SIJIL IKHLAS FOREIGN WORKER COMPENSATION SCHEME TAKAFUL

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SIJIL IKHLAS FOREIGN WORKER COMPENSATION SCHEME TAKAFUL"

Transkripsi

1 SIJIL IKHLAS FOREIGN WORKER COMPENSATION SCHEME TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia perlindungan Pampasan Pekerja Asing anda. PENGENALAN Peserta dan pihak pihak Syarikat bersetuju bahawa: 1. Borang Cadangan ini akan termaktub dan menjadi asas kepada Sijil ini. 2. Peserta bersetuju untuk membayar Sumbangan seperti yang dinyatakan di dalam Jadual. 3. Borang Cadangan yang dilengkapkan dengan penuh dan benar, akan menjadi pra-syarat kepada sebarang tanggungan pihak pihak Syarikat. 4. Perlindungan Takaful ini adalah tertakluk kepada terma-terma yang terkandung di dalam Sijil ini merangkumi peruntukan-peruntukan had kawasan dan Tempoh Takaful seperti yang dinyatakan di dalam Jadual. 5. Perkaitan di antara pihak Syarikat dengan Peserta di dalam Sijil ini, adalah tertakluk dan diterjemahkan mengikut Undang-undang Malaysia. DEFINISI Di bawah Sijil ini: 1. Kemalangan hendaklah bermaksud kejadian yang berlaku secara tiba-tiba, tidak dijangka / di luar kawalan, luar biasa dan pada masa dan tempat tertentu, termasuk kecelakaan ketika di dalam perjalanan yang melibatkan Peserta atau orang yang dilindungi. 2. Kecederaan Anggota Badan hendaklah melibatkan pancaindera fizikal: akibat dari Kemalangan; dan Sepenuhnya dan tidak bergantung dengan sebab lain, kecuali melibatkan penyakit yang berpunca dari rawatan perubatan atau rawatan pembedahan yang diperlukan berikutan dari kecederaan anggota badan, kejadian yang menyebabkan kematian atau lumpuh Kepada Peserta dalam tempoh dua belas (12) bulan bermula dari tarikh Kemalangan. 3. Sijil bermaksud terdiri daripada semua Borang Cadangan dan Jadual yang dilampirkan bersama dengan Sijil ini hendaklah menjadi pelengkap antara satu sama lain. 4. pihak Syarikat adalah Takaful Ikhlas Berhad, penggantinya atau pemegang serah hak. 5. Sumbangan bermaksud sebarang jumlah yang perlu dibayar oleh Peserta yang dikehendaki oleh pihak Syarikat untuk menyertai pelan Takaful. 6. Orang yang Dilindungi bermaksud orang yang tertera di dalam Jadual. 7. Endosmen bermaksud perubahan bertulis kepada terma-terma, syarat-syarat dan had-had Sijil yang ditunjukkan di dalam Jadual. 8. Akaun Pelaburan Risiko Am (GRIA) Akaun di mana Sumbangan awal Peserta untuk produk Takaful Am dibuat. 9. Peserta bermaksud individu yang tertera namanya di dalam Jadual sebagai Peserta. 11. Tempoh Takaful hendaklah bermaksud: 1

