PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA"

Transkripsi

1

2

3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011

4 Cetakan Pertama 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

5 KANDUNGAN BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan 3 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia 4 Matlamat 5 Objektif Umum 5 Fokus 6 Kandungan Standard 7 Struktur Modul 13 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 14 Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan 18 Pengisian Kurikulum 19 Tema 22 BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur 27 Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca 29 Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis 31 Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa 33 Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 35 BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN Pemetaan Rancangan Tahunan Tahun 2 39 Tema Kebudayaan, Keseniaan dan Estetika Modul Mendengar dan Bertutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa

6 Tema Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Modul Mendengar dan Bertutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa Tema Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Modul Mendengar dan Bertutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa BAHAGIAN 4 Peribahasa 199 Glosari 203

7

8

9 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 PENDAHULUAN Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua ini disediakan sebagai bahan rujukan untuk membantu guru menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku ini sebagai panduan kepada guru untuk mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dengan sokongan pelbagai bahan media. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru untuk menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modular ini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Dua dan Struktur Pendekatan Modular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan. Bahagian 4 pula mengandungi peribahasa dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Dua. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian. 3

10 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penamahbaikan telah dibuat dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Dua, lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 4

11 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. OBJEKTIF UMUM Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; 5

12 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 ix. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; x. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak dengan tepat. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; mengedit dan memurnikan hasil penulisan; menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xx. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan xxi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. FOKUS Pada akhir pembelajaran bahasa Malaysia sekolah rendah, murid dapat memperkaya kosa kata, mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat, idea dan maklumat dalam pelbagai situasi pembelajaran, hubungan sosial dan kehidupan harian. 6

13 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 KANDUNGAN STANDARD Standard Kurikulum Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan dan juga di sekolah jenis kebangsaan. Standard ini terdiri daripada modul mendengar dan bertutur, membaca, menulis, seni bahasa dan tatabahasa. Setiap modul ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai murni. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan. A. Kemahiran Bahasa Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran bahasa, seni bahasa dan tatabahasa. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan seperti yang berikut: Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi Kemahiran Mendengar dan Bertutur pengucapan seperti bersoal jawab, ucapan, lakonan dan perbincangan. Murid juga perlu menghayati dan memberi respons yang betul kepada perkara yang didengar. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk hubungan sosial, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul. 7

14 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat; ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul; iii. mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul; iv. bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan frasa yang betul. Ayat yang mengandungi kata penggilan bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila; v. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk mendapat dan menyamnpaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila;dan vii. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. ii. Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas. iii. Bahan ransangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. iv. Memberi peluang kepada murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan kemahiran. v. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; vi. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu, dan bahan sastera dan bukan sastera secara kritis. 8

15 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat majmuk yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul; ii. membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, berjeda, sebutan yang jelas, mengikut tanda baca dan intonasi yang betul; iii. membaca dan memahami maklumat tersurat daripada bahan multimedia untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan serta menyatakan urutan dengan betul; iv. membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik bertujuan menyatakan maksud dan memindahkan maklumat dengan betul;dan v. membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif untuk menambah ilmu pengetahuan, memperkaya kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. Prinsip Kemahiran Membaca i. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. ii. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. iii. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. iv. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju. v. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. vi. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. vii. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan Kemahiran Menulis kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. 9

16 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Objektif Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. Menulis secara mekanis pelbagai perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas dan cantik. ii. Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berabgkai dengan betul dan kemas; iii. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan betul serta tuisan yang kemas dan cantik; iv. Membina dan menulis jawapan berpandukan gambar dengan betul dan tulisan yang kemas. v. Membina dan menulis ayat tunggal dan yat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul; vi. Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebh suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat; vii. Mencatat maklumat yang betul untuk membanding beza dan menghubung kait maklumat daripada sesuatu sumber ; viii. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang berbentuk prosa menggunakan perkataan, diksi, frasa, ayat serta menegaskan kesantunan berbahasa;; ix. Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul; dan x. Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. Prinsip Pengajaran Kemahiran Menulis i. Kemahiran menulis menulis mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. ii. Melahirkan idea dalam bentuk penulisan dan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. iii. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. iv. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. v. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. vi. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. 10

17 B. Aspek Seni Bahasa Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi. Pembentukan ayat yang menggunakan simile, peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka. Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan erkeupayaan: i. menyebut dan memahami seni kata lagu melalui persembahan nyanyian dan gerak laku secara didik hibur; ii. mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui penceritaan secara didik hibur; iii. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur; dan iv. melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur. Prinsip Pengajaran Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa i. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. ii. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. iii. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh. iv. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. C. Aspek Tatabahasa Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik serta 11

18 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia, nama khas hidup manusia dan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks; ii. memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks; iii. memahami dan menggunakan kata hubung dan kata tanya dengan betul mengikut konteks; iv. memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul mengikut konteks; v. memahami dan membina ayat dasar dengan betul mengikut konteks;dan vi. memahami dan membina ayat penyata menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks Prinsip Pengajaran Aspek Tatabahasa i. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan Aspek Tatabahasa yang digunakan. ii. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. iii. Tidak menggalakkan pelajar menghafalkan rumus atau hukum bahasa. iv. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. v. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. vi. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. vii. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. viii. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. ix. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. x. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. xi. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. 12

19 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 STRUKTUR MODUL Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama, fokus sampingan, objektif, aktiviti, pentaksiran, pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubahsuai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut; Tema Tajuk Fokus Utama Fokus Sampingan Objektif Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Media Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran, pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran tercapai. Oleh itu, pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan tindakan susul yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan 13

20 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan murid dan kadar masa untuk mereka menguasai sesuatu kemahiran. Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang berbeza daripada murid pemulihan. Bahan yang digunakan perlu lebih mencabar minda dan digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru yang paling minima. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad permainan bahasa dan bahan-bahan untuk aktiviti boleh diberikan kepada murid. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu memberi penjelasan cara melakukan latihan pengayaan dan memberi ruang untuk murid tersebut membuat latihan yang diberi secara sendiri. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi penggajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di luar dan di dalam bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti. Pendekatan wujud berasaskan teori yang menjadi pegangan guru dalam menyampaikan pengajarannya. Kaedah pula cara guru mencapai objektif pengajaran dengan berdasarkan langkah-langkah penyampaian yang sistematik. Teknik ialah cara guru melaksanakan langkah-langkah yang telah disusun bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Aktiviti pembelajaran interaktif boleh diaplikasikan kepada murid melalui ruang dan peluang mengikuti proses pembelajaran yang menyeronokkan dalam suasana yang kondusif secara menarik dan berkesan. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. 14

21 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru. Kepelbagaian Teknik Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah dan pendekatan yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar. Guru boleh memilih pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan berinteraksi. Antara teknik-teknik pengajaran bahasa ialah: i. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. ii. iii. iv. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik bercerita Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. 15

22 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 v. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. vi. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas serta dapat berkomunikasi dengan berkesan. vii. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. viii. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea. ix. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. x. Teknik simulasi Teknik di ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. xi. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual. xii. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. xiii. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. 16

23 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Penggunaan Tatabahasa yang tepat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahanbahan ilmiah dan sastera. Penekanan Konsep 5 P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. a. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam amalan biasa, strategi penggabungjalinan dapat dibahagikan kepada penggabungjalinan kemahiran, penggabungjalinan bahan dan penggabungjalinan aktiviti. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. b. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. 17

24 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 c. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. d. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. e. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Bahasa Malaysia Di Sekolah Jenis Kebangsaan Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina atau Tamil (SJK C atau SJK T) turut diajar sebagai bahasa kebangsaan seperti yang dipelajari oleh murid-murid di Sekolah Kebangsaan. Namun begitu, pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia di SJK menggunakan kaedah pengajaran bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua berbeza dibandingkan dengan pemerolehan bahasa pertama (bahasa ibunda), kerana penguasaan bahasa pertama diperoleh secara semulajadi, sebaliknya pemerolehan bahasa kedua melalui pembelajaran, sama ada secara formal atau pun tidak formal. Begitulah yang berlaku dalam kalangan murid-murid Cina dan Tamil di SJK. Walau bagaimanapun, seseorang yang mempelajari bahasa kedua sebenarnya telah melalui kemahiran 18

25 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 berkomunikasi dalam bahasa pertamanya. Justeru, menjadi tugas seorang pengajar untuk memindahkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa pertama kepada berkomunikasi dalam bahasa kedua. Pelbagai kaedah pengajaran bahasa kedua digunakan. Antaranya melalui kaedah tatabahasa terjemahan. Kaedah Terjemahan dianggap sebagai satu cara yang penting dalam mempelajari perbendaharaan kata. Melalui kaedah ini, perbendaharaan kata diberi pada peringkat awal pembelajaran. Kaedah ini juga memberi penekanan terhadap latihan tatabahasa dengan menggunakan terjemahan dalam bahasa ibunda. Kaedah ini memberi ruang kepada guru menterjemahkan bahasa asing kepada bahasa ibunda dan sebaliknya bagi tujuan pemahaman terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, penguasaan terhadap perbendaharaan kata yang luas membolehkan seseorang itu lebih yakin ketika aktiviti berbahasa atau berkomuniksi. Kaedah Terus pula member tumpuan terhadap penggunaan bahasa kedua yang dipelajari secara terus. Segala penjelasan makna juga dilakukan menggunakan bahasa kedua tanpa melibatkan pengguna bahasa pertama. Begitu juga melalui kaedah dengar dan sebut. Selain itu, terdapat pelbagai kaedah yang lain yang sesuai digunakan. Antaranya seperti kaedah ajuk hafaz, kaedah linguistik dan kaedah gerak balas fizikal atau kaedah-kaedah lain yang sesuai digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Oleh itu, menjadi tugas guru menggunakan pelbagai wacana yang tidak asing bagi murid untuk menarik minat mempelajari bahasa kedua tersebut. Langkah ini memberi ruang kepada guru untuk merancang secara bersistem dan formal dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. PENGISIAN KURIKULUM Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemen dijelaskan selanjutnya. Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. 19

26 Nilai Murni Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat. Nilai murni ini ialah: Baik hati Kejujuran Berdikari Kerajinan Hemah tinggi Kerjasama Hormat-menghormati Kesederhanaan Kasih sayang Kesyukuran Keadilan Patriotisme Kebebasan Rasional Keberanian Semangat bermasyarakat Kebersihan fizikal dan mental Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kemahiran Belajar Cara Belajar, Kajian Masa Depan, Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut; Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau 20

27 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan perisian, menghantar dan menerima e-mel, mengakses, memproses, menyebar dan berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Kreativiti dan inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta, menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif yang yang tulen, asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepada proses 21

28 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan berketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta, berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan. Keusahawanan Penyerapan elemen keusahawanan dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid melalui pengajaran dan pembelajaran. Penyerapan elemen ini bukan sahaja merupakan pendekatan membudayakan keusahawanan, malah melibatkan proses pembentukan sikap yang perlu dimiliki oleh usahawanan seperti pemikiran keusahawanan, kemahiran, pengurusan perniagaan, aplikasi vokasional dan teknologi serta amalan nilai moral dan etika keusahawanan. TEMA Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Seni Bahasa dan Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. Melalui tema-tema ini akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman, memupuk kesedaran, membina jati diri, menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid. Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan ialah: 1. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid-murid sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga. 2. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. 3. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar 22

