Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen")

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen")"

Transkripsi

1 Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ("Bank" atau " CIMB Bank ") dan bermula dari 1 Februari hingga 31 Mei 2012, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ("Tempoh Kempen"). Bank berhak membuat perubahan dengan memberikan notis yang munasabah akan tempoh, tarikh mula berkuatkuasa dan atau tarikh tamat Tempoh Kempen tersebut. 2. Kelayakan 2.1 Kempen ini terbuka kepada semua pengguna berdaftar CIMB Clicks yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun ("Pelanggan (Pelanggan-pelanggan)") yang mempunyai akaun unit amanah denagn Bank. 2.2 Kakitangan CIMB Group tidak layak atau berhak untuk mengambil bahagian dalam Kempen ini. Bagi maksud Terma-terma dan Syarat-syarat ini, CIMB Group hendaklah bermaksud kumpulan syarikat-syarikat / entiti-entiti yang diperbadankan di Malaysia yang mana CIMB Group Holdings Berhad, sebagai syarikat induk CIMB Group Sdn Bhd mempunyai kepentingan mengawal, secara langsung atau tidak langsung, sama ada dengan sendirinya atau melalui anak-anak syarikatnya. 2.3 Untuk menyertai Kempen ini, Pelanggan-pelanggan mestilah melabur dalam Tempoh Kempen dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai melalui saluran CIMB Clicks ("Pelanggan (Pelanggan-pelanggan) yang Layak"). Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai bermaksud dana-dana unit amanah terpilih daripada syarikat-syarikat pengurusan unit amanah terpilih yang ditentukan oleh Bank mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya. Senarai Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai ini boleh didapati di dan adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa oleh Bank mengikut budi bicara mutlaknya sebaik memberikan notis yang secukupnya terlebih dahulu. 3. Kempen Kempen ini terdiri dari 3 bahagian: 3.1 Hadiah Premium 3.2 Hadiah Bulanan 3.3 Hadiah Penghargaan 4. Hadiah Premium 4.1 Pelanggan yang Layak yang melabur sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Dua Puluh Ribu (RM20,000.00) berdasarkan gabungan pelaburan yang terkumpul di dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai semasa Tempoh Kempen berhak menerima Gold Art Premium Collection Auspicious Wealth Frame ( Hadiah Premium ). 4.2 Setiap Pelanggan yang Layak berhak menerima maksimum satu (1) Hadiah Premium sepanjang Tempoh Kempen. 4.3 Bagi pelaburan melalui akaun unit amanah yang dibuka secara bersama, Pelanggan yang Layak dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Hadiah Premium akan dialamatkan dan dihantar kepada pemegang akaun unit amanah utama. 4.4 Hadiah Premium akan dihantar ke alamat surat-menyurat pemegang akauan unit amanah utama melalui perkhidmatan kurier atau dalam sebarang cara lain yang dianggap wajar oleh Bank dalam masa 60 hari bekerja dari penghujung Tempoh Kempen. 5. Hadiah Bulanan 5.1 Agar berpeluang memenangi Royal Selangor Gold Fish Plaque ( Hadiah Bulanan ), Pelanggan yang Layak hendaklah :- a) melabur sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Dua Puluh Ribu (RM20,000.00) berdasarkan gabungan pelaburan terkumpul dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai; dan b) merupakan antara dua puluh lima (25) Pelanggan yang Layak teratas dengan jumlah pelaburan tertinggi dalam mana-mana bulan tertentu sepanjang Tempoh Kempen. 5.2 Dua puluh lima (25) Hadiah Bulanan akan dihadiahkan setiap bulan sepanjang Tempoh Kempen. 5.3 Sekiranya terdapat jumlah pelaburan yang sama antara Pelanggan-pelanggan yang Layak, pemenang Hadiah Bulanan adalah Pelanggan yang Layak yang terlebih dahulu melabur dalam Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai pada bulan tersebut.

2 Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") 5.4 Setiap Pelanggan yang Layak berhak menerima maksimum satu (1) Hadiah Bulanan bagi setiap bulan Tempoh Kempen. 5.5 Bagi pelaburan melalui akaun unit amanah yang dibuka secara bersama, Pelanggan yang Layak dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Hadiah Bulanan akan dialamatkan dan dihantar kepada pemegang akaun unit amanah utama. 5.6 Hadiah Bulanan akan dihantar ke alamat surat-menyurat pemegang akauan unit amanah utama melalui perkhidmatan kurier atau dalam sebarang cara lain yang dianggap wajar oleh Bank dalam masa 60 hari bekerja selepas hari terakhir setiap bulan Tempoh Kempen. 6. Hadiah Penghargaan 6.1 Lima puluh (50) Pelanggan-pelanggan yang Layak pertama yang baru membuka akaun CIMB Clicks einvest dan melabur sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Dua Ribu (RM2,000) dalam satu transaksi dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai semasa Tempoh Kempen berhak menerima satu (1) Payung Golf ( Hadiah Penghargaan ). 6.2 Tiada pengumpulan atau gabungan jumlah pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai yang berlainan dibenarkan bagi maksud pengiraan jumlah pelaburan minimum yang dinyatakan dalam Klausa Setiap Pelanggan yang Layak berhak menerima maksimum satu (1) Hadiah Penghargaan sepanjang Tempoh Kempen. 6.4 Bagi pelaburan melalui akaun unit amanah yang dibuka secara bersama, Pelanggan yang Layak dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Hadiah Penghargaan akan dialamatkan dan dihantar kepada pemegang akaun unit amanah utama. 6.5 Hadiah Penghargaan akan dihantar ke alamat surat-menyurat pemegang akauan unit amanah utama melalui perkhidmatan kurier atau dalam sebarang cara lain yang dianggap wajar oleh Bank dalam masa 60 hari bekerja dari penghujung Tempoh Kempen. 7. Am 7.1 Dengan menyertai dalam Kempen ini, semua Pelanggan yang Layak adalah dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma-terma dan Syarat-syarat yang dinyatakan di sini dan bersetuju bahawa keputusan Bank berhubung dengan semua aspek Kempen adalah muktamad, mengikat dan konklusif. Pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti yang Menyertai adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat lain bagi Dana Unit Amanah Ekuiti dan syarikat-syarikat pengurusan unit amanah masing-masing yang mana adalah berasingan daripada terma-terma dan syarat-syarat ini. 7.2 Bank berhak setelah memberikan notis yang secukupnya untuk menggantikan Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan dengan barangan lain yang sama nilainya. Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan tersebut tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau apa jua jenis kredit. Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan di bawah Kempen ini tidak termasuk apa-apa aksesori atau barangan yang ditunjukkan dalam mana-mana iklan dan / atau bahan-bahan promosi yang mana ia adalah untuk tujuan fotografi sahaja. 7.3 Bank menafikan sebarang tanggungjawab atau liabiliti terhadap apa-apa kerosakan, kerugian atau apa jua kecederaan yang timbul daripada Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan tersebut. 7.4 Sebarang aduan, pampasan atau permintaan yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan hendaklah difailkan terhadap pedagang dan / atau pengeluar terbabit. 7.5 Pemenang-pemenang tidak boleh memohon untuk menukar warna produk atau spesifikasi produk atau nilai Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan. 7.6 Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan yang Layak bagi memastikan bahawa alamat dan nombor telefon yang diberikan dan dikekalkan dalam rekod Bank adalah terkini dan dikemaskini. 7.7 Penghantaran Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan dibuat atas risiko Pelanggan yang Layak dan sekiranya Bank mengkehendaki Pelanggan yang Layak untuk mengambil Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan pada suatu masa dan di suatu tempat yang dimaklumkan oleh Bank, Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan hendaklah diambil pada kos, perbelanjaan dan risiko Pelanggan yang Layak sendiri. Sekiranya Pelanggan yang Layak gagal menuntut Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau

3 Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") Hadiah Penghargaan dalam masa 30 hari dari tarikh makluman oleh Bank, Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan akan dirampas dan tiada tuntutan pun jua boleh dibuat terhadap Bank oleh Pelanggan yang Layak. 7.8 Bank mempunyai hak untuk merampas Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan sekiranya Pelanggan yang Layak tidak dapat dihubungi disebabkan alamat, alamat e-mel dan/atau nombor hubungan yang diberikan kepada Bank adalah tidak sah atau tidak tepat. 7.9 Sehingga had yang dibenarkan oleh undang-undang, Bank dengan nyata mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi, waranti atau endorsan, nyata atau tersirat, bertulis atau lisan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti berkenaan kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan tersebut Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik, secara langsung atau tidak langsung, secara tidak sengaja, berhubung dengan, sebagai contoh, punitif atau ganti rugi khas mana-mana pihak termasuk pihak-pihak ketiga) walaubagaimana sekalipun timbul sama ada melalui kontrak, tort, kecuaian, atau sebaliknya, berkaitan dengan Kempen ini, walaupun Bank telah dinasihatkan akan kemungkinan berlakunya kerosakan yang dimaksudkan terlebih dahulu, dan kesemua kerugian tersebut adalah dengan ini secara nyatanya dikecualikan Bank mempunyai hak untuk membatalkan, menamatkan atau menangguhkan Kempen ini selepas memberi notis yang secukupnya. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, pembatalan, penamatan atau penangguhan Kempen ini tidak membolehkan mana-mana Pelanggan yang Layak untuk membuat apa-apa tuntutan atau pampasan terhadap Bank terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami atau yang ditanggung oleh Pelanggan-pelanggan yang Layak akibat daripada kesan secara langsung atau tidak langsung tindakan pembatalan, penamatan atau penangguhan tersebut Bank mempunyai hak setelah memberikan notis yang secukupnya untuk mengubah (sama ada melalui penambahan, pemadaman, pengubahsuaian, pindaan, atau bagaimana sekalipun) ("Pindaan") mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini. Pemberitahuan kepada Pelanggan yang Layak berkenaan Pindaan hendaklah dilaksanakan atas budi bicara mutlak Bank melalui mana-mana satu kaedah komunikasi berikut, iaitu, melalui pos biasa ke alamat terakhir Pelanggan yang Layak yang diketahui atau dengan menampal satu notis mengenai Pindaan pada setiap cawangan Bank atau dengan mengiklankan berkenaan Pindaan tersebut dalam satu akhbar pilihan Bank atau melalui laman web Bank dan Pindaan tersebut hendaklah disifatkan sebagai mengikat Pelanggan yang Layak dari tarikh pemberitahuan Pindaan tersebut atau dari tarikh lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dalam pemberitahuan itu Terma-terma dan Syarat-syarat ini, sepertimana ia mungkin boleh dipinda dari semasa ke semasa menurut Klausa 7.12, akan diutamakan berbanding mana-mana peruntukan atau representasi yang terkandung dalam mana-mana bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen ini Bank atas budi bicara tunggal dan mutlaknya boleh membatalkan dan / atau menolak mana-mana Pelanggan yang Layak yang ia dapati akan mengganggu proses atau operasi Kempen ini, atau melakukan keingkaran atau berpotensi melakukan keingkaran terhadap Terma-terma dan Syarat-syarat ini Untuk sebarang maklumat, pertanyaan, maklum balas dan / atau aduan berkaitan dengan Kempen ini, Pelanggan yang Layak boleh menghubungi Unit Resolusi Pelanggan Bank pada alamat, e-mel, nombor telefon dan faksimili berikut (atau alamat, nombor telefon dan faksimili lain yang mungkin diubah oleh Bank melalui pemberitahuan kepada Pelanggan-pelanggan yang Layak): Unit Resolusi Pelanggan, Tingkat 19, Menara Bumiputra-Commerce, 11, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur; Tel: ; Faks: Pelaburan-pelaburan dalam unit amanah bukanlah obligasi-obligasi, deposit, dijamin atau diinsuranskan oleh Bank dan adalah tertakluk kepada risiko-risiko pelaburan, termasuk kemungkinan kehilangan jumlah prinsipal yang dilaburkan. Pelanggan-pelanggan yang Layak adalah dinasihatkan untuk membaca dan memahami prospektus utama dan tambahan prospektus utamanya yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti sebelum melabur. Pelanggan-pelanggan yang

4 Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad berkaitan Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") Layak boleh melihat prospektus di Harga-harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin naik atau turun. Pelanggan-pelanggan yang Layak juga harus mempertimbangkan semua yuran dan caj yang terlibat sebelum melabur. Unit-unit akan diterbitkan setelah pengesahan pembelian dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat. Rekod prestasi dana masa lalu tidak seharusnya dijadikan panduan untuk mengukur prestasi pelaburan pada masa akan datang dan pengagihan pendapatan adalah tidak dijamin. Pelanggan-pelanggan yang Layak harus bergantung kepada penilaian mereka sendiri untuk menilai merit-merit dan risiko-risiko akan sebarang pelaburan. Pelanggan-pelanggan yang Layak yang berada dalam keraguan tentang tindakan yang akan diambil oleh mereka harus berunding dengan penasihat-penasihat profesional mereka dengan serta-merta Pelanggan-pelanggan yang Layak adalah tidak dilindungi oleh dana pampasan di bawah seksyen 152 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Dana pampasan tidak meliputi Pelanggan yang Layak yang mengalami kerugian kewangan akibat daripada penggelapan atau penipuan penyalahgunaan wang atau lain-lain harta, oleh pengarah, pegawai, pekerja atau wakil Bank. Jika Pelanggan yang Layak mengalami kerugian kewangan dalam keadaan-keadaan di atas berhubung dengan tindakan kakitangan-kakitangan Bank, Pelanggan yang Layak boleh membuat aduan dengan Unit Resolusi Pelanggan (CRU) kami seperti yang dinyatakan dalam Klausa Pelanggan yang Layak yang tidak berpuas hati dengan keputusan CRU kami boleh merujuk kes itu kepada Biro Pengantaraan Kewangan atau Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh penerimaan keputusan akhir daripada CRU. Aduan Pelanggan yang Layak hanya akan diuruskan melalui salah satu daripada saluran di atas yang Pelanggan yang Layak pilih untuk merujuk kes tersebut.

5 Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Tempoh Promosi 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ("Bank" atau " CIMB Islamic Bank ") dan bermula dari 1 Februari hingga 31 Mei 2012, termasuk kedua-dua tarikh tersebut ("Tempoh Kempen). Bank berhak membuat perubahan dengan memberikan notis yang munasabah akan tempoh, tarikh mula berkuatkuasa dan atau tarikh tamat Tempoh Kempen tersebut. 2. Kelayakan 2.1 Kempen ini terbuka kepada semua pengguna berdaftar CIMB Clicks yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun ("Pelanggan (Pelanggan-pelanggan)") yang mempunyai akaun unit amanah denagn Bank. 2.2 Kakitangan CIMB Group tidak layak atau berhak untuk mengambil bahagian dalam Kempen ini. Bagi maksud Terma-terma dan Syarat-syarat ini, CIMB Group hendaklah bermaksud kumpulan syarikat-syarikat / entiti-entiti yang diperbadankan di Malaysia yang mana CIMB Group Holdings Berhad, sebagai syarikat induk CIMB Group Sdn Bhd mempunyai kepentingan mengawal, secara langsung atau tidak langsung, sama ada dengan sendirinya atau melalui anak-anak syarikatnya. 2.3 Untuk menyertai Kempen ini, Pelanggan-pelanggan mestilah melabur dalam Tempoh Kempen dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai melalui saluran CIMB Clicks ("Pelanggan (Pelanggan-pelanggan) yang Layak"). Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai bermaksud dana-dana unit amanah terpilih daripada syarikat-syarikat pengurusan unit amanah terpilih yang ditentukan oleh Bank mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya. Senarai Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai ini boleh didapati di dan adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa oleh Bank mengikut budi bicara mutlaknya sebaik memberikan notis yang secukupnya terlebih dahulu. 3. Kempen Kempen ini terdiri dari 3 bahagian: 3.1 Hadiah Premium 3.2 Hadiah Bulanan 3.3 Hadiah Penghargaan 4. Hadiah Premium 4.1 Pelanggan yang Layak yang melabur sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Dua Puluh Ribu (RM20,000.00) berdasarkan gabungan pelaburan yang terkumpul di dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai semasa Tempoh Kempen berhak menerima Gold Art Premium Collection Auspicious Wealth Frame ( Hadiah Premium ). 4.2 Setiap Pelanggan yang Layak berhak menerima maksimum satu (1) Hadiah Premium sepanjang Tempoh Kempen. 4.3 Bagi pelaburan melalui akaun unit amanah yang dibuka secara bersama, Pelanggan yang Layak dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Hadiah Premium akan dialamatkan dan dihantar kepada pemegang akaun unit amanah utama. 4.4 Hadiah Premium akan dihantar ke alamat surat-menyurat pemegang akauan unit amanah utama melalui perkhidmatan kurier atau dalam sebarang cara lain yang dianggap wajar oleh Bank dalam masa 60 hari bekerja dari penghujung Tempoh Kempen. 5. Hadiah Bulanan 5.1 Agar berpeluang memenangi Royal Selangor Gold Fish Plaque ( Hadiah Bulanan ), Pelanggan yang Layak hendaklah :- a) melabur sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Dua Puluh Ribu (RM20,000.00) berdasarkan gabungan pelaburan terkumpul dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai; dan b) merupakan antara dua puluh lima (25) Pelanggan yang Layak teratas dengan jumlah pelaburan tertinggi dalam mana-mana bulan tertentu sepanjang Tempoh Kempen.

