

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1,

Tempoh pinjaman begantung kepada tujuan pembiayaan dimana secara umum adalah di antara 5 hingga 15 tahun. : RM 1, HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Pinjaman Berjangka dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian

Lebih terperinci

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan B81-90 3/24/04 9:02 PM Page 8 14 PEMBELIAN MUHIBAH(SAMBUNGAN) Pembelian muhibah mewakili lebihan amaun yang dibayar bagi pembelian perniagaan oleh subsidiari Syarikat daripada Lembaga Pelabuhan Bintulu

Lebih terperinci

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM

VERSI-1/11/2016/EPP/T&C/BM TERMA DAN SYARAT PELAN PEMBAYARAN MUDAH (EPP) Sila baca Terma dan Syarat ini sebelum membuat sebarang Pembelian Barangan di bawah Pelan Pembayaran Mudah Affin Bank Berhad ( EPP ). Anda dianggap telah menerima

Lebih terperinci

DR. 42/91 RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991

DR. 42/91 RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991 DR. 42/91 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991 SUSUNAN PASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan pemakaian. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Kerajaan

Lebih terperinci

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat

Produk Deposit Konvensional MBSB Terma dan Syarat 1.0 UMUM 1.1 ("T&S") yang dinyatakan di sini akan diguna pakai bagi semua produk deposit konvensional MBSB seperti Akaun Simpanan Wise Saver, Akaun Simpanan Cheeky, Akaun Simpanan CashRich, Akaun Deposit

Lebih terperinci

Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: H) ( Pemberi Pajak atau Bank ) Dan. ( Pemajak )

Bertarikh. Antara. CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: H) ( Pemberi Pajak atau Bank ) Dan. ( Pemajak ) Bertarikh Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: 671380-H) ( Pemberi Pajak atau Bank ) Dan ( Pemajak ) PERJANJIAN IJARAH Berkaitan dengan Kemudahan Pembiayaan Harta Ijarah-i diberikan oleh CIMB

Lebih terperinci

Bertarikh hb,, 20 DI ANTARA. AmBank (M) Berhad (8515-D) DAN (PEMINJAM) PERJANJIAN PINJAMAN. (HL/Atas500K/BM/V )

Bertarikh hb,, 20 DI ANTARA. AmBank (M) Berhad (8515-D) DAN (PEMINJAM) PERJANJIAN PINJAMAN. (HL/Atas500K/BM/V ) Bertarikh hb,, 20 DI ANTARA AmBank (M) Berhad (8515-D) DAN (PEMINJAM) PERJANJIAN PINJAMAN (HL/Atas500K/BM/V1-072016) PERJANJIAN PINJAMAN INI dibuat pada tarikh seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. 1. Undang-undang Terpakai Undang-undang Malaysia

TERMA DAN SYARAT. 1. Undang-undang Terpakai Undang-undang Malaysia TERMA DAN SYARAT 1. Undang-undang Terpakai Undang-undang Malaysia 2. Kemudahan Kemudahan ini adalah Pembiayaan Peribadi-i yang ditawarkan kepada Pelanggan yang mana butirannya diperincikan dalam kandungan

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFIN Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) akan dibuat ke atas Terma & Syarat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda.

Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI UOB Terma dan Syarat Pinjaman Peribadi UOB ( Terma dan Syarat ) ini akan mentadbir Pinjaman Peribadi UOB ( Pinjaman ) yang kami akan sediakan kepada anda. 1.0 AM 1.1

Lebih terperinci

Perjanjian Maybankard Platinum

Perjanjian Maybankard Platinum Perjanjian Maybankard Platinum Pengeluaran Maybankard Platinum (seterusnya dirujuk sebagai Kad Kredit ) oleh Malayan Banking Berhad (seterusnya dirujuk sebagai Maybank ) kepada Pemegang Kad dan penggunaan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM]

