PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA"

Transkripsi

1 PAMPASAN PEKERJA SYARAT & TERMA

2 Untuk perlindungan anda sendiri sila baca polisi ini dan syarat syaratnya dan jika polisi tidak diisi dengan betul atau mengikut kehendak anda sila pulangkan polisi yang sama ke pejabat untuk pindaaan. POLISI SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING BAHAWASANYA Pengambil Insurans melalui cadangan atau pengisytiharan yang akan menjadi dasar kontrak ini dan dianggap bergabung di sini telah memohon kepada LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (Syarikat) ( Dahulu dikenali sebagai Uni.Asia General Insurance Berhad) bagi insurans yang kemudian daripada ini terkandung dan sebagai balasan bagi pembayaran oleh Pengambil Insurans kepada Syarikat Premium. Sekarang Polisi ini menyaksikan bahawa dari segi kejadian yang berlaku pada masa Tempoh Insurans dan tertakluk pada had, kekecualian dan syarat terma yang terkandung di dalam ini dan diendors padanya kemudian daripada ini secara kolektif dirujuk sebagai Terma Polisi ini, Syarikat akan mengganti rugi Pengambil Insurans seperti Terma yang dinyatakan dalam pelbagai Seksyen Polisi. SEKSYEN 1 INSURANS PAMPASAN PEKERJA Jika pada bila-bila masa dalam Tempoh Insurans mana-mana pekerja asing yang diambil bekerja oleh Pengambil Insurans seperti yang dinyatakan dalam Jadual mengalami kecederaan peribadi melalui kemalangan atau penyakit yang disebabkan dan dalam tempoh penggajiannya oleh Pengambil Insurans dan jika Pengambil Insurans bertanggungjawab untuk membayar pampasan bagi kecederaan sedemikian di bawah Undang-undang yang ditetapkan dalam Polisi kemudiannya tertakluk pada Terma Polisi ini yang terdapat dalam ini dan diendors kemudiannya Syarikat akan mengganti rugi Pengambil Insurans dengan semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Pengambil Insurans dan akan selain bertanggungjawab bagi semua kos dan perbelanjaan yang dibuat dengan kebenarannya dalam mempertahankan sebarang tuntutan bagi pampasan sedemikian. DENGAN SENTIASA MENJADI SYARAT bahawa jika terdapat sebarang perubahan dalam Undang-undang atau penggantian undang-undang lain dengan ini Seksyen ini hendaklah kekal berkuat kuasa tetapi liabiliti Syarikat terhad pada jumlah sedemikian yang menjadi tanggungjawab Syarikat membayar jika Undang-undang kekal tidak diubah. UNDANG-UNDANG Seperti yang dipinda sehingga tarikh bermulanya Polisi ini. AKTA PAMPASAN PEKERJA 1952 AKTA PAMPASAN PEKERJA (PINDAAN) 1956 AKTA PAMPASAN PEKERJA (PINDAAN) 1976 PENGUBAHSUAIAN UNDANG-UNDANG (PAMPASAN PEKERJA) PERINTAH (PELUASAN DAN PENGUBAHSUAIAN) 1981 AKTA PAMPASAN PEKERJAAN (PINDAAN) 1996 PERINTAH PAMPASAN PEKERJA (SKIM PAMPASAN PEKERJA ASING (INSURANS) 1998) dan mana-mana pindaan berikutnya kepada Akta dan Enakmen tersebut yang dibuat berkuat kuasa sebelum tarikh pengeluaran Polisi.

3 SYARAT KHAS BAGI SEKSYEN 1 Jika berlaku kematian pekerja yang diinsuranskan kerana kecederaan diri akibat kemalangan ketika bekerja, Syarikat akan membayar jumlah tambahan RM7, KEKECUALIAN BAGI SEKSYEN 1 Syarikat tidak bertanggungjawab di bawah Seksyen ini berkaitan (a) Liabiliti pihak diinsuranskan kepada pekerja kontraktor kepada Pihak Diinsuranskan Mana-mana pekerja yang bukan pekerja dalam makna Undang-undang KEKECUALIAN LIABILITY COMMON LAW Tanpa mengambil kira apa-apa yang terkandung dalam ini yang bertentangan, dengan ini diisytiharkan dan dipersetujui bahawa ganti rugi yang diberikan oleh Seksyen ini tidak termasuk dalam Liabiliti Common Law. SEKSYEN 2 PERBELANJAAN HANTAR PULANG Syarikat tertakluk pada terma Seksyen ini ganti rugi pihak diinsuranskan bagi perbelanjaan hantar pulang yang ditanggung (didefinisikan di bawah). (a) jika pada Tempoh Insurans, Pihak Diinsuranskan meninggal dunia atau menderita Ketidakupayaan Menyeluruh Kekal. Jika Pihak Diinsuranskan meninggal dunia atau menderita Ketidakupayaan Menyeluruh Kekal dalam masa dua belas bulan kemalangan atau kesakitan berlaku pada masa Tempoh Insurans. DEFINISI BAGI SEKSYEN 2 Perbelanjaan hantar pulang yang ditanggung hendaklah perbelanjaan sebenar atau RM4, yang mana kurang bagi pengangkutan Pihak Diinsuranskan ke negara asalnya. SEKSYEN 3 INSURANS KEMALANGAN DIRI (Waktu Tidak Bekerja) Syarikat tertakluk pada terma Seksyen ini, membayar Pihak Diinsuranskan atau wakil peribadinya yang sah dari segi kecederaan diri yang dialami dalam kemalangan yang terjadi dalam Tempoh Insurans dan di luar waktu bekerja Pihak Diinsuranskan: (a) sejumlah RM23, jika berlaku Kematian atau Ketidakupayaan Menyeluruh Kekal yang berlaku dalam masa 12 bulan selepas kemalangan; dan/atau sejumlah wang berdasarkan jumlah besar RM23, yang dikira mengikut Jadual Pertama Akta Pampasan Pekerja (Pindaan) 1996 dari segi Ketidakupayaan Separa Kekal; dan/atau (c) jumlah wang yang dikira mengikut Seksyen 8(e) Akta Pampasan Pekerja 1952 bagi Ketidakupayaan Sementara. (d) perbelanjaan perubatan mengikut peruntukan Akta Pampasan Pekerja Had Wilayah: Malaysia

4 PERUNTUKAN KHAS BAGI SEKSYEN 3 1. Kehilangan anggota atau ahli atau sebahagian anggotanya bermakna kehilangan melalui putus fizikal sebenar atau seluruh dan kehilangan kekal penggunaannya. 2. Jumlah seluruh mesti dibayar bagi Ketidakupayaan Kekal dari segi kecederaan lebih daripada satu bahagian anggota atau ahli atau sebahagian anggotanya hendaklah tidak melebihi jumlah mesti bayar dari segi kecederaan sedemikian bagi keseluruhan anggota atau ahli atau sebahagian anggotanya. 3. Faedah maksimum mesti bayar di bawah (a) dan di atas hendaklah RM23, SYARAT KHAS BAGI SEKSYEN 3 1. Insurans ini tidak terpakai pada Pihak Diinsuranskan yang telah mencapai umur 65 tahun. 2. Notis bertulis mestilah diberikan kepada Syarikat jika sebarang kemalangan berlaku kepada Pihak Diinsuranskan yang menyebabkan tuntutan di bawah Seksyen ini dalam masa 10 hari selepas kemalangan. Semua laporan, sijil dan maklumat yang perlukan oleh Syarikat hendaklah dilengkapkan oleh Pihak Diinsuranskan. Pihak Diinsuranskan hendaklah dari semasa ke semasa membuat pemeriksaan perubatan dengan belanja Syarikat seperti yang diperlukan berhubung dengan mana-mana tuntutan. Dalam kejadian berlakunya kematian apabila wujud sebarang keraguan munasabah sebab kematian tersebut pengamal perubatan disahkan yang dilantik oleh Syarikat hendaklah dibenarkan membuat pemeriksaan post-mortem badan Pihak Diinsuranskan atas belanja Syarikat. 3. Bagi tujuan Skim ini, Syarat Umum 6 (Insurans Lain) tidak terpakai kepada (a), dan (c) di bawah Seksyen ini. 4. Seksyen ini tidak ditetapkan dan bayaran mana-mana Faedah di bawah Seksyen ini hanya dibuat kepada Pihak Diinsuranskan atau waris/estetnya dan penerimaannya hendaklah menjadi lepas tanggungan bagi Syarikat. KEKECUALIAN BAGI SEKSYEN 3 1. Tiada bayaran akan dibuat di bawah Seksyen ini bagi kecederaan tubuh akibat: (a) mana-mana tindakan menyalahi undang-undang Pihak Diinsuranskan atau pendedahan rela kepada bahaya (selain daripada percubaan untuk menyelamatkan nyawa manusia) atau percubaan membunuh diri atau sengaja mencederakan diri sendiri. kesan atau pengaruh (sementara atau sebaliknya) alkohol atau dadah yang tidak dipreskripsi oleh pengamal perubatan disahkan, penyakit venereal, gila, atau AIDS. (c) mengandung atau melahirkan anak, keguguran atau pengguguran. (d) memanjat batu, mendaki gunung (yang memerlukan penggunaan tali atau pemandu), menyelam, aksi payung terjun, polo, lumba kuda berhalang, memburu binatang buruan besar atau berburu selain dengan berjalan kaki. (e) terbang sebagai anak kapal atau dalam mana-mana pesawat terbang bagi tujuan mana-mana perdagangan atau operasi teknikal atau di sini atau di atas atau membuat perjalanan udara selain daripada sebagai penumpang berbayar dalam mana-mana pesawat terbang yang dibina untuk membawa penumpang yang dipandu oleh pemandu yang sah atau berlesen.

5 (f) (g) menunggang motosikal, motor skuter, basikal berenjin atau basikal yang kayuhan dibantu secara mekanikal (sama ada sebagai penunggang atau penumpang) bagi tujuan sukan, pameran, peraduan atau perlumbaan. kerja yang dijalankan berkait dengan penggajian Pihak Diinsuranskan dengan pihak pengambil insurans. KEKECUALIAN UMUM Syarikat tidak mengganti rugi Pihak Pengambil Insurans dan/atau Pihak Diinsuranskan terhadap: 1. Mana-mana tindakan bagi pampasan yang dibawa ke Mahkamah Undang-undang mana-mana wilayah di luar Malaysia. 2. Kecederaan kehilangan kerosakan melalui kemalangan atau penyakit secara langsung atau tidak secara langsung yang disebabkan oleh atau terjadi melalui atau diakibatkan oleh (a) tindakan serangan perang musuh asing (sama ada perang diisytiharkan atau tidak) Perang Saudara Pemberontakan Penentangan Revolusi Pemberontakan atau Kuasa Tentera atau Rampasan. sebarang tindakan mana-mana orang atau orang yang bertindak bagi pihak atau berkaitan dengan mana-mana organisasi yang kegiatannya terarah kepada penggulingan melalui kekerasan mana-mana Kerajaan yang sah di sisi undang-undang atau yang ditetapkan undang-undang atau mempengaruhinya melalui terorisme atau keganasan. 3. Sebarang kehilangan kerosakan kecederaan atau liabiliti secara langsung atau secara tidak langsung yang disebabkan oleh timbul daripada atau diakibatkan atau disumbangkan oleh: (a) radiasi atau pencemaran ion melalui radioaktif daripada mana-mana bahan api nuklear atau daripada mana-mana sisa nuklear daripada pembakaran bahan api nuklear. Semata-mata bagi tujuan Kekecualian ini pembakaran hendaklah termasuk mana-mana proses mampu diri pembelahan nuklear. Bahan senjata nuklear. SYARAT UMUM 1. DEFINISI Tempoh Insurans hendaklah bermaksud tempoh yang ditetapkan dalam Jadual dan pada masa Pihak Diinsuranskan adalah dalam penggajian langsung Pengambil Insurans TETAPI TIDAK TERMASUK tempoh apabila Pihak Diinsuranskan pulang ke negara asalnya. Perlindungan berhenti pada masa Pihak Diinsuranskan meninggalkan Malaysia dan bersambung apabila dia datang semula ke Malaysia. 2. INTERPRETASI Polisi dan Jadual ini hendaklah dibaca bersama-sama sebagai satu kontrak dan mana-mana perkataan atau ungkapan yang membawa makna tertentu dalam mana-mana bahagian Polisi atau Jadual ini hendaklah membawa maksud sedemikian di mana-mana pun ia muncul.

6 3. PEMATUHAN Liabiliti Syarikat hendaklah bersyarat dengan pematuhan bagi pihak Pengambil Insurans dan Pihak Diinsuranskan dalam Terma Polisi ini. 4. LANGKAH BERINGAT Pengambil Insurans dan Pihak Diinsuranskan hendaklah mematuhi semua kewajipan dari segi undang-undang. 5. PROSEDUR TUNTUTAN (a) Apabila berlaku apa-apa kemalangan yang membolehkan tuntutan di bawah Polisi ini Pengambil Insurans hendaklah: i) melaporkan kemalangan dengan segera kepada Jabatan Buruh seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 13(1) & (2) Akta Pampasan Pekerja ii) memberi notis bertulis dalam masa 10 hari selepas kemalangan kepada Syarikat dengan menyatakan keadaan kemalangan dan sifat kecederaan. Pampasan mesti dibayar seperti yang dinilai oleh Pesuruhjaya mengikut Akta hendaklah dibayar dalam tempoh 7 hari selepas penilaian sedemikian diterima oleh Syarikat. 6. INSURANS LAIN Jika pada mana-mana kehilangan kerosakan atau liabiliti yang dengan ini diinsuranskan dengan mana-mana insurans saraan lain sama ada dibuat oleh Pengambil Insurans atau oleh mana-mana orang lain yang memberi perlindungan kehilangan kerosakan sedemikian atau liabiliti Syarikat tidak bertanggungjawab untuk membayar atau menyumbang lebih daripada bahagian yang kena bayar bagi kehilangan kerosakan atau liabiliti sedemikian.

Liabiliti Majikan Terma & Syarat

Liabiliti Majikan Terma & Syarat Liabiliti Majikan Terma & Syarat POLISI LIABILITI MAJIKAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang menjalankan Perniagaan seperti perihalan dalam Jadual dan tidak menjalankan perniagaan lain bagi tujuan insurans

Lebih terperinci

SIJIL IKHLAS FOREIGN WORKER COMPENSATION SCHEME TAKAFUL

SIJIL IKHLAS FOREIGN WORKER COMPENSATION SCHEME TAKAFUL SIJIL IKHLAS FOREIGN WORKER COMPENSATION SCHEME TAKAFUL SALAM SEJAHTERA DAN TERIMA KASIH Kerana memilih Takaful IKHLAS sebagai penyedia perlindungan Pampasan Pekerja Asing anda. PENGENALAN Peserta dan

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pampasan Pekerja Asing HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pampasan Pekerja Asing. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Pampasan

Lebih terperinci

Insurans Pampasan Pekerja Terma & Syarat

Insurans Pampasan Pekerja Terma & Syarat Insurans Pampasan Pekerja Terma & Syarat INSURANS PAMPASAN PEKERJA BAHAWASANYA Pengambil Insurans yang menjalankan Perniagaan yang diterangkan dalam Jadual dan tidak yang lain untuk tujuan insurans ini

Lebih terperinci

Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat

Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat Teman Pemandu Kenderaan Terma & Syarat POLISI INSURANS TEMAN PEMANDU KENDERAAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang dinamakan dalam jadual bersama-sama ini telah membuat kepada Liberty Insurance Berhad

Lebih terperinci

Diri Semua Risiko Terma & Syarat

Diri Semua Risiko Terma & Syarat Diri Semua Risiko Terma & Syarat POLISI INSURANS DIRI SEMUA RISIKO Jika sepanjang Tempoh Insurans Harta yang diterangkan dalam Jadual atau mana-mana bahagiannya rugi, musnah atau rosak oleh APA-APA KEMALANGAN

Lebih terperinci

SIJIL TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM)

SIJIL TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA (TPSM) 1 IBU PEJABAT: Syarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K) Tingkat 26, Blok Annexe Menara Takaful Malaysia. No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Tel: 1-300-8-TAKAFUL (825 2385) Fax: 603-22740237

Lebih terperinci

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000

Jadual Manfaat JUMLAH YANG DIINSURANSKAN (RM) KELUARGA PELAN INDIVIDU PELAN. 1. KEMALANGAN DIRI Kematian Akibat Kemalangan 300,000 50,000 Lembaran Fakta Polisi Travel Partner Polisi Travel Partner anda akan membayar ganti rugi kepada anda dengan cara dan setakat yang dinyatakan di dalam polisi, berhubung dengan peristiwa yang berlaku semasa

Lebih terperinci

Skim mypa Care. Date: 12 July 2016

Skim mypa Care. Date: 12 July 2016 HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim mypa Care. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim mypa Care Date:

Lebih terperinci

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS CRITICAL ILLNESS SECURE TAKAFUL RIDER Memberikan anda sokongan di saat-saat yang diperlukan. www.takaful-ikhlas.com.my 15 KEHIDUPAN PENUH DENGAN KETIDAKTENTUAN. KAMI MELINDUNGI ANDA. Ramai tidak

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu.

PruBSN Anugerah. Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Sentiasa disisimu. PruBSN Anugerah Mulakan langkah pertama untuk melindungi diri anda daripada perkara-perkara tidak terduga ketika anda menempuhi pengembaraan tanpa kerisauan dengan PruBSN

Lebih terperinci

Perayaan Terma & Syarat

Perayaan Terma & Syarat Perayaan Terma & Syarat INSURANS PERAYAAN POLISI INDUK MANAKALA Pihak diinsuranskan yang disebut dalam Jadual dikepilkan bersama telah membuat dengan Liberty Insurance Berhad (selepas ini dikenali sebagai

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PEMANDU DAN PENUMPANG PELAN The Pacific Insurance Berhad (91603-K) 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O.

Lebih terperinci

POLISI INSURANS PEMBANTU RUMAH DOMESTIK

POLISI INSURANS PEMBANTU RUMAH DOMESTIK POLISI INSURANS PEMBANTU RUMAH DOMESTIK Polisi ini dikeluarkan sejajar dengan pembayaran premium seperti yang ditentukan dalam Jadual dan menurut kepada kenyataan yang telah dikemukakan di dalam Borang

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN INSURANS KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK

BORANG CADANGAN INSURANS KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN INSURANS KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK S 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490

Lebih terperinci

Insurans Wang Terma & Syarat

Insurans Wang Terma & Syarat Insurans Wang Terma & Syarat POLISI INSURANS WANG BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang dinamakan dalam Jadual bersama-sama ini melalui cadangan dan perakuan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat di

Lebih terperinci

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E)

DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E) DUTI SETEM JELAS UW-NM-F413(E) AmGeneral Insurance Berhad (selepas ini dirujuk sebagai Syarikat), bersetuju, tertakluk kepada terma-terma, pengecualian dan syarat-syarat yang terkandung dalam polisi ini

Lebih terperinci

Giro Takaful Pelindung

Giro Takaful Pelindung Giro Takaful Pelindung Pelan perlindungan kemalangan KOMPREHENSIF yang MEMENUHI KEPERLUAN anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Pastikan Anda DILINDUNGI SETIAP MASA Kita seringkali mengambil mudah

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS

BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN AUTOGUARD INSURANS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

Sijil Skim Domestic Servant Takaful

Sijil Skim Domestic Servant Takaful Sijil Skim Domestic Servant Takaful Sijil ini dikeluarkan sejajar dengan pembayaran sumbangan yang ditentukan di dalam Jadual dan menurut kepada kenyataan yang telah dikemukakan di dalam Borang Permohonan

Lebih terperinci

Jaminan Fideliti Terma & Syarat

Jaminan Fideliti Terma & Syarat Jaminan Fideliti Terma & Syarat Polisi Jaminan Fideliti BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan melalui Usul dan Perisytiharan yang akan menjadi asas kontrak ini dan disifatkan bergabung dalam perjanjian ini telah

Lebih terperinci

Mesin dan Kelengkapan Perniagaan Terma & Syarat

Mesin dan Kelengkapan Perniagaan Terma & Syarat Mesin dan Kelengkapan Perniagaan Terma & Syarat POLISI INSURANS MESIN DAN KELENGKAPAN PERNIAGAAN BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan telah melalui suatu cadangan yang telah dipersetujui untuk menjadi asas

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Group Credit Term Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.)

Lebih terperinci

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS HOSPITAL BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Menghulurkan bantuan bagi ketenangan anda. www.takaful-ikhlas.com.my 29 MENYOKONG ANDA SEMENTARA ANDA KEMBALI PULIH IKHLAS Hospital Benefit Secure Takaful Rider

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Takaful Amani. Pastikan juga anda telah membaca termaterma dan syarat-syarat di dalam Sijil

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Waiver of Contributions Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma

Lebih terperinci

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT SECURE TAKAFUL RIDER Sentiasalah bersedia tatkala kemalangan menimpa. www.takaful-ikhlas.com.my 7 KEMALANGAN BOLEH MENGUBAH HIDUP ANDA, JADI SENTIASALAH BERINGAT

Lebih terperinci

KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI

KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI Tarikh: KEMALANGAN DIRI PROGRESSIVE POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI HELAIAN PEMBERITAHUAN PRODUK (Sila baca Helaian Pemberitahuan Produk sebelum anda memilih untuk mendapatkan perlindungan Insurans ini.

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA The Pacific Insurance Berhad (91603-K) Pejabat/Agen NOTIS PENTING BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI PENGEMBARA Nota: (i) Ketika mengisi borang ini sila pastikan semua soalan telah dijawab sepenuhnya. (ii)

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI BONUS

BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI BONUS Pejabat/Agen NOTIS PENTING BORANG CADANGAN KEMALANGAN DIRI BONUS Nota: (i) Ketika mengisi borang ini sila pastikan semua soalan telah dijawab sepenuhnya. (ii) Insurans ini tidak akan berkuatkuasa sehingga

Lebih terperinci

Semua Risiko Kontraktor Terma & Syarat

Semua Risiko Kontraktor Terma & Syarat Semua Risiko Kontraktor Terma & Syarat POLISI INSURANS SEMUA RISIKO KONTRAKTOR BAHAWASANYA PIHAK DIINSURANSKAN yang dinamakan dalam Jadual bersama-sama ini telah membuat cadangan bertulis kepada LIBERTY

Lebih terperinci

Skim ini adalah berasaskan Unit dan ringkasan Skim ini adalah seperti berikut:

Skim ini adalah berasaskan Unit dan ringkasan Skim ini adalah seperti berikut: HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS FLEXI-EB Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000.

Tarikh : 21/01/2015. Jumlah Dilindungi. 1. Kematian dan Hilang Keupayaan Kekal Bagi setiap RM10, Perbelanjaan Pengkebumian RM1,000. HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Personal Accident Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat.)

Lebih terperinci

K E L U A R G A D E N G G

K E L U A R G A D E N G G POSHayat5.indd 1 I D I I R & K E L U A R G A I N D U N G L A N D A D A R I P A D A I D E N G G Dari Januari hingga Ogos 2014, jumlah kes denggi telah mencecah hampir 60,000 kes atau telah meningkat sebanyak

Lebih terperinci

Tarikh : 21/01/ ) Produk apakah ini?

Tarikh : 21/01/ ) Produk apakah ini? HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Takaful Gadaijanji Skim Pinjaman dan Pembiayaan Perumahan Perbendaharaan. Pastikan juga

Lebih terperinci

PA KELUARGA PROGRESSIVE

PA KELUARGA PROGRESSIVE Tarikh: PA KELUARGA PROGRESSIVE HELAIAN PEMBERITAHUAN PRODUK (Sila baca Helaian Pemberitahuan Produk sebelum anda memilih untuk mendapatkan perlindungan Insurans ini. Sila baca terma dan syarat utama am)

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK

HELAIAN PENERANGAN PRODUK HELAIAN PENERANGAN PRODUK (Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda membuat keputusan menyertai IKHLAS P.A PERMATA Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syaratsyarat).

Lebih terperinci

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO

TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT YANG MENTADBIR PERADUAN INSURANS TRAVEL CARE - HOKKAIDO 1. Definisi 1.1. Peraduan Insurans Travel Care yang dianjurkan oleh CMB Bank Berhad (13491-P) (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma-terma dan Syarat-syarat ini, perkataan

Lebih terperinci

SKOP PERLINDUNGAN. Amaun Lebihan [RM] Sekeluarga* [Limits RM] Individu [Limits RM] Manfaat

SKOP PERLINDUNGAN. Amaun Lebihan [RM] Sekeluarga* [Limits RM] Individu [Limits RM] Manfaat SKOP PERLINDUNGAN Manfaat Seksyen 1 / KEMALANGAN DIRI 1) Kemalangan Diri (Dewasa) - Melindungi kematian akibat kemalangan dan Hilang Upaya Keseluruhan sewaktu berada di luar Malaysia Individu 250,000 Sekeluarga*

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai AGRO Mabrur-i. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk apakah ini?

Lebih terperinci

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti?

PruBSN Warisan. Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? PruBSN Warisan Mampukah dia berdikari tanpamu satu hari nanti? A PruBSN Warisan Salah satu daripada matlamat dalam hidup adalah untuk memastikan mereka yang tersayang dijaga walaupun setelah ketiadaan

Lebih terperinci

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ).

1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1. Definisi 1.1. Travel Care Insurance Contest yang dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (selepas ini dirujuk sebagai CIMB Bank atau Bank ). 1.2. Bagi tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan pernyataan

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Basic Term Takaful Plan. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am). 1)

Lebih terperinci

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan Insurans Perubatan & Kesihatan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk memberikan anda kefahaman asas tentang insurans perubatan dan kesihatan (IPK). Ia memberikan anda maklumat asas

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Critical Illness Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Skim Isi Rumah myhome LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Isi Rumah myhome. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim Isi Rumah

Lebih terperinci

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER

IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER IKHLAS PAYOR SAVINGS SECURE TAKAFUL RIDER Perlindungan kewangan yang menyeluruh untuk anda dan keluarga anda. www.takaful-ikhlas.com.my 41 RINGANKAN BEBANAN KEWANGAN KELUARGA ANDA Seandainya musibah menimpa

Lebih terperinci

Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi

Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi Sila baca Lampiran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membeli Pelan Perlindungan Diri Premium

Lebih terperinci

Motorist s Companion Extra (MCX-C) Kereta Persendirian Komprehensif Terma & Syarat

Motorist s Companion Extra (MCX-C) Kereta Persendirian Komprehensif Terma & Syarat Motorist s Companion Extra (MCX-C) Kereta Persendirian Komprehensif Terma & Syarat Motorist s Companion Extra Kereta Persendirian Komprehensif (MCX-C) BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan yang dinyatakan dalam

Lebih terperinci

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia

Giro Takaful Asas. Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda BSNMalaysia Giro Takaful Asas Perlindungan Takaful yang MENINGKAT bersama anda 1300-88-1900 www.mybsn.com.my BSNMalaysia Satu-Satunya Pelan Yang Memberi PENINGKATAN Perlindungan Sejajar Dengan Perubahan Kehidupan

Lebih terperinci

Kemalangan Peribadi SmartCover Terma & Syarat

Kemalangan Peribadi SmartCover Terma & Syarat Kemalangan Peribadi SmartCover Terma & Syarat Insurans Polisi Kemalangan Peribadi SmartCover MANAKALA Pihak diinsuranskan yang disebut dalam Jadual dikepilkan bersama telah membuat dengan Liberty Insurance

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Dandang dan Bekas Tekanan

Borang Cadangan Insurans Dandang dan Bekas Tekanan LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693 0111 www.uniasiageneral.com.my Borang Cadangan Insurans

Lebih terperinci

Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials

Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials Lampiran Penerangan Produk - Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials Sila baca Lampiran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membeli Pelan Perlindungan Diri Crystal Essentials.

Lebih terperinci

Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga.

Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga. Takaful Mega PA Takaful Prime Shield Pelan kemalangan komprehensif untuk seisi keluarga. Ahli Kumpulan Takaful Satu pelan manfaat kemalangan yang memenuhi keperluan untuk seisi keluarga. Apabila sesuatu

Lebih terperinci

<BERKESAN 1 APRIL 2016> UOB VISA CARD INFINITE INSURANS PERSONAL TRAVEL KEMALANGAN (MASTER POLISI: OIPUB / 16) Syarat Perjanjian Insurance

<BERKESAN 1 APRIL 2016> UOB VISA CARD INFINITE INSURANS PERSONAL TRAVEL KEMALANGAN (MASTER POLISI: OIPUB / 16) Syarat Perjanjian Insurance UOB VISA CARD INFINITE INSURANS PERSONAL TRAVEL KEMALANGAN (MASTER POLISI: OIPUB004254 / 16) Syarat Perjanjian Insurance 1. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) telah

Lebih terperinci

Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan.

Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan. Insurans Mega PA Hospital Care Kehidupan tanpa bebanan bil perubatan. Ahli Kumpulan Insurans Pelan manfaat untuk perlindungan bil perubatan akibat kemalangan. Apabila sesuatu kemalangan atau kejadian yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA

PERJANJIAN BELAJAR. PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA PERJANJIAN BELAJAR PERJANJIAN INI dibuat pada haribulan...... tahun... (selepas ini dirujuk sebagai Perjanjian ini ) ANTARA Pelajar yang mana nama dan maklumat terperinci seperti yang dinyatakan di Perkara

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN SERATA DUNIA DENGAN BONUS

BORANG CADANGAN SERATA DUNIA DENGAN BONUS The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN SERATA DUNIA DENGAN BONUS 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490 50780 Kuala

Lebih terperinci

Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda.

Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda. Takaful Mabrur Bersama kami untuk mempersiapkan keperluan rohaniah anda. Peroleh Keberkatan dengan Mabrur Membantu urusan pembukaan akaun tabung haji dan pendaftaran Haji anda. Jumlah Bayaran Tunai sehingga

Lebih terperinci

BORANG CADANGAN INSURANS KEMALANGAN DIRI INDIVIDU

BORANG CADANGAN INSURANS KEMALANGAN DIRI INDIVIDU The Pacific Insurance Berhad (91603-K) BORANG CADANGAN INSURANS KEMALANGAN DIRI INDIVIDU 40-01, Q Sentral 2A Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. (P.O. Box 12490

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Mesin

Borang Cadangan Insurans Mesin LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

Nota: Sila rujuk kepada kontrak polisi untuk butir-butir lengkap mengenai faedah-faedah.

Nota: Sila rujuk kepada kontrak polisi untuk butir-butir lengkap mengenai faedah-faedah. LEMBARAN PENDEDAHAN PRODUK Sila baca Lembaran Pendedahan Produk ini sebelum anda memutuskan untuk mengambil PB CARE PA. Sila pastikan anda juga membaca terma terma dan syarat-syarat am. AIA Bhd. PB CARE

Lebih terperinci

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian.

LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. LAMPIRAN MAKLUMAT PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kenderaan Persendirian. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. 1. Skim

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran.

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Kebakaran. Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Kebakaran. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Kebakaran Tarikh: 2

Lebih terperinci

Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi

Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi Lampiran Penerangan Produk - Premium DriveCare Polisi Insurans Kemalangan Peribadi Sila baca Lampiran Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk membeli Pelan Perlindungan Diri Premium

Lebih terperinci

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak

Pengenalan. Apakah Pelan Takaful Pendidikan Anak? Konsep Takaful dalam Pelan Takaful Pendidikan Anak Pengenalan Buku kecil ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk membantu anda memahami Pelan Takaful Pendidikan Anak (PTPA). Maklumat yang diberikan di sini hanyalah secara umum sahaja kerana setiap

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Big Bike Takaful. Pastikan juga anda telah membaca termaterma dan syarat-syarat di dalam

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. mysme BizPartner Takaful HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai mysme BizPartner. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. mysme BizPartner

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Child Waiver Of Contributions Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda

Lebih terperinci

Kecurian Terma & Syarat

Kecurian Terma & Syarat Kecurian Terma & Syarat POLISI KECURIAN BAHAWASANYA Pihak yang diinsuranskan yang dinamakan dalam perisytiharan polisi ini dan menjalankan Perniagaan dalam perisytiharan polisi ini dan tiada yang lain

Lebih terperinci

RINGKASAN PERLINDUNGAN

RINGKASAN PERLINDUNGAN KAD MASTERCARD PLATINUM MALAYSIA TARIKH KUAT KUASA PERLINDUNGAN 1 April 2017 hingga 31 Mac 2018 Perlindungan Insurans RINGKASAN PERLINDUNGAN Amaun Manfaat Maksimum (USD) Perlindungan Pembelian E-Dagang

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Secure Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) 1) Produk

Lebih terperinci

Jadual Keempat. (Subperenggan 6(l)(m)(ii)) AKTA INDUSTRI PELANCONGAN PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PELANCONGAN (PERNIAGAAN PENGENDALIAN PELANCONGAN DAN

Jadual Keempat. (Subperenggan 6(l)(m)(ii)) AKTA INDUSTRI PELANCONGAN PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PELANCONGAN (PERNIAGAAN PENGENDALIAN PELANCONGAN DAN Terma & Syarat Jadual Keempat (Subperenggan 6(l)(m)(ii)) AKTA INDUSTRI PELANCONGAN PERATURAN-PERATURAN INDUSTRI PELANCONGAN (PERNIAGAAN PENGENDALIAN PELANCONGAN DAN PERNIAGAAN AGENSI PENGEMBARAAN) 1992

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Savings Prime Takaful. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am.) TAKAFUL

Lebih terperinci

Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat

Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat Semua Risiko (Peralatan Pejabat) Terma & Syarat POLISI INSURANS SEMUA RISIKO (PERALATAN PEJABAT) Bahawasanya, Pihak Diinsuranskan melalui Cadangan dan Perakuan yang hendaklah menjadi asas kontrak ini dan

Lebih terperinci

POLISI INSURANS AMDRIVE PLUS

POLISI INSURANS AMDRIVE PLUS POLISI INSURANS AMDRIVE PLUS DUTI SETEM DIBAYAR BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan telah membuat cadangan bertulis dan pengisytiharan untuk tujuan mendapatkan perlindungan insurans di mana cadangan dan pengisytiharan

Lebih terperinci

IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider

IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider 1. IKHLASlink Comprehensive Personal Accident Benefit Secure Takaful Rider Melindungi ketidaktentuan kehidupan. IKHLASlink Comprehensive

Lebih terperinci

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000.

Takaful Keluarga. i-great MURNI. Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan. Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000. Takaful Keluarga i-great MURNI Ia Pasti Mudah! TIADA pengunderaitan perubatan Jumlah Perlindungan Asas sehingga RM500,000 5 pelan pilihan Capai Hasrat Murni Anda Realisasikan hasrat murni anda dengan mudah

Lebih terperinci

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh

Pengambilan balik pinjaman yang melampaui tempoh Penyelesaian 22. Anggota yang meminjam boleh membayar balik pinjaman sama ada sepenuh atau sebahagiannya pada bila-bila masa sahaja sebelum tarikh selesai pinjaman tersebut tertakluk kepada aturan 17.

Lebih terperinci

KONTRAK PEKERJAAN. 2.2 Gaji hendaklah dibayar oleh Majikan berdasarkan sebulan sekali tidak lewat dari hari ketujuh bulan berikut.

KONTRAK PEKERJAAN. 2.2 Gaji hendaklah dibayar oleh Majikan berdasarkan sebulan sekali tidak lewat dari hari ketujuh bulan berikut. 1 KONTRAK PEKERJAAN KONTRAK PEKERJAAN ini dibuat pada... hari bulan... 20... di antara... (selepas ini dirujuk sebagai Majikan ) di satu pihak dan... Pasport No.... dan/atau Pendaftaran Kelahiran No....

Lebih terperinci

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi.

ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. ATURAN-ATURAN PEMBIAYAAN IHSAN QARDHUL HASSAN Tajuk 1. Aturan-aturan ini adalah dinamakan Aturan-aturan Pembiayaan Ihsan Qardhul Hassan Koperasi. Tafsiran 2. Melainkan ada sesuatu perkara atau perkataan

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank

Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank 1. Kempen MasterCard Guaranteed Overseas Spend CIMB Bank ( Kempen ) adalah dianjurkan oleh CIMB Bank Berhad (13491-P)

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan memilih IKHLAS Houseowner/Householder Takaful. Pastikan juga anda telah membaca terma-terma dan syarat-syarat

Lebih terperinci

POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI PERFECT 10

POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI PERFECT 10 UW-NM-F151(E) POLISI INSURANS KEMALANGAN DIRI PERFECT 10 BAHAWASANYA Pihak Diinsuranskan, menerusi permohonan dan perakuan sebagai sebahagian daripadanya, telah memohon kepada AmGeneral Insurance Berhad

Lebih terperinci

Borang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR)

Borang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR) orang Cadangan Skim Insurans Pembantu Rumah (SIPR) Skim Insurans Pembantu Rumah Pengenalan Skim ini telah direka untuk memberi anda dan pembantu anda perlindungan komprehensif 24 jam sehari. Anda/Pembantu

Lebih terperinci

POLISI KHAS PERLINDUNGAN KEMALANGAN KERETA

POLISI KHAS PERLINDUNGAN KEMALANGAN KERETA POLISI KHAS PERLINDUNGAN KEMALANGAN KERETA Polisi ini dikeluarkan sejajar dengan pembayaran premium seperti yang ditentukan dalam Jadual Polisi dan menurut kepada kenyataan yang telah dikemukakan di dalam

Lebih terperinci

IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider

IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider 1. IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider Melindungi ketidaktentuan kehidupan. Dengan IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider, wanita diperkasakan dengan keupayaan untuk

Lebih terperinci

Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang.

Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang. Insurans Mega PA Essential Hadiahkan masa depan yang cerah untuk yang tersayang. Ahli Kumpulan Insurans Pelan asas kemalangan diri untuk seisi keluarga. Apabila sesuatu kemalangan berlaku kepada anda atau

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLAS Payor Savings Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Lady Secure Takaful Rider (tanpa Manfaat Kehamilan dan Bersalin). Sila pastikan

Lebih terperinci

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah

HELAIAN PENERANGAN PRODUK. Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah HELAIAN PENERANGAN PRODUK Sila baca Helaian Penerangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai Skim Pemilik Rumah/Isi Rumah. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat am. Skim

Lebih terperinci

NOTIS PENTING Accident Assist

NOTIS PENTING Accident Assist 15-500 NOTIS PENTING Buku kecil ini mengandungi panduan ringkas untuk pengguna jalan raya mengenai perlindungan insurans dan takaful motor serta bagaimana untuk membuat tuntutan insurans atau takaful motor.

Lebih terperinci

UNI ASIA GENERAL INSURANCE BERHAD (Co. No K) MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS INSURANS PERLINDUNGAN PERANTI MICROSOFT

UNI ASIA GENERAL INSURANCE BERHAD (Co. No K) MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS INSURANS PERLINDUNGAN PERANTI MICROSOFT Jadual 1 - SIJIL UNI ASIA GENERAL INSURANCE BERHAD (Co. No. 16688-K) MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS INSURANS PERLINDUNGAN PERANTI MICROSOFT NO. SIJIL INSURANS sepertimana No. SIRI peranti yang dilindungi

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN

TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN TERMA DAN SYARAT CIMB BANK BERHAD YANG MENTADBIR KEMPEN PULANGAN TUNAI PEMILIK TUNGGAL DAN PERKONGSIAN UNTUK AKAUN SEMASA PERNIAGAAN Kempen 1. Kempen Pulangan Tunai Pemilik Tunggal dan Perkongsian untuk

Lebih terperinci

Borang Cadangan Insurans Semua Risiko Peralatan Mesin

Borang Cadangan Insurans Semua Risiko Peralatan Mesin LIBERTY INSURANCE BERHAD (16688-K) (formerly known as Uni.Asia General Insurance Berhad) 9th Floor, Menara Liberty, 1008 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel 03 2619 9000 Fax 03 2693

Lebih terperinci

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat

CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat CIMB Islamic Kempen Wealth Starter 3.0 ( Kempen ) Terma-Terma dan Syarat-Syarat 1. Tempoh Kempen 1.1 Wealth Starter CIMB Islamic 3.0 ( "Kempen") dianjurkan oleh CIMB Islamic Bank Berhad ( "Bank" atau "CIMB

Lebih terperinci

HELAIAN KETERANGAN PRODUK

HELAIAN KETERANGAN PRODUK HELAIAN KETERANGAN PRODUK (Sila baca Helaian Keterangan Produk ini sebelum anda membuat keputusan untuk menyertai IKHLASlink Child Secure Takaful Rider. Sila pastikan juga anda membaca terma dan syarat

Lebih terperinci