BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1)"

Transkripsi

1 Bahasa Melayu September 008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN NEGERI PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1) PERATURAN PEMARKAHAN & SKEMA JAWAPAN Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs

2 BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] PANDUAN PEMERIKSAAN : 1. Diharapkan calon dapat menghuraikan isi-isi berkaitan dengan usaha-usaha mempertahankan budaya warisan bangsa di negara kita.. Kemungkinan : Tiada KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG KEPUJIAN MEMUASKAN Karangan menepati bahan rangsangan - Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat - Penggunaan tanda baca yang betul dan tepat/kosa kata luas dan tepat - Wacana lengkap - Menggunakan ungkapan yang menarik - Idea relevan dengan tema dan dihuraikan dengan jelas dan matang - Karangan menepati bahan rangsangan - Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat - Penggunaan tanda baca yang betul dan tepat/kosa kata luas - Wacana lengkap - Menggunakan ungkapan yang menarik - Idea relevan dengan tema dan dihuraikan dengan jelas - Karangan masih menepati tema bahan rangsangan - Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat - Penggunaan tanda baca masih betul - Ejaan masih mengikut sistem ejaan rumi baru - Wacana masih lengkap - Idea masih relevan dengan tema. Huraian masih jelas KURANG MEMUASKAN Karangan kurang menepati tema bahan rangsangan - Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat Kesalahankesalahan tatabahasa ketara. Ejaan masih mengikut sistem yang ketara. - Penggunaan kosa kata terhad - Wacana kurang lengkap - Idea masih kurang relevan dengan tema. Huraian kurang jelas PENCAPAIAN MINIMUM Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis - Banyak kesalahan bahasa - Idea tidak menepati tema bahan rangsangan 1103/1 008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs 1

3 PERINCIAN PEMARKAHAN BAHAGIAN B : Karangan Respon Terbuka [100 markah ] 1. Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan.. Jika karangan : a. Kurang daripada 350 perkataan,periksa seperti biasa. b. Terlalu panjang periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan. 3. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum markah. 4. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang. Soalan 1 a. Format : Tiada b. Diharapkan : Calon dapat menghuraikan kepentingan kegiatan kokurikulum bagi membina sifat kepimpinan, disiplin diri yang tinggi, dan perpaduan dalam kalangan pelajar. c. Kemungkinan : Calon hanya menghuraikan satu aspek sahaja - diterima, maksimum Peringkat Memuaskan. Soalan a. Format : Ceramah Markah dipotong jika tiada: -Kata alu-aluan - 1 markah -Kata panggilan -1 markah -Penutup - 1 markah Maksimum potongan: markah b. Diharapkan : Calon dapat menulis teks ceramah tentang peranan institusi keluarga dalam pembentukan sahsiah remaja. c. Kemungkinan : Calon hanya memfokuskan kepada peranan ayah atau Ibu sahaja..- diterima. Maksimum Peringkat Baik. 1103/1 008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs

4 Soalan 3 a. Format : Tiada b. Diharapkan : Calon dapat menulis karangan yang berkaitan dengan peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa dan masyarakat dalam menangani gejala kanak-kanak hilang. c. Kemungkinan : Calon hanya memfokuskan peranan sesuatu pihak sahaja. ( contohnya keluarga atau polis sahaja )- diterima. Maksimum Peringkat Baik. Soalan 4 a. Format : Tiada b. Diharapkan : Calon dapat menyatakan kebaikan penganjuran sukan bertaraf antarabangsa kepada rakyat dan negara. c. Kemungkinan : Calon hanya membincangkan kebaikan penganjuran sukan kepada rakyat atau negara sahaja diterima. Maksimum Peringkat Baik. Soalan 5 a. Format : Tiada b. Diharapkan : Calon dapat menyatakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menarik minat golongan muda terhadap sastera tradisional. c. Kemungkinan : Calon memberikan komen tentang satu daripada genre sastera tradisional sahaja diterima. 1103/1 008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs 3

5 BAHAGIAN B KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat - Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis - Ejaan dan tanda baca betul - Penggunaan kosa kata luas dan tepat - Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang disertakan dengan contoh yang sesuai - Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai - Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan - Penggunaan unsur bahasa bervariasi - Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa KEPUJIAN Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat - Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan minimum - Ejaan dan tanda baca betul - Penggunaan kosa kata luas dan tepat - Laras bahasa sesuai dengan tugasa - Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan disertakan contoh yang sesuai - Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai - Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan - Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa BAIK Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat - Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan minimum - Ejaan dan tanda baca betul - Penggunaan kosa kata umum - Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai - Pengolahan masih menarik dan perenggan masih sesuai - Wacana masih lengkap - Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan MEMUASKAN Penggunaan pelbagai jenis kata terhad - Ayat kurang gramatis - Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum - Penggunaan kosa kata umum dan terhad - Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai - Pengolahan kurang menarik, pemerengganan kurang sesuai 1103/1 008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs 4

6 - Wacana kurang lengkap - Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan KURANG MEMUASKAN Penggunaan kata kurang tepat - Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami - Terdapat kesalahan ejaan dan bahasa yang ketara - Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/tidak berkembang dan contoh tidak sesuai - Pengolahan kurang menarik - Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang - Unsur bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah PENCAPAIAN MINIMUM Keseluruhannya menunjukkan ayat tidak gramatis - Kesalahan ejaan dan tanda baca ketara - Idea bercampur aduk, huraian tidak jelas, tidak berkembang, contoh tidak sesuai - Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai - Pengolahan tidak menarik - Keseluruhan karangan sukar/tidak difahami Panduan Penandaan : Bahagian B 1. Beri markah keseluruhan. Tolak ejaan (maksimum 3 markah) 3. Tolak format - jika ada (maksimum markah ) 4. Markah bersih Contoh : K = 80 -E = 3 -F = markah bersih Perhatian : Bahagian A tiada potongan markah untuk ejaan. Beri markah keseluruhan sahaja. Contoh : K = /1 008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs 5

7 Bahasa Melayu September 008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN NEGERI PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS BAHASA MELAYU KERTAS (1103/) PERATURAN PEMARKAHAN & SKEMA JAWAPAN Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs

8 Markah penuh Kertas ialah 100 markah Markah penuh 30 dibahagikan kepada: Soalan 1 (a) Isi (b) Bahasa - 0 markah - 10 markah (a) Isi [0 markah ] Nota (i) Panduan mengira perkataan Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan: - nama khas - perkataan berulang - penggunaan kata depan di dan ke - tarikh - angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan - gelaran (ii) (ii) (iii) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 10 perkataan sahaja sebelum diperiksa. Periksa jawapan calon setakat 10 perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. Bahagian Markah Markah (i) Pendahuluan (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv)penutup/kesimpulan Jumlah Markah 0 1

9 1103/(PP) Pendahuluan/Pengenalan [ markah] Petikan membincangkan manfaat/kelebihan/kebaikan/kepentingan remaja bekerja secara sambilan. Isi Tersurat [4 hingga 1 markah] [ m] Markah 1. Memahirkan pelajar dengan pengurusan masa yang terancang.. Mengelakkan masa lapang remaja terbuang begitu sahaja. 3. Mampu mengembangkan kebolehan interpersonal bagi seseorang remaja. 4. Mengajar remaja untuk lebih berdikari. 5. Mendorong remaja untuk memikul tanggungjawab ke atas diri sendiri. 6. Membantu memupuk nilai murni dalam diri remaja. 7. Meningkatkan tahap disiplin seseorang remaja. 8. Melahirkan insan yang komited terhadap haluan hidup. 9. Membentuk modal insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Isi Tersirat [4 hingga 1 markah] 1. Lalai akan tanggungjawab terhadap pelajaran.. Ghairah mencari wang, enggan meneruskan persekolahan. 3. Terpengaruh dengan gejala tidak sihat. 4. Meningkatkan gejala ponteng sekolah. 5. Prestasi akademik merosot. 6. Menjejaskan kesihatan/ tidak cukup tidur.

10 Kesimpulan/Penutup [ markah ] Kesimpulannya, budaya bekerja sambilan dalam kalangan remaja perlu dikawal agar tidak mendatangkan impak negatif terhadap masa depan remaja. 3

11 1103/(PP) (b) Bahasa [ 10 markah ] Asas pemberian bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Peringkat Markah Isi Markah Bahasa Huraian Bahasa Baik Kesinambungan isi baik - Struktur ayat/tatabahasa baik - Kosa kata luas - Tanda baca/ejaan betul Sederhana Kesinambungan isi masih baik - Struktur ayat/ tatabahasa masih memuaskan - Kosa kata masih memuaskan -Tanda baca/ejaan juga memuaskan Lemah Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan/ tidak memuaskan Nota (i) (ii) (iii) (iv) Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi. Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah. Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat walaupun jumlah perkataan kurang daripada 10 perkataan, berikan 0 markah. Jika rumusan kurang 10 perkataan, markah tidak dipotong. [ Markah Bahasa, Maksimum: 10 markah ] 4

12 1103/(PP) Soalan Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada: Soalan (a) : 9 markah Soalan (b) : 9 markah Soalan (c) : 8 markah Soalan (d) : 9 markah Perhatian bagi Soalan (a) hingga (d) 1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.. Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap. 3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu tepat/betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja. 4. Kesalahan bahasa dan ejaan hendaklah ditolak ½ markah daripada markah keseluruhan yang diperoleh untuk setiap soalan. 5. Jawab dalam bentuk point, tolak ½ markah. Jika ada kesalahan bahasa, tolak ½ markah lagi. Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman 1. Soalan markah: DESKRIPSI MARKAH - Jawapan tepat mengikut konteks / isi cukup dan ayat gramatis - Jawapan kurang tepat / isi tidak cukup/ ayat gramatis atau tidak 1 - Jawapan tidak tepat / salah 0. Soalan 3 markah: DESKRIPSI MARKAH - Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat 3 gramatis - Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis - Isi tidak cukup/ kurang lengkap tetapi ayat gramatis - Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 0 3. Soalan 4 markah: DESKRIPSI MARKAH - Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat 4 gramatis - Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis 3 - Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis - Isi kurang lengkap/ kurag relevan dan ayat kurang gramatis 1 - Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 0 5

13 1103/(PP) Soalan ( a) : Petikan Umum Markah (i) Maksud : - membuang/menghapuskan/melenyapkan pemikiran/minda terlalu bergantung kepada orang lain/ mengharapkan bantuan /pertolongan orang lain. [Maksimum: markah] (ii) - untuk meringankan beban keluarga 1 - untuk menimba pengalaman 1 - untuk mencari duit poket. 1 [Maksimum: 3 markah] (iii) - peranan ibu bapa untuk mengawasi anak-anak. 1 - kerajaan/pihak berkuasa perlu mengawal aktiviti di pusat-pusat hiburan/ tempat yang menjadi tumpuan remaja 1 - pihak sekolah perlu memantau prestasi akademik pelajar yang bekerja sambilan 1 - majikan perlu mengawasi tindak tanduk pekerja mereka. 1 - masyarakat perlu lebih prihatin/melaporkan kepada pihak berkuasa kegiatan jika remaja terlibat dalam aktiviti tidak sihat. 1 - peranan NGO/badan bukan kerajaan untuk menyediakan peluang kerja sambilan kepada remaja. 1 [Maksimum: 4 markah] Soalan ( b) : Petikan Prosa Moden (i) - Deliah memanggilnya sesungguh hati 1 - Deliah meraung dan menjerit memberitahu dirinya kini benar-benar yatim piatu 1 - kucing Siam yang dikendong Deliah turut mengiau-ngiau seolah menyokongnya 1 - seluruh ahli keluarga Deliah terkorban oleh tiga ledakan bom 1 [Maksimum : 3 markah] (ii) - mengamalkan semangat toleransi/bertolak ansur 1 - saling menghormati 1 - sentiasa berunding/berbincang untuk menyelesaikan masalah 1 - berpegang kepada ajaran agama 1 - tidak bersikap angkuh/sombong/mementingkan diri sendiri 1 [Maksimum : 3 markah] 6

14 1103/(PP) (iii) Satu nilai dalam petikan; - kasih sayang - Jumari Jipan menyayangi Deliah dan menjaga Deliah yang yatim piatu. 1 - simpati - Jumari Jipan bersimpati terhadap Deliah yang Kehilangan seluruh ahli keluarganya. 1 - bertanggungjawab- Jumari Jipan bertanggungjawab menjaga Deliah 1 - setiakawan - Jumari Jipan menjaga Deliah sebagai tanda semangat setiakawannya pada Ripin 1 Dua nilai dalam cerpen; - baik hati - Jumari Jipan menjaga Deliah walaupun tiada pertalian darah 1 - ketabahan - Jumari Jipan tabah meneruskan kehidupannya ketika zaman peperangan 1 - keberanian - Jumari Jipan sanggup keluar mencari rezeki walaupun menghadapi ancaman serangan Jepun 1 - pengorbanan - Jumari Jipan sanggup mengorbankan masanya untuk menjaga Deliah. 1 - kebijaksanaan - Jumari Jipan menyembunyikan botnya bagi mengelakkan dikesan Jepun 1 [Maksimum : 3 markah] Soalan ( c) : Petikan Prosa Klasik (i) Maksud - membuat/ memberikan pertimbangan yang wajar/ yang semasakmasaknya/ yang sebaik- baiknya/ yang bersungguh-sungguh sebelum membuat/ melakukan sesuatu tindakan. [Maksimum : markah] (ii) - hatinya sakit kerana Hang Tuah yang tidak berdosa dihukum. 1 - tindakan Sultan terhadap Hang Tuah tanpa usul periksa 1 - Hang Tuah yang banyak berjasa dan berbakti pun dihukum. 1 - alang-alang menderhaka dan berbuat jahat biarlah mati dengan nama yang jahat. 1 [Maksimum : 3 markah] 7

15 (iii) - memohon kepada Sultan untuk memberi pengampunan kepada Hang Jebat. 1 - memujuk Hang Jebat menyerah diri 1 - meminta ahli keluarga terdekat untuk memberi nasihat kepada Hang Jebat. 1 - menggunakan orang tengah untuk berbincang/ menyelesaikan masalah. 1 - meminta bantuan tokoh-tokoh agama untuk melembutkan hati Hang Jebat. 1 [Maksimum : 3 markah] 8

16 1103/(PP) Soalan ( d) : Sajak (i) Maksud - tempat /ruang /medan untuk berunding /bermesyuarat/bermusyawarah/ berbincang bertukar kepada pergaduhan/ pertengkaran/ perbalahan. [Maksimum : markah] (ii) - berlaku peperangan. 1 - ketidakstabilan politik. 1 - kesejahteraan sosial terjejas/ huru-hara/kacau-bilau. 1 - ekonomi merosot/ terjejas. 1 - imej negara terjejas. 1 - kejujuran/ketelusan semakin terhakis. 1 [Maksimum : 3 markah] (iii) Mesej - sikap bertolak ansur akan mewujudkan kesejahteraan hidup. 1 - perbuatan kejam akan membawa penderitaan terhadap orang lain.1 - sikap ego/angkuh/pentingkan diri akan menyukarkan usaha mencapai kedamaian. 1 - pegangan agama akan mewujudkan kesejahteraan hidup. 1 - kejujuran /keikhlasan akan menyatukan manusia. 1 [Maksimum : 4 markah] 9

17 1103/(PP) Soalan 3 Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada: Soalan 3(a) Soalan 3(b) Soalan 3(c) Soalan 3(d) Soalan 3(e) : 6 markah : 6 markah : 6 markah : 6 markah : 6 markah Perhatian bagi soalan 3(a) 1. Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.. Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda daripada keseluruhan soalan. 3. Jika ayat yang dibina hanya daripada satu perkataan, beri ½ markah. 4. Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah. 5. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah. 6. Jika memberikan makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah. 7. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak ½ markah bagi setiap ayat. 8. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat. 9. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. 10. Isi tidak jelas, tolak ½ markah. 11. Ayat tidak lojik = 0 markah 1. Sengaja menambah atau mengubah imbuhan (jika berkenaan), berikan 0 markah. 13. Tolak ½ markah daripada keseluruhan markah jika terdapat kesalahan tatabahasa ejaan, dan tanda baca. 3 (a) Bina ayat (i) tawar - tidak berasa apa-apa (makanan minuman), tidak masin (air), tidak mujarab (bisa racun, ubat guba-guna), hilang minat/tidak bernafsu, hilang kemarahan/sejuk hati, tidak sedap pada pendengaran, tidak bersemangat. tawar-menawar - saling meminta kurangkan harganya (sewa/tuntutan). 10

18 1103/(PP) (ii) lenang - tenang (air, perasaan, wajah) senang-lenang - berbahagia sekali, tiada satu pun yang kurang (iii) lintang - lebar (kawasan)/ lawan panjang atau bujur, mengikut lebar sesuatu benda (garisan/potongan), malang, pemidang yang mengikut lebar sesuatu benda (daun pintu/tingkap)/ pergi atau berlari ke segenap arah/garisan dari sudut ke sudut. lintang-pukang - tidak menentu arahnya (orang berlari), bergerak bertempiaran, ttunggang-langgang. Nota: Soalan 3(b) a. Tanda kesalahan ejaan, tatabahasa dan tanda baca, tolak ½ markah daripada keseluruhan markah. b. Jika ubah struktur dan maksud asal ayat = 0 markah. 3(b) Menggabung ayat selapis kepada ayat berlapis Jawapan. (i) Pelbagai barang keperluan harian ada dijual di pasar sehari yang diadakan pada setiap hari Ahad mulai pukul 7.00 pagi. [ markah] (ii) Kebanyakan pelanggan yang datang dari daerah berdekatan tertarik dengan tawaran harga yang murah dan berpatutan. [ markah] atau Kebanyakan pelanggan datang dari daerah berdekatan kerana tertarik dengan tawaran harga yang murah dan berpatutan. (iii) Walau bagaimanapun kawasan pasar itu bukan sahaja sempit malahan/ malah tempat letak kenderaan juga agak terhad. [ markah] atau Kawasan pasar itu sempit dan tempat letak kenderaan juga agak terhad [ markah] 11

19 1103/(PP) Nota: Soalan 3(c) dan 3(d) a. Lihat perkataan yang diuji sahaja. b. Semasa menyalin ayat, ada kesilapan tatabahasa, tolak ½ markah daripada keseluruhan markah. c. Sekiranya tambah perkataan lain/tukar/buang, abaikan jika tidak mengubah maksud ayat. d. Jika perkataan yang diuji salah ejaan, beri 0 markah. e. Jika tidak menyalin semula ayat, beri 0 markah. f. Jika mengubah struktur ayat, beri 0 markah. 3 (c) Kesalahan Penggunaan Ejaan (i) menlancarkan - melancarkan Leukimia - Leukemia (ii) Pengelibatan - Penglibatan bermanafaat - bermanfaat (iii) bebilion-bilion - berbilion-bilion usahasama - usaha sama 3 (d) Kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa. (i) fail-fail - fail berborak - berbual-bual/berbicara (ii) Bila - Apabila biasa - awam (iii) di kalangan - dalam kalangan punca - tonggak/asas 1

20 1103/(PP) Nota : Soalan 3(e) a. Jika salah ejaan, tolak ½ markah daripada keseluruhan markah. b. Jika susunan peribahasa terbalik, tertinggal perkataan, tolak 1markah bagi setiap peribahasa berkenaan. c. Jika jawapan yang diberikan lebih daripada 1, beri markah pada jawapan yang betul. 3(e) Peribahasa (i) (ii) (iii) seperti ikan pulang ke lubuk/sirih pulang ke gagang/pinang pulang ke tampuk air dicencang tidak akan putus/ biduk lalu kiambang bertaut. ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi/ bapa borek anak rintik. 13

21 1103/(PP) Perhatian bagi Soalan 4 Soalan 4 Markah penuh 15 markah 1. Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap.. Pemberian markah bahasa berdasarkan impression. Perhatian bagi (a) (i) (ii) (iii) (iv) Jawapan tepat berdasarkan satu daripada novel yang dipelajari. Berikan 1 markah bagi pernyataan isi yang betul. Berikan 1 markah bagi contoh/huraian yang betul. Markah maksimum isi ialah 4 markah. Bahasa = 3 markah ( isi + contoh/huraian) = 4 markah Bahasa = 3 markah Jumlah = 7 markah Perhatian bagi (b) (i) (ii) (iii) Berikan 3 markah bagi setiap satu perbandingan/isi. Markah maksimum isi ialah 6 markah bagi isi perbandingan yang disertakan dengan contoh/huraian. Markah bahasa : Maksimum markah. Baik = markah, sederhana/lemah = 1 markah. Soalan 4 (a) Peristiwa yang menunjukkan pengorbanan. BUKIT KEPONG 1. Othman berkorban meninggalkan keluarga untuk mengikuti latihan sebelum menjadi anggota polis.. Othman dan anggota polis yang lain berkorban nyawa demi mempertahankan Rumah Pasung Bukit Kepong semasa serangan pengganas komunis. 3. Othman berkorban tenaga dan masa dengan berulang-alik ke hospital untuk menziarahi isterinya yang sakit jiwa. KONSERTO TERAKHIR 1. Hilmi berkorban masa dan tenaga berulang-alik ke rumah Encik Bakar untuk belajar muzik.. Pak Karim sanggup berkorban dengan mengahwini bekas isteri Datuk Johari yang ditinggalkan dan merahsiakan identiti Hilmi. 3. Hayati mengorbankan cintanya terhadap Hilmi dengan mengahwini Mohsin demi ketaatannya kepada ibu bapanya. 1103/(PP) 14

22 Soalan 4 (b) Nilai kasih sayang BUKIT KEPONG 1. Kasih sayang terhadap isteri. Othman sangat sayang pada isterinya dan sanggup berulang-alik ke hospital melawat isterinya yang sakit jiwa.. Kasih sayang kepada anak. Mak Piah(ibu Othman) keberatan untuk membenarkan Othman menyertai pasukan polis kerana bimbang akan keselamatan Othman. 3. Kasih sayang kepada negara. Othman dan anggota polis yang lain berjuang bermati-matian demi mempertahankan Rumah Pasung Bukit Kepong semasa serangan pengganas komunis. KONSERTO TERAKHIR 1. Kasih sayang terhadap kekasih. Hilmi dan Hayati saling menyayangi dan Hilmi mengabadikan kasih sayangnya melalui lagunya Sebuah Intermeso. Kasih sayang kepada keluarga Hayati sanggup berkahwin dengan Mohsin demi kasih sayangnya kepada ibu bapanya. 3. Kasih sayang terhadap tanaman. Hilmi sanggup berjaga malam semata- mata untuk memastikan tanamannya tidak dimakan serangga perosak/kumbang. PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT 15

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit

SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit SEKOLAH BERASRAMA PENUH BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1103/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 ¼ jam

Lebih terperinci

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1

MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas /1 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL PENILAIAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

LOGO DAN NAMA SEKOLAH PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2007 2 ¼ jam LOGO DAN NAMA SEKOLAH 1103/1 (PPT) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PRASPM 2013

PEPERIKSAAN PRASPM 2013 NSKP 2013 SULIT 1 PEPERIKSAAN PRASPM 2013 1103/1(PP) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT.Kegunaannya

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 (Percubaan) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2014 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN SULIT 1103/1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 2 ¼ jam MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 www.lamanbahasa.wordpress.com Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL

Lebih terperinci

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan markah ini SULIT dan Hak Cipta

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 26-30 (28 30) (26 27) - Karangan menepati tema bahan rangsangan - Bahasa gramatis

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 02/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU SET A Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2014 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 JAWAPAN KERTAS 1 1 D 11 D

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam;

SULIT 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1. Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 1. TUJUAN PENGUJIAN Tujuan Pengujian : Untuk menguji kebolehan calon dalam; 1.1 Membina, mengumpul, memilih dan menyusun atur idea-idea, hujah-hujah dan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 AMARAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS /1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 1103/ 1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos/ September JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman

Lebih terperinci

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN

1103/1 (PP) SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 (PPT) 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2012 2 ¼ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 TINGKATAN 5 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1103/1 (PP) Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2013 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR OPERASI PENCAPAIAN STANDARD 93 TINGKATAN LIMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1. 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU PEPERIKSAAN PENTENGAHAN TAHUN [PKBS2] 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 Mei 2 ¼ jam Dua jam limabelasminit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Kertas soalan in imengandungi dua bahagian :Bahagian

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG. Kertas /1 BAHASA MELAYU. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2016 BAHASA MELAYU Kertas 1 1103/1 BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan

Lebih terperinci

2011

2011 ... -. Bahasa Melayu Kertas 1 September 2011 Peraturan Pemarkahan MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAANPERCUBAAN SIJIL PELAJAR

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 BAHASA MELAYU Ogos 2012 PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Kertas ini

Lebih terperinci

1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 SKEMA BAHASA MELAYU KERTAS 1 1 B 11 A 21 A 31 A 2 B 12 B 22 C 32 A 3 C 13 A 23 C 33 D 4 D 14 B 24 D 34 B 5 D 15 D 25 B 35 C 6 C 16 B 26 A 36 B 7 D

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat halaman sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2017 1103/1 PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 UNTUK

Lebih terperinci

1

1 1 GARIS PANDUAN GURU BAHAGIAN A PERINGKAT CIRI-CIRI KARANGAN CEMERLANG 26 30 markah a. Isi relevan dengan tema bahan rangsangan. b. Huraian jelas dan matang. c. Penggunaan bahasa yang gramatis dari segi

Lebih terperinci

SULIT 1103/1 IABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 Ogos 2 y4 jam Dua jam lima belas rainit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

Kertas 1 BAHASA MELAYU TAHUN Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahaglan 8. Dua jam lima belas minit

Kertas 1 BAHASA MELAYU TAHUN Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan Bahaglan 8. Dua jam lima belas minit SULIT PROG RAtt,I PEN ING KATAN PRESTAS I AKAD EIt[ IK spm TAHUN 2912 BAHASA MELAYU Kertas 1 Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOA1AN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA \ PEPERIKSAAN PRASPM 2014 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogs 1103/1(PP) UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini.kegunaannya khusus untuk pemeriksa

Lebih terperinci

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1

SKEMA SARAWAK KUCHING ZON B 2013 K1 1 PANDUAN PEMARKAHAN KERTAS BAHASA MELAYU (1103/1) BAHAGIAN A Karangan berdasarkan Bahan Rangsangan [30 markah] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26 30 [28-30] [26-27] Karangan menepati

Lebih terperinci

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/1 PP PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA BELUD PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU SULIT 1103/1(PP) JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 BAHASA MELAYU Kertas 1 OGOS 2 ¼ jam Dua jam lima belas minit PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 UNTUK

Lebih terperinci

ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN) PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS BAHASA MELAYU

ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN) PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS BAHASA MELAYU SULIT 1103/2 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 September 2008 2 ½ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA

Lebih terperinci

PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD

PERCUBAAN SPM 2012 SMK NARINANG, KOTA BELUD 1103/ Bahasa Melayu Kertas Skema Jawapan ½ jam PERCUBAAN SPM 01 SMK NARINANG, KOTA BELUD BAHASA MELAYU Kertas SKEMA JAWAPAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak

Lebih terperinci

SULIT SULIT NAMA : KELAS : JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 02/02 EXCEL 2 BAHASA MELAYU KERTAS 2 OGOS 2011 2 JAM DUA JAM JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2016 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com www.cikgudahlia.com

Lebih terperinci

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1

Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan PMR 2010 Pahang Bahasa Melayu 02/1 www.dahliajournal.blogspot.com www.cikgudahlia.com Percubaan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 110311 Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Sept 2013 MAKTAB RENDAH SAINS MARA 110311 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min

SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min SKEMA UJIAN DIAGNOSTIK SPM TAHUN 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 1 2 Jam 15 Min SKEMA JAWABAN / GARIS PANDUAN UNTUK GURU BAHAGIAN A Soalan: Gambar di bawah menunjukkan aktiviti kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Lebih terperinci

SULIT 2 02/2 Bahagian A(i)-Ringkasan [20 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan tabiat membaca dalam

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 33 123 calon. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 73.01%, menurun sebanyak 0.26% berbanding

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2. Markah penuh kertas 2: 100 markah

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2. Markah penuh kertas 2: 100 markah PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 SKEMA JAWAPAN KERTAS2 Markah penuh kertas 2: 100 markah Bahagian A(i) Bahagian A(ii) Bahagian B Bahagian C Bahagian D :20 markah : 10 markah :20 markah :40 markah : 10

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH)

GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) KOMPAS 1 2 3 PENULISAN BAHASA MELAYU -13- FORMAT BAHARU PENULISAN UPSR KERTAS 012 GARIS PANDUAN MEMERIKSA KERTAS 012 (PANDUAN MEMBERI DAN MENENTUKAN MARKAH) Panduan dan Cara Memeriksa Kertas 1. Pemeriksaan

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

Bahasa Malaysia (910)

Bahasa Malaysia (910) Bahasa Malaysia (910) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 32 266 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.93%, meningkat sebanyak 0.11% berbanding

Lebih terperinci

Objektif taklimat ini :

Objektif taklimat ini : Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu waris dalam persiapan mereka menjelang PSLE Bahasa Melayu (Asas)

Lebih terperinci

PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan

PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan PERCUBAAN SPM 2016 Bahasa Melayu Tingkatan 5 Kertas 1 Peraturan Pemarkahan UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu SMKN sahaja. Kegunaannya

Lebih terperinci

SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 1103/2. 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA SULIT 1103/2 SEKOLAH : BAHASA MELAYU Kertas 2 OGOS 2016 1103/2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit BAHASA MELAYU Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini

Lebih terperinci

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM

KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 2 1/4 jam Dua jam lima belas minit 1.Kertas peperiksaan ini mengadungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2.Jawab soalan Bahagian A dan satu

Lebih terperinci

BM SPM PERCUBAAN 2016 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR Soalan 1: Rumusan

BM SPM PERCUBAAN 2016 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR Soalan 1: Rumusan BM SPM PERCUBAAN 206 PPD LIMBANG, SARAWAK PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 2 /AR3 206 Soalan : Rumusan Markah penuh 30 markah dibahagi kepada: (a) Isi : 20 markah (b) Bahasa: 0 markah (a) Isi (20 markah) Nota:

Lebih terperinci

SULIT BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH & SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 BAHASA MELAYU Kertas 2 UNTUK

Lebih terperinci

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1. Calon mesti menjawab berdasarkan isi: BM1 SET 1 SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A Mengeratkan perpaduan dan tali silaturahim Menjamin keamanan, kemakmuran dan kestabilan negara Menjana pertumbuhan ekonomi 2.

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 02/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2012 2 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, 2017 1 April 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P6 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan & BM) Cikgu Putri (BM ) Cikgu Latifah (BM Asas) Format Kertas PSLE 2017 Komponen

Lebih terperinci

Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah )

Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah ) Bahagian A ( I ) : Ringkasan ( Masa yang Dicadangkan 40 minit ) ( 20 Markah ) Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan aktiviti gotong-royong.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU SULIT 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 SEPTEMBER 2009 2 ¼ jam 1103/1 (PPcb) PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT. 3 Mac 2018

TAKLIMAT. 3 Mac 2018 TAKLIMAT 3 Mac 2018 OBJEKTIF TAKLIMAT INI Memperkasa ibu bapa mengenai format peperiksaan Berkongsi strategi dan panduan pembelajaran untuk membantu ibu bapa dalam persiapan anak mereka menjelang peperiksaan

Lebih terperinci

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS Taklimat Peperikasaan PSLE 2017 Jabatan Bahasa Melayu BHPS 15.01.2017 Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SET B BAHASA MELAYU 2 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam

1249/2 SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam SEJARAH Kertas 2 September 2½ jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SULIT 02/2 Bahasa Melayu Ogos 2012 2 Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN PENILAIAN

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur Tingkatan 4 Pendidikan Moral Soalan struktur. Kekayaan bumi ini boleh musnah akibat tindakan manusia yang tamak dan yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang mencipta alam ini. (a) Berdasarkan pernyataan

Lebih terperinci

APLIKASI MODUL GATEH SPM CSL2013 Cg. Sazali bin Ibrahim MA(Malaya) PKP SMK Laloh, Kuala Krai, Kelantan.

APLIKASI MODUL GATEH SPM CSL2013 Cg. Sazali bin Ibrahim MA(Malaya) PKP SMK Laloh, Kuala Krai, Kelantan. 1 APLIKASI MODUL GATEH SPM Cg. Sazali bin Ibrahim MA(Malaya) PKP SMK Laloh, Kuala Krai, Kelantan. KARANGAN BAHAGIAN A (BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN) Bahagian A [Masa dicadangkan : 45 minit] [30 markah]

Lebih terperinci

Masa: I jam JUL BAHASA MALAYSIA III UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JUMLAH : GRED : April2008

Masa: I jam JUL BAHASA MALAYSIA III UNIVERSITI SAINS MALAYSIA JUMLAH : GRED : April2008 Angka Giliran: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Akhir Sidang Akademik 2007 12008 JUL 301 - April2008 BAHASA MALAYSIA III Masa: I jam Markah yang diperoleh Soalan Bahagian A: Karangan (60 markah) Soalan

Lebih terperinci

INAMA PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 PMR. Kertas 2. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

INAMA PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 PMR. Kertas 2. Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU BAHASA MELAYU Kertas 2 Oktober 2013 2Jam INAMA KELAS PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU PMR Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU. 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU. 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Bahasa Melayu Kertas 2 Ogos 2013 2jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA I, PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 BAHASA MELAYU Kertas 2 2jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON B, KUCHING. PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2013 SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 Dan JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 Bahasa Melayu Kertas 2 ( 2013 ) Skema Pemarkahan Bahagian

Lebih terperinci

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 1 )

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 1 ) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 1 ) Minggu 1 akan dapat:- 6.4 Membaca pantas secara luncuran i. Menyatakan gambaran umum tentang 1. Membaca pantas secara untuk mendapatkan

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH (CAWANGAN PULAU PINANG) MODUL LATIHAN BERFOKUS PMR 2013 BAHASA MELAYU KERTAS2 2 JAM

MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH (CAWANGAN PULAU PINANG) MODUL LATIHAN BERFOKUS PMR 2013 BAHASA MELAYU KERTAS2 2 JAM SULIT BAHASA MELAYU KERTAS 2 MASA2JAM 0212 MAJLlS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH (CAWANGAN PULAU PINANG) MODUL LATIHAN BERFOKUS PMR 2013 BAHASA MELAYU KERTAS2 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH)

MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) SOALAN 1 5 MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) Setiap petikan ringkas di bawah ini menggambarkan maksud satu peribahasa. Padankan petikan tersebut dengan peribahasa yang paling sesuai daripada senarai yang

Lebih terperinci

MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH)

MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) Arahan: Setiap petikan ringkas di bawah ini menggambarkan maksud satu peribahasa. Padankan petikan tersebut dengan peribahasa yang paling sesuai daripada senarai yang

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN

PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN PERCUBAAN NEGERI KEDAH 2016 SKEMA PEMARKAHAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 BAHAGIAN A: SOALAN KARANGAN BERPANDUKAN BAHAN RANGSANGAN MARKAH PENUH : 30 MARKAH PERINGKAT MARKAH KRITERIA Cemerlang 26-30

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan

SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan SKEMA JAWAPAN BM KERTAS 1 (1103/1) Bahagian A TEMA : Nilai-nilai murni : Murid dapat menghuraikan pendapat tentang nilai murni yang perlu diamalkan CADANGAN IDEA: oleh rakyat Malaysia. i. Nilai hormat-menghormati

Lebih terperinci

SULIT NAMA:... Tingkatan :... SULIT Sejarah Kertas 2 Ogos 2009 2 ½ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM

BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM Bahasa Melayu Kertas 2 Oktober 2010 2 Jam PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010 TINGKATAN 2 BAHASA MELAYU Kertas 2 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.

Lebih terperinci

BAHAGIAN B. Oh, Nenek pasti kamu akan (26)! Kehidupan di kampung tidak semudah tinggal di flat.

BAHAGIAN B. Oh, Nenek pasti kamu akan (26)! Kehidupan di kampung tidak semudah tinggal di flat. BAHAGIAN B FRASA (8 markah) ARAHAN : Isi setiap tempat kosong dalam dialog di bawah ini dengan frasa yang paling sesuai mengikut konteks. Kemudian, tulis angka jawapan pilihan kamu di tempat kosong yang

Lebih terperinci

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2017 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2017 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2017 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Lebih terperinci

IMBUHAN (20 Markah) ARAHAN: Pilih perkataan yang paling sesuai bagi setiap tempat kosong dalam petikan karangan di bawah ini.

IMBUHAN (20 Markah) ARAHAN: Pilih perkataan yang paling sesuai bagi setiap tempat kosong dalam petikan karangan di bawah ini. BAHAGIAN A Setiap item, dari SOALAN 1 hingga SOALAN 25, diberi empat pilihan. Hanya satu daripada empat pilihan itu merupakan jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul dan lorek bujuran berangka (1,2,

Lebih terperinci

Taklimat Bahasa Melayu Darjah

Taklimat Bahasa Melayu Darjah Taklimat Bahasa Melayu Darjah 5 2017 Objektif Sesi Taklimat ini: Komponen-komponen bagi kertas peperiksaan (format baharu) Rangka Kerja Penilaian Holistik 2017 Tips-tips menghadapi peperiksaan Harapan

Lebih terperinci

SULIT 1103/2. Markah penuh : 110 markah

SULIT 1103/2. Markah penuh : 110 markah Soalan 1 Markah penuh : 110 markah Markah penuh 30 dibahagi kepada: (a) Isi - 20 markah (b) bahasa - 10 markah (a) Isi [20 markah] Nota: (i) (ii) (iii) (iv) Panduan mengira perkataan: Perkataan yang dikira

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2016 BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2016 BAHASA MELAYU. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1103/ Bahasa Melayu Kertas Ogos 016 ½ jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 016 BAHASA MELAYU Kertas PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT dan kegunaannya

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 BAHASA MELAYU Kertas 2 UNTUK

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

(8) umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul juga. diperoleh MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH)

(8) umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul juga. diperoleh MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) MEMADANKAN PERIBAHASA (10 MARKAH) Arahan: Setiap petikan ringkas di bawah ini menggambarkan maksud satu peribahasa. Padankan petikan tersebut dengan peribahasa yang paling sesuai daripada senarai yang

Lebih terperinci

KAEDAH ISSAM SATU INOVASI DALAM PENGAJARAN KARANGAN AMIR BIN JUHARI IPG KAMPUS RAJANG

KAEDAH ISSAM SATU INOVASI DALAM PENGAJARAN KARANGAN AMIR BIN JUHARI IPG KAMPUS RAJANG KAEDAH ISSAM SATU INOVASI DALAM PENGAJARAN KARANGAN NOOR ZILA BINTI MD. YUSUF AMIR BIN JUHARI IPG KAMPUS RAJANG APAKAH KAEDAH DAN TEKNIK YANG BOLEH MENGATASI MASALAH PENULISAN KARANGAN YANG BERKESAN BAGI

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 0 PENDIDIKAN MORAL Dua jam tiga puluh minit SKEMA JAWAPAN a) Hemah tinggi Bertanggungjawab Kesederhanaan

Lebih terperinci

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Pendidikan Moral Sept 0 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Bil. Nilai M Contoh / Huraian M (d) - Kerajinan - Berdikari - Amanah xm Bertanggungjawab Kesanggupan

Lebih terperinci