2 a) Dari permulaan Sijil ini berkuatkuasa sehinggalah tarikh akhir tempoh Takaful atau, b) Dari tarikh pembaharuan Sumbangan bagi tahun yang berikutnya yang telah dipersetujui untuk pembaharuan Takaful bagi tahun berikutnya. 12. Cadangan bermaksud Borang Cadangan yang telah ditandatangani oleh Peserta dan segala maklumat yang diberikan kepada pihak Syarikat oleh Peserta atau sesiapa yang bertindak bagi pihak Peserta. 13. Qard bermaksud kaedah pinjaman yang tidak melibatkan sebarang faedah. 14. Dana Risiko bermaksud kumpulan dana yang berasaskan kepada konsep Tabarru yang memberikan perlindungan dan pampasan bersama di kalangan Peserta-peserta. 15. Jadual bermaksud Jadual Sijil di mana kedua-dua butiran yang dilindungi dan Jumlah Dilindungi dinyatakan. 16. Tabarru bermaksud derma bagi tujuan perpaduan dan kerjasama di kalangan Peserta-peserta dan akan digunakan untuk membantu Peserta yang ditimpa musibah. Di dalam konteks Takaful IKHLAS, Tabarru akan diperuntukan ke dalam Dana Risiko. 17. Takaful bermaksud suatu skim berasaskan persaudaraan, perpaduan dan bantuan bersama yang menyediakan pertolongan dan bantuan kewangan kepada peserta jika diperlukan yang dengannya peserta sama-sama bersetuju untuk memberi sumbangan bagi maksud itu. 18. Wakalah bermaksud agensi. Di dalam konteks ini, ia merujuk kepada kontrak di antara Syarikat dan Peserta di mana Peserta melantik Syarikat untuk menguruskan dana bagi pihak Peserta, yang membenarkan Syarikat untuk mengenakan yuran Wakalah. 19. Waranti bermaksud sekatan atau kewajipan yang dikenakan terhadap Peserta di dalam Sijil. Pemungkaran waranti akan melayakkan pihak Syarikat untuk menolak tuntutan Peserta terhadap kerugian atau kerosakan atau liabiliti. FASAL MELINDUNGI Bahawasanya tertakluk kepada terma-terma, syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan had-had yang terkandung di dalam atau yang diendors pada Sijil ini yang selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai terma-terma Sijil ini. Syarikat akan mengendalikan bayaran ganti rugi kepada Peserta berhubung dengan sebarang kejadian dilindungi yang berlaku semasa Tempoh Takaful. SEKSYEN 1 TAKAFUL PAMPASAN PEKERJA Sekiranya dalam Tempoh Takaful, mana-mana pekerja asing yang bekerja dengan Peserta seperti yang tersebut di dalam Jadual mengalami kecederaan kerana Kemalangan atau penyakit akibat dari pekerjaan yang dilakukan dan di dalam pekerjaan dengan Peserta dan sekiranya Peserta bertanggungjawap membayar pampasan bagi kecederaan tersebut di bawah undang-undang yang dinyatakan di dalam Sijil dan tertakluk kepada terma-terma Sijil yang terkandung selepas ini atau diendorskan pada Sijil ini, maka Syarikat akan mengendalikan bayaran ganti rugi Peserta bagi semua kos dan perbelanjaan yang dikenakan kepada Peserta. Dan sebagai tambahan akan bertanggungjawab ke atas semua kos dan perbelanjaan yang timbul dengan kebenaran Syarikat dalam pembelaan terhadap sebarang tuntutan untuk pampasan tersebut. Dengan Syarat bahawa jika berlaku sebarang perubahan dalam Undang-Undang atau penggantian lain-lain Perundangan, maka Seksyen ini kekal berkuatkuasa tetapi liabiliti Syarikat akan terhad kepada jumlah yang perlu dikendalikan oleh Syarikat sekiranya undang-undang tersebut tidak diubah. Undang-Undang Seperti yang dipinda sehingga Sijil berkuatkuasa. AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952 AKTA PAMPASAN PEKERJA (PINDAAN)

3 AKTA PAMPASAN PEKERJA (PINDAAN) 1976 PERINTAH PENGUBAHSUAIAN UNDANG-UNDANG (PAMPASAN PEKERJA) (LANJUTAN DAN PENGUBAHSUAIAN) 1981 AKTA PAMPASAN PEKERJA (PINDAAN) 1996 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING) (INSURANS) 1998 Dan sebarang pindaan berikutnya kepada Akta dan Enakmen berkenaan yang berkuatkuasa sebelum tarikh Sijil dikeluarkan. Syarat Khas Bagi Seksyen 1 Sekiranya berlaku kematian Pekerja yang dilindungi akibat kecederaan tubuh badan Kemalangan semasa bertugas, Syarikat akan membayar pampasan tambahan sebanyak RM7, Pengecualian Bagi Seksyen 1 Syarikat tidak bertanggungjawab di bawah Seksyen ini sekiranya :- tanggungan Peserta ke atas pekerja-pekerja yang digaji oleh kontraktor yang dilantik oleh Peserta mana-mana pekerja yang bukan pekerja (workman) dalam erti kata Undang-Undang Pengecualian Liabiliti Common Law Apa jua syarat-syarat yang disebut di dalam Sijil ini, tidak termasuk Liabiliti Common Law SEKSYEN 2 PERBELANJAAN PENGHANTARAN PULANG Tertakluk kepada Terma-terma di bawah Seksyen ini Syarikat akan mengendalikan pampasan kepada Peserta bagi perbelanjaan yang dikenakan bagi menghantar balik pekerja asing tersebut (seperti yang didefinisikan di bawah) sekiranya dalam tempoh Takaful yang dipersetujui Orang Yang Dilindungi meninggal dunia atau kehilangan keupayaan berkekalan. sekiranya Orang Yang Dilindungi meninggal dunia atau kehilangan upaya yang berkekalan dalam masa dua belas bulan daripada Kemalangan atau sakit yang berlaku di dalam Tempoh Takaful. Definisi kepada Seksyen 2 Perbelanjaan penghantaran pulang adalah perbelanjaan sebenar yang dikenakan atau RM4, (yang mana lebih rendah) bagi pengangkutan penghantaran Orang Yang Dilindungi ke Negara asalnya. SEKSYEN 3 TAKAFUL KEMALANGAN DIRI (DI LUAR WAKTU KERJA) Tertakluk kepada terma-terma seksyen ini Syarikat akan mengendalikan bayaran ganti rugi kepada Orang Yang Dilindungi atau wakil yang dilantik dan sah di sisi undang-undang, untuk kecederaan tubuh badan yang dialami berikutan dari Kemalangan yang berlaku dalam tempoh Takaful atau di luar waktu kerja. (c) jumlah sebanyak RM23, jika berlaku kematian atau kehilangan upaya yang berkekalan dalam masa dua belas bulan selepas mengalami Kemalangan; dan/atau satu amaun berdasarkan jumlah kapital RM23, dikira mengikut Jadual Pertama Akta Pampasan Pekerja (Pindaan) 1996 berhubung Kehilangan Upaya Kekal Sementara; dan/atau satu amaun yang dikira mengikut Seksyen 8 (e) Akta Pampasan Pekerja 1952 berhubung Kehilangan Upaya Sementara; dan/atau (d) perbelanjaan Perubatan berdasarkan peruntukan Akta Pampasan Pekerja Had Kawasan : Malaysia 3

4 Peruntukan Khas kepada Seksyen 3 1. Hilang satu anggota badan atau sebahagiannya bererti kehilangan secara putus anggota fizikal atau kehilangan penggunaan anggota secara berkekalan dan menyeluruh. 2. Jumlah keseluruhan yang dibayar bagi Kehilangan upaya yang berkekalan kerana kecederaan pada lebih daripada satu bahagian anggota tidak melebihi jumlah yang boleh dibayar akibat kecederaan pada keseluruhan anggota badan atau bahagiannya. 3. Bayaran hanya akan dibuat samada di bawah manfaat atau dan tidak kedua-duanya. 4. Manfaat maksimum yang boleh dibayar di bawah dan ialah RM23, Syarat Khas Kepada Seksyen 3 1. Takaful ini tidak berkuatkuasa bagi Orang Yang Dilindungi yang telah mencapai berumur 65 tahun. 2. Notis bertulis hendaklah diberi kepada Syarikat jika berlaku Kemalangan pada Orang Yang Dilindungi yang boleh menimbulkan satu tuntutan di bawah seksyen ini dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh Kemalangan. Segala laporan, sijil dan maklumat yang diperlukan oleh Syarikat hendaklah diberikan oleh Peserta. Orang Yang Dilindungi hendaklah dari masa ke masa menjalani pemeriksaan kesihatan seperti yang diperlukan berkaitan dengan sesuatu tuntutan dan perbelanjaan pemeriksaan tersebut adalah ditanggung oleh Syarikat. Sekiranya berlaku terdapat keraguan ke atas tuntutan kematian seorang pengamal perubatan yang layak dilantik oleh Syarikat dibenarkan membuat pemeriksaan autopsi ke atas mayat Orang Yang Dilindungi dan perbelanjaan tersebut akan ditanggung oleh Syarikat. 3. Bagi Skim ini, Syarat Am 6 tidak boleh digunakan untuk, & (c) Seksyen ini. 4. Seksyen ini tidak boleh dipindah hak milik, Pembayaran bagi sebarang manfaat yang tertakluk di bawah seksyen ini hanya boleh dibuat kepada Orang Yang Dilindungi atau warisnya di mana bukti penerimaannya adalah menjadi pelepasan kepada Syarikat. Pengecualian kepada Seksyen 3 1. Tiada pembayaran akan dibuat di bawah Seksyen ini kerana kecederaan tubuh badan berpunca dari : (c) (d) (e) (f) (g) sebarang tindakan Orang Yang Dilindungi yang menyalahi undang-undang atau sengaja mendedahkan diri kepada bahaya, membunuh diri atau cuba membunuh diri atau sengaja mencederakan diri (selain dari cuba menyelamatkan nyawa orang lain) kesan atau pengaruh alkohol atau dadah (sementara atau sebaliknya) yang tidak dipreskripsikan oleh pengamal perubatan yang layak, penyakit kelamin, gila atau AIDS. kehamilan atau melahirkan anak, keguguran atau pengguguran. memanjat bukit batu, mendaki gunung (yang memerlukan penggunaan tali atau pemandu), menyelam, payung terjun, polo, lumba kuda berhalang, memburu, perlumbaan selain daripada secara berjalan kaki. Terbang sebagai seorang krew udara dalam sebarang pesawat dengan tujuan perdagangan atau operasi teknikal atau terbang bukan sebagai penumpang berbayar dalam mana-mana pesawat yang diperakui dan berlesen yang dibina untuk membawa penumpang. Menunggang motosikal, Skuter, basikal berenjin atau basikal yang pemijaknya dibantu secara mekanikal (sebagai pemandu atau penumpang) untuk sukan, pertunjukan. Kerja-kerja yang dibuat berkaitan dengan pekerjaan Orang Yang Dilindungi dengan Peserta. 4

5 PENGECUALIAN AM Pihak Syarikat tidak akan membayar ganti rugi kepada Peserta dan/atau Orang yang Dilindungi berikutan dari: 1. sebarang tindakan bagi mendapatkan pampasan yang dibuat di Mahkamah Undang-Undang di luar Malaysia. 2. kerugian, kerosakan atau kecederaan disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Kemalangan atau penyakit peperangan, pencerobohan, penentangan musuh asing, (samada peperangan diisytihar atau tidak), perang saudara, dahagi, pemberontakan, revolusi, penderhakaan, rampasan kuasa tentera tindakan seseorang atau seseorang bagi pihak atau berkaitan dengan mana-mana pertubuhan dengan tujuan menyingkirkan secara kekerasan kerajaan dejure atau defacto atau mempengaruhi dengan menggunakan kekejaman atau keganasan. 3. sebarang kerugian, kerosakan atau liabiliti secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh radiasi ion atau pencemaran radioaktif dari bahan api nukleus atau dari sebarang bahan buangan nukleus dari pembakaran bahan api nukleus. Bagi tujuan pengecualian ini pembakaran termasuk proses pembelahan semulajadi nukleus. bahan senjata nuklear. SYARAT-SYARAT AM 1. DEFINISI Tempoh takaful hendaklah ditakrifkan sebagai tempoh yang dispesifikasikan di dalam Jadual dan ketika mana Orang Yang Dilindungi bekerja dengan Peserta tetapi tidak termasuk tempoh bila Orang Yang Dilindungi pulang ke negara asal. Perlindungan tamat apabila Orang Yang Dilindungi meninggalkan Malaysia dan bersambung semula bila kembali ke Malaysia. 2. KONTRAK Sijil dan Jadual adalah dibaca bersama sebagai satu kontrak dan sebarang perkataan atau ungkapan dimana sesuatu maksud tertentu telah disebutkan di dalam mana-mana bahagian Sijil atau Jadual akan membawa maksud yang sama di mana sahaja ia dinyatakan. 3. PEMATUHAN Liabiliti Syarikat adalah dengan syarat peserta dan Orang Yang Dilindungi mematuhi terma-terma Sijil ini. 4. TINDAKAN BERJAGA-JAGA Peserta dan Orang Yang Dilindungi hendaklah mematuhi tanggungjawab statutori. 5. PROSEDUR TUNTUTAN Sekiranya berlaku sebarang Kemalangan di mana tuntutan boleh dibuat di bawah Sijil ini. Peserta perlu hendaklah (i) (ii) melaporkan Kemalangan itu kepada Jabatan Buruh dengan segera seperti yang terkandung di bawah Seksyen 13 (1) & (2) Akta Pampasan Pekerja memberi notis bertulis kepada Syarikat dalam masa 10 hari setelah berlakunya Kemalangan menyatakan bagaimana Kemalangan berlaku dan keadaan kecederaan. 5

6 Pampasan yang boleh dibayar yang ditafsir oleh Pesuruhjaya berdasarkan Akta akan dibayar dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh syarikat menerima taksiran tersebut. 6. LAIN-LAIN TAKAFUL/INSURANS Sekiranya pada masa berlakunya kejadian di mana tuntutan boleh dibuat di bawah Sijil ini terdapat lain-lain takaful/insurans melindungi risiko yang sama samada yang dibuat oleh peserta atau orang lain yang melindungi kehilangan, kehilangan kerosakan atau liabiliti tersebut, Syarikat tidak bertanggungjawab membayar lebih daripada perkadaran kena bayar bagi sebarang bayaran berhubung kerosakan atau kehilangan atau liabiliti tersebut. 7. PERUNTUKAN SUMBANGAN Pembayaran Sumbangan Takaful oleh Peserta seperti yang diterangkan di dalam Jadual akan dimasukkan ke dalam GRIA di mana pihak Syarikat diberi kuasa untuk mengurus mengikut prinsip Wakalah sebagaimana yang ditakrif oleh pihak Syarikat dan berlandaskan prinsip Shariah. Pihak Syarikat akan mengenakan yuran Wakalah sekali gus pada permulaan tempoh Sijil berkuatkuasa sehingga 25% daripada Sumbangan dan baki Sumbangan akan ditempatkan di dalam Dana Risiko sebagai Tabarru bagi membantu Peserta lain yang ditimpa musibah. 8. LEBIHAN Pada setiap akhir tahun kewangan, Aktuari akan menilai kedudukan lebihan di dalam Dana Risiko. Pihak Syarikat akan mengenakan Caj Pengurusan Lebihan (SAC) sebanyak 50% daripada lebihan bolehagih kasar dari Dana Risiko pada setiap akhir tahun. Walau bagaimanapun, pihak Syarikat boleh mengenakan caj SAC kurang daripada 50% daripada lebihan boleh-agih kasar mengikut budi bicara dan kesesuaian. Sebarang lebihan boleh-agih bersih (selepas ditolak SAC) daripada Dana Risiko akan diperuntukkan seluruhnya (100%) kepada Peserta. Sekiranya jumlah untuk Peserta kurang daripada RM10 untuk setiap Sijil, jumlah tersebut akan terus disimpan di dalam Dana Risiko. Sebarang kekurangan dalam Dana Risiko akan dibiayai melalui pinjaman tanpa faedah (Qard) daripada Dana Pemegang Saham. Caj ke atas pembiayaaan ini hendaklah diambil kira terlebih dahulu bila mana lebihan diperolehi pada masa hadapan. Jika defisit di dalam Dana Risiko berlaku akibat dari kecuaian pihak Syarikat, maka menjadi tanggungjawab pihak Syarikat untuk memastikan dana tersebut stabil melalui kaedah pindahan tanpa syarat (outright transfer) dan tidak dianggap sebagai pendahuluan melalui Qard. 9. CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (GST) Caj kami tidak termasuk cukai yang dikenakan oleh kerajaan dan/atau pihak berkuasa pada masa akan datang (termasuk Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)). Setelah perlaksanaan GST, kami berhak mengenakan caj GST bagi maksud Sijil Takaful ini yang dikehendaki dibayar di bawah undang-undang. SIJIL INI DAN SEMUA SYARAT HENDAKLAH DITELITI SEBAIK SAHAJA DITERIMA OLEH PESERTA DAN JIKA TERDAPAT SEBARANG KESILAPAN HENDAKLAH DIKEMBALIKAN DENGAN SEGERA UNTUK PEMBETULAN. DAN LANGGANAN YANG BERTERUSAN OLEH PESERTA TERHADAP PELAN PERLINDUNGAN TAKAFUL INI DIANGGAP SEBAGAI PENERIMAAN DAN PERSETUJUAN PESERTA UNTUK DIIKAT DAN MEMAHAMI TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT SIJIL INI. NOTIS PENTING Kami amat prihatin dengan perkhidmatan yang kami berikan kepada pelanggan kami, dan adalah menjadi tanggungjawab kakitangan kami untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan di pihak kami, sila utarakan kepada kami melalui: Jabatan Pengurusan Pelanggan, Takaful Ikhlas Berhad, IKHLAS Point, Tower 11A, Avenue 5, Bangsar South, 6

7 No. 8 Jalan Kerinchi, Kuala Lumpur. Telefon: No. Fax: Alamat Kami akan memastikan masalah anda dikaji secara komprehensif. Namun, sekiranya masih wujud ketidakpuasan hati, sila kemukakan pemasalahan anda kepada jabatan berikut untuk siasatan terhadap amalan pasaran yang tidak adil oleh Pengendali Takaful / pihak Syarikat Insurans. Biro Pengantaraan Kewangan Level 14, Dataran Kewangan Darul Takaful No 4, Jalan Sultan Sulaiman Kuala Lumpur. Tel : Fax : Contact Centre (BNMTELELINK) Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK) Bank Negara Malaysia Peti Surat Kuala Lumpur Tel : ( LINK) Fax :

PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA

PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA Untuk perlindungan anda sendiri sila baca polisi ini dan syarat syaratnya dan jika polisi tidak diisi dengan betul atau mengikut kehendak anda sila pulangkan polisi yang

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000.

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000. HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Personal Accident Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.)

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Takaful Amani. Pastikan juga anda telah membaca termaterma dan syarat-syarat di dalam Sijil

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/ ) Produk apakah ini?

Tarikh : 21/01/ ) Produk apakah ini? HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Takaful Gadaijanji Skim Pinjaman dan Pembiayaan Perumahan Perbendaharaan. Pastikan juga

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Group Credit Term Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.)

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai AGRO Mabrur-i. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk apakah ini?

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Waiver of Contributions Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Basic Term Takaful Plan. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1)

Lebih terperinci

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu.

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Mulakan langkah pertama untuk melindungi diri anda daripada perkara-perkara tidak terduga ketika anda menempuhi pengembaraan tanpa kerisauan dengan PruBSN

Lebih terperinci

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER Memberikan anda sokongan di saat-saat yang diperlukan. www.takaful-ikhlas.com.my 15 KEHIDUPAN PENUH DENGAN KETIDAKTENTUAN. KAMI MELINDUNGI ANDA. Ramai tidak

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Critical Illness Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun.

PLUS Tarikh: 21/01/2015. Pelan Takaful ini matang apabila Orang Yang Dilindungi berumur seratus (100) tahun. HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Capital Investment-linked Takaful Plus. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

Skim mypa Care. Date: 12 July 2016

Skim mypa Care. Date: 12 July 2016 HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim mypa Care. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim mypa Care Date:

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Kembara Hajj and Umrah Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Menghulurkan bantuan bagi ketenangan anda. www.takaful-ikhlas.com.my 29 MENYOKONG ANDA SEMENTARA ANDA KEMBALI PULIH IKHLAS Hospital Benefit Secure Takaful Rider

Lebih terperinci

Liabiliti Majikan Terma & Syarat

Liabiliti Majikan Terma & Syarat Liabiliti Majikan Terma & Syarat POLISI LIABILITI MAJIKAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang menjalankan Perniagaan seperti perihalan dalam Jadual dan tidak menjalankan perniagaan lain bagi tujuan insurans

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Family Income Benefit Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Savings Prime Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) TAKAFUL

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Payor Savings Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS MOTORIST P.A. TAKAFUL

SIJIL IKHLAS MOTORIST P.A. TAKAFUL SIJIL IKHLAS MOTORIST P.A. TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia Takaful Kemalangan Diri anda. PENGENALAN Peserta dan pihak Syarikat bersetuju bahawa:

Lebih terperinci

Skim ini adalah berasaskan Unit dan ringkasan Skim ini adalah seperti berikut:

Skim ini adalah berasaskan Unit dan ringkasan Skim ini adalah seperti berikut: HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS FLEXI-EB Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

Giro Takaful Pelindung

Giro Takaful Pelindung Giro Takaful Pelindung Pelan perlindungan kemalangan KOMPREHENSIF yang MEMENUHI KEPERLUAN anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pastikan Anda DILINDUNGI SETIAP MASA Kita seringkali mengambil mudah

Lebih terperinci

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Sentiasalah bersedia tatkala kemalangan menimpa. www.takaful-ikhlas.com.my 7 KEMALANGAN BOLEH MENGUBAH HIDUP ANDA, JADI SENTIASALAH BERINGAT

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Child Waiver Of Contributions Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Houseowner/Householder Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider (tanpa Manfaat Kehamilan dan Bersalin). Sila pastikan

Lebih terperinci

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER Perlindungan kewangan yang menyeluruh untuk anda dan keluarga anda. www.takaful-ikhlas.com.my 41 RINGANKAN BEBANAN KEWANGAN KELUARGA ANDA Seandainya musibah menimpa

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Secure Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai mysme BizPartner. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. mysme BizPartner

Lebih terperinci

TAKAFUL IKHLAS BERHAD IKHLAS link Secure Takaful

TAKAFUL IKHLAS BERHAD IKHLAS link Secure Takaful HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS link Secure Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1. Produk

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Kembara PLUS Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.) TAKAFUL

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL (TAKAFUL AMANI)

SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL (TAKAFUL AMANI) SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL (TAKAFUL AMANI) SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia Takaful Kemalangan Diri anda. PENGENALAN Peserta dan pihak Syarikat

Lebih terperinci

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti?

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? PruBSN Warisan Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? A PruBSN Warisan Salah satu daripada matlamat dalam hidup adalah untuk memastikan mereka yang tersayang dijaga walaupun setelah ketiadaan

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL (CORPORATE TRAVEL PERSONAL ACCIDENT)

SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL (CORPORATE TRAVEL PERSONAL ACCIDENT) SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL (CORPORATE TRAVEL PERSONAL ACCIDENT) SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia Takaful Kemalangan Diri anda. PENGENALAN

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL

SIJIL IKHLAS PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL SIJIL IKHLAS PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia Takaful Kemalangan Diri anda. PENGENALAN Peserta dan pihak Syarikat bersetuju bahawa:

Lebih terperinci

IKHLAS BASIC TERM TAKAFUL

IKHLAS BASIC TERM TAKAFUL IKHLAS BASIC TERM TAKAFUL Perlindungan untuk orang yang tersayang www.takaful-ikhlas.com.my PERLINDUNGAN UNTUK ORANG YANG TERSAYANG Di dalam kehidupan ini, kita tidak dapat lari dari keadaan yang sukar

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Big Bike Takaful. Pastikan juga anda telah membaca termaterma dan syarat-syarat di dalam

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS P.A. PERMATA TAKAFUL

SIJIL IKHLAS P.A. PERMATA TAKAFUL SIJIL IKHLAS P.A. PERMATA TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia takaful Kemalangan Diri anda. PENGENALAN Peserta dan pihak Syarikat bersetuju bahawa: 1.

Lebih terperinci

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E)

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E) DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E) AmGeneral Insurance Berhad (selepas ini dirujuk sebagai Syarikat), bersetuju, tertakluk kepada terma-terma, pengecualian dan syarat-syarat yang terkandung dalam polisi ini

Lebih terperinci

Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat

Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat POLISI INSURANS TEMAN PEMANDU KENDERAAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang dinamakan dalam jadual bersama-sama ini telah membuat kepada Liberty Insurance Berhad

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Motor Trade Vehicle Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Isi Rumah myhome. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Isi Rumah

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Child Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Private Car Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di dalam

Lebih terperinci

IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL. Merentangi jurang ketidaktentuan

IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL. Merentangi jurang ketidaktentuan 1 IKHLAS VALUE TERM TAKAFUL Merentangi jurang ketidaktentuan 2 3 BERSEDIALAH UNTUK MASA HADAPAN YANG DI LUAR JANGKAAN Kehidupan ini dipenuhi dengan pelbagai peristiwa. Ia bergantung kepada cara kita memanfaatkannya.

Lebih terperinci

SIJIL TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM)

SIJIL TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 1 IBU PEJABAT: Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) Tingkat 26, Blok Annexe Menara Takaful Malaysia. No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Tel: 1-300-8-TAKAFUL (825 2385) Fax: 603-22740237

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Accidental Death and Disability Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Kebakaran Tarikh: 2

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL

SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL SIJIL IKHLAS GROUP PERSONAL ACCIDENT TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia Takaful Kemalangan Diri anda. PENGENALAN Peserta dan pihak Syarikat bersetuju

Lebih terperinci

Takaful Kasih Plus (GPA)/GTT UNTUK TRONEXUS

Takaful Kasih Plus (GPA)/GTT UNTUK TRONEXUS Takaful Kasih Plus (GPA)/GTT UNTUK TRONEXUS 1 P a g e 1. LATAR BELAKANG 1.1 Agrobank merupakan sebuah institusi kewangan Islam sepenuhnya berhasrat menjalinkan kerjasama dengan TRONEXUS GLOBAL SDN BHD

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim

Lebih terperinci

Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda.

Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda. Takaful Mabrur Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda. Peroleh Keberkatan dengan Mabrur Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji dan pendaftaran Haji anda. Jumlah Bayaran Tunai sehingga

Lebih terperinci

Sijil Skim Domestic Servant Takaful

Sijil Skim Domestic Servant Takaful Sijil Skim Domestic Servant Takaful Sijil ini dikeluarkan sejajar dengan pembayaran sumbangan yang ditentukan di dalam Jadual dan menurut kepada kenyataan yang telah dikemukakan di dalam Borang Permohonan

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim

Lebih terperinci

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000 Lembaran Fakta Polisi Travel Partner Polisi Travel Partner anda akan membayar ganti rugi kepada anda dengan cara dan setakat yang dinyatakan di dalam polisi, berhubung dengan peristiwa yang berlaku semasa

Lebih terperinci

a) Kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD)1 Semulajadi : RM50, b) Kematian atau TPD Akibat Kemalangan : RM50,000.

a) Kematian atau Keilatan Kekal dan Menyeluruh (TPD)1 Semulajadi : RM50, b) Kematian atau TPD Akibat Kemalangan : RM50,000. HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Saving Prime Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA

PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA PILIHAN UNGGUL ANDA MENUJU HARI PERSARAAN YANG SELESA BEBAS DARI KERISAUAN KEWANGAN SEUMUR HIDUP Corak kehidupan anda bertambah baik sepanjang masa dengan mempunyai kereta yang baik kepada yang lebih bagus,

Lebih terperinci

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia Giro Takaful Asas Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Satu-Satunya Pelan Yang Memberi PENINGKATAN Perlindungan Sejajar Dengan Perubahan Kehidupan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Wanita Elegance Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) TAKAFUL

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM : KEMPEN BELI RUMAH DAPAT KERETA BERSAMA BANK RAKYAT

SOALAN-SOALAN LAZIM : KEMPEN BELI RUMAH DAPAT KERETA BERSAMA BANK RAKYAT No Soalan Jawapan 1. Apakah Kempen Beli Rumah Dapat Kereta? Kempen Beli Rumah Dapat Kereta merupakan kempen promosi yang dianjurkan oleh Takaful IKHLAS dengan kerjasama Bank Rakyat. 2. Siapakah yang layak

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS FIRE PROTECT TAKAFUL

SIJIL IKHLAS FIRE PROTECT TAKAFUL SIJIL IKHLAS FIRE PROTECT TAKAFUL A. Kontrak Takaful Pengguna (Pelan Takaful yang tidak berkaitan dengan perdagangan, perniagaan atau profesion Peserta Takaful) Sijil Takaful ini dikeluarkan sebagai balasan

Lebih terperinci

Produk ini memberi perlindungan kepada harta anda dari kerugian atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat.

Produk ini memberi perlindungan kepada harta anda dari kerugian atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat. HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Fire Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.) TAKAFUL

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS COMPUTER COMPREHENSIVE PERILS TAKAFUL

SIJIL IKHLAS COMPUTER COMPREHENSIVE PERILS TAKAFUL SIJIL IKHLAS COMPUTER COMPREHENSIVE PERILS TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia Takaful Komprehensif Peril Komputer anda. PENGENALAN Peserta dan pihak

Lebih terperinci

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN

TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN Tuntutan Takaful Perubatan dan Kesihatan 251 BAB A13 TUNTUTAN TAKAFUL PERUBATAN DAN KESIHATAN PENGENALAN Bab A13 akan membincangkan isu-isu berkaitan tuntutan Takaful perubatan dan kesihatan, yang meliputi

Lebih terperinci

KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI

KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI Tarikh: KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI HELAIAN PEMBERITAHUAN PRODUK (Sila baca Helaian Pemberitahuan Produk sebelum anda memilih untuk mendapatkan perlindungan Insurans ini.

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Healthcare Solutions. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) TAKAFUL

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS HOUSEOWNER TAKAFUL SKIM PINJAMAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN TAKAFUL

SIJIL IKHLAS HOUSEOWNER TAKAFUL SKIM PINJAMAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN TAKAFUL SIJIL IKHLAS HOUSEOWNER TAKAFUL SKIM PINJAMAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia Takaful Kediaman anda. PENGENALAN

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA The Pacific Insurance Berhad (91603-K) Pejabat/Agen NOTIS PENTING BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA Nota: (i) Ketika mengisi borang ini sila pastikan semua soalan telah dijawab sepenuhnya. (ii)

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider (dengan Manfaat Kehamilan dan Bersalin). Sila pastikan

Lebih terperinci

Diri Semua Risiko Terma & Syarat

Diri Semua Risiko Terma & Syarat Diri Semua Risiko Terma & Syarat POLISI INSURANS DIRI SEMUA RISIKO Jika sepanjang Tempoh Insurans Harta yang diterangkan dalam Jadual atau mana-mana bahagiannya rugi, musnah atau rosak oleh APA-APA KEMALANGAN

Lebih terperinci

DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL. PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL

DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL. PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL PruBSN UmmahLink DALAM USAHA MEMENUHI IMPIAN HIDUP ANDA, RANCANGLAH LEBIH AWAL Dalam usaha memenuhi impian hidup anda, rancanglah lebih awal

Lebih terperinci

POLISI INSURANS PEMBANTU RUMAH DOMESTIK

POLISI INSURANS PEMBANTU RUMAH DOMESTIK POLISI INSURANS PEMBANTU RUMAH DOMESTIK Polisi ini dikeluarkan sejajar dengan pembayaran premium seperti yang ditentukan dalam Jadual dan menurut kepada kenyataan yang telah dikemukakan di dalam Borang

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

Kehilangan sebelah kaki dari paras atau di atas pergelangan buku lali dan penglihatan

Kehilangan sebelah kaki dari paras atau di atas pergelangan buku lali dan penglihatan HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Comprehensive Personal Accident Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG.

PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG. PruBSN PROTECT LINDUNGI HAK DAN KEUTAMAAN KITA. LINDUNGILAH YANG TERSAYANG. Dengan PruBSN Protect Plus, nikmati peningkatan perlindungan sebanyak 5% setiap 3 tahun. MEREKA YANG TERSAYANG BERGANTUNG KEPADA

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Fire Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat di dalam Sijil

Lebih terperinci

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT

AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT AKAUN MATAWANG ASING TERMA DAN SYARAT Atas pertimbangan Hong Leong Bank Berhad ( HLB ) bersetuju untuk membenarkan Pelanggan untuk membuka dan mengendalikan akaun matawang asing dengan HLB atas permintaan

Lebih terperinci

Giro Takaful Premier. Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda BSNMalaysia

Giro Takaful Premier. Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda BSNMalaysia Giro Takaful Premier Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pelan yang melindungi segala yang penting bagi anda Ianya menjadi impian semua orang untuk

Lebih terperinci

PA KELUARGA PROGRESSIVE

PA KELUARGA PROGRESSIVE Tarikh: PA KELUARGA PROGRESSIVE HELAIAN PEMBERITAHUAN PRODUK (Sila baca Helaian Pemberitahuan Produk sebelum anda memilih untuk mendapatkan perlindungan Insurans ini. Sila baca terma dan syarat utama am)

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

POLISI EMPUNYARUMAH / ISIRUMAH APAKAH YANG MEMBENTUK POLISI INI

POLISI EMPUNYARUMAH / ISIRUMAH APAKAH YANG MEMBENTUK POLISI INI Ahli Kumpulan AmBank Ibu Pejabat: Menara Kurnia, No. 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Alamat Pos: PO Box 8607, 46792 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

SIJIL INDUK UNTUK TAKAFUL Complimentary Group Personal Accident

SIJIL INDUK UNTUK TAKAFUL Complimentary Group Personal Accident DUTI SETEM DIBAYAR SIJIL INDUK UNTUK TAKAFUL Complimentary Group Personal Accident SIJIL NO. PMD-P0012311-10-BRO-15 Sijil Induk ini dikeluarkan untuk melindungi pelanggan-pelanggan Pemilik Sijil Induk

Lebih terperinci

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA)

RISALAH PENDEDAHAN PRODUK AKAUN PELABURAN KHAS (SIA) Nama Penyedia Perkhidmatan Kewangan : Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam) Nama Produk : Akaun Pelaburan Khas (SIA) Tarikh : MAKLUMAT RINGKAS PRODUK 1. Apakah produk ini? Produk ini ialah Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak Pengenalan Buku kecil ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami Pelan Takaful Pendidikan Anak (PTPA). Maklumat yang diberikan di sini hanyalah secara umum sahaja kerana setiap

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

Perayaan Terma & Syarat

Perayaan Terma & Syarat Perayaan Terma & Syarat INSURANS PERAYAAN POLISI INDUK MANAKALA Pihak diinsuranskan yang disebut dalam Jadual dikepilkan bersama telah membuat dengan Liberty Insurance Berhad (selepas ini dikenali sebagai

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut:

Ditentukan oleh pihak Bank menurut budi bicara mutlaknya berdasarkan pendapatan tahunan anda seperti berikut: PENYATA PENZAHIRAN PRODUK (Sila baca Penyata Penzahiran Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk memiliki Kad Kredit AIAFAM- BSN Visa Platinum Bisnes. Pastikan anda juga membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Dandang dan Bekas Tekanan

Borang Cadangan Insurans Dandang dan Bekas Tekanan LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693 0111 www.uniasiageneral.com.my Borang Cadangan Insurans

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci