Dandang dan Bekas Tekanan Terma & Syarat

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Dandang dan Bekas Tekanan Terma & Syarat"

Transkripsi

1 Dandang dan Bekas Tekanan Terma & Syarat

2 POLISI INSURANS DANDANG DAN BEKAS TEKANAN Bahawasanya Pihak Diinsuranskan yang dinamakan dalam Jadual bersama-sama ini telah membuat kepada LIBERTY INSURANCE BERHAD (Dahulu dikenali sebagai Uni.Asia General Insurance Berhad) suatu cadangan bertulis dan telah membayar premium sebagaimana yang tercatat dalam Jadual sebagai balasan bagi tanggung rugi yang terkandung kemudian dari ini untuk tempoh insurans yang dinyatakan dalam Jadual berkenaan; Maka dengan ini adalah dipersetujui bahawa Penanggung Insurans akan, sepanjang tempoh yang dilindungi oleh Polisi ini atau sebarang pembaharuan yang dibuat pada dokumen tersebut dan tertakluk pada kekecualian, peruntukan, takrifan dan syarat-syarat yang terkandung dalam dokumen ini atau yang dicatatkan di atasnya, menanggung rugi Pihak Diinsuranskan terhadap 1. Kerosakan (kecuali oleh kebakaran) kepada mana-mana dandang atau bekas tekanan yang dihuraikan dalam Jadual bersama-sama dokumen ini dan harta lain milik Pihak Diinsuranskan, 2. Liabiliti Pihak Diinsuranskan di sisi undang-undang bagi kerosakan harta yang bukan milik Pihak Diinsuranskan, 3. Liabiliti Pihak Diinsuranskan di sisi undang-undang bagi kecederaan yang menyebabkan kematian atau kecederaan yang tidak menyebabkan kematian terhadap sesiapa jua melainkan pekerja-pekerja Pihak Diinsuranskan sendiri atau pekerja mahir atau ahli-ahli keluarga Pihak Diinsuranskan, yang disebabkan dan semata-mata diakibatkan oleh letupan atau runtuhan sebagaimana yang ditakrifkan kemudian dari ini apa-apa dandang atau bekas tekanan yang dihuraikan dalam Jadual semasa menjalankan kerja yang biasa; Dengan syarat bahawa liabiliti Penanggung Insurans terhadap mana-mana satu dandang atau bekas tekanan dalam manamana satu tahun diinsuranskan tidak melebihi amaun diinsuranskan yang ditetapkan padanya dalam Jadual ini dan berkaitan kerosakan kepada harta lain milik Pihak Diinsuranskan dan liabiliti pihak ketiga, had tanggung rugi yang ditentukan adalah sebagaimana dalam Jadual ini; Dengan syarat juga bahawa jika terdapat apa-apa tuntutan terhadap Pihak Diinsuranskan bagi kerosakan sebagaimana yang ditentukan sebelum ini, Penanggung Insurans akan sebagai tambahan membayar segala kos dan perbelanjaan yang telah berjaya dituntut oleh pihak menuntut terhadap Pihak Diinsuranskan atau yang ditanggung dengan persetujuan bertulis daripada Penanggung Insurans dalam mempertahankan tuntutan tersebut. KEKECUALIAN Penanggung Insurans tidak akan libel bagi 1. Cacat akibat haus dan lusuh atau penyusutan bahan-bahan dandang atau bekas tekanan, sama ada disebabkan oleh kebocoran, kakisan atau tindak balas bahan api atau sebaliknya, pelekukan atau keretakan mana-mana bahagian dandang atau bekas tekanan, atau untuk kemerosotan am atau berlakunya rekahan, lepuhan, laminasi dan lain-lain kecacatan, atau bagi keretakan, kegagalan cantuman atau untuk pembonjolan dan kerosakan bentuk akibat pemanasan lampau tiub-tiub (melainkan cacat, retak, kegagalan atau pembonjolan ini menyebabkan letupan atau runtuhan) atau bagi retakan bahagian besi tuang dandang pemanas atau bekas lain yang dibuat daripada besi tuang; 2. Kegagalan tiub individu di dalam dandang tiub air, lokomotif atau lain-lain jenis yang berbilang tiub, di dalam alat pemanas besar atau alat-alat ekonomiser (melainkan cacat ini menyebabkan letupan atau keruntuhan); 3. Kerosakan kepada harta milik Pihak Diinsuranskan atau yang dipegang olehnya dalam bentuk amanah atau secara komisen dengan beliau adalah bertanggungjawab, disebabkan oleh kebakaran akibat letupan atau runtuhan atau apa-apa sebab lain sekalipun, atau kerosakan kepada kilang yang diakibatkan oleh apa-apa sebab lain yang luar biasa. 1

3 4. Kerosakan dan/atau liabiliti disebabkan oleh tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Pihak Diinsuranskan; 5. Kerugian yang dialami akibat penghentian kerja; 6. Kerugian atau kerosakan sama ada daripada asal atau lanjutan secara langsung atau tidak langsung, berdekatan atau jauh yang disebabkan atau disumbangkan oleh mana-mana satu daripada yang berikut:- (a) taufan, hurikan, letusan gunung berapi, gempa bumi ataupun konvulsi semula jadi yang lain; (b) kerugian atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau berbangkit daripada peperangan, serangan, tindakan musuh asing, permusuhan (sama ada peperangan diisytiharkan atau tidak), perang saudara, penderhakaan, revolusi, pemberontakan bersenjata, dahagi, rusuhan, mogok, perintah berkurung, kekecohan awam, kuasa tentera atau rampasan kuasa, sekumpulan orang atau yang berniat jahat bertindak bagi pihak atau berkaitan dengan mana-mana organisasi politik, bersubahat, rampasan, pemerintahan, tuntutan, atau pembinasaan atau kerosakan harta di bawah perintah mana-mana kerajaan de jure atau de facto atau mana-mana pihak berkuasa awam, tindak balas nuklear, radiasi nuklear atau kontaminasi radioaktif, (c) sebarang ujian selain daripada ujian di bawah tekanan yang tidak melebihi tekanan maksimum yang dibenarkan oleh pihak berkuasa pemeriksa. DEFINISI Terma-terma berikut, apabila digunakan dalam Polisi ini, hendaklah mempunyai maksud seperti yang disebut di bawah ini :- 1. Dandang hendaklah membawa maksud apa-apa bekas tertutup tertembak atau sistem paip bekas bergabung dengan wap dihasilkan di bawah tekanan. Apabila digunakan dalam Jadual, terma dandang hendaklah termasuk pemasangan, alat pemanas besar terbina dalam dan alat-alat ekonomiser tetapi hendaklah tidak termasuk saluran paip suapan wap atau air atau ekonomiser berasingan, letupan barang-barang sedemikian dilindungi oleh Polisi ini hanya jika disenaraikan secara khusus dalam Jadual ini. 2. Bekas hendaklah bermaksud apa-apa bekas tertutup tidak tertembak di bawah wap atau tekanan udara. 3. Letupan hendaklah bermaksud penghancuran atau penyepaian tiba-tiba dan kuat struktur dandang atau bekas atau mana-mana bahagian daripadanya dengan kuasa wap dalaman yang kuat, tekanan udara atau cecair, mengakibatkan pemecahan struktur badan berkenaan disertai dengan penyemburan kandungannya dengan daya yang kuat. Letupan Gas Serombong: Letupan hendaklah juga bermaksud apa-apa kerosakan kepada struktur dandang dengan pembakaran atau penyalaan relau atau gas serombong secara tiba-tiba dan tidak sengaja dengan kuat 4. Keruntuhan hendaklah bermaksud pengherotan tiba-tiba dan berbahaya mana-mana bahagian dandang atau bekas disebabkan oleh tekanan menghimpit kuat wap luaran atau tekanan cecair sama ada disertai oleh pemecahan atau tidak; ia tidak seharusnya bermaksud apa-apa kecacatan yang terbentuk secara perlahan akibat apa-apa jua. SYARAT-SYARAT 1. Pematuhan dan pemenuhan terma-terma Polisi ini, selagi ia bersangkutan dengan apa-apa yang perlu dibuat atau dipatuhi oleh Pihak Diinsuranskan, dan kebenaran pernyataan dan jawapan dalam cadangan yang dibuat oleh Pihak Diinsuranskan hendaklah dijadikan sebagai syarat duluan bagi apa-apa liabiliti pihak Penanggung Insurans. 2

4 2. Pihak Diinsuranskan hendaklah dengan perbelanjaan sendiri mengambil segala langkah mencegah yang berpatutan dan mematuhi segala cadangan pihak Penanggung Insurans untuk mengelakkan kerugian, kerosakan atau liabiliti dan hendaklah mematuhi cadangan-cadangan oleh pengilang. 3. (a) Wakil-wakil pihak Penanggung Insurans hendaklah pada bila-bila masa yang berpatutan mempunyai hak untuk memeriksa dan menguji mana-mana harta yang diinsuranskan di bawah Polisi ini dan Pihak Diinsuranskan hendaklah memberikan kepada wakil-wakil Penanggung Insurans segala butir dan maklumat yang perlu bagi penaksiran risiko, misalnya, laporan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pemeriksa yang diberikan kuasa oleh pihak-pihak berkuasa yang sewajarnya. (b) Pihak Diinsuranskan hendaklah dengan serta-merta memberitahu Penanggung Insurans melalui telegram dan secara bertulis akan apa-apa perubahan material dalam risiko dan penyebab dengan perbelanjaannya sendiri pencegahan tambahan ini hendaklah diambil apabila keadaan memerlukan. Ini hendaklah juga diterima pakai jika kuasa bahan api perlu digunakan selain daripada apa yang telah direka untuk dandang itu ataupun yang digunakan semasa insurans tersebut berkuat kuasa. Ketidakpatuhan kepada syarat ini seharusnya menyebabkan Polisi ini digantung yang berkaitan dengan item atau item-item apabila perubahan risiko telah berlaku. 4. Sekiranya berlaku apa-apa kejadian yang mungkin membangkitkan tuntutan di bawah Polisi ini, Pihak Diinsuranskan hendaklah (a) dengan serta-merta memberitahu Penanggung Insurans melalui telefon atau telegram dan secara bertulis, dengan memberikan petunjuk akan sifat dan setakat mana kerugian atau kerosakan tersebut; (b) mengambil segala langkah dalam kuasanya untuk meminimumkan tahap kerugian atau kerosakan; (c) mengekalkan alat-alat yang terlibat dan mengadakannya untuk diperiksa oleh wakil atau juru ukur dari pihak Penanggung Insurans; (d) menyediakan semua maklumat dan bukti berdokumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Penanggung Insurans. Penanggung Insurans boleh atas pilihan mereka sendiri membaiki atau mengganti apa yang telah rosak atau membayar dengan tunai bagi kerugian atau kerosakan. Penanggung Insurans tidak seharusnya libel bagi kos untuk apa-apa pembaikan yang dilakukan oleh Pihak Diinsuranskan tanpa kebenaran bertulis Penanggung Insurans. Penanggung Insurans tidak seharusnya libel bagi kerugian atau kerosakan yang tiada notis diterima oleh Penanggung Insurans dalam tempoh 14 hari berlakunya kejadian tersebut. Setelah Penanggung Insurans diberitahu dengan notis mengenai suatu tuntutan, Pihak Diinsuranskan boleh melakukan pembaikan bagi mana-mana kerosakan kecil atau menggantikan item yang mengalami apa-apa kerosakan kecil, tetapi dalam semua keadaan yang lain, seorang wakil Penanggung Insurans hendaklah diberikan peluang untuk memeriksa kerosakan sebelum apa-apa perubahan dilakukan. Jika pemeriksaan oleh wakil Penanggung Insurans tidak dilakukan dalam tempoh 14 hari dari tarikh notis tuntutan diberikan, Pihak Diinsuranskan hendaklah berhak untuk meneruskan pembaikan atau penggantian. Tiada apa-apa yang terkandung di dalam dokumen ini yang seharusnya menghalang Pihak Diinsuranskan daripada mengambil langkah tersebut yang sememangnya diperlukan untuk menyenggara operasi kilang. 3

5 Liabiliti pihak Penanggung Insurans di bawah Polisi ini yang berkaitan dengan apa-apa benda harta yang mengalami kerosakan, dengan tanggung rugi disediakan, hendaklah diberhentikan jika item tersebut terus digunakan tanpa diperbaik dengan memuaskan sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak Penanggung Insurans. 5. Pihak Diinsuranskan hendaklah atas perbelanjaan Penanggung Insurans melakukan dan bersetuju untuk melakukan dan dibenarkan untuk melakukan semua tindakan dan perkara-perkara sebagaimana yang diperlukan atau dikehendaki oleh Penanggung Insurans demi mendapatkan apa-apa hak atau remedi, atau untuk memperoleh relief atau tanggung rugi, daripada pihak-pihak (yang lain daripada yang diinsuranskan di bawah Polisi ini) yang daripadanya Penanggung Insurans adalah atau akan berhak atau adalah atau yang akan disubrogasi kepada mereka setelah mereka membayar atau mengganti rugi apa-apa kerugian atau kerosakan di bawah Polisi ini, sama ada tindakan-tindakan dan perkara sedemikian adalah perlu atau dikehendaki sebelum atau selepas Pihak Diinsuranskan ditanggung rugi oleh Penanggung Insurans. 6. Tiada pengakuan, tawaran, janji, bayaran atau tanggung rugi hendaklah dibuat atau diberikan oleh atau bagi pihak Pihak Diinsuranskan tanpa kebenaran bertulis Penanggung Insurans yang berhak jika mereka ingin berbuat demikian untuk mengambil alih dan bertindak atas nama Pihak Diinsuranskan akan pembelaannya atau penyelesaian apa-apa tuntutan bagi tanggung rugi atau kerosakan atau sebaliknya dan mereka juga yang mempunyai budi bicara sepenuhnya untuk bertindak dalam mana-mana prosiding atau dalam penyelesaian apa-apa tuntutan, dan Pihak Diinsuranskan hendaklah memberikan semua maklumat dan bantuan sedemikian sebagaimana dikehendaki oleh Penanggung Insurans. 7. Polisi ini boleh ditamatkan atas permintaan Pihak Diinsuranskan pada bila-bila masa, dan dalam hal ini Penanggung Insurans akan menahan bahagian premium tersebut yang telah dibayar selaras dengan kadar tempoh-pendek biasa bagi tempoh Polisi ini berkuat kuasa. Polisi ini boleh juga ditamatkan pada bila-bila masa atas pilihan Penanggung Insurans dengan memberikan kepada Pihak Diinsuranskan tujuh hari notis untuk berkuat kuasa, yang dalam hal ini, Penanggung Insurans bertanggungjawab untuk membayar balik atas tuntutan bahagian premium mengikut kadar untuk terma yang belum tamat tempohnya dari tarikh pembatalan setelah menolak apa-apa caj pemeriksaan yang telah dikenakan oleh Penanggung Insurans. 8. Jika berlakunya apa-apa perbezaan dalam amaun untuk dibayar di bawah Polisi ini (dengan liabiliti sebaliknya telah diterima), perbezaajn ini hendaklah dirujuk kepada keputusan seorang penimbang tara yang dilantik secara bertulis oleh pihak-pihak dalam pertikaian atau, jika mereka tidak dapat bersetuju dengan seorang penimbang tara, hendaklah dengan keputusan dua penimbang tara, yang masing-masing dilantik secara bertulis oleh setiap pihak, dalam masa satu bulan kalendar selepas dikehendaki berbuat demikian secara bertulis oleh setiap pihak, atau, sekiranya penimbang tara-penimbang tara tidak bersetuju, maka seorang wasit akan dilantik secara bertulis oleh penimbang tara-penimbang tara sebelum mereka membuat keputusan. Wasit berkenaan hendaklah bersidang dengan penimbang tara-penimbang tara dan mempengerusikan mesyuarat mereka. Penghasilan award hendaklah menjadi satu syarat duluan bagi apa-apa hak untuk bertindak terhadap Penanggung Insurans. 9. Jika sesuatu tuntutan adalah merupakan fraud dalam apa-apa hal, atau jika apa-apa perakuan palsu dibuat atau digunakan untuk menyokong tuntutan tersebut, atau jika apa-apa cara atau jalan fraud digunakan oleh Pihak Diinsuranskan atau sesiapa jua yang bertindak bagi pihaknya untuk mendapatkan apa-apa faedah di bawah Polisi ini, atau jika suatu tuntutan dibuat dan ditolak dan tiada tindakan atau guaman dimulakan dalam tempoh tiga bulan selepas tuntutan tersebut ditolak atau, jika berlaku kes timbang tara sepertimana yang peruntukan dalam dokumen ini, dalam tempoh tiga bulan selepas penimbang tarapenimbang tara atau wasit membuat award, semua faedah di bawah Polisi ini hendaklah dilucut hak. 4

6 10. Apabila timbul suatu tuntutan di bawah Polisi ini dan kerugian, kerosakan atau liabiliti yang sama dilindungi oleh mana-mana insurans yang lain, Penanggung Insurans tidak seharusnya libel untuk membayar atau menyumbang lebih daripada bahagian mereka mengikut kadar bagi apa-apa tuntutan kerugian, kerosakan atau liabiliti sedemikian. Pihak Diinsuranskan hendaklah bertanggungjawab memberitahu Penanggung Insurans akan apa-apa insurans lain yang melindungi harta sama yang diinsuranskan. PERUNTUKAN-PERUNTUKAN Memo 1 - Jumlah Diinsuranskan Hendaklah menjadi satu keperluan di bawah Polisi ini bahawa jumlah diinsuranskan untuk setiap dandang dan bekas tekanan adalah sama dengan kos untuk menggantikannya dengan yang baru daripada jenis dan keupayaan yang sama, yang bermaksud kos untuk menggantikannya termasuklah, misalnya, pengangkutan, tunggakan dan duti kastam jika ada dan kos ereksi. Jika jumlah diinsuranskan kurang daripada jumlah yang hendak diinsuranskan, Penanggung Insurans hendaklah membayar hanya dalam perkadaran tertentu disebabkan jumlah yang diinsuranskan akan menanggung jumlah yang diperlukan untuk diinsuranskan. Setiap item jika lebih daripada satu hendaklah tertakluk pada syarat-syarat ini secara berasingan. Memo 2 Asas Tanggung Rugi a) Dalam kes apabila kerosakan kepada suatu item diperbaik, Penanggung Insurans hendaklah membayar perbelanjaan yang perlu yang telah dialami untuk membaik pulih mesin yang rosak kepada keadaan yang boleh digunakan seperti dahulu termasuklah kos yang telah dialami untuk menanggalkan dan mendirikan semula untuk tujuan memberikan kesan kepada pembaikan, serta pengangkutan biasa ke dan dari bengkel, duti kastam dan tunggakan, sekiranya ada, tetapi, bagi dandang dan bekas tekanan yang disenaraikan dalam Jadual, hanya setakat perbelanjaan yang telah dimasukkan dalam jumlah yang diinsuranskan. Jika kerja-kerja pembaikan berkenaan dilaksanakan di bengkel milik Pihak Diinsuranskan, Penanggung Insurans hendaklah membayar kos untuk bahan-bahan dan upah yang dikenakan untuk tujuan kerja-kerja membaiki termasuk satu peratusan yang munasabah untuk membayar caj-caj overhed. Tiada penolakan hendaklah dibuat bagi susut nilai terhadap bahagian-bahagian yang digantikan, tetapi nilai bagi apa-apa bahagian yang diselamatkan hendaklah diambil kira. Jika kos untuk pembaikan seperti butir-butir yang tersebut di atas adalah sama atau melebihi nilai sebenar item berkenaan sebaik sahaja sebelum berlakunya kerosakan, penyelesaian hendaklah dibuat berdasarkan peruntukan yang diberikan dalam (b) di bawah. b) Dalam kes-kes apabila item yang diinsuranskan telah musnah Penanggung Insurans hendaklah membayar nilai sebenar untuk item tersebut sebaik sahaja sebelum berlakunya kerugian, termasuklah caj-caj untuk pengangkutan biasa, kos ereksi dan duti kastam, sekiranya ada, tetapi, bagi dandang dan bekas tekanan yang disenaraikan dalam Jadual sahaja, hanya dengan syarat perbelanjaan sedemikian telah termasuk dalam jumlah yang diinsuranskan, nilai sebenar yang sedemikian akan dikira dengan menolak susut nilai yang sesuai daripada nilai item yang digantikan. Penanggung Insurans hendaklah juga membayar apa-apa caj biasa untuk menanggalkan item yang telah dimusnahkan, tetapi yang diselamatkan akan diambil kira. Apa-apa caj-caj lebihan yang ditanggung bagi kerja lebih masa, kerja malam, kerja pada cuti-cuti am, dan pengangkutan laju hendaklah dilindungi oleh Polisi ini hanya sekiranya secara khususnya dipersetujui secara bertulis. Kos untuk apa-apa perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, pembaikan-pembaikan atau baik pulih tidak akan dibayar balik di bawah Polisi ini. 5

7 Kos untuk apa-apa kerja-kerja pembaikan sementara hendaklah ditanggung oleh Penanggung Insurans sekiranya kerjakerja pembaikan sedemikian merupakan sebahagian daripada kerja-kerja pembaikan yang muktamad dan tidak menambah jumlah kos untuk pembaikan. Penanggung Insurans hendaklah membuat pembayaran hanya selepas berpuas hati dengan bil-bil dan dokumen-dokumen yang dikemukakan untuk menunjukkan bahawa kerja-kerja pembaikan telah dilakukan atau kerja penggantian telah dilaksanakan, sebagaimana sepatutnya. Memo 3 - Pemeriksaan-Pemeriksaan Semua loji yang dihuraikan dalam Jadual hendaklah diperiksa dalam tempoh statutori oleh pemeriksa-pemeriksa yang diberikan kuasa oleh pihak-pihak berkuasa yang sewajarnya. Memo 4 Atenden Dandang Dandang tersebut hendaklah hanya dikendalikan oleh atenden-atenden yang mempunyai sijil kecekapan yang sah yang dikeluarkan di bawah Akta Dandang yang sepatutnya. Memo 5 - Status Operasi Pada masa berlakunya apa-apa letupan atau runtuhan kepada mana-mana dandang atau perkakas lain yang diinsuranskan di bawah Polisi ini, Pihak Diinsuranskan hendaklah memiliki kebenaran bertulis yang tidak bersyarat daripada pihak-pihak berkuasa pemeriksaan yang cekap untuk mengendalikan dandang atau perkakas tersebut. Jika tekanan atau muatan maksimum ke atas injap keselamatan sebaik sahaja sebelum letupan atau runtuhan adalah melebihi apa yang disyaratkan oleh pihak-pihak berkuasa yang berkenaan, Pihak Diinsuranskan tidak seharusnya berhak mendapat apa-apa ganti rugi atau tanggung rugi di bawah Polisi ini yang berkaitan dengan letupan atau runtuhan sedemikian. 6

Semua Risiko Kontraktor Terma & Syarat

Semua Risiko Kontraktor Terma & Syarat Semua Risiko Kontraktor Terma & Syarat POLISI INSURANS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR BAHAWASANYA PIHAK DIINSURANSKAN yang dinamakan dalam Jadual bersama-sama ini telah membuat cadangan bertulis kepada LIBERTY

Lebih terperinci

Diri Semua Risiko Terma & Syarat

Diri Semua Risiko Terma & Syarat Diri Semua Risiko Terma & Syarat POLISI INSURANS DIRI SEMUA RISIKO Jika sepanjang Tempoh Insurans Harta yang diterangkan dalam Jadual atau mana-mana bahagiannya rugi, musnah atau rosak oleh APA-APA KEMALANGAN

Lebih terperinci

Liabiliti Majikan Terma & Syarat

Liabiliti Majikan Terma & Syarat Liabiliti Majikan Terma & Syarat POLISI LIABILITI MAJIKAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang menjalankan Perniagaan seperti perihalan dalam Jadual dan tidak menjalankan perniagaan lain bagi tujuan insurans

Lebih terperinci

Mesin dan Kelengkapan Perniagaan Terma & Syarat

Mesin dan Kelengkapan Perniagaan Terma & Syarat Mesin dan Kelengkapan Perniagaan Terma & Syarat POLISI INSURANS MESIN DAN KELENGKAPAN PERNIAGAAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan telah melalui suatu cadangan yang telah dipersetujui untuk menjadi asas

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat

Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat POLISI INSURANS SEMUA RISIKO (PERALATAN PEJABAT) Bahawasanya, Pihak Diinsuranskan melalui Cadangan dan Perakuan yang hendaklah menjadi asas kontrak ini dan

Lebih terperinci

Insurans Wang Terma & Syarat

Insurans Wang Terma & Syarat Insurans Wang Terma & Syarat POLISI INSURANS WANG BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang dinamakan dalam Jadual bersama-sama ini melalui cadangan dan perakuan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan

Lebih terperinci

PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA

PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA Untuk perlindungan anda sendiri sila baca polisi ini dan syarat syaratnya dan jika polisi tidak diisi dengan betul atau mengikut kehendak anda sila pulangkan polisi yang

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Kebakaran Tarikh: 2

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Dandang dan Bekas Tekanan

Borang Cadangan Insurans Dandang dan Bekas Tekanan LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693 0111 www.uniasiageneral.com.my Borang Cadangan Insurans

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER Memberikan anda sokongan di saat-saat yang diperlukan. www.takaful-ikhlas.com.my 15 KEHIDUPAN PENUH DENGAN KETIDAKTENTUAN. KAMI MELINDUNGI ANDA. Ramai tidak

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim

Lebih terperinci

Insurans Pampasan Pekerja Terma & Syarat

Insurans Pampasan Pekerja Terma & Syarat Insurans Pampasan Pekerja Terma & Syarat INSURANS PAMPASAN PEKERJA BAHAWASANYA Pengambil Insurans yang menjalankan Perniagaan yang diterangkan dalam Jadual dan tidak yang lain untuk tujuan insurans ini

Lebih terperinci

Anda boleh menyertai takaful empunya rumah atau takaful isi rumah atau kedua-duanya sekali.

Anda boleh menyertai takaful empunya rumah atau takaful isi rumah atau kedua-duanya sekali. Takaful empunya rumah/isi rumah Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami takaful empunya rumah/isi rumah. Ia memberikan maklumat asas supaya anda boleh mengajukan

Lebih terperinci

Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat

Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat POLISI INSURANS TEMAN PEMANDU KENDERAAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang dinamakan dalam jadual bersama-sama ini telah membuat kepada Liberty Insurance Berhad

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Isi Rumah myhome. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Isi Rumah

Lebih terperinci

Kebakaran (Salinan Induk) Terma & Syarat

Kebakaran (Salinan Induk) Terma & Syarat Kebakaran (Salinan Induk) Terma & Syarat POLISI KEBAKARAN SEBAGAI BALASAN kerana Pihak Diinsuranskan yang dinamakan di dalam Jadual yang disertakan membayar Premium yang dinyatakan di dalam Jadual tersebut

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai mysme BizPartner. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. mysme BizPartner

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH

UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN. Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun CONTOH UNIVERSITI MALAYA (PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA) KUALA LUMPUR PERJANJIAN PERKHIDMATAN Perjanjian Ini Dibuat pada haribulan tahun ANTARA UNIVERSITI MALAYA, sebuah universiti yang ditubuhkan di bawah

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim

Lebih terperinci

Kecurian Terma & Syarat

Kecurian Terma & Syarat Kecurian Terma & Syarat POLISI KECURIAN BAHAWASANYA Pihak yang diinsuranskan yang dinamakan dalam perisytiharan polisi ini dan menjalankan Perniagaan dalam perisytiharan polisi ini dan tiada yang lain

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Mesin

Borang Cadangan Insurans Mesin LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

SIJIL KEBAKARAN TAKAFUL

SIJIL KEBAKARAN TAKAFUL HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Sdn. Bhd. (No. Syarikat 731530-M) SIJIL KEBAKARAN TAKAFUL Sila baca Sijil ini dengan teliti. Jadual Kandungan Kandungan Muka Surat 1. Fasal Kuat Kuasa dan Syarat Sijil 4

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Houseowner/Householder Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Fire Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat di dalam Sijil

Lebih terperinci

Produk ini memberi perlindungan kepada harta anda dari kerugian atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat.

Produk ini memberi perlindungan kepada harta anda dari kerugian atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat. HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Fire Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.) TAKAFUL

Lebih terperinci

Secara amnya, terdapat dua jenis perlindungan di bawah pelan takaful motor:

Secara amnya, terdapat dua jenis perlindungan di bawah pelan takaful motor: Takaful motor Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami takaful motor. Ia memberikan maklumat asas supaya anda boleh mengajukan soalan yang betul dan memahami jawapan

Lebih terperinci

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Menghulurkan bantuan bagi ketenangan anda. www.takaful-ikhlas.com.my 29 MENYOKONG ANDA SEMENTARA ANDA KEMBALI PULIH IKHLAS Hospital Benefit Secure Takaful Rider

Lebih terperinci

b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: D.R. 39/98 Naskhah Sahih-Bahasa Inggeris RANG UNDANG-UNDANG b e r n a m a Suatu Akta untuk meminda Akta Duti Timbal Balas dan Anti- Lambakan 1993. DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti Tajuk ringkas

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan.

1.1 Maklumat mengenai cara untuk menyertai Peraduan ini adalah sebahagian daripada terma-terma dan syarat-syarat penyertaan. Terma & Syarat Peraduan Boys & Girls Let s Go dan JustGo Peraduan Boys and Girls Let s Go dan Just Go ini dianjurkan oleh TM. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta adalah dianggap telah membaca, memahami

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Motor Trade Vehicle Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Ereksi Semua Risiko

Borang Cadangan Insurans Ereksi Semua Risiko LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000.

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000. HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Personal Accident Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.)

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Private Car Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di dalam

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan

Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Terma & Syarat Peti Deposit Keselamatan Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) 1 DEFINISI Dalam Terma dan Syarat ini, ungkapan: "Perjanjian" bermaksud Perjanjian Sewa Peti Deposit Keselamatan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E)

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E) DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E) AmGeneral Insurance Berhad (selepas ini dirujuk sebagai Syarikat), bersetuju, tertakluk kepada terma-terma, pengecualian dan syarat-syarat yang terkandung dalam polisi ini

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di

Lebih terperinci

Perjanjian Penyewaan Untuk (MASUKKAN ALAMAT DI SINI),

Perjanjian Penyewaan Untuk (MASUKKAN ALAMAT DI SINI), Perjanjian Penyewaan Untuk (MASUKKAN ALAMAT DI SINI), XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX TARIKH: di antara (Nama tuan rumah) dan (Nama penyewa) PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang

Lebih terperinci

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998

D.R. 38/98 RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 D.R. 38/98 Naskhah Sahih Bahasa Kebangsaan RANG UNDANG-UNDANG LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 SUSUNAN FASAL Fasal 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa. 2. Tafsiran. 3. Kuasa Ketua Pengarah. 4. Kuasa

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

Motosikal Terma & Syarat

Motosikal Terma & Syarat Motosikal Terma & Syarat JENIS PERLINDUNGAN POLISI MOTOSIKAL MANA-MANA YANG BERIKUT BOLEH DITERIMA PAKAI:- KOMPREHENSIF - Seksyen A & B dalam polisi ini diterima pakai PIHAK KETIGA SAHAJA - Hanya Seksyen

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Basic Term Takaful Plan. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1)

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Peralatan Elektronik

Borang Cadangan Insurans Peralatan Elektronik LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

SIJIL TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM)

SIJIL TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 1 IBU PEJABAT: Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) Tingkat 26, Blok Annexe Menara Takaful Malaysia. No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Tel: 1-300-8-TAKAFUL (825 2385) Fax: 603-22740237

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS COMPUTER COMPREHENSIVE PERILS TAKAFUL

SIJIL IKHLAS COMPUTER COMPREHENSIVE PERILS TAKAFUL SIJIL IKHLAS COMPUTER COMPREHENSIVE PERILS TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia Takaful Komprehensif Peril Komputer anda. PENGENALAN Peserta dan pihak

Lebih terperinci

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000 Lembaran Fakta Polisi Travel Partner Polisi Travel Partner anda akan membayar ganti rugi kepada anda dengan cara dan setakat yang dinyatakan di dalam polisi, berhubung dengan peristiwa yang berlaku semasa

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Tuntutan Takaful Perubatan dan Kesihatan 251 BAB A13 TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab A13 akan membincangkan isu-isu berkaitan tuntutan Takaful perubatan dan kesihatan, yang meliputi

Lebih terperinci

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER Perlindungan kewangan yang menyeluruh untuk anda dan keluarga anda. www.takaful-ikhlas.com.my 41 RINGANKAN BEBANAN KEWANGAN KELUARGA ANDA Seandainya musibah menimpa

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) TERMA & SYARAT

PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) TERMA & SYARAT PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) TERMA & SYARAT POLISI MOTOR PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA) JENIS PERLINDUNGAN MANA-MANA YANG BERIKUT BOLEH DITERIMA PAKAI:- KOMPREHENSIF Seksyen A & B dalam polisi

Lebih terperinci

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen ("Rujukan Berjaya"):

a) Untuk layak menerima Insentif RRP, semua syarat berikut perlu dipenuhi oleh Ejen (Rujukan Berjaya): 1. KELAYAKAN 1.1 Program Property Financing Referral Rewards ( RRP ) adalah program yang memberi ganjaran kepada ejen/perunding hartanah ("Ejen") dengan insentif untuk pelanggan yang berjaya dirujuk ("Insentif

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

2.2. Semua harga yang ditawarkan oleh wakil-wakil Rapid Data Recovery adalah tidak termasuk VAT (pada kadar 17.5% daripada jumlah boleh dibayar.

2.2. Semua harga yang ditawarkan oleh wakil-wakil Rapid Data Recovery adalah tidak termasuk VAT (pada kadar 17.5% daripada jumlah boleh dibayar. Rapid Data Recovery Terma-terma dan Syarat-syarat Perkhidmatan Pelanggan. 1. Maklumat Am 1.1. Dalam terma-terma dan syarat-syarat ini, penggunaan istilah Rapid merujuk kepada Rapid Data Recovery Thailand.

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki;

WARANTI TERHAD. (i) membaiki bahagian yang rosak pada Peranti BlackBerry tanpa mengenakan bayaran kepada ANDA untuk bahagian baharu atau yang dibaiki; WARANTI TERHAD Hak Tambahan di Bawah Undang-undang Pengguna. Jika ANDA seorang pengguna ANDA boleh mempunyai hak (statutori) undang-undang yang menjadi tambahan kepada hak yang dinyatakan dalam Waranti

Lebih terperinci

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah.

Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. BORANG CKHT 1A PELUPUSAN HARTA TANAH MULAI 1 JANUARI 2010 Tarikh akhir pengemukaan Borang CKHT 1A : 60 hari selepas tarikh pelupusan harta tanah. Penalti akan dikenakan sekiranya gagal mengemukakan Borang

Lebih terperinci

Undang-Undang Malaysia

Undang-Undang Malaysia Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 592 Akta levi keuntungan luar biasa 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 Diterbitkan oleh Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, Malaysia Di bawah

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS FIRE PROTECT TAKAFUL

SIJIL IKHLAS FIRE PROTECT TAKAFUL SIJIL IKHLAS FIRE PROTECT TAKAFUL A. Kontrak Takaful Pengguna (Pelan Takaful yang tidak berkaitan dengan perdagangan, perniagaan atau profesion Peserta Takaful) Sijil Takaful ini dikeluarkan sebagai balasan

Lebih terperinci

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM Diterbitkan oleh: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Aras 8, Maju Junction Mall 1001, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Faks : 03-2616 7601 E-mel: enquiry@akpk.org.my AKPK Edisi Pertama 2011

Lebih terperinci

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung

Koperasi 33 BAHAGIAN V. Mesyuarat agung Koperasi 33 BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 36. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, peraturan-peraturan atau arahan atau garis panduan dan undang-undang kecil, kuasa tertinggi

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Takaful Amani. Pastikan juga anda telah membaca termaterma dan syarat-syarat di dalam Sijil

Lebih terperinci

UNI ASIA GENERAL INSURANCE BERHAD (Co. No K) MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS INSURANS PERLINDUNGAN PERANTI MICROSOFT

UNI ASIA GENERAL INSURANCE BERHAD (Co. No K) MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS INSURANS PERLINDUNGAN PERANTI MICROSOFT Jadual 1 - SIJIL UNI ASIA GENERAL INSURANCE BERHAD (Co. No. 16688-K) MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS INSURANS PERLINDUNGAN PERANTI MICROSOFT NO. SIJIL INSURANS sepertimana No. SIRI peranti yang dilindungi

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Overdraf. November 2017

Overdraf. November 2017 HELAIAN MAKLUMAN PRODUK Sila baca Helaian Makluman Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memohon kemudahan Overdraf dengan Hong Leong Bank Bhd. Kandungan yang tertera dalam helaian ini hanya

Lebih terperinci

36 40 terma & syarat Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih

Lebih terperinci

2. KESAHAN MATA GANJARAN

2. KESAHAN MATA GANJARAN 40 Terma & Syarat 1. DEFINISI Program Ganjaran RHB ( Program ) ini terdiri daripada: i Ganjaran Penerbangan, iaitu penukaran Mata Ganjaran yang ditawarkan di syarikat penerbangan terpilih untuk ahli yang

Lebih terperinci

Liabiliti Awam Terma & Syarat

Liabiliti Awam Terma & Syarat Liabiliti Awam Terma & Syarat Polisi Insurans Liabiliti Awam FASAL KUAT KUASA 1.1. Bahawasanya Pihak Diinsuranskan yang dinamakan dalam Jadual bersamasama ini dan menjalankan perniagaan yang diperihalkan

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci

Borang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR)

Borang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR) orang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR) Skim Insurans Pembantu Rumah Pengenalan Skim ini telah direka untuk memberi anda dan pembantu anda perlindungan komprehensif 24 jam sehari. Anda/Pembantu

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 603 AKTA PENGUATKUASAAN KONVENSYEN PERIUK API PEMBINASA ANGGOTA 2000 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG,

Lebih terperinci

KANDUNGAN Kaedah-kaedah Timbang Tara KLRCA

KANDUNGAN Kaedah-kaedah Timbang Tara KLRCA KANDUNGAN Kaedah-kaedah Timbang Tara KLRCA Bahagian I KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA KLRCA (Disemak pada 2013) Bahagian II KAEDAH-KAEDAH TIMBANG TARA UNCITRAL (Disemak pada 2010) Bahagian III JADUAL-JADUAL

Lebih terperinci

Peraturan Pelan Saham Kakitangan Kumpulan Wood

Peraturan Pelan Saham Kakitangan Kumpulan Wood JOHN WOOD GROUP PLC Peraturan Pelan Saham Kakitangan Kumpulan Wood Diterima guna oleh lembaga pengarah John Wood Group PLC pada 5 November 2015 Diluluskan oleh pemegang saham John Wood Group PLC pada 13

Lebih terperinci

Jadual Keempat. (Subperenggan 6(l)(m)(ii)) AKTA INDUSTRI PELANCONGAN PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PELANCONGAN (PERNIAGAAN PENGENDALIAN PELANCONGAN DAN

Jadual Keempat. (Subperenggan 6(l)(m)(ii)) AKTA INDUSTRI PELANCONGAN PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PELANCONGAN (PERNIAGAAN PENGENDALIAN PELANCONGAN DAN Terma & Syarat Jadual Keempat (Subperenggan 6(l)(m)(ii)) AKTA INDUSTRI PELANCONGAN PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PELANCONGAN (PERNIAGAAN PENGENDALIAN PELANCONGAN DAN PERNIAGAAN AGENSI PENGEMBARAAN) 1992

Lebih terperinci

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50.

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50. Soalan-Soalan Lazim dan Terma & Syarat Promosi TMgo Double Raya 1. Apakah itu promosi TMgo Double Raya? Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 LAMPIRAN A YARAT-SYARAT AM SYARAT-SYARAT AM Penyebut Harga dikehendaki mematuhi sepenuhnya Syarat-syarat Am Sebut Harga apabila menyertai Sebut Harga ini. Kegagalan mematuhi mana-mana syarat di bawah ini

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Kebakaran

Borang Cadangan Insurans Kebakaran Borang Cadangan Insurans Kebakaran JADUAL 9 AKTA PERKHIDMATAN KEWANGAN 2013 (FSA) NOTIS PENTING Kontrak Insurans Pengguna Menurut Perenggan 5 daripada Jadual 9 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, jika anda

Lebih terperinci

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K)

UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD (271809K) KEPADA PERMOHONAN UNTUK RESIT AMANAH-i UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA BHD (271809K PENIGIRIMAN DOKUMEN DIHANTAR KEPADA NO. T/R NO. LC/IBC KEMATANGAN MELIPUTI BARANGAN DINYATAKAN DI SINI UNTUK JUMLAH: MATAWANG

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Critical Illness Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci