KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA JADUAL-JADUAL PENGANTARAAN KLRCA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA JADUAL-JADUAL PENGANTARAAN KLRCA"

Transkripsi

1

2

3 KANDUNGAN Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA Bahagian I KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Bahagian II JADUAL-JADUAL Bahagian III AKTA PENGANTARAAN 2012 Bahagian IV PANDUAN KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Ini adalah Kaedah-Kaedah Pengantaraan KLRCA seperti yang diterbitkan oleh Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur.

4 2 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR Bahagian I KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Kaedah 1-2 Pemakaian Kaedah-kaedah 5 Kaedah 3-6 Permulaan Prosiding Pengantaraan Kaedah 7-11 Pelantikan Pengantara 6 Kaedah Peranan Pengantara 8 Kaedah 16 Peranan Pihak-pihak 9 Kaedah Kuasa dan Perwakilan 10 Kaedah Kerahsiaan Kaedah Prosiding 11 Kaedah Penamatan Pengantaraan 12 Kaedah Kos 13 Kaedah 32 Bantuan Pentadbiran 14 Kaedah Pengecualian Liabiliti 15 Kaedah Peranan Pengantara dalam Prosiding Lain Kaedah Jadual Fi 16 Bahagian II JADUAL-JADUAL Jadual Fi i) Pengantaraan Domestik 20 ii) Pengantaraan Antarabangsa 21 Jadual A Perjanjian Kerahsiaan dan Akujanji 22 Jadual B Model Klausa Pengantaraan 25

5 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 3 Bahagian III AKTA PENGANTARAAN Bahagian IV PANDUAN KAEDAH-KAEDAH 45 PENGANTARAAN KLRCA

6 Bahagian I KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA

7 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 5 Pemakaian Kaedah-kaedah 1. Kaedah-kaedah ini terpakai untuk mana-mana pertikaian Pengantaraan yang semasa atau masa hadapan di mana pihak-pihak telah bersetuju bahawa Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA ( Kaedah-kaedah ) akan terpakai. 2. Di mana Kaedah-kaedah adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang yang tidak boleh dikurangkan oleh pihak-pihak, peruntukan itu mengatasi. Permulaan Prosiding Pengantaraan 3. Mana-mana pihak yang ingin memulakan prosiding Pengantaraan menurut Kaedah-kaedah hendaklah memberi kepada KLRCA satu Permintaan untuk Pengantaraan bertulis yang hendaklah mengandungi perkara berikut:- a) Nama-nama, alamat (termasuk alamat e-mel), nombor telefon pihak-pihak dan mana-mana undang-undang atau wakil-wakil lain yang terlibat; b) Rujukan kepada mana-mana klausa Pengantaraan atau salinan perjanjian pengantaraan yang berasingan, jika ada; c) Rujukan kepada kontrak (jika ada) atau hubungan undang-undang lain (jika ada) daripada atau berkaitan dengan pertikaian yang timbul;

8 6 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR d) Penjelasan ringkas mengenai jenis pertikaian, jumlah yang terlibat, jika ada, dan apa-apa relief spesifik atau hasil yang dicari oleh manamana pihak; dan e) Fi Pendaftaran yang ditetapkan selaras dengan Jadual Fi yang dilampirkan di sini ( Fi Pendaftaran ). 4. Apabila menerima suatu Permintaan Pengantaraan secara bertulis di bawah Kaedah 3, KLRCA hendaklah menghantar salinan Permintaan Pengantaraan kepada pihak/pihak-pihak lain yang dinamakan. 5. Proses Pengantaraan hendaklah disifatkan sebagai telah bermula apabila KLRCA menerima notis penerimaan bertulis bagi Permintaan daripada pihak/pihak-pihak lain. 6. Jika pihak/pihak-pihak menolak Permintaan atau jika KLRCA tidak menerima jawapan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis bertulis KLRCA terhadap Permintaan di bawah Kaedah 4, KLRCA boleh memilih untuk menganggap ini sebagai satu penolakan Permintaan dan memaklumkan kepada pihak/pihak-pihak yang memulakan Pengantaraan dengan sewajarnya. Pelantikan Pengantara 7. Apabila semua pihak telah bersetuju dengan Pengantara yang dicadangkan, yang bersedia untuk berkhidmat dan tidak hilang kelayakan di bawah Kaedah 10, semua pihak secara bersama-sama akan melantik orang itu sebagai Pengantara.

9 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 7 8. Jika, dalam tempoh 30 hari daripada Permintaan Pengantaraan di bawah Kaedah 4, semua pihak tidak menyetujui Pengantara yang dicadangkan yang bersedia untuk berkhidmat dan tidak hilang kelayakan di bawah Kaedah 10, Pengarah KLRCA kemudiannya hendaklah melantik Pengantara dan pihak-pihak dianggap telah meluluskan pelantikan yang dibuat oleh Pengarah KLRCA. 9. Hendaklah ada seorang Pengantara melainkan jika pihak-pihak bersetuju sebaliknya. 10. Tiada seorang pun boleh bertindak sebagai Pengantara dalam apa-apa pertikaian yang mana seseorang itu yang mempunyai apa-apa kepentingan kewangan atau peribadi atau apaapa percanggahan kepentingan yang mungkin menjejaskan atau yang mungkin semunasabahnya dianggap menjejaskan kebebasan atau keupayaan Pengantara untuk bertindak adil pada setiap masa, kecuali jika pihak-pihak telah diberitahu secara bertulis berkenaan hal keadaan itu dan seterusnya telah dengan nyata mengizinkan secara bertulis kepada pelantikan Pengantara. 11. Jika, selepas pelantikan, Pengantara menyedari apa-apa keadaan yang boleh mewujudkan persepsi yang munasabah untuk mempengaruhi, berat sebelah atau kekurangan keneutralan, Pengantara hendaklah dengan segera supaya memaklumkan pihak-pihak dan, jika Pengantara telah dilantik oleh KLRCA, hendaklah dengan segera memaklumkan KLRCA. Jika mana-mana pihak membantah kepada perkhidmatan berterusan Pengantara, Pengantara hendaklah dibatalkan. Dalam keadaan ini, pihak-pihak akan mempunyai 30 hari tambahan daripada pembatalan Pengantara untuk melantik

10 8 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR Pengantara baru. Jika sekiranya pihak-pihak itu tidak bersetuju dalam tempoh 30 hari dengan seorang Pengantara pengganti yang dicadangkan, yang bersedia untuk berkhidmat dan tidak hilang kelayakan di bawah Kaedah 10, Pengarah KLRCA kemudiannya hendaklah melantik Pengantara dan pihak-pihak dianggap telah meluluskan pelantikan yang dibuat oleh Pengarah KLRCA. Peranan Pengantara 12. Pengantara hendaklah membantu pihak-pihak secara bebas dan tidak berat sebelah untuk mencapai penyelesaian pertelingkahan tentang pertikaian. 13. Pengantara boleh menjalankan Pengantaraan dalam apa-apa cara sebagaimana yang difikirkan sesuai Pengantara, dengan mengambil kira hal keadaan pertikaian itu, hasrat pihak-pihak dan mana-mana pertimbangan praktikal yang mungkin relevan untuk resolusi yang memuaskan dan cepat tentang pertikaian itu. 14. Sebelum atau semasa Pengantaraan, Pengantara boleh berkomunikasi dengan pihak-pihak secara bersama-sama, atau dengan mana-mana pihak secara berasingan, dengan atau tanpa wakilnya, sama ada secara peribadi, melalui telefon, sidang video atau elektronik sebagaimana yang Pengantara fikirkan sesuai.

11 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Pihak-pihak mungkin dikehendaki oleh Pengantara untuk menyertai persidangan permulaan sebelum bermulanya Pengantaraan formal. Tujuan persidangan permulaan adalah untuk membolehkan pihak-pihak, dengan bantuan Pengantara, untuk: - a) Membincangkan dan bersetuju dengan isu-isu yang dipertikaikan atau merumuskan proses yang isu-isu perlu dijelaskan dan dipersetujui; b) Membuat peruntukan untuk, selaras dengan arahan Pengantara, khidmat dan pertukaran bahan dokumentari yang berkaitan dengan Pengantaraan termasuk kertas kerja oleh semua pihak; c) Membuat peruntukan bagi apa-apa perancangan lain dan urusan pentadbiran yang perlu dan sesuai untuk membolehkan Pengantaraan untuk diteruskan. Peranan Pihak-pihak 16. Setiap pihak dalam Pengantaraan mempunyai tanggungjawab untuk turut serta dalam Pengantaraan. Setiap pihak dan wakil-wakil mereka akan menggunakan ikhtiar terbaik mereka untuk bekerjasama dengan satu sama lain dan dengan Pengantara untuk menyelesaikan perbezaan mereka.

12 10 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR Kuasa dan Perwakilan 17. Setiap pihak dalam Pengantaraan boleh dibantu atau diwakili oleh mana-mana orang yang ia pilih (termasuk penasihat undang-undang). Pengenalan, butiran perhubungan dan peranan mana-mana orang itu mesti didedahkan kepada semua pihak dan kepada Pengantara. 18. Setiap pihak dalam Pengantaraan mesti mempunyai kuasa untuk menyelesaikan pertikaian atau diwakili oleh orang atau orang-orang yang mempunyai kuasa penuh untuk menyelesaikan pertikaian itu. Jika mana-mana kuasa tersebut adalah terhad, had kuasa itu mesti didedahkan kepada pihak-pihak dan pengantara. Kerahsiaan 19. Semua prosiding pengantaraan hendaklah menjadi sulit dan peribadi. Semua pihak dan peserta dalam Pengantaraan hendaklah melaksanakan suatu akujanji bertulis dalam bentuk Akujanji Kerahsiaan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual A untuk memberi kesan kepada keperluan ini. 20. Sebarang maklumat yang diberikan kepada Pengantara oleh pihak dalam kokus atau sesi persendirian boleh dirahsiakan antara pihak yang mengeluarkan maklumat dan Pengantara melainkan jika pihak yang memberikan maklumat itu mengizinkan pendedahan kepada mana-mana pihak lain untuk Pengantaraan itu.

13 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Pengantara, semua pihak dan peserta dalam Pengantaraan mesti memastikan semua halhal yang berhubungan dengan atau yang timbul daripada Pengantaraan sebagai sulit dan peribadi kecuali:- a) Jika pendedahan didesak melalui undangundang; b) Sekiranya perlu untuk memberi kesan kepada perjanjian Pengantaraan atau untuk menguatkuasakan perjanjian yang dicapai untuk melunaskan atau menyelesaikan keseluruhan atau mana-mana bahagian pertikaian itu; c) Dengan persetujuan pihak-pihak kepada Pengantaraan. Prosiding 22. Melainkan jika pihak-pihak bersetuju sebaliknya, prosiding pengantaraan hendaklah diadakan di premis KLRCA. 23. Pihak-pihak akan dimaklumkan tentang masa dan tempat prosiding Pengantaraan yang hendaklah tertakluk kepada pihak-pihak dalam perjanjian. 24. Pihak-pihak hendaklah memastikan bahawa mereka mempunyai semua perkhidmatan tambahan yang diperlukan apabila diperlukan untuk Pengantaraan.

14 12 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR Penamatan Pengantaraan 25. Pengantara boleh menggantung atau menamatkan Pengantaraan atau menarik diri sebagai Pengantara apabila dia semunasabahnya mempercayai hal keadaan memerlukan, termasuk apabila dia mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa:- a) Pihak-pihak terlibat dalam salah laku/ penipuan, atau b) Pihak-pihak tidak dapat mengambil bahagian secara bermakna dan munasabah dalam rundingan; atau c) Kesinambungan proses Pengantaraan akan menyebabkan kemudaratan yang ketara kepada mana-mana pihak atau pihak ketiga. 26. Apabila Pengantara menentukan bahawa ia adalah perlu untuk menggantung atau menamatkan Pengantaraan atau untuk menarik balik, Pengantara perlu berbuat demikian tanpa melanggar kewajipan kerahsiaan dan dengan cara yang akan menyebabkan kemungkinan paling sedikit kerosakan kepada pihak-pihak. 27. Pengantara hendaklah dengan segera memberitahu Pengarah KLRCA mengenai penamatan itu. 28. Selain daripada penamatan berlaku di bawah Kaedah 25, Pengantaraan akan dianggap ditamatkan apabila:- a) Setelah penandatanganan perjanjian penyelesaian bertulis oleh pihak-pihak;

15 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 13 b) Suatu akuan bertulis oleh Pengantara, selepas berunding dengan pihak-pihak, yang menyatakan bahawa percubaan selanjutnya pada Pengantaraan tidak lagi dibenarkan; c) Suatu akuan bertulis oleh mana-mana pihak yang ditujukan kepada Pengantara yang menyatakan bahawa Pengantaraan dengan ini ditamatkan; atau d) Tamat tempoh 3 bulan dari tarikh Permintaan Pengantaraan di bawah Kaedah 4 melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihakpihak; atau e) Dengan perintah Pengarah KLRCA sekiranya apa-apa wang yang kena dibayar dengan sempurna di bawah Kaedah 30 tidak dibayar seperti yang dikehendaki oleh Kaedah-kaedah. Kos 29. Melainkan jika dipersetujui atau diperintahkan oleh mahkamah atau penimbang tara, setiap pihak hendaklah menanggung sendiri kos Pengantaraan. 30. Kos dan perbelanjaan Pengantaraan hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada:- a) Fi profesional Pengantara; b) Kos sewa tempat, termasuk bilik mesyuarat, bilik pelarian, makanan, bayaran terjemahan, fi foto kopi, akses internet, perbelanjaan telefon dan komunikasi, kos pentadbiran yang ditanggung di bawah Kaedah 30 (d), dan

16 14 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR apa-apa kos lain yang munasabah dan yang ditanggung berhubung dengan organisasi atau pengendalian Pengantaraan; c) Mana-mana fi atau kos yang dinyatakan di atas berhubung dengan nasihat pakar atau saksi pakar yang menghadiri atau memberi nasihat itu dengan persetujuan pihak-pihak; d) Caj pentadbiran yang betul daripada KLRCA berhubungan dengan tatacara Pengantaraan yang ditetapkan mengikut kaedah ini. Tanpa membataskan yang tersebut di atas, kos KLRCA mungkin termasuk:- i) Fi Pendaftaran; ii) Fi Pelantikan dan iii) Apa-apa Kos Pentadbiran. 31. Pihak-pihak adalah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan bagi kos dan perbelanjaan yang dinyatakan dalam Kaedah 30 di atas. Bantuan Pentadbiran 32. Tertakluk kepada Kaedah 24 di atas, Pengarah KLRCA boleh mengatur untuk penterjemah, bantuan pentadbiran, dan/atau kemudahankemudahan lain untuk memudahkan Pengantaraan atas permintaan Pengantara atau pihak-pihak.

17 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 15 Pengecualian Liabiliti 33. Kecuali dalam kes penipuan di pihak KLRCA atau orang yang mendakwa imuniti atau perlindungan daripada guaman di bawah kaedah ini, sama ada KLRCA atau Pengantara akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak atau mana-mana peserta lain dalam Pengantaraan bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan yang berhubung dengan atau yang timbul daripada Pengantaraan yang dijalankan di bawah peraturan-peraturan ini atau berkenaan dengan atau yang timbul daripada apa-apa penyelesaian dicapai dalam mana-mana Pengantaraan yang dijalankan di bawah peraturan ini. 34. Semua pernyataan sama ada secara bertulis atau lisan yang dibuat dalam masa Pengantaraan itu tidak boleh diharapkan untuk memulakan atau mengekalkan apa-apa tindakan fitnah, libel, dusta atau apa-apa aduan yang berkaitan. Peranan Pengantara dalam Prosiding Lain 35. Pengantara tidak boleh, tanpa persetujuan pihakpihak, bertindak sebagai penimbang tara atau sebagai wakil atau penasihat suatu pihak atau hadir sebagai saksi dalam mana-mana prosiding timbang tara atau kehakiman atau memberi nasihat kepada sesiapa sekalipun berhubung dengan pertikaian yang menjadi subjek Pengantaraan. 36. Pihak-pihak dan Pengantara bersetuju bahawa mereka tidak akan mengemukakan Pengantara sebagai saksi dalam mana-mana prosiding itu, mahupun mereka tidak akan sepina atau

18 16 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR berusaha untuk memaksa Pengantara untuk memberikan keterangan atau mengemukakan dokumen dalam mana-mana prosiding perundangan atau arbitrasi selanjutnya. Jadual Fi 37. Pihak-pihak adalah bebas untuk bersetuju dengan Pengantara berkenaan Fi Pengantara. Melainkan sebaliknya dipersetujui, Jadual Fi akan dikenakan. 38. Jadual Fi menyediakan skala fi untuk Pengantaraan Domestik dan Antarabangsa. a) Pengantaraan Antarabangsa bermakna Pengantaraan yang i) Salah satu pihak untuk Pengantaraan mempunyai tempat perniagaan di manamana negara selain daripada Malaysia; ii) Mana-mana tempat yang mana sebahagian besar obligasi mana-mana perhubungan perdagangan atau lain-lain perhubungan yang hendak dilaksanakan atau tempat yang hal perkara pertikaian itu paling dekat; atau iii) Pihak-pihak dengan nyatanya telah bersetuju bahawa hal perkara Pengantaraan adalah berkaitan dengan lebih daripada satu Negara.

19 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 17 b) Pengantaraan Domestik adalah sebarang Pengantaraan yang bukan Pengantaraan Antarabangsa dalam mana-mana negara lain daripada Malaysia. 39. Sebelum bermulanya Pengantaraan, setiap pihak hendaklah membayar Fi Pendaftaran, Fi Pelantikan (jika ada) dan mendepositkan Fi Pengantara dan Kos Pentadbiran dengan KLRCA mengikut Jadual Fi yang dilampirkan di sini. 40. Pada bila-bila masa semasa Pengantaraan, Pengarah KLRCA mungkin memerlukan deposit tambahan dibayar oleh pihak-pihak disebabkan daripada kos dan perbelanjaan yang disebut dalam Kaedah 30. Mana-mana tambahan wang yang diminta oleh Pengarah KLRCA disebabkan kos dan perbelanjaan yang disebut dalam Kaedah 30 hendaklah dibayar 15 hari selepas menerima permintaan untuk deposit tambahan. 41. Jika mana-mana wang yang disebut dalam Kaedahkaedah 29 dan 30 adalah tidak dijelaskan dengan sepenuhnya oleh kedua-dua pihak dalam masa 15 hari selepas menerima Permintaan, Pengarah KLRCA hendaklah memaklumkan pihak-pihak supaya salah satu atau yang lain daripada mereka boleh membuat bayaran yang diperlukan. 42. Jika mana-mana jumlah deposit yang diperlukan tidak dibuat, Pengantara, selepas perundingan dengan Pengarah KLRCA, boleh memerintahkan penggantungan atau penamatan prosiding Pengantaraan.

20 18 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR 43. Pengarah KLRCA boleh memohon deposit untuk fi dan pembayaran yang ditanggung oleh KLRCA dan Pengantara untuk Pengantaraan. 44. Selepas penamatan Pengantaraan, Pengarah KLRCA hendaklah memberikan akaun kepada pihak-pihak yang menerima deposit dan digunakan dan mengembalikan apa-apa baki yang tidak dibelanjakan kepada pihak-pihak.

21 Bahagian II KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA UNCITRAL (seperti disemak pada tahun 2010)

22 20 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR Jadual Fi PENGANTARAAN DOMESTIK a) Fi Pendaftaran Fi pendaftaran tidak dikembalikan sebanyak RM kena dibayar oleh pihak yang memulakan Pengantaraan (Kaedah 3(e)). b) Kos Pentadbiran Kos Pentadbiran untuk Pengantaraan hendaklah ditetapkan sebanyak RM per kes. c) Fi Pengantara i) RM per hari; dan ii) RM per jam untuk menyemak dokumendokumen dan kerja-kerja berkaitan.

23 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 21 PENGANTARAAN ANTARABANGSA a) Fi Pendaftaran Fi pendaftaran tidak dikembalikan sebanyak USD50.00 kena dibayar oleh pihak yang memulakan Pengantaraan (Kaedah 3(e)). b) Kos Pentadbiran Kos Pentadbiran untuk Pengantaraan hendaklah ditetapkan sebanyak USD per kes. c) Fi Pengantara i) USD per hari; dan ii) USD per jam untuk menyemak dokumendokumen dan kerja-kerja berkaitan.

24 22 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR Jadual A Perjanjian Kerahsiaan dan Akujanji Pihak-pihak:.. Dan.. Dan.. ( Pengantara ) telah memeterai perjanjian pengantaraan bertarikh hari bulan selaras dengan Pengantara yang akan menjalankan Pengantaraan. 1. Yang bertandatangan di bawah mengakui dengan tandatangan mereka bahawa mereka menghadiri pengantaraan atas dasar perjanjian mereka kepada terma klausa 2 dan 3 di bawah. 2. Setiap satu yang bertandatangan di bawah ini mengakujanji kepada pihak-pihak dan Pengantara: a) untuk menyimpan kerahsiaan kepada diri mereka sendiri dan mana-mana orang yang kepadanya dengan sebab syarat-syarat pekerjaan mereka atau apa-apa kontrak insurans mereka boleh mengkomunikasikan dengan betul, semua maklumat yang

25 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 23 didedahkan semasa Pengantaraan termasuk langkah-langkah awal ( maklumat sulit ); b) tidak boleh bertindak bertentangan dengan akujanji dalam sub-perenggan (a) melainkan jika dipaksa oleh undang-undang untuk berbuat demikian atau dengan persetujuan pihak yang mendedahkan maklumat sulit; c) tidak menggunakan maklumat sulit untuk tujuan selain daripada Pengantaraan. 3. Setiap satu daripada bertandatangan di bawah ini mengaku janji kepada pihak-pihak dan Pengantara bahawa berikut akan dilindungi dan tidak akan didedahkan di dalam atau disandarkan atau menjadi perkara apa-apa sepina untuk memberikan keterangan atau mengemukakan dokumen dalam mana-mana prosiding timbang tara atau kehakiman antara pihak-pihak Pengantaraan: a) mana-mana cadangan penyelesaian sama ada yang dibuat oleh pihak atau Pengantara; b) kesediaan pihak mempertimbangkan cadangan tersebut; c) mana-mana kemasukan atau konsesi yang dibuat oleh pihak lain; d) mana-mana pernyataan atau dokumen yang dibuat oleh Pengantara. 4. Semua pihak mengakui bahawa Pengantara boleh mendedahkan maklumat semasa atau diperoleh berkaitan dengan Pengantaraan dalam manamana satu atau lebih keadaan berikut:

26 24 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR a) dengan keizinan daripada orang yang daripadanya maklumat itu telah diperoleh; b) berkaitan dengan fakta bahawa perjanjian atau perkiraan telah dicapai dan mengenai inti pati perjanjian atau perkiraan itu; c) jika terdapat alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa pendedahan adalah perlu untuk mencegah atau mengurangkan bahaya kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta; d) jika penzahiran itu semunasabahnya dikehendaki untuk tujuan bersama-sama dengan merujuk mana-mana pihak atau pihak ke sesi pengantaraan kepada mana-mana orang, agensi, organisasi, Persatuan Peguam, Persatuan Undang-undang atau badan lain dan pendedahan itu dibuat dengan persetujuan pihak-pihak kepada sesi pengantaraan bagi tujuan membantu dalam menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak atau membantu pihak-pihak dalam apa-apa cara lain; e) mengikut syarat yang dikenakan oleh atau di bawah undang-undang negara atau negeri. Tandatangan. Cetakan Nama

27 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 25 Tandatangan. Cetakan Nama Tandatangan. Cetakan Nama Jadual B Model Klausa Pengantaraan Di mana, sekiranya ada pertikaian yang berbangkit daripada atau berhubung dengan kontrak ini, pihak-pihak yang ingin mencari penyelesaian secara damai bagi pertikaian itu dengan pengantaraan, pengantaraan hendaklah mengambil tempat selaras dengan Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur untuk Pengantaraan yang pada masa ini berkuat kuasa.

28 Bahagian III AKTA PENGANTARAAN 2012

29 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 27 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 749 AKTA PENGANTARAAN 2012 Susunan Seksyen Bahagian I Permulaan 1. Tajuk Ringkas dan Permulaan Kuat Kuasa 2. Ketidakpakaian 3. Tafsiran 4. Pengantaraan Tidak Menghalang Tindakan Mahkamah, Timbang Tara, dsb Bahagian II Permulaan Pengantaraan 5. Permulaan Pengantaraan 6. Perjanjian Pengantaraan Bahagian III Pengantara 7. Pelantikan Pengantara 8. Penamatan Pelantikan Pengantara

30 28 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR Bahagian IV Proses Pengantaraan 9. Peranan Pengantara 10. Pengemukaan Pernyataan kepada Pengantara 11. Perjalanan Pengantaraan Bahagian V Berakhirnya Pengantaraan 12. Berakhirnya Pengantaraan 13. Perjanjian Penyelesaian 14. Kesan Perjanjian Penyelesaian Bahagian VI Kerahsiaan dan Perlindungan 15. Kerahsiaan 16. Perlindungan Bahagian VII Pelbagai 17. Kos 18. Kuasa Meminda Jadual 19. Tanggungan Pengantara 20. Peraturan-peraturan Jadual

31 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 29 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 749 AKTA PENGANTARAAN 2012 Suatu Akta untuk menggalakkan dan mempertingkatkan pengantaraan sebagai suatu kaedah penyelesaian pertikaian alternatif dengan mengadakan peruntukan bagi proses pengantaraan, dan dengan demikian itu memudahkan pihak-pihak dalam pertikaian untuk menyelesaikan pertikaian secara adil, cepat dan berkesan daripada segi kos dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Bahagian I Permulaan 1. Tajuk Ringkas dan Permulaan Kuat Kuasa 1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Pengantaraan ) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta. 2. Ketidakpakaian 1) Akta ini tidak terpakai bagi a) apa-apa pertikaian berkenaan dengan perkara yang dinyatakan dalam Jadual;

32 30 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR b) apa-apa pengantaraan yang dijalankan oleh seseorang hakim, majistret atau pegawai mahkamah menurut apa-apa tindakan sivil yang telah difailkan di mahkamah; dan c) apa-apa pengantaraan yang dijalankan oleh Jabatan Bantuan Guaman. 3. Tafsiran Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain bukan pihak ertinya seseorang yang menyertai pengantaraan, selain seseorang pihak atau pengantara, dan termasuklah peguam setiap pihak, pakar dalam hal perkara sesuatu pertikaian dan saksi; institusi ertinya sesuatu badan atau organisasi yang mengadakan khidmat pengantaraan; komunikasi pengantaraan ertinya suatu pernyataan lisan atau bertulis yang dibuat a) semasa pengantaraan; b) berhubung dengan pengantaraan; atau c) bagi maksud mempertimbangkan, menjalankan, menyertai, memulakan, meneruskan, mengadakan semula atau mengakhiri pengantaraan atau mengambil khidmat pengantara;

33 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 31 Menteri ertinya Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi hal ehwal undangundang; pengantara ertinya pengantara yang dilantik oleh pihak-pihak di bawah seksyen 7; pengantaraan ertinya suatu proses secara sukarela apabila seseorang pengantara memudahkan komunikasi dan perundingan antara pihak-pihak bagi membantu pihak-pihak itu untuk mencapai persetujuan berkenaan dengan sesuatu pertikaian; perjanjian pengantaraan ertinya perjanjian yang disebut dalam seksyen 6; perjanjian penyelesaian ertinya perjanjian yang disebut dalam seksyen 13; pihak ertinya suatu pihak kepada perjanjian pengantaraan dan termasuklah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri; prosiding ertinya apa-apa prosiding daripada jenis sivil dan termasuklah permohonan pada mana-mana peringkat prosiding. 4. Pengantaraan Tidak Menghalang Tindakan Mahkamah, Timbang Tara, dsb. 1) Tertakluk kepada seksyen 2, mana-mana orang boleh, sebelum memulakan apa-apa tindakan sivil di mahkamah atau timbang tara, mencadangkan pengantaraan.

34 32 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR 2) Pengantaraan di bawah Akta ini tidak menghalang permulaan apa-apa tindakan sivil di mahkamah atau timbang tara dan tidak menjadi sebagai penggantungan, atau pelanjutan apa-apa prosiding, jika prosiding itu telah dimulakan. Bahagian II Permulaan Pengantaraan 5. Permulaan Pengantaraan 1) Seseorang boleh mencadangkan pengantaraan dengan menghantar kepada orang yang dengannya dia mempunyai pertikaian, suatu pelawaan bertulis berkenaan dengan pengantaraan itu. 2) Pelawaan bertulis yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah menyatakan secara ringkas perkara yang dipertikaikan. 3) Apabila diterima pelawaan bertulis yang dihantar oleh orang yang mencadangkan pengantaraan di bawah subseksyen (1), orang yang dengannya dia mempunyai pertikaian boleh, secara bertulis, menerima pelawaan bertulis itu. 4) Sesuatu pengantaraan hendaklah disifatkan telah bermula apabila orang yang mencadangkan pengantaraan menerima penyetujuterimaan pelawaan bertulis daripada orang yang dengannya dia mempunyai pertikaian di bawah subseksyen (3). 5) Sesuatu pelawaan berkenaan dengan pengantaraan di bawah subseksyen (1) hendaklah disifatkan telah ditolak jika orang yang mencadangkan

35 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 33 pengantaraan tidak menerima jawapan daripada orang yang dengannya dia mempunyai pertikaian, dalam tempoh empat belas hari dari tarikh dia menghantar kepada orang itu pelawaan bertulis itu atau dalam apa-apa tempoh lain yang dinyatakan dalam pelawaan bertulis itu. 6. Perjanjian Pengantaraan 1) Apabila bermulanya pengantaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam subseksyen 5(4), pihakpihak hendaklah membuat suatu perjanjian pengantaraan. 2) Suatu perjanjian pengantaraan hendaklah secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak. 3) Suatu perjanjian pengantaraan hendaklah mengandungi persetujuan pihak-pihak untuk mengemukakan kepada pengantaraan pertikaian yang telah timbul atau yang mungkin timbul antara mereka, pelantikan pengantara, kos yang akan ditanggung oleh pihak-pihak dan perkara lain yang difikirkan sesuai oleh pihak-pihak. Bahagian III Pengantara 7. Pelantikan Pengantara 1) Pihak-pihak hendaklah melantik seorang pengantara bagi membantu mereka dalam pengantaraan.

36 34 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR 2) Pengantara yang dilantik di bawah Bahagian ini hendaklah a) memiliki kelayakan, pengetahuan khas atau pengalaman yang berkaitan dalam pengantaraan melalui latihan atau pendidikan tinggi formal; atau b) memenuhi kehendak sesuatu institusi berhubung dengan seseorang pengantara. 3) Pihak-pihak boleh meminta bantuan daripada institusi untuk melantik seorang pengantara atau beberapa orang pengantara bagi pihak mereka. 4) Pelantikan seseorang pengantara di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat melalui perjanjian pengantaraan di bawah seksyen 6 dan hendaklah ada seorang pengantara bagi sesuatu pengantaraan melainkan jika dipersetujui selainnya oleh pihak-pihak. 5) Jika ada lebih daripada seorang pengantara, pengantara-pengantara itu hendaklah bertindak bersesama dalam pengantaraan itu. 6) Tiada pelantikan mana-mana pengantara adalah sah kecuali dengan persetujuan bertulis pengantara terlebih dahulu. 7) Pengantara yang dilantik di bawah Bahagian ini hendaklah menzahirkan, sebelum menerima pelantikannya, apa-apa fakta yang diketahui yang seseorang yang munasabah akan memikirkan berkemungkinan menjejaskan kesaksamaannya sebagai pengantara, termasuklah kepentingan kewangan atau peribadi dalam keputusan pengantaraan itu.

37 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 35 8) Pengantara boleh dibayar suatu fi atau diberi apaapa balasan lain sebagaimana yang dipersetujui antara pihak-pihak. 8. Penamatan Pelantikan Pengantara 1) Sekiranya pengantara yang dilantik di bawah Bahagian ini a) tidak lagi memiliki kelayakan, pengetahuan khas atau pengalaman yang berkaitan dalam pengantaraan sebagaimana yang dikehendaki di bawah perenggan 7(2)(a); b) tidak lagi memenuhi kehendak sesuatu institusi berhubung dengan seseorang pengantara sebagaimana yang dikehendaki di bawah perenggan 7(2)(b); c) didapati mempunyai kepentingan kewangan atau peribadi dalam pertikaian itu; d) didapati memperoleh pelantikannya secara fraud; atau e) tidak dapat menjadi pengantara bagi pengantaraan itu, pihak-pihak boleh menamatkan pelantikan pengantara itu dan melantik pengantara lain bagi pengantaraan itu atau meminta institusi untuk melantik pengantara lain. 2) Walau apa pun subseksyen (1), pihak-pihak boleh menamatkan pelantikan pengantara atas apa-apa sebab dan hendaklah memaklumkan pengantara sebab bagi penamatan itu.

38 36 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR Bahagian IV Proses Pengantaraan 9. Peranan Pengantara 1) Pengantara hendaklah memudahkan pengantaraan dan menentukan cara pengantaraan akan dijalankan. 2) Pengantara boleh membantu pihak-pihak untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi pertikaian itu dan mencadangkan opsyen bagi penyelesaian pertikaian itu. 3) Bagi maksud subseksyen (1), pengantara hendaklah bertindak secara bebas dan saksama. 10. Pengemukaan Pernyataan kepada Pengantara 1) Pengantara boleh meminta setiap pihak untuk mengemukakan pernyataan yang menghuraikan fakta ringkas pertikaian, disertai dengan apa-apa dokumen yang disifatkan sesuai oleh pihak itu untuk dikemukakan. 2) Pada mana-mana peringkat pengantaraan, pengantara boleh meminta mana-mana pihak supaya mengemukakan apa-apa maklumat atau dokumen tambahan sebagaimana yang disifatkan sesuai oleh pengantara.

39 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Perjalanan Pengantaraan 1) Pengantara hendaklah memastikan bahawa pengantaraan dijalankan secara tertutup dan pengantara boleh berjumpa dengan pihakpihak bersama-sama atau dengan setiap pihak secara berasingan. 2) Walau apa pun subseksyen (1) a) seseorang bukan pihak yang dipilih oleh manamana pihak boleh menyertai pengantaraan bagi membantu pihak itu, tertakluk kepada persetujuan pengantara; dan b) seseorang bukan pihak yang dipilih oleh pengantara boleh menyertai pengantaraan bagi membantu pengantara semasa pengantaraan, tertakluk kepada persetujuan pihak-pihak. 3) Pengantara boleh mengakhiri pengantaraan jika, pada pendapatnya, usaha selanjutnya melalui pengantaraan tidak akan menyumbang kepada penyelesaian yang memuaskan bagi pertikaian antara pihak-pihak itu. Bahagian V Berakhirnya Pengantaraan 12. Berakhirnya Pengantaraan Pengantaraan hendaklah berakhir a) apabila perjanjian penyelesaian ditandatangani oleh pihak-pihak di bawah seksyen 13;

40 38 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR b) apabila pengantara mengeluarkan suatu akuan bertulis kepada pihak-pihak yang menyatakan bahawa usaha selanjutnya melalui pengantaraan tidak akan menyumbang kepada penyelesaian yang memuaskan bagi pertikaian itu; c) apabila pihak-pihak mengeluarkan suatu akuan bertulis kepada pengantara yang menyatakan bahawa pengantaraan itu ditamatkan; atau d) melainkan jika diperuntukkan selainnya oleh perjanjian pengantaraan yang disebut dalam seksyen 6 i) apabila suatu pihak mengeluarkan suatu akuan bertulis kepada pihak yang satu lagi dan pengantara yang menyatakan bahawa pengantaraan itu ditamatkan; ii) apabila mana-mana pihak menarik diri daripada pengantaraan itu; atau iii) apabila mana-mana pihak mati atau tidak berkeupayaan. 13. Perjanjian Penyelesaian 1) Apabila pengantaraan berakhir dan pihak-pihak mencapai persetujuan berkenaan dengan sesuatu pertikaian, pihak-pihak itu hendaklah membuat suatu perjanjian penyelesaian. 2) Perjanjian penyelesaian di bawah subseksyen (1) hendaklah secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak.

41 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 39 3) Pengantara hendaklah mengesahkan perjanjian penyelesaian itu dan memberikan suatu salinan perjanjian itu kepada pihak-pihak. 14. Kesan Perjanjian Penyelesaian 1) Perjanjian penyelesaian hendaklah mengikat pihak-pihak. 2) Jika prosiding telah dimulakan di mahkamah, perjanjian penyelesaian itu boleh direkodkan di hadapan mahkamah itu sebagai penghakiman persetujuan atau penghakiman mahkamah itu. Bahagian VI Kerahsiaan dan Perlindungan 15. Kerahsiaan 1) Tiada seorang pun boleh menzahirkan apa-apa komunikasi pengantaraan. 2) Walau apa pun subseksyen (1), komunikasi pengantaraan boleh dizahirkan jika a) penzahiran itu dibuat dengan persetujuan pihak-pihak; b) penzahiran itu dibuat dengan persetujuan orang yang memberikan komunikasi pengantaraan itu; c) penzahiran itu dikehendaki di bawah Akta ini atau bagi maksud apa-apa prosiding sivil atau

42 40 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis; atau d) penzahiran itu dikehendaki di bawah manamana undang-undang bertulis yang lain bagi maksud pelaksanaan atau penguatkuasaan sesuatu perjanjian penyelesaian. 16. Perlindungan 1) Apa-apa komunikasi pengantaraan dilindungi dan tidak tertakluk kepada penzahiran atau tidak boleh diterima sebagai keterangan dalam manamana prosiding. 2) Walau apa pun subseksyen (1), komunikasi pengantaraan tidak dilindungi jika a) perlindungan itu diketepikan dengan nyata secara bertulis oleh pihak-pihak, pengantara dan bukan pihak; b) ia dokumen awam menurut Akta Keterangan 1950 [Akta 56]; c) ia ugutan untuk menyebabkan kecederaan tubuh badan atau untuk melakukan jenayah; d) ia digunakan atau diniatkan untuk digunakan bagi merancang jenayah, cubaan melakukan atau melakukan jenayah, atau bagi menyembunyikan jenayah atau kegiatan jenayah atau jenayah atau kegiatan jenayah yang sedang dilakukan;

43 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 41 e) ia diperoleh atau ditawarkan untuk membuktikan atau membuktikan sebaliknya sesuatu dakwaan atau aduan mengenai salah laku atau amalan salah berkaitan dengan profesion yang difailkan terhadap pengantara; atau f) ia diperoleh atau ditawarkan untuk membuktikan atau membuktikan sebaliknya sesuatu dakwaan atau aduan mengenai salah laku atau amalan salah berkaitan dengan profesion yang difailkan terhadap sesuatu pihak, bukan pihak, atau wakil pihak berdasarkan kelakuannya semasa mana-mana sesi pengantaraan. Bahagian VII Pelbagai 17. Kos 1) Kos pengantaraan hendaklah ditanggung secara sama rata oleh pihak-pihak. 2) Walau apa pun subseksyen (1), pihak-pihak boleh bersetuju tentang amaun kos yang akan ditanggung oleh setiap pihak. 18. Kuasa Meminda Jadual Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, meminda Jadual.

44 42 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR 19. Tanggungan Pengantara Seseorang pengantara tidaklah bertanggungan bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan berkenaan dengan apa-apa yang dilakukan atau yang ditinggalkan daripada dilakukan dalam menunaikan fungsinya sebagai pengantara melainkan jika perbuatan atau peninggalan itu telah dibuktikan sebagai fraud atau melibatkan salah laku secara sengaja. 20. Peraturan-peraturan Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi perjalanan yang lebih baik tujuan dan maksud Akta ini.

45 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA 43 Jadual [Perenggan 2(a)] Ketidakpakaian 1) Prosiding yang melibatkan persoalan yang berbangkit tentang kesan mana-mana peruntukan Perlembagaan Persekutuan. 2) Guaman yang melibatkan writ prerogatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual kepada Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91]. 3) Prosiding yang melibatkan remedi injunksi sementara atau injunksi kekal. 4) Petisyen pilihan raya di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 [Akta 5]. 5) Prosiding di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486]. 6) Prosiding yang melibatkan perjalanan bidang kuasa asal Mahkamah Persekutuan di bawah Perkara 128 Perlembagaan Persekutuan. 7) Semakan kehakiman. 8) Rayuan. 9) Semakan. 10) Apa-apa prosiding di hadapan mahkamah anak negeri. 11) Apa-apa perkara jenayah.

46 Bahagian IV PANDUAN KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA

47 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Apakah Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA? Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA adalah satu set peraturan tatacara yang meliputi semua aspek proses Pengantaraan untuk membantu pihakpihak menyelesaikan pertikaian domestik atau antarabangsa. 2. Di mana saya boleh jumpa model klausa Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA? Pihak-pihak yang ingin bertindak menggunakan Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA boleh menggabungkan model klausa KLRCA dalam perjanjian-perjanjian mereka. Model Klausa ini boleh didapati di bawah Jadual B Kaedahkaedah ini. 3. Apakah yang harus saya lakukan jika saya tidak mempunyai model klausa Pengantaraan dalam perjanjian saya? Kaedah-kaedah ini juga mungkin terpakai jika pihak-pihak bersetuju bahawa pertikaian itu perlu diselesaikan melalui pengantaraan menurut Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA sebagai satu cara memudahkan untuk mencapai keputusan yang dipersetujui.

48 46 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR 4. Apakah jenis pertikaian boleh diselesaikan oleh timbang tara di bawah Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA? Majoriti pertikaian timbul daripada pembinaan, komoditi, insurans, tuan tanah dan penyewa, perjanjian pengedaran atau kontrak penyelidikan bersama dan pembangunan (R&D) atau manamana pertikaian komersial jenis lain. 5. Apakah kelebihan dalam menggunakan Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA? Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA adalah Kaedah-kaedah fleksibel dengan peruntukan yang sensitif kepada keperluan untuk melindungi kerahsiaan. KLRCA menyediakan bantuan pentadbiran kepada Pengantara dan pihak-pihak dengan menyediakan kemudahan-kemudahan, melalui pelantikan Pengantara, dengan menyediakan satu Jadual Fi tetap yang munasabah dan dengan menyediakan akaun fi yang seimbang dan kos yang digunakan dalam prosiding itu. 6. Bagaimanakah saya boleh memulakan tindakan di bawah Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA? Satu pihak yang memulakan prosiding Pengantaraan adalah dikehendaki mengemukakan permintaan bertulis kepada KLRCA yang memberikan maklumat seperti yang dikehendaki di bawah Kaedah 3 Kaedah-kaedah Pengantaraan, membayar yuran pendaftaran tidak dikembalikan sebanyak USD50.00 untuk Pengantaraan Antarabangsa atau RM bagi pengantaraan Domestik.

49 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Bilakah pengantaraan disifatkan sebagai dimulakan di bawah Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA? Pengantaraan di bawah naungan KLRCA hendaklah disifatkan sebagai telah bermula apabila KLRCA menerima notis penerimaan bertulis bagi Permintaan daripada pihak/pihak-pihak lain. 8. Berapa banyakkah kos untuk mengantara di bawah Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA? Jadual Fi KLRCA akan dikenakan untuk Pengantaraan melainkan jika Pengantara dan pihak-pihak bersetuju sebaliknya. Kos untuk mengantara akan termasuk pembayaran fi pendaftaran tidak dikembalikan oleh pihak yang memulakan pengantaraan, yang berjumlah USD50.00 untuk Pengantaraan Antarabangsa dan RM bagi Pengantaraan Domestik. Fi Pengantara itu dikira berdasarkan jumlah hari yang diperlukan untuk Pengantaraan serta kadar setiap jam untuk mengkaji semula dokumen dan kerja-kerja berkaitan. Kos Pentadbiran KLRCA adalah ditetapkan pada USD Pengantaraan Antarabangsa dan RM untuk Pengantaraan Domestik.

50 48 PUSAT TIMBANG TARA SERANTAU KUALA LUMPUR 9. Bagaimanakah Pengantara dilantik di bawah Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA? Pihak-pihak adalah bebas untuk bersetuju dengan Pengantara yang dicadangkan. Jika, dalam tempoh 30 hari daripada Permintaan Pengantaraan di bawah Kaedah 4, semua pihak tidak menyetujui Pengantara yang dicadangkan yang bersedia untuk berkhidmat dan tidak hilang kelayakan di bawah Kaedah 10, Pengarah KLRCA kemudiannya hendaklah melantik Pengantara dan pihak-pihak adalah dianggap telah meluluskan pelantikan yang dibuat oleh Pengarah KLRCA. 10. Bolehkah pengantara yang dilantik hilang kelayakan di bawah Kaedah-kaedah? Ya. Jika mana-mana pihak membantah kepada perkhidmatan Pengantara, Pengantara akan dibatalkan. 11. Apakah yang akan berlaku jika pihak-pihak gagal membayar fi, kos dan perbelanjaan yang diperlukan? Pembayaran fi, kos dan perbelanjaan adalah dikawal selia oleh Kaedah 40. Jika pihak-pihak gagal membayar, Pengarah KLRCA hendaklah memaklumkan pihak-pihak supaya suatu pihak atau yang lain daripada mereka boleh membuat bayaran yang diperlukan. Jika mana-mana jumlah deposit yang diperlukan tidak dibuat, Pengantara, selepas perundingan dengan Pengarah KLRCA, boleh memerintahkan penggantungan atau penamatan prosiding Pengantaraan.

51 KAEDAH-KAEDAH PENGANTARAAN KLRCA Adakah prosiding Pengantaraan bersifat sulit? Ya. Pengantaraan di bawah Kaedah-kaedah Pengantaraan KLRCA adalah bersifat sulit dan peribadi seperti yang diperuntukkan di bawah Kaedah-kaedah Pengantara, pihak-pihak, peserta dan KLRCA hendaklah merahsiakan semua perkara yang berhubungan dengan prosiding Pengantaraan kecuali pendedahan dipaksa oleh undang-undang atau jika ia adalah perlu bagi maksud pelaksanaan dan penguatkuasaan atau ia adalah dengan persetujuan pihak-pihak kepada Pengantaraan. 13. Adakah pihak-pihak terhad untuk melantik Pengantara daripada Panel Pengantara KLRCA atau apabila mengantara di bawah Kaedahkaedah Pengantaraan KLRCA? Tidak. Tidak ada sekatan dikenakan, pihakpihak adalah bebas untuk melantik Pengantara pilihan mereka. 14. Berapakah lama masa yang diambil bagi keseluruhan prosiding? Di bawah Kaedah 28(d), Pengantaraan hendaklah dilengkapkan dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh Permintaan pengantaraan di bawah peraturan 4 kecuali pihak-pihak telah bersetuju sebaliknya.

52

53

54

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama)

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] ii. [nama Anggota] Anggota Pengadu yang layak (kemudian daripada ini dirujuk

Lebih terperinci

Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012

Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 Umur Persaraan Minimum 1 D.R. 26/2012 RANG UNDANG-UNDANG UMUR PERSARAAN MINIMUM 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Ketidakpakaian 3. Tafsiran

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

JADUAL FI DAN KOS PENTADBIRAN TIMBANG TARA PANTAS KLRCA

JADUAL FI DAN KOS PENTADBIRAN TIMBANG TARA PANTAS KLRCA KANDUNGAN Kaedah-kaedah Timbang Tara Pantas KLRCA Bahagian I KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA Pantas KLRCA Bahagian II JADUAL FI DAN KOS PENTADBIRAN Bahagian III PANDUAN KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA PANTAS KLRCA

Lebih terperinci

KANDUNGAN Kaedah-kaedah Timbang Tara KLRCA

KANDUNGAN Kaedah-kaedah Timbang Tara KLRCA KANDUNGAN Kaedah-kaedah Timbang Tara KLRCA Bahagian I KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA KLRCA (Disemak pada 2013) Bahagian II KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA UNCITRAL (Disemak pada 2010) Bahagian III JADUAL-JADUAL

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perlindungan Pemberi Maklumat 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 711 AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 711 Tarikh Perkenan Diraja...... 2 Jun 2010 Tarikh penyiaran dalam

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 592 Akta levi keuntungan luar biasa 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah

Lebih terperinci

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 D.R. 38/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Ketua Pengarah. 4. Kuasa

Lebih terperinci

D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN

D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN D.R. 13/2008 RANG UNDANG-UNDANG IDENTIFIKASI ASID DEOKSIRIBONUKLEIK (DNA) 2008 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran BAHAGIAN II BANK DATA DNA FORENSIK

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang

AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 [AKTA 711] NOR FADHILAH AHMAD Penasihat Undang-Undang Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang 1 Untuk memerangi rasuah dan salah laku lain (kelakuan tidak wajar) dengan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 680 AKTA AKTIVITI KERAJAAN ELEKTRONIK 2007 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Penggunaan tidak mandatori

Lebih terperinci

D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009

D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009 Perlindungan Data Peribadi 1 D.R. 35/2009 RANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2009 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Ketidakpakaian

Lebih terperinci

Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010.

Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010. Perdagangan Strategik (Pindaan) 1 D.R. 3/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Perdagangan Strategik 2010. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Antiberita Tidak Benar 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 803 AKTA ANTIBERITA TIDAK BENAR 2018 2 Undang-Undang Malaysia Akta 803 Tarikh Perkenan Diraja...... 9 April 2018 Tarikh penyiaran dalam Warta... 11

Lebih terperinci

AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971

AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971 028b.fm Page 1 Monday, March 27, 2006 5:26 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 28 AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 80 AKTA PERPUSTAKAAN NEGARA 1972 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 20 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 menunjukkan penjalanan urusan atau urus niaga sedemikian, berhubung dengan urusan atau urus niaga atau apa-apa bahagian urusan atau urus niaga yang dijalankan oleh orang

Lebih terperinci

D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007

D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007 1 D.R. 20/2007 RANG UNDANG-UNDANG MAKMAL PATOLOGI 2007 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran BAHAGIAN II KAWALAN KE ATAS MAKMAL PATOLOGI 3. Kelulusan

Lebih terperinci

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008. Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008

Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008. Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008 Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 1 D.R. 27/2008 Rang Undang-Undang Suruhanjaya pelantikan kehakiman 2008 susunan fasal Bah a g i a n I Permulaan Fasal 1. Tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan pemakaian

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 597 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA MALAYSIA 1999 Sebagaimana pada 1 Disember 2011 2 AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA

Lebih terperinci

AKTA PILIHAN RAYA 1958

AKTA PILIHAN RAYA 1958 019b (A1205)(latest).fm Page 1 Monday, March 27, 2006 4:58 PM UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 19 AKTA PILIHAN RAYA 1958 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK SURAT KREDIT X PRESS 1. Terma dan syarat berikut akan mentadbir Surat Kredit X'press:- 2. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan

Lebih terperinci

BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI

BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI BAHAGIAN III KEWAJIPAN-KEWAJIPAN DAN KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN KOPERASI-KOPERASI 11. Alamat koperasi Tiap-tiap koperasi hendaklah mempunyai alamat, yang didaftarkan mengikut Akta ini, yang ke situ segala

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993.

Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1 D.R. 28/2009 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk

Lebih terperinci

Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara D.R. 6/2015

Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara D.R. 6/2015 D.R. 6/2015 1 RANG UNDANG-UNDANG langkah-langkah khas menentang keganasan di luar negara 2015 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pemakaian luar wilayah 4. Perbuatan

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT BAGI AKAUN PELABURAN WAFIYAH (Akaun Pelaburan Wafiyah tidak dilindungi

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 589 Akta Suruhanjaya komunikasi dan multimedia malaysia 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang,

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009

Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan D.R. 23/2009 1 RANG UNDANG-UNDANG PERKONGSIAN TERHAD DAN PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD LABUAN 2009 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 39/98 Naskhah Sahih-Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan 1993. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan.

TERMA DAN SYARAT. Bermakna individu atau entiti yang telah meohon atau sedang memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan. v1.3 (05042016) TERMA DAN SYARAT Dengan melanggan atau memohon untuk mana-mana Perkhidmatan Perbankan, Pemohon bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ( Terma ) di bawah. 1.0 Tafsiran Pemohon Borang

Lebih terperinci

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank,

jika Bank mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa permintaan, arahan atau perintah tersebut akan menjejaskan Bank, TERMA DAN SYARAT UNTUK JAMINAN X PRESS Terma dan syarat berikut akan mentadbir Jaminan X press:- 1. Anda perlu melaksanakan sebarang dokumen dan/atau perjanjian yang berkaitan dengan Permohonan ini (termasuk

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 521 Akta keganasan rumah tangga 1994 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah Kuasa

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

SEMINAR PERBANDINGAN ANTARA AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009 (AKTA 696) DENGAN AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 (AKTA 711)

SEMINAR PERBANDINGAN ANTARA AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009 (AKTA 696) DENGAN AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 (AKTA 711) SEMINAR PERBANDINGAN ANTARA AKTA PERLINDUNGAN SAKSI 2009 (AKTA 696) DENGAN AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 (AKTA 711) 1 2 PENGENALAN Secara khususnya kewujudan Akta ini adalah untuk memberi perlindungan

Lebih terperinci

D.R. 8/94 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987.

D.R. 8/94 RANG UNDANG-UNDANG. Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. D.R. 8/94 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-pertuan

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut:

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( PDPA ) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosessan data di dalam urus niaga komersial. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment

Lebih terperinci

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: 1 D.R. 35/2007 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Takaful 1984. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 602 AKTA PETUNJUK GEOGRAFI 2000 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA

Lebih terperinci

Bantuan Guaman (Pindaan) 1 D.R. 25/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971.

Bantuan Guaman (Pindaan) 1 D.R. 25/2017 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n a m a. Suatu Akta untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971. Bantuan Guaman (Pindaan) 1 D.R. 25/2017 RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Bantuan Guaman 1971. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 316 Akta dadah berbahaya (langkah-langkah pencegahan khas) 1985 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang,

Lebih terperinci

DR. 42/91 RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991

DR. 42/91 RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991 DR. 42/91 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (TABUNG ANTARABANGSA BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN) 1991 SUSUNAN PASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan pemakaian. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Kerajaan

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n am a. Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG. b e r n am a. Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 25/2006 RANG UNDANG-UNDANG b e r n am a Suatu Akta untuk meminda Akta Pusat Jagaan 1993. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta A1478 AKTA suruhanjaya syarikat malaysia (Pindaan) 2015 2 Undang-Undang Malaysia Akta A1478 Tarikh Perkenan Diraja...... 30 Disember

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta 590 AKTA FRANCAIS 1998 Sebagaimana pada 1 Januari 2013 2 AKTA FRANCAIS 1998 Tarikh Perkenan Diraja 24 Disember 1998 Tarikh

Lebih terperinci

Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017

Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017 Pergigian 1 D.R. 46/2017 RANG UNDANG-UNDANG PERGIGIAN 2017 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bahagian II MAJLIS PERGIGIAN MALAYSIA 3. Penubuhan

Lebih terperinci

16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 16 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 tahun kewangan ertinya tempoh kewangan perniagaan bagi setiap koperasi sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang kecilnya; undang-undang kecil ertinya undang-undang

Lebih terperinci

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan.

mesyuarat agung perwakilan diadakan. Sebarang usul tergempar tidak dibenarkan. (f) meluluskan elaun kepada anggota Lembaga dan saraan kepada anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari Koperasi, jika ada; (g) meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

Fasal-fasal yang dipinda

Fasal-fasal yang dipinda Fasal-fasal yang dipinda Sila harap maklum bahawa perubahan berikut telah dimasukkan ke dalam Terma & Syarat Kad Generik (MasterCard Classic, VISA Classic, MasterCard Gold, VISA Gold, MasterCard Touch

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda: NOTIS PRIVASI Pelanggan Notis privasi ini dikeluarkan oleh AmFunds Management Berhad (dahulunya dikenali sebagai AmInvestment Services Berhad) dan AmIslamic Funds Management Sdn Bhd ( AmInvest ). Sebagai

Lebih terperinci

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012

Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 Pasukan Sukarelawan Malaysia 1 D.R. 21/2012 RANG UNDANG-UNDANG PASUKAN SUKARELAWAN MALAYSIA 2012 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL Surat Kuasa Wakil Pembiayaan Harta Komoditi Murabahah -i - (Pihak Ketiga) 17.10.2013 SURAT KUASA

Lebih terperinci

Yayasan Labuan 1 D.R. 26/2009 RANG UNDANG-UNDANG YAYASAN LABUAN 2009

Yayasan Labuan 1 D.R. 26/2009 RANG UNDANG-UNDANG YAYASAN LABUAN 2009 Yayasan Labuan 1 D.R. 26/2009 RANG UNDANG-UNDANG YAYASAN LABUAN 2009 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pentadbiran Akta Bah a g i a

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN [Subperaturan 13(1)] ARTIKEL

JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN [Subperaturan 13(1)] ARTIKEL JADUAL KEENAM AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958 PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN 2011 [Subperaturan 13(1)] RUJ: LJT ARTIKEL ARTIKEL ini dibuat pada haribulan 20 di antara (juruukur tanah berlesen)

Lebih terperinci

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990

D.R. 32/90 RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 D.R. 32/90 Naskhah Sahih Bahasa Malaysia RANG UNDANG-UNDANG CUKAI AKTIYITI PERNIAGAAN LUAR PESISIR LABUAN- 1990 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. 2. Tafsiran.

Lebih terperinci

Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017

Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017 Sistem Insurans Pekerjaan 1 D.R. 27/2017 RANG UNDANG-UNDANG SISTEM INSURANS PEKERJAAN 2017 SUSUNAN FASAL Bahagian I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Pemakaian 3. Tafsiran Bahagian

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 308

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 308 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 308 3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 308 AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 SUSUNAN SEKSYEN d BAHAGIAN I PERMULAAN Seksycn 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian. 2.

Lebih terperinci

b. Status pihak-pihak orang perseorangan/syarikat/badan berkanun/kerajaan persekutuan atau negeri/kerajaan asing/entiti asing c. Profil pihak-pihak

b. Status pihak-pihak orang perseorangan/syarikat/badan berkanun/kerajaan persekutuan atau negeri/kerajaan asing/entiti asing c. Profil pihak-pihak Peruntukan dalam surat cara LAMPIRAN A 1. PIHAK-PIHAK KEPADA SURAT CARA a. Keupayaan undang-undang pihak-pihak Status pihak-pihak orang perseorangan/syarikat/badan berkanun/kerajaan persekutuan atau negeri/kerajaan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

UNDANG-UNDANG (PERUNTUKAN KHAS) Akta 202 CETAKAN SEMULA. Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 202 AKTA BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD (PERUNTUKAN KHAS) 1978 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 1 D.R. 33/2010 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA 2010

Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 1 D.R. 33/2010 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA 2010 Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 1 D.R. 33/2010 RANG UNDANG-UNDANG LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA 2010 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993

UNDANG-UNDANG MALAYSIA. Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 9 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 502 AKTA KOPERASI 1993 Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan 1 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 673 AKTA PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM 2007 2 Undang-Undang Malaysia AKTA 673 Tarikh Perkenan Diraja......

Lebih terperinci

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H)

CIMB ISLAMIC BANK BERHAD ( H) Bertarikh pada haribulan 20 Antara CIMB ISLAMIC BANK BERHAD (671380-H) Dan [NAMA PIHAK] SURAT KUASA WAKIL SURAT KUASA WAKIL INI yang dibuat pada haribulan, 20 diberikan kepada CIMB ISLAMIC BANK BERHAD

Lebih terperinci

D.R. 7/2010 RANG UNDANG-UNDANG PERSAINGAN 2010

D.R. 7/2010 RANG UNDANG-UNDANG PERSAINGAN 2010 Persaingan 1 D.R. 7/2010 RANG UNDANG-UNDANG PERSAINGAN 2010 SUSUNAN FASAL BAHAGIAN I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pemakaian BAHAGIAN II AMALAN ANTIPERSAINGAN

Lebih terperinci

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK

VERSI-1/04/01/2017/CIP/T&C/BM. Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK Terma dan Syarat Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ( CIP ) AFFINBANK 1. Pelan Ansuran Tunai Melalui Panggilan Telefon ("CIP") hanya ditawarkan kepada :- (i) Ahli Kad Kredit Affin Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)

TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH) KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK") KEPADA

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016)

Akaun Perniagaan-i Terma & Syarat (Berkuatkuasa: 5 Disember 2016) 1.0 UMUM 1.1 Terma dan Syarat ("T&S") Umum ini adalah diguna pakai untuk produk Akaun Perniagaan-i ("Akaun") dan produk ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang relevan dan prinsipprinsip Syariah;

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015

Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015 Profesion Kesihatan Bersekutu 1 D.R. 24/2015 RANG UNDANG-UNDANG PROFESION KESIHATAN BERSEKUTU 2015 SUSUNAN FASAL Bah a g i a n I PERMULAAN Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran Bah

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad.

BAHAGIAN I PERMULAAN. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. Tajuk dan mula berkuatkuasa BAHAGIAN I PERMULAAN 1. (1) Undang-undang Kecil ini boleh dinamakan Undang-undang Kecil Koperasi Tenaga Nasional Berhad. (2) Undang-undang Kecil ini hendaklah mula berkuatkuasa

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh:

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh: Penjamin PINJAMAN ANDA Penjamin Program pendidikan pengguna oleh: kandungan 1 Pengenalan 2 Apakah jaminan? Siapakah yang boleh jadi penjamin? 3 Hak-hak seorang penjamin 4 Liabiliti seorang penjamin 5 Nasihat

Lebih terperinci

Ranhill Holdings Berhad KENYATAAN PRIVASI

Ranhill Holdings Berhad KENYATAAN PRIVASI Ranhill Holdings Berhad KENYATAAN PRIVASI Ranhill Holdings Berhad, Kumpulan Syarikat Ranhill dan Kumpulan Syarikat Ranhill Bersekutu, entiti dikawal bersama dan syarikat gabungan (secara kolektif, "Kumpulan"),

Lebih terperinci