SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3"

Transkripsi

1

2 SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL KELAYAKAN TEMPOH CUTI SABATIKAL KEMUDAHAN DAN FAEDAH PENANGGUHAN CUTI SABATIKAL 6 8. LUPUT DAN HILANG KELAYAKAN CUTI SABATIKAL 7 9. IKATAN PERJANJIAN CUTI SABATIKAL 7. PROSEDUR MEMOHON LAPORAN CUTI SABATIKAL TATATERTIB DAN PENGLIBATAN DALAM 8-9 PEKERJAAN 13. HAK UNIVERSITI 9

3 SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENDAHULUAN 1. Cuti Sabatikal merupakan satu tempoh masa yang diluluskan oleh Universiti untuk pegawai akademik bagi membolehkan mereka meningkatkan kebolehan dan kemahiran dalam bidang kepakaran masing-masing. Selari dengan perkembangan ilmu yang dinamik, Cuti Sabatikal adalah platform yang sesuai untuk pegawai akademik mengemaskini pengetahuan kemahiran mereka dari masa ke semasa. TAFSIRAN 2. Istilah yang digunakan dalam Syarat Syarat dan Peraturan Cuti Sabatikal ini adalah seperti berikut; a) Cuti Sabatikal ertinya seperti yang diterangkan dalam perenggan 1; b) Pegawai / Pegawai Akademik ertinya seorang guru yang dilantik secara tetap oleh Universiti Tun Hussein Onn Malaysia; c) Tahun Akademik ertinya dari tempoh permulaan sesi baru pengajian hingga tamat sesi pengajian; d) Universiti ertinya Universiti Tun Hussein Onn Malaysia; e) Luput ertinya tempoh masa tidak boleh diambilkira; f) Naib Canselor ertinya Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia; dan g) Perkhidmatan Tiga Tahun ertinya perkhidmatan terus menerus selama tiga puluh enam bulan, dan perkhidmatan lima tahun ertinya perkhidmatan terus menerus selama enam puluh bulan, dengan Universiti, sebagaimana yang terpakai, dan termasuk apa apa tempoh pinjaman, tetapi tidak termasuk apa apa tempoh;- 1

4 i. Cuti Tanpa Gaji; ii. Cuti Separuh Gaji; iii. Cuti Belajar; iv. cuti bagi menghadiri suatu program di bawah apa apa skim latihan bagi kakitangan akademik; v. perkhidmatan yang dikehendaki dikecualikan; vi. tangguhan Cuti Sabatikal yang diluluskan; vii. tindakan tahan kerja atau gantung kerja di bawah peraturan tatatertib Universiti; dan viii. perintah tahanan di bawah mana-mana peruntukan undang undang berhubungan dengan keselamatan Malaysia atau mana mana bahagiannya, pencegahan jenayah atau tahanan pencegahan. h) Bench Fees ertinya yuran penyelidikan yang juga dikenali Research Support Fees yang merangkumi kos sumber / material yang digunakan semasa dalam pengajian. Ianya merupakan yuran tambahan kepada yuran pengajian biasa. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 3. Program Cuti Sabatikal boleh dijalankan dalam bentuk :- i) Pengajian; atau ii) Penyelidikan; atau iii) Sangkutan; atau iv) Penulisan buku atau kombinasi mana-mana bentuk program tersebut. 2

5 4. Program Sabatikal bagi bentuk pengajian, penyelidikan dan sangkutan :- a) bertujuan menambah dan meluaskan pengalaman dalam bidang atau meneroka bidang yang baru; b) membuat penyelidikan yang memberi nilai tambah kepada universiti tetapi bukan bertujuan untuk menyelesaikan penyelidikan untuk mendapatkan PhD; c) mengadakan program Cuti Sabatikal dengan mana-mana organisasi yang bertujuan memperolehi kelayakan profesional dalam bidang seperti undang-undang, perakaunan dan kejuruteraan; dan d) mengadakan program Cuti Sabatikal yang boleh dibuat dua kombinasi tempat dan masa dalam dan luar negara. 5. Program Sabatikal bagi penulisan; a) bertujuan menulis buku ilmiah yang asli dan diterbitkan sebaik sahaja program Cuti Sabatikal berakhir; dan b) Kerja - kerja asas seperti mengumpul maklumat atau menyediakan draf buku ilmiah sebelum memulakan Cuti Sabatikal. 6. Mengajar di Universiti - universiti terkemuka di luar negara; a) Melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajaran institusi terkemuka di luar negara KELAYAKAN 7. Seseorang pegawai boleh dipertimbangkan untuk Cuti Sabatikal sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut; 3

6 a) warganegara Malaysia; b) telah disahkan dalam perkhidmatan; c) keutamaan kepada pegawai yang telah memiliki Ijazah Doktor Falsafah; d) tarikh tamat Cuti Sabatikal ialah sekurang kurangnya 24 bulan sebelum tarikh persaraan wajib; e) telah berkhidmat tiga (3) tahun atau lima (5) tahun selepas ditawarkan jawatan tetap dalam perkhidmatan secara terus menerus selama 36 bulan atau 60 bulan dengan universiti tanpa terputus dengan cuti tertentu; f) tidak terlibat dengan prosiding jenayah di mahkamah atau dikenakan tindakan tahan kerja / gantung kerja; dan g) telah tamat tempoh hukuman tatatertib ( jika ada ). TEMPOH CUTI SABATIKAL 8. Tempoh Cuti Sabatikal bagi pegawai yang genap tiga (3) tahun ialah selama lima (5) bulan kalendar dan bagi pegawai yang genap perkhidmatan lima (5) tahun ialah sembilan (9) bulan kalendar. 9. Sekiranya Cuti Sabatikal diambil sebaik sahaja genap perkhidmatan tiga (3) tahun yang diambilkira, Cuti Sabatikal hendaklah dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia. Sekiranya pegawai masih ingin melaksanakan Cuti Sabatikal di luar Malaysia; a) pegawai tidak berhak dan tidak boleh dibayar apa-apa perbelanjaan perjalanan, yuran atau bench fee, rawatan kesihatan dan elaun pakaian panas; dan b) pegawai hanya akan dibayar elaun sara hidup mengikut kadar di Malaysia.. Sekiranya Cuti Sabatikal diambil sebaik sahaja genap perkhidmatan lima (5) tahun yang diambilkira Cuti Sabatikal pegawai boleh menjalaninya di dalam atau di luar negara. 4

7 11. Sekiranya menjalani Cuti Sabatikal di luar negara tempohnya tidak kurang dari satu (1) bulan kalendar dan Cuti Sabatikal hendaklah dilaksanakan di satu tempat sahaja. Sekiranya melibatkan dua tempat berbeza, kadar elaun yang layak akan dibayar mengikut kadar yang terendah. KEMUDAHAN DAN FAEDAH 12. Pegawai yang menjalani Cuti Sabatikal dalam negara layak dibayar elaun sara hidup atas kadar tempatan, elaun buku sebanyak RM500 yang boleh dituntut sekali sahaja, dan bench fees (jika ada) 13. Pegawai yang menjalani Cuti Sabatikal di luar negara kali pertama layak mendapat faedah seperti berikut: a) Tambang perjalanan pergi / balik bagi laluan terdekat kelas ekonomi dengan menggunakan penerbangan yang dibenarkan dengan kos yang lebih murah; b) Elaun Sara Hidup kadar luar negara bagi tempoh tidak kurang tiga (3) bulan mengikut Pekeliling yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa; c) Elaun Pakaian Panas; d) Insuran kesihatan e) Elaun Buku sebanyak RM500 sekali sahaja; dan f) Bayaran bench fees. 14. Cuti Sabatikal kali kedua dan seterusnya, pihak Universiti hanya akan membayar elaun sara hidup pada kadar tempatan dan pegawai digalakkan untuk mendapatkan pembiayaan luar universiti. Walau bagaimanapun, pegawai perlu mendapat kebenaran Universiti sebelum memohon pembiayaian daripada luar. 14. Semua cuti rehat yang belum dihabiskan sebelum memulakan Cuti Sabatikal hendaklah disifatkan telah luput berkuatkuasa mulai tarikh permulaan Cuti Sabatikal. Bagi pegawai yang mengambil Cuti Sabatikal selama sembilan bulan dan mengikuti cuti 5

8 sabatikal di luar negara boleh dibenarkan mengambil cuti maksimum selama tujuh (7) hari sebaik sahaja tamat Cuti Sabatikalnya yang dikira daripada cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan sebelum memulakan Cuti Sabatikal. Kelayakan cuti rehat akan dikira mulai tarikh pegawai melapor diri untuk bertugas semula. 16. Pihak Universiti berhak menyelaras apa jua elaun yang akan diterima oleh pegawai semasa menjalani Cuti Sabatikal. PENANGGUHAN CUTI SABATIKAL 17. Pegawai mesti mengambil dan melaksanakan Cuti Sabatikalnya pada tarikh genap masa beliau boleh diluluskan, walaubagaimanapun Cuti Sabatikal tersebut boleh ditangguhkan atas sebab: a) kepentingan perkhidmatan pegawai boleh melalui Dekan dan Ketua Jabatan memohon penangguhan atas sebab kepentingan tetapi penangguhan itu tidak boleh melebih daripada 24 bulan selepas tarikh genap masa Cuti Sabatikal yang diluluskan itu. b) sebab-sebab peribadi - pegawai boleh melalui Dekan dan Ketua Jabatan memohon penangguhan atas sebab peribadi tetapi penangguhan itu tidak boleh melebih daripada 12 bulan selepas tarikh genap masa Cuti Sabatikal yang diluluskan itu. c) pegawai juga dikehendaki menangguh Cuti Sabatikalnya untuk memastikan bahawa beliau boleh mengajar sekurang-kurangnya satu semester penuh dalam mana-mana tahun akademik. 18. Cara pengiraan dan penangguhan Cuti Sabatikal seperti di Lampiran 1. 6

9 LUPUT DAN HILANG KELAYAKAN CUTI SABATIKAL 19. Kelayakan Cuti Sabatikal pegawai akan luput sekiranya pegawai tidak mengambil Cuti Sabatikal yang beliau layak pada tarikh genap masa atau pada tarikh tamat penangguhan cuti sabatikal. IKATAN PERJANJIAN CUTI SABATIKAL 20. Pegawai yang hendak mengikuti Cuti Sabatikal dikehendaki membuat ikatan perjanjian dengan Universiti. Perjanjian Cuti Sabatikal seperti dalam Lampiran Pegawai yang diluluskan Cuti Sabatikal mesti menyempurnakan ikatan perjanjian dengan dua (2) orang penjamin sebelum memulakan Cuti Sabatikal, membuat akujanji akan berkhidmat dengan Universiti selama tempoh; a) 12 bulan dari tarikh melapor diri untuk bertugas sekiranya Cuti Sabatikal diambil sebaik sahaja genap perkhidmatan tiga (3) tahun; atau b) 24 bulan dari tarikh melapor diri untuk bertugas sekiranya Cuti Sabatikal diambil sebaik sahaja genap perkhidmatan lima (5) tahun; 22. Kadar tuntutan ganti rugi akibat daripada perlanggaran mana-mana terma atau syarat dalam Perjanjian Cuti Sabatikal adalah berdasarkan kepada kos sebenar yang telah dibelanjakan oleh Universiti. 23. Syarat syarat Penjamin adalah seperti dalam Lampiran 3. PROSEDUR MEMOHON 24. Pegawai hendaklah menggunakan borang seperti di Lampiran 4 yang disediakan yang boleh didapati di Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar. Borang yang diisi dengan lengkap hendaklah dikemukakan enam (6) bulan sebelum tarikh Cuti Sabatikal yang dipohon. 7

10 25. Permohonan mestilah dibuat melalui Ketua Jabatan dan Dekan masing-masing kepada Timbalan Pendaftar, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar dengan menyertakan program terperinci, tempat, nama penyelia dan bantuan kewangan sekiranya ada. 26. Permohonan Cuti Sabatikal akan dibawa oleh Urusetia untuk kelulusan Jawatankuasa Eksekutif Universiti. LAPORAN CUTI SABATIKAL 27. Pegawai yang melapor diri bertugas semula sebaik sahaja Cuti Sabatikalnya tamat, mesti mengemukakan laporan dalam tempoh 30 hari selepas melapor diri. 28. Pegawai yang gagal menghantar laporan dalam tempoh yang ditetapkan tidak akan diberi pertimbangan untuk mendapatkan Cuti Sabatikal pada masa hadapan dan boleh diambil tindakan tatatertib berdasarkan Akta Pegawai juga dikehendaki menerbitkan hasil Cuti Sabatikalnya dalam bentuk artikel / makalah./jurnal dalam mana-mana penerbitan ilmiah. 30. Pegawai hendaklah memastikan semua hasil penerbitan termasuklah apa-apa idea, penulisan, laporan, data, ciptaan adalah asli. TATATERTIB DAN PENGLIBATAN DALAM PEKERJAAN 31. Pegawai dalam tempoh Cuti Sabatikal tertakluk kepada Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj), 2000 (Akta 605) dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa. 8

11 32. Pegawai yang menjalankan Cuti Sabatikal tidak dibenarkan terlibat dalam apaapa jua aktiviti yang tidak berkaitan dengan tujuan Cuti Sabatikal tanpa mendapat kelulusan daripada universiti terlebih dahulu. HAK UNIVERSITI 33. Universiti berhak meminda apa-apa peraturan dan peruntukan syarat-syarat di atas pada bila-bila masa sahaja tanpa sebarang makluman dan pegawai adalah tertakluk kepada pindaan-pindaan tersebut. 34. Universiti berhak menarik balik kelulusan Cuti Sabatikal atau menamatkan Perjanjian Cuti Sabatikal pegawai dengan memberi notis bertulis pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab. 9

12 Lampiran 1 CARA PENGIRAAN DAN PENANGGUHAN CUTI SABATIKAL Unit Pengembangan Kompetensi, Pejabat Pendaftar Tarikh Melapor Diri Tempoh 5 Tahun Tarikh Layak Cuti Sabatikal Penangguhan rasmi yang diluluskan oleh Universiti 1 Tahun Tarikh Cuti Sabatikal yang baru Diluluskan Cuti Sabatikal kali Pertama selama 9 bulan hingga Lapor diri setelah tamat Cuti Sabatikal Tempoh Genap 5 tahun perkhidmatan 5 Tarikh Layak Cuti Sabatikal Kali Kedua Tolak 1 tahun Penangguhan 1 Tahun Tarikh Layak Cuti Sabatikal kali Kedua yang baru

13 Lampiran 2 UTHM.PP/CS-03/2007 (Pnd. 1) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PERJANJIAN CUTI SABATIKAL Perjanjian ini adalah diperbuat... haribulan... Tahun dua ribu... (20...) DI ANTARA... No. Kad Pengenalan...yang beralamat di (Kemudian daripada ini disebut sebagai PEGAWAI sebagai pihak pertama; dengan UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Kemudian daripada ini disebut sebagai UNIVERSITI) sebagai pihak kedua; DAN... (HURUF BESAR) No. Kad Pengenalan... yang beralamat di dan... (HURUF BESAR) No. Kad Pengenalan... yang beralamat di (Kemudian daripada ini disebut sebagai PENJAMIN-PENJAMIN ) sebagai pihak ketiga.

14 UTHM.PP/CS-03/2007 (Pnd. 1) BAHAWASANYA: (A) PEGAWAI adalah seorang staf UNIVERSITI yang telah diberi Cuti Sabatikal tertakluk kepada syarat-syarat yang terkandung dalam Surat Kelulusan Cuti Sabatikal /Syarat- Syarat dan Peraturan Cuti Sabatikal kepada perjanjian ini; (B) UNIVERSITI telah bersetuju membiayai perbelanjaan Cuti Sabatikal tersebut dan membayar kepada PEGAWAI itu dalam tempoh Cuti Sabatikalnya, gaji serta pelbagai elaun dan yuran tertakluk kepada syarat-syarat dalam perjanjian ini. (C) PENJAMIN-PENJAMIN bersetuju menjamin dan bertanggungjawab di atas segala kerugian yang ditanggung oleh UNIVERSITI disebabkan keingkaran PEGAWAI dalam melaksanakan syarat dan terima di dalam perjanjian ini. MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI SEPERTI BERIKUT: 1. PEGAWAI dengan ini bersetuju: (a) bahawa ia akan memasuki dan dengan sesungguhnya menjalani Cuti Sabatikal yang dikehendaki UNIVERSITI dan yang butir-butirnya ada dinyatakan dalam Surat Kelulusan Cuti Sabatikal dan bahawa ia akan menyempurnakan dan menamatkan Cuti Sabatikal yang tersebut dalam masa yang ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam Surat Kelulusan Cuti Sabatikal atau dalam masa yang lebih lama sebagaimana yang diluluskan oleh UNIVERSITI; (b) bahawa, pada sepanjang tempoh Cuti Sabatikal itu, ia tidak akan mengambil bahagian dalam apa-apa juga kegiatan sama ada secara langsung atau tidak langsung yang difikirkan oleh UNIVERSITI tidak berfaedah kepada PEGAWAI atau UNIVERSITI atau negara;

15 UTHM.PP/CS-03/2007 (Pnd. 1) 2. Sebagai balasan bagi perkara-perkara tersebut di atas, UNIVERSITI dengan ini bersetuju: (a) menjelaskan perbelanjaan mengenai yuran-yuran dikenakan yang ada kaitannya dengan Cuti Sabatikal yang tersebut di atas itu dan akan membayar kepada PEGAWAI atau bagi pihaknya gaji dan elaun yang dinyatakan dalam Surat Kelulusan Cuti Sabatikal, tertakluk kepada apa-apa perubahan dari semasa ke semasa sebagaimana ditentukan oleh UNIVERSITI. (b) Jika PEGAWAI itu mengikuti Cuti Sabatikal atau sebahagian Cuti Sabatikal di luar Malaysia maka UNIVERSITI akan memberi tambang pergi balik dengan udara sekali sahaja mengikut jalan yang terdekat dan tambang termurah. Pembayaran tambang ini adalah tertakluk kepada syarat tempoh minima Cuti Sabatikal yang dijalani di luar Malaysia sekurang-kurangnya selama satu (1) bulan. 3. Walau apa pun peruntukan perjanjian ini seperti yang disebutkan di atas, UNIVERSITI berhak untuk tidak memenuhi tanggungjawab yang disebutkan dalam perenggan 2(a), 2(b) dan 2(c) di atas PEGAWAI yang menerima bantuan dari orang lain. Pegawai dibenarkan menerima bantuan dari orang atau badan lain dengan syarat mendapat kelulusan Naib Canselor dan UNIVERSITI boleh menyelaraskan bantuan sekiranya perlu. 4. UNIVERSITI dengan ini juga memberi pegawai itu Cuti Sabatikal mengikut syarat-syarat yang terkandung dalam Surat Kelulusan Cuti Sabatikal kepada Perjanjian ini dengan syarat bahawa semua cuti rehat yang terkumpul yang PEGAWAI itu layak menerima sehingga pegawai itu mengambil Cuti Sabatikal di bawah perjanjian ini dan cuti rehat yang ia layak menerima semasa dalam Cuti Sabatikal adalah sebagai telah luput. Walau bagaimanapun, PEGAWAI yang mengambil Cuti Sabatikal selama sembilan bulan dan mengikuti cuti sabatikal di luar negara boleh dibenarkan mengambil cuti maksimum selama tujuh hari sebaik sahaja tamat Cuti Sabatikalnya yang dikira daripada cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan sebelum memulakan Cuti Sabatikal. Kelayakan cuti rehat akan dikira mulai tarikh pegawai melapor diri untuk bertugas semula.

16 UTHM.PP/CS-03/2007 (Pnd. 1) 5. Adalah dengan ini dipersetujui dan diisytiharkan bahawa sekiranya pada bila-bila masa salah seorang dari penjamin-penjamin mati, atau tidak lagi tinggal di Malaysia, atau tinggal di luar Malaysia selama lebih 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau dihukumkan bankrap atau menerima perintah pentadbiran pemakan gaji, penjamin yang seorang lagi itu atau PEGAWAI bolehlah mendapatkan penjamin lain yang diterima oleh UNIVERSITI dan yang sedia bersetuju menggantikan penjamin yang mati atau tidak lagi tinggal di Malaysia, atau tinggal di luar Malaysia selama lebih 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau dihukumkan bankrap atau menerima perintah pentadbiran pemakan gaji itu. Sekiranya seorang penjamin yang diterima oleh Universiti didapati enggan menandatangani perjanjian untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian ini maka UNIVERSITI bolehlah di atas pilihannya bila-bila masa selepas itu menamatkan perjanjian ini dan PEGAWAI tidak ada lagi apa-apa hak terhadap faedah-faedah di bawah perjanjian ini kecuali tambang perjanlanan balik yang ditentukan oleh UNIVERSITI, tertakluk kepada syarat dan peraturan sepertimana yang dinyatakan dalam Surat Kelulusan Cuti Sabatikal. 6. Adalah diisytiharkan dan dipersetujui bahawa jika dalam tempoh Cuti Sabatikal yang disebutkan dalam surat tawaran Cuti Sabatikal kepada perjanjian ini UNIVERSITI berpendapat tujuan Cuti Sabatikalnya atau enggan mematuhi arahan-arahan yang disampaikan kepadanya, Universiti boleh menamatkan perjanjian ini dan dengan itu, tanpa menyentuh hak-hak UNIVERSITI di bawah ini, PEGAWAI tidak ada apa-apa hak lagi untuk mendapat apa-apa faedah di bawah perjanjian ini. 7. PENJAMIN-PENJAMIN dan tiap-tiap seorang daripada mereka dengan ini secara bersama dan perseorangan berjanji dengan UNIVERSITI bahawa tiap-tiap syarat dan arahan di bawah ini akan semuanya dipenuhi oleh PEGAWAI. 8. Adalah diisytiharkan dan dipersetujui lagi bahawa jika PEGAWAI: (a) meninggalkan Cuti Sabatikalnya sebelum sempurna dan tamatnya program itu tanpa persetujuan UNIVERSITI; atau (b) menyebabkan perjanjian ini ditamatkan mengikut fasal 5 perjanjian ini atau (c) dibuang dari UNIVERSITI, maktab atau institusi tempat menjalani Cuti Sabatikalnya; atau (d) tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan UNIVERSITI berhenti daripada atau meninggalkan UNIVERSITI atau apa-apa pekerjaan lain yang telah diarahkan atau dipersetujui oleh UNIVERSITI di bawah perenggan 1(e) fasal 1 perjanjian ini dalam masa tempoh yang disebutkan dalam perenggan itu; atau

17 UTHM.PP/CS-03/2007 (Pnd. 1) (e) (f) (g) dibuang kerja daripada perkhidmatan UNIVERSITI kerana salahlaku, kecuaian atau tidak mengendahkan kawajipannya dalam masa tempoh yang dinyatakan dalam perenggan 1(e) fasal 1 perjanjian ini; atau enggan kerja daripada perkhidmatan UNIVERSITI kerana salahlaku, kecuaian atau tidak mengendahkan kewajipannya dalam masa tempoh yang dinyatakan dalam perenggan 1(e) fasal 1 perjanjian ini; atau telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan perjanjian ini ditamatkan oleh UNIVERSITI di bawah fasal 6 perjanjian ini. Maka dalam tiap-tiap hal yang demikian PEGAWAI dan PENJAMIN-PENJAMIN secara bersama dan perseorangan adalah bertanggungjawab bagi pihak diri mereka, wariswaris, wasi-wasi penerima-penerima pemberian hak mereka, membayar balik kepada UNIVERSITI gantirugi sebanyak RM 30,000 atau semua wang yang telah dibayar kepada PEGAWAI atau bagi pihaknya secara gaji, elaun-elaun atau selainnya dan semua wang yang telah dibelanjakan atau tanggungannya telah diterima oleh UNIVERSITI secara yuran, tambang dan lain-lain yang bersangkutan dengan atau disebabkan oleh perjanjian ini mengikut mana yang lebih banyak. 9. Adalah diisytiharkan dan dipersetujui bahawa walaupun apa-apa juga yang terkandung dalam perjanjian ini UNIVERSITI boleh dengan memberi satu bulan notis bertulis kepada PEGAWAI membatalkan perjanjian ini dengan tidak perlu memberi apa-apa sebab dan dengan demikian segala faedah atau tanggungan bagi PEGAWAI dan PENJAMIN- PENJAMIN di bawah perjanjian ini hendaklah terhenti melainkan jika pada masa itu PEGAWAI berada di luar Malaysia maka UNIVERSITI akan membayar tambang balik ke Malaysia dengan udara mengikut kelas dan kadar tambang yang ditentukan oleh UNIVERSITI seolah-olah PEGAWAI itu telah tamat Cuti Sabatikalnya tertakluk kepada syarat seperti mana yang dinyatakan dalam Surat Kelulusan Cuti Sabatikal.. Adalah diisytiharkan dan dipersetujui bahawa perjanjian ini adalah tertakluk kepada peraturan, Statut dan AKTA UNIVERSITI yang berkuatkuasa. 1. Adalah diisytiharkan dan dipersetujui bahawa Surat Kelulusan Cuti Sabatikal Rujukan:... bertarikh... Hendaklah dibaca bersama dan menjadi sebahagian daripada perjanjian ini.

18 UTHM.PP/CS-03/2007 (Pnd. 1) DITANDATANGANI OLEH ) PEGAWAI yang tersebut ) Di hadapan ) Nama Saksi :... No. Kad Pengenalan:... Pekerjaan:... Alamat: (Tandatangan Saksi) DITANDATANGANI OLEH ) Pendaftar bagi pihak ) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ) Di hadapan ) Nama Saksi :... No. Kad Pengenalan:... Pekerjaan:... Alamat: (Tandatangan Saksi)

19 UTHM.PP/CS-03/2007 (Pnd. 1) DITANDATANGANI OLEH ) PENJAMIN pertama ) Di hadapan ) Nama Saksi :... No. Kad Pengenalan:... Pekerjaan:... Alamat: (Tandatangan Saksi) DITANDATANGANI OLEH ) PENJAMIN kedua ) Di hadapan ) Nama Saksi :... No. Kad Pengenalan:... Pekerjaan:... Alamat: (Tandatangan Saksi)

20 Lampiran 3 SYARAT SYARAT PENJAMIN Penjamin penjamin dikehendaki mengisi borang kedudukan kewangan (UTHM.PP/CS-04/2007) mereka dan memenuhi syarat syarat berikut; a) Kedua dua penjamin mestilah Warganegara Malaysia dan tidak meninggalkan negara ini melebihi daripada 12 bulan. b) Penjamin pertama boleh terdiri daripada sama ada BAPA atau IBU atau PENJAGA (guardian) kepada kakitangan / calon tanpa mengira umur tetapi mempunyai kedudukan kewangan tidak kurang daripada RM sebulan. c) Penjamin Kedua mestilah mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dengan hitung panjang jumlah pendapatannya mestilah tidak kurang daripada RM sebulan dan berumur tidak lebih daripada 45 tahun. d) Penjamin PERTAMA dan penjamin KEDUA hendaklah dua orang yang berlainan. e) Bagi penjamin yang tidak boleh menandatangani di dalam TULISAN RUMI mereka dibenarkan menurunkan cop jari. f) Penjamin boleh menjadi penjamin kepada lebih dari seorang kakitangan sekiranya ada kemampuan dan sanggup menghadapi sebarang kemungkinan yang akan timbul. g) Kedua dua penjamin dikehendaki melengkapkan borang kedudukan kewangan penjamin (UTHM.PP/CS-04/2007) dan dihantar bersama sama dengan surat perjanjian. h) Penjamin penjamin diingatkan bahawa mereka adalah bersama sama bertanggungjawab dengan kakitangan / calon yang dijamin terhadap apa apa tuntutan yang dibuat oleh Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) sekiranya berlaku sebarang perlanggaran syarat. i) Penjamin penjamin yang telah bersetuju menandatangani perjanjian tidak boleh menarik diri dari menjadi penjamin kecuali mereka hilang kelayakan menjadi penjamin.

21 UTHM.PP/CS-01/2007 (Pnd. 1) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) BORANG PERMOHONAN CUTI SABATIKAL (LAMPIRAN 4) BAHAGIAN A (Diisi oleh pemohon dengan HURUF BESAR) BUTIR-BUTIR PERIBADI Gambar ukuran paspot terbaru 1. Nama : 2. No. Kad Pengenalan : 3. Tarikh Lahir : Tempat Lahir : 4. Umur (Pada masa bermula Cuti Sabatikal) : Tahun Bulan Umur (Pada masa tamat Cuti Sabatikal) : Tahun Bulan 5. Alamat Rumah : BUTIR-BUTIR JAWATAN SEKARANG 1. Jawatan sekarang : Gaji : 2. Jabatan : Fakulti/PTJ : 3. Tarikh lantikan jawatan Pensyarah di UTHM atau setaraf : 4. Tarikh disahkan dalam perkhidmatan di UTHM atau setaraf : 5. Namakan taraf perkhidmatan (Tetap/Sementara/Kontrak) : BUTIR-BUTIR CUTI SABATIKAL DAN CUTI BELAJAR YANG TELAH DILULUSKAN 1. Cuti Sabatikal a. Tempat : Tempoh : bulan. Mulai : hingga b. Tempat : Tempoh : bulan. Mulai : hingga

22 UTHM.PP/CS-01/2007 (Pnd. 1) 2. Cuti Belajar Gaji Penuh/Separuh (*potong yang tidak berkenaan) dengan/tanpa Biasiswa a. Peringkat Kursus : Tempoh : bulan. Mulai : hingga b. Peringkat Kursus : Tempoh : bulan. Mulai : hingga 3. Lain-lain Cuti (Jika ada) Jenis Cuti : Tempoh : bulan. Mulai : hingga BUTIR-BUTIR PERMOHONAN CUTI SABATIKAL 1. Tempat Cuti Sabatikal : a. Universiti/Pusat Pengajian/Institusi : b. Negeri : Negara : c. Tempoh : bulan. Mulai : hingga d. Nyatakan sebab-sebabnya jika Cuti Sabatikal dijalankan di luar negeri : 2. Tajuk dan tujuan Cuti Sabatikal yang akan diikuti (Nyatakan dalam bentuk karangan yang mengandungi butiran objektif, tempat, kaedah, jadual perancangan dan hasil; sila lampirkan) :

23 3. Faedah Cuti Sabatikal ini kepada Jabatan, Fakulti, Universiti dan Negara : UTHM.PP/CS-01/2007 (Pnd. 1) 4. Penerimaan oleh Institusi/Tempat dan Penyelia yang dicadangkan: Ya (Sertakan bukti pengesahan) Tidak 5. Bantuan luar yang diterima (Jika ada; sila nyatakan nilai dan jenis pembiayaan). 6. Pengakuan Staf Saya mengaku semua maklumat adalah benar. Tandatangan Pemohon Tarikh : Nota : Pihak Universiti berhak mengambil tindakan terhadap staf yang memberikan maklumat palsu mengikut Akta 605- Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000

24 UTHM.PP/CS-01/2007 (Pnd. 1) BAHAGIAN B (Dipenuhi oleh Ketua Jabatan) 1. Saya menyokong/tidak menyokong* permohonan ini atas sebab-sebab berikut:- a. Apakah program Cuti Sabatikal yang dipohon itu sesuai dan mendatangkan faedah kepada Jabatan, Fakulti dan Universiti. Tandakan ( ) yang mana berkenaan Ya Tidak b. Apakah pemohon mampu menjalankan program seperti yang dicadangkan itu. c. Bolehkah pemohon dilepaskan daripada tugasnya bagi tempoh itu dengan tidak menjejaskan kelancaran kuliah Jabatan. d. Sila terangkan persediaaan yang telah/dan dibuat bagi mengambil alih tugas pemohon semasa staf berkenaan menjalankan Cuti Sabatikal terssebut : e. Ulasan samada tempoh yang dipohon itu memadai : f. Ulasan-ulasan lain bagi menyokong permohonan ini jika ada :

25 UTHM.PP/CS-01/2007 (Pnd. 1) Tandatangan dan cop rasmi Ketua Jabatan Tarikh : (Dipenuhi oleh Dekan/Ketua PTJ) 1. Saya menyokong/tidak menyokong* permohonan ini atas sebab-sebab berikut:- a. Apakah program Cuti Sabatikal yang dipohon itu sesuai dan mendatangkan faedah kepada Jabatan, Fakulti dan Universiti. Tandakan ( ) yang mana berkenaan Ya Tidak b. Apakah pemohon mampu menjalankan program seperti yang dicadangkan itu. c. Bolehkah pemohon dilepaskan daripada tugasnya bagi tempoh itu dengan tidak menjejaskan kelancaran kuliah Jabatan. d. Ulasan samada tempoh yang dipohon itu memadai : e. Ulasan-ulasan lain bagi menyokong permohonan ini jika ada :

26 UTHM.PP/CS-01/2007 (Pnd. 1) f. Institusi/tempat yang dipilih : Tandakan ( ) yang mana berkenaan Ya Tidak i) adalah yang paling baik untuk program tersebut dijalankan ii) bolehkah program dijalankan di Malaysia atau di Singapura (bagi permohonan tempat Cuti Sabatikal di luar Negara atau selain Singapura) Tandatangan dan cop rasmi Dekan/Ketua PTJ Tarikh : UNTUK KEGUNAAN PEJABAT ( UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PEJABAT PENDAFTAR) Mesyuarat Jawatankuasa Cuti Belajar Bil : Tarikh : Keputusan: DILULUSKAN DITOLAK DITANGGUHKAN Unit Pengembangan Kompetensi, Pejabat Pendaftar Tahun 2015

27 GARIS PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN CUTI SABATIKAL UTHM.PP/CS-01/2007 (Pnd. 1) 1. Menyediakan cadangan penuh maklumat yang perlu disediakan seperti berikut: 1.1 Keperluan Cuti Sabatikal bagaimana cadangan anda boleh memenuhi keperluan pembangunan kerja anda. Apakah faedah kepada pelajar, universiti dan negara. 1.2 Deskripsi keseluruhan cadangan. Anda nyatakan objektif, apakah yang hendak dicapai dan bagaimana anda mengukur pencapaian tersebut. Jelaskan aktiviti Cuti Sabatikal dan terangkan apakah yang akan anda lalui. 1.3 Hasil yang dijangkakan. Terangkan jangkaan anda samaada pada pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. 1.4 Jelaskan bukti menerangkan hasil yang dijangkakan. 1.5 Relevannya aktiviti Cuti Sabatikal anda dengan keadaan semasa terutama untuk menambahbaik pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan di universiti. 1.6 Lain-lain faedah sekiranya ada. 1.7 Menyediakan maklumat bagi dua (2) orang rujukan yang boleh memberi ulasan mengenai cadangan Cuti Sabatikal anda. Unit Pengembangan Kompetensi, Pejabat Pendaftar Tahun 2015

28 UTHM.PP/CS-01/2007 (Pnd. 1) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) BORANG MAKLUMAT DIRI PEGAWAI RUJUKAN (CUTI SABATIKAL) (Diisi oleh pemohon dengan HURUF BESAR) 1. Saya mengaku menjadi pegawai yang dirujuk kepada pegawai yang bernama berikut : Nama : No. Kad Pengenalan : Jawatan : 2. Berikut ialah butir-butir mengenai diri saya : 3. i. Nama : ii. Jawatan : iii. Institusi : iv. Alamat : viii. Telefon : (Rumah) (H/P) (Pejabat) Tandatangan dan cop rasmi Dekan/Ketua PTJ Tarikh : Unit Pengembangan Kompetensi, Pejabat Pendaftar Tahun 2015

29 CARTA ALIR PROSES PELAKSANAAN CUTI SABATIKAL STAF AKADEMIK Mula Permohonan Perakuan / Sokongan Ketua PTj Tidak Lulus Ya Kebenaran tempat sabatikal Tidak Lulus Ya Pengesahan maklumat perkhidmatan oleh Pejabat Pendaftar Maklumkan kepada pemohon Tamat Tidak Maklumat Disahkan A Ya

30 A Perakuan TNC (A & A) Pendaftar Keluarkan surat keputusan Tidak Keputusan Jawatankuasa Eksekutif Lulus Tamat Keluarkan surat tawaran Pegawai menjalani sabatikal Menghantar laporan akhir Lakukan pembetulan Perakuan Ketua PTj Tidak Sokong Tidak Ya Kelulusan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa Tamat Ya

31 Semua hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian dari e-book ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam system yang boleh diperbaiki, atau disiarkan dalam mana-mana bentuk atau dengan mana-mana alat, elektronik, mekanikal, fotokopi, perakaman atau sebaliknya, tanpa keizinan dari Unit Pengembangan Kompetensi, Pejabat Pendaftar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Di sediakan oleh : Unit Pengembangan Kompetensi Bahagian Pengurusan Organisasi dan Kompetensi Pejabat Pendaftar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Untuk maklumat lanjut sila hubungi: /7136 Unit Pengembangan Kompetensi UTHM

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2

ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT SYARAT DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. PENDAHULUAN 1 2. TAFSIRAN 1-2 3. BENTUK PROGRAM SABATIKAL 2-3 4. KELAYAKAN

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT. TUJUAN 2. TAFSIRAN 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2 4. KELAYAKAN 2-3

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG PEKELILING PENTADBIRAN BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR DAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 1.0 TUJUAN Surat Pekeliling Pentadbiran ini bertujuan untuk menjelaskan

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2.

ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. TUJUAN 1 2. Lampiran 1 ISI KANDUNGAN SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN CUTI SANGKUTAN INDUSTRI (CSI) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1. TUJUAN 1 2. TAFSIRAN 1 3. BENTUK SANGKUTAN INDUSTRI 2

Lebih terperinci

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI )

PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) PERJANJIAN SKIM DERMASISWA PENGAJIAN TAHUN ASAS UNIVERSITI SELANGOR SEMESTER (SESI ) DI ANTARA (PELAJAR) DAN (PENJAMIN 1) DAN (PENJAMIN 2) DENGAN UNIVERSITI SELANGOR BERTARIKH PADA...HARIBULAN.. 20 PERJANJIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN

GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN GARIS PANDUAN PASCA-KEDOKTORAN 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada staf tentang syarat dan urusan berkaitan salah satu kursus dalam perkhidmatan iaitu pasca-kedoktoran.

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU (PPG/PISMP-Pin.3/2014) No. Pendaftaran Institut.. PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Perjanjian ini dibuat pada. haribulan.. Tahun...

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL

GARIS PANDUAN DAN PERATURAN PROGRAM CUTI SABATIKAL MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN DAN 1.0 PENGENALAN Program Cuti Sabatikal adalah salah satu program latihan peningkatan profesionalisme yang diberikan oleh pihak universiti kepada pegawai akademik yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA

PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN DI ANTARA Lampiran A PERJANJIAN PROGRAM SANGKUTAN PERJANJIAN INI diperbuat pada DI ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi pengajian tinggi dan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Perintah (Perbadanan)

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (32) 06 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK Adalah dimaklumkan bahawa Lembaga Pengarah

Lebih terperinci

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017

PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 Ruang Setem Hasil PERJANJIAN BIASISWA SELANGORKU TAHUN 2017 K E T I P ANTARA (Nama PELAJAR dan No. Kad Pengenalan) DAN LEMBAGA TABUNG KUMPULAN WANG BIASISWA NEGERI SELANGOR K E T I P DAN (Nama PENJAMIN

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SABATIKAL 1.0. KONSEP 1.1. Cuti sabatikal adalah satu anugerah yang diberikan kepada kakitangan akademik. Ia juga adalah salah satu daripada Program Pembangunan Tenaga Manusia

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL / CUTI SANGKUTAN INDUSTRI SECARA INBOUND

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL / CUTI SANGKUTAN INDUSTRI SECARA INBOUND UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL / CUTI SANGKUTAN INDUSTRI SECARA INBOUND TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan Universiti

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROSEDUR DAN KEMUDAHAN UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN SARJANA/PhD DI BAWAH UNIT PENGAJIAN LANJUTAN (AKADEMIK) A. DASAR LATIHAN AKADEMIK DALAM PERKHIDMATAN DAN PRA PERKHIDMATAN 1.0 Definisi 1.1

Lebih terperinci

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM/PEND/BCB/PK03/F2 Semakan 1 PERATURAN SKIM SANGKUT INDUSTRI / LATIHAN INDUSTRI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 1.0 OBJEKTIF 1.1 Program latihan industri dapat membantu merealisasikan misi UTeM

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPAS IJAZAH (PDPLI) MOD KURSUS DALAM CUTI (KDC) PERJANJIAN ini dibuat pada.. haribulan. Tahun..... ANTARA (nama pelajar)...

Lebih terperinci

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 20113456/UPM/BM (No. Matrik/Institusi /Bidang) KP.PPG/LDP RM 10 SETEM HASIL PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GURU ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN ZURAIDA HAMSIAH BINTI MOHAMED NASIR 701008105862 (Nama PEGAWAI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan menerangkan pelaksanaan Latihan Profesional bagi staf Universiti Putra Malaysia mengikuti latihan yang

Lebih terperinci

Staf yang ingin mengikuti Latihan Sub Kepakaran hendaklah memenuhi kelayakan berikut:-

Staf yang ingin mengikuti Latihan Sub Kepakaran hendaklah memenuhi kelayakan berikut:- GARIS PANDUAN LATIHAN SUB KEPAKARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Latihan Sub Kepakaran adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada pegawai akademik dalam bidang perubatan untuk mendapatkan

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN.. (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini)

PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN.. (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini) (CS1/2004) (BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN) JABATAN PENDAFTAR PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN.. (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini) No. Staf : USM (A) MAKLUMAT PERIBADI 1. Nama : 2.

Lebih terperinci

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA

MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA 1 MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN) 2006 PADA menjalankan kuasa- kuasa yang diberi oleh Akta Parlimen No. 35 Tahun

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN DAN PERATURAN CUTI SUB SPECIALITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 Pendahuluan Cuti sub-speciality adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada pegawai akademik dalam bidang perubatan untuk

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar

BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Pengajian Staf, Pejabat Pendaftar BORANG PERMOHONAN INSENTIF DAN YURAN PENGAJIAN STAF PENTADBIRAN Dihantar melalui PTj / Fakulti kepada Unit Kemudahan Staf, Pejabat Pendaftar COP TERIMA Rujukan Utama Pekeliling Pengurusan Bil. 8 Tahun

Lebih terperinci

PEKELILING PENDAFTAR

PEKELILING PENDAFTAR Rujukan Kami : UniMAP/PEND/101/2-6 (7 ) Tarikh : 2 APRIL 2012 PEKELILING PENDAFTAR BILANGAN 4 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI TENAGA PENGAJAR SAMBILAN STAF BUKAN AKADEMIK UNIMAP DAN PIHAK LUAR (PENJAWAT

Lebih terperinci

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20

PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN LATIHAN KEMAHIRAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PADA HARIBULAN 20 PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

(PPG/KDPM KDC-Pin.2/2014) No. Pendaftaran Institut...

(PPG/KDPM KDC-Pin.2/2014) No. Pendaftaran Institut... No. Pendaftaran Institut.... PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA MOD KURSUS DALAM CUTI (PDPM KDC) SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) Perjanjian

Lebih terperinci

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF

PENGURUSAN KERJA LUAR STAF PANDUAN PENGURUSAN KERJA LUAR STAF UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT PERUNDANGAN Pejabat Perundangan, Universiti Sains Malaysia, 2017 Hak Cipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada kompilasi

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/( 16 ) 05 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato /Prof./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA)

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA) SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (DALAM NEGARA) ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.0 CUTI BELAJAR 1 1.1 TEMPOH 1 1.2 TARIKH MULA 1 1.3 TARIKH TAMAT 1 2.0 INSTITUSI PENGAJIAN 1 3.0 SYARAT

Lebih terperinci

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN

PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN PEKELILING PERKHIDMATAN UPM BILANGAN 3 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menjelaskan dasar dan prosedur pengambilan Pekerja

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH)

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) Page1 Isi Kandungan 1. Tujuan 3 2. Tadbir Urus Geran Penyelidikan 3 2.1 Pendaftaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 Jld 9 (05) 2009 Februari PEKELILING PENGURUSAN BIL. 05/2009 MENERIMA PAKAI PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 17 TAHUN 2007 BERKAITAN PERATURAN PENANGGUNGAN

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN 2018

PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN 2018 PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN 2018 Semua staf tetap yang dilantik oleh Universiti yang memegang jawatan sebagai Profesor, Profesor Madya dan Pensyarah warganegara Malaysia yang telah disahkan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (9) TARIKH : 3 OGOS 2012 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 6 TAHUN 2012 KADAR BAYARAN SAGUHATI/ HONORORIUM KEPADA PENCERAMAH/ FASILITATOR

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN. Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia. Nombor Telefon:

GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN. Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia. Nombor Telefon: Perkara: No Rujukan: GARIS PANDUAN CUTI PENYELIDIKAN UM.R/SM/628/1 Tarikh KuatKuasa: 10/03/2008 Tarikh Kemaskini: Dikeluarkan Oleh: Nombor Telefon: 03 79673255 Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia 1.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI)

GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI) MUKA SURAT : 1/8 GARIS PANDUAN HADIAH AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)/ 1.0 PENGENALAN SLAB adalah merupakan Skim Latihan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang ditawarkan kepada kakitangan akademik

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR RUJUKAN KAMI : UNIMAP/PEND/101/2-6 (3) TARIKH : 14 NOVEMBER 2011 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BILANGAN 2 TAHUN 2011 DASAR PENGAJIAN SECARA SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (PENYELIAAN) (P4-1.2016) PPS UTHM 1 1.0 PENYELIAAN PELAJAR 1.1 Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria pelantikan penyelia, peranan serta tanggungjawab

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROSEDUR TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGAR KONTRAK BIASISWA DAN LATIHAN UMS (KAKITANGAN

Lebih terperinci

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN Bentuk Insentif Yuran pengajian dan insentif bagi staf yang tidak layak mendapat Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) diberikan

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT CUTI BELAJAR BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) SKIM LATIHAN KHAS KAKITANGAN AKADEMIK DAN PENTADBIRAN (SLKKAP) Apakah Skim Latihan Khas Kakitangan Akademik dan Pentadbiran (SLKKAP)? Skim

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 (35) 30 Jun 2008 PEKELILING PENGURUSAN BIL. 35/2008 LARANGAN MEMINJAM WANG DAN BERADA DALAM KEADAAN KETERHUTANGAN KEWANGAN YANG SERIUS Pekeliling ini

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA

SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA Lampiran A SYARAT-SYARAT TAWARAN BIASISWA SUB KEPAKARAN & PASCA KEDOKTORAN BAGI KURSUS IJAZAH LANJUTAN DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM & LUAR NEGARA Matlamat Program Menyediakan biasiswa kepada pensyarah-pensyarah

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BORANG PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR(SMARTPHONES) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM POST DOKTORAL UPSI (ISO) /BSM /P02 /GP03

GARIS PANDUAN SKIM POST DOKTORAL UPSI (ISO) /BSM /P02 /GP03 MUKA SURAT : 1/5 GARIS PANDUAN SKIM POST 1.0 PENGENALAN Satu program latihan jangka panjang dengan pembiayaan pihak KPM untuk kakitangan akademik yang telah memperolehi PhD dan memenuhi syarat-syarat yang

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini)

PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini) BORANG CS BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERMOHONAN CUTI SABATIKAL TAHUN (Sila lengkapkan 3 salinan borang ini) No. Staf : USM (A) MAKLUMAT PERIBADI 1. Nama : 2. No. K/P : 3. Jawatan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PP/100-6/3 JLD 11 ( 100 ) 31 Julai 2014 PEKELILING PENGURUSAN BIL.9 TAHUN 2014 DASAR BAHARU BERKAITAN STAF CUTI BELAJAR YANG MASIH BELUM MENYELESAIKAN PENGAJIAN

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

DASAR PELETAKAN JAWATAN

DASAR PELETAKAN JAWATAN DASAR PELETAKAN JAWATAN A. Definisi 1. notis peletakan jawatan bermaksud pernyataan hasrat untuk meletak jawatan yang dibuat oleh seseorang pegawai secara rasmi bertulis dan ditandatangani olehnya. 2.

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA BAHAGIAN AKADEMIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA A. KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/PEGAWAI PENYELIDIK/FELO PENYELIDIK BIL PERKARA

Lebih terperinci

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN

PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN ENAKMEN YAYASAN PAHANG NO.6/1982 DAN UNDANG-UNDANG KECIL LEMBAGA TABUNG PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN YAYASAN PAHANG (TAPEN) 1985 PERJANJIAN PINJAMAN PENDIDIKAN NAMA PELAJAR : INSTITUSI JURUSAN SESI TAWARAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH :

PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH : PERJANJIAN PENGAJIAN ANTARA DAN MAJLIS AMANAH RAKYAT DAN PERJANJIAN BERTARIKH : HB PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian 1, Jadual kepada Perjanjian ini di

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 Pendahuluan Cuti belajar adalah merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada staf untuk mendapatkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP UKM (PER) : 1. NAMA : 2. JAWATAN : 3. GRED JAWATAN : 4. JABATAN : 5. FAKULTI : 6. TARIKH MULA BERKHIDMAT

Lebih terperinci

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak) PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B40 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE PERMOHONAN CUTI TANPA GAJIDAN CUTI SEPARUH GAJI BAGI KAKITANGAN TETAP (TidaktermasukCutiMenjagaAnak)

Lebih terperinci

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013

JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 JPA.BPO(S)324/14/9-6 Jld.14 s.k.3 (78) No. Siri KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2013 PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH

Lebih terperinci

SYARAT DAN KELAYAKAN CUTI TANPA GAJI DAN SEPARUH GAJI. Cuti Tanpa Gaji Atas Sebab Persendirian

SYARAT DAN KELAYAKAN CUTI TANPA GAJI DAN SEPARUH GAJI. Cuti Tanpa Gaji Atas Sebab Persendirian SYARAT DAN KELAYAKAN CUTI TANPA GAJI DAN SEPARUH GAJI Cuti Tanpa Gaji Atas Sebab Persendirian 1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/1991, cuti tanpa gaji boleh diberi atas syarat-syarat berikut: (1) 30 hari

Lebih terperinci

PERJANJIAN PENYELIDIKAN

PERJANJIAN PENYELIDIKAN Pusat Pengurusan Penyelidikan & Perundingan Research Management & Consultancy Centre PERJANJIAN PENYELIDIKAN PERJANJIAN PENYELIDIKAN ini dibuat pada... haribulan... tahun... DI ANTARA (Nama Ketua Penyelidik

Lebih terperinci

SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM)

SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) SOAL & JAWAB UNIT PERJAWATAN AKADEMIK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (BSM) 1) PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK Bagaimanakah cara untuk memohon jawatan akademik di UPSI? J : Secara online, www.upsi.edu.my. Apakah kelayakan

Lebih terperinci

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (LUAR NEGARA)

SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (LUAR NEGARA) SYARAT TAWARAN DAN PERATURAN CUTI BELAJAR / BIASISWA (LUAR NEGARA) ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.0 CUTI BELAJAR 1 1.1 TEMPOH 1 1.2 TARIKH MULA 1 1.3 TARIKH TAMAT 1 2.0 INSTITUSI PENGAJIAN 1 3.0 SYARAT

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN UNIVERSITI Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/ attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf bukan

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI SUSUNAN PERATURAN AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR) 2012 -------------------------------------------

Lebih terperinci

GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI.

GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI. GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI. 1.0 TATACARA PERMOHONAN i. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Borang Tabung

Lebih terperinci

MEMORANDUM PENERIMAAN

MEMORANDUM PENERIMAAN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BEN/DF041/BYR MEMORANDUM PENERIMAAN/ PERJANJIAN SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER BAGI PEGAWAI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kew 295A Pindaan 1/93) MEMORANDUM

Lebih terperinci

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA PERATURAN PRAKTIKUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 KELAYAKAN DAN TEMPOH 1.1 Pelajar yang berada pada semester akhir pengajian sahaja yang dibenarkan untuk mengikuti program praktikum kecuali pelajar Ijazah

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 1997 KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI MALAYA (IJAZAH DOKTOR FALSAFAH) 2007 SUSUNAN KAEDAH BAHAGIAN 1 PERMULAAN Kaedah 1. Nama, mula berkuat

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UPNM BUSINESS CENTRE SDN. BHD. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA TAWARAN NO. : UPNMBC 04.06/2 (157) TAJUK KERJA TAWARAN PERNIAGAAN VENDING MACHINE (MINUMAN DAN MAKANAN BERKHASIAT) DI UNIVERSITI PERTAHANAN

Lebih terperinci

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009

JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 JPA.BK(S)173/9/3Jld.2(1) No Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 23 TAHUN 2009 DASAR DAN PROSEDUR PELETAKAN JAWATAN DAN PELEPASAN DENGAN IZIN TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT & PENAMATAN PERKHIDMATAN) AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR TAFSIRAN PELANTIKAN Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam

Lebih terperinci

POLISI SKIM CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK (SCuBBA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA -CB/SCuBBA/P1-

POLISI SKIM CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK (SCuBBA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA -CB/SCuBBA/P1- POLISI SKIM CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK (SCuBBA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA -- POLISI SKIM CUTI BELAJAR STAF BUKAN AKADEMIK (SCuBBA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA A) TAFSIRAN Dalam

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 BEN-PKL(1/2009)D UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Lebih terperinci

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BEN/UGP/001/Pin. 3 BORANG PEMBIAYAAN KENDERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Diisi Dalam 3 Salinan) KEPILKAN BERSAMA KETIKA MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN Senarai Semak Bagi Permohonan Pinjaman /

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2017 1 GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH ASNB PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK

TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK TERMA RUJUKAN PERMOHONAN TABUNG LATIHAN AKADEMIK Tujuan Untuk pembiayaan mengikuti kursus jangka pendek (tidak termasuk persidangan/ attachment dan lain-lain) di dalam dan luar negara bagi staf akademik

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH

BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH BORANG PERMOHONAN PENGISYTIHARAN AMANAH B PH1B NAMA PEMILIK HARTA : NO. PENGENALAN DIRI : SENARAI SEMAK PEMOHON DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: Sila Tanda [/] a. Borang asal PH1B yang telah dilengkapkan b. Salinan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF

PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR LATIHAN STAF UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BAHAGIAN I TUJUAN 1.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan.

Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan Pembantu Penyelidikan di bawah peruntukan geran projek penyelidikan. 2.0 TERMINOLOGI DAN GLOSARI KP : Ketua Projek/Penyelidik

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELANTIKAN PEMBANTU PENYELIDIK SISWAZAH, PEMBANTU PENYELIDIK, FELO PENYELIDIK DAN PASCA DOKTORAL 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah permohonan dan pelantikan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR UTM.03/10.12/3 Jld 2 ( 40 ) 5hb. Jun, 2009 1.0 Tujuan 1.1 Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menerangkan Peraturan Pembayaran Pelajar yang telah

Lebih terperinci