BAB 2 JABATAN DI KEMENTERIAN PELAJARAN YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN SAINS

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAB 2 JABATAN DI KEMENTERIAN PELAJARAN YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN SAINS"

Transkripsi

1 BAB 2 JABATAN DI KEMENTERIAN PELAJARAN YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN SAINS Pewujudan struktur organisasi di peringkat kementerian, jabatan pelajaran negeri, pejabat pelajaran daerah dan sekolah seharusnya berupaya menghasilkan sinergi untuk mempertingkatkan pelaksanaan pendidikan sains yang cekap dan berkesan. Setiap jabatan mempunyai fungsi, peranan dan tanggungjawab secara khusus. Justeru, warga Kementerian Pelajaran, sama ada yang berada di upstream mahupun downstream, hendaklah termaklum akan fungsi dan peranan jabatan-jabatan berkenaan agar mereka tidak tersalah arah dalam urusan tugas masing-masing. Bab ini menyenaraikan fungsi, peranan dan tanggungjawab jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pelajaran, meliputi bahagian kementerian, jabatan pelajaran negeri, pejabat pelajaran daerah dan sekolah, yang berkaitan dengan pendidikan sains di negara ini. 2.1 Fungsi Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Bahagian Pembangunan Kurikulum i. Menggubal dan membangunkan kurikulum mata pelajaran ii. Menyebar dan melaksanakan kurikulum mata pelajaran iii. Mengesan dan memantau pelaksanaan kurikulum mata pelajaran iii. Menyediakan bahan sokongan kurikulum mata pelajaran v. Menjalankan penilaian untuk pembangunan kurikulum mata pelajaran iv. Menyediakan spesifikasi peralatan dan bahan sains berdasarkan kurikulum mata pelajaran vii. Menjalankan pemantauan dan bimbingan dalam pengajaran dan pembelajaran sains serta kerja amali. viii. Menjalankan pemantauan peralatan dan bahan sains yang dibekalkan ke sekolah Bahagian Pendidikan Guru i. Menyediakan dasar latihan pendidikan keguruan, perancangan pendidikan keguruan dan unjuran keperluan ambilan calon guru termasuk calon guru ii. Mengurus pengambilan dan penempatan calon guru sains di IPG. 10

2 iii. Merancang, mereka bentuk, melaksana, dan memantau pelaksanaan kurikulum latihan guru iv. Merancang, melaksana, dan memantau pelaksanaan praktikum guru pelatih v. Merancang dan menyokong pelaksanaan program dan projek pendidikan vi. Melatih guru tentang kemahiran merancang, melaksanakan amali dan mengendalikan peralatan dan bahan sains yang digunakan dalam amali. vii. Melatih guru tentang pedagogical content knowledge untuk pengajaran dan pembelajaran sains yang berkesan. viii. Melatih guru aspek pengurusan, keceriaan dan keselamatan makmal Bahagian Buku Teks i. Mengurus hal-hal dasar dan pemerolehan buku teks ii. Mengurus pelaksanaan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) dan keperluan pasaran terbuka bagi buku teks iii. Mengurus program penyelidikan dan pembangunan buku teks iv. Menyebar dan melaksanakan penggunaan buku teks mata pelajaran sains secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran serta amali Lembaga Peperiksaan i. Menggubal dasar pengujian dan pengukuran pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat kurikulum mata pelajaran ii. Menggubal alat pengujian dan pengukuran, kaedah pentadbirannya, bentuk pelaporannya dan kaedah pemarkahan menilai murid berdasarkan kurikulum mata pelajaran iii. Menyediakan rubrik untuk mentaksir kompetensi murid dalam kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni. iv. Menjalankan pemantauan pelaksanaan Penilaian Kerja Amali (PEKA) di sekolah. v. Menjalankan pentaksiran dari segi konten dan kemahiran tentang mata pelajaran sains dalam peperiksaan umum Majlis Peperiksaan Malaysia i. Menyediakan peraturan dan skema peperiksaan STPM bagi mata pelajaran Fizik, Kimia, dan Biologi. PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 11

3 ii. Mengkaji, mengemaskinikan, dan menggubal sukatan pelajaran peperiksaan STPM bagi mata pelajaran Fizik, Kimia, dan Biologi. iii. Menggubal dan menyediakan kertas soalan dan bahan peperiksaan STPM bagi mata pelajaran Fizik, Kimia, dan Biologi. iv. Menyediakan rubrik untuk mentaksir kompetensi pelajar Tingkatan 6 dalam kemahiran saintifik melalui amali yang dijalankan. v. Menyediakan cadangan amali yang menggalakkan murid mempelajari sains dengan mengaplikasikan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. vi. Menyediakan spesifikasi bahan dan peralatan sains untuk mata pelajaran Fizik, Kimia, Biologi Tingkatan 6. vii. Menjalankan pemantauan pelaksanaan amali untuk mata pelajaran Fizik, Kimia dan Biologi Tingkatan 6. viii. Menjalankan pemantauan peralatan dan bahan sains yang dibekalkan ke sekolah. ix. Menjalankan pemantauan tentang pengurusan dan keselamatan makmal sains Tingkatan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti i. Melakukan penaziran sekurang-kurangnya sekali dalam selang tempoh 5 tahun untuk mengupayakan sekolah mencapai kecemerlangan dan standard kualiti pendidikan sains yang tinggi. ii. Memantau dan membimbing sekolah menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melaksanakan dasar pendidikan sains negara. iii. Melakukan penaksiran dan penilaian kualiti pengajaran guru dan pengurusan sekolah secara adil, saksama dan profesional. iv. Menjalankan pemantauan dan bimbingan tentang pelaksanaan kerja amali dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan PEKA. v. Menjalankan pemantauan dan bimbingan terhadap peralatan dan bahan sains yang dihantar ke sekolah. vi. Menjalankan pemantauan dan bimbingan tentang pengurusan dan keselamatan makmal dan bilik Bahagian Teknologi Pendidikan i. Merancang, menyediakan dan menerbitkan bahan pengajaran dan pembelajaran sains dalam pelbagai media. 12

4 ii. Menyebarkan bahan pengajaran dan pembelajaran sains yang diterbitkan melalui media cetak dan media elektronik. iii. Memantau, menilai dan mengkaji keberkesanan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran iv. Memberi khidmat kepakaran dan nasihat bagi menggalakkan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran v. Menerbitkan bahan best practices dalam pelaksanaan amali vi. Menerbitkan bahan tentang pengurusan dan keselamatan makmal vi. Menerbitkan bahan tentang teknik pengendalian bahan dan peralatan sains yang betul semasa menjalankan amali viii. Memantau dan memberi bimbingan penggunaan bahan-bahan yang diterbitkan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian i. Merancang, menyelaras dan memantau program-program berkaitan hal ehwal persekolahan dalam semua aspek terutama sains dan teknologi ke arah meningkatkan kualiti pengurusan pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. ii. Melaksanakan dasar dan mengurus hal ehwal guru sains dalam aspek keperluan guru, penempatan guru dan pertukaran guru. iii. Melaksanakan dasar, merancang, menyelaras dan mengurus hal ehwal murid dalam aspek pembangunan murid, perkembangan personaliti murid dan kebajikan murid. iv. Menguruskan latihan untuk pembantu makmal v. Menguruskan program star rating, bagi makmal dan bilik sains dan menyediakan instrumen penilaian. vi. Mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas dan Surat Siaran berkenaan pengajaran dan pembelajaran vii. Mengumpulkan data daripada JPN untuk pembekalan dan penggantian bahan dan peralatan viii. Mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas dan Surat Siaran berkenaan pengajaran dan pembelajaran ix. Menjalankan pemantauan bahan dan peralatan sains yang dihantar ke sekolah. x. Menjalankan pemantauan tentang pengurusan dan keselamatan makmal dan bilik PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 13

5 2.1.9 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional i. Melaksanakan program pendidikan Teknikal dan Vokasional selari dengan pendidikan sains yang sentiasa relevan dengan keperluan industri dan negara. ii. Mempastikan bekalan staf sentiasa mencukupi dan sesuai dengan keperluan institusi pendidikan Teknikal dan Vokasional. iii. Mempastikan kemudahan fizikal (makmal-makmal sains) bagi institusi pendidikan Teknikal dan Vokasional sentiasa mencukupi, lengkap dan selesa serta mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pihak agensi pusat. iv. Menguruskan latihan untuk pembantu makmal v. Menguruskan program star rating, bagi makmal vi. Mengumpulkan data daripada JPN untuk pembekalan dan penggantian bahan dan peralatan vii. Menjalankan pemantauan pelaksanaan kerja amali dalam pengajaran dan pembelajaran viii. Menjalankan pemantauan terhadap bahan dan peralatan sains yang dihantar ke sekolah. ix. Menjalankan pemantauan dan bimbingan tentang pengurusan dan keselamatan makmal Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh/ Kluster i. Memastikan cadangan-cadangan berkaitan pendidikan sains dalam Pembangunan Pendidikan ( ) dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. ii. Menyediakan garis panduan serta kriteria bagi mewujudkan sekolahsekolah yang selaras dengan matlamat Wawasan iii. Meningkatkan tahap kemudahan fizikal (makmal sains) dan prasarana sekolah bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. iv. Menempatkan guru sains yang memenuhi keperluan negeri dari segi opsyen dan bilangan. v. Meningkatkan keyakinan diri murid dalam bidang akademik, afektif, psikomotor, saintifik dan emosi melalui pelbagai program dan pertandingan. vi. Menguruskan latihan untuk pembantu makmal 14

6 vii. Menguruskan program star rating bagi makmal viii. Mengumpulkan data daripada JPN untuk pembekalan dan penggantian bahan dan peralatan ix. Menjalankan pemantauan bahan dan peralatan sains yang dihantar ke sekolah. x. Menjalankan pemantauan pelaksanaan amali dalam pengajaran dan pembelajaran xi. Menjalankan pemantauan tentang pengurusan dan keselamatan makmal Bahagian Pendidikan Islam i. Memastikan murid SMKA mengikuti aliran Sains Tulen atau Sains Teknologi. ii. Merancang keperluan kelas dan guru, mengurus perolehan dan penyelenggaraan prasarana sekolah termasuk makmal-makmal iii. Meningkatkan dasar 60:40 kepada 70:30 dalam kalangan murid SMKA dalam usaha menghasilkan generasi saintifik dan teknokrat kebangsaan. iv. Melaksana pemantauan, penyeliaan pengurusan dan pentadbiran semua bidang termasuk Bidang Sains dan Matematik di sekolah. v. Menguruskan latihan untuk pembantu makmal vi. Menguruskan program star rating bagi makmal vii. Mengumpulkan data daripada JPN untuk pembekalan dan penggantian bahan dan peralatan viii. Menjalankan pemantauan bahan dan peralatan sains yang dihantar ke sekolah. ix. Menjalankan pemantauan pelaksanaan amali dalam pengajaran dan pembelajaran x. Menjalankan pemantauan dan bimbingan tentang pengurusan dan keselamatan makmal Bahagian Pendidikan Khas i. Memastikan semua dasar, program dan aktiviti yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Pendidikan Khas dilaksanakan bertepatan dengan dasar dan Falsafah Pendidikan Khas. ii. Menyediakan pendidikan sains yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas. PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 15

7 iii. Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dalam bidang sains dengan keperluan khas. iv. Menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran sains yang mencukupi dan terkini. v. Menguruskan latihan untuk pembantu makmal dan bilik vi. Menguruskan program star rating, bagi makmal dan bilik vii. Mengumpulkan data daripada JPN untuk pembekalan dan penggantian bahan dan peralatan viii. Menjalankan pemantauan pelaksanaan kerja amali dalam pengajaran dan pembelajaran ix. Menjalankan pemantauan terhadap bahan dan peralatan sains yang dihantar ke sekolah. x. Menjalankan pemantauan dan bimbingan tentang pengurusan dan keselamatan makmal Bahagian Kewangan i. Menyelaras, mengurus dan mengawal Anggaran Belanja Mengurus Tahunan Kementerian Pelajaran Malaysia termasuk bidang sains di peringkat negeri dan kementerian. ii. Memastikan Anggaran Belanja Mengurus termasuk bidang sains disedia dan diagih mengikut keperluan aktiviti/ program. iii. Memastikan agihan peruntukan termasuk bidang sains dibelanja secara optimum dan berhemah. iv. Menerima dan memproses permohonan pembelian bahan dan peralatan sains yang berharga lebih daripada RM10, daripada sekolah. v. Memantau perbelanjaan kewangan yang diperuntukan untuk kegunaan dalam pengajaran dan pembelajaran sains seperti PCG. vi. Mengkaji dan membuat semakan semula peruntukan kewangan untuk kegunaan dalam pengajaran dan pembelajaran sains seperti PCG dari masa ke masa. 16

8 Bahagian Pembangunan i. Menguruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan pendidikan (makmal sains) dengan cekap dan sempurna berdasarkan kepada peruntukan dan projek-projek yang diluluskan oleh kerajaan. ii. Merancang, memproses, mengawal peruntukan pembangunan, melaksanakan serta memantau kemajuan projek serta mengurus keperluan bekalan Kementerian Pelajaran Malaysia. iii. Membina makmal dan bilik sains mengikut norma yang ditetapkan. iv. Membina makmal dan bilik sains mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan aspek keselamatan. v. Menaik taraf makmal dan bilik sains yang sedia ada jika ada permohonan dan keperluan. vi. Memantau keadaan bangunan makmal dan bilik sains terutamanya dari aspek keselamatan dari masa ke masa Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset i. Merancang dan mengurus program/ aktiviti perolehan bekalan makmal dan perkhidmatan selaras dengan kurikulum mata pelajaran ii. Menyediakan bekalan bahan dan peralatan makmal yang mencukupi dan berkualiti bagi memenuhi keperluan pendidikan iii. Memantau dan menilai program/ aktiviti perolehan bekalan makmal dan perkhidmatan, penyelenggaraan prasarana dan aset. iv. Membuat pembekalan peralatan dan bahan sains ke sekolah baru. v. Menguruskan permohonan pelupusan dan hapus kira peralatan dan bahan vi. Menguruskan penggantian peralatan dan bahan sains yang telah dilupuskan dan dihapus kira. vii. Menawarkan kontrak kepada syarikat yang berjaya dalam tender membekalkan peralatan dan bahan vii. Memantau pembekalan bahan dan peralatan sains ke sekolah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia i. Memastikan Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai struktur organisasi yang mantap dengan bilangan personel, termasuk bagi bidang sains, di tahap optimum untuk mencapai objektifnya melalui pewujudan/ pengisian jawatan mengikut keperluan/ norma yang ditetapkan. PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 17

9 ii. Memastikan Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai personel yang kompeten, berdisiplin dan bermotivasi melalui pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan. iii. Membuat pengambilan pembantu makmal dengan menentukan kelulusan yang sesuai. iv. Membuat pengagihan dan penempatan pembantu makmal mengikut keperluan sekolah di setiap negeri Bahagian Perancangan Penyelidikan Dan Dasar Pendidikan i. Merancang dan menyelaras brif piawai sekolah dan institusi pendidikan. ii. Merancang, menyelaras, memantau dan menilai perancangan dan dasar pendidikan kebangsaan termasuk program-program pendidikan iii. Menentukan kadar PCG bagi setiap mata pelajaran iv. Menentukan norma bilangan makmal dan bilik sains dengan bilangan murid. v. Membuat pemantauan tentang penggunaan PCG di sekolah Institut Aminuddin Baki i. Menyediakan program latihan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang berkualiti. ii. Memupuk budaya kerja yang profesional menerusi pengamal profesional latihan dan pembangunan (master trainer) kepimpinan dan pengurusan pendidikan. iii. Membentuk sinergi jalinan perkongsian ilmu, kemahiran dan pengalaman di kalangan warga IAB yang boleh menyumbangkan ke arah pembangunan dan pembaharuan organisasi pendidikan yang berprestasi tinggi. iv. Pembentukan budaya pembelajaran berterusan melalui mengwujudkan iklim tempat kerja yang boleh menjadi pemangkin ke arah peningkatan ketrampilan individu, pembelajaran kolaborasi, amalan terbaik, perkongsian misi dan visi, serta aplikasi pendekatan sistem untuk penambahbaikan berterusan dan berfikiran terbuka memberikan idea, pandangan serta teguran bagi kemajuan organisasi dan Negara. v. Memberi pendedahan terhadap Pengetua, Guru Besar dan pentadbir sekolah tentang hasrat pendidikan sains khususnya dalam pelaksanaan amali dan kepentingan makmal dan bilik vi. Mendedahkan kepada pentadbir sekolah tentang perbelanjaan PCG secara efektif dan efieien untuk pelaksanaan amali. 18

10 vii. Melatih pentadbir sekolah aspek pengurusan dan keselamatan makmal dan bilik 2.2 Fungsi Jabatan Pelajaran Negeri Berkaitan Pendidikan Sains i. Merancang, mengurus dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan sains yang telah ditetapkan oleh kerajaan. ii. Merancang, menyelaras dan mengurus strategi pelaksanaan semua mata pelajaran sains di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. iii. Merancang, menyelia, memantau, mengesan dan membuat pengesahan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kurikulum mata pelajaran sains di sekolah. iv. Membimbing dan memberikan panduan kepada guru-guru berkaitan urusan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kurikulum mata pelajaran sains di sekolah. v. Merancang, menyelaras, mengurus dan menganalisis data dan maklumat berkaitan pelaksanaan program mata pelajaran sains untuk tindakan susulan bagi tujuan penambahbaikan. vi. Unit Pembangunan dan Perolehan di Jabatan Pelajaran Negeri adalah bertanggungjawab menyediakan senarai sekolah yang baru dibina dan sekolah yang mempunyai bilik makmal yang baru untuk dihantar ke Bahagian Pembangunan dan Perolehan Aset (BPPA). vii. Menguruskan latihan untuk pembantu makmal viii. Menguruskan program star rating bagi makmal ix. Mengumpulkan data untuk pembekalan dan penggantian bahan dan peralatan x. Menjalankan pemantauan bahan dan peralatan sains yang dihantar ke sekolah. xi. Menjalankan pemantauan pelaksanaan amali dalam pengajaran dan pembelajaran xii. Menjalankan pemantauan tentang pengurusan dan keselamatan makmal xiii. Merancang dan melaksanakan tindakan susulan yang sesuai dan efektif untuk peningkatan dan penambahbaikan berdasarkan dapatan pemantauan. 2.3 Fungsi Pejabat Pelajaran Daerah Berkaitan Pendidikan Sains i. Melaksana pemantauan instruksional dalam pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah, pemantauan program-program KPM seperti Dasar 60:40, dasar PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 19

11 PPSMI, Protim M3 dan Probim M3 dan pemantauan kolaboratif pengurusan makmal sains sekolah menengah dan sekolah rendah. ii. Menganjurkan kursus-kursus pemantapan pengurusan makmal sains kepada Ketua Bidang Sains dan Matematik, guru-guru sains dan kakitangan makmal iii. Melaksana kajian soal selidik kekerapan membuat eksperimen sains dalam setahun bagi setiap sekolah dalam daerah. iv. Membudayakan kajian tindakan bagi semua mata pelajaran sains dalam daerah. v. Membudayakan program inovasi sains dan teknologi dengan penglibatkan guru sains dan kakitangan makmal vi. Menguruskan latihan untuk pembantu makmal vii. Menguruskan program star rating bagi makmal viii. Mengumpulkan data daripada JPN untuk pembekalan dan penggantian bahan dan peralatan ix. Menjalankan pemantauan bahan dan peralatan sains yang dihantar ke sekolah. x. Menjalankan pemantauan pelaksanaan amali dalam pengajaran dan pembelajaran. xi. Menjalankan pemantauan tentang pengurusan dan keselamatan makmal xii. Merancang dan melaksanakan tindakan susulan yang sesuai dan efektif untuk peningkatan dan penambahbaikan berdasarkan dapatan pemantauan. 2.4 Peranan dan tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar Berkaitan Pendidikan Sains Organisasi Jabatan Sains i. Mengelolakan Jabatan Sains dengan cara yang berkesan bagi mencapai tujuan. ii. Menggalakkan penyertaan guru sains di dalam segala aktiviti perancangan dan pengelolaan serta pelaksanaan ke arah mempertingkat taraf pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah Pengurusan Tenaga Pengajar i. Melantik guru dalam beberapa bidang tugas berasaskan kepada kebolehan, minat, kelayakan dan sebagainya. ii. Mengelolakan program perkembangan staf dalam bidang 20

12 iii. Memberi nasihat kepada guru suipaya menghasilkan kerja yang berkesan. iv. Menyelesaikan masalah kerja guru. v. Menyelaraskan rancangan pengajaran guru. vi. Menyemak buku rancangan mengajar guru. vii. Memberi nasihat dan bimbingan kepada guru baru/sementara dengan kerjasama guru kanan Pengurusan Kakitangan Makmal i. Menyediakan senarai tugas kerja yang jelas, lengkap dan sistematis bagi kakitangan makmal dengan kerjasama Guru Kanan Sains. ii. Mengawasi dan meniliti kerja-kerja kakitangan makmal dengan kerjasama Guru Kanan Sains. iii. Mengadakan perjumpaan/mesyuarat dengan kakitangan makmal. iv. Memberitahu JPN mengenai kekosongan jawatan kakitangan makmal Pengurusan Kurikulum Sains i. Mengetahui bahan/ sumber yang boleh membantu pelaksanaan kurikulum ii. Merancang dan menentukan pelaksanaan kurikulum sains berasaskan Peraturan Kursus Pengajian Sekolah seperti jadual waktu, guru dan kelas. iii. Meniliti dan menilai kerja murid. iv. Merancang dan menyelaraskan proses penilaian melalui ujian dan peperiksaan. v. Mengetahui dan mengikuti perkembangan aktiviti-aktiviti panitiasains dengan tujuan memberikan bimbingan ikhtisas. vi. Menguatkuasakan pekeliling-pekeliling dari JPN dan KPM, berhubung dengan keselamatan makmal Pengurusan Ko-kurikulum Sains i. Mengetahui bahan-bahan sumber yang boleh membantu pelaksanaan Ko-kurikulum ii. Merancang dan menentukan pelaksanaan ko-kurikulum iii. Meneliti dan menilai program ko-kurikulum PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 21

13 iv. Meneliti dan mengawas perkembangan kegiatan ko-kurikulum v. Menguatkuasakan pekeliling-pekeliling dari JPN dan KPM, berhubung dengan kegiatan ko-kurikulum Pengurusan Bekalan, Peralatan dan Kemudahan Makmal i. Mengetahui keadaan bekalan dan peralatan sains di sekolah. ii. Melengkapkan makmal-makmal dengan bekalan dan peralatan yang berpatutan. iii. Membahagikan wang peruntukan sains secara adil bagi setiap mata pelajaran iv. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan keperluan dan kedudukan kewangan. v. Menggalakkan perhubungan yang berkesan dalam kalangan murid Pengurusan Perhubungan Guru-Pelajar i. Menyelenggarakan rekod murid serta meniliti laporan berkala guru mengenai kemajuan murid. ii. Membantu guru mengurus masalah pembelajaran murid dan menggalakkan tindakan diambil berasaskan kepada sebab dan musabab dan bukan simptom. iii. Menggalakkan perhubungan yang berkesan di antara murid dengan murid Perhubungan dengan JPN/ PPD i. Mengetahui dan menggunakan saluran-saluran yang ada di JPN untuk membuat permintaan, aduan atau mendapatkan penjelasan. ii. Mengeksploitasikan perkhidmatan yang ada di JPN untuk membantu melaksanakan program, projek dan sebagainya dengan tujuan untuk memajukan pelaksanaan kurikulum Pengurusan Perhubungan Awam i. Menggunakan PIBG/ masyarakat setempat bagi membantu menyelesaikan masalah sekolah. ii. Mengadakan sistem perhubungan yang berkesan di antara sekolah dan pihak ibubapa berkaitan dengan pelajar. 22

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

SENARAI TUGAS GURU BESAR

SENARAI TUGAS GURU BESAR SENARAI TUGAS GURU BESAR A. Pentadbiran: Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru

Lebih terperinci

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

BAB 5 SUMBER KEWANGAN

BAB 5 SUMBER KEWANGAN BAB 5 SUMBER KEWANGAN Kementerian Pelajaran Malaysia memperuntukkan wang kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi mata-mata pelajaran Sains Teras dan Elektif (Kimia, Fizik, Biologi, Sains

Lebih terperinci

MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI

MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI Berfungsi. Kepemimpinan Panitia dapat mengenali, memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus panitia di sekolah dengan lebih

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI ELEKTRONIK MAKMAL DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyediakan dan melaksanakan pelan strategik

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR)

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR) SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (HAL EHWAL PELAJAR) SPESIFIKASI KERJA PEGAWAI PENGURUSAN HEP DG 41 1 Pengurusan 55 Mengurus dan Perancangan Takwim Membantu merancang dan menyelaras takwim Jabatan/Unit

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik dan perancangan

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. ii. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam pentadbiran, pengurusan kolej kediaman, personel,

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS 171 Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS Bil Item Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Pasti Setuju Setuju 1. PBS mewakili perubahan yang besar

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

PENGURUSAN PRAKTIKUM DG34

PENGURUSAN PRAKTIKUM DG34 SPESIFIKASI TUGAS SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PENGURUSAN (PRAKTIKUM) DG 32/34 PRAKTIKUM DG34 SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2011 SENARAI TUGAS ( Pembantu

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM)

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM) SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN DG 41 (PRAKTIKUM) 1 Pengurusan 55% Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Membantu merancang Perancangan Strategik Tahunan Unit Praktikum. Membantu melaksana

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) 2010 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 OBJEKTIF SESI SKPM: 1 Memahami Kandungan Standard KualitiPendidikan Malaysia (SKPM)2010

Lebih terperinci

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN STANDARD 1 KEPEMIMPINAN ASPEK 1.1: PGB Sebagai Peneraju 1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. 1. membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian 2. menentukan sasaran/petunjuk

Lebih terperinci

KERTAS KONSEP. Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T

KERTAS KONSEP. Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T KERTAS KONSEP Anugerah Seri Asrama Terbilang Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T Unit Pengurusan Asrama Sektor Pengurusan Kesihatan Intervensi Asrama (SPKIA) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN HEP DG 34/32 1 Pengurusan 55 Mengurus dan Pelaksanaan takwim Melaksanakan takwim jabatan/unit

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 41

SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 41 No Dimensi Wajaran Elemen Spesifikasi Tugas Huraian Tugas (%) 1 Pengurusan 55% Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Membantu

Lebih terperinci

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM

Pelan Perancangan Strategik : Bidang HEM UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 1.0 PENDAHULUAN Persekitaran sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan mengambarkan kecintaan serta kerjasama yang tinggi dalam kalangan warga sekolah. Keceriaan

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38 1. Matlamat Kursus Tahap Kecekapan 4 (TK4): i. Berkebolehan mengaplikasi prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat,

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

Garis Panduan Pelaksanaan SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH. Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

Garis Panduan Pelaksanaan SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH. Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia 2015 Garis Panduan Pelaksanaan SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia i Isi Kandungan 1 Pengenalan 1 2 Modul-Modul 2.1 Modul 1 2.2 Modul Guru 2 2.3 Modul Murid

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

BAB 4 PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SAINS

BAB 4 PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SAINS BAB 4 PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SAINS Semua anggota di bawah organisasi Bidang Sains adalah terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pentadbiran makmal dan bilik sains di sekolah. Pengetua

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT KIK

PENGENDALIAN MESYUARAT KIK DEFINISI KIK Sekumpulan kecil pekerja-pekerja daripada unit yang sama, bermesyuarat secara regular untuk mengenalpasti, memilih, menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka dan mengemukakan

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA) BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.1 PENCAPAIAN MATLAMAT merancang melaksana menyelia menilai strategi untuk penambahbaikan berterusan bagi buku program

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Pembantu Keselamatan (Gred KP17/22) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. BAHAGIAN II (3 JAM)

3. Pegawai Yang Layak Pembantu Keselamatan (Gred KP17/22) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. BAHAGIAN II (3 JAM) SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17/KP22) UNIVERSITI

Lebih terperinci

RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN

RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN RESOLUSI KKPSTEM TERENGGANU 2016: INISIATIF, ISU DAN PELAN TINDAKAN Laporan Strategi Mencapai Dasar 60:40 Aliran Sains/Teknikal: Sastera yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada

Lebih terperinci

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH9 0 60 6 70 70 7 KEPERLUAN DOKUMEN Melaksanakan P&P dan ko-kurikulum

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. ii. Berkebolehan memahami prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, personel, perkhidmatan

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAN DAN PENILAIAN DGA 41 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN INSTRUMEN KAJIAN RINTIS SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kementerian Pelajaran akan melaksanakan transformasi pentaksiran dengan memperkenalkan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) mulai

Lebih terperinci

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA 1...

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA 1... INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA NAMA PEGAWAI PEMANTAUAN 1... 2. BIL PERKARA 1 NAMA SEKOLAH 2 KOD SEKOLAH

Lebih terperinci

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Nama dan Alamat TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 1. Kumpulan Sokongan Ibu Bapa bagi Tingkatan, Unit Berunifom, Kelab / Persatuan, Sukan / Permainan

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, personel,

Lebih terperinci

JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1

JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1 PENOLONG AKAUNTAN JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1 PROFAIL TUGAS SKIM PERKHIDMATAN: PENOLONG AKAUNTAN GRED TEMPOH (Tahun Berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (Diskripsi Tugas) W27 1 5 Tahun Melaksana

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N41) Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi

SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N41) Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi . Tujuan Peperiksaan SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N4) Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat kelayakan masuk ke Skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir (N4) melalui

Lebih terperinci

CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3

CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3 CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3 1. MATLAMAT SUKATAN Menentukan supaya staf dapat mengetahui tentang asas peraturan kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER NAMA KUMPULAN: BUBPK ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan. 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA GARIS PANDUAN PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUSI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Projek Penyelidikan Institusi adalah suatu aspek yang sangat penting bagi Universiti Teknologi Malaysia (UTM) khususnya

Lebih terperinci

BAB 14 AUDIT DALAMAN

BAB 14 AUDIT DALAMAN BAB 14 AUDIT DALAMAN 14.1 Pendahuluan 14.1.1 Pengauditan atas pengurusan kewangan dan perakaunan Universiti amatlah penting untuk memastikan kewujudan akauntibiliti. 14.1.2 Oleh yang demikian, pemeriksaan

Lebih terperinci

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 1 PENDAHULUAN Kerajaan menyedari bahawa usaha berterusan perlu diambil untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah meningkatkan daya saing dan kemakmuran

Lebih terperinci

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN PANDUAN PENGGUNA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (e-rpi) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 0 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PENGENALAN 4 2. BIDANG TUGAS / PERANAN 4 2.1 Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 meletakkan Pembelajaran Dalam Talian Secara Global sebagai

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

PENGETUA AKTIVITI SEKOLAH 2. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TINGKATAN ENAM

PENGETUA AKTIVITI SEKOLAH 2. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TINGKATAN ENAM LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN TINGKATAN ENAM 1. STRUKTUR ORGANISASI DI SEKOLAH PENGETUA GURU-GURU PENOLONG KANAN TINGKATAN 1 5 (GPK 1, GPK HEM, GPK KOKU, GPK PETANG) Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal

Lebih terperinci

1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah?

1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah? 1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah? Program galakan membaca yang dilaksanakan oleh Kementerian

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI

STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI STANDARD 2 1 PENGURUSAN ORGANISASI PELAKSANAAN SKPMg2 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2017 PERUBAHAN 2 SKPM2010 Nama Aspek: 2.2 Pengurusan Prasarana 2.3 Pengurusan

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK (PENJANAAN AKADEMIK)

PELAN STRATEGIK (PENJANAAN AKADEMIK) PELAN STRATEGIK (PENJANAAN AKADEMIK) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI Meningkatkan kemajuan akademik murid asrama 1. Jaminan Kemajuan kejayaan murid Akademik. 2. Sikap kepedulian Murid Asrama (Care and Concern

Lebih terperinci

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk:

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk: STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENGENALAN 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk: a. mendefinisikan prinsip-prinsip asas yang menerangkan amalan audit dalam seperti mana

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 JPA(S) (BPO)324/14/12-1 Klt. 8 s.k 2(8) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 32/34

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 32/34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN) DG 32/34 SENARAI TUGAS (PEMBANTU PEGAWAI PEMBANGUNAN PROFESIONALISME) GRED DG 34 No Dimensi Wajaran Elemen Spesifikasi Tugas Huraian

Lebih terperinci

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA 1. PENGENALAN Aktiviti perundingan telah dijalankan di UiTM sejak tahun 1980-an. Sehingga kini

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2005 PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Tajuk Muka

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00 JAWATAN KOSONG UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS adalah sebuah Universiti Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA SENARAI TUGAS DEKAN DEKAN 1. Menjadi Pengurus dan mempastikan peruntukan-peruntukan Perlembagaan, Statut, Kaedah-Kaedah dan Peraturan Kolej Universiti dipatuhi. Mempastikan bahawa Fakulti sentiasa bertindak menurut kuasa

Lebih terperinci

STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI

STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI PENATARAN SKPMg2 TAHUN 2016 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..52 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI TERAS PENGENDALIAN MAKMAL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENGENDALIAN MAKMAL

PROSEDUR KUALITI TERAS PENGENDALIAN MAKMAL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENGENDALIAN MAKMAL MUKA SURAT : 1/9 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: CHE AZMI BIN HARUN Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh:

Lebih terperinci