29 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat. 4. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada di pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran kepada murid agar mengutamakan keselamatan. 5. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. 6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. 7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat yang madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. 8. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. 9. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau. 10. Pertanian Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam, berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam kehidupan. 23

30 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun Ekonomi / Keusahawanan Tema ekonomi merujuk perihal bidang perniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kepentingan bidang ekonomi dalam kehidupan. 24

31

32

33 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan mengungkapkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 1.1 Asas mendengar dan memberi respons dengan tepat pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan betul. 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa serta ayat dengan betul. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 27

34 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 28

35 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehanmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 29

36 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran membaca diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti contoh rancangan mengajar yang disediakan dalam buku panduan ini. 30

37 3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 31

38 Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran menulis diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti contoh rancangan mengajar yang disediakan dalam buku panduan ini. 32

39 Standard kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 33

40 Standard kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti contoh rancangan mengajar yang disediakan dalam buku panduan ini. 34

41 [Type text] Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan kemahirankemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan. Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 35

42 [Type text] Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti contoh rancangan mengajar yang disediakan dalam buku panduan ini. 36

43

44

45 PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 2 MINGGU 1 TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA 39 Tema: Kebudayaan Tajuk: -Perayaan perayaan di Malaysia - Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia - Permainan Tradisional - gasing - Kompang - Kuih Tradisional STANDARD PEMBELAJARAN Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. STANDARD PEMBELAJARAN Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul mengikut tanda baca. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.3Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN STANDARD PEMBELAJARAN Membaca dengan kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. STANDARD PEMBELAJARAN Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. STANDARD PEMBELAJARAN Membaca dengan kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca STANDARD PEMBELAJARAN Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.1Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

46 PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 2 FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA STANDARD PEMBELAJARAN Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI Tema: Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tajuk: -Kebakaran Hutan STANDARD PEMBELAJARAN Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. STANDARD PEMBELAJARAN Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul mengikut tanda baca. STANDARD PEMBELAJARAN Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. STANDARD PEMBELAJARAN Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. -Pemuliharaan Alam Sekitar FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN -Mari Kitar Semula STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN - Ikan Oh Ikan -Cintai Alam Kita Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, frasa, diksi dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul Membaca kuat ayat pernyata dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

47 PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 2 FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA STANDARD PEMBELAJARAN 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 3 Tema: Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tajuk: -Kebakaran Hutan STANDARD PEMBELAJARAN Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. STANDARD PEMBELAJARAN 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan STANDARD PEMBELAJARAN 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara dalam lakonan secara didik hibur. 41 -Pemuliharaan Alam Sekitar -Mari Kitar Semula - Ikan Oh Ikan -Cintai Alam Kita FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN FOKUS SAMPINGAN STANDARD PEMBELAJARAN Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks STANDARD PEMBELAJARAN Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda. STANDARD PEMBELAJARAN Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks

48

49

50

51 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur TEMA TAJUK KEBUDAYAAN, KESENIAAN DAN ESTETIKA Kompang FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dengan kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang mengikut tanda baca. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menceritakan maklumat yang diperdengarkan semula dengan tepat menggunakan ayat majmuk, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. membaca petikan yang diberi dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. i. Ilmu: Pendidikan Muzik, PENGISIAN KURIKULUM Pendidikan Moral ii. Nilai: Menghargai iii. KBT: Belajar cara belajar, kecerdasan pelbagai SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata Radio dan pita rakaman, gambar alat muzik tradisional, kad perkataan, lembaran kerja, dan ICT 45

52 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid diperdengarkan bunyi alat muzik tradisional. seruling gong kompang 2. Murid-murid meneka nama alat muzik yang diperdengarkan bunyinya. KP: Muzik BBM: Radio & pita rakaman bunyi: seruling gong kompang Langkah 2 1. Murid-murid meneliti paparan PowerPoint tentang petikan kompang. 2. Murid-murid membaca isi petikan dengan sebutan yang jelas. 3. Soal jawab: a.apakah dua bahan yang digunakan untuk membuat kompang? b.kompang terkenal dalam kalangan masyarakat apa? c.bilakah kompang biasanya dimainkan? KBT: BCB Ilmu: Pendidikan Muzik KBT: KP: Verbal linguistik Lampiran 1 PowerPoint petikan kompang. 4. Murid menceritakan maklumat yang dibaca semula. 46

53 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Langkah 3 AKTIVITI Permainan Bahasa Mendengar dan Bercerita Cara bermain: 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Murid membaca dan memahami cerita dalam kad ayat yang diedarkan. 3. Permainan dimulakan dengan murid pertama menceritakan kepada murid kedua. Ulang aktiviti yang sama kepada murid yang lain secara bergilir dalam kumpulan yang sama. Murid yang terakhir dalam kumpulan akan menceritakan semula cerita yang diperdengar dan disampaikan. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Seni visual KBT: KP: Kinestetik Nilai: Bekerjasama KB: Mengenal pasti kenyataan benar atau palsu CATATAN Lampiran 2 Pentaksiran 1. Murid mendengar cerita yang disampaikan oleh guru. 2. Secara lisan murid-murid menyampaikan cerita Aku Sebuah Kompang semula secara berpasangan. KBT: BCB Lembaran Kerja 1 Pemulihan 1. Murid dibahagikan kepada 2 orang dalam satu kumpulan. 2. Murid menunjukkan gambar kepada rakan dan rakannya menyebut apa-apa maklumat berkaitan gambar. 3. Contoh ayat yang disebut berdasarkan gambar: Kompang dibuat daripada kulit kambing. Kompang dipalu dengan tangan. Kompang dimainkan beramai-ramai. Ilmu: Seni budaya KBT: KP: Verbal Linguistik Lembaran Kerja 2 47

54 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Pengayaan AKTIVITI 1. Murid-murid mendengar dan memahami maklumat yang dibaca oleh rakan sekumpulan (dicadangkan 3 orang sekumpulan). Ceritakan maklumat tersebut kepada rakan berlainan dalam kumpulan yang sama. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lembaran Kerja 3 48

55 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lampiran 1 Kompang ialah alat muzik tradisional yang terkenal dalam kalangan orang Melayu. Kompang sering digunakan dalam majlis perkahwinan, perasmian, persembahan kebudayaan dan sebagainya. Kompang diperbuat daripada kayu. Bingkai kompang berbentuk bulat. Bahagian atas kompang diperbuat daripada kulit kambing. Kulit kambing tersebut dikeringkan terlebih dahulu. 49

56 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lampiran 2 KAD AYAT. Kompang ialah alat muzik tradisional orang Melayu. Kompang diperbuat daripada kayu dan kulit kambing. Pak Tam seorang pembuat kompang. Dia rajin membuat kompang. Kompang Pak Tam dibuat daripada kayu dan kulit kambing. Orang-orang kampung menggunakan kompang Pak Tam dalam majlis perkahwinan. 50

57 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lembaran Kerja 1 Menceritakan maklumat yang diperdengarkan semula. Pentaksiran Aku Sebuah Kompang Aku sebuah kompang yang cantik. Badan aku diperbuat daripada kayu dan kulit kambing yang berkualiti. Kayu itu ditebuk manakala kulit kambing itu dikeringkan. Apabila siap, aku digunakan dalam majlis perkahwinan mahupun meraikan seseorang. 51

58 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lembaran Kerja 2 Pemulihan Bercerita tentang kompang. 52

59 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lembaran Kerja 3 Pengayaan Gambar Alat Muzik. lembut Seruling Gong Kompang Seruling ialah alat tiupan. Lubang-lubang ditutup atau dibuka untuk menghasilkan bunyi yang berbeza. Gong dipalu untuk mengeluarkan bunyi. Bunyinya kuat walaupun dipalu dengan lembut menggunakan pemukulnya. Kompang dipalu dengan tapak tangan. Bunyinya enak didengar apabila dipalu beramai-ramai serentak. 53

60

61 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca TEMA TAJUK KEBUDAYAAN,KESENIAAN DAN ESTETIKA Kuih Tradisional FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. membaca pelbagai jenis ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. ii. menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. PENGISIAN KURIKULUM i. Ilmu: Pendidikan Kesihatan, Kajian Tempatan ii. Nilai: Kesyukuran iii. KBT: Kecerdasan pelbagai dan BCB SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata hubung dan ayat majmuk Gambar kuih-muih, kad perkataan, lembaran kerja, dan ICT 55

62 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah 1 AKTIVITI 1. Murid menyebut nama kuih-muih yang dipaparkan dalam gambar. Contoh: onde-onde ketayap tepung pelita kuih sagu kuih lapis seri muka keria bingka PENGISIAN KURIKULUM TKP: Verbal linguistik CATATAN Lampiran 1 Proses menyebut berdasarkan benda maujud/ objek Langkah 2 1. Murid ditunjukkan gambar dan kad perkataan makanan tradisional. Contoh: dodol muruku tose capati kuih bangkit kuih bakul baulu kuih bulan roti canai koci KB: Menjana idea Nilai: Kesyukuran Lampiran 2 Media: Gambar kuih tradisional kad perkataan. 2. Murid dibimbing membaca perkataan yang ditunjuk. 3. Murid mengeja perkataan pada kad imbasan. 56

63 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Murid dibimbing membaca pelbagai jenis ayat yang diedarkan. 2. Murid membaca ayat-ayat secara beramairamai, berkumpulan dan individu. KBT: BCB Lampiran 3 Pentaksiran 1. Murid diminta menyebut dan menyenaraikan kata hubung yang terdapat dalam ayat. 2. Murid membaca kuat ayat-ayat dalam lembaran kerja yang diberi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul secara kumpulan. 3. Murid mengecam dan menulis ayat majmuk yang dipilih dari senarai ayat semula dengan tulisan yang kemas. TKP: Verbal linguistik KBT: BCB Lembaran Kerja 1(a) Pemulihan 1. Murid diminta membaca perkataan pada kad yang diberi dengan sebutan yang betul. Nilai: Berdikari Lembaran Kerja 2 Pengayaan 1. Murid membaca senarai pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. Lampiran 3 Lembaran Kerja 3 57

64 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lampiran 1 Aktiviti 1 Sebutkan nama kuih-muih tersebut. onde-onde kuih lapis ketayap seri muka keria kuih sagu bingka tepung pelita 58

65 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Aktiviti 2 Kad Imbasan Lampiran 2 kuih bangkit dodol muruku kuih bulan kuih koci baulu roti canai kuih bulan tose capati 59

66 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lampiran 3 Baca ayat-ayat di bawah dan senaraikan kata hubung yang terdapat ddalam ayat tersebut. 1. Kuih baulu dan dodol ialah kuih tradisional Melayu. 2. Kuih Koci itu sedap tetapi manis. 3. Bagaimanakah caranya membuat kuih bulan? 4. Wah, sedapnya muruku ini! 5. Kawan kamu suka makan kuih bangkit atau kuih baulu? 6. Datuk makan roti canai sambil minum kopi. 7. Saya suka makan kuih lapis kerana rasanya sedap. 60

67 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 1 Pentaksiran Baca ayat-ayat berikut dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1. Kuih baulu ialah kuih tradisional Melayu. 2. Muruku dibuat daripada apa? 3. Wah, cantiknya bentuk kuih bulan itu! 4. Dodol dibuat daripada tepung, santan dan gula melaka. 5. Pak Cik Malik makan kuih koci sambil minum kopi. 6. Kamu lebih suka roti canai atau tose? 7. Oh, di sini ada dijual capati yang sangat enak! 8. Apakah bahan utama membuat kuih bulan? 9. Saya suka makan kuih bangkit kerana rasanya lemak. 10. Kuih itu sedap tetapi manis. 61

68 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Pilih ayat majmuk dan tulis dengan tulisan yang cantik dan kemas. 62

69 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 2 Pemulihan Kad Perkataan onde-onde Ketayap keria Bingka kuih lapis seri muka tose kuih bulan 63

70 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 2 Baca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pengayaan Dodol Terpanjang Sekolah Zali telah mengadakan aktiviti memasak dodol. Ibu bapa daripada pelbagai kaum bersama-sama menjayakan projek itu. Projek itu diketuai oleh Encik Husin Atan, guru besar sekolah Zali. Ramuan seperti tepung pulut, gula pasir dan gula melaka diagihkan kepada 20 kumpulan. Setiap ahli kumpulan bergilir-gilir mengacau dodol sejak pukul 8.30 pagi. Semua peserta bermandi peluh mengacau dodol. Selepas tujuh jam dikacau, dodol pun masak. Dodol yang telah masak berwarna coklat, berkilat dan liat. Dodol dari semua kawah diangkat dan diletakkan di dalam bekas yang disusun secara memanjang dan besambung-sambung. Encik Husin Atan mengukur dodol itu. Panjangnya 50 meter. Kita berjaya! Kita berjaya mencipta rekod dodol terpanjang di sekolah ini. 64

71 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran 2 Pengayaan Pilih tiga ayat majmuk dalam teks dan tulis dengan tulisan yang cantik dan kemas

72

73 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis TEMA TAJUK KEBUDAYAAN, KESENIAAN DAN ESTETIKA Perayaan-perayaan di Malaysia FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul. ii. membaca petikan dengan kuat dan lancar, sebutan yang jelas serta intonasi yang betul mengikut tanda baca. PENGISIAN KURIKULUM i. Ilmu: Pendidikan Moral, Kajian Tempatan. ii. Nilai: Semangat Perpaduan iii. KBT: Kemahiran Berfikir SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata kerja, kosa kata Gambar perayaan, kad perkataan, dan lembaran kerja 67

74 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru menampalkan seni kata lagu hari raya pada papan tulis. (Rujuk Lampiran 1) PENGISIAN KURIKULUM KP: Muzik CATATAN Lampiran 1 Lagu Hari Raya Hari raya, Hari yang mulia, Penuh bererti kepada kita, Tua, muda, miskin dan kaya, Menyambutnya dengan gembira. 2. Murid diminta menyanyi bersama-sama dengan guru. 3. Guru meminta murid menyebut perayaanperayaan kaum lain di Malaysia. 4. Murid diterapkan nilai-nilai murni. Langkah 2 1. Murid ditunjukkan paparan di power point dan membaca petikan dengan sebutan yang betul. 2. Murid menjawab soalan berdasarkan petikan secara lisan. KP: Verbal linguistik Lampiran 1 68

75 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Langkah 3 AKTIVITI 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. 2. Murid membaca soalan dan membina ayat jawapan secara kumpulan. 3. Wakil kumpulan melaporkan hasil perbincangan. 4. Murid dan guru berbincang untuk memurnikan ayat jawapan. PENGISIAN KURIKULUM Nilai: Bekerjasama CATATAN Media: Lembaran Kerja 1 ( Petikan dan soalan ) Pentaksiran 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. 2. Murid diminta menulis jawapan yang betul berdasarkan petikan. Lembaran Kerja 2 Pemulihan 1. Murid menulis jawapan yang sesuai pada gambar yang diberi. Lembaran Kerja 3 Pengayaan 1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan lembaran kerja yang diberikan. Lembaran Kerja 4a,4b 69

76 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Seni kata Lagu Hari Raya Lagu Hari Raya Lampiran 1 Hari raya, Hari yang mulia, Penuh bererti kepada kita, Tua, muda, miskin dan kaya, Menyambutnya dengan gembira. 70

77 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 1 Isi tempat kosong dengan jawapan yang diberikan. Keluarga Chin Wei menyambut Tahun Baru Cina. Ibu dan bapa Chin Wei menghias rumah dengan kad-kad perayaan dan tanglung merah. Pada pagi itu, tiga orang kawan Chin Wei datang meraikan Tahun Baru Cina. Bapa Chin Wei memberi Chin Wei dan kawan-kawannya ang pau. Ibu Chin Wei menuang air oren untuk kawan-kawan Chin Wei. 1. Keluarga Chin Wei menyambut perayaan apa? Keluarga Chin Wei menyambut. 2. Rumah Chin Wei dihias dengan apa? Rumah Chin Wei dihias dengan. 71

78 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis 3. Ibu sedang membuat apa? Ibu sedang air oren. 4. Apakah yang diberi oleh bapa kepada Chin Wei dan kawan- kawannya? Bapa memberikan Chin Wei dan adiknya. 5. Berapa orangkah kawan Chin Wei yang datang untuk meraikan Tahun Baru Cina? orang kawan Chin Wei datang untuk meraikan Tahun Baru Cina. 72

79 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 2 Pentaksiran 73

80 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Jawab soalan-soalan berikut. 1. Siapakah yang menyambut pelbagai perayaan pada setiap tahun? yang menyambut pelbagai perayaan pada setiap tahun. 2. Apakah makanan yang disediakan untuk para tetamu? yang disediakan untuk para tetamu. 3. Bagaimanakah setiap perayaan disambut? Pada setiap perayaan,. 4. Tulis kaum yang menyambut perayaan-perayaan berikut: Kaum Melayu Kaum India Kaum Cina Lain-lain a. Hari Raya Aidilfitri - b. Tahun Baru Cina - c. Hari Deepavali - d. Hari Krismas - 74

81 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 3 Pemulihan Tulis nama perayaan-perayaan di bawah. Hari Raya Aidilfitri Hari Deepavali Hari Krismas Tahun Baru Cina 1. Apakah perayaan orang Islam? Orang Islam meraikan. 2. Apakah perayaan orang Hindu? Orang Hindu meraikan. 3. Apakah perayaan orang Cina? Orang Cina meraikan. 4. Apakah perayaan orang Kristian? Orang Kristian meraikan. 75

82 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 4a Perayaan-perayaan di Malaysia Pengayaan Rakyat Malaysia menyambut pelbagai perayaan pada setiap tahun. Orang Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Orang Cina menyambut Tahun Baru Cina. Orang India menyambut Hari Deepavali. Penganut agama Kristian pula menyambut Hari Krismas. Setiap perayaan disambut bersama-sama dengan semangat muhibah. Mereka bersalam-salaman sewaktu berjumpa dengan rakan-rakan. Pada setiap perayaan, majlis rumah terbuka diadakan. Pelbagai hidangan disediakan untuk tetamu seperti ketupat, muruku, kuih-muih dan sebagainya. Mereka menjamu selera sambil berbual-bual. Melalui cara ini, perpaduan antara kaum dapat dieratkan. 76

83 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 4b Pengayaan 1. Siapakah yang menyambut Hari Raya Aidilfitri? yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. 2. Masyarakat Cina menyambut perayaan apa? Masyarakat Cina menyambut perayaan. 3. Siapakah yang menyambut Hari Deepavali? yang menyambut Hari Deepavali. 4. Apakah hidangan yang disediakan? Hidangan yang disediakan ialah dan. 5. Apakah yang mereka lakukan sewaktu berjumpa dengan rakan-rakan? Mereka sewaktu berjumpa. 77

84

85 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa TEMA TAJUK KEBUDAYAAN,KESENIAN DAN ESTETIKA Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonansi yang betul menggunakan ayat majmuk. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan memadankan maksud pantun dengan gambar yang betul. ii. bercerita tentang pakaian tradisional dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. PENGISIAN KURIKULUM i. Ilmu: Kajian Tempatan ii. Nilai: Kerjasama, Hormat-menghormati iii. KBT: Kreativiti dan Inovasi, Belajar Cara Belajar bacaan intensif SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata nama khas Teks bacaan, kad gambar, lembaran kerja 79

86 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Murid menamakan pakaian tradisional yang ditunjukkan pada kad gambar. 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang setiap gambar mengikut maklumat pemakainya: - siapa yang memakai? - Bila baju ini dipakai? PENGISIAN KURIKULUM KP: Verbal linguistik KB: Menjana idea Kreativiti dan inovasi - frasa persediaan -frasa imaginasi -frasa perkembangan -frasa tindakan CATATAN Lampiran 1 Langkah 2 1. Murid dibimbing melafazkan pantun 2 kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid melafazkan pantun 2 kerat secara kelas dan secara berkumpulan. 3. Murid melafazkan pantun 2 kerat secara individu dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4 Murid-murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar pakaian yang sesuai. 5 Murid diminta bercerita menggunakan ayat majmuk tentang pakaian yang telah dinamakan. KP: Verbal linguistik KB: Menghubungkait Kreativiti dan inovasi - frasa persediaan - frasa imaginasi -frasa perkembangan -frasa tindakan Lampiran 2 Teks pantun. Media: - Gambar pakaian tradisional Lampiran 1 Kad gambar Lampiran 3 Kad perkataan 80

87 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Langkah 3 AKTIVITI 1 Murid diedarkan lembaran kerja 1. 2.Murid membaca dan memadankan ayat dengan gambar. 3.Murid membandingkan perbezaan pakaian bagi setiap kaum. 4 Murid diedarkan baju tradisional yang menggambarkan kaum di Malaysia mengikut imaginasi mereka. PENGISIAN KURIKULUM KP: Verbal linguistik Kreativiti dan inovasi - frasa persediaan - frasa imaginasi -frasa perkembangan -frasa tindakan CATATAN Lembaran Kerja 1 Pentaksiran 1. Murid diedarkan kad pantun. 2 Murid melafazkan pantun dalam kumpulan dan dibimbing oleh murid. KP: Verbal linguistik Lampiran 4 Pantun. 81

88 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lampiran 1 Lampiran 1 Aktiviti 1 Pakaian Tradisional Masyarakat di Malaysia. 82

89 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lampiran 2 Aktiviti 2 Pantun Baju kurung baju Melayu, Dipakai anggun orang Melayu. Perut kenyang makan taufu, Loh riang memakai samfu. Chin bercuti ke Johor Bahru, Tahun Baru berceongsam biru. Pergi ke kedai membeli roti, Pak Thurai memakai dhoti. 83

90 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lampiran 3 Aktiviti 3 Kad perkataan. baju kurung ceongsam baju Melayu samfu dhoti sari 84

91 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lembaran Kerja 1 Lafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian, padankan pantun dengan gambar. 1. Pergi ke kedai membeli roti, Pak Thurai memakai dhoti. 2. Baju kurung baju Melayu, Dipakai anggun orang Melayu. 3. Berjalan kaki seorang diri, Sita Dewi memakai sari. 4. Perut kenyang memakan taufu, Loh riang memakai samfu. 5. Xin Hui berkereta ke Johor Bahru, Tahun Baru berceongsam biru. 85

92 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lampiran 4 Berjalan kaki seorang diri, Singgah di kedai membeli roti; Sri Dewi memakai sari. Pak Cik Thurai memakai dhoti, 86

93 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa TEMA TAJUK KEBUDAYAAN, KESENIAAN DAN ESTETIKA Permainan Tradisional - Gasing FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. memahami dan mengisi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan awalan ber dan me dengan betul dalam pelbagai situasi. ii. menulis perkataan berimbuhan ber dan me dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM i. Ilmu: Kajian Tempatan, Pendidikan Seni Visual ii. Nilai: Menghargai seni warisan iii. KBT: Kemahiran Berfikir mengumpul dan mengelas iv. EMK: Kreativiti dan Inovasi SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Imbuhan awalan me... Kad perkataan, kad gambar, petikan, lembaran kerja 87

94 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah 1 AKTIVITI 1. Murid mendengar guru membaca pantun teka-teki dan meneka maksud pantun. PENGISIAN KURIKULUM KB: Menjana idea CATATAN Lampiran 1 Berputar ligat bukannya kipas, Melilit badan bukannya ular; Aku dipegang kemudian dilepas, Badan berpusing bukan menjalar. Siapakah saya? - gasing Langkah 2 1. Guru menerangkan imbuhan awalan ber dan me-. Awalan ber ber + main = bermain ber+ putar = berputar KB: Menjana idea Lembaran Kerja 1 Awalan me me + nyanyi = menyanyi me+ lukis = melukis 2. Guru mengedarkan petikan kepada murid. Murid membaca petikan dan menggariskan perkataan berimbuhan awalan ber dan me 3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan yang diberikan. 88

95 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa Langkah 3 AKTIVITI 1. Murid menyenaraikan contoh-contoh lain perkataan berimbuhan. 2. Murid-murid menulis kata dasar berdasarkan perkataan berimbuhan yang diberi. PENGISIAN KURIKULUM KB: Mengelaskan Menjana idea CATATAN Pentaksiran 1. Murid diedarkan lembaran kerja Murid membaca perkataan berimbuhan yang ditunjukkan oleh guru. 3. Murid dan guru membincangkan maksud perkataan. 4. Murid menggunakan perkataan berimbuhan yang sesuai dalam ayat. 5. Murid dan guru membincangkan jawapan. Lembaran Kerja 2 Pemulihan 1. Murid menyalin 5 perkataan berimbuhan ber dan me. Lembaran Kerja 3 Pengayaan 1. Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan yang diberi. Lembaran Kerja 4 89

96 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa Lampiran 1 Aktiviti 1 Lafazkan pantun di bawah, kemudian jawab teka-teki yang diberikan. Berputar ligat bukannya kipas, Melilit badan bukannya ular; Aku dipegang kemudian dilepas, Badan berpusing bukan menjalar. Siapakah aku? 90

97 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Baca dan gariskan perkataan berimbuhan ber dan me. Pada waktu petang, Amran dan Ah Meng bermain gasing di halaman rumah. Mereka membawa dua utas tali dan dua buah gasing. Sebelum itu, mereka melilit tali gasing dengan ketat. Kemudian, mereka melempar gasing itu ke tanah. Gasing Ah Meng berputar ligat. Mereka berasa sangat seronok. Setelah lama berpusing, gasing mereka pun berhenti. Senaraikan perkataan berimbuhan

98 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Isikan tempat kosong dengan perkataan berimbuhan ber atau me yang betul. 1. Ah Meng tali gasing dengan ketat. 2. Gasing Ah Meng ligat. 3. Amran dan Ah Meng gasing. 4. Gasing mereka setelah lama berpusing. 5. Amran dan Ah Meng gasing ke tanah. 6. Kipas angin ligat. 7. Amran sambil menari. 92

99 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa Lembaran Kerja 3 Pemulihan Salin semula perkataan di bawah yang mengandungi imbuhan ber dan me. membaca berlari meminta membawa bercerita mencari bercakap melihat Imbuhan ber Imbuhan me 93

100 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa Lembaran Kerja 4 Bina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan yang diberikan. Pengayaan 1. berputar 2. melilit 3. berhenti 4. melempar 5. bermain 94

101

102

103 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur TEMA TAJUK ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Kebakaran Hutan FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, frasa, diksi dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menyampaikan sesuatu cerita menggunakan ayat majmuk berdasarkan situasi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. membina ayat mudah untuk menyampaikan maklumat menggunakan perkataan dan frasa, diksi dan ayat yang diberi. i. Ilmu: Sains, Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral. PENGISIAN KURIKULUM ii. iii. Nilai: Bertanggungjawab dan prihatin KBT: Kemahiran Berfikir Mengenal pasti sebab akibat SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata hubung Kad gambar atau projektor, dan lembaran kerja 97

104 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid meneliti gambar pembakaran sampah yang dipamerkan. 2. Murid dan guru berbincang tentang gambar. TKP: Verbal linguistik Lampiran 1 3. Murid dibimbing untuk mencerita maklumat berdasarkan gambar dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Langkah 2 1. Murid meneliti gambar bersiri yang dipamerkan. 2. Murid dibimbing untuk menceritakan maklumat berdasarkan gambar bersiri dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. Murid diminta menyebut kembali kata hubung dalam cerita. 4. Murid dibimbing menyebut kembali ayat majmuk dalam cerita. KB: Mengenal pasti sebab dan akibat Nilai: Bertanggungjawab Lampiran 2 98

105 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Langkah 3 AKTIVITI 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Murid bekerjasama membina ayat majmuk berdasarkan maklumat yang diberi dengan bimbingan guru. 3. Murid membina dan menulis ayat majmuk berdasarkan gambar dan maklumat dengan betul dan tepat. 4. Setiap kumpulan diminta menceritakan kembali apa-apa yang dibincangkan dalam kumpulan mereka. 5. Murid diterapkan dengan nilai-nilai murni berdasarkan situasi dan perkara yang dibincangkan. PENGISIAN KURIKULUM KB: Membuat kaitan dan perhubungan Nilai: Kebersihan fizikal dan mental Menghargai KBT: Konstruktivisme CATATAN Lembaran Kerja 1 Pentaksiran 1. Murid bercerita dengan sebutan jelas dan intonasi betul berdasarkan gambar atau projektor dengan menggunakan ayat majmuk. TKP: Verbal linguistik Lembaran Kerja 2 Pemulihan 1. Murid bercerita sesuatu perkara dengan tepat menggunakan ayat mudah berdasarkan gambar dengan bimbingan guru. lmu: Pendidikan Kesihatan 99

106 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Pengayaan 1. Murid bercerita sesuatu perkara dengan tepat menggunakan ayat majmuk berdasarkan gambar. 2. Murid menulis kembali cerita yang diceritakan dalam lembaran kerja. Nilai: Prihatin Lembaran Kerja 3 100

107 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Ceritakan situasi di bawah. Lampiran 1 101

108 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lampiran 2 Bincang dan ceritakan situasi gambar di bawah dalam kumpulan. 102

109 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Bina ayat majmuk berdasarkan gambar di bawah. Lembaran Kerja 1 Puntung rokok Terbakar - Marak - merebak Anggota - memadamkan 103

110 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Ceritakan situasi di bawah. 104

111 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lembaran Kerja 3 Pemulihan Ceritakan situasi di bawah dengan tepat menggunakan ayat mudah. 105

112 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Pemulihan Lembaran Kerja 3 Ceritakan keburukan situasi di bawah. Pengayaan 106

113 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca TEMA TAJUK ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Pemuliharaan Alam Sekitar FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi betul Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. membaca kuat petikan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. ii. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. i. Ilmu: Sains,Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM ii. iii. Nilai: Bertanggungjawab dan prihatin KBT: Kemahiran Berfikir Banding beza SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata hubung Petikan, kad gambar, lembaran kerja 107

114 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid meneliti gambar yang dipamerkan. 2. Murid diminta meneka tema atau tajuk bersesuaian dengan gambar. KBT: Kontekstual Lampiran 1 Langkah 2 1. Murid dibimbing membaca petikan secara yang dipamerkan di skrin menggunakan LCD projektor secara kelas. 2. Murid membaca petikan dengan kuat dan lancar dengan menggunakan intonasi yang secara kelas, kumpulan, dan individu KB: Belajar Cara Belajar KBT: Kajian Masa Depan Lampiran 2 108

115 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Langkah 3 AKTIVITI 1. Murid dan guru berbincang tentang isi petikan. Contoh : Apakah yang akan terjadi jika air sungai kotor? Apakah yang perlu kita lakukan? PENGISIAN KURIKULUM Nilai: Bertanggungjawab Prihatin Berdisplin CATATAN 2. Murid diterapkan dengan nilai-nilai murni. Contoh: Bertanggungjawab Prihatin Berdisiplin Langkah 4 1. Murid dipamerkan bahan grafik 2. Murid diberi penerangan cara membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Lampiran 3 3. Ini air terjun Ayat tunggal : Ayat majmuk : Ini air terjun Air ini bersih dan sejuk 4. Murid dibimbing membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik,secara berkumpulan. 5. Hasil kerja kumpulan dibentangkan pada papan tulis untuk dibincang dan dimurnikan. 6. Murid membaca ayat-ayat yang telah ditulis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan mengikut tanda baca. 109

116 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Pentaksiran 1. Murid dikehendaki membaca ayat yang telah dimurnikan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. PENGISIAN KURIKULUM KBT: BCB CATATAN Lembaran Kerja 1 Pemulihan 1. Murid membaca dan menyalin ayat tunggal dan ayat majmuk yang diberikan. KBT: BCB Lembaran Kerja 2 Pengayaan 1. Murid membaca kuat petikan dengan lancar, nada dan intonasi yang betul ikut tanda baca. 2 Murid membina ayat tunggal atau majmuk berdasarkan bahan grafik. KBT: Membanding beza Membuat rumusan Lembaran Kerja 3 110

117 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lampiran 1 111

118 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lampiran 2 Baca petikan di bawah. Kita memerlukan udara dan air yang bersih. Kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar. Pencemaran udara berpunca daripada asap kenderaan dan pembakaran sampah. Udara yang tercemar membawa pelbagai penyakit. Sungai dan laut mesti dijaga. Hidupan di sungai dan laut merupakan sumber protein. Contohnya ketam, ikan, sotong dan kerang. Jika sungai dan laut tercemar, kita tidak akan mendapat makanan yang bersih. Marilah kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Menjaga alam sekitar menjadi tanggungjawab kita bersama. 112

119 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lampiran 3 Bahan Grafik. 113

120 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 1 Pentaksiran Baca petikan di bawah. Udara dan persekitaran yang bersih amat penting dalam kehidupan kita. Manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan saling memerlukan antara satu sama lain untuk terus hidup di bumi ini. Pencemaran alam akan mengancam kesihatan manusia dan haiwan. Penebangan pokok secara berleluasa akan menyebabkan hakisan dan tanah runtuh. Pencemaran ini juga memusnahkan habitat semulajadi haiwan dan tumbuhan. Kita hendaklah menjaga alam sekitar dengan mengurangkan pencemaran. Contohnya dengan mengitar semula bahan-bahan terbuang. Kita juga perlu memastikan persekitaran kita bersih. Elakkan pembakaran secara terbuka. Untuk memulihara alam sekitar, semua pihak perlu bekerjasama. 114

121 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 2 Baca dan tulis semula ayat majmuk dan ayat tunggal yang diberikan. Pemulihan Udara bersih.... Ikan hidup di air bersih.... Asap kereta kotor.... Air sejuk dan bersih. 115

122 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 3 Pengayaan Baca petikan di bawah. Pencemaran alam mengancam kesihatan manusia dan haiwan. Pencemaran terbahagi kepada empat jenis, iaitu pencemaran udara, air, tanah dan bunyi. Bahan-bahan buangan kilang yang dibuang ke sungaisungai dan laut menyebabkan sumber air akan tercemar dan hidupan laut akan mati. Kegiatan pembalakan yang tidak terkawal boleh mengakibatkan hakisan dan tanah runtuh. Asap-asap kenderaan dan gas-gas beracun dari kilang menyebabkan lapisan ozon semakin nipis dan mendedahkan bumi kepada sinaran ultra ungu. Pelbagai cara perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Kegiatan pembalakan haram perlu disekat. Kerajaan perlu mengetatkan undang-undang pembuangan bahan-bahan dari kilang supaya tidak mengancam hidupan lain. Kerjasama semua pihak amat perlu untuk memulihara alam sekitar kita. 116

123 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis TEMA TAJUK ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Mari Kitar Semula FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. mengedit perkataan yang salah daripada aspek ejaan dan tanda baca dalam ayat. ii. iii. memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. membaca kuat ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan mengikut tanda baca. i. Ilmu: Kajian tempatan, Pendidikan Moral, ii. Nilai: Menjaga kebersihan alam sekitar, menyayangi alam PENGISIAN KURIKULUM iii. KBT: Kemahiran Berfikir, Belajar cara belajar - mencatat, mengedit SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: kata hubung, ayat majmuk Kad gambar, kad ayat, kad perkataan, lembaran kerja, ICT 117

124 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah 1 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1. Murid ditunjukkan dengan gambar tiga tong kitar semula yang berlainan warna. 2. Murid membaca maklumat berkaitan setiap tong. 3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. i. Pernahkah kamu melihat tong ini? ii.di manakah kamu melihatnya? iii.apakah kegunaan tong ini? iv.mengapakah tong ini berlainan warna? v.tong berwarna biru digunakan untuk mengisi apa? vi.tong berwarna perang digunakan untuk mengisi apa? vii.tong berwarna jingga digunakan untuk mengisi apa? KBT: Kemahiran berfikir Lampiran 1 Langkah 2 1. Murid dipamerkan dengan kad ayat. 2. Murid-murid diminta membaca ayat-ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. Murid membaca kuat ayat-ayat dalam petikan secara kumpulan. 4. Guru menayangkan PowerPoint ayat yang mengandungi kesalahan ejaan dan tanda baca Nilai: Menjaga Kebersihan KBT:TMK Lampiran 2A Media: ICT Lampiran 2B 118

125 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 5. Murid dan guru bersoal jawab tentang kesalahan pada ayat. 6. Murid diminta mengklik perkataan yang salah pada komputer. Langkah 3 1. Murid diedarkan lembaran kerja Murid membaca dan mengenal pasti perkataan yang salah dari segi ejaan. 3. Murid menggarisi ejaan yang salah dan menandakan tanda baca yang salah. 4. Murid menyatakan perkataan yang salah ejaan dan tanda baca yang salah digunakan dalam ayat. 5. Murid dan guru membincangkan jawapan yang betul berdasarkan ayat yang dibaca. 6. Murid memurnikan ayat dengan menulis semula. 7. Murid membaca ayat-ayat yang betul itu semula. KBT: BCB Mencatat Mengedit Lembaran Kerja 1 Pentaksiran 1. Murid diedarkan lembaran kerja Murid membaca dan mengedit petikan yang dibaca dari aspek ejaan dan tanda baca. 3. Murid menulis ayat-ayat yang telah diedit semula dengan bimbingan guru. KBT: BCB Lembaran Kerja 2 119

126 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Pemulihan AKTIVITI 1. Murid diedarkan lembaran kerja Murid membaca ayat dan mengedit ayat. 3. Murid memurnikan ayat yang telah diedit dengan bimbingan guru. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Lembaran Kerja 3 Pengayaan 1. Murid diedarkan lembaran kerja Murid membaca, mengedit dan memurnikan teks semula. Lembaran Kerja 4 120

127 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lampiran 1 Tong perang digunakan untuk 121

128 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Surat khabar lama boleh dikitar semula. Tong perang digunakan untuk mengisi bahan kaca. Kita tidak boleh membakar sampah secara terbuka. Pembakaran boleh mencemarkan udara. 122

129 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lampiran 2B Surat kabar lama boleh dikitar semula. Tong pelang digunakan untuk mengisi baham kaca. Kita tidak boleh memdakar sanpah secara terbuka. Pembakaran boleh mencemalkan udala. 123

130 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 1 Garisi perkataan yang salah dan masukkan tanda baca. Tulis semula ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 1. Pekerja memungut karong sampah. 2. Sanpah boleh dikitar semula. 3. Kaca plastic kertas dan aluminium boleh dikitar semula.. 4. Sampah perlu dimasukan ke dalam tong sampah. 5. Kita mesti rajin menjaga kebesihan. 124

131 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Baca dan betulkan semula kesalahan ejaan dan tanda baca yang terdapat dalam petikan di bawah. KEGUNAAN TONG KITAR SEMULA Sampah boleh dikitar semula. Contohnya kertas tin minuman kaca dan plastik. botol plastik dimasukkan ke dalam tong berwarna oren. Tong warna biru untuk ketas seperti akhbar majallah dan buku. Tin aluminium dan tin keluli diletakkan dalam tong warna jingga tong warna merah untuk botol kaca sahaja. Kitar semula banyak faedahnya. Contohnya dapat menggelakan pencemaran udara Udara menjadi lebih bersih dan segar. Botol-botol boleh dijadikan pagar perhiasan. jualan surat khabar lama boleh menambah pedapatan. Jadikan kitar semula sebagai amalan. 125

132 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Tulis semula petikan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 126

133 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 3 Tulis semula ayat di bawah dengan ejaan yang betul. 1. Kita mesti membuang sampah ke dalam tong sumpah. Pemulihan.. 2. Sarat khabar lama dikumpul untuk dikitar semula Tin-tin kosong dimasukkan ke dalam tong berwarna jinga

134 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 4 Pengayaan Kenal pasti enam kesalahan ejaan yang terdapat dalam pantun di bawah: Buang sapah merata-rata Nasihat diberi sudah rupa Menjaga kebersihan amalan kita Setiap masa setiap ketika Dari Johor singgah di Melaka Rasa penat pejam mata Tung kitar ada merata Mudahan diguna setiap masa Mudah tersenyum Nampak ceria Wajah gembira sepanjang masa Buang sapah amalan mulia Mesti diingat janganlah lupa 128

135 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Tulis semula pantun dengan ejaan yang betul

136

137 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa TEMA TAJUK ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Ikan Oh Ikan FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menyebut dan melengkapkan perkataan dalam seni kata lagu dengan betul. ii. menceritakan cerita yang diperdengarkan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Sains, Pendidikan Moral ii. Nilai: Menjaga kebersihan sungai iii. KBT: Kemahiran Berfikir menjana idea, kreativiti Tatabahasa: kata hubung, ayat majmuk Kotak, objek tentang hidupan sungai, kad perkataan, lembaran kerja, ICT 131

138 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid mengeluarkan objek dari kotak dan pamerkan. KBT: Konstruktivisme Di dalam kotak ada gambar ikan ketam udang buaya kura-kura sotong 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Haiwan apakah ini? Di manakah tempat tinggal haiwan ini? Apakah haiwan lain yang tinggal di laut atau di sungai? KB: Mengumpul dan mengelaskan Langkah 2 1. Murid diedarkan seni kata lagu Ikan oh ikan. 2. Murid menyebut dan membaca seni kata lagu dengan tepat dan jelas. 3. Murid dan guru bersoal jawab tentang seni kata lagu. 4. Murid menyanyi lagu Ikan oh ikan sambil melakonkan aksi bersesuaian dengan seni kata lagu. 132 TKP: Muzik, Kinestetik Lampiran 1

139 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Murid mendengar cerita yang diperdengarkan melalui pita rakaman. 2. Murid bercerita semula cerita yang diperdengarkan tadi dengan ayat sendiri. KBT: BCB Lampiran 2 Pentaksiran 1. Murid diedarkan lembaran kerja berkenaan lagu. 2. Murid melengkapkan seni kata lagu. 3. Murid menyanyikan lagu sambil menggayakan aksi. KBT (KB): Klasifikasi Nilai: Menjaga kebersihan Lembaran Kerja 1 133

140 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lampiran 1 Ikan oh ikan, Kenapa engkau mati? Macam mana aku tak mati? Air sungai kotor, air sungai kotor. Air oh air, Kenapa engkau kotor? Macam mana aku tak kotor? Banyak sangat sampah, banyak sangat sampah. Sampah oh sampah, Kenapa engkau banyak? Macam mana aku tak banyak? Manusia buang aku, manusia buang aku. 134

141 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lampiran 2 Dengar dan cerita semula cerita yang diperdengarkan. Di dalam sebatang sungai, tinggal keluarga ikan haruan dan ikan sepat. Mereka hidup aman dan damai. Pada suatu hari, ahli keluarga ikan haruan dan ikan sepat sakit dengan tiba-tiba. Tidak lama kemudian, keluarga ikan haruan dan ikan sepat mati. Tinggallah anak ikan haruan dan ikan sepat. Semua ikan di dalam sungai itu mati kerana air sungai itu kotor. Terdapat banyak sampah di dalam sungai itu tetapi tiada sesiapa pun yang membersihkannya. Anak ikan haruan dan ikan sepat berasa sedih dengan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab itu. 135

142 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lembaran Kerja 1 Ikan oh ikan, Kenapa engkau mati? Macam mana aku tak mati? Air. Air oh air, Kenapa engkau kotor? Macam mana aku tak kotor? Banyak. Sampah oh sampah, Kenapa engkau banyak? Macam mana aku tak banyak? Manusia. 136

143 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun2 TEMA ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU TAJUK Cintai Alam Kita FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi yang betul Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. memahami dan menggunakan imbuhan awalan men dan ber dengan betul dalam ayat. ii. membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. i. Ilmu: Sains, Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM ii. iii. Nilai: Prihatin, Bertanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir mengumpul dan mengelas SISTEM BAHASA Tatabahasa: Imbuhan awalan men dan ber MEDIA Kad perkataan, lembaran kerja 137

144 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid meneliti gambar alam sekitar. Nilai: Menghargai alam sekitar Lampiran 1 2. Murid diberi keratan gambar yang dicantumkan semula secara berkumpulan. 3. Murid dan guru membincangkan gambar yang dilihat. Langkah 2 1. Guru mengedarkan petikan kepada setiap murid. 2. Murid dibimbing membaca petikan yang diedarkan kepada mereka dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3. Murid diminta membaca ayat petikan secara individu, kumpulan dan kelas. KB: Belajar cara belajar Membaca kuat Lampiran 2 138

145 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun2 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Murid diminta menggarisi perkataan yang mengandungi imbuhan awalan ber.. dan men Murid menyenaraikan perkataan yang digaris pada papan hitam. 3. Murid memahamkan maksud perkataan dengan membina ayat mudah daripada perkataan secara lisan. KB: mengumpul maklumat. Nilai: Bertanggungjawab, prihatin Lampiran 2 Pentaksiran 1. Murid diminta melengkapkan ayat menggunakan imbuhan awalan yang betul pada lembaran kerja. 2. Murid diminta membaca ayat yang telah dilengkapkan dengan betul. KB: Membuat kaitan Lembaran Kerja 1 Pemulihan 1. Murid meletakkan imbuhan awalan yang betul mengikut kata dasar yang diberi. KB: Membuat kaitan Lembaran Kerja 2 Pengayaan 1. Murid membina ayat mudah dengan perkataan yang diberikan KB : Membuat kaitan Lembaran Kerja 3 139

146 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun2 Lampiran 1 PEMANDANGAN ALAM SEKITAR 140

147 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun2 Lampiran 2 Baca petikan di bawah. Garisi perkataan yang berimbuhan awalan ber.. dan men.. Bangau bersedih kerana ikan-ikan di sungai semakin berkurang. Banyak ikan di dalam sungai telah mati. Air sungai menjadi kotor dan berbau busuk. Ada manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sampah-sarap ke dalam sungai dengan sesuka hati. Banyak binatang yang tinggal di hutan terpaksa berpindah ke tempat lain. Ini disebabkan banyak hutan telah ditebang. Manusia sepatutnya menghargai dan mencintai alam sekitar. 141

148 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun2 Lembaran Kerja 1 Pentaksiran Lengkapkan ayat dengan imbuhan awalan yang betul. Gariskan jawapan yang betul: 1. Air sungai (terjadi, menjadi, dijadi) kotor akibat sampahsarap yang dibuang. 2. Bangau (disedih, bersedih, menyedih) kerana ikan-ikan mati akibat sungai tercemar. 3. Sampah-sarap yang tidak dibuang (berbau, dibau, membau) busuk. 4. Banyak binatang (dipindah, memindah, berpindah) ke tempat lain apabila manusia menebang pokok-pokok di hutan. 5. Kita hendaklah (membuang, dibuang, terbuang) sampah ke dalam tong yang disediakan. 142

149 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun2 Lembaran Kerja 2 Pemulihan Sambungkan imbuhan awalan yang betul dengan kata dasar yang diberi. 1. sedih Men 2. pindah Ber jadi pukul 5. kurang 143

150 Modul Pengajaran Kemahiran Tatabahasa SJK Tahun2 Lembaran Kerja 3 Bina ayat yang betul daripada perkataan yang diberikan. Pengayaan 1. bersedih 2. berbau 3. menjadi 4. membuang 5. berpindah 144

151

152

153 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur TEMA TAJUK JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Indahnya Bersatu Hati FOKUS UTAMA Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. berbincang dalam kumpulan dan memberi pandangan tentang sesuatu situasi diberi secara bertatasusila. ii. menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Sivik dan Kenegaraan ii. Nilai: Bekerjasama iii. KBT: Kemahiran Berfikir menjana idea Tatabahasa: Kata nama khas hidup manusia Kad gambar, kad ayat, kad perkataan, lembaran kerja, ICT 147

154 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Murid diminta mencantumkan keratan gambar asal yang telah dipotong-potong pada papan hitam 2. Murid meneka gambar yang ditunjukkan. 3. Guru menerangkan maksud gambar yang dilihat. Gambar: Tangan yang bersalam membentuk hati. KP: Kinestetik Lampiran 1 ( gambar lengkap ) Langkah 2 1. Murid-murid diagihkan kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan akan diberikan sekeping kad situasi dan gambar yang sama. 3. Murid-murid meneliti dan berbincang tentang gambar dan situasi yang diberikan. 4. Murid diminta memberi pandangan mereka berdasarkan gambar dan situasi dalam gambar. Nilai: Bekerjasama Kemahiran Berfikir menjana idea Belajar cara belajar - mencatat Lampiran 2 5. Murid diminta menggunakan kata nama khas hidup manusia berdasarkan gambar. 148

155 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 3 1. Murid diminta memberi pandangan berdasarkan kata nama khas hidup manusia yang disenaraikan. 2. Beberapa kumpulan murid dipilih untuk memberi pandangan berdasarkan gambar. KBT: kontekstual Nilai: berhemah Pentaksiran 1. Guru mengedarkan lembaran kerja. Lembaran Kerja 1 2. Murid menyatakan kata nama khas hidup manusia seperti yang terdapat dalam gambar berdasarkan bahan rangsangan. 3. Berdasarkan gambar murid diminta memberi pandangan tentang situasi dalam lembaran kerja. Pemulihan 1. Murid diedarkan lembaran kerja bergambar. Lembaran Kerja 2 2. Murid diminta memberi pandangan berdasarkan situasi pada gambar. Pengayaan 1. Murid diedarkan lembaran kerja bergambar. 2. Murid diminta memberi pandangan berdasarkan situasi dan gambar selepas perbincangan. Kemahiran Berfikir: menjana idea TKP: Verbal Linguistik Lembaran Kerja 3 149

156 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lampiran 1 Gambar 1: Gambar 2: Gambar 3: Gambar 4: 150

157 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lampiran 2 Encik Samy Encik Tai Encik Guna Encik Hamid 151

158 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lembaran Kerja 1 Bincangkan dan berikan pandangan kamu berdasarkan gambar. Pentaksiran Raju Ahmad Kim Li Victori 1. telah dilanggar oleh sebuah bas. 2. dan segera meluru berlari ke arah Kim Li. 3. Pada pendapat kamu adakah patut Raju dan Ahmad menolong Kim Li kerana mereka bukan adik-beradik? 4. Apakah yang patut dibuat oleh mereka? 5. Senaraikan kata nama khas dalam gambar di atas. 152

159 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lembaran Kerja 2 Bincang dan berikan pandangan kamu berdasarkan gambar. Pemulihan Raju Ahmad Kim Li Victori 1. Adakah Raju dan Ahmad menolong Kim Li? Ya Tidak Mengapa? 2. Raju dan Ahmad menolong Kim Li kerana 3. Raju, Ahmad dan Victori adalah rakan yang 4. Kim Li bernasib mempunyai rakan seperti mereka. 153

160 Modul Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Lembaran Kerja 3 Bincang dan berikan pandangan kamu berdasarkan gambar. Pengayaan 154

161 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca TEMA TAJUK JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Bendera Kita KebanggaanKu FOKUS UTAMA Standard Kandungan 2.5 Standard Pembelajaran Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. membaca, memahami dan menaakul bahan grafik yang mengandungi perkataan dengan betul. ii. membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i. Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraan Nilai: Cinta akan negara ii. KBT: Konstektual menghubung kait KB: Menghubung kait Tatabahasa: Kata Adjektif warna MEDIA Kad gambar, lembaran kerja 155

162 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Langkah 1 1. Guru memanggil murid secara rawak untuk memilih keratan Jalur Gemilang. 2. Murid diminta menampal keratan Jalur Gemilang pada papan tulis sehingga membentuk Jalur Gemilang. 3. Murid diminta menyebut nama gambar tersebut. Lampiran 1 Langkah 2 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang bendera: Apakah yang dapat kamu lihat pada bendera? Warna apakah yang terdapat pada bendera ini? 2. Murid diminta membaca kad imbasan yang ditunjukkan oleh guru: bulan bintang warna merah warna biru warna putih 3. Murid diminta menampal kad imbasan pada bendera Malaysia. 4. Murid memadankan perkataan dengan maksud itu dengan cara menaip dalam komputer. 5. Murid membaca jawapan yang telah dipadankan. 156 KB: Memadan BCB: Bacaan luncur Sistem Bahasa: Kata Adjektif - warna Ilmu : Sivik dan Kewarganegara EMK -ICT Lembaran Kerja 1

163 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca AKTIVITI Langkah 3 1. Murid membaca petikan secara kumpulan dan kelas. 2. Murid berbincang tentang isi petikan. 3. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja berpandukan gambar lalu membaca semula. PENGISIAN KURIKULUM KP: Menghubungkait CATATAN Lembaran Kerja 2 ( petikan ) Pentaksiran 1. Murid diminta membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik. 2. Guru berbincang dengan murid tentang gambar. 3. Murid diedarkan lembaran kerja. 4. Murid diminta membaca soalan-soalan dalam lembaran kerja. 5. Murid diminta melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai dengan gambar. KP: Menaakul Penegasan dan Pentaksiran Lembaran Kerja 3 ( bahan grafik ) Pemulihan 1. Murid diedarkan lembaran kerja. 2. Murid diminta menjawab soalan berpandukan bahan grafik. Lembaran Kerja 4 Pengayaan 1. Murid diedarkan lembaran kerja. 2. Murid diminta meneliti gambar. 3. Murid diminta memilih perkataan yang sesuai untuk melengkapkan petikan. Lembaran Kerja 5 157

164 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lampiran 1 JALUR GEMILANG 158

165 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 1 Tulis nombor dan padankan perkataan dengan maksudnya berpandukan grafik: a. bulan sabit b. 14 bucu bintang c. warna kuning d. warna merah e. warna putih Melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Melambangkan Islam sebagai agama rasmi. Melambangkan gagah dan berani. Melambangkan keluhuran budi. Melambangkan warna diraja. 159

166 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 2, Bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan negara Malaysia oleh Yang Teramat Mulia Al-Marhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Bunga raya yang berwarna merah melambangkan keteguhan politik dan ekonomi serta sifat keberanian dalam menempuh cabaran. Seterusnya, lima kelopak yang terdapat pada bunga raya memberi maksud lima baris Rukun Negara. Kepelbagaian bunga raya dari segi warna, bentuk dan ukuran menjadi lambang agama dan kebudayaan hidup yang harmonis di negara ini. 160

167 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca, Lampiran Kerja 2 Jawab soalan yang berikut berpandukan bahan grafik dan teks. 1. Siapakah yang memilih Bunga Raya sebagai bunga kebangsaan Malaysia? 2. Apakah warna Bunga Raya? 3. Berapakah kelopak yang terdapat pada Bunga Raya? 4. Apakah maksud lima kelopak yang terdapat pada Bunga Raya? 5. Kepelbagaian Bunga Raya dari segi warna, bentuk dan ukuran melambangkan apa? 161

168 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 3 Pentaksiran 1. Apakah yang melambangkan Islam sebagai agama rasmi kita? yang sebagai agama. 2. Berapa warnakah yang terdapat pada bendera Malaysia? Bendera Malaysia mempunyai. 3. Warna apakah yang melambangkan warna diraja? Warna. 4. Gagah berani dilambangkan oleh warna apa? Gagah. 5. Berapakah jalur merah dan putih yang terdapat pada bendera Malaysia? jalur merah dan jalur putih yang terdapat. 162

169 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 4 Bunga raya Tugu Negara perbarisan askar Pemulihan 1. Ini apa? Ini. 2. Ini bunga apa? Ini. 3. Siapa mereka? Mereka ialah. 4. Apakah ini? Ini. 163

170 Modul Pengajaran Kemahiran Membaca Lembaran Kerja 5 Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Pengayaan menonton Hari Kemerdekaan Tabik hormat perbarisan Jalur Gemilang Pemimpin Selamat pagi Zairi, ini gambar sambutan. Pasukan polis menyertai acara. Pasukan polis menjulang. Peserta perbarisan pula memberi kepada. Orang ramai acara tersebut. 164

171 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis TEMA TAJUK JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Jalur Gemilang FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan. ii. memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. iii. membaca kuat ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan mengikut tanda baca. PENGISIAN KURIKULUM i. Ilmu: Pendidikan Moral, Kajian Tempatan. ii. Nilai: Patriotisme dan bekerjasama iii. KBT: Kemahiran Berfikir - Membuat kaitan SISTEM BAHASA Tatabahasa: tanda baca MEDIA Gambar-gambar Jalur Gemilang, kad ayat, lembaran kerja, dan ICT 165

172 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Langkah 1 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1. Guru memaparkan gambar bendera ( Jalur Gemilang ) pada papan putih. 2. Murid menyebut nama bendera Malaysia. KBT: Hubung kait Lampiran 1 Nilai: Patriotisme 3. Murid diminta membaca perkataan pada kad 1 dan kad 2 kemudian membetulkan ejaan Jalur Gemilang yang salah pada kad perkataan. 4. Murid menulis nama bendera pada papan hitam dan mengeja bersamasama. 166

173 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis AKTIVITI Langkah 2 1. Guru memaparkan Power Point tentang petikan Jalur Gemilang. 2. Murid-murid membaca kuat isi petikan secara kelas dan individu. Jalur Gemilang Bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang, Bendera ini mempunyai 14 jalur merah dan putih. Setiap jalur mempunyai saiz yang sama lebar bermula dengan jalur merah di sebelah atas dan berakhir dengan jalur putih di sebelah bawah. diperbuat Bahagian yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri maknanya perpaduan.anak bulan tanda Agama Islam ialah agama rasmi. Bintang itu tanda 4 buah negeri dan Malaysia. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu ialah warna Diraja. PENGISIAN KURIKULUM KBT Konstruktivisme BCB- Nilai: Patriotoisme Ilmu Sivik CATATAN Media: ICT ( paparan Power Point ) Lampiran 2 3. Murid-murid berbincang dengan guru tentang isi petikan. 167

174 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Langkah 3 1. Guru membaca ayat-ayat pada kad yang dipamerkan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. Murid mengecam kesalahan ejaan dan tanda baca yang terdapat dalam ayat. 3. Guru menayangkan ayat yang mengandungi kesalahan ejaan dan tanda baca. 4. Murid diminta mengedit dan memurnikan perkataan yang salah pada kad ayat. KB: Hubung Kait Nilai: Hormat menghormati Ilmu: Pendidikan Moral dan Kajian Tempatan BCB - mengedit Lembaran Kerja 1 Power Point - Ayat-ayat yang mengandungi kesalahan ejaan dan tanda baca. Pentaksiran 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja Murid mengedit ayat-ayat yang diberi dari aspek ejaan dan tanda baca. 3. Murid membaca ayat-ayat yang telah diedit dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Nilai: Patriotisme BCB - mengedit Lembaran Kerja 2 Pemulihan 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja Murid membaca ayat dan mengedit perkataan. 3. Murid memurnikan perkataan yang telah diedit dengan bimbingan guru. Lembaran Kerja 3 Pengayaan 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja Murid membaca, mengedit, dan memurnikan teks semula. Lembaran Kerja 4 168

175 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lampiran 1 Aktiviti 1 Sebutkan nama bendera tersebut. KAD 1 JALUT GEMBILANG KAD 2 JALUR GEMILANG 169

176 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lampiran 2 Jalur Gemilang Bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang. Jalur Gemilang mempunyai 14 jalur merah dan putih.setiap jalur mempunyai saiz yang sama lebar, bermula dengan jalur merah di sebelah atas dan berakhir dengan jalur putih di sebelah bawah. Bahagian yang berwarna biru tua di atas sebelah kiri maknanya perpaduan.anak bulan tanda Agama Islam ialah agama rasmi. Bintang itu tanda 4 buah negeri dan Malaysia. Warna kuning pada anak bulan dan bintang itu ialah warna diraja. 170

177 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 1 Tulis ayat di bawah dengan membetulkan ejaan dan tanda bacanya: Nama bendara Malaysia ialah jalur gemilang. Jalur Gemilang mempunyai warna merah. putih. kuning dan merah. Bahagia yang berwarna Biru Tua terletak diatas sebelah kiri. 171

178 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 2 Nama bendara Malaysia ialah jalur gemilang. Pentaksiran Jalur Gemilang mempunyai warna merah. putih. kuning dan merah. Bahagia yang berwarna Biru Tua terletak diatas sebelah kiri. Bendera ini mempunyai 14 jalor marah dan putih Anak bulan tanda,agama islam ialah Agama Rasmi 172

179 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 3 Tulis semula ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 1. Ini bendora Melaysie. 2. Namanya jalur gemilang. 3. Ada warna marah, puteh, kuneng dan biru. 173

180 Modul Pengajaran Kemahiran Menulis Lembaran Kerja 4 Pengayaan Baca dan betulkan semula kesalahan ejaan dan tanda baca yang terdapat dalam petikan di bawah. Jalur Gemilang bendera melaysia dikenali sebagai jalur gemilang, Jalur Gemilang mengandungi 14 jalur Merah dan Putih (melintang).setiap jalur mempunyai yang lebar yang sama bermula dengan jalur Merah di sebelah atas dan berakhir dengan jalur Putih di sebelah bawah. bahagian yang berwarna Biru Tua di atas sebelah kiri maknanya perpaduan. Anak bulan tanda agama islam. bintang itu tanda perpaduan 14 buah negeri. Warna Kuning pada anak bulan dan bintang itu ialah Warna Diraja. 174

181 Tulis semula petikan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Modul Pengajaran Kemahiran Menulis 175

182

183 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa TEMA TAJUK JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Pemimpin Dahulu Pemimpin Sekarang FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara lakonan secara didik hibur. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat yang betul Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan yang berpandukan gambar dengan betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas melalui lakonan berpandukan petikan dialog yang dibaca. ii. membina dan menulis jawapan berpandukan gambar. P ENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraan/Kajian Tempatan ii. Nilai: Patriotisme, Hormat-menghormati iii. KBT: Kemahiran Berfikir menjana idea, kreativiti dan inovasi Tatabahasa: ayat tunggal, ayat majmuk Petikan, dan lembaran kerja 177

184 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah 1 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM. CATATAN 1. Beberapa orang murid dipilih untuk menulis nama penuh Ketua Kelas dan Guru Besar sekolah. 2. Murid dan guru berbincang mengenai pemimpin negara Perdana Menteri. 3. Murid-murid diperkenalkan dengan Perdana Menteri Keenam kita YAB. Dato Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. KBT Konstekstual KB Menghubung kait Nilaimenghormati pemimpin negara 4. Murid diterapkan nilai menghormati pemimpin negara. Langkah 2 1. Murid dibahagikan kepada beberapa Kumpulan. 2. Murid diedarkan kad lakonan untuk memperkenalkan Perdana Menteri Kita. 3. Murid membaca dialog memperkenalkan Perdana Menteri dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. KBT BCB Nilai Patriotisme TKP - Kinestetik Nilai Bekerjasama Menghormati 178

185 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Contoh : Lampiran 1 Ini Perdana Menteri kita. Nama beliau Dato Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Beliau Perdana Menteri keenam. TKP - Kinestetik Nilai Bekerjasama Keadilan Langkah 3 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan (tiga orang sekumpulan). 2. Setiap kumpulan diminta mengujarkan dialog berdasarkan kad. Lampiran 2A,2B dan 2C Lembaran kerja 1 3. Murid dan guru menilai lakonan setiap kumpulan berdasarkan sebutan dan intonasi yang betul. 4. Markah dicatat pada papan hitam bagi setiap kumpulan. 5. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja yang diberi. 179

186 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Pentaksiran AKTIVITI 1. Murid diminta mengujarkan dialog berdasarkan kad. 2. Guru menilai lakonan setiap kumpulan berdasarkan sebutan dan intonasi yang betul. PENGISIAN KURIKULUM Nilai: Patriotisme- cintai negara Hormatmenghormati Ilmu Kajian Tempatan CATATAN 180

187 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lampiran 1 Perdana Menteri Kita Ini Perdana Menteri kita. Nama beliau Dato Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Beliau Perdana Menteri keenam. 181

188 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lampiran 2A Kad 1 Kata-kata Perdana Menteri Pertama Nama saya Tuanku Abdul Rahman. Saya Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Sayalah Bapa Kemerdekaan. Kad 2 Kata-kata Perdana Menteri Kedua Terima kasih kepada Bapa Kemerdekaan kita. Saya pula Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang kedua. Selepas merdeka, sayalah membangunkan Malaysia oleh itu, saya dikenali sebagai Bapa Pembangunan. 182

189 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Kad 3 Lampiran 2B Kata-kata Perdana Menteri Ketiga Terima kasih Tun Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama kita. Terima kasih Tun Abdul Razak, perdana Menteri kedua kita. Tun Hussein Onn, itulah nama saya. Saya Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Saya pula diberi jolokan sebagai Bapa Perpaduan. Kad 4 Kata-kata Perdana Menteri Keempat Masa berlalu dengan cepat. Selepas Tun Hussein Onn Perdana Menteri ketiga memimpin negara, saya pula mengambil tempat beliau. Nama saya Tun Dr. Mahathir. Saya telah membawa kemajuan yang besar terhadap pembangunan negara. Bapa Permodenan itulah gelaran saya.. 183

190 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Kad 5 Lampiran 2C Kata-kata Perdana Menteri Kelima Yang pertama Bapa Kemerdekaan, Yang kedua Bapa Pembangunan, Yang ketiga Bapa Perpaduan, Yang keempat Bapa Permodenan, Saya?.sayalah Bapa Pembangunan Modal Insan. Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kad 5 Kata-kata Perdana Menteri Keenam Saya dilantik memimpin negara selepas Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tun Abdul Razak, Perdana menteri Malaysia yang kedua, bapa saya. Nama saya Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Sayalah yang Perdana Menteri yang keenam Malaysia. Terima kasih kepada semua Perdana-Perdana Menteri kita yang telah bersusah payah memajukan negara. Untuk mengekalkan perpaduan, saya telah memperkenalkan konsep Satu Malaysia. Terima kasih Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua kita. Tun Hussein Onn, itulah nama saya. 184

191 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lembaran kerja 1 Bina ayat jawapan yang lengkap berdasarkan gambar dan frasa yang diberi 1.Ini gambar Perdana Menteri yang ke berapa? 2. Ini gambar siapa? 185

192 Modul Pengajaran Kemahiran Seni Bahasa Lembaran kerja 1 3. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia ke berapa? 4. Siapakah bapa beliau? 5.Siapakah yang digelar Bapa Pemodenan Malaysia? 186

193 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa TEMA TAJUK JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Kenali Pemimpin FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menggunakan kata hubung yang sesuai dengan betul berpandukan teks. ii. membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dalam ayat dengan sebutan yang betul.. PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA i. Ilmu: Sivik dan Kenegaraan ii. Nilai: Menghargai jasa, iii. KBT: Kemahiran Berfikir menyelesai masalah, kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Kata hubung (kerana, lalu, sambil) Kad gambar, petikan, kad ayat,,lembaran kerja, 187

194 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1(Set induksi) 1. Guru menunjukkan gambar Perdana Menteri Malaysia terkini. PENGISIAN KURIKULUM TKP-verbal linguistik Nilai: Menghargai jasa CATATAN Lampiran 1 2. Guru bertanya beberapa soalan tentang gambar. a. Siapakah yang kamu nampak di dalam gambar? b. Siapakah namanya? Langkah 3 1. Murid diminta membaca ayat dan menyenaraikan kata hubung. 2. Murid diberi penerapan tentang pengunaan kata hubung serta membina ayat baharu secara lisan. TKP-verbal linguistik KB:menjelaskan Kata hubung: dan sambil kerana lalu Lampiran 3 188

195 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa Pentaksiran AKTIVITI 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid. 2. Guru meminta murid mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. PENGISIAN KURIKULUM KBT:BCB CATATAN Lembaran kerja 1 Pemulihan 1. Murid diedarkan lembaran kerja Murid menggaris jawapan yang betul. 3. Murid menyalin semula ayat. Pengayaan 1. Murid diedarkan lembaran kerja Murid membina ayat berdasarkan kata hubung yang diberikan. Kemahiran Berfikir menjana idea Lembaran Kerja 2 Lembaran kerja 3 189

196 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa Lampiran 1 Gambar Perdana Menteri Malaysia 190

197 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa Lampiran 2 Baca dan fahami petikan di bawah. YAB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak ialah Perdana Menteri Malaysia yang keenam. Beliau dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang. Datuk Najib beruntung kerana bapa beliau ialah Tun Abdul Razak yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak mendapat pendidikan rendah dan menengah di Kuala Lumpur. Beliau melanjutkan pelajarannya di England. Setelah tamat pengajian, beliau pulang dari England lalu bekerja sambil bergiat dalam bidang politik. 191

198 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa Lampiran 3 Baca ayat dan senaraikan kata hubung 1. Adik menangis kerana lapar. 2. Zaiton suka menjahit dan memasak. 3. Ibu Marry menyanyi sambil menyapu sampah. 4. Adik masuk ke dalam bilik lalu tidur. 192

199 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa Lembaran kerja 1 Isi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. kerana sambil lalu sambil 1. Wai Meng memerhatikan gambar mencatat sesuatu dalam bukunya. 2. Tun Dr. Mahatir Mohamed dihormat banyak berjasa. 3. Datuk Seri Najib menaiki kereta beredar. 4. Perdana Menteri isterinya berjalan menaiki tangga kapal terbang. 193

200 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa Lembaran 2 Pemulihan Baca dan bulatkan jawapan yang betul. 1.Beliau dihormati Kerana lalu berjasa. 2.Dia makan Kerana sambil duduk. 3. Ali dan lalu Ah Seng bermain bola. 194

201 Modul Pengajaran Aspek Tatabahasa Lembaran 3 Pengayaan Bina ayat daripada kata hubung yang diberikan. 1. dan 2. sambil 3. lalu 4. kerana 195

202

203

204

205 BIL SIMPULAN BAHASA MAKNA 1 Alas perut Makan sedikit untuk menahan lapar 2 Ambil berat Memberi perhatian 3 Anak angkat Anak yang dipelihara seperti anak sendiri 4 Anak buah Anak saudara 5 Anak kandung Anak sendiri 6 Anak yatim Anak yang kematian ibu atau bapa 7 Anak yatim piatu Anak yang kematian ibu dan bapa 8 Berat tulang Orang yang malas bekerja 9 Kaki lima Kawasan laluan di hadapan bangunan. 10 Mandi kerbau Mandi tidak bersih 11 Mandi peluh Bekerja bersungguh-sungguh 12 Minta diri Meminta izin untuk beredar 13 Mulut murai / banyak mulut Orang yang suka bercakap banyak 14 Murah hati Tidak kedekut 15 Otak cair cerdik 16 Panjang tangan Orang yang suka mencuri 199

206 BIL SIMPULAN BAHASA MAKNA 17 Sakit hati Rasa marah 18 Ulat buku Suka membaca buku 200

207

208

209 BIL. PERKATAAN MAKSUD 1. transformasi perubahan bentuk 2. modular pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran. (modul) 3. kondusif selesa 4. indikator petunjuk atau kayu pengukur 5. simile 6. pesonifikasi perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu sesuatu yang abstrak untuk mendapatkan kesan sastera atau seni/ perlambangan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa 7. kohesi perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan 8. koheren ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. 9. pendemokrasian perihal mendemokrasikan 10. konvensional sebagaimana kebiasaannya 11. ekstensif luas liputannya 12. mengkonsepsikan pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea 13. kerelevanan ada kaitan atau hubungannya 14. inovasi sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru. 15. taksiran perihal menaksir 203

210 BIL. PERKATAAN MAKSUD 16. elemen 17. penerokaan sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu keseluruhan unsur perihal (perbuatan, usaha dan sebagai meneroka atau menerokai) 18. merangsang membangkitkan sesuatu perasaan 19. intelek kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) 20. merealisasikan perihal menjadikan kenyataan 21. kewarganegaraan kerakyatan sesebuah negara 22. berkomunikasi berbincang, bertukar-tukar pendapat 23. respons sambutan, reaksi, jawaban 24. diaplikasikan digunakan 25. kronologi susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan 26. jeda masa antara dua tindakan 27. penaakulan 28. kritis 29. kreatif hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea 30. kreativiti kemampuan(kebolehan) mencipta 204

211 BIL. PERKATAAN MAKSUD 31. mengimlak menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain 32. puitis bersifat puisi 33. gramatis berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa 34. verbal secara lisan 35. non-verbal bukan secara lisan 36. imaginatif mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan 37. kecenderungan kesukaan, keinginan, kemahuan 38. semantik kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata 39. mengungkapkan susunan kata yang digunakan dalam percakapan 40. berinteraksi tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain 41. memantapkan menstabilkan 42. percambahan perihal bercambah 43. komunikatif 44. audiolingual sedia atau dapat berhubungan, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud audio-awalan asing berkaitan dengan bunyi atau perdengaran 45. sahsiah peribadi 205

212 BIL. PERKATAAN MAKSUD 46. penggabungjalinan 48. potensi 47. sosio budaya perihal (perbuatan dan sebagainya) menggabungjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada istiadat) 49. konsep pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu 50. komitmen memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu 51. kontekstual berkaitan dengan atau menurut konteks 52. lajur ruangan di antara dua baris 206

213

214

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang BAB 3: PANDUAN GURU Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Matlamat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid:- berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR TAHUN SATU SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR TAHUN SATU

Lebih terperinci

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (SEKOLAH KEBANGSAAN) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011 Kementerian

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHAP 1 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kurikulum kebangsaan perlu dikaji

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012 Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHAP 1 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MALAYSIA

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MALAYSIA (Sekolah

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. Terbitan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. Terbitan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian

Lebih terperinci

PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan)

PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012 Cetakan Pertama 2012 Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMAHIRAN MEMBACA KONSEP Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kemahiran Menulis KEMAHIRAN MENULIS KONSEP Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi

Lebih terperinci

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU 2003 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU

Lebih terperinci

TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN

TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN / TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA Unit 1: Saya dan Keluarga Baik hati 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA 2014 KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA v

Lebih terperinci

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN)

DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS DUNIA SENI VISUAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA v FALSAFAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 1 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KESUSASTERAAN MELAYU

KESUSASTERAAN MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU 2003 Pusat Perkembangan Kurikulum ISBN iii RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan Tahun 1 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

Sekolah Jenis Kebangsaan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Sekolah Jenis Kebangsaan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Bahasa Melayu Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN Dokumen

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENDENGAR & TUTUR Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN KESIHATAN (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KONSEP ASPEK TATABAHASA Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1 Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik

Lebih terperinci

Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan

Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran TAHUN 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu Sekolah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2013 Cetakan Pertama 2013 Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TEKNOLOGI VOKASIONAL - MATEMATIK TINGKATAN 2 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL TEKNOLOGI VOKASIONAL MATEMATIK

Lebih terperinci

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN)

MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MATEMATIK (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2003 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR

KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR KUR. MATEMATIK SEK. RENDAH PERBANDINGAN KBSR & KSSR Hasil Pembelajaran Menghayati falsafah Matematik KBSR & mengenal pasti perubahan dalam KBSR sejak dilaksanakan Menghayati falsafah dan penekanan baru

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN SATU 2010 K A N D U N G A N MUKA SURAT Rukun Negara 1 Falsafah Pendidikan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM

Lebih terperinci

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SENI VISUAL

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH

PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH 16 PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH Rosnita Hamid Sekolah Rendah East Spring Sarifah Hassan Sekolah Rendah Greendale Abstrak Antara matlamat penerapan sastera ialah untuk mengukuhkan

Lebih terperinci

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pembentangan Pemantauan Penulisan RPH dalam Mesyuarat Kurikulum Negeri Bil. 2/2015 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 oleh Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. Bahasa Melayu. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Tingkatan 1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. Bahasa Melayu. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Tingkatan 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Bahasa Melayu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran i Tingkatan 1 ii Bahasa Melayu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan 1 Bahagian Pembangunan Kurikulum

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TAHUN 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. Bahasa Melayu. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Tingkatan 2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH. Bahasa Melayu. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Tingkatan 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Bahasa Melayu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran i Tingkatan 2 ii Bahasa Melayu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan 2 Bahagian Pembangunan Kurikulum

Lebih terperinci