6 Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") 5.2 Dua puluh lima (25) Hadiah Bulanan akan dihadiahkan setiap bulan sepanjang Tempoh Kempen. 5.3 Sekiranya terdapat jumlah pelaburan yang sama antara Pelanggan-pelanggan yang Layak, pemenang Hadiah Bulanan adalah Pelanggan yang Layak yang terlebih dahulu melabur dalam Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai pada bulan tersebut. 5.4 Setiap Pelanggan yang Layak berhak menerima maksimum satu (1) Hadiah Bulanan bagi setiap bulan Tempoh Kempen. 5.5 Bagi pelaburan melalui akaun unit amanah yang dibuka secara bersama, Pelanggan yang Layak dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Hadiah Bulanan akan dialamatkan dan dihantar kepada pemegang akaun unit amanah utama. 5.6 Hadiah Bulanan akan dihantar ke alamat surat-menyurat pemegang akauan unit amanah utama melalui perkhidmatan kurier atau dalam sebarang cara lain yang dianggap wajar oleh Bank dalam masa 60 hari bekerja selepas hari terakhir setiap bulan Tempoh Kempen. 6. Hadiah Penghargaan 6.1 Lima puluh (50) Pelanggan-pelanggan yang Layak pertama yang baru membuka akaun CIMB Clicks einvest dan melabur sekurang-kurangnya Ringgit Malaysia Dua Ribu (RM2,000) dalam satu transaksi dalam mana-mana Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai semasa Tempoh Kempen berhak menerima satu (1) Payung Golf ( Hadiah Penghargaan ). 6.2 Tiada pengumpulan atau gabungan jumlah pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai yang berlainan dibenarkan bagi maksud pengiraan jumlah pelaburan minimum yang dinyatakan dalam Klausa Setiap Pelanggan yang Layak berhak menerima maksimum satu (1) Hadiah Penghargaan sepanjang Tempoh Kempen. 6.4 Bagi pelaburan melalui akaun unit amanah yang dibuka secara bersama, Pelanggan yang Layak dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Hadiah Penghargaan akan dialamatkan dan dihantar kepada pemegang akaun unit amanah utama. 6.5 Hadiah Penghargaan akan dihantar ke alamat surat-menyurat pemegang akauan unit amanah utama melalui perkhidmatan kurier atau dalam sebarang cara lain yang dianggap wajar oleh Bank dalam masa 60 hari bekerja dari penghujung Tempoh Kempen. 7. Am 7.1 Dengan menyertai dalam Kempen ini, semua Pelanggan yang Layak adalah dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma-terma dan Syarat-syarat yang dinyatakan di sini dan bersetuju bahawa keputusan Bank berhubung dengan semua aspek Kempen adalah muktamad, mengikat dan konklusif. Pelaburan dalam Dana Unit Amanah Ekuiti yang mematuhi undang-undang Syariah yang Menyertai adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat lain bagi Dana Unit Amanah Ekuiti dan syarikat-syarikat pengurusan unit amanah masing-masing yang mana adalah berasingan daripada terma-terma dan syarat-syarat ini. 7.2 Bank berhak setelah memberikan notis yang secukupnya untuk menggantikan Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan dengan barangan lain yang sama nilainya. Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan tersebut tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau apa jua jenis kredit. Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan di bawah Kempen ini tidak termasuk apa-apa aksesori atau barangan yang ditunjukkan dalam mana-mana iklan dan / atau bahan-bahan promosi yang mana ia adalah untuk tujuan fotografi sahaja. 7.3 Bank menafikan sebarang tanggungjawab atau liabiliti terhadap apa-apa kerosakan, kerugian atau apa jua kecederaan yang timbul daripada Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan tersebut. 7.4 Sebarang aduan, pampasan atau permintaan yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan hendaklah difailkan terhadap pedagang dan / atau pengeluar terbabit. 7.5 Pemenang-pemenang tidak boleh memohon untuk menukar warna produk atau spesifikasi produk atau nilai Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan.

7 Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") 7.6 Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan yang Layak bagi memastikan bahawa alamat dan nombor telefon yang diberikan dan dikekalkan dalam rekod Bank adalah terkini dan dikemaskini. 7.7 Penghantaran Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan dibuat atas risiko Pelanggan yang Layak dan sekiranya Bank mengkehendaki Pelanggan yang Layak untuk mengambil Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan pada suatu masa dan di suatu tempat yang dimaklumkan oleh Bank, Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan hendaklah diambil pada kos, perbelanjaan dan risiko Pelanggan yang Layak sendiri. Sekiranya Pelanggan yang Layak gagal menuntut Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan dalam masa 30 hari dari tarikh makluman oleh Bank, Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan akan dirampas dan tiada tuntutan pun jua boleh dibuat terhadap Bank oleh Pelanggan yang Layak. 7.8 Bank mempunyai hak untuk merampas Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan sekiranya Pelanggan yang Layak tidak dapat dihubungi disebabkan alamat, alamat e-mel dan/atau nombor hubungan yang diberikan kepada Bank adalah tidak sah atau tidak tepat. 7.9 Sehingga had yang dibenarkan oleh undang-undang, Bank dengan nyata mengecualikan dan menafikan apa-apa representasi, waranti atau endorsan, nyata atau tersirat, bertulis atau lisan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti berkenaan kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan Hadiah Premium dan/atau Hadiah Bulanan dan/atau Hadiah Penghargaan tersebut Bank tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik, secara langsung atau tidak langsung, secara tidak sengaja, berhubung dengan, sebagai contoh, punitif atau ganti rugi khas mana-mana pihak termasuk pihak-pihak ketiga) walaubagaimana sekalipun timbul sama ada melalui kontrak, tort, kecuaian, atau sebaliknya, berkaitan dengan Kempen ini, walaupun Bank telah dinasihatkan akan kemungkinan berlakunya kerosakan yang dimaksudkan terlebih dahulu, dan kesemua kerugian tersebut adalah dengan ini secara nyatanya dikecualikan Bank mempunyai hak untuk membatalkan, menamatkan atau menangguhkan Kempen ini selepas memberi notis yang secukupnya. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, pembatalan, penamatan atau penangguhan Kempen ini tidak membolehkan mana-mana Pelanggan yang Layak untuk membuat apa-apa tuntutan atau pampasan terhadap Bank terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami atau yang ditanggung oleh Pelanggan-pelanggan yang Layak akibat daripada kesan secara langsung atau tidak langsung tindakan pembatalan, penamatan atau penangguhan tersebut Bank mempunyai hak setelah memberikan notis yang secukupnya untuk mengubah (sama ada melalui penambahan, pemadaman, pengubahsuaian, pindaan, atau bagaimana sekalipun) ("Pindaan") mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini. Pemberitahuan kepada Pelanggan yang Layak berkenaan Pindaan hendaklah dilaksanakan atas budi bicara mutlak Bank melalui mana-mana satu kaedah komunikasi berikut, iaitu, melalui pos biasa ke alamat terakhir Pelanggan yang Layak yang diketahui atau dengan menampal satu notis mengenai Pindaan pada setiap cawangan Bank atau dengan mengiklankan berkenaan Pindaan tersebut dalam satu akhbar pilihan Bank atau melalui laman web Bank dan Pindaan tersebut hendaklah disifatkan sebagai mengikat Pelanggan yang Layak dari tarikh pemberitahuan Pindaan tersebut atau dari tarikh lain sebagaimana yang ditentukan oleh Bank dalam pemberitahuan itu Terma-terma dan Syarat-syarat ini, sepertimana ia mungkin boleh dipinda dari semasa ke semasa menurut Klausa 7.12, akan diutamakan berbanding mana-mana peruntukan atau representasi yang terkandung dalam mana-mana bahan promosi lain yang mengiklankan Kempen ini Bank atas budi bicara tunggal dan mutlaknya boleh membatalkan dan / atau menolak mana-mana Pelanggan yang Layak yang ia dapati akan mengganggu proses atau operasi Kempen ini, atau melakukan keingkaran atau berpotensi melakukan keingkaran terhadap Terma-terma dan Syarat-syarat ini Untuk sebarang maklumat, pertanyaan, maklum balas dan / atau aduan berkaitan dengan Kempen ini, Pelanggan yang Layak boleh menghubungi Unit Resolusi Pelanggan Bank pada alamat, e-mel, nombor telefon dan faksimili berikut (atau alamat,

8 Kempen CIMB Clicks einvest ("Kempen") nombor telefon dan faksimili lain yang mungkin diubah oleh Bank melalui pemberitahuan kepada Pelanggan-pelanggan yang Layak): Unit Resolusi Pelanggan, Tingkat 19, Menara Bumiputra-Commerce, 11, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur; Tel: ; Faks: Pelaburan-pelaburan dalam unit amanah yang mematuhi undang-undang Syariah bukanlah obligasi-obligasi, deposit, dijamin atau diinsuranskan oleh Bank dan adalah tertakluk kepada risiko-risiko pelaburan, termasuk kemungkinan kehilangan jumlah prinsipal yang dilaburkan. Pelanggan-pelanggan yang Layak adalah dinasihatkan untuk membaca dan memahami prospektus utama dan tambahan prospektus utamanya yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti sebelum melabur. Pelanggan-pelanggan yang Layak boleh melihat prospektus di Harga-harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin naik atau turun. Pelanggan-pelanggan yang Layak juga harus mempertimbangkan semua yuran dan caj yang terlibat sebelum melabur. Unit-unit akan diterbitkan setelah pengesahan pembelian dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat. Rekod prestasi dana masa lalu tidak seharusnya dijadikan panduan untuk mengukur prestasi pelaburan pada masa akan datang dan pengagihan pendapatan adalah tidak dijamin. Pelanggan-pelanggan yang Layak harus bergantung kepada penilaian mereka sendiri untuk menilai merit-merit dan risiko-risiko akan sebarang pelaburan. Pelanggan-pelanggan yang Layak yang berada dalam keraguan tentang tindakan yang akan diambil oleh mereka harus berunding dengan penasihat-penasihat profesional mereka dengan serta-merta Pelanggan-pelanggan yang Layak adalah tidak dilindungi oleh dana pampasan di bawah seksyen 152 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Dana pampasan tidak meliputi Pelanggan yang Layak yang mengalami kerugian kewangan akibat daripada penggelapan atau penipuan penyalahgunaan wang atau lain-lain harta, oleh pengarah, pegawai, pekerja atau wakil Bank. Jika Pelanggan yang Layak mengalami kerugian kewangan dalam keadaan-keadaan di atas berhubung dengan tindakan kakitangan-kakitangan Bank, Pelanggan yang Layak boleh membuat aduan dengan Unit Resolusi Pelanggan (CRU) kami seperti yang dinyatakan dalam Klausa Pelanggan yang Layak yang tidak berpuas hati dengan keputusan CRU kami boleh merujuk kes itu kepada Biro Pengantaraan Kewangan atau Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh penerimaan keputusan akhir daripada CRU. Aduan Pelanggan yang Layak hanya akan diuruskan melalui salah satu daripada saluran di atas yang Pelanggan yang Layak pilih untuk merujuk kes tersebut.

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Wealth Starter CIMB Islamic 3.0 ( "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( "Bank" atau "CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENGAWAL KEMPEN PENYELESAIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ( WEALTH MANAGEMENT SOLUTIONS ) 1. Tempoh Kempen 1.1 Kempen dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Rebat Tunai RM1,000 Penyata-E CIMB Islamic Bank Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H). Tempoh Kempen 2. Kempen Langgani Penyata-E

Lebih terperinci

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau

(iv) Pemegang kad kredit utama kad kredit CIMB Tesco Platinum sedia ada; dan/atau TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 Tempoh Kempen 1. Kad Kredit CIMB TESCO Platinum - Kempen Perolehan Rebat Tunai RM50 ( Kempen ini ) adalah

Lebih terperinci

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat

Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. Pembiayaan Auto CIMB Pembiayaan Kenderaan Khas untuk Bumiputera ( Promosi ini ) dianjurkan oleh

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Berhad Yang Mengawal Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa Kempen Deposit Tetap dan Akaun Semasa ( Kempen ) yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB

Lebih terperinci

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Wealth Starter CIMB - Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB ) dan akan berlangsung dari 03 hb Ogos 2015 sehingga 31 hb Oktober 2015, termasuk

Lebih terperinci

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift

Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Terma-terma and Syarat-syarat CIMB Affinity Kad Kredit Pengambilan dan Penggunan yang mengawal Kempen Welcome Gift Tempoh Kempen 1. Kempen yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank )

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Bank Kempen Website CPL (1 hb Sep hingga 31 hb Okt 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad,

Lebih terperinci

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah Sehingga RM150 kepada Permohonan Kad Kredit ( Kempen ini ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD

Peraduan Fortune 10 CIMB Bank - Terma & Syarat. Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD Tempoh Peraduan Terma & Syarat PERADUAN FORTUNE 10 CIMB BANK BERHAD 1. Peraduan Fortune 10 ( Peraduan ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) dan berlangsung dari 1hb Jun 2013 hingga 30hb September

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Setiap penyebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t T e r p i n d a K e m p e n C a r d A c t i v a t i o n C a s h O f f e r P h a s e 2 C I M B B a n k T e r m a - t e r m a d a n s y a r a t - s y

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei hb Jun 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine (16hb Mei 2018 14hb Jun 2018) Kempen 1. Kempen Rebat Tunai CIMB-Sunshine ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh CIMB Bank Berhad [[13491-P] ( CIMB Bank ) dan

Lebih terperinci

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman.

3. Bank merizab hak untuk mengubah tempoh dan/atau tarikh permulaan dan/atau tarikh tamat Tempoh Kempen Lanjutan dengan memberikan makluman. T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t C I M B B a n k B e r h a d ( B a n k a n g M e n g a w a l K e m p e n L a n j u t a n ) Y C I M B @ W O R K b a g i P e n d a f t a r a n A k a u

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018)

TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari hb Februari 2018) TERMA DAN SYARAT Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant (1hb Februari 2018 15hb Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Tahun Baru Cina 2018 dan Menang Baucar CIMB-Giant ( Kempen

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back (1hb Mei 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Pre-Raya Cash Back ( Kempen ) adalah dianjurkan

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 Bulan CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 CIMB Islamic Bank Berhad TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 1. Kempen Akaun Pelaburan Pulangan Tetap-i Step Up 12 (Step Up FRIA-i) CIMB Islamic Bank Berhad ( Kempen

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN SAMBUTAN HARI GURU & JURURAWAT 2017 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan terma berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya melainkan jika dinyatakan sebaliknya:- "Pihak Bank" bermaksud

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB

Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat 0% Easy Pay CIMB Perkataan "Kad" bermaksud apa-apa kad kredit yang dikeluarkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ("CIMB Bank" atau "Bank") yang layak untuk 0% Easy Pay CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 Tempoh Kempen 1. Kempen RM1 for 1 Swipe CIMB 2016 ( Kempen ) dianjurkan bersama-sama oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ) dan CIMB

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017)

Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen Website CPL Campaign (1hb Julai 31hb Ogos 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Personal Financing Website CPL Launch Campaign ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco 1hb Januari 2018 28hb Februari 2018) 1) Kempen Belanja dan Menang Baucar CIMB-Tesco ( Kempen ini ) dianjurkan bersama CIMB Bank

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura)

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) Terma-terma & Syarat-syarat Kempen Perkhidmatan Perbankan Serantau CIMB (Malaysia Singapura) 1. Kempen ini dianjurkan oleh CIMB Bank dan setiap rujukan kepada CIMB bererti rujukan kepada CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) 1. Program Tambahan Baki CIMB (Faedah Bonus 3% Setahun) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad. CIMB merujuk kepada CIMB Bank

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM

KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM KEMPEN PULANGAN TUNAI LUAR NEGARA 30% UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen Pulangan Tunai Luar Negara 30%

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB BANK Tempoh Kempen 1. Kempen Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit CIMB Bank ( Kempen ini ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan Emas CIMB BANK melalui CIMB CLICKS (Tarikh Notis: 9 March 2017) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun

Lebih terperinci

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih

4.1.2 Deposit Tetap Konventional ( DT ) dan ASNB Harga Berubah (ASNB HB) terpilih Terma dan Syarat AmBank (M) Berhad: Kempen Gabungan Pelaburan ( Investment Bundle ) 1. Definisi Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai makna yang diberikan

Lebih terperinci

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat

CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu Terma-terma dan Syarat-syarat Promosi 1. CIMB Auto Finance Promosi untuk Kenderaan Asing Baharu ( Promosi ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Pilih Baucar Anda untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CIMB BANK Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit Tempoh Kempen 1. Kempen CIMB Bank "Memilih Hadiah untuk Permohonan Kad Kredit" ("Kempen ini") dianjurkan oleh CIMB

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD ( BANK ) YANG MENGAWAL KEMPEN KAD KREDIT CIMB PREFERRED ( Kempen ) Tempoh Kempen 1. Kempen Kad Kredit CIMB Preferred ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember Februari 2018) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (1 Disember 2017 28 Februari 2018) Kempen 1) Kempen Belanja Musim Perayaan dan Menang Kad Hadiah CIMB-IKEA (

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen CashLite CIMB Bank 1. Kempen CashLite CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). Tempoh Kempen 2. Kempen akan berlangsung

Lebih terperinci

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat

Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen CIMB Bank My First Cash Advance Terma-terma dan Syarat-syarat 1. Kempen CIMB Bank My First Cash Advance ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini

Lebih terperinci

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang!

Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Kempen Pembayaran Segera ke Nombor Telefon Bimbit dan Menang! Terma dan syarat United Overseas Ba Pemindahan Dana nk (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") akan menjalankan "Kempen Pembayaran Segera ke Nombor

Lebih terperinci

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank

Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Termaa-terma dan Syarat-syarat Kempen Akaun Kwik CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Akaun Kwik CIMB Bank ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( Bank atau CIMB Bank ) dan berlangsung dari 9 September

Lebih terperinci

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya.

Tempoh Kempen bermaksud 2 Oktober 2017 sehingga 30 Mac 2018 (termasuk kedua-dua tarikh tersebut) melainkan jika diberitahu sebaliknya. KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya, termasuk syarikat swasta dan syarikat

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan

Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan Terma dan Syarat Promosi Ganjaran Tunai untuk Pemula Transaksi Perniagaan 1. Definisi 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya

Lebih terperinci

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat

Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Go Digital with CIMB Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen 1. Go Digital With CIMB ( Kempen ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( CIMB Islamic Bank ) dan akan berlangsung dari 15 hb Jun 2016 hingga

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP)

TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) TERMA DAN SYARAT KEMPEN THE WOW SMART PHONE PELAN BAYARAN MUDAH 0% (EPP) Terma dan syarat ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Kad Kredit AFFINBANK dan/atau Terma dan Syarat World MasterCard AFFINBANK

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen )

Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) Terma dan Syarat Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) 1. Definisi 1.1 Kempen Scootvaganza dengan Kad AFFIN ( Kempen ) dianjurkan oleh Affin Bank Berhad dan AFFIN ISLAMIC Bank Berhad (Pihak Bank

Lebih terperinci

AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion

AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion AmOnline Rakuten Shop & Win Promotion Terma dan Syarat 1. Definisi 1.1 Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut akan mempunyai maksud yang dikhususkan kepadanya kecuali konteks

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018

TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 TERMA DAN SYARAT CABUTAN EXTRAVAGANZA KT 2018 1. Tempoh Kempen Kempen Cabutan EXTRAVAGANZA KT 2018 ( Kempen ) anjuran Koperasi Tentera ( KT ) akan bermula pada 02 Januari 2018 hingga 29 Jun 2018 ( Tempoh

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017)

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September hb November 2017) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA (1hb September 2017 30hb November 2017) Tempoh Kempen 1. Kempen Belanja dan Menang Rebat Tunai CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank Tempoh Kempen 1. Kempen Submit Your EPF Statement CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB

Lebih terperinci

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan

Tempoh yang Diperuntukkan Bag Troli Condotti RM8,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Pembukaan Cawangan Bangsar- Beg Troli Condotti UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Pembukaan Cawangan

Lebih terperinci

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan

Hadiah 1 : Arca Saduran Emas 24K Anjing Mini RM60,000 4 bulan. Hadiah 2 : Arca Saduran Emas 24K Keluarga Anjing RM80,000 4 bulan Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi CASA Tahun Baru Cina 2018 ( Promosi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen )

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( Terma dan Syarat ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i SWIPE & WIN II (Kempen ) 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 1 September 2016 sehingga 23:59 1 Disember 2016,

Lebih terperinci

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN MENANG BMW ATAU RM10,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan Kempen menang BMW

Lebih terperinci

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). T e r m a - t e r m a d a n S y a r a t - s y a r a t K e m p e n H a d i a h D i j a m i n C I M B B A N K ( K e m p e n ) 1. Kempen ini dikendali oleh CIMB Bank dan setiap penyebutan C I M B B a n k

Lebih terperinci

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD )

KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) KEMPEN RM1,000,000 PULANGAN TUNAI UOBM Terma dan Syarat KAD KREDIT DAN/ATAU DEBIT UOBM ( KAD ) United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') sedang menjalankan RM1,000,000 Pulangan Tunai ('Kempen')

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions

Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu Kad Preferred Platinum UOBM Terms and Conditions 1. "Kempen Pulangan Tunai 5% untuk Makanan & Barangan Runcit Hujung Minggu" ("Kempen")

Lebih terperinci

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD")

KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM (KAD) KEMPEN PULANGAN TUNAI AUTOPAY BILL UOBM TERMA & SYARAT KAD KREDIT UOBM ("KAD") KELAYAKAN KEMPEN 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ('UOBM') Kempen Pulangan Tunai AutoPay Bill UOBM ('Kempen')

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad

Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad Terma-terma dan Syarat-syarat untuk program 2-Minit Jalan Jalan Cari Makan (JJCM) oleh CIMB Bank Berhad CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank ) telah menaja 2 minit daripada program Jalan Jalan Cari Makan (JJCM)

Lebih terperinci

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch.

a) Kempen Let s Go E Rezeki Draw ini dibuka kepada semua pelanggan yang berdaftar dengan PruBSN Touch. Kempen Let s Go E PruBSN Touch Terma & Syarat Kempen Let s Go E (Let s Go E Rezeki Draw) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir peraduan Let s Go E Rezeki

Lebih terperinci

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak

KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite. Tempoh Kempen. Perbelanjaan yang layak KAD UOB VISA INFINITE COMPLIMENTARY AIRPORT CAR RIDE Terma & Syarat Kad UOB VISA Infinite 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") Kad Uob Visa Infinite Complimentary Airport Car Ride

Lebih terperinci

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di ( Stesen Shell ).

4. Peraduan ini terpakai di semua stesen runcit Shell di Malaysia, seperti yang tersenarai di  ( Stesen Shell ). TERMA DAN SYARAT PERADUAN SHELL MENANG RM5,000 HARI-HARI 1. Peraduan Shell Menang RM5,000 Hari-Hari ( Peraduan ) akan bermula dari 8 Oktober 2017 hingga 7 Januari 2018, termasuklah kedua-dua tarikh tersebut

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB

TERMA & SYARAT. Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i (DT/KMD-i) RHB TERMA & SYARAT Kempen Amanah Saham Nasional Berhad Harga Berubah (ASNB HB) & Deposit Tetap atau Komoditi Murabahah Deposit-i () RHB 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) dan RHB Islamic Bank Berhad

Lebih terperinci

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X

Terma-terma dan Syarat-syarat bagi Kempen CIMB EVA x JomPAY Memenangi iphone X 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). 2. Setiap sebutan PayNet merujuk kepada Payments Network Malaysia Sdn Bhd (836743-D). 3. JomPAY merujuk kepada inisiatif kebangsaan untuk

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank

TERMA & SYARAT. KEMPEN ASNB HB & DT RHB Bank TERMA & SYARAT KEMPEN ASNB HB & RHB Bank 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "RHB Bank". TEMPOH KEMPEN 2. Kempen ASNB HB & ( Kempen ) akan berlangsung dari 1 April 2017 sehingga

Lebih terperinci

RHB Investment Bank Berhad Terma dan Syarat Peraduan Dagang & Menang

RHB Investment Bank Berhad Terma dan Syarat Peraduan Dagang & Menang RHB Investment Bank Berhad Terma dan Syarat Peraduan Dagang & Menang Tempoh Peraduan 1. Peraduan Dagang & Menang ( Peraduan ) ini dianjurkan oleh RHB Investment Bank Berhad (RHBIB) dan akan berlangsung

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AL AWFAR 3Xtra Drive 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam Malaysia Berhad (Syarikat

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline

Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline Terma & Syarat Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline 1. Kempen Bila-bila Masa, Di Mana Jua dengan affinonline (Kempen) AFFIN BANK Berhad dan AFFIN ISLAMIC BANK Berhad (Bank) akan dijalankan

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai.

Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Terma dan Syarat Kempen Berbelanja Kad-i Bank Islam Visa (Debit & Kredit) Wow! Senangnya nak menang wang tunai. Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ) dan Visa Worldwide Pte. Limited

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEMPEN KAD MASTERCARD DWI-JENAMA CIMB PETRONAS 1. Kempen CIMB Bank Berhad (13491-P) ( CIMB ) KEMPEN KAD MASTERCARD DWI- JENAMA CIMB PETRONAS ( Kempen tersebut) akan bermula

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB BANK BERHAD yang mengawal Kempen Belanja dan MenangCIMB-IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB

Lebih terperinci

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet.

b) e-mandate merujuk kepada kemudahan Direct Debit secara elektronik melalui dalam talian yang disediakan oleh PayNet. KEMPEN MIGRASI DIRECT DEBIT e-mandate ( PROMOSI ) Terma dan syarat 1) Definisi a) Penganjur bermaksud Payments Network Malaysia Sdn Bhd ("PayNet") (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Electronic Clearing

Lebih terperinci

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat

Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen PIN & Win CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Kempen PIN & Win CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491- P) ( CIMB Bank ). 2. Kempen ini diadakan sempena Kempen

Lebih terperinci

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan,

Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Notis kepada pelanggan Akaun Pelaburan e-emas CIMB Bank ( egia ) (Tarikh Notis: 20 April 2018) Kepada pelanggan, Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Akaun Pelaburan

Lebih terperinci

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki

Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI Program Penukaran Baki Program Penukaran Baki CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat setakat 7 MEI 2018 Program Penukaran Baki 1. CIMB Bank Berhad (No. Syarikat 13491-P) akan dirujuk sebagai CIMB Bank. 2. Program Penukaran

Lebih terperinci

4. Akaun Flexi Mortgage dan semua akaun lain yang tidak dinyatakan di bawah Klausa 3 di atas tidak termasuk dalam Promosi ini.

4. Akaun Flexi Mortgage dan semua akaun lain yang tidak dinyatakan di bawah Klausa 3 di atas tidak termasuk dalam Promosi ini. Terma dan Syarat Terma dan Syarat Promosi Tahun Baru Cina 2015 UOBM United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) sedang menjalankan Promosi Tahun Baru Cina 2015 ( Promosi ) dari

Lebih terperinci

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3

TERMA-TERMA & SYARAT-SYARAT KEMPEN AS EASY AS 1, 2, 3 1 DEFINISI 1.1 Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut adalah bermaksud seperti makna yang diberikan kepadanya:- "Bank" bermaksud Bank Islam (M) Berhad (Syarikat No.98127-X)

Lebih terperinci

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50.

Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga 12GB dengan setiap tambah nilai RM50. Soalan-Soalan Lazim dan Terma & Syarat Promosi TMgo Double Raya 1. Apakah itu promosi TMgo Double Raya? Promosi TMgo Double Raya merupakan promosi khas untuk pengguna TMgo menikmati kuota berganda sehingga

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking

Terma dan Syarat Promosi Memperkenalkan Ahli Baharu AmSignature Priority Banking 1. TAKRIFAN 1.1 Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan yang berikut akan mempunyai maksud yang diperuntukkan kepadanya kecuali konteks memerlukan yang sebaliknya:- Bank bermaksud AmBank

Lebih terperinci

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT

KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM TERMA & SYARAT United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ("UOBM") menganjurkan Kempen "KEMPEN SUKU TAHUNAN KAD KREDIT PRVI MILES UOBM" ("Kempen") dari

Lebih terperinci

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT

O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT O.M.G KINI KEMBALI TERMA DAN SYARAT 1. Kempen O.M.G KINI KEMBALI Affin Islamic Bank Berhad 2016/2017 (Kempen) akan berlangsung dari Disember 2016 hingga Jun 2017. Semua permohonan hendaklah dibuat dalam

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Kempen Belanja dan Menang CIMB- IKEA Tempoh Kempen 1) Kempen Belanja dan Menang CIMB-IKEA ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad ( CIMB Bank atau Bank ) dan akan

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. Program Faedah Bonus CIMB TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT 2015 1. CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. 2015 ( Kempen ini ) akan berlangsung dari 1 September 2015 hingga 29 Februari 201, termasuk kedua-dua

Lebih terperinci

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd.

Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. SYARAT DAN PERATURAN Promosi Beli dan Menang Senheng (Peraduan) dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. Penganjur 1. Peraduan ini dianjurkan oleh Senheng Electric (KL) Sdn.

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC

TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TERMA & SYARAT KEMPEN BUAT TRANSAKSI ONLINE & MENANG OCBC TEMPOH KEMPEN 1. Kempen BUAT TRANSAKSI ONLINE & Menang ( Kempen ) dianjurkan bersama oleh OCBC Bank (Malaysia) Berhad (No. Syarikat [295400-W])

Lebih terperinci

Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ).

Bank bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). KEMPEN TRADE 2 WIN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT Definisi: Bank" bermaksud Hong Leong Bank Berhad ( HLBB ) dan/atau Hong Leong Islamic Bank Berhad ( HLISB ). Pelanggan bermaksud pelanggan Bank (khususnya,

Lebih terperinci

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8).

1. Promosi akan berlangsung mulai 01/03/2016 jam 00:00 (GMT+8) hingga 30/04/2016 jam 23:59 (GMT+8). JomPAY & Win ( Promosi ) Terma-terma & Syarat-syarat A. Penganjur 1. Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 836743-D) ("MyClear") dan Toyota Capital

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER

Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Terma dan Syarat Kempen Kad Kredit-i Visa Bank Islam SWIPE & DRIVE FURTHER Tempoh Kempen 1. Bank Islam Malaysia Berhad ( Bank Islam ), Visa Worldwide Pte. Limited ("Visa") dan PETRONAS Dagangan Berhad

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang 1. CIMB Islamic - Peraduan Kirim & Menang ( Kempen ini ) dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad (671380-H) ( CIMB Islamic ). 2. Peraduan

Lebih terperinci

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak.

Untuk tujuan kempen ini, Pelanggan yang telah memenuhi semua kriteria di Klausa 2 di atas akan ditakrifkan sebagai Pelanggan Layak. Pinjaman/Pembiayaan Peribadi: Kempen Eksklusif Atas Talian TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Eksklusif Atas Talian Pinjaman/Pembiayaan Peribadi-i ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank

Lebih terperinci

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT:

4.2 Peserta Layak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut bagi Peletakan DT untuk menikmati Kadar Faedah Promosi DT: TERMA & SYARAT KEMPEN BANCASSURANCE-FIXED DEPOSIT RHB ( KEMPEN BANCA ) 1. RHB Bank Berhad (No. Syarikat 6171-M) akan dirujuk sebagai "Bank". 2. Tempoh Kempen 2.1 Kempen Banca akan bermula dari 1 Disember

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN

TERMA & SYARAT ( T&S ) Berikut adalah terma dan syarat yang berkuat kuasa ke atas Kempen:- KELAYAKAN Kempen Pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch TEMPOH KEMPEN 1. Kempen pinjaman Peribadi Penggabungan Baki Switch ( Kempen ) Hong Leong Bank Berhad (HLB) dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (HLISB) (secara

Lebih terperinci

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah

Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1 Definisi Terma & Syarat Promosi Deposit Tetap / Deposit Bertempoh (FD/TD) untuk tempoh 6 bulan dengan hadiah 1.1 Untuk tujuan terma dan syarat ini, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen")

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN (Kempen) TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT ( TERMA DAN SYARAT ) KEMPEN KFH MALAYSIA KAD DEBIT-i KAD SWIPE & WIN ("Kempen") 1. Kempen 1.1 Kempen ini bermula pada 00:00 16 Mei 2016 sehingga 23:59 16 Ogos 2016, termasuk

Lebih terperinci

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P).

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back. 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Terma-terma & Syarat-syarat Kempen CIMB CLICKS Cash Back 1. Setiap sebutan CIMB merujuk kepada CIMB Bank Berhad (13491-P). Tempoh Kempen 2. Kempen CIMB Clicks Cash Back ( Kempen ) akan berlangsung dari

Lebih terperinci

Terma & Syarat. 1 Penganjuran & Kelayakan. 2 Tempoh Peraduan. 3 Kriteria Kelayakan

Terma & Syarat. 1 Penganjuran & Kelayakan. 2 Tempoh Peraduan. 3 Kriteria Kelayakan Terma & Syarat 1 Penganjuran & Kelayakan 1.1 Peraduan ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-D) ("MyClear") dan GCH Retail (Malaysia) Sdn. Bhd. (Syarikat

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT CIMB@WORK 1. Definisi a. CIMB Bank bermaksud CIMB Bank Berhad. b. CIMB Islamic Bank bermaksud CIMB Islamic Bank Berhad. c. Terma-terma dan Syarat-syarat CIMB@Work bermaksud

Lebih terperinci