TERMA DAN SYARAT KHUSUS BAGI DEPOSIT BERTEMPOH BERASASKAN KOMODITI MURABAHAH (Tarikh Berkuatkuasa: Oktober 2016) [Layak dilindungi oleh PIDM] Ini adalah Terma dan Syarat Khusus bagi Deposit Bertempoh berasaskan Komoditi Murabahah yang digunapakai bagi semua produk Deposit Bertempoh berasaskan kontrak Syariah Komoditi Murabahah melalui Aturan

Lebih terperinci

Bertarikh hb,, 20. Peminjam SURAT KUASA WAKIL PA(OM)(010716)V2BM

Bertarikh hb,, 20. Peminjam SURAT KUASA WAKIL PA(OM)(010716)V2BM Bertarikh hb,, 20 Peminjam SURAT KUASA WAKIL PA(OM)(010716)V2BM SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL diberi pada hb, oleh pihak dinamakan di Seksyen 1 Jadual Pertama (selepas ini disebut Pemberi Kuasa Wakil),

Lebih terperinci

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 menunjukkan penjalanan urusan atau urus niaga sedemikian, berhubung dengan urusan atau urus niaga atau apa-apa bahagian urusan atau urus niaga yang dijalankan oleh orang

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma dan Syarat Am bagi Akaun Deposit

Lebih terperinci

Page 1 of 9. Kepada: CIMB Bank Berhad. ... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK. Tuan,

Page 1 of 9. Kepada: CIMB Bank Berhad. ... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK. Tuan, Kepada: CIMB Bank Berhad... Cawangan PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini memohon dan membenarkan CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN

Page 1 of 7. TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN TERMA TERMA & SYARAT-SYARAT AKAUN SIMPANAN Layak menerima perlindungan PIDM 1. MEMBUKA AKAUN 1.1 Permohonan untuk membuka Akaun Simpanan hendaklah dibuat secara peribadi dalam borang yang disediakan oleh

Lebih terperinci

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan...

lain tanpa memberikan sebarang sebab. Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

Peraturan Pelan Saham Kakitangan Kumpulan Wood

Peraturan Pelan Saham Kakitangan Kumpulan Wood JOHN WOOD GROUP PLC Peraturan Pelan Saham Kakitangan Kumpulan Wood Diterima guna oleh lembaga pengarah John Wood Group PLC pada 5 November 2015 Diluluskan oleh pemegang saham John Wood Group PLC pada 13

Lebih terperinci

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini?

4. Apakah kewajipan yang perlu pelanggan laksanakan sekiranya pelanggan membeli produk ini? LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK (Sila baca Lembaran Maklumat Produk ini sebelum pelanggan membuat keputusan untuk mengambil Pembiayaan-i Hartanah (Tawarruq) Pembiayaan Semula Perumahan Wahdah. Pastikan juga pelanggan

Lebih terperinci

Kepada: CIMB Bank Berhad

Kepada: CIMB Bank Berhad Kepada: CIMB Bank Berhad Cawangan... PERJANJIAN AKAUN PELABURAN e-emas CIMB BANK Tuan, Saya/Kami yang bertandatangan di bawah dengan ini meminta dan memberi kuasa kepada CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk

Lebih terperinci

PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS PERJANJIAN AKAUN PELABURAN EMAS CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Sebagai balasan kepada CIMB Bank Berhad ("Bank") yang membuka Akaun Pelaburan Emas CIMB Bank melalui CIMB Clicks (selepas ini dirujuk sebagai

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

Overdraf. November 2017

Overdraf. November 2017 HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Overdraf dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian ini hanya

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM

BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN AL BAI BITHAMAN AJIL. Nama Penuh: No.KP: Alamat Rumah: No. Tel: Alamat Pejabat: No. Tel: Nama Barang: Harga:RM KOPERASI KAKITANGAN MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA BERHAD KOOP INSTITUSI NO : 37 103 Jalan Templer 46700 Petaling Jaya Selangor DE. Telefon : 03-79571481 Emel : koopmkm@yahoo.com *Borang ini hendaklah diisi

Lebih terperinci

CA2. Pihak Ketiga (Persendirian/Syarikat) LAMPIRAN

CA2. Pihak Ketiga (Persendirian/Syarikat) LAMPIRAN CA2 Pihak Ketiga (Persendirian/Syarikat) LAMPIRAN Saya/Kami, pihak yang dijelaskan dalam Seksyen 1 dari Jadual di sini (selepas ini dipanggil Penggadai ) pada hari ini telah menggadaikan Tanah Tersebut

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard

Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard 20 Julai 2016 Fasal-fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dibuat ke atas Terma & Syarat Kad AFFINBANK World MasterCard anda.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KEMUDAHAN MURABAHAH Berhubung Dengan Kemudahan Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah-i. Bertarikh[ ] Diantara

PERJANJIAN KEMUDAHAN MURABAHAH Berhubung Dengan Kemudahan Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah-i. Bertarikh[ ] Diantara Kemudahan Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah-i Bertarikh[ ] Diantara CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) dan [Nama Pelanggan] PERJANJIAN KEMUDAHAN MURABAHAH Berhubung Dengan Kemudahan Pembiayaan Harta

Lebih terperinci

KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN

KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN KOPERASI KAKITANGAN FELCRA (M) BERHAD ATURAN BAGI MENJALANKAN AKTIVITI PEMBIAYAAN 1. TAJUK 1.1 Aturan ini dinamakan Aturan Bagi Menjalankan Aktiviti Pembiayaan Koperasi Kakitangan FELCRA (M) Berhad. 1.2

Lebih terperinci

CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN

CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN CIMB BANK BERHAD (13491-P) DAN PERJANJIAN PINJAMAN PERUMAHAN / RUMAH KEDAI PINJAMAN FLEXI SMART Tarikh: PIHAK-PIHAK 1. Bank : CIMB Bank Berhad (13491-P) beralamat di Tingkat 13 Menara CIMB, Jalan Stesen

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Perbankan Umum

Terma dan Syarat Perbankan Umum Terma dan Syarat Perbankan Umum Untuk pelanggan perbankan komersial Bank Malaysia Berhad Terma dan syarat umum ini terpakai pada akaun dan pelbagai jenis perkhidmatan perbankan yang disediakan oleh Standard

Lebih terperinci

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan

Borang Mandat Bank. Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Tentang borang ini Borang Mandat Bank Untuk syarikat, entiti korporat, perkongsian dan persatuan tidak diperbadankan Borang ini: merupakan bahagian penting proses kami berhubung dengan produk-produk dan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i)

Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Dikemaskini pada 9 Jun 2016 Terma dan Syarat bagi Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i Hong Leong (Tawarruq CASA-i) Terma dan Syarat Tawarruq CASA-i ini hendaklah dibaca secara keseluruhan dengan Terma

Lebih terperinci

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran.

Tarikh: Surat aku janji bertulis oleh UOB atas permintaan pemohon (anda), berpihak kepada pihak ketiga (penerima) yang menjamin pembayaran. HELAIAN PENDEDAHAN PRODUK (Sila baca Helaian Pendedahan Produk ini sebelum anda bercadang untuk memohon Jaminan Bank. Pastikan anda juga membaca terma dalam surat tawaran. Dapatkan penjelasan daripada

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB 1. SYARAT-SYARAT TERDAHULU BAGI KETERSEDIAAN KEMUDAHAN

Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB 1. SYARAT-SYARAT TERDAHULU BAGI KETERSEDIAAN KEMUDAHAN Terma-terma dan Syarat-syarat Utama Bagi Kemudahan Overdraf Bercagar CIMB 1. SYARAT-SYARAT TERDAHULU BAGI KETERSEDIAAN KEMUDAHAN Kemudahan (termasuk sepertimana disemak semula atau ditambah dari semasa

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN JUALAN

PERISYTIHARAN JUALAN PERISYTIHARAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG PTTL/PP/PDN/520(5 Dalam menjalankan Perkara Seksyen 263, Kanun Tanah Negara, 1965.

Lebih